Achterstand, achterstand H' Hoofdpijn? g; rfSiFi Salto Mort ale. sfeer van science fiction ven later. op het hoowöurehu vmpount m Vanavond Badings TV-opera Vierjarig jongetje verdronken stertofonie via radio «««■I li en morgein Reclame TV via piraten -z ender In '61 ook FM In 't Westen jhrdlda Winkelbediende uit Rotterdam pleegde m a j esteitsschennis Gesprekje Vierhonderd scharren per dag Minister Jonckreer naar Nederland PRAKTIJKEXAMEN RESA-HILVERSUM van 18.45 Zaterdag 20 juni 1959 TUSSEïy Harderwijk en Kampen strekt zich nu het nieuwe V'eJuwe- meer uil, een ideaal recreatiegebied, naar men zou denken. Maar goed strand is er weinig, en de zeilers zeggen, dat het meer onbruik baar is bij gebrek aan havens. Vraagt men de deskundigen, hoe het zit, dan antwoorden die, dat voor recreatie niet veel kan worden gedaan om dat het te duur wordt. Het is één voorbeeld uit vele. Er gebeurt van alles in Nederland: de steden omgeven zich in snel tempo «n zonder ophouden met nieuwe woonwijken. en de industrialisering gaat steeds verder, maar voor de recreatieve voorzieningen, die het noodzakelijke en onm.sbarc sluitstuk vor men van deze ontwikkeling, ontbreken de fondsen. Wij beweren geenszins, dat er niets gebeurt. De publieke eigendom aan natMjrgebied neenit geleidelijk in omvang toe, en hij de Deltawerken wordt vcei rekening gehouden met de ontspanningsbehoeften van de grote Rotter damse bevolkingsagglomeratie; maar het verandert weinig aan het feit, dat in het algemeen genomen in het steeds volkrijker Nederland de recreatie gevoeglijk als het vergeten begrotingshoofdstuk mag worden aangemerkt. Dat komt vooral aan het licht, wanneer sport en spel er hij in aanmerking worden genomen. De onlangs aan de nieuwe regering ter hand gestelde nota van de Nederlandse.Sportfederatie levert daarvan eens te meer het bewijs. Het betreft hier een vraagstuk, dat aan actualiteit wint door de mogelijk heid, dat eerlang als gevolg van de toeneming van de productiviteit de arbeidstijd nog vertier wordt verkort. Het lijdt geen twijfel of de invoering zelfs van een beperkte vijfdagenweek zal de toeloop naar de zwembaden, sporthallen en sportvelden meteen sterk doen toenemen; inrichtingen, die er nu reeds veel te weinig zijn. Het is een haast beklemmend vraagstuk, -waar de Nederlandse overheid zich tot dusver vee! te weinig mee heeft bezig gehouden. De gevolgen er van blijken, thans reeds op een; tamelijk verontrus tende wijze. NU kan aangevoerd worden, dat hét met die vijfdagenweek meteen zo'n vaart niet zal lopen. Er zit inderdaad wel wat in het betoog, dat een land als het onze, hetwelk zich een zo voortdurende groei „in last en tal" veroorlooft, vanwege de noodzaak van investeringen niet zo snel tot werktijdverkorting kan overgaan als mogelijk is in landen, waar de bevolkingstoeneming een minder stormachtig tempo vertoont. Doch dit is een sociaal-economisch vraagstuk, waar wij jns 'ditmaal niet in willen ver diepen. Waar het op aankomt is, dat de alom toenemende stedelijke bebou wing over de hele linie die recreatieve completeringen naar hinnen en naar buiten mist, die nodig zijn om voor de bevolking het leven in de „steen woestijn" ietwat dragelijk en zinvol te maken. Voor wat sport en spel betreft berekent de Nederlandse Sportfederatie, dat op korte termijn 875 miljoen nodig is, in hoofdzaak tot inhaling van de achterstand. Op wat langere duur zal echter, naar ze meent, wel een bedrag in de orde van anderhalf miljard nodig zijn om in redelijke behoeften te voorzien, Een wat minder hoge schatting van de Contactraad voor gemeen telijke sportbemoeiingen gaat er altijd nog van uit, dat Nederland in de komende jaren er tweeduizend gymnaslieklokiden, honderdvijltig overdekte sporthallen, talrijke overdekte zweminrichtingen en drieduizend hectare sportterrein er bij nodig heeft. Wie kennis neemt van deze cijfers, moet het haast Wel gaan duizelen. En het zijn nog maar de „interne" voorzieningen. Naar buiten is er feitelijk ook een haast onbeperkt programma. Hoe sterker de industrialisatie en hoe groter de materiële welvaart, hoe meer ook aan het licht komt, dat de mens bij brood alleen niet kan leven. Er is veel verricht in NeduJand sedert de bevrijding; maar het blijkt telkens duidelijker, hoeveel er ook is verzuimd. 'ET behoeft nauwelijks betoog, dat een belangrijk deel van He beno digde middelen door de overheid zal moeten worden verstrekt. Voor jwat de sport betreft is er intussen een goede kan», dat die zelf ook in staat is op niet onbelangrijke wijze bij te dragen uit de gelden van de z.g. toto. Het nieuwe kabinet is nog te kort in functie om ten opzichte hiervan zijn standpunt gedetailleerd te bepalen; maar de regeringsverkla ring gaf er blijk van dat het zich bewust is, deze materie niet meer uit de weg te kunnen gaan. De Nederlandse Sportfederatie heeft intussen een stichting in het leven geroepen; waarvan zij hoopt, dat die eerlang ric tclo-gelden mag beheren. Het uitgangspunt is, dat deze niet te verwaarlozen bedragen aan de sport ten goede komen, los van de mogelijkheid dat er incidenteel eens een donatie aan een nuttige instelling op ander gebied wordt verstrekt. Over de organi satievorm is.discussie mogelijk, wij zouden ons b.v.-kunnen voorstellen, dat de regering een flinke stem in het kapittel voor zich opeist. Maar dat het geld principieel voor sportbelangen moet dienen, lijkt ons een juiste opvat- ting. Het heeft misschien zin, hierop, dejiariruk te leggen, nu er tekenen zijn, dat allerlei overigens nuttige instellingen in Nederland graag een graantje willen, meepikken. Zo groot is de achterstand en zo grote belangen van zedelijke gezondheid zijn met de sport gemoeid, dat deze laatste (behoudens een enkele uitzondering) er wel aanspraak op mag maken, te beschikken over de sommen, die zij zelf opbrengt. (Advertentie LM.) Radio DE uitvoering die gisteravond van melodieën zijn conventioneel, de Badinss' eiectronische televiris- ritmiek is dikwijls ontstellend een- BOTTERDAM De vierjarige Jaapje Vos van de Van Adrichem- weg te Rotterdam is gistermiddag bij het spelen op een brugge'tje bij de Van Noortwijcksingel door de ope ning van de brugleuning gevallen en verdronken. Twee gealarmeerde gemeentewerk lieden hebben hem boven water ge haald. maar het was reeds te laat. AMSTERDAM De rijkspolitie te water heeft bij de Oranjesluizen te Amsterdam het lijk van een on bekende. naar schatting 55 jaar oude man opgevist. Badings' eiectronische televïris- opera Salto Mortale plaats vond, is zonder enige twijfel een uiterst be langrijk evenement geweest. Minder omdat dit werk in zijn geheel ge slaagd zou zijn in net prille sta dium waarin deze kunstvorm thans nog verkeert zou het zelfs onredelijk zijn dit te verwachten— dan wel om het principiële standpunt, dat ta.v. de mogelijkheden die televisie en raüiofonie te bieden hebben, werd ingenomen. Het libretto van Bolcampo naar ideeën van de componist plaatst de handeling m een chemisch labora torium waarin een geleerde, prof. Angeli, en met behulp van zijn beide assistenten Giulia en Etta in slaagt een levenselixer samen te stellen, waarmee hij een jonge dichter die zich kort tevoren van het leven be roofde weer terugroept. Naar aan leiding van deze belangrijke ingreep ontstaat een conflict dat sterke ver anderingen in de onderlinge ver houdingen tussen de personen ten gevolge "heeft. Als Angeli bemerkt dat Giulia de gevoelens van liefde die zij aanvankelijk voor hem koes terde heeft overgebracht op de dich ter ontneemt hij deze weer het leven dat hij hem tevoren ongevraagd heeft geschonken. De plaats van handeling hot la boratorium met de mysterieuze nuchterheid van zijn glazen en re torten alsook de problematiek van het gegeven brengen het geheel in de sfeer van de science fiction (een juiste vergelijking die Wouter Paap in zijn inleiding maakte), die zich gemakkelijk leent voor een muzikale verwerking waarin aan elektvo- akoestischë middelen een belangrijke plaats is ingeruimd. DE muzikale'realisatie is voor het overgrote deel in de zangstem men geconcentreerd, het zuiver elek tronische aandeel beperkt zich meestal tot illustratieve en sfeer- scheppende effecten en slechts op enkele goedgekozen momenten wordt dit zelfstandig gebruikt. De vier zangstemmen werden door de com ponist langs mechanische weg om gevormd met het doei een duidelijke tekening van de karakters van de verschillende spelers te verkrijgen, een doel dat in zekere zin bereikt werd. Dat evenwel ondanks de aan wezigheid van treffende momenten het resultaat lang niet altijd voldeed is niet te wijten aan het principe van het omvormen van stemmen dan wel aan de ietwat starre uitwerking hiervan. Hierdoor bleven de karak ters te onveranderd aan zichzelf ge lijk, waardoor de psychische ont wikkelingen die zij in de opera door maakten muzikaal niet op hetzelfde pi an gevolgd werden. Badings heeft zijn intenties goed gerealiseerd, hetgeen wel niemand zal verbazen. Ontdaan van de elek tronica biedt de muziek van Salto Mortale voor degenen die .met zijn overige muziek vertrouwd zijn, niets nieuws. Tot zijn beste werken be hoort deze opera stellig niet, vele ritmiek is dikwijls ontstellend een vormig en de verstaanbaarheid van de tekst is veelal onvoldoende. De sterkste indrukken werden door het visuele gedeelte gewekt, waarin de regisseur Kees van Iersel waarlijk fascinerende momenten wist te bereiken. W. A. OP de stereofonische muziekuit- zending op bevrijdingsdag, 5 mei, zijn zoveel gunstige reacties binnen gekomen, dat men heeft besloten dit experiment maandag 29 juni des avonds tussen 11.1511.50 te her halen. Voor deze uitzending wordt ge bruik gemaakt van de zenders Hil versum I en Hilversum II. Zij die ERN5TIGE MUZIEK 7.45—8.40 KRO. Het Omroeporkest o.l.v. Roelof Krol met de violisten Rie Bresser, Henk Brouwer on Fop- pe Bakker in werken van Vivaidi en Brahms. 11.22—12.00 KRO. Manus Willemsen bespreekt nieuwe klassieke gram.- plateit. OPERETTE £.20—6.45 VARA. Het Wecns Radio Orkest o.l.v. Benedict Süberman met fragmenten uit operettes van Kalman, Oscar Straus, Létoar, Eys- ler en Zeiler. LICHTE MUZIEK 8.058-35 VARA. Gevarieerde gram.- muziek. 8.359.15 .VARA, Concert door het Metropole Orkest o.I.v. Dolf v.d. Linden. 8.409.10 KRO. „Boordje los", een licht muzikaal programma. 9.3016.00 VARA. Theo Uden Mas- man met „Hits aan de spits".. 9.109.30 KRO. Het ensemble Ton- ny Schifferstein met zang van Con nie Froboess. GESPROKEN WOORD 9.13—9.39 VARA. Politieke commen taar door de heer Voskuil. 9.55—10,05 KRO. Politieke Commen taar door de heer, Verhoeven. SPORT 10,00—10.30 VARA „Tussen start en finish". Pullen-rijm Vaderdag hijs de vlag deze keer: mannen-eer t troeteldier wil wel bier Amatel dan geef zo'n man 'n Pul erbii vader, blij AMSTEL\r"!a"f"TT0 JwS uw ie"'„„rtenco cr all« oï« Televisie JOURNAAL en weeroverzlcht (8.00). Hi^rna.^ «en programma van de Dit begint met een film dié de mu zikale visie geeft van de mondhar monicaspeler Larry Adler op öe ste den Londen en New York (8.20). Hier na „Van de Grote naar de kleine K" (8.40) waarin Georgette Hage- doorn en haar zo juist aan de Am sterdamse toneelschool afgestudeerde zoon Jules Royaards optreden. Vervolgens de laatste' „Scherzo" van dit seizoen (9.00). Deze besluit met by wijze van uitzondering een niet over een tweede radiotoestel be-Tei«discopa rade van Dick van Bommel, schikken kunnen ook het televisie toestel gebruiken als tweede ge luidsbron. waarin hij een half Jaar wereidactua- Hcciten In de maling neemt. Om 10.00 spreekt ds. K. Langstraat de dagslui ting uit. (Advertentie I.M.) DIE WAARNEEMBARE WERKING DOET HET Vijf minuten na de toepassing van VAC (met het nieuwe element S 54) vnelt U de aan gename prikkelende werking van VAC. De. bloeddoorstro- miiig in de hoofdhuid wordt bevorderd, roos, hoofdjeuk en schilfer vorming worden krachtdadig tegengegaan. VAC (met S 54) maakt de VAC (met S 54) is een weldaad voor Uw haar. „Probeer zelf wat VAC voor U doet! Ervaar zelf die duide lijk waarneembare werking. Maak kennis met VAC! Stuur postzegels ter waarde van 24 cent in een brief aan Cufag-CFG Bierkade 10 's-Gravenhage endan ontvangt U omgaand, gratis en franco een proefflacon VAC. Dan zult U't zelf mee maken". baren sterker, mooier en ge zonder, Haaruitval wordt door toepassing van VAC (met S 54) bestreden. Neem 2elf de proef met dit verbluffende nieuwe preparaat, dat in acht tien grote universiteiten werd getest, voordat het verkrijg baar werd gesteld. (Advertentie I.M.) DE Scandinavische „piraatzender", 'n particuliere reclameradlozen- der aan boord van een schip in het internationale vaarwater tussen De nemarken ën Zweden, krygt een pendant in een reclame-televisie zender. Een firma is van plan het Zweedse en Deense televisiemonopolie te bre ken en vanuit een vliegtuig dat op aanzienlijke hoogte hoven de Oost zee zal vliegen dagelijks televisie programma's naar Denemarken en Zweden te zenden. Alle technische obstsk"'v-wir dit, ook in technisch opzie'"" twek kende experiment z:; weg geruimd, zo verklaar- 'u-ma en de start van de nieuw.- -reclame- zender zal binnenkort plaats vinden. Het vliegtuig zal zo hoog vliegen dat het het luchtverkeer op geen enkele wijze belemmert. NMAP? O V/ET? DdöEN Gfl f* Él? TOCH VANDOOR, VERNON. EN NIET" ZO DERACHT1& M€r DIE DRANK Nfl55CH)eN HEB Je GELUK DAT DE ROlf T7Ê CULL EN'S COOP Al<a 'N ONóaUk BE SCHOUWT. MAAR REkEN ER H06A Nieirty^ IK 6NAP WEL WAAROM J ME ZO VOORZICHTIG WILT LATEN Z'JN. VOOTt ELKE DAG DAT IV Hl ES? lANGER BEN, KCJG J'J N1SÉR 6ELD CULLEN Cp/f ER NCZA HIER TE VESL WET SPEL STAAN ME DOOQ JOU IN halpdronken bus GEVAAR TE LATEN JE KP'JOT GEEN DRUPPEL' MARKJC-MAflP NIET ONGERUST, ANNE CR (5 HIEROP DflflR ££N KOLOSSALE VftRfittSiNü INHETDPEL EN IK ófl UinDLKttH HOE HÊI ZIT IK KOM 6AL1W TERUG flrr\ IK ZULLEN U HELPFN DANKJCTEx JULLIE ZUN CRÓ VRiên DELUK NATUURLIJK NIET toch mêêüenomcn 0 Ttx Wflf MOETEN WC DOEN'! IK BEGRIJP HOC JC0E vOCLT TEX, I KUN JE CN HET SPUT ME ECHT.MAAfc Ot Mt ZCü&Eff Of Ff OER VflN JUSTITIE Httff DC WÉLKE ftftN- IffflK du in HHdDeN.EN IK MOET WIJZINGEN ER DE POLITIC LIJKT WtlGEKOMFKED T£ ARRÜTEREN I DIE ZOU TOCH ZEKER NOOIT ICMflNO UIT WRAAK VERMOORDEN! ZCüutN Oh' ck ERNSTIGE verdenking tegen OMtT 65JT/VITI natuur.- LVKf WAAR anders öi/UR.? 0,MTZ/ru/QL 'TiSW£N(6mS,KU<t</E>J#£?C...£H-PÜM!W£X. GOO>.' TS7£EKr\ 6£tvcw U PALOS V£R- ALLES SP NOG h/Al R£ostV/£rcP '/v \Gece/<£N bv cpze we# A roetjes en kalfjes. EN OVER. OE k/EDST/EVD JE WEET, (K BEN NOGAL W VC-CRZ/ENT/SAIAN- NETJE WAAR PET GELD BETREFT. NANS. /K NEB N GEZIN, TWEE KNAPEN O/ENE /EDERE WEEK EBV C/EVEDu/rKOSTEN. MAAR <SCEP, /KAAL JE SCREEN GEN CHEQUE VOCR SCO GULDEN STOREN. DAG.' AN, kapertjes. VAN AA NSTAANDE ZON PAG. NfETk/AAJZ K/CKF? ONWAAR. OVER NEBBEN DE HEREN W TUSSEN 2/7TEN BABBELEN. JE BENT EENREUS, Kt EK. EN JE HEBT TGELDGEGA randeerd BINNEN TWEE MAANDEN terug, UOCR "T)E Nederlandse Omroep Zender -^Maatschappij deelt mede, dat de regering bestoten heeft over te gaan tot uitvoering van het laatste ge deelte van het FM-plan, de voor- zi';i,ing van het westen des lands ir.et FM-omroep. 1 Daartoe zullen te Lopik gelijk tijdig met de bouw van de- nieuwe TV-zender, voor de twee Nederland se omroepprogramma's twee FM- zenders met een effectief uitge straald yermogen van 50 kw worden opgesteld. De zenders zullen werken op 92,6 en 96,8 mhz. Mede door de grote hoogte we irop de gemeen schappelijke antenne voor deze FM- zenders te Lopik zal worden aan gebracht, wordt verwacht dat in het gehele westen van het land een goede ontvangst verkregen za! wor den. De inbedrïjfstelling van de twee zenders kan in het begin van 1961 worden tegemoetgezien. (Advertentie t.M.) Radio ERNSTIGE MUZIEK 11.55-12.15 KRO. Zevende uitzending In de reeks de vioolsonates van, Bach en Beethoven. Uitgevoerd wordt de sonate Jn f kl. van Bach. 2.20-3.10 AVRO. In het kader van het Holland Festival spelen het Neder lands Kamerorkest o.l.v. Szymon Gold. berg cm Janny van Wering, klavecim bel, twee werken van Haydn. 3.30-4.00 AVRO, Sam Zilverberg, «los d'Hondt, Carta Rossican, Herman VViegjnans en Lian Groen voeden uit liet kwintet i'oor hobo, klarinet, viool, altviool en contrabas opus 39 van Prokofjef. 10.3o-ll.00_ AVRO. „Rijkdom der wel luidendheid", de solisten -van Zagreb o.l.v, Antonio Janigro spelen kleine werken van Alhmonl, Boccherlni, Pa radis, Rossini en Haydn; U.15-11.50 kro, Het Limburgs Sym fonie Orkest o.l.v. Andrê Rieu speelt de vierde symfonie van Lex van Deldcn. OPERA 2.0O-3.30 KRO. Uitgestelde uitzending van dc uitvoering van toet derde be drijf van de opera „Tristan und Isol de" van Richard Wagner, waarmede in pen Haag het Holland Festival 1S59 is geopend.- 8.50-9-20 kro. Uitvoering op gram. platen van fragmenten uit Mozarts opera „Figaro's bruiloft". LICHTE MUZIEK 1.20-2.00 AVRO. Gram.platen verzoek programma „Op de plaat rust". 4.00-4,30 AVRO. Thé-dansant met mu ziek van de Skymasters. 6.30-7.00 VARA. Concert door Paul Godwin en zijn orkest. 9.25-10.15 AVRO. „Een levenslied ver klonk oen programma van Alex de Haas, gewijd aan Louis Davids die op 1 juli. 2939 is overleden, OPERETTE 3.05-8.45 AVRO. Het Radiokoor, het Promenade-orkest en solisten, o.l.v. Hugo de Groot spelen fragmenten, uit operettes van Jacques Offenbach. HOORSPELEN 1.I0-1J0 KRO. „De Wadders". 5.30-5.56 VARA. De laatste aflevering van ..De helpende hand" waarin nog één keer de liedjes uit de voorgaande delen worden gespeeld cn gezongen. 8.45-9.25 AVRO. „Inspecteur Vlijm scherp ondervraagt". 9-30-1Ö.20 KRO. „Dewerkers van het elfde uur". DIVERSEN 7.00-7.30 VARA. Rcfscauserie van dr. L, van E ge raat over Wetten. 7.30-8.00 VARA. Intiem Theater waar in optreedt het Haags Studentenca baret. Regie: Adri Kaan. 8.20-8.50 KRO. Cabaret Wegvrijs. Televisie Een VARA-programma. Dit opent met de rubriek „En passant", men sen en ontmoetingen in 't voorbijgaan. (S.Ö0). Hierna (8.45) afscheid van St. Germain des Prés, een bloemlezing uit de programma's van Dorus met vele van zijn vaste gaston. Om lo.OO uur de NTS-rubrlek Sport in beeld. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Omdat hij pam fletten heeft rondgestuurd met een inhoud die voor de Koningin be ledigend zijn geacht is de 62-jarige winkelbediende A, Z. uit Rotterdam wegens majesteitsschennis met de Amsterdamse rechtbank in aanra king gekome: Gisteren is hy ver oordeeld. Hij werd ontslagen van rechtsvervolging overeenkomstig het advies van een hoofdstedelijke ze nuwarts, die hem volledig ontoereke ningsvatbaar heeft verklaard. De winkelbediende is voorts voorwaar delijk ter beschikking van de rege ring gesteld. TJ OE zon ik dit rare vak van mij ktmnen volhouden, als er geen treinen waren, waarin je mensen kunt horen praten, als zat je b(j ze in de huiskamer? Op weg naar Arnhem, heb ik een moeder met twee kinderen tegenover me. Naast mij bevindt-zich een vrien delijke oude man, die op een gege ven moment naar buiten -unjst en tegen het kleinste kind, een bol rond, ivantrouwig kijkend jongetje zegt: Lammetjes Hij kijkt stuurs. Maar commentaar uit. „Zou je het niet leuk. Pinden als je zo'n lammetje voor je verjaardag kreeg?" fantaseert de man. Waarop het jongetje met een ver pletterende beslistheid zegt; „Nee, want lam wordt scap en saap u;iE Koos niet hebbe". De man zivügt, uitgeteld. Hij neemt de krant maar weer. Die zegt tenminste niks terug. Intussen heeft het zusje van Koos, een meisje van een jaar of zeven, haar moeder opgezadeld met een be- grotenlijk probleem. „Zeg mam, de koningin, he „Ja?" „Wat doet de- koningin, nu toch eigenlijk precies voor werk?" De moeder legt haar pocketboekje neer en heft geduldig aan: «Nou, de ko ningin praat met de ministers. Zij bezoekt scholen en ziekenhuizen. En als er een mooie nieuwe brug, ge bouwd is wordt er een lint voor gespannen en dan komt de koningin en knipt met een mooie, zilveren schaar het lint door." ,,En dan?" „Dan mag de koningin als allereer ste over die nieuwe brug lopen. Ver der ondertekent de koningin alle maal belangrijke stukken en vaar digt bestuiten uit en wetten.,En als de koningin jarig is, dan geeft ze lintjes aan de mensen, die iets voor het land hebben gedaan. Grootvader heeft zo'n lintje, uieet je wel..." Het meisje heeft al deze jeiten met grote weetgierigheid in zich opgeno men. Om te bewijzen, dat ze 't begrijpt, zegt ze diep ernstig: „O ja. En dan maakt de kóningin die lintjes zeker van de linten ran de bruggen". KRONKEL IJMUIDEN. Sinds deze weck J kent men in IJmuiden de „schar- i renvanger van Den Haag". Het is i de Haagse hengelaar H. van der J Does, die het heeft gepresteerd J om donderdag met een hengel i driehonderd scharren buit te ma ken bij de zuiderpier bij IJmui den. Het record behaalde hij dinsdag toen hij 400 scharren j ving. in vier visdagen bereikte hü een gemiddelde van driehon- j derd scharren per dag. Ook an- 3 dere hengelaars hebben veel sue- ces, maar de heer Van der Does is j recordhouder. De vangsten bij de j rjmuidense pieren zijn de laatste dagen plotseling .zeer groot.' Er j zit: em men grote scholen schar en j in de avonduren toordi er veel horsmakreel, bot en paling ge vangen, WILLEMSTAD. Minister-presi dent E. JoncKheer van de Neder landse Antillen vertrekt zaterdag ochtend via New York naar Neder land. De duur van zijn verblijf in Nederland zal twee weken zijn. Het doel van het bezoek is kennis making en overleg met de leden van het nieuwe kabinet. (Advertentie LM.) Boekh, Ned, Frans, Duits en Engels Da kortste en voordeligste opleiding (Bekende Schriftelijke Cursus) de expressetreïw duor T. S. ütra<;han Toen plotseling was er poli tie. Het lawaai veranderde van ka rakter. Er klonken commando's en er werden instructies geschreeuwd naar ondergeschikten om ziekenwa gens en hulppersoneel. Field stond nóg op dezelfde plek, zijn mond enigszins geopend. Hij voelde naar de granaat. Zij was er nog. Hij hoorde een fluitje en, toen hij zich eindelijk omdraaide zag hij een grote agent, die naar een kruier gebaarde om de deuren naar de hal af te sluiten. Andere politiemannen gebruikten hun knuppels bij het bij- eendrijven van de toeschouwers op één rij tegen de gebouwen aan. De voorsten werden al gefouilleerd: men vroeg papieren, liet handen over zak ken en onder oksels glijden. En zij gingen helemaal niet zachtaardig te werk. Ov- Field heen waren men sen. Hi i seen schijn van kar.s om de handgranaat kwijt te raken. Hij keek naar de deur van het buffet; die was nog steeds gesloten en er werden gezichten plat gedrukt tegen de ruiten. Alle andere uitgangen waren ook gesloten en werden doo^ politie bewaakt. Hij wist dat visitatie en verhoor voor hem gelijk stonden met een beschuldiging van medeplichtigheid. Er was maar één ding dat hij kon doen. Hij keek naar de rails en de treden, die vandaar leidden naar de spoordijk en naar de weg. In die rich ting moest hij er vandoor. Het was zijn enige kans. Hij wandelde weg uit de rij in de richting van de rails. Een politie agent riep hem terug. Field zette het op een lopen. De agent blies op zijn fluitje cn een stem, die hem bekend voorkwam schreeuwde Daar gaat- ie! Field sprintte naar het open deel van het station. Toen hij om de bocht van het perron boog, kwam er van de rails een man in een werkpak te voorschijn, die probeerde zijn ar men om Field's benen heen te slaan. Field sprong van het perron over de man zijn hoofd heen. Hij kwam krakend neer op de natte sintels tus sen de slaapwagens. Hij hoorde een schot en de kogel suisde boven zijn hoofd. Dat zul je beter moeten doen, dacht hij voortrennend naar de vrachtwagens aan de andere zijde. Iemand schreeuwde: Ik gelast u terug te keren, en hij dacht; Wat een krankzinnige kreet. Toen was hij achter de vrachtwagens en kon hij geen afzonderlijke kreten meer on derscheiden. Er werd nog een wapen afgevuurd en er splinterde wat hout van de wa gen af. Goei, ouwe veewagen, grin nikte hij in zichzelf. Ze weten niet wat een massa ervaring ik met jou heb gehad. Dit is helemaal net als vroeger. Hij stak zijn hoofd om een buffer en zag ze dwars over de rails naar hem tcè komen. Grijze unifor men. witte uniformen en veelkleuri ge kleding. En zwart haar. Overal zwart haar. Hij dook weg achter de wagens en wilde nog steeds naar de spoordijk. Er stonden wagens lussen hem en de dijk. en hij kon niet zien waar de traptreden omhoog waren. Hij kwam een meter of vijftien links van de treden terecht en moest wat teruggaan. Maar toen merkte hij,_ dat zij niet naar de spoordijk leidden maar naar een soort ondergrondse gang, die eronderdoor liep. Hij be gon te klimmen. Toen. hij uit die gang weer in de open lucht kwam, ste gen er nieuwe kreten uit de menig te op. Hij nam nu drie treden te gelijk. 't Is geweldig, dat wij in vorm zijn, Field, jongen. Net als vroeger. En dat na die tijd van in kroegen rondhangen. De hemel zij dank voor die schoenen met rubberzolen. De anderen waren nu beneden hem, zij vulden de open ruimten tussen de vrachtwagens als water fdat bij een overstroming buiten zijn oevers treedt en eerst de lage delen van het land opvult. Een romantisch idee, dacht Field. Stukken steen regenden op zijn alpientje, toen een kogel de wand van de spoordijK trof. Dat is al minder romantisch, zei hij tot zichzelf, en hou je ogen op de bal. Deze was al dichterbij. Maar ze zullen toch wel met meer schiet oefeningen moeten komen, als ze Field te pakken willen krijgen. Maar toen, terwijl hü omhoog keek, zag hy drie mannen op het perron boven zich staan. Hij bleef staan op de trede waar hij zich- bevond om omlaag te kijken. De menigte kwam naderbij. Hij keek weer naar bo ven. De drie mannen keken naar hem, zij wachtten hem op. Lang zaam begon hij verder te klimmen. Tien treden van de top stond hij stil. Uit zijn zak nam hij de handgranaat Hjj haalde de zakdoek eraf en stak zij.i vinger door de ring. Jullie weten wat dit is? Als jul lie hier niet in vijf tellen weg zijn, gooi ik! Ze gaapten hem aan. Een barstte in tranen uit. Zij \*luchtten weg. Field holde nu snel de treden op en ging van het perron door de poort naar de straat. Daar zag hij hen nog hollen. Het waren helemaal geen mannen, het waren kleine jongens. Van onderop, waar hy hun blote knieën niet had kunnen zien, hadden zij fors en volwassen geleken. Zijn toon had hen verschrikt, want zij wisten helemaal niet wat een hand granaat was- (Wordt vervolgd i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1