H ADENAUER OP ZIJN EIND 3 mm QPGwmGm *- verbazingwekkende en verbaasde man k&uw CAROL D BUENO DE MESQUITA. s- Toch nog Mmimz Balletje rolt TV is ..trekker'' aöwwfi Voor t grijpen Aanloopjes Zeer aangename kennismaking Vanavond kalm SPRO£TJE#SPAR door FRANK GODWIN van 18.4») !CK ViLSIRA wonctar- rrndvoor Donderdag 18 juni 1959 LOOPT het tijd va k-Aden a u er in WesbUuit eland ten einde? Het heeft er alle schijn van. Nu hij het presidentschap, dat een waardige afsluiting van zijn loophaan zou zijn geweest, van de hand heeft ge wezen, ten koste van een feitelijke breuk met de Bondsdagfractie van rijn partij, kan liet tijdstip, waarop zijn rol is uitgespeeld, niet verre meer rijn. Misschien ziet hij het zelf anders. Hij is een zeer bejaarde man met een hardnekkigheid,.die ook alleen maar uit zijn leeftijd kan worden ver klaard. Zeer lange tijd heeft de partij, ministers en Bondsdagfractie niet uitgesloten, zich goeddeels naar hem geschikt. Doch de al te lang en stijf hoofdig te water gehouden kruik is nu gebarsten. Goed. Adenauer blijft nog Bondskanselier. Maar zijn gezag heeft een groter knauw gekregen, dan een drieëntaehtigjarige zich kan veroorloven. De vraag 13 wel eens gesteld, waarop Adenauer nog eens zou vallen: op rijn leeftijd of op zijn politiek. Het heeft de schijn, dat het toch nog de politiek is, die hem het loodje doet leggen. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Want nog afgezien van het feit dat. ware .hij tier jaar jonger ge weest. hij rich vermoedelijk handelbaarder had betoond dan mi, moet "de fractie van de C.D.U. ook wel sterk hebben overwogen dat de stand van rijn zandloper hem toch niet meer voorbeschikte tot grote dingen. In 1%1 rijn er verkiezingen, en het gaat niet goed aan, die te doen berusten op de trekkracht van een magneet van 85 jaar! Hier en daar is geschreven over een tragische ontwikkeling. Wij geloven niet, dat de situatie daarmee duidelijk en juist is getekend. Er is natuur lijk wel tragiek in het lol van al te oude mensen met een grote staat van dienst, die vergeefs proberen zich te handhaven: maar het politieke beeld van West-Duitsland wordt er eerder gunstiger dan ongunstiger door, dat een grote partij als de C.D.U. zich heeft geëmancipeerd van een', wel'zeer' autoritaire figuur, en nu vraagstukken van "pudging on politieke toekom>t vrijer ouder ogen kan zien, dan anders het geval zou zijn g*wce*l. ^ET lijkt ons niet voor l>r-ltijding vatbaar, dat de periode van Adenauer heilzaam is, geweest >oor W cst-Duhsland. Zijn op est- curnpcse aaneensluiting gerichte buitenlandse politiek is sterk be vorderlijk geweest voor een Duil-e heropvoeding in de juiste -/in en voor het smeden van ecu eenheid tegen een nieuwe totalitaire dreiging, nadat de fascistische dictatoren waren verslagen. De ontwikkeling in dc goede richting i< versterkt door ern gunstige economische conjunctuur. Natuurlijk is het niet moeilijk, in West-Duitriand nog een aantal stukken nazi-erfenis aan te wijzen: maar dat verandert niets aan het feit. dat de gang van zaken v»el bemoedigender is geweest, dan zeer velen vijftien jaar geleden hadden durven hopen. Het succes, nat de C.D.U. zo menigmaal bij de stembus heef: behaald, berustte goeddeels op liet vertrouwen, dat Adenauer de kiezers inboezemde. Het merkwaardige geval deed zich echter voor. dat in de zich ontwik kelende republiek dezelfde Adenauer geleidelijk van een drijvende tot een remmen-' de kracht werd. Zijn figuur drukte zwaar op de >ociaal.democrati-clie op positie. die hij tot machteloosheid zocht te doemen, maar meer en meer ook op de eigen partij, die ternauwernood enige speelruimte overhield voor het zelfstandig bepalen van haat- mening en voor het tot ontplooiing brengen van nieuwe krachten. De C.D.U., mag men aannemen, zal met animo en niet zonder enige op luchting gebruik maken van de vrijheid, die zij zich heeft bevochten. Nu eindelijk is het zover, dat zij een toekomst zonder Adenauer redelijken zorgvuldig onder ogen kan zien. Het politieke schema staat niet 7.0 vast meer. Er is gelegenheid voor meer begrip en voor meer toenadering tot de sociaal-democraten, die op hun beurt een element van grimmig-oppo sitionele krampachtigheid kunnen verwijderen uit hun moeizame worsteling om te komen tot de zozeer noodzakelijke heroriëntering. ZIEHIER een punt. dat misschien belangrijker is dan men denkt. De sociaal-democratische partij is tot dusverre niet zo haastig geweest met het'trekken van de consequenties uit de kous, die de leiders Ollenhatter, Erler cn Carlo Sehmid van Cluoesjtsjew op de kop Heb ben gekregen; maar het ontgaat niemand in en buiten Wesl-Duitsland, hoezeer het gezag van Willy Brandt, de burgemeester van Berlijn, de laat ste tijd toeneemt. Bij hem vindt men die vermenging van politieke werke lijkheidszin en geloof in de goede zaak. die bij de figuren van de oude stempel een weinig zoek was geraakt. Het valt nog niet te zeggen wat zal voortkomen uit deze beide ver schijnselen: de emancipatie van de C.D.U. en de opkomst van de sociaal- de moe raat-nieuwe-stijl Willy Brandt. Maar dat er een mogelijkheid inzit voor een wijziging van de politieke constellatie van West-Duilfland, i- -el zeker. Voor het overige U ook ren voorspelling omtrent de duur van de nadagen van Adenauer nog onmogelijk. Misschien is het ook wel goed. dat niet alles al te plotseling verandert. Op korte termijn staat alleen de ver kiezing van de nieuwe Bondspresident voor de deur. Absolute zekerheid dat de eerbiedwaardige Liibke het haalt, beslaat er nog geenszins. De C.D.U. heeft in de grote kiesvergadpring maar een meerderheid van zes atemmen. Er hoeft niet eens zoveel onenigheid te zijn om het pleit toch nog ten gunste van Carlo .Sehmid te doen beslechten. bekkentrekkerij die hij er bij zou willen leveren en valt over de frag menten van zinnen waarmee hij in dit geprate draaiboek zijn bedoelin gen aanduidt. „Maar als ik hiervan een nummer wil maken, dan is dit dat ene pro cent inspiratie en volgen nu de procent transpiratie om het te rea liseren, Ik werk het uit en ga praten met Dick van Bommel' (schrijf maar op, dat ik enorm veel aan hem te danken heb) om er samen „televisie" van te maken." Buena de Mesquita is tot dit werk dat hij, omdat het kind een naam moet hebben, „mime-recording-act" noemt, gekomen via muziek maken; in het orkest van MalanÖo, in een eigen orkest, „Los Buenos Vegas" en in^ ontelbare combinatietjes, waarin hij de clownerie voor zijn rekening nam. Van 't.een kwant 't ander; kleine dingetjes voor de TV, eerst bij deze omroep, dan bij die en nu dan al twee seizoenen deze maande lijkse vijf. minuten voor de NCRV. „Ik ben gek op de televisie," zegt hij, „het ding kan voor een artiest een moordenaar zijn. maar ik hou van de mogelijkheden die het nie biedt." (Advertentie Ï.M.) Pullen-rijm Wilt U wel n Pullen-stel Spaar ze maar b\j elkaar zó gebeurd mooi gekleurd aan de wand in de hand altijd weer Amstel-sfeer. iroelkabtt AMSTEL Spaar verdten alles over Schade ondervindt hij er trouwens niet van. want sedert Bueno dit werk doet blijkt het dat het eeri „trekker" is voor zijn optreden in'het land. „Ik maak er in mijn conference gebruik van. 'k Geef een definitie van het TV-toestel: „van voren een venster tje, twee knoppen op zij en drie ter mijnen achter". Dan maak ik nog een paar TV-typetjes en dol een beetje met de verschillende soorten storing. Daarmee heb ik m'n eerste „lachers" al binnen." - I lisch op prettig ongetmponeerde wij- TF7 7 7 y i ze te zeggen had over het Finse con- ernnUpilCial gres Iy/.aar hii geweest was en naar lingen eerlijke kansen hun gaven ta tonen. Kritiek willen we op dit eerste televisie-optreden niet leveren. Het gebodene was immers niet meer dan een fraai geschenk pakketje ter ken nismaking. Het beloofde veel voor de toekomst en bovenal, hel was char mant, tot en met de wijze waarop Jules Royaards struikelde in zijn verbindende tekst en zich dapper én vlot via een papiertje weer overeind hielp. i ET plezier hebben we ook ge- 4 x luisterd naar wat Harry Mu- Zijn bewegelijke kop, zijn elastie- ke lichaam, zijn vermogen om zich te verbazen, om uit mensen en uit situaties het karakteristieke te pluk ken en te imiteren vormen zijn werkkapitaal. Het werpt rente af. Bueno heeft uitnodigingen om een TV-nummer te maken voor de BBC wat hij zei over zijn nieuwste boek „Het stenen bruidsbed". appels. (Van onze redacteur voor radio en TV) HPELEVISIF. is meestal niet meer -l dan een transportmiddel om wat hier gebeurt op hetzelfde moment onvertekend uit te zaaien in hon derdduizenden huiskamers. Bueno de Mesquita echter heeft samen met TV-regisseur Dick van Bommel iedere maand een pro grammaatje waarin zij via diezelfde televisie de realiteit geweld aan doen. Ze zetten de werkelijkheid naar hun hand, ze condenseren hem, mixen er muziek, stemmen cn gelui- den bij die ze lenen van zangers, or kesten of uit bet geluidenarchief, ze scheppen ongerijmdheden die ze overbruggen met filminlassen, ze schudden dc beelden van twee of drie camera's dooreen, ze halen er spiegels bij die Bueno in duplo of triplo op het huiskamerschermp.je toveren, kor ton» ze maken er een maandelijks hogeschoolnummer in dwaasheid van waarin zij de wetten van ruimte en tijd naar hun band zetten. tïïj maakt er een privé-voorstel- Vijf minuten waarin een maand i ling van; geeft neuriënd de aanloop ploeteren gaat zitten om var, een j van een liedje, springt overeind, ge- maagdelijk idee een uitgekiend en j baart verbijstering en gelukzaligheid, tot in de perfectie getimed nummer geeft in schets de contouren van de TUSSEN spiegel der Kunsten en A Eindexamen in zat hef documen taire 'programma over de bloedtrans- fusiedienst van het Rode Kruis. Af- j gezien van het filmfragment over de bloedtransfusie op een baby slaagden en voor de Zweedse TV i de samenstellers er niet in deze ma- Zaterdaeavond maakt" bi» in het t,erie 20 le brengen, dat de kijker er NC RV-T V-n ror ratnmaS c her zo* zHn door iegrePen werd" Buis*es> ^tor- I iaatsle ihoivthf va^Tt T.iïmn i ,en' flesjcs. machines: Geen detail 1 Ik niet «Hellen »l?hii rtan b!,co£ ons *>«paard. E" werd ver- durf'aik°i„Óhenwe?" Seen"»"1!,"! Scfm S™«4TSs ongS'rnto Hetein iQj 7 1 boeiender en stjmulerender verhaal StCjmïMCHSjpel te vertellen viel. W.Jnn. 1' te bouwen. Zo'n' idee is het ergste j niet. Ze vallen Bueno toe als rijpe j^ET „De rook van dromen en Neem nou. zegt-je. dat babbeltje wat we nu maken. Ik zie je aante keningen maken voor een stukje in de krant. Goed. Je noteert, gaat naar huis, pakt de schrijfmachine. Papier. Tik tik tik. Lukt niet.. Papier er uit. nieuw vel. Tik tik rikketik. Sigaret. Rookwolk. Nieuw vel. Tik 'tik tik. 't Lukt weer niet,Je pakt al die ver knoeide vellen, je maakt er een prop van. In de kachel er meel Lucifer, vuur. rook uit de schoorsteen. In die rook verkoolde snippertjes. Je vangt er één op; Je leest het. Ja! Een idee! Hollen naar de schrijfmachine. Ra zend van tikketikketik. Klaar. Hol len. naar de krant... enzovoort.'* De seconde 11 wijzer van de klok op de schoorsteen in zijn huiskamer is nog niet rond als de idee er uit is. de randen van de zon - een. i klein stemmenspel op de huid van j «en zomerdag" waren wij, dunkt J mij, weer beland bij een van de i talloze variaties op een thema van Dylan Thomas, variaties die door de onnavolgbaarheid van de trefzekere woordkeus van de bard uit Wales i noodgedwongen beneden de kwali- j teit van het origineel moeten bljj- i ven. In het probeersel van Frans j van Mastrigt. dat gisteravond door de "VPRO werd uitgezonden, had de tekst een, wat we dan maar noemen: j „experimentele" inslag, die de sa- mensteller had willen versterken dooi* brokken elektronische muziek rn fragmenten uit Carl Orffs „Car olina Burana"'. Ondanks al die mo dernismen deed het geheel ons on- j weerstaanbaar denken aan de onbe- heerste woordkunst van de late Tach- tigers, een associatie die men bij Thomas niet 7.0 licht maakt. De rubriek waarin dit stemmen spel werd uitgezonden heet ..Rijp en Groen"; het laatste deel van die ti- tel zou zonder meer op het spel zelf j kunnen slaan. E.V.R. I Advertentie t.M.) ZO.' de televisiekijker kent hen nu ook; de zeven afgestudeerden van dit jaar van de Amsterdamse Toneelschool. Voor de vorm van deze kennismaking mogen kijkers zowel j als deze jonge garde Willy van He- mert bijzonder erkentelijk zijn. De I vijf fragmenten hadden elk hun eigen bekoring en boden alle de leer- Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.10-7.30 NCRV. In dfe reek? der fluit- sonates van Handel voeren Kees v.' d. Star, fluit, en Meindert Boeket, orgel, twee sonates wit. 10.19—10.15 NCRV. Egbert Ennulat speelt op het orpel in de Bergkerk te Amersfoort composities van Kort Hes- senberg. Il.2ft-I2.no NCRV. Uitvoering pp gram- mofoonplatcn van het Divertimento in bes KV '287 van Mozart. OPERA 8.03-9.33 AVRO. Uitvoering door so listen, feet Omroepkoor en het Pro menade orkest o.I.V. Benedict Siiberman van de komische opera „Der Waffen- srlnnied" van Albert Lortzing. LICHTE MUZIEK 9.30-10.00 NCRV. Lex Karsemeyer presenteert zijn „Wij poetsen de plaat". ïft.20-10.50 AVRO, De Zaaiers o.l.v. Jok tnéber. 11.25-12.90 AVRO. Jan Koopman ntet Disrotaria. GESPROKEN WOORD 7.50-8.00 JHilv. I. Uitzending voor de Anti-Rev. Partij, jm* KKS EN 7.00-7.45 AVRO. Tip Top Taptoe, deze keer uit Huize Tijdverdrijf te Den Helder te gast bij het personeel van hel Kon. Instituut voor de Marine. 8.3U-9.30 NCRV. „Gelijk oversteken" de eerste va» een nieuw radiospel van de NCRV in samenwerking niet het Verbond voor Veilig Verkeer. Televisie OU RN AAL en weeroverzicht (8.09). Vervolgens een programma van de AVRO. Dit bestaat uit: actualiteiten (8.20). de dertigste aflevering van „Lui-^ ppard op schoot", die de/e keer is' gewijd aan insecten (8.30) cn tot besluit het blijspel 4let boek van de maand", geregisseerd door Waiter van der Kamp (9.00). gezond lekker (Adverten tie LM./ De wereldvermaarde deodorant-stick tegeit de cranspi ratte TWEe PAQ£V LAT£k. !N/£fó OVetf OJLLEN ■DOOD. DE FOLinc iBESCHOL/Wr HÉ7 NATUUFLUK AL<ó N ON6ELUK.. WTU66EN P&OBEE&r CAPOL. UAA/? MEÜWZTE ZEUR TOCH NitT, VERNON 1 WAAROM ZOU DÉ POLITIE DENKEN PAT HET IETS ANQERÓ WAe DAN 'N ONGELUK? GEEP ME LiEVÉR IETG TE DRINKEN.' voorkomt de IK HEB GEEN CENT MEER AL*S IK 'M BETAALD HE0, NOS?A, MAAR IK VIND 'M e'NIGJ H'J SNEL \aanw[N£t:. nor rip rerxorgde Iumc draaistlck f3. ti»-»tiek f 1 beschermt Uw garde tobe. geen druppel EN NOU AQ RUS NOG TOE DEN...IK GA MO= WEER 'fcRUG NAAR D£ nun jm CLUÖ, IK W/L NIET DAT r.'A./iïa JUMBO ME HIER ZOEKT WAAS HÊ&ruHÉT Ovta DtRóLAfiT?WflflR0M VQeJ IK VRAGtN B£flNTW00SD£fi OMDfiT CS IEMAND lïVtRMOCRO?! f HerjpürMOiir.wflAR ZO DMUM OfDRACHf-IK k MO£rjC,ARRür£R£fl WE6S.N5 MOORD OP MflPC Af II mflflRDERGtflnr. oir O IDIOOT WAAROM MIJ7 IK HEB NIÉMAND VERM00RR- lKH£B DJEVtMTPHtrCEUS MAAR PWÏ D£ AANWUZlNCtN DIC WÜ fÊGEM HEÖBCN ZOU H£T verbazen flL5 JE DHT LUKTE MAAKHLl NIET MOEILIJK VOOR.MC 5Mir. het nier OCDAaNHE&r/viOErOfiT TL ÖEWIJZEn 2( JN Pe TcxcrcoN wnkclt ecHT£RNier VOOR B^Aiy.CHET |S IfMAND DlC HANS WENSl TE SPREKEN 6NHET GCHyNT N IET BEPAALD B3M GENOêDE- UYK ONDER- -rw- houdtc WORDtN- ^EGKtCK, fK MWPA!/£TMf Jê T RAAR v/vz>T. PA TIK JE DIT VRMG 2>EDAMES JVN NU 7VW El/EP DE KAMER U/7~ MAAK.. EH...KUAK** OVMiy MISSCHIEN.. Ixv-JZfu) IU H ÜVtrSElD Jff ftunr. LENEN -^1 ZO'N KLEIN, OUD KARRETJE PAST TOSH NIET E>Y JOU 3V HOORT IN 'N CLAN- ■£NDE, DEINENDE <s -Cylinder slee ziezo. MISSELYKE DAT MAE tE/TAAJD DIE MY 'N TWEEDEHANDS RACEWAGEN W/L AAM- SMEREN/DIE KNAAP HANGT dc ^cxpressefrfi» door T. ^jrarhan 24 Fëpê gaf hem het kleine propje vulsel- Geen grove grappen dit maal, mijnheer Field. Field probeerde de lading. Ze past niet precies, heeft u nog een andere? Ja. Dank u, de2e is beter. Geeft u mij alleen deze ene granaat? De woordvoerder zei: Stel dat de admiraal met succes wordt afgehan deld. maar dat er mensen aan het station worden gegrepen, dan zou niemand graag gevonden worden met een granaat in zijn bezit. Ik denk dat u gelijk hebt. Is dat alles? Ja, ik denk het wel. Zie ik u daar? Niet binnen mijnheer Field, met onze bekende gezichten. Buiten. In de wagen. Wij wachten uw vlucht via het buffet. Hoe laai? Dat hangt helemaal van u af. Ik zou willen voorstellen niet meer dan een half uur voor de Talgo aan komt. Aan de andere kant moet u een goede positie vinden voor de worp. Alsjeblieft geen tekenen van herdenking. Zo dom ben ik niet. Zou u willen, dat wij alles nu nog eens doornemen? Neen. Dan Hasta la vista, mijnheer Field. Probeer vv rusten vanmiddag. De wager. ■.•..'Die. Field stapte uit. Hij voelde mn ogen in zijn rug toen hij wegstapte naar de dichtstbijzijnde metro. In het hotel onderwierp hij zijn bagage aan een inspectie. Het meeste dat er in de kamer was, liet hij zo, zonder op te ruimen. Hij trok de kle ren aan, die hij wilde dragen: een licht jasje, donkere pantalon, schoe nen met rubber zolen en het alpino- potje. Vervolgens stopte hij de gra naat zonder de lading in de zak van 't jasje. Het voelde reusachtig zwaar aan. Toen hij zichzelf in de spiegel bekeek, was hij verrast hoe weinig je ervan zag. Toch beter om mijn hand in miin zak erop te houden, dacht hij. Dit was het eerste belangrijke. Wat nu? Ik zou graag een heleboel dingen willen meenemen, maar ik moet me zo gemakkelijk mogelijk kunnen bewegen. Ontmanteld voor de vlucht, Die granaat is wel ver draaid zwaar. Nog andere kleren? Scheerapparaat? Nog eten? Neen, met her geld kon hij al die dingen kopen. De granaat cn 't geld, dat waren de twee belangrijke din gen. Hij vond dat de 59 biljetten van duizend peseta's te veel ruimte in beslag namen om ze gemakkelijk te kunnen dragen, nadat hij het wis selgeld van het zestigste in zijn broekzak had gestoken. Hjj hield er vier van. Hij overwoog de rest er gens in een schuilplaats in de bin nenstad te verbergen, maar hij wist dat als hij dat nu zou doen, „Zij" dat waarschijnlijk zouden merken. Het besef, dat hij zich niet kon keren of wenden zonder dat „Zij" het wisten, gaf hem een merkwaardige sensatie. fp EN paar jaar na de bevrijding, u-as ik met Kees een dag of mat in DuiLslötid. Ik kwant er voor hei eerst van mijn letten. Waar h\j had er, tijdetis de oorlog, een vol jaar doorgebracht, zij het in een concen- trnfiekötnp» zodat zijn tourisfisclie mogelijkheden erg beperkt tra ren geweest. Toen ik eens bü een straat- razzia werd opgepakt, kwam ik bij hem in de cel te zitten, maar ik had veine en stand na- een week weer op straat, teru'ül hij op transport ging. „Je moet wel even aan 't volkje wennen," zei Kees, terwijl we in een eethuis.vet Duits voedsel tot ons namen, en hij trees met zijn mes tiaar de inheemsen, die bars terua- keken. „We komen voor zaken," ant woordde ik. „En die zijn heilig ro.or Hollanders." H-y knikte. Wij dronken onze tuy'n, een beetje schielijk, vrees ik, u*a«4 to ij voelden ons onrustig en dis placed. Toen de tweede fles bijna leeg was, kreeg Kees het aardige idee de conversatie voort te zetten in een vettig soort fantasie-Duits, dat de taal van Goethe niet flatteus pa rodieerde. Nu is zijn stem schel en luid. Om ons heen ontstond dan ook een sfeer van vijandschap en daar veel Duitse mannen kloek can postuur rijn zei ik: „Doe nou niet 20 uitdagend.'' „Waroem soil iech niccht atista- gend thoen?" schalde hij. Want hij ia recalcitrant van natuurdat speelde hem ook in de cel parten. Ik had toen ik bij het binnenkomen teerd gefouilleerd, een klein potloodje we ten achter te houden, waarmee we, op W.C.-papier briefjes voor thuis maakten, om in het wasgoed te ver bergen. Op een middag toen Kees net zat te schrijven, toerd de cel- aenr opeens razend snel opengegooid en sprong een levensgrote vent van de Griine Polizei, die door het kijk gat had staan loeren, bij ons binnen. „Was machst 'dn da?" snauwde hij. Ich schreibe _an meine Geliebte," zei Kees hooghartig. De Duitser haalde uit en gaf hem zo'n enorme kaakstoot, dat hij tegen de vloer sloeg. Toen keek hij mij even aan. Ik knipperde al met tn\j» ogen, maar ik kreeg niks. Met het potloodje in zijn hand ging h\i weg. Kees bloedde een beetje uit. een gat in zijn hoofd, maar dat hield gauw op. „Doe dan ook niet zo uitdagend," zei ik, toen al. De waard zag ons met duidelijk genoegen heengaan, toen we het eten op hadden. Kees sprak nog steeds Duits van eigen teelt, maar de koe le avondlucht kalmeerde hem toch een beetje. We liepen mistig rond er. voelde71 ons ongelukkig en mat. Alleen uietuoe teijn kon daar iets aan doen. De stad was vol Kneipen en toen we er zóveel bezocht hadden dat het sluitingsuur sloeg, bracht een taxichauffeur ons nog naar een soort nachtclub, die op de harde va luta van de Amerikaanse bezettings troepen was gebouiod. Aan een bar begonnen we cognac by de tmjn te gieten, een gevaarlijk soort alche mie, waarmee je nooit tof goud koint. Na een kwartiertje zei Kees dan ook: „ik ga naar bed. Blijf jij nog maar als je wilt." Hij betaalde de rekening voor ons beiden, die het liefelijk bedragje van zeventigmark bedroeg en verliet moeizaam het etablissement. Daar ik, voor het eerst op die dag, meende Tiiij te amuseren, liet ik hem gaan, bestelde nog een glasdronk het uit en vroeg de schade. „Zeven en zeventig mark," zet de barman zoals men een revolver op tafel legt. „Nee, die zeventig zijn al betaald," wist ik nog. Maar hij schudde nor* van neen, vas 1 bes loten me te scliep- pen. Twee kelners kwamen achter me staan en hun blikken waren evenmin welwillend, 't Had iets van een film, maar ik beleef het liever in de stalles. „Ik betaal 't niet," zei ik met dronkentnanskoppigheid. „Volgt it mij dan maar even naar kantoor," sprak de barman De kelners gingen ook mee, eerst door de danszaal, die i*erdacht om me heen draaide, toen een trap af. Aan het eind van een gang was een deur, die open ging. We stonden in een kolenbergplaats. Opeens grepen de kelners mij vast. Met een van haat vertrokken gezicht schreeuwde de bartnan: „Zahlen oder nicht zdhlen „Nein," zei ik nog. Toen kreeg ik, acht jaar uitgesteld, diezetfde opdonder, 't Was een soort hoge rechtvaardigheid. Ik viel ook regen een muur. En betaalde. Toen Kees me de volgende morgen zag en het verhaal hoorde, zei hij, met een sotnbere grijns: „Dus je hebt 'm tóch nog gehad." KRONKEL. Tenslotte stopte hij de bankbilj'et* ten in een envelop die hy adresseer de aan Piii en Olga. Als er iets met hem zou gebeuren was er geen enke le reden, waarom anderen die het konden gebruiken, niet van het geld zouden profiteren. Paspoort? Zou hij 2ijn paspoort meenemen? In geen geval deed het er wat toe. Altijd als men hier in een hotel kwam, was het een paar dagen in handen van de politie, dus zijn perso nalia hadden zij toch reeds. Hij liet het achter. Weer iets minder te dra- gen- Hij sloeg een laatste blik op da foto van admiraal Franklin. Daarna verscheurde hij die en spoelde haar door het toilet. Terug in zijn kamer ontgrendelde en laadde hij de gra naat. zijn vingers heefden enigszins: Kalm aan Field. Hij wikkelde de granaat in een schone witte zakdoek, stak hem in de zak en hield zijn hand eroverheen. Beneden gekomen deed hij de en veloppe voor Olga in de brievenbus van het hotel. Buiten zette hij het alpinopetje op. Hij ging naar een tapperij en liet zijn heupfles vullen. Tenslotte ging hij de metro binnen en kocht een kaartje naar het Norta Station. Niets was zoals hij het verwacht had. Om te beginnen, was de hitte voorbij. De wind was opgestoken, die wolken joeg langs de anders hel dere hemel. De wind woei het stof op waardoor de lucht vol zat. met stof deeltjes. En even later ging het re genen. De regen plensde neer toen Field uit de metro naar Norte bo- venkwam en naar het station holde, terwijl hij zijn kraag opzette. Bij het station waar de Talgo zou aankomen was 'n veel grotere men senmassa dan hij zich had voorge steld. De vermaaksindustrie in Span je is niet zo hoog ontwikkeld als in Amerika of Engeland, en de Span jaarden moesten het merendeel van hun vermaak putten uit het leven om ben heen en het kijken daarnaar. De aankomst van een admiraal van de Verenigde Staten was zulk een aanleiding om zich te vergapen. Maar ook de regen had velen die toch sn de buurt van het station waren naar binnen gedreven om er ia scnuilëh. (Wordt JCd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1