Minder afkeer van alcohol bij opvoeders en leiders Adenauer verwacht klein succes'' §em bfadwor demand Ziek kincl bij brand gedood Politie slaags met jongelui op de Dam Menzies naar Indonesië Zeiljaclitje gestrand CONFERENTIE IN GENÈVE deer Slachtoffers in Goa begraven Vijf ion méér voor Wilhelrmnafonds Prinses schenkt Het Loo aan de Slaat „TOBIAS EN DE ENGEL" Matig vermaak Vanavond fflÊyer (lakser HOOFDPIJN? V Brandslangen in Culemborg deels te oud N.V.-bestuurderP. de Vries: Overheid sc/i iet voortdurend te kort5 door FRANK GODWl x Tanker bracht op zee gevonden jongen aan wal Brand op Brits kabelscKip Verkeer eist doden KiCK VVILSTRA midyoór Maanda» 15 junj 1959 over het principe van de bezettings rechten willen schipperen. 2elfs sis Gromyko de termijn tot vijf jaar zou verlengen. Maar het is met onmoge lijk dat men het er tenslotte over eens wordt om de commissie voor geheel Duitsland (of de commissie voor geheel Berlijn) bijvoorbeeld vijf jaar de tijd le geven om tot een overeenkomst le komen. In de tweede plaats is het mogelijk dat Gromyko het Westen een ak koord voorstelt krachtens hetwelk zowel Oost- als West-Berlijn geen bases voor kernwapens worden. 5?J COXDENVBOXN" Premier Hïc- millan en bondskanselier Adenauer hebben zich dit weekeinde niet al le pessimistisch over de conferentie fn Genève uitgelaten. Maar Macmillan voegde er Wel de waarschuwing aan toe dat de toestand in Berlijn ge vaarlijk kan worden wanneer de Kussen hun standpunt niet aanzien lijk wijzigen. Adenauer zet te gelo ven dat de conferentie een klein succes zal opleveren „juist genoeg om een topconferentie mogelyk te maken". Vooral de uitlating van Adenauer trok de aandacht. Terwijl Macmillan in de reuk staat „toegefelijk" te zijn. wordt Adenauer veelal beschouwd als de voorstander van een „harde" politiek. De Duitse bondskanselier, die sprak op een bijeenkomst van de christen-democraten m Müncheu. ge bruikte ditmaal net als de door hem hoog bewonderde Foster Dulles de term „theïstisch communisme". Hij was ervan overtuigd dat de hereni ging van Duitsland nog lange tijd op zich zal laten wachten. Woensdag gaat de zesde week in van de conferentie. Volgens vele waarnemers zal dit de laatste week worden maar niemand is op het ogenblik in staat te voorspellen wat er uiteindelijk uit de bus zal komen. Een beperkt akkoord? Uitstel? Slechts een volkomen mislukking schijnt onwaarschijnlijk en we] om- d! verantwoor- i brand van zlm werk terug. Hij heeft delijkheid hiervoor zal willen dra- allereerst getracht zijn zieke dochter- OSS. By een brand in het dorp Vinkei (gemeente Nuland) is zater dag een zesjarig meisje, het oudste kina van het gezin van de gemeente arbeider H, Bosch in de vlammen omgekomen. Het kind lag boven ziek te bed toen kort na het middaguur in het woonhuis brand uitbrak. De moeder en de vier andere kin deren stonden op hel punt aan het middagmaal te gaan. De vader keer de kort na het ontdekken van de «en- De Amerikanen en Fransen zijn j geporteerd voor verdaging van de besprekingen. Men gelooft dat de Britten hiervoor niet veel zullen voelen, maar het staat wel vast dat Selwyn Lloyd niets zal ondernemen tegen de wens van zijn bond gen o- i ten. Over het Algemeen meent men j in Genève dat de Tussen zich zullen verzetten tegen verdaging van de j besprekingen en wel m de eerste j plaats om het Westen de schuld tc j kunnen geven van een eventuele j mislukking. Het Westen zal ongetwijfeld niet NO\ A GOA De acht slacht offers van het verongelukte Martin Mariner toestel van de Nederlandse marine zijn gisteren op het r.-k. Vasco da Ganta kerkhof met militai re eer begraven. De gouverneur-generaal van India, brigade-generaal Vassalo e Silva, woonde de requiem-mis en de be grafenis bij. Ook waren aanwezig de bevelhebbers van de land-, zee- en luchtstrijdkrachten in Goa ei\ offi cieren en bemanningen van Neder landse schepen die in de Momuigo- baai voor anker liggen. De acht doodkisten werden ge plaatst in een graf in de vorm van een kruis. Kapt.-luitenant W. de Groot en kapitein J. H. van deu B<*rg zijn hier vut Karatsji aangeko men - 1 een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de ramp. Zij woonden ook de begrafenis bij. AMSTERDAM De Nederlandse Vereniging tot Steun aan het Konin gin Wjlhelmünafonds voor de Kan kerbestrijding heeft in ƒ2.300000, afgedragen aan het fonds, dat. is ƒ530.000 meer dan m 1957. Dit deel de de secretaris dr. H. H. Funke za terdag mede op de j arvergadcring, In verband met het tienjarig bestaan dezer vereniging droeg deze verga dering een enigszins feestelijk ka rakter. tje uit de slaapkamer te halen, rnaa daarbij zakte ïuj door de reeds bran dende vloer. Even later stond het met stro be dekte huis ly lichterlaaie De brand weer van Nuland stond machteloos; het vuur werd aangewakkerd door oen felle wind Het kurkdroge huis I brandde geheel uit. De heer Bosch i is met brandwonden naar een 2ie- I kenhuis in Den Bosch overgebracht. DEN HAAG. Prinses Wilhet- mina heeft de wens te kennen ge geven de In haar bezit zijnde onroe rende goederen van "t landgoed Het Loo, een aantal in de nabijheid lig- gende onroerende goederen, alsmede I de rechten die rij kan doen gelden I met betrekking tot het aantal opstal- len op percelen, behorende tot het Kroondomein, onder zekere voor- vaarden en bepalingen aan de staat te schenken. Zij beoogt hiermee, dat dit bezit als' één gpheel in stand zal worden gehouden en dat het genot van de vruchten ervan voorbehouden blijft aan diegene van haar nakomelingen, die drager van de Kroon i«. Prinses WTlhelmina is van oordcel dat dit het beste kart worden bereikt door "t geschonken e onder te brengen bij het Kroondomein. De minister van Financiën, prof dr. J. Zijlstra, deelt de Tweede Kamer mede. dat hij de schenking namens de staat heeft aanvaard en dat de regering met eerbiedige dankbaarheid en instemming van de beoogde doelstelling van de Prinses kennis heeft genomen. De overeen komst behoeft, gezien de aan de schenking verbonden voorwaarden en bepalingen en de toevoeging aan het Kroondomein, bekrachtiging bij de wet. De minister heeft het des betreffende wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Het over te dragen bezit omvat ruim 6700 hectaren grond van het landgoed Het Loo on omgeving met vele boerderijen, woningen en schu ren in de gemeente Epe en Oene. Vaassen, Nunspeet, Hoog Soeren en Apeldoorn. Hierbij behoren onder meer ook een hotel te Hoog Soeren en het zwembad Uddelermcr. pEN van de mooiste films die we ooit gezien (en daarna nog en kele malen herzienhebben, is de film van en door Amerikaanse ne gers over het scheppingsverhaal: „De grazige weiden". Het is een rolprent die voor de oorlog op heftig verzet is gestuit van protestants-christelijke zijde. Men wilde hem weren omdat vorm en inhoud een profanatie wer den geacht. En. al is er veel veran derd, nog steeds accepteren velen in deze kringen deze film niet. De herinnering hieraan kwam bij ons boven bij het zien van ..Tobias en dc Engel" waarop de NCRV baar keus had laten vallen voor de TV- produktie van de zondagavond. Dit kon dus wel. Ondanks de zorg waarmee de re gisseur ..Tobias en de Engel" op het scherm bracht, slaagden hij en de ac teurs er niet in het verhaal lot le vend toneel te wekken, Het bleef te raak kijken naar Bijbelse schootprenten en luisteren naar een stereotiep voorgedragen tekst. W.Jnn. TAe onderdelen van het AVRO-TV programma van zaterdagavond liepen sterk uiteen, zo sterk dat we ons afvragen of er velen zijn die voor het programma in zijn geheel veel waardering hebben. Trouwen? ook in de onderdelen was de kwali teit zeer uiteenlopend. In het fraai gemonteerde en met liefde geregisseerde „Divertissement voor zes" viel naar onze smaak het variété-nummer van Sant Heyer- nians en Albert Mot uit de toon van het geheel. En dan vragen we ons voorts af of de Nederlandse huiska mer op zaterdagavond wel voldoen de bereidheid heeft tot kijken naar dit dansen, al heet het dan „divertis- tissement". De zomeravond in Zandvoort bood veel va natie maar heeft ons - afgezien van het jongteursnummer van Sagit- to en het dwaze Itabaanse duo niet veel memorabels gegeven. We hoorden „Sylvia", 't raadsel van deze eeuw" afgeblaft worden door haar assistent, het komische duo Max en Harry Nesbitt uit Engeland vonden we niet zó komisch. Èn Conny Frn- boess? De garde van haar bewonde raars vergeve het ons: we vonden haar een enge vijftienjarige. Neen, dan beviel ons de actualiteit van de avond, gewijd aan hel jarige Amersfoort beter. Niet het minst door de vriendelijke, rake en vrij moedige wijze waarop Lettie Koster- man zich kweet van haar taak als verslaggeefster. W.Jnn. AMSTERDAM Op de Dam is de politie zaterdagmiddag slaags ge raakt met een aantal jongelui van het „Algemeen Nederlands Jeugd Verbond" (communistisch), die pam fletten verspreidden waarin werd geprotesteerd tegen het uitzenden jy van dienstplichtigen naar Nieuw- KadlO 1 Guinea. ERNSTIGE MUZIEK i Agenten gelastten het publiek 7.10—Ï.30 NCRV Jaap Drast speeltdoor te lopen, omdat er in de Paleis- op het orgel jn éo St. Lambertuskerk straat een verkeersopstopping ont- in Helmond oude Franse crgelmu- stond. Toen de pamfletten waren ziek- j uitgedeeld en de voetgangers, die in it.no—il.oo vara. Het Radio FiJhar- dit drukke winkelcentrum de trot- VC el rc rr OOK elektronische rekenma chines, elektronische vertaal machines. elektronische denk machines. en dergelijk intel ligent speelgoed heb ik al tijd een diep respect gekoesterd, Waarschijnlijk speelt mijn afkomst ernalen gehoord over de grote rab. daarbij een grote rol. In mijn jeugd J'1 Loew, die in Praag op de zoi- heb ik thuis namelijk spannende üei van de synagoge een mens had gevormd uit leem. De Golem! u„ blies het ding leven in. maar y (Advertentie i.M.J Mïrnhard c'i Hoofdptinpoeders. Doo* SO et. motmcli Orkest speelt o.J.v. Lorin Mastel •werken van Beethoven, Saens en Strawin-ikl. 10.15-10.45 NCRV. Herdenkingscon cert waarin twee kamermuziekwer ken van Jozef Haydn worden uit gevoerd. JAZZ 6.45—1.03 NCRV. In de reeks Ne derlandse Jazz- ensembles treedt op de Amsterdamse Darktown-jazzband. LICHTE MUZIEK 6.236.50 VARA. Concert door de Ramblers. HOORSPELEN S.30—9.45 NCRV. „De vlucht", een hoorspel door Frans Wennekcs hating vah 17 december 1956), GESPROKEN WOORD 6.507.00 VARA. Lezinjj in de reeks over openbaar Kunstbezit. 7.007.15 VARA. Parlementaire com mentaar door de heer De Kadt, 10.00—10.15 NCRV. Parlementaire commentaar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN'. 8.309.00 VARA. Een gevarieerd pro gramma „In de veiling", samenge steld door Eduard Messer «n Gabrt de Wagt. toirs bevolkten, zich weer begonnen te verspreiden, verschenen eerst een brigadier te paard en even later en kele gemotoriseerde politiemannen en twee overvalwagens met gehelm de agenten. Surveillerende politie-agenteu wa ren inmiddels reeds slaags geraakt met een aantal jongelui, waarbij ge bruik werd gemaakt van de gummi stok en houten planken. Bij het ver schijnen van de overvalwagens stroomde het publiek opnieuw toe. Twee jongens, die niet wilden door lopen werden door de politie meege» naar het bureau Warmoes* (Her- J nomen straat. Televisie ANA VOND jeen uitzending. (Van onze correspondent) CULEMBORG Tijdens de grote fabrieksbrand, die zaterdagochtend een complex fabrieken en pakhuizen in Culemborg vernielde, is gebleken dal een groot deel van de slangen van de vrijwillige brandweer on deugdelijk was. £r was een stuk slang van zeker vyftien jaar oud bij. Totaal was zaterdag zeventienhon derd meter slang aan elkaar gekop peld. Gebleken is, dat er ongeveer achthonderd meter nieuwe brand slang nodig is. Tijdens de brand heeft men besloten een nieuwe partij slangen té bestellen. Intussen hebben vele Cülembor- nister-president, Menztes, in de; ffi® loop van dit jaar een officieel brand het net gestoord heeft. Ver- bezoek van vijf dagen aan In- '"'"1 1 u~''' - donesië zal brengen. Menzies verblijft op het ogenblik in Europa, CANBERRA. In Canberra is zaterdag officieel meege deeld, dat de Australische mi- later macht gen. de formule "waaVmcê" hif®!,'- van dc Gqiem kon bed win. Om mu van die kinderlijke afkeer van zulke machines te genezen heeft een zeer knap man mij dezer dagen Uitgelegd hoe zo'n mdertjesfieval nu eigenlijk elektronisch in elkaar zit Ik snapte er alles van. Heus Het komt hierop neer dat zon machine met verder kan tellen dan tot twee! Die machine moet dus altijd kiezen tussen eén en twee. Verder gaat 2«n keuze nooit. Als de mens er nu maar in slaagt alle beslissingen, die hii \an dc machine verlangt, in net zo veel kleine onder-beslissinkjcs te hakken, dat het altijd een keuze bliif4- tussen twee mogelijkheden... nou aan lapt de machine het 'm wel En de electronica zorgt ervoor dat al les in een minimum van tijd gebeurd 7-??°. de,ze knappe man mij dit dui. deluk had uitgelegd, steeg mijn ont zag voor zon stomme machine nog enkele kilometers. Op welke duizelingwekkende hoog te dat respect van mij thans is be land. weet ik niet. maar het moet ergens heel hoog in de stratosfeer zijn. In mijn Lijfblad „The New York Ti m cc'* l„c i Ir ,J«—f _1 .1. scheidene Culemborgse bakkers heb ben zaterdag voor twee moeten bak ken, omdat hun gedupeerde collega's in de omgeving van de afgebrande fabrieken geen stroom voor de ver warming van hun ovens hadden. HAAMSTEDE -— Kort na de mid dag Is cisteren het zeiljacht van de heer Vink uit Amsterdam voor de kust van Westerschouwen in moei lijkheden geraakt en gestrand. ZWOLLE Niet alleen veie ouders, maar ook vele onderwijzers, leraren, jeugdleiders, maatschappe lijk werkers, artsen en leden van de rechterlijke macht, staan niet zo af kerig meer tegenover het gebruik van alcohol. Dit Is de mening van de heer Paul de Vries, die gisteren in Zwolle sprak op het congres van de Nederlandse Vereniging tot af schaffing van alcoholhoudende dran ken. De heer De Vries gaf een samen- i vatting van de besproken punten op De reddingboot van Ouddorp op dit congres. Goeree. de „Prinses Juliana" heeft Tot 1937. da aide het alcoholgebruik het zeilscheepje tegen zes uur m de voortdurend. Maar zodra de malaise avond binnengesleept in de haven ovct haar hoogtepunt hoen was, !.an Scharendijke. Twee van de op-steeg het drankgebruik, meer ge- varenden waren toen allang aan wal. j spreid over de bevolking, aldus de Zij konden land bereiken over de heer De Vries. Het aantal verslaaf, drooggevallen zandbanken. Een der-den is meer dan verdubbeld en in de opvarende was aan boord geble- tornationaal is er eenzelfde tendens ven- lAls oorzaken noemde spreker o.a, de NPAAR KI LOM ETER STROOM AF WA bRfe. JlK ZAL HEM VCA6EN OM AUTO c£N6 TE 8RENGEN, PAN KUN JE HEM 2IEN-A16 HU JE BEVALT... G COT E GENADE, WAT 16 dat:...? TOCH WIE WEET WDE VEEL H'J VOCR DiS WAGEN VRAAGT, PAUL 0'JNA LAAT DAT MAAR AAN M'J OVER. £Z£NLftrARiNHeröOS I wfiisrieetf he'êttu zowat uu* ÓOtD IK 6fl tR ONMIDDELLIJK HteN. Ht, KIJK ÉÉNS 0ÊRGE RNf' ££N ZWflRe rflHó' MltDCHIÊND HU HïERMee. V£R- MOORO NierflAH RflKLN MlfDCHIÊNOTflflfl LR viNoesftf OfcUKKLN HÉ Al ÓEVONDLN7 ÜcLCDÉN DÉKGéAiNT iKWftö OP WÉG MBflR H0& trt ÜTRU\K£.LDE ÖIJNfiOüÉS HEM. ER HCCfT NET ECfN BOtR 0P6C&E10 Ditttti LUKHÊÊfT GEVONOCfi op zijn rtftReiN HIJ MRCHT OP Ot OROTt VJtU PAT VERTEL JE NU PAS '7 EN-ieZOljDE KEUKEN VCOPME WffEN, MPJE 8EIOOFA *°KSeM$ft?/EN U ECU WS OESCNteDS- MAKEN (CfKEN m DtLAN6STe5CHlL KATHAKEN?— O JA, PAT/S WMR OOK.' HANSHE£FTONS U/T66NQD/6D ö*f VANAVOND N KOPJE KOfTTE TE KONEN Aj?'*-- DTUNKGv/L-f HFVAT HEEFT F QFNASi - T AFWACHTENNfAAFL, HEHeERLYK GOREN6 VENTJESJUUK FESNMKT. JAffMe/} HAG OOK, i ETEN KW DE OREN NCOR.'J NOG VAN THOOFD; N/S OVERHOREN: FICRGEN HEBBEN WyREPETITIE.' nou HAM-' WAT MYBE TREFr £T£N WE MORSEN WEER RYST GEEF DE FRUITSCHAAL EENS EVEN AA/V, TOR. HY STAAT ACHTER JE ZE/DC GEK. DAAR WEET, /KAlLEMAAL N/ETSMEERMAN. PAN ZAL 'KMAAR AFPELLEN DUS? MET KERRY. gestegen welvaart, prestige-overwe» gingen, het massale toerisme naar hei buitenland en de invloed van de re clame. De overheid schiet eveneens voort durend tekort, aldus de heer De Vries, onder meer door het schenken van alcohol bij recepties. De heer De Vries noemde ais middelen om het toenemende alcoholgebruik tegen te gaan het persoonlijk getuigenis, steun aan de verkoop van goede alcohol vrije produkten. bevordering van het stichten van gebouwen waar een al coholhoudende dranken worden ge schonken, zoals clubhuizen, het goede voorbeeld en appèls aan het volks geweten telkens als er door drankge bruik een ernstig ongeluk is gebeurd. Medegedeeld werd dat het ledental an cle vereniging vorig jaar is ge daald van 13.754 tot 13.323. Van ver- woonden 34 mensen. ROTTERDAM. Nadat het 12.824 bruto register ton metende Franse tankschip „Ashtar&k" de haven van Rotterdam was binnengelopen bracht de kapitein een Hjarige jongen by de politic. Op 23 mei had men de jongen 300 mijl van Colombo (Cey lon) aangetroffen in een bootje dat voor driekwart vol ivater stond. Men pikte hem op, maar welke taal men ook probeerde, hij was niet te verstaan, aldus de gezagvoerder van de „Ashtarak". Ook de Rotterdamse politie heeft van ail es geprobeerd doch zonder succes. Men gaat de consul van Cey lon vragen het eens te proberen, want men is toch wel verlangend f Times" las ik, dat zo'n gloednieuwe achter het hoe en waarom te komen, f elektronische denkmachine thans I wordt gebruikt om uit te rekenen 'of iemand kans heeft ccn hartkwaal te krijgen, ja of nee. Het gaat er om Uees ik), dat de artsen een zeer groot i aantal gegevens van elke patiënt moeten verzamelen. Lengte, breedte 'en dikte van het lichaam allerlei in gewikkeldheden betreffende bat bloed, de aderen en nog zo'n honderd andere gegevens. Nu beschikken de artsen verder over de gemiddelden van diezelfde gegevens bij gezonde mensen, en met een of andere ge compliceerde goocheltoer zouden ze dan de kans kunnen uitrekenen, die een bepaalde patiënt loopt om op latere leeftijd een hartkwaal op te doen. En dat doen ze dan door mid del van zo'n machine in nauwelijks een minuut tijds. Zonder machine was er geen beginnen aan. alleen reeds vanwege de tijdfactor. ongeacht nog het vrijwel onmogelijke karwei om al deze gegevens door écn man te doen overzien. De deskundige man. die mij de werking van zo'n machine had uit gelegd. vond zo'n kunstje om uit te rekenen wie later wel en wie later geen last van zijn tikkertje 7.al krij gen. niets bijzonders. Een kwestie van simpele berekeningen, sci hij. Daarop werd ik enigszins kribbig en vroeg hem wat hém dan met ont zag en verwondering zou vervullen, wanneer het cr om ging de grenzen van het kunnen van zulke denkma chines vast te stellen. Hjj keek me een beetje dromen? aan en zei: „We zouden eens doof een denkmachine kunnen laten uit» ■ckenen, waar de beste plaats zich bevindt om er een fabriek van denk machines te vestigen en dan zou den we door een andere denkmachi ne dat ook nog eens kunnen laten uitrekenen. En ais die twee machi» nes verschillende uitkomsten hebben, zouden we die machines met elkan- >der kunnen laten disputeren tin het 'rekenkundige wel te verstaan) over tde vraag, wie gelijk heeft... maar i dan moeien we ze wel eerst uitrus- 'ten met een schakeling, die hen in staat stelt ongelijk te bekennen, want anders vliegen ze elkander in de haren." Ik bekende heb toen, dat ik dit een schoon onderwerp vond voc.- een griezelroman. Welnee tzei hij) een griezelroman is heel wat anders. Hij gaf mii een voorbeeld. Wat in de natuur niet meer wordt gebruikt, sterft af. Gaandeweg zal de machine alles doen wat de mens kanen dhn droogt de mens op. de machine neemt zijn taak over. En in het jaar 30.000 of daaromtrent schrijft een machine een blilogisch standaard werk, getiteld ..Over het onts.aan de? soort" door XYZ ELECTRO DAR WIN. In dat werk wordt uiteenge zet. dat het geslacht der machines zich langs de weg der natuurlijke se lectie uit een minderwaardig ras heeft ontwikkeld, het minderwaar dige ras genaamd: MENS. Dat noem ik inderdaad onderwerp voor een griezelroman. LONDEN. Vannacht* is hrand uitgebroken aan boord van bet 4534 ton metende Britse kabelschip „Ocean Layer", dat zich midden op de Atlantische Oceaan bevond. Na vergeefse pogingen om de brand te blussen heeft de ongeveer 30 koppen tellende bemanning het schip In de sloepen verlaten cn is later door het 5326 ton metende Duitse schip „Fla- via" opgepikt. j De Ocean Layer" had eerst ge seind, dat er een kieme brand was uitgebroken m de machinekamer. Maar kort daarop meldde het schip dat de brand zich snel uitbreidde en dat de bemanning de situatie niet meer meester was. Het is niet be kend of het schip bezig was met het leggen of repareren van kabels, toen de brand uitbrak. [schillende kanten is een grote activi teit bepleit. In het najaar zal een grote ledenwerfactie worden gevoerd en er is een stichting „Anti-alcohol voorlichting" opgericht, die een aan de huidige situatie aangepaste pro paganda zal voeren. ULFT Het tweejarig zoontje van de familie Menke uit ULft is zaterdagmidoag onder een van de' wielen van een orgelwagen gekomen en kort daarna overleden. Rosmalen De 24-jarige mevrouw' Arnolds uit Son, die evenals haar echtgenoot zwaar gewond werd bij een auto-ongeluk in de omgeving var. Hintham op de rijksweg Don BoschNijmegen, is overleden. De toestand van de heer Arnolds (33) is zorgwekkend. i TARANTO. Gisteren U in Taranto een woonhuis van twee ver diepingen ingestort. De politie heelt tot nu toe twee doden geteld, zever personen worden vermist. In het huis de cxpresscirei van 18.4a door T. Straclian wel anderen die rijker 2ijn dan ik. O. maar daar gaat het mij niet otn. Ik heb iuist raad nodig. Jij bent verstandig, Field. Ik ben er niet zeker van, dat ik pas geleden niet een beetje al te verstandig ben geweest. De lichten gingen uit; Pili zweeg. Field ontspande zich en keek naar het journaal. Een voetbalwedstrijd, 'n modeshow en vervolgens bracht een opname van Franco, die een Zuidamerikaans diplomaat begroette, hem weer terug tot de zaak dii nooit lang uit zijn gedachten was. Zo in het donker, gezeten op de har de stoel overwoog hij het onderwerp moord. Men diende bijvoorbeeld onder het oog te zien, dat de gehuurde moor- donter «tint Z«b, rij «iet E N^'dSfmo»" Km£ Hij zette zich wat steviger op de opgemaakt. Field hield van veel rekenin» mee zien te houden, harde stoel Ofschoon hij niets anders make-up, maar Pili had het niet no- Wat echter m?er onmiddellijk onder dan sen shirt ten een pantalon droeg, dig. hpf ons* wnrHen f*p7ien was het liep de transpiratie bij hem neer. door Zij glimlachte schuchter terug en d*t bj.®s ai?c eehuurde moorde de korte ren van zijn hotelkamer begon onzeker: - Ik wilde weten 2'r«daLïïfv!„ fiï Jf een hierheen. of je me zou kunnen helpen. plotseling einde was beschoren. De bioscoop was niet airconditio- Ik geloof met. dat ik degene Als zij al niet werden gedood ned. Hij snakte naar rn sigaret, maar ben die op het ogenblik wie dan ook door de lijfwacht van hun slacht* het was er verboden te roken. zou kunnen helpen. offers izoals de woordvoerder hot Pili eindigde haar relaas met 6e Het gaat om mijn broertje. uitdrukte), of verscheurd door de Wat is er met hem? menigte, zoals in de affaire-Gandhi, is mismaakt. dan kregen zij toch onvermijdelijk '_r e dan. de volle laag van degenen, die hen —De ene kant van zijn gezicht is hadder gehuurd, behoorden tot de middenstand en verschillend van de andere. Dat is En dat was hetgeen waar hij. Field, waren ongeveer zeventien jaar. Zij altijd zo geweest. 0p moest letten. Hij achtte zichzelf waren erg kinderlijk. Field, had Hoe oud tis hij? beet itl gtaat de andere alternatieven Spaanse meisjes gekend die op hun Negen. het hoofd te bieden waarschljn- 21ste nog met poppen speelden- Een Zjj vertelde hem over het ventje, (ijk zou hij we! niet de weg va° \an haar draaide zich om en keek Klaarblijkelijk terroriseerde hij de Brutus opgaan, al was het alleen naar Pi51. Er werd gefluisterd en hele buurt, met met zijn mismaakt- maar omdal hij geen zwaard had langdurig gegiecheld, waarna ze alle held maar met zijn kwaadaardige - v vier omkeken. Daarop wendden zij nesgingen. hen een muur van ruggen toe. Het klinkt alsof geestelijk al- Pil i merkte rustig op: Ik kan mer- les wel met hem in orde ken. dat je liever niet met mij gezien Field. wilt worden. De dokter zegt dat hij zonder Wees nu geen kleine gek, zei operatie met normaal zal uitgroeien, dere vriendjes Wat hadden zij tenr Field, dat is het helemaal niet. Het ts weer als altijd hetzelfde slotte met met Mick gedaan. Er wa- Ja, dat is het wel. liedje, dacht Field. Geld. Hij had ren na de eerste horde nog een tnas- Moet je een draai om je mooie de zaal nog eens door gekeken, orn sa andere, die hij moest kunnen ne- oren hebben? De enige reden is dat te zien of hij iemand van de bende men, zelfs als bij ze wilde nemen. ik de komende dagen erg druk be- kon ontdekken, maar nu keek hij het Want hij vond met dat hij zich zig zal zijn. meisje recht aan. Een schaduw van reeds volstrekt had verbonden. De Terwijl hij probeerde admiraal een gedachte aan chantage flitste door gemeenschappelijke noemer van Franklin naar de achtergrond van hem heen, maar die verdween on- moordaanslagen was. dat zij nooit ziin denken te dringen, glimlachte middellijk weer. Dat paste niet bij tot iets goeds leidden. Soms Field het meisje toe. Uitgezonderd PtU. Bovendien kon 7.ïj met anders konden zsi zaken tot een uitbarsting de blauwe lippenstift, die de meeste weten dan dat hij gécn geld had. brengen, maar zij losten nooit iet# op. spaanse vrouwen gebruiken, omdat Schertsend zei hy: Je kent stellig (Wordt vervolgd) woorden: Ik had misschien beter niet kunnen komen. Zy staarde naar vier meisjes die voor hen waren komen zitten. Zij om zich in te storten en er zou ook wel niemand ziin die hem voor oe krijgsraad kon brengen, zoals in d® zaak van die andere admiraal, Darlan. Neen, hij moest oppassen voor u® woord'voerder en Rafael en die au-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1