Commerciële televisie O Televisie-kolos in VS heeft groeistuipen Wat- CAROL DAY mfëMÊmlül!K$;'v in V anavond Dictatuur van de „sponsors'' remt ontplooiing af Staken kernproeven Russen willen meer invloed op controle Djakarta zendt missie-naar Moskou Eerste uitvoering HjiASTSSS^oTr In ons land van werk van Bartok Harriman niet naar China Australisch bezoek j Bo.kb.Oef h c b bers vrijdag vroeg op Lijk an Nederlandse bij Grindehvald gevonden iwnM asaaifc. -Mijmmmm sbdbhbhbgls?6® "*ÊSmümmwm - door FRANK GODWIN m mrdvoor DE mededeling, dat de regering in beginsel reclame in de televisie wenst toe te staan, vervult ons geenszins met geestdrift. "Wij weten vel. dat het hier een vraagstuk betreft, dat niet in enkele simpele woorden pro of contra kan worden afgedaan: maar liet merkwaar- dige van 'iet geval is. dat juist de laatste tijd in dfe landen, waar deze reclame reeds bestaat, er een zekere afwerende en .afwijzende stemming merkbaar wordt. Dit gelrlt vooral voor Amerika, waar de kwaliteit van de programma's, die door decommerciële televisie aan liet publiek worden voorgezet, meer en meer aanleiding geeft lot verontruste reacties. Men is er niet zo gelukkig meer mee. Openlijk wordt een bederf van de smaak en een verval van de geestelijke standaard van net Amerikaanse lever» ge constateerd. In West-Duitsiand is de invoering van de advertenties in de televisie- teksten geeu succes. Dat komt misschien van de beperkte tijd. die er voor is' uitgetrokken. In elk geval is het beslist niet zo. dat het Duitse voorbeeld Nederland noopt, ook iets te doei. omdat dé eigen programma's in het ge drang komen. De vrees. die nog niet zo lang geleden veelvuldig werd geuit, dat Duitsland zich zo ongeveer van onze televisiekijkers zou meester maken, is in genen dele bewaarheid. België heeft geen reclame in de televHe, en Frankrijk evenmin. Blijft over het ietwat vrijbuiterige Luxemburg, dat toch moeilijk maatstaf kan zijn. - Maar Engeland dan, horen wij zeggen. Inderdaad hèeft, Groot-Brittannië commerciële televisie naast de officiële programma's van de 8.B.C.. maar de situatie daar is van die aard, dal ze voor Nederland moeilijk als voorbeeld kan dienen. Dat zou slechts het geval zijn. wanneer we ook hier een soort B.B.C. hadden en niet een ingewikkeld samenstel van omroepverenigingen. In Groot-Brittannjë is er misschien wel reden voor enige concurrentie Nederland is echter concurrentie genoeg. Radio rt j televisiekijker in New York en omgeving heeft de keuz a-1LJt' tussen de programma's van zeven verschillende .nations. De grootste twee (Columbia Broadcasting System (CBS) en Na tional Broadcasting Company (NBC)) vangen des ochtends om f IEH1ER een thema, waarvan zich nog wel iets laat zeggen, omdat het j uur aan en sluiten oïïi 3 uur s nachtsDe andere stations he in de gegeven omstandigheden allerminst van belang is ontbloot. Het j ginnen hun uitzendingen tussen 8 en 12 in de ochtend en he- I Nederlandse omroepbestel brengt onvermijdelijk een strijd om de eindigen ze te middernacht, met cén uitzonderitig: het nieuw- luisteraars en kijkers en dit feil. op zijn beurt een concurrentie a la $t.e station WNTA dat zijn laatste programmaf wanneer dcu zo v.... uitkomt, tot later laat voortduren. ERNSTIGE XtUZlEK 8.1510.45 KRO. Binnen het kader van het Holland F'/livat concerteren het Ks.diofllhartnoriscb Orkest, het Grool Omroepkoor, Lode de Vos. te nor en Robert Titzè, bariton, i.l.v, Bernard Urfitlnk. Werken van* Men delssohn, Barlok en Str.uvin.sky. 11.2212.00 AVRO. Gram. ylaten concert met werken van hedendaagse Engelse componisten. OPERA T.00"-da AVRO, Gram.plalen concert van fragmenten uit de opera ranst van Gounod. LICHTE MUZIEK 7.35S.öö KRO, Gevarieerde grant.- platen in „Licht te verteren". 8.Q58.5S AVRO. Idem in „Popu- Jaris". 11.15—.12.00 KRO. Mantis WiUcmsett Iaat nieuwe lichte gram.nlaten horen. HOORSPELEN. 8.51)10.00 AVRO. „Vincenzo Bellini" hoorspel naar een film, geregisseerd door Dick van Putten. (Herhaling van de uitzending op 28 mei 1956). GESPROKEN' WOORD 6,20fLïO Hilv. I. Uitzending voor de K VP. SPORT 1.25—7.35 KRO. YoLrlfiisehouwing van Jan CottaAr over öe Tour de France 1959. Televisie NA -het journaal en het weerever zicht- (8.09) een JCES-fïlmprogrant- m». Het opent (8.20) niet «en paar korte films. Om 9.00 begint de Jtoofd- fllm, „SOS, kind vermist". Deze film, van Britse makelij, met onze landge noot Dirk Bogarde in een van de hoofdrollen. Is reeds eerder, op 28 mei 1957. door de Nederlandse lelevijie uit* i gezonden. baisse met zich mee. Alen moei nu eenmaal Iraclileri. een zo groot mogelijk aantal mensen aan zich te binden. Nu kan men respect hebben vow de wijze.Waarop het de omroepverenigingen soms gelukt, er ondanks rie/.c handicap toch nog iets van té maken. Maar in elk ge-al is in Nederland de commerciële televisie bepaald niel nodig om een volksaardig element te stellen tegenover de lioogvliegcriglieitl van de omroepverenigingen. Waarvoor is commerciële televisie dan nodig? Om meer geld iri het laatje te krijgen? De aandacht mag er op worden gevestigd, dal het aantal televisietoestellen in Nederland niet ver meer van het half miljoen is ver wijderd. en dat He snelle toeneming van het aantal kijkers gepaard is gegaan aan een evenredige loeneming van de opbrengst der kijkgelden. Nu is het waar. dat de zendtijden van de televisie zeer voor uitbreiding vatbaar zijn. betgeen uiteraard neerkomt op hogere kosten; maar dit kan nauwelijks een overtuigend argument voor commerciële televisie zijn. in aanmerking genomen dat er geen reden is om te verwachten, dat na de plaatsing van hel half miljoenste televisie-apparaat in Nederland plotseling aan de toeneming een einde is gekomen. Een geleidelijke toeneming tot ongeveer een miljoen lijkt een tamelijk redelijke verwachting. En met 32 miljoen gulden aan kijkgeld valt toch wel.iets te beginnen, hoe hoog He kosten ook zijn. 2o komt het motief, dat er geld nodig is. geld dat niet op andere wijze kan worden verkregen, ons allerminst overtuigend voor. En men gelieve er nog bij te bedenken, dat zonder waarborgen voor een zeker rendement het bedrijfsleven voor commerciële televisie geen belangstelling zal hebben. OK hierover valt nog wel het een en ander Ie zeggen, leder begrijpt, dat geen handelsonderneming reclame voert door middel van de Het spreekt vanzelf dat het gehal- rijkheid der tekstschrijvers beeft te van wat gedurende die bijna hon. grenzen. Artistiek verantwoordelijk- derd uur per dag geboden wordt, j heidsgevoel gedoogt niet het ingrij- sterk uiteenloopt. Het beste wordt pen of de bemoeizucht van de bui- bewaard voor de avonduren acht tenstaander dié de waarde van het tot elf en de zondagmiddagen. Voor de interessantste en artistiek meest waardevolle programma's moet men nog steeds terecht bij CBS en NBC. Hun aantal is echter sinds ongeveer een jaar aanzienlijk geslonken. Dat ligt voor een deel aan het in de VS gevolgde systeem van de sponsor. Men kent in de Verenigde Staten noch het lidmaatschap van een om roepvereniging fde tv-/ en radio-on dernemingen zijn hier, op enkele in dit verband te verwaarlozen uit zonderingen na zuiver zakelijke in stellingen). noch belasting op hel bezit van een ontvangtoestel. De stations verhuren hun zend tijd. De duur daarvan is sterk variërend. Men kan enkele minuten huren voor het uitzenden van een reclameboodschap tussen twee pro gramma's in, of ook wel in het mid den van éen programma die dan •ordt ingevlochten in een film- of programma voornamelijk afmeet aan de stijging of daling van zijn omzet, die hij door middel van een tv-uit- zenóirig lioopt te bevorderen. T N technisch opzicht blijven de -* Verenigde Sleten in de leleui- sieioérefd de tóón aangeven; deze reportagewagen van kleuren-TV van de NBC is daar een voor beeld van. Ook u>at betreft het aantal zenduren en het aantal' stations, waaruit de Amerikaanse kijkers kunnen kiezen, is men Europa ver vooruit. In artistiek opzicht is er echter sprake ran ?en crisis j GENEVE De Russen hebben maandag op de conferentie over bet staken van de kernproeven in Ge- nève een nieuw Brits-Amerikaans voorstel verworpen. Volgens dit voorstel is het moge lijk dat vier Russische technici be langrijke functies zullen krijgen op de controleposten in Rusland, die toezicht moeten houden op de nale ving het eventuele verbod om kern proeven te doen. De Rus Tsarapkin deed een tegen voorstel. dat vermeerdering van bet aantal buitenlandse specialisten op de controleposten in de Sowjet-Unie inhield. Op 8 mei hebben de VS en -Enge land zich bereid verklaard om Rus sische technici enkele van de be langrijkste functies op de controle posten in Rusland te geven. Daar voor hadden zij gesteld dat onder danen van het land, waar de con troleposten gevestigd zijn, deze func ties niet mogen bekleden. DJAKARTA. Indonesië zal een handelscommissie naar Rusland zen den tot voortzetting van de handels besprekingen die onlangs in Dja karta zijn gehouden. Dit is volgens Antara door premier Djoeanda meegedeeld. De besprekin gen met de Russen in Djakarta waren bevredigend verlopen. De Russen waren bereid bepaalde pro jecten te financieren door middel var. een krediet vair. tien miljoen dollar. televisie, omdat ze de omroep >an meneer Roosjen of meneer j nieuwsuitzending, een forum of een j quiz-show. In zulke gevallen wordt j 'hel programma zelf verzorgd door: Burger of wie ook anders zo graag met wat advertentiegeld - i-v. - I-u 1 nei u-iugi.il steunen. Ze streelt er enkel naar. haar omzet te vergroten. JJit is natuurlijn omroePi geen laakbaar doel, en ze zal er ook geen laakbare middelen voor willen kan echter DOk een zendtijd aanwenden; maar ze zal toch prijs stellen op enige waarborgen dat. wan- j van een half uur, een uur of zelfs neer ze voor een Half miljoen families (peperduur) adverteert ook ten langer huren voor een eigen pro- gramma dat dus volkomen onder naastebij zoveel families haar reclame zien. verantwoordelijkheid van de sponsor Wij roerden dit punt boven reeds aan. Naast de lenden® lot vervlakking. het bedrijf dat reclame maakt - ,1,-. -i.-i TT., ._i((^e schrijvers musici, re- of in vaste dienst, van het uitzendstation en wordt met de zendtijd aan. de spon- sor geleverd, of door deze voor een v r - bepaalde uitzending geëngageerd. merciëlc televisie een stem in het kapittel hebben, hei aloude bezint eer ge Het technische personeel, is altijd begint toe te roepen. D& bevoegdheden van de regering in deze zaak zijn natuurlijk groot, maar de Tweede Kamer kan er nieL builen blijven: en er schijnt dan ook een nota op lil te zijn. Er staat hier voldoende op het spel j om er eer» geducht en gedegen debat aan te wijd' wij roerden d)t punt Doven reeas aan. rvaasi ae lenaen® ioi vriMSKKiriK. net oeanji dat reciam- die het gevolg is van de strijd om de leden, bestaai er geen behoefte om staat. „Het talent" (de ook nog invloedrijke geldgevers de gelegenheid l.e schenken, de televisie op j c estaalhof één lijn te stellen met die bekende prijsvragen, die als hoofdvoorwaarde dienst, van het uitzend pï E afgelopen dagen heb ik mij vrees* ik. bijzonder nonchalant gekweten van mijn cursieve plich. ten. Maar ik was ziek. Nou ja, niet helemaal in de strikte zin des woord. Hei was een ziekte die mij een week geleden was be loofd. Ik. moest me namelijk, in verband mei een te ondernemen reis, laten inenten tegen de pokken Een verpleegster gaf me een klein krasje, op mijn arm en zei: „De ■mogelijkheid bestaat, dat u rich over een week, een paar dagen onwel zult voelen". Ze had niet gejokt. Promp' op tijd; begon-ifc koorts te krijgen. „Nu moet je goed luisteren", zei mijn vrouw' „Ik ben tot veel bereid. Maar dit is geen échte ziekte, dus je hoeft niet te verwachten dat ik de sirapatzen zal vxaken, waarmee ik je griepjes altijd moet opluisteren." „O, trek je niets van me aan," ant- woordde ifc hoog, „Ik ga wel naar bed". Nu bestaat er niets, heerlijken dan met koorts in bed. Je trekt de de- kens tot boven je kin, sluit je ogen en zweeft onmiddellijk binnen in die sublieme pre-natale warmte waar naar wij, ons koude leven lang, een diep, onstilbaar heimwee bewaren. Een onvervangbaar voordeel van koorts is dat de lyder een beetje gek wordt. Zijn hitte maakt de her senschors tijdelijk, vloeibaar. Hij be gint om Annie de Reuver te roepen, acht rick in staat Hamlet te spelen, blaast briljant op de trombone en waant rich i» gesprek met de sjah van PpT-ië. .ra siah. Nee si/ih. F,v één lijn te stellen met die bekende prij: heb hen, dat letterlijk iedereen ze kan oplossen. Er ïs daarom alle reden, om degenen, die bij het ;stuk van dr 1 i dat van het station. f eng Het aantal boeiende program ma's is door de aarzeling van de sponsor aanzienlijk afgenomen. Dat wil niet zeggen dat de Ameri- kaanse televisie niets te genieten geeft. Wel echter ^at men. in te- genstelling tot de afgesloten perio. MOSKOU. Communistisch Chi na heeft aan de vroegere Amerikaan se ambassadeur in Moskou. Harri man een visum voor het land gewei gerd. Harsman maakt momenteel een reis de Sowjet-Unie. Hot is mogelijk dat het visum Har riman het volgend jaar wel zal wor den verstrekt. Als reden voor de weigering gaven de Chinezen op „de huidige toestand van de betrek kingen tussen China en de Verenig de Staten". premier Victoria, de heer Henr: zijn 'echtgenote voor een tweedaags bezoek aan ons land gearriveerd. De premier maakt een reis door de we reld met het doel nieuwe industrieën en andere vormen van kapitaalsin vesteringen voor Victoria aan te trekken. Vandaag bezoekt het Australische gezelschap Den Haag en Rotterdam. Woensdagavond vertrekken de Aus tralische gasten per trein naar Ham burg. njge weck onaangeroerd kan laten zonder veel te missen. De programm.Vs worden overwoe kerd door Westerns, detective-sto ries, moord- en gruwel-drama's, waarvan hei aan lal op de gezamen lijke netwerken sterk :s toegeno men. Het komt neer op ongeveer uur per dag! Ze- hebben een groo; doel var. de quiz-show vei- n-srne drongen. Die zii,; in diskrediet sc- Rn'tP mpi ^el succes, maar werd allengs bnr.g raakt nartel ge blek er. ;.s c'al hel bij BO,ie. nieuwe gezichten en nieuwe ideeën Gouden beginjaren j N de beginjaren van televisie wedijverden de sponsors in de i keuze van de beste kunstenaars en de interessantste programma's. Het i was een gulden tijd voor de arties- j ten,. Acteurs, zangers, danser*, schrij. I zes orkest. De tekst, die door de com- I t ponist aan.de hand" van §en Roe- j meense volksballade werd sant enge- i j steld, verhaalt hoe een vader negen j zonen had die .niets konden dan ja- i gend door de bossen dolen. Bij het' achtervolgen van een hert worden i de CVT'. w T.1- tU} DCSC uUle keren, antwoordt de oudste dat etei centals een van zijn best nJ. onmogelijk is. <"ip composities. Niettemir. de. tegejiwuordifr yjjn toestel me- ARTOK had een 'bijzóndere lièf- de voor zijn Cantata Prof ana vanPerzië. Ja sjah. Nee sjah. En dan onm iddellijk daarop zonder overgang, mag je ieynand waar je een hekel aan hebt, 'vermoorden in warmen bloedde „Hoe is 't er nu mee?" ktoam-myn vrouw vragen. Ze had berouw. „O best zeg. Laat mij maar lip pen", In die don't-mind-father toon, ben ik een meester. „Zal ik de koorts eens op'temen?" „Och nee Want dat is gevaarlijk. Za'n ther mometer heeft een bedenkelijke be wijskracht. Voor je 'i weet, hoor je: „O, het is maar 37.6. Maak je daar nu zo'n drukte over?" En dan tip je voor gek in bed. Zij voelde met haar hand aan mtjn voorhoofd. „Je bent wel warm", zei ie. „Och „Laat ik toch de thermometer *t«ar even halen". Zoals je wilt." - Men moet gevaarlijk durven le ven. Zodra ze weg was begon ik heerlijk te zweven Icarus, die 'i eindelijk voor elkaar heeft. Ik ha.d net leen mooie hoogte bereikt, toen ze ae thermometer in mijn mond stak, „Rustig blijven liggen." Daartoe heb 'ik nimmer een aan sporing nodig gehad. Er verstreken wat doezelige minuten. Toert xei se: „iVepen en derltp drie''. 't Klonk als een mooie voetbaluit slag. Ik hoorde duidelijk ontzag in haar slem eji wist dat ik gewonnen had. Onmiddellijk irad de gewone griepservice in werking. Speciaal eten. Dranken d discretion. Én eeji overvloed van beklag. Ach, hei Zeven kan zo mooi zijn. Maar de tragiek van zo'n inentings- koomje is, dat het maar twee da gen duurt. Dan ix de koek onherroe pelijk op en begint het leven weer precies waar het was gebleven KRONKEL SC1-HPHOL. "-eld door een vprSi ccimponiste"n kregen een unié- dnetal medewerkers is ke kans. De sponsor profiteerde v de premier van de Australische staat alUn« ha sommige ervan oneerlijk toeging. De Amerikaanse tv is dus min of meer in een crisis-sia- toe tc laten. Wie en wat eenmaal succes had opgeleverd, zou hem, dacht hij. ook verder wel het groot- gekomen, wat overigens, dat de sensatie van het nieuwe er Been bezorgdheid behoeft te, ww> ie kijker gauw af v-m. baren daar het waarschijnlijk jvlcn kon de sensatie van een quiz- - - ...3 u' daaromheen agde hoort men dit werk uiterst zel- rien en Ho uitvoe ring O.I.V. Bernard Haitink die van avond via Hilver sum I wordt uit gezonden. i; de eerste ir, Neder land: Het is de ge woonte B^rtok's componistenleven in 'een aantal pe rioden te verde len. Een procédé dat bij bijna iedere componist wordt opgeroepen gezondere situatie. Wanneer van een psychisch, groeiproces, zoals prijs span voeren.'Ma stijl niet veranderen; de vinding- i is gekomen, De compositie bestaat uit drie de- Men: 1. de negen zonen, 2. de ónt- 1 moeting met de vader, 3. nabeschou. 1 wing. Eerste en derde deel zijn voornamelijk voor koor en orkest, het tragische tweede bestaat in hoofdzaak u it. recitatie ven met com mentaren door het koor o£ orkest, WA. XN het Yankee-stadium te New York gaat donderdagavond de „battle of the million dollars": we- reldkampioen zwaargewicht Floyd ng_ op exorbitante wijze.op tc nieri de groeistuipen te boven rich dit bij ieder mens voltrekt, is 1 Patterson verdedigt dan zijn titel een komic^ kan zijn t/f te beschouwen. In. riin derde periode tegen de Zweed en Europese kam-j GRIND EL WALD. Aan de voet j van de grote Scheidegg bafeben I vakantiegangers zondag het in ver- gevorderde staat van ontbinding ver- j kerende lijk van een vrouw gevoo- den. Op het lichaam trof men. een i Nederlandse krant van oktober 1958 en Nederlands klein geld aan. Men I vermoedt dat het een verongelukte i skister is. De identiteit is nog niel j vastgesteld. Sluis tussen Erie- en Outariomcer stuk OTTAWA. Tengevolge van een 60£PV0ÖI?Z'ENE iTËLPEC? 2£ HIFI?, VlflAC? uc HEB AAN 'n IPoaCf IGENOP6 VOMS£N&l BTAAN ?ÊND£N AAN DU(?É Ol?ANK £n we ivrré^EN ALLEEN MAAR 'N PAAR PtE^6&-N IVHlékV,-: \TOCH WE OE POLITIC.. JE HEBT GEl'JKj V£RNON MtZZCHlEN ic, wét HglD 6EW££é,T VAN WAt OPGESCHOTEN JONGEND HALVE VAN 'N Tf?lBE DA AP KOM IK GAUW JUMSO 5NUPPELENDE OOHfl met die couterreM is AllENtAAL WEL te beschouwen. In zijn derde periode wkuu uc hv«u en uumn™ ream- i - --r7^7- -.-y-. 1926—1939). is Bartok's kunst tot i pioen Ingemar Johansson, waarvoor ongeluk met een situs in het v ej- vo Ik omen gerijpt en evenwichtig èn in Amerika èn (vooral) in Zwe- i landkanaal tussen het Sriemeer^n meesterschap gegroeid. Aan de Can. i den enorme belangstelling bestaat j het meer van ^«taria tata Profana (1930) zijn de ka rak te- Nederlandse belangstellenden kun-1 het verkeer op deze belangroke wa- ristieken van. deze periode duidelijk nen "van die strijd via de BBC een ter weg voor enkele dagen gestag- i te constateren: een volkomen even- ooggetuige-verslag beluisteren. Zij neerd. Vierenvijftig schepen wicht tussen muzikale folklore, per. moeten daarvoor wel vroeg uit de voor anker gaan. Het Kanaai ino«i soonlijke techniek en expression is- veren, want het verslag begint vrij-over ruim een kilometer me: de plaats die de polyfonie in-dagmorgen half zes, in het Light drooggelegd om de schade te net- neemt is groter dan tevoren, Program. stellen. TEX M£.N£ER«Of?tONV{?Afl6T Of JE EVEN BIJ HEM KOMf Di£ flDVÖCAftf Olt HIJ VOOR MtrtttlttMlT HEEfTLAfEN KOMEN DÖIJ HEM ALLE PAn^OEN iti EEN OH A A J'jitOCi 10 Drtr KUUNE Mfl.NHcrJE 5ER0C. iMDc ADVOCAfl MOOI. IK 6A Et? MtVROut-v' ttjl HELPEN 6AJE JA Zt Htcn HET NIET 6EN1AK KEUJK NU HflftR MAN IN 0E6EVAN- öENIb METEEN NAhR de exprensctreii van I8.4tl IS. Mrac.han ÖJMPETiriE DRAAIT efSTADlC 1 DOOR. EN VICTGR/A WEET2ICH I T)ANk' Ti "PRDDUdTlEF VOORHÖEDE- AVanage^ Jam oe Vim en trainer. TOtVWLMJDéN VOELEN 2tCH K.iP- LEKKER./ DtTAAAL IS HET E>£ ZOIDELVKE WAMPlOgOS- PLDEG GlOeK-AUF, DiE NOSETJTIG NUTOT LANG DE STORMLOOP DER HAANTJES TR/&VN£ te 0>AAN icN/j O AA T-tC €N KWZBJS, UJAT <3Q£Df N volk: 1 ZONDAG 7EG&J) HAAK JE WEST v/ercwA./ jssü maak vast A/ATJ&S o=*6"P!E t/s-m Weet de politie, dat jij hierbij betrokken was? Ik veronderstel van niet. Ik heb moeten vluchten van het station. Iemand anders heeft het gedaan. Ik weet niet precies Wié. Zij hebben mij wel achterna gezeten, maar het is moeilijk,- het signalement- van een vluchtende man te geven. Je kunt hier niet blijven Field Kan ik dan nergens heen? Ik woti alleen éen poosje verdwijnen lot ik er absoluut zeker van kan zijn, dat ik veilig naar mijn hotel terug kan. Olga riep Pili. Geef Field een borrel. Het meisje kwam. beschroomd naar Field glimlachend, uit de slaap- niets mee te maken, kamer. Wat dan wel? Olga gaf hem een sigaret. Waarom zou ik iets voor die Hoe ben je er* in verzeild ge- schurken doen ten koste van mijn raakt? vrienden? Zoiets had ik bij God Omdat ze het zelf niet wilden nooit gewild. Wie maakt daar zo'nlawrai. De politie, antwoordde een vrouwenstem. Het is helemaal bun datum niet, zal wel weer de een of andere dwaasheid zijn. Een schreeuwde en de deur sloeg dicht Olga ging de slaapkamer binnen. In het bed. Field. Neen, onder de dekens. Jij blijft zitten, Pili* Kan ik niet beter...? Niet tegenspreken, meid. Dit is geen routine-inspectie. Alle man nen uilen v/el voor een onderzoek eruit moeten komen. Er werd op de deur geklopt. Olga ging de slaapkamer uit, maar kwam terug met Fields alpinop.etje en schoenen, die zij onder de lakens.stopte. Doe alsof je rust, meid, Ze draaide een bedlampje aan. Daarna, liep ze, al haren kammend naar de buitendeur en opende die; Wat e«h misbaar, kolonel. Wij hebben opdracht deze flat# te doorzoeken. Drie politiemannen stapten naar binnen en begonnen in kussen# Is dat alles? Och, de komst van de admiraal is goed voor de Spanjaarden. Ik moést denken aan jou en Pili. Aan de operatie van haar broertje waar geen geld voor is. En jij ook Olga, jii hebt het altijd over een reisje naar San Sebastian. En ik dacht aan Rodolfo, wiens grootste verlangen JTImekea,' a#KSF"aoéucümnëèn te is een vrij ge zeil enf lat je ver weg van -J zijn familie. Rodolfo? Een vriend van me. Pili heeft geen misvormd broer tje. Dat was zo maar een verhaaltje omdat ze naar je toe wilde. Ze is verliefd op je geworden. Ik wilde mee? niet dat ze naar je toe ging. Allicht. M&ar dal heeft hier grijpen en kleedjes van de grond te nemen. Waar'zoekt u naar kolonel? De commandant nam het glas op. waar Field uit had gedronken. Olga glimlachte. r. Drinken de heren iels met my doen. Ze? Ja. wip het dan ook zijn. - Politiek? Dat denk ik wel. Maar ze deden het tenslotte toch zelf? 2ij moeten het wel geweest zijn Toen ze zagen.dat ik het niet deed. Zii moeten iemand in het station hébben gehad, om mij te bespieden. Met ook een granaat, voor het geval ik zou falen. En waarom faalde jij. Field? Ik \yeet het niet. Omdat ik waarschijnlijk geen aanleg heb voor moordenaar. Maar waarom had je het dan aanvankelijk wel willen doen? Ik wilde in Spanje blijven. Waarom? Er ligt modder op dit kieedje- A-lücht, riep Pili uit de slaapkamer als jullie je voeten niet veegt, bij het binnenkomen. Wat is'daar binnen?, vroeg ae politieman, Mijn beschermeling, zei Olga- Heeft zij iemand bij zich? Neen Kolonel. Laat eens zienj Olga opende de slaapkamer. .Fm glimlachte vanaf het kussen, haar -Omdat ik niet naar Engeland zwarte haar hing neer tot op haar terug kon ga; Ook moeilijkheden? Field knikte. Valse cheques. ik dacht al, dat er nog iets meer was. dan aileer» liefde voor Spanje, zei Olga. Er klopte iemand gebiedend op de deur van de lager gelegen flat. De slaapkamer in. Allebei. Ze gingen snel naar binnen. Olga opende de deur van haar huis én riep naar beneden. schouders. De politieman nu wat ontspanner», deed alsof hij de kamer rond keek. Olga's slimme, zwarte ogen volgden hem. Is het zo in orde? Helemaal, zei de man en lacht# naar Pili. Wilt u blijven?, vroeg Olga hem» Het spijt, mij, maar dst kan niet. Ik ben in dienst. IWonK «rvoSs®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1