Ongerechtvaardigde vrees H: smmmm/m CAROL Salto Mortale-opera in televisie-dimensie Mees ter-goochelen in Russisch circus De Valera president mmm VANAVOND OM NEGEN UUR Het kijken waard Soekarno wil kieswet gaan j wijzigen Zweedse interesse voor „Kolibrie" Vanavond door FRANK GODWIN Kon. Elizabeth I in Canada van 18.4 J A.N.W.B. wil proef met parkeerschijf iCK WILSTRA' wonder-1" -rritdvoor^ IJ ET kleine beeio pojitst voor pro ■pan het rheater keni dikwijls beseJiifcr kleding verliezen schadelijk werken, i held van de kijker- manipufnries mei ca die tegelijk van een tïi HtrPQUTtCBUKZQU f -J«BI rxoo /£D.wiNre/?5 Hu rtcèn tBbJ fHlÉMAMD itTj OVCR Dit GtVON- JglS Dtf^ fflflh DE. RtCnrtR Wl\.Oflf mm ÖCWU^TUK f\0 VtRRfWlftó ff ACrtrtR oe Hflno HOuDer-t/ cu^oi OflT KUN KT BfLflCHE LIJK! f DtRötftflt wMRort vtfzotniitiï wildé Zt FR£0 vtÊL ZtüGEfl k /W, rrFRCD HttH 0»C l^i, y ff WAN INOÉRDAAD -fiÉPRElCD aC] j tfs op het MOMcrir onr 'Hi I VV DE MOORD GC6WHD MOET Hl V ZIJN Wflt» FR£0 Nïtf OiUlO' Ortxi IK B£GRiJP HtTNitr'ffiCO óóÉflR- *Üt££RD! It DêMKÊH DFirHÜ Dl E: WA NH££fT vermoord d-:ê kiér Rl'IIÉ. kwam j bw MAKEN IK HtBJt &OOD5CHAP<j£KR£Ó£N, ANMt iPROtTjt tC-ZUN 01RS.Ü" G&KOWÉN.WA" DCIflflr-Ot HflND7^ IkALM AAN, CAROL^O. MAAR DIE AND£J?6 KOMEN WE \MOET WEL ALS N\ IN DE 0V/ÉC TERECHT DOLLE 6Ef?£D£N/ [PRECIES ALS DiEHESSEN. MI6- ARME CULLEH.fWHCHlEN WAD H'J N ®EaEHH£\ fcTW' PQ PAAR BORRELS OPJ was het Nier s Nlgg OUG.EVZZQ?) tH ZAL NOON RAAR ÜA<j£N WACHTEi IK HES HISR'N V&U6E SCHUILPLAATS- PLOWER6 7AL ME MIÊT VERRADEM, PlEJ MOET ZELF OPPASSEN M£T Z'N JOOStf clanpsstiene RoULErrE.'iK W/L ALLEEN WAT TE w--^BljiSj DRINKEN HFB8EN..-. JB j.- WT 500 GULDEN'? 1 F CcLACA DAT/S GEEN I appel epap, hannes/ M KUN jeW£ ZEGGEN UAAR- VDOR JE HETNGD/G k HEB T V jyIN GELDNOOD DAT KAN IK ME N/ET L GCZ£> VOORSTELLEN/... ,*1AAR ALS'K JE KAN pil -v helpen, Jong. - rUAIK vm 'T ERG VER- HOEVEEL HAD JE VELEND, HAAR. ZOO JErty GE=zrW/LL£A' W SOD GULDEN KUNNEN Km ~2\HcBBE- lenen F Mf - GAAN BEN JE GEK ZEG DA T KAN IK M^KOPEN rty MET PERMITTEREN. NEEN, IK I NES 'N PAAR maanden huurschol P K-I^mi DE huis eigenaar mtrdt t'/^ai ONGEDULDIG. DUS... EH- Z7A .jp»1 "«vw. rif i'ïj'll Fulmineert legen liet KtmlefUd, de heer De Kadi. die m een tijdfehi iftartikel liet einde heeft voorspeld van de samenwerking in het kader van dc S.E.H. en de P.B.O.. wanneer ons land langer dan voor een-episode wordt bestuurd door een regering van liet huidige type. Samenwerking, zo betoogt de heer De Kadt. is slechts daar mogelijk, waar vertrouwen aanwezig is. Dit vertrouwen kan onmogelijk blijven bestaan, wanneer een derde deel ian het volk gedurende een aanzienlijk tijdperk buiten de regering wordt gehouden; Want dan ver dwijnen vertrouwen en samenwerking, en de instellingen, die daar de uit drukking van waren. Initiaals daarvan zal een ongeremde inatihtsstrSid zijn intrede doen. Het spreekt vanzelf, dat De Tijd dit nu juist geen mooi ek over tuigend beloog vindt. Hel blad leest er ven soort nlittuitlitii in: .\eetn ons m de regering, of wij breken de boel all" En ook een discriminatie van de P.v.d.A. als op positie-par tij. Ons lijkt iu. meer algemene zin de kriLiek van De Tijd wel juist'. Het h nu eenmaal i» een pariemenIair beeld altijd /.u, dat een gedeelte van het solk geen vertegetiwootdigers in de regering heeft. De oppositie echter, waar deze vertegenwoordigers deel van uitmaken, heeft een haast net zo belang rijke taak als de regering. Bovendien heeft ze de kans. dat. ze te eniger tijd zelf regering of althans deel van een regering wordt. Dit alles is intussen zo overbekend, dat het een zo scherpzinnig man als de heer De Kadt moeilijk kan zijn ontgaan. Wat De Tijd uit. zijn uitvoerig sink aanhaalt en er op antwoordt, is dan ook beslist niet het hele verhaal. Twee feiten zijn er naar onze mening, die het rond maken. Het eerste is-de onmiskenbare neiging in sommige politieke kringen om. aansluitend aan een vóóroorlogse traditie, de socialisten voortaan systematisch buiten de regering te hemden. En het andere is de. uit maatsciiappeiijk oogpunt eenzijdige samenstelling van het nieuwe type van bewind. NAAR onze mening neemt de heer De Kadt de dingen iets te tragisch; waarschijnlijk, doordat hij in de parlementaire ontwikkeling van het laatste halfjaar is geconfronteerd met een grimmigheid, die inder- 'daad herinneringen opwekt aan de tijd ltis<en de beide wereldoor logen. Wat vroeger echter feitelijke niacin was bij vooral de confes sionele partijen, is tui weinig meer dan desperaatheid; het het in hemels naam eens over een andere boeg gooien om op die wijze voor zichzelf de red ding te vinden, die dc tot dusver gevolgde wegen klaarblijkelijk niet boden, liet zou onjuist zijn om te zeggen, dal dc wijzigingeu op regeringsniveau in geen enkel opzicht corresponderen op wat zich in het land zeil voordoet; maar het is duidelijk genoeg, dat de tot uiting gekomen strekkingen aan- merkelijk overdreven zijn uitgelegd. Om het anders le zeggen: de klachten van hel behoud hebben zich rneer toegeëigend, dan de feitelijke toestand rechtvaardigde. En daarmee komen vii tot de samenstelling van de nieuwe regering, die er in hoofdzaak één is i van werkgevers: want het C.N.V.-vlagje. dat de heer Roolvïnk als staats- secretaris te elfder ure op de sebnii heeft geplaatst, is veel re klein en on- j beduidend om'ook maar iets vin de lading le dekken. Het ligt wel jn de lijn j van Dc Tijd. vooral sinds die er ook nog De Maasbode bij heet. om zo'n regering erg toegenegen te zijn; maar men kan her ren man als de heet De Kadt niet zn erg kwalijk nemen, dat hij zijn hart vasthoudt bij de ge- dachte dat. Nederlaud liet gedurende een reek? van jaren ruct dit soort kabinetten zal moeten stellen. liet verontrustende zit voor hem en stellig nog wel andoren in het feit, dat de confessionele partijen.met hun verscheidenheid var leden niet anders te voorschijn hebben weten te brengen dan wat nu mede namens hen in beeldscherm van het televisie-apparaat stelt, de aperacam- vaor problemen van een geheel andere orde dan degene die hy kent. De grote middelen waarover hij in her laatste geval Vele solisten, een groot orkest, koor, ballet, rijke uan- voor de televisie grotendeels hun. effect, zo zij al niet Hier moet hij rekeninff houden mei de dichte nabü- kijker-luisteraar tot het vertoonde, afte mogelijkheden van. met camera's, radiophonie, die hem. ineen richting dringen Jan een intiemere, meer directe als dieper borende aard is. (Advertentie l.M.) DE AVEO heelt de laatste tijd vaak een goede greep met de actualiteitenrubriek... Enkele dagen' terug kregen we daardoor in de huis kamer fris geplukte beelden op het scherm van de Amersfóortse feest viering. Gisteravond leverde deze ac tiviteit een interview en een paar stukjes film op. We maakten hier door kennis met de plannen voor de Arnhemse iilmweek. We hopen op meer activiteiten op deze weg. De actualiteitenrubriek kan dan uitgroeien tot een graag ge ziene bijlage op de dagelijkse tele visiekrant. HET „Boek van de maand" ont- i popte zich als een luchtige ko- medie op rekening van de lichte ko- medie. Etui stuk dat .als enig denk werk van.de kijker vraagt dat hij de i personages en hun verwikkelingen zo goed mogelijk uit elkaar houdt. De kükpret werd gestimuleerd door j het genoegen datde acteurs zelf schiepen-in het dwaze stuk en door de vindingrijkheid en zorg voor hetGESPROKEN' woord detail van regisseur "Walter v. d. Kamp. Dat we op zeker: moment sterk i moesten denken aan de 'radio-faml- lie Doorsnee kwam vooral door wat Pim Dekkers maakte van zijn Ed- ward Halliday. Naar onze smaak de beste speler van.de hele ploeg. DjL vooral omdat hij zich wist-te. hoeden voor de overdrijving waaraan Willy Ruys zich overgaf. W. Jnn. houdt Uw zenuwen In bedwami ABASIH kalmeert zender slaap te verwekken DUBLIN. De Valera is gekozen tot president van de Ierse Republiek als opvolger van de 76-jarige O'Keliy. Hu' kreeg 538.058 stemmen tegen generaal MacEoin, kandidaat van de oppositiepartij Finna Gael, 417,482. De Valera pas woensdag als minister-president afgetreden, J De Ieren spraken zich verder uit i over de vraag of voor de verktezin- gen voor het parlementhet stelsel van. evenredige vertegenwoordiging moest worden gehandhaafd of dat ..een meerderheidsstelsel moest wor- I den ingevoerd. 152.785 Ieren stem- den tegen en 138.811 voor afschaf, j ftng van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. II, Uitzendint voor ds V erkeersspel TOKIO President Soekarno van Indonesië heeft donderdag gezegd 9.00—10.25 vara. VrijdHKavondretocr, j dat de Indonesische kieswet veran- -m.rc „aa.r HenwM op derd. zal worden voor de algemene I verkiezingen die volgend jaar wor- TpJpvitrp de£ eehouden. j De bedoeling van de wijziging is het aantal politieke partijen te be- i.15—6.25 Hilv P.V.d„\. 8.00—9.00 NCRV. Gedeeltelijke «itzen- diiiK van het ennvent van de Anti Rev, Partij ie Utrecht. Spreker dr. W. P. Berghuis. DIVERSEN NCRV. De veertiendaagse kunstrubriek Ter introductie. Het is te verwachten, dat Henk Eadings in zijn televisie-opera „Sal to Mortale", die vanavond om 9 uur voor het eerst zal worden uitgezon den, mer deze speciale eisen terdege DF, eerste uitzending van het NCRV- rad ioverkceisspel „Ge lijk Oversteken"' had hier en datu* nog -wat oneffenheden, ntaor bevatte verder ruim voldoende cïernenter. om er een aantrekkelijk programma van te maken, waarbij de luisteraars ac tief worden betrokken. Johan Bode graven, die weer veel en soms ver ward praatte en Jan Zindel waren de verslaggevers die rijksdaalders uitdeelden aan willekourige voorbij- gangers die de juiste antwoorder. wisten op verkeersvragen. Deze keer waren Dordrecht en Kampen aan dc beurt, volgende keer komen ze in andere plaatsen. Als de vragenstel lers nog iels slagvaardiger leren zijn kan hot oer. bijzonder aardige reeks uitzendingen worden, waar het Ver bond voor Veilig Verkeer best te vreden mee kan zijn. EEKOVERZICHT (8.00), Eri«n méér dan' y&rïïg ipartijen acttef. Soekarno, die dit zei op een noenmaal van de buitenland- se persverenigmg te Tokio, gaf geen nadere bijzonderheden, EDINBURG. Gisteren is sneeuw gevallen in de Schotse hooglanden tijdens een hittegolf die de tempe raturen op de Britse eilanden heeft doen stijgen tot in de 80 graden. Fahrenheit. een fitmilocumentaire van A. Koolhaas „Meer land om te leven". Hij heeft deze film, die een beeld geeft, van de LJsel- meerpotders cn inpolderingen gemaakt in opdracht van het ministerie van O. K. en H', Hierdoor verschuift het aan- vangsuur van de televisie-opera van Henk Ba dings „Salto Mortale" naar 9.00 uur, Dlt werk zal worden ingeleid bij de kijkers door Wouter Paap. Het wordt minder geschikt geacht voor jeugdige kijkers. Den. Haag regeert. Het is, een demonstratie minder van macht dan van on- j heeft rekening gehouden. macht: onmacht jegens de conservatieve invloeden. Z O gezien is datgene, wat de heer De Kadi schreef, noeg, hetgeen allerminst, betekent dat er voor zijn vrees en zijn ietwat sombere toekomstverwachtingen veel reden hoeft te bestaan. Wij ge loven. dat het wel meevalt. Voor een terugkeer naar een vooroorlogse toestand ontbreken de meest elementaire voorwaarden. De oppositie is er veel te sterk en slagvaardig voor. en de nieuwe meerderheid is er veel te veel voor in zichzelf verdeeld. En dc grenzen, binnen welke Nederland ander? kan worden geregeerd dan de kiezers wensen, zijn aai!merkelijk minder ruim dan in de twintiger'cn dertiger jaren: dezelfde jaren, waarin het tenslotte ook al niet meer ging. Het betoog van de heer De Kadt, voor zo veel het door De Tijd i.= aangeval len. (want er staan veel belangwekkender en aardiger dingen in), berust op een parlementaire situatie,-die door haar afwijking,van de werkelijke ver houdingen tot verbittering en conflicten op maatsciiappeiijk gebied leidt. la Bije. Annie Htvmés. Tom Brand Onze stelling'nu: is, dat een afwijking va» de werkelijke verhoudingen mis-f eu Leo Ketelaars). Hun stemmen schien wel gedurende een zekere tijd mogelijk is, maar'geen kan? maakt over een langere periode te wórden gecontinueerd. En eerlijk gezegd, wij ver wachten dat de komende parlementaire strijd en de maalschappelijke ont wikkeling veelszins de helderheid zullen brengen, die op het ogenblik in lal van Nederlandse hoofden nog ontbreekt. Dat betekent eenvoudig een zuivering van de politieke toestand, die hard nódig ts na een periode van onwaarachtigheid, door de aanwezigheid van ongelijksoortig geworden grootheden in de regeringscoalitie. Het libretto werd naar ideeën van I de componist door Belcampo samen- gesteld en behandelt de aloude, maar erkiaarbaar ge- altijd weer nieuwe gegevens van le ven. dood en liefde. Het is een spel dat zich in een laboratorium af speelt. waar een geleerde een elixer tracht samen te stellen waarmede hij de gestorvenen,opnieuw tot leven wil" wekken. DaDINGS heeft in dit werk een LJ ruim gebruik gemaakt van eiek- Iro-akoestische middelen, niet alleen waar hij met behulp van generato ren. filters, transformatoren en ver sterkers het geluidsmateriaal samen stelt dat hij nodig heeft, maar ook bij de verwerking van de si""* van de .vier zang:olisien f An net' PARUS De heer Gunnar Sa- iriuelson. directeur export voor mi litaire vliegtuigen en hefschroef- vüegtuigen van de Saab-vliegtuig!a "brieken te Linköping heeft op de Parijse luchtvaartsalon verklaard, dat Saab sterk geïnteresseerd is in de verkoopmogelijkheden van de !j?bri?\"dte thS^'ta I wmensevoeeTtot duetten, terzetten werden ieder afzonderlijk op de ge uidsband opgenomen in een speciale studioruimte, waarin met behulp van schuimplastic constructies iedere galm geweerd was. Daarna werden zij door de com ponist op kunstmatire wijze ..ge kleurd" naar de persoon die zij moesten uitbeelden. Zo was het o.m. mogeliik door het versneld afdraaien van de band de stem van de sopraan een terts hoger te laten klinken, waardoor deze een ongewone maar door de componist gewenste glans verkreeg. Daarna werden wordt gebouwd, nu de Nederlandse Helikopter industrie in handen is overgegaan van de maatschappij voor vliegtuigbouw ..Aviolanda". René van der Harten, de chef-in kwartetten, Het directe aandeel van de com ponist is dus bij een dergelijke han delwijze veel groter dan „normaal". Hij fungeert niet meer alleen als vlieger van ai Kolibrie, zal eind eomponist, maar tevens als dirigent, augustus naar Zweden gaan om de uitvoerend kunstenaar en opname- kolibrie in Link oping en Stockholm technicus. te demonstreren. In totaal zal deze pjyEN vreest nogal eens een drei- Drie vort de vier acteurs d»e de j J richt bare rollen in de opera van j j Badings vervullen. F.i.n.r. Dim de Neef, Frits Butseiaar en Chris- tine Zwanikken. j mu>:>'"k bij het gebruik van elektro- nisc: middelen. Wanneer men zich echter de juist bijzonder grote werk zaamheid van een scheppend mens bij het tot stand komen van deze muziek realiseert, blijkt deze angst ongegrond. De. zangers lenen aan deze_ uitvoe ring slecht? hun stem, gespééld wor den hun rollen door Christine Zwa nikken. Dini de Neef. Aart Brouwer en Frits Butselaar onder regie van Kees van Iersel. Wouter Paap zal het werk inleiden. W. A. ERNSTIGE MUZIEK 11.15—12.00 VARA. „De muze vertelt", deze keer gewijd aan Camilla Satnt- Saüns, JAZZ 7-107.30 VARA. Michiel de Ruyters Radio Jazz Club. FOLKLORE 7.30—7.45 VPRO. Ierse volksmuziek gepresenteerd door Mlekc van Dillen. HOORSPELEN 7.458.55 VPRO. „Allen die vallet»", een hoorspel van Samuel Beckett (All that fall) In ecu ver'aljng van Jacoba v, d. Velde. Regie Coos Mulder. 11.1511.35 NCRV. In de reeks „De antieke Comedie" speten «Uub nlen van de Utrechtse universitc dour en onder leiding van p»oi. Ver denius een fragment uit „Het scheids gerecht van Menaiidcr". j rug (Van onze correspondent) LONDEN In Londen is tot 18 Unrfin iu*i staatscircus van Moskou te IUHMU zien. I Het woord circus wekt enig mis- verstand want deze technisch geper- feclionneerde show is variété in een piste en geen eircus in de klassieke zin van het woord. Zo is er geen dressuur of hogeschool en de wilde dieren ontbreken. Wanneer men dit in het oog houdt valt er veel te bewonderen. Lydia eh Boris Lawandowski geven een i aantal adembenemende nummers luchtacrobatiek te zien, zonder net. De heer Abdoulaev is een verbluf- 1 ',S3 fend jongleur. Verder was er een bijzonder sterke „sterke man", een „jongleur op de assistenten. Deze goochelaar in. gro te dimensies tovert u eert aantal dingen voor ogen, die u eenvoudig niet geloven kimt en die bij mij in ieder gei'al een gevoel van zekere kwaadheid achterlaten. Wat zou u b.v. zeggen wanneer u een juffrouw op een stellage in een kooi ziet verdwijnen een doek er over heen doek er af en er zit éen briesende leeuw in de kooi? Of, wat zou u zeggen wanneer u zou zien hoe vijf mensen uit het pu bliek vijf kaarten uit een spel trek ken, hun kaart onthouden en ver volgens weer in het spel steken en hóe dan de heer Kio het hele spel in een hand neemt en het toewerpt aan een juffrouw die een scherp gepunte degen uitsteekt: alle kaar- rijten van het spel vallen naast de de- een paard" en een foutloos j gen behalve vijf, die erop gespiesd j worden. En dat zijn dan, u hebt het I geraden, net de vijf die getrokken waren. toernee tien dagen duren. gen de ontmenselijking van de Henk Badings, de componist van de televisie-opera Salto Mortale die vanavond wordt uitgevoerd, samen met de zanpsoliste Annette de Lb Bije voor de pa/fitnur in het elektro-akoestische' centrum waar de geluidsband van de opera werd opgenomen. werkende groep rekstok fantasten. De drie zusters Koch op hun „gi gantische semafoor" lieten zien wat een ingewikkelde apparatuur een mens kan uitdenken om er vérvol gens gevaarlijke kunsten aan te kun- tnen uithalen. Na de pauze was het woord geheel aan de heer Emii Kio met zijn 40 r ST. JOHNS. Koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh z«n donderdag te St. Johns op New 1 Foundland aangekomen voor een reis van 24.0Ü0 kilometer door Ca nada. Z(j reisden ln een „Comet"- j straalverkeersvliegtulg. i De koningin en president Eisen- hower zullen 26 juni de nieuwe Sint- j Laurens-zeeweg bij Montreal offi- I cieel openen. Koningin Elizabeth en haar gemaal zullen verder per auto, trein, schip en v.iegtuig door Canada reizen en de meeste grote steden be zoeken. Met het koninklijk jacht - „Bri tannia" zullen zij over de grote meren varen en 6 juli een. bezoek aan Chicago brengen. Het plan is. dat zij 1 augustus met de „Britannia" uit Halifax (Nieuw-Schotland) de terugreis naar Engeland aanvaarden. «le dour T. 5. Stracban De menigte was niet zo groot, dat I Field zich niet zou kunnen bewegen 5 zoals hij wilde. Toen hij op een hol- J letje het plein voor het station over- jstak had hij uitgekeken naar de grote I i Amerikaanse wagen en hem ook ge zien. De achtergordijnen waren ge sloten. Voorin zat de chauffeur Ka- J fael. Hij zag Field en bewoog zijn I hoofd licht in de richting van het Plotseling, nog vóór hij erop was voorbereid, hoorde hij de hoorn en het luiden van de bel. De menigte begon zich te roeren cn de politie agenten haalden hun knuppels alvast te voorschijn. Boven hun hoofden uit verwijderde zich verder van hem in In 23 gemeenten DEN HAAG. De ANWB heef zich tot de grootste 2) gemeenfex ln ons land gewend met het dri.n gen de verzoek niet over te gaan to: het plaatsen van parkeermeter.- doch eerst een proef te nemen me! de z.g, parkeerschijven. De AN"VVT biedt aan, zich te belasten met <5r aanmaak cn de gratis-verspreidimg van deze parkeerschijven. De proef met de parkeerschijven za! -ngecn kosten voor de gemeenten zich brengen. De minister van Verkeer en "Wa terstaat heeft kortgeleden in dc Tweede Kamer medegedeeld, dat bij van plan is, via een voorstel tot wetswijziging, de invoering van par keerschijven en parkeermeters mo gelijk te maken. Dan zal het mo gelijk zijn in bepaalde stadswijken de langparkeerders te weren, ten gerieve van automobilisten, die slechts voor korte tijd hun voertuig willen parkeren. De ervaringen met de parkeer schijven in het buitenland zijn on verdeeld gunstig, verklaart de ANWB, ting van het perron zou gaan bewe gen, stelde hij zich aan het hoofd, omkijkende of zij wel volgden. Hij botste tegen andere mensen op. die naar voren liepen om iets te kun nen zien. Hij kwam via de uitgang op het perron en nam zijn plaats in bij de deur van het buffet. De deur was nu gesloten e.n een kaartjesknipper zat erbij. Terwijl de angst in zijn maag omhoog kroop draaide Field zich om. De admiraal kwam naderbij met de vertegenwoordigers van de rege ring. Achter hem liepen zijn doch ters met andere officials. Daarna volgden de matrozen van de ere wacht, vervolgens de politie cn ten slotte het publiek. Nog dertig me ter. Nog twintig. Tien, Field trok de in de zakdoek gewikkelde granaat te voorschijn. De admiraal liep langs hem heen. Field voelde naar de ving, waaraan hij moest trekken. Nu was de admiraal tien meter voorbij en de richting van dc uitgang, die naar de stationshal leidde. Field's hand verwijderde zich van de ring. Hij wist, dat hij geen schijn van zag Field de hoge locomotief van de Tal go, de machinist hoog gezetpn achter de glazen wand van zijn ca bine, zijn handen aan de remmen. Het is zo ver, dacht hij en ter- kans meer had. wijl zijn vingers zich vaster om de Hij wilde het nu ook ia geer geval plaatskaartenbureau, r icld kocht zijn granaat klemden, keek hij naar de meer. I perronkaartje en ging naar binnen. groep mensen op het verste perron Hii stopte de granaat, die nog 'een handjevo!>, naar de kruiers (als steeds in de zakdoek was gewik- gewoonlijk), naar de buffetdeur fceld weer terug in zijn zak. lopen). En enkele seconden hierna, zag by De expres .iwam langszij het per- iets kleins en donkers rollen van ron als een ondergrondse in de Lon- ergens tussen alle benen van het pu- dense métro. Zij stopte. bliek bij de uitgang waarheen de Officiële persoonlijkheden, het le- admiraal liep. Het maakte een soort ger, de politie en de toeschouwers kiokkend geluid op het stenen per stonden op 't verst verwijderde punt ron, terwijl het in de richting van van het perron, tegenover de uitkijk- <Je admiraal glibberde. Iemand perronkaartje en ging naar Op hel perron waar de Tal go zou aankomen stond een troep militai jren in witte uniformen. Er waren ook jtwee officieel uitziende figuren in J donkere pakken. Field hield ze vo vertegenwoordigers van de regering. {Voor het overige zag het er tamelijk {onofficieel uit. Hij voegde zich bij de mensen, die door de p»lit:e op een eerbiedige afstand van deze groep up het perron wagen. Achter hen stapten de gewo- schreeuwde. De admiraal zag het werden gehouden. Niemand scheen ne passagiers uit. ding, schopte ernaar maar miste. Het enige aandacht aan hem te schenken. De deur van de uitkykwagen werd explodeerde met een dreunend ge- Hij keek rond om dc woordvoerder geopend, luid. te ontdekken, of Pépé of De Stille; De admiraal greep naar zijn ge rit waren er niet. Admiraal Franklin wts kleiner dan zicht, terwijl hij nog enkele secon- 'Ilij hield zijn hand op de zakdoek Field hem in zijn verbeelding had den op de been bleef. Toen vielen over de harde, grote granaat. De sta- opgebouwd. Maar er was generlei zijn handen omlaag en hii ging neer. tionskluk wees vier minuten over moeilijkheid, hem te herkennen. Om hem heen vielen de officiële De admiraal stapte uit en het per- begroeter? m. De mensen begtui- ron op, gevolgd door drie grote meis- nen te s De mensenmassa, in jes. die kleine wollen kapjes droe- paniek g d, drukte zich plat te gen, schoudertassen, witte sokjes en gen de n. ;t van de gebouwen. De brede stalen gezichten. De erewacht groep, dichtst bü de uitgang sprong in de hou ai.: p, de officials naar de ha! was vocht zich een weg traden naar voren. D» menigte sloeg naar het stationsplein, terwijl zij het zwijgend gade. de kaartjescontroleurs in hun mtd- Eet: ogenblik keek Field net als den meeduwden. ïi.i. Tnen, terwijl de hele groep teke- s nen vertoonde, dat zij zich in de rich- (Wordt vervolgd) half zeven. Nog elf minuten. Üfoe zou de admiraal zich nu voelen? Ouwe, zure AI. zachtjes rij dend it; dc geruisloze uitkijk wagen. Hij rookt niet. dus niets verontrei nigt de gezuiverde lucht. En hij drinkt ook niet. Goedenavond admi raal. smaakt het mineraalwater u en leest u wal? Hoe gaat het met uw drie dochtertjes?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1