Spanning in Frankrijk m OPGEVANGEN NCRV-filmteam naar het Midden Oosten H. J. v. d. Broek sprak tot bezet Nederland tv* hr j- Oude vriend ssss^ï c^entaar vormt- WeL.p*^* - t «esïas?de «Taf s;rr si SPROETJE SPAR RADIO ei TV Doel: Drie TV-documentaires over levens in het Bijbelse land Geen De Mille krap reisplan Filmisch denken Ter illustratie Radio laat Satie vanavond klinken Vanavond KICK WILSTRA oe - - wonder- midvoor Ifi juni 7959 Iy Frankrijk neemt de spanning mi zienderogen lor. Men mag de radi- kalen ook wel tol «ie oppositie rekenen sedert liet aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken Bert hoi n. luui enige er legen w ooi- diger in het kabinet Dehré. Het karakter van dc regering i* hierdoor nog duidelijker eenzijdig rechts geworden. Hier tegenover tekent zich titans een toenadering van de vakbonden van verschillende richting af. liet feit. dat in de inmiddels afgelaste .spoorwegstaking communisten en niet-cornmm nisten in één front stonden, heeft natuurlijk hederkelijke kanten. Alen mag echter niet vergeten, dat dc politieke ontwikkeling in Frankrijk al heel lang vol is van vege tekenen. De gematigde partijen zijn van htm macht beroofd, en het kon niet uitblijven dat zich in de rijen van de tegenstanders van de nieuwe koers bepaalde .,Volk$frnnt'Vver#chijnselen openbaarden. l)e Gaulle, het is vaak als geruststellend feit aangevoerd, heeft er voor gewaakt dat de grondwet een einde maakte aan de democratische staats instellingen en vrijheden. Maar de geest en sfeer, waarin hij aan het bewind is gekomen, maakten het optreden van een regering niét bepaalde half- fascistische neigingen haast onvermijdelijk. En de geschiedenis heeft wel uitgewezen wat een grondwet betekent voor mensen die de neiging hebben, het met de democratie niet zo serieus te menen. Het gevaar van een regering, gelijk Frankrijk er thans één heeft is, dat *e staat of valt met de integrale handhaving van haar autoriteit. Ze is gedoemd er voor te zorgen, dat ze sterker en beter rn succesrijker is dan de kabinetten uit de als slecht uitgekreten jap-n van de vierde republiek. Ze mag niet aarzelen en ze mag geen twijfel wekken san haar regeerkracht en aan haar wil om zich te doen gelden altijd en overal waar de belangen des lands op het spel staan. Stakingen en vooral stakingen op grote schaal kan ze niet dulden. Die passen niet in haar geestesgesteldheid. NU valt over stakingen onder de nieuwere sociale verhoudingen in West-Europa veel te zeggen. Er is wel verschil tuisen vroegere ar beidsconflicten, die beoogden enige leniging te brengen in nood en ellende, en de nieuwere vorm. waarin het meer gaat om een billijker verdeling v»n het gezamenlijk volksinkomen. Het is ook- v.el juist, dat vooral in Frankrijk in de jaren na de bevrijding de staking veel- vuldïg is gebezigd als politiek veeleer dan als economi-ch strijdmiddel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat onder de Franse arbeiders zelf j geleidelijk verzet was gerezen tegen doeleinden en methoden van de com- j munistische C.C.T. Dil kwam tot uiting in de oprichting en de groei van afzonderlijke katholieke en socialistische vakverbonden. Wanneer dan nu communisten en niet-comniuui^ten naa-t elkaar staan, is dat wel het beste bewijs van de bedenkelijke ontwikkeling die het land sedert de ommekeer vorig jaar vertoont. Het is waar, dat de regering uiter lijk succes heeft gehad met haar maatregelen tot economisch herstel; maar het is evenzeer waar. d3t dit herstel gepaard is gegaan aan een verscher ping der sociale verhoudingen, leder, die in staat is om de ontwikkelingen in Frankrijk gade te slaan, verklaart «lat de verschillen tussen arm en rijk toenemen en van de billijker belastingheffing, waarvan zoveel ophef is gemaakt, heel weinig terecht komt. Dit alles poge men te zien tegen de achtergrond van de politieke wijzi gingen: het naar het tweede plan verwijzen van het parlement, de grote verzwakking van de gematigde partijen, het optreden van een kabinet dat bij voortduring w'e indruk maakt, zich buiten en boven de wet te si ellen- En dan wordt het wel begrijpelijk, «lat in het land zelf weinig ge-chakeerd het verzet tot uiting komt, dat in het parlement nauwelijks meer in staat is zich te doen gelden. AL£ twee hetzelfde «loeit, is dat toch niet altijd gelijk. In Engeland heeft de regering in bepaalde gevallen door het stellen van een beperkt aantal arbeiders onder de mi lira ire wet voed-el nood oi ge varen voor de volksgezondheid weten te bezweten. Er is tegen geprotesteerd, maar het is toch aanvaard. Wanneer in Frankrijk echter een soortgelijke maatregel van toepassing wordt verklaard voor hel gehele spoor wegpersoneel, is dat echter een heel andere zaak. Want nu gaat net er duidelijk om een staking, die de regering onwel gewillig N. te breken met de machtsmiddelen van een bepaald niet brand-clmne >taat. De tijd zal leren, in hoeverre het afgelasten van de spoorwegstaking uit-tel dan wel afstel is. Het vege punt is. dat de regering in elk geval is gehouden, baar gezag hoog te houden tegen wat ze gemakshalve we! het cnmnuiiu-mc zal noemen. Communisme is «x>k de verzamelnaam van alles, wat zich m Spanje en Portugal aan sociaal verzet roert tegen de regeringen. Het is een fatale vereenvoudiging, fataal vooral omdat ze onder omstandigheden nog juist zou kunnen worden ook. Nu zie men het ook w eer niet al te tragisch. Frankrijk is ten dot te geen Spanje: het hoort tot West-Europa. Er bestaat ook een redelijke kans dat dit conflict bijdraagt tot de zelfbezinning, waarvan net genus zoveel heelt bijgedragen tot de huidige onbevredigende politieke situatie, /elf denken en zelf verantwoordelijkheid dragen, ook voor dingen die niet plezierig «in. ziedaar de enige mogelijkheid voor Frankrijk nm zich uit de pen een ie balen, waarin het zichzelf beeft gebracht. (Van onze .redacteur roor radio cn TV) T~\ E NCRV stuurt twee van .zijn medeioerJcers. .samen met de Utrechtse hoogleraar prof. dr. Th. C. Vriezen, de woestijn in. Dit is een ander zinnetje dan het schijnt. Het be vat niets meer dan een zakelijke mededeling. Op 27 juli gaan de professor en de NCRV TV-regisseurs Dick van Bommel cn Rob Mariouw Smit per KLM naar het Midden Oosten om materiaal te verzamelen voor drie filmséén otter het leven van Mozeséén over dat ran Elia en één over het leven van Jeins. X-' de directeui van de stich- i Nederland, sloegen zeer in. Toen in i ting Radio Nederland Wereld-1044 het zuidelijk deel van ons land f i bevrijd werd. kwam de heer Van den omroep, die gisteren 0\ ei leden Broek in Eindhoven om „Herrijzend is, werd geboren in Rotterdam Neder land'* in de ether te brengen. 1 nr> 10 maart 1Q01 i ïn 1946 v/erd cie afdeling Wereld- ..op ll» maait J.JUI. I omroep van ..Herrijzend Nederland'; Hij studeerde eerst voor onderwij-j. als afzonderlijke dienst overgenomen zer te Nijmegen, later zette liij zijn door de stichting „Radio Nederland opleiding voort in finaneiecl-eeonn-1 [n Overgangstijd". In 1947 werd Ra- mische richting. Sedert 1921 werkte dio Nederland "Wereldomroep een i hij in het. bankwezen. In 1922 scha- j zelfstandige stichting. De leiding, zo- kei de hij over naar dc journalistiek.wel van de dienst als van* de zelf- Hij werd financieel correspondentstandi ge stichting, kwam In handen i voor .,De Maasbode" te Parijs. Hater van de heer Van den Broek. Aan was hij. eerst in dezelfde functie en diens energie en toewijding heeft Ra- vervolgens als hoofd co rresp on dent te dio Nederland Wereldomroep een Parijs verbonden aan „De Telegraaf', j snelle groei te danken gehad. De De oorlog bracht hem in de radio- overledene was een vooraanstaande omroep. In 1940 gaf hij leiding aan figuur in dc kring van de Morele s „Vrij Nederland" te Parijs. j Herbewapening. Hij had zitting in hnmv hetzelfde jaar kort voor de i een aantal lichamen en commissies T gefrustreerde ge-ei- .se capitulatie, stak hij over naar op het gebied van radio en televisie, i?'fSf l'°fl Tcpeitrcoorcftp loopt hij met ha ring. Hij heeft geen mooie, vaste staan plaats, zoals de vis-arrivisten, ma a r klein, onooglijk, karretjewaar- er cltüd een paar trek of peen trek. Want tk beschouw hem aks een oude vriend. Dat weet hij self niet. Maar ifc toel. Wat ik hem verschuldigd ben, is ui refc jaren oud. Kort »a de oorlog iiep hij ook door de stad. 't Was, nIs mijn herinnering mij niet bedriegt 0naar dat zal wel weer), een leuke tyd. We hadden de laatste ellende der mensheid overleefd, de toekomst straalde van vernieuwingen, waar aan alleen nog een beetje gedokterd. moest voorden en alle mensen u?aren broeders. Na die vijf jaar eng thuls- hokken braken zelfs de meest intro verte geesten dartel uit hun knopjes en vulden de kroegen en de socletei- Franse capitulatie, stak hij over naar op het gebied van radio en televisie. Londen om zich te wijden aan de In december 1956 werd de heer Van „Brandaris", de Nederlandse omroep j den Broek met een ernstige ziekte in die vooral in het toen nog bezette het ziekenhuis opgenomen. Twee Nederlands-1ndïë veel bekendheid 1 maanden later was hy weer op de verkreeg. In 1942 maakte de „Bran- been maar hij moest nog geruime daris" plaats voor „Radio Oranje" en tijd rust houden voordat hij zijn ook daarvan kreeg de heer Van den i werk kon hervatten. Begin april van Broek de leiding. Zijn praatjes on-i dit jaar werd hij opnieuw ziek. Voor het eerst sinds 200 jaar Nederland? orgel in Duitse kerk (Van onze correspondent! ZAANDAM. In de Kreuzkirche tLingen-Ems (West-Duitsland) is een mechanisch orgel van de Zaanse orgelbouwer D. A. Flentrop ge plaatst. Het Is voor het eerst sinds tweehonderd jaar dat een Neder- j lands orgel in een Duitse Kerk werd gebouwd. In de zestiende eeuw- «teeg de Ne- derlandse orgelbouw tot haar hoog- tcpunt van Europese roem. Deze werd op het einde van de zeventien- j de eeuw verdrongen door Duitse j meesters. Het orgel telt circa 1500 pijpen. I Begin september keren zij terug in ons land. In «je ruime maand die de rondreis zal duren hoopt het drie tal Egypte. Jordanië, de Libanon en Israël te bezoeken om daar. zoals Mariouw Smit het exact formuleert „in beeld piet commentaar, stemmen, muziek cn geluiden de sfeer van de Bijbelse tijd op te roepen, zonder daarbij bepaalde dingen te recon strueren". „Dan moeten jullie in Egypte gaan naar de plek waar Cecii de Mille zijn laatste Tien-geboden-film heeft gemaakt. Zijn décors staan ei- nog en die komen jc vast cn zeker goed van pas." Deze raad k'-egr-n ze van een welwillende relatie. Maar zij willen noch een Tien-geboden film. noch een toeristisch prod uk t ma ken. Een maand biedt, op het eerste gezicht absurd weinig tijd voor een dergelijk ambitieus plan cn drie man lijkt ook wel erg weinig. De professor, oud-testamenticus en archeoloog, die als deskundige de reis mee maakt. Rob Mariouw Smit. dte als cineast optreedt en Dick van Bommel, dio commentaar cn geluids materiaal zal verzamelen, hebben echtt-r na veel plussen t-n minnen een reisschema opgesteld, waarin weliswaar nauwelijks :uimte over is voor eten eu s'apen. doch waarbin nen het móét lukken. De NCRV-TV medewerkers Rob f Marioau- Smit flinksj en Dick f ran Bom mei middenin Den Dofder ren huize ran prol. dr. J Th. C. Vriezen, oud-testamentiens J ann de Utrechtse unirersiteit bij !een ran hun vele conferenties j M i.t-.m. de reis naar het Midden- J Oosten. nen dat Rob Mariouw Smit, ex- leerling van de Haagse Academie van Beeldende Kuns'cn, vóór hij bij de TV kwam vijftien jaar heeft gewerkt bij de Nederlandse Onderwijs Film. In die vijftien jaren heeft hij door hard te wer ken 49 films kunnen voltooien. Twee jaar geleden is hij in dienst van de NCRV-TV geko men. In deze twee jaar heeft hij zo'n zestig grote en kleine pro gramma's geregisseerd. De vererende opdracht waarmee de NCRV nu hem. Dick van Bom mel en proi. Vriezen naai' het Mid den Oosten stuurt lijkt ook zo'n kar wei, waarbij het onmogelijke moge lijk gemaakt moet worden. Het eigenaardige is dat dit zo vaak lukt. In afwachting van het vertrek be studeren de leden van de equipe hun documentatie, krijgt het plan vastere vormen en krijgen de ledematen van de deelnemers afwijkende vormen door de voorgeschreven prikken, „De Rembrandt-bijbel willen we een belangrijke plaats in de film verhalen geven. We kunnen mis schien ook iets doen niet filmische overgangen die de wandplaten, over de Bijbelse, geschiedenis op scholen tot leven laten komen in de omge ving waar een bepaalde handeling zich heeft afgespeeld. Een onder wijzer kan zijn klas vertellen over een bijbelfragment en we kunnen Advertentie I.M.) De droom van iedere man en vader electrisch scheren Gegarandeerd mesglad, «nelier en comfortabeler scheert U zich met de Braun. Dank zij het ge patenteerde flinterdunne scheer- blad. Overtuigender dan Iedere bewe ring: de vergelijkende scheer- proef. laars en acrobaten, managers en Amerikaansen speelt. De decors zijn van Picasso en het wordt door Dia- ghilefs Ballets Russes" gedanst ('17). Er is nogal wat rumoer om de2e „revolutionaire manifestatie" en de die vertelling laten overgaan m hetmeningen zijn verdeeld. Stravinsky levende filmverhaal dat we in hetvindt het een voor treffelijke partï- Midden Oosten gaan schieten. We tuur maar een verontwaardigd criti- denken aan panorama's en close ups cus ontvangt een beledigende kaart waarbij slechts de stem van een ac- j Van Satie. die hem op acht dagen teur die een gedeelte van de Bijbel j hechtenis komt te staan. Type Comöj met tondouse, k«e plastic étui t 59.75. Type Speel»! Ui carioruien doo* t 44.75, Nieuw type Standard ia eertwwiea doos f. 37.50 Imp. N.V. Hapé, Amsterdam-C. Taiafoo* 63957 £4 lijnen). Gev. 19t3v te eten en te drinken te geven. Tk bleef niet achter, tn die dagen. Regelmatig 2at tk met wat mak kers in een café en daar zag tk hem voor het eerst. Hij deed toen niet in haring, maar liep de kroegen af met kleine zakje® pinda'® die; in die dagen nog schaars genoeg waren om een brood winning op te leveren. Vrij geregeld kocht ik van hem en hij behandelde m{j met de koele beleefdheid, die men aan een klant verschuldigd i®. Op een middag ging ik met mijn zoontje van vijf naar de bioscoop, omdat daar Walt Disney's Sneeuw witje" werd ontrold. Bij vond het een mooie filmmaar de heks ging hem, wat ver. Telkens als het mon sterlijke wijfje op ket doek ver scheen, greep hij fenminsfe mijn hand en zei: „'t Is niet echt gebeurd, hé?" Toen we weer buiten kwamen, eiste hy het glaasje limonade op, dat nu eenmaal by een uitgaansmid- dag behoort en op weg naar huis, gingen ice een cafeetje binnen, om het te nuttigen. De pindaman was daar net met zijn handel bezig. Hij keek bevreemd. Ik bestelde de limonade en ging. naar de telefooncel, om mijn huis op te bellen, 't Gesprek duurde nogal lavg. Toen ik Terugkeerde in het café zag ik de pindaman, rr>et een agent, over mijn zoontje heengebo gen staan. „Hoe ken je die meneer dan?" hoorde ik de agent vragen. Een beetje geïmponeerd door die twee grote mannen, hoorde ik hem timide antwoorden: ,,'t Is mijn vader." „O, je vader..." zei de pindaman ontgoocheld. De agent keek hem met een grijns aan. „Als je nog eens wat weet," zei hy, .Je roept me maar wéér. hoorIk heb toch niks om handen En hy verliet het café. Daar hebt u de wortel van tnijn oude vriendschap. Natuurlijk was het, laat ik zegger, geen compliment voor me, dat de pindaman een agent riep, omdat hij Denken. overwegen, wikken en j artist Stel" en'JSho™ "--K - dhHdu met hoze bedoelingen. Maar wegen... In november. In de jubi- j aTomj door de'AVRO om 31.22 vla zevende lustrum Hilversum Tl, samen met „Solitude" if ff cri'fi/lpJl Ieumweek t.g.v. het et/ van NCRV moet de eerste film Maar in Egypte is in deze tijd van het jaar de gemiddelde tempe ratuur 4043 graden. In Luxor. waar zij opnamen willen maken van de glorieuze monumenten van hei oude Egypte, kan de temperatuur zelfs oplopen tot 48 graden. Op het heetst van de dag legt cie zon alte arbeid stil. Op een verkwikkende regenbui hoeven de leden van de NCR V-expe ditie niet te rekenen want in het draaiboek van de reis lezen we dat in de maanden juli en augustus de gemiddelde regenval 0 bedraagt. Veel van het succes zal ook af hangen van de helpers waarover de equipe de beschikking krijgt en of deze mensen de extra prestaties zul len kunnen en willen ople\ eren. die in de Nederlandse TV-wereld tot de vanzelfsprekendheden behoren. Als terzijde en ter illustratie van de eisen die de onderbezette en schraal gefinancierde televi sie in Nederland stelt moge die van Sauguet, i van de leden van voor vertoning via, de TV gereed £colc d'Arcueil, uitgezonden, zijn. Er moet naast de gewone ar- beid nog een berg werk worden j verzet. sJULLIE VkAöEN JE NATUU^L'JK AF OF :noö iemand in 19 MAAC IN PAT" GE /AL ZAL HULP HEM TOCH BATEN DAT )S HET OOK. 1 Ek uer DAAD EEN AUTO, IK SA NAAC DE WAL OM PE POLITIE OP TE StLLEN. ZE WETEN EC KENNE- L'JK NIET& /ANLAN DES6 ZOUDEN ZE PE PLAATS /AN du wpak wel ÖEMAPKEECD HESSEN. Zcö PAUL, DAT LU/kr wel... ER LAG DAAG? !ET-Ó ONDER WAT EP.- ik. ZOU DE BOOT Ef? BUNA LEK OP GE/APEN hessen, even ku^en WAT HET 15. ï-c 7 PRflCHfiG. FRED. O.OflAR O ttn KLfifir, óELODf IK... ZO flptiiC Di£ NiClAVE PbMP MflflKT .HLLEb EEN STUK MAKKELIJKER HET IS óttH KLANT. FRED H tT O SERGEfmr wWÊRb VAN D£ POUTit HU WIL JE SPREKEN 1TUURLIJK SPROETJE. DE POMP ZIT OPZIJN FLlWS öeobnktvoor HET HELPEN HOOR. RLiU MEN IET MEER NüOIU HE5T. MENEER SrtlT.OftNGRIK NUMflRR N.flflR HU li. DAT FRCÜWYOLK fSALTVD iMAAK iNDeUGR. 1CTAt£u8£LV€S £A' STVTTEN/r /vam BKSD< L£UKb\TTfNXZ^AAK fS Di£ T CP£Nu/a r/K N/rr ALLEMAAL OKÉ' t?j JCAet'XEH-) Twee UUR LATER ZITTEN DE Wll-STRA'S TJC k/tr/K NOC tVt'L JgODX. IG By HUN SPORT VRIENDEN. CVQtAtSWe KC'MOV h/tZS MME. N/er BANG, HOON AFBELL€N f N6EN,£ATKUN J£ NIET DCO// TROUWENS, (N SfN VEEL TEMEÜMSOeR/6 ON TEE/EN NOC ESVfyEN HANS HUN FLAT HEBBEN /NUERJCHT. MNCCNflf TKHrcNtAf. Avalt. kon nee. jankte. ver Z/ETEKAL6£J\DAV LAAT Lf-LÖE Z>E.*N V MAAL NOEK/c- Utr '/DCRE KAMERS CCA ALLES EO EVEN yteuwf GEMAAKT OVER de waarde van het oeuvre van Erik Satie <18661923> wordt verschillend geoordeeld. Een deel van zijn critici ziet in hem slechts -een begaafde amateur die niet bij machte was zijn originele muzikale gedachten op doeltreffende wijze vorm te geven: zijn verdienste zou slechts hierin bestaan hebben dat hij groteren dan hijzelf, o.a. De bussy, Ravel, op vruchtbare wijze wist te inspireren. Anderen merk waardigerwijze minder critici dan wel componisten onder wie Debussy, Ravel en Strawinski vinden zijn grootheid wel degelijk eveneens in zijn composities weerspiegeld. Xa een romantisch-mysiirke pcrio- de komt Satie in actie tegen de pnë- I zie en klank en weel de van "t impres sionisme. hij zoekt naar iels „onti- Jsubliems" v^n een eenvoudige direi- J te uitdrukkingswijze, een soort „mu- fsique «'ameublement". Cocteau ontdekt hem. is enthousiast Jen schrijft 'n scenario voor een balie? ..Parade", dat onder Chinese gooche- Radio bedoelingen. ntt dit te hebben doorgeslikt, stemde de belangeloosheid, waarmee hij voor mijn kind in de bres sprong mij tot dankbaarheid en sympathie, die nooit geheel genezen zijn. „Geef me maar 'n haring," zeg ik altijdals tk hem zie. Er is geen herkenning in zijn blik. die al zoveel etende mensen heeft waargenomen cn hij behandelt mij altijd met de koele beleefdheid die men aan een klant verschuldigd is. Net al® toen. KRONKEL ERNSTIGE MUZIEK 7.35-11.15 KRO. Eisen opnamen v*n dr uitvoering van Wagni-s opera, „Tristan und Isolde" waarme sister- avond het Holland Festival 1:59 of ficieel is eeopend. Vanavond «reien het eerste en het tweede bedrlji ten gehore gebracht. Zendag 21 jini zendt de KRO tussen 2.00 en 3.30 u.«r het derde bedrijf uit. 10.30-11.00 AVRO. Liederen recital door Jeanet-te van Dijk. sopraan, met Pierre Pal Ja. piano. Werken van Jo seph Marx, Respighl en Poulenc. 11.22-12.00 AVRO. fit voering van balletten uit de Ecole d'Arcaell op j sen vermist, gram-platen. j LICHTE MUZIEK I - 6.45-7.00 KRO. Het knor van de RK JengdcentraJe in Vught zingt een nanta] liederen. 8.05-9.00 AVRO. Popularis met ge- i varieerde gram.muziek. 11.30-12.00 KRO. Zang door het Nor- j man Luboff koor. h milt SP ELF, V f O.OO-tO.OO AVRO. „Wat ia er met J Eugenie?", een hoorspel door Jan i W ov<>Vaiclit" (8.00)/Hierna een geva- Apon, geregisseerd door Bert Dijk- riP(.TI) film-voorprogramma waarin o.nt. "tra. j een tekenfilm wordt vertoond. Vef- GESPROKEJf WOORD volgens als hoofdfilm „De bordpapie- 9.0«)-9.30 KRO. In de paure van het ren ridder" (The cardboard cavalier), »pe ra concert, omstreeks bet hierbij een komedie met in de hoofdrollen Loekwood en HONGKONG Het aantal doden tengevolge van de overstromingen in Hongkong is maandag tot 43 geste gen. De regens die de overstromin- namen maandag in hevigheid af. Officieel worden er no« .':if men- kcrnencrgle en de daarrdee «amen- hangende problemen „Aan de poor ten van een nlecwe tijd", spreker mr. H. C. M. Edelman. Tel e vis sie OM te beginnen journaal en weer- overai' de exjpresH'ln i Tan 18.4.7 door T. Straclian San Sebastian wemelt van dc vlooien. Het lange journaal eindigde en de Vlooien! lichten gingen weer op. Met een ruk Bovendien regent het er altijd. t hernam Field zi.in waakzaamheid. Toen ik er eens in augustus was had- Ta Het publiek ging naar buiten om te den wij zes dagen zon en dat was roken: hij kon geen van zijn vnen- cf,n rceord. Het groen was er toen den ontdekken. Toen dacht hij: Xa- zó groen, dat ik dacht dal het onecht tuurlijk, ik snap "t, zc hoeven hier was. niet binnen te komen, Er is maar één ^ladre de Dios! Dat klinkt alle- uLtgang. Zij wachten buiten tot wij maal afschuwelijk, weggaan. Veronderstel dat wij afzon- Neen, ik belaster de stad. Het derïijk weggaan? Er zijn. weinig kan er erg mooi zijn. Hij herinnerde meisjes zonder geieide hier. Zij zilt- zich de dag dat hij er was wegge' der dan San Sebastian. Misschien beter zeUs. Er waren andere musea dan het Prado. Er waren andere ste den dan Madrid. Toch deed bet hem verdriet, dat hij niet meer zou uit gaan raet RodolXa, naar Chamartin. of picknicken in de schaduw van de Sierras: of kijken naar de broodver koopsters in de straten en naar de uele kammen met bananen op de markt; de harde Castellaanse hitte ruiken: 't ogenblik ondergaan waar- v«p na de parade de arena wordt ont ruimd en het publiek wacht op de entree van de stier. En voor die andere plaatsen zou hij celd nodig hebben. Daarop was alle? tenslotte weer terug te brengen. No peseta's zei hij tot Piii. Kein Geld. No peseta's glimlachte zij naar hem. Luister. Ik wou dat je iets voor len niet nierken. dat Pili degene was. gaan. Het was een wonderbaarlijke meisjes die \oor Ja. Alles Field. De pauze is bijna afgelopen. Als dc hoofdfilm uit is ga ik weg. Kan ik met je mee? Neen, ik wil dat je wacht en roet de rest van de mensen meeloopt. O, Ik wil dat je tussen de andere e meisjes bent. Sluit je bij een groepje - ij:_ -ons haar zouden afweten. Hij had alles had erheen hoge zee gestaan^ over de Spaanse burgeroorlog gele- Ir" U"J zen en hij wist waartoe deze hcror. ir. staat waren, als het vrouwen aan de andere kant betrof. Piii lachte blij naar hem.. Kijk. niet zo zorgelijk naar me, Field. Hel is geen zonde, geen geld te hebben. Hij glimlachte terug. Het kijken Als er een van de organisatie op wacht staat, dacht Field, dan "Uii »v,ï( «?#i?nar. Tlan Irrtmf 711 W^t die met mij is gekomen. dag geweest- Ondanks de stralende Hij wilde niet. dat zij iets van zon bij een verfrissende temperatuur - - Md er een hoge zee gestaan. Hij had langs de kade gewandeld moet htj m« volgen. Dan komt zy wel ,.n bereden h':m >.o de baai was het weg met. de rest. Een van ae meisjes Vól bad'vi-s! Hii'li'lorde hen joelen bij °P de ri.i voor hen draaide zich om: elke hoge golf Hti hod verder ge- Sssst. De lichten doofden en de ionen «A-er de warme keien van de hoofdfilm begon, vi-'-ershavt,'!! on de jongetjes zien Field bedacht, dat hij niet recht- d'.iikeri naar munten. Een baskische streek? naar het hotel zou gaan, want vissersboot voer de haven uit. Toen dat zou een volger de Uid geven ■i Kiuiuumt ...j..-.. hij de baai genaderd was danste hij hem veilig en wel binnen te zien en naar haar 'schoonheid gaf hem 'een «P do hoge' golven. De bruinver- dan terug te keren om het spoor van gevoel van kracht bran de vissers stonden rechtop en Pi,li te volgen. Wat zegt Olga van je broertje? probeerden lachend do boot in Hij wachtte een hele tijd onge- cvtmwicht te houden. Wat er dus in duldig. tot het scheen dat de film de nabije toekomst zou gebeuren, het eind naderde. Toen maakt hij zijn hoeveel hr[ leven hem. naar zijn hand los uit die vsn Pi li. stond op mening had onthouden, hij zou altijd en fluisterde ?r lk ga nu. Vergeet kunnen rennen: Tk heb de zee bij het niet. wachi tot het slot en loop San Seh.'tstian gezien. niet de rest mee. En al? hij dan tnrh Spanje zoti Kom je ons zaterdag opzoeken, moeten verlaten, waren er andere Olga wilde dat je zaterdag komt. nlaatsor». snriore dinaen. Er was altijd Ne*»n. Zaterdag heb ik iets an- het panmama da? de Etoile oplevert ders te doen, gr.'ion van de Champs Elyséey. De hacvc Coc.Ur in Parijs was r.iet min- (Wordt vervolgd) Pili gaf geen antwoord. -- Of heeft zij geen mening over mismaakte broers Olga heeft een mening over geld. Wie niet? Zij wil een vakaniie In San Sebastian. Wat perj eerzucht. - ■SV^arrtT^'» Ben je er nooit geweest* -- Tk hen nna nooit uit Madrid geweest, zei Pili. ~-J 'P'j.èvW' '"'h/'j s-:-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1