HIVE A Nieuwe koers in praktijk Doodgewaande Pool trouwt eigen vrouw Verkeer eist weer doden j ROXASiCT BhPiHHf ,De Dubbelganger' ozvderboudend als een puzzelrit Toer-hoorders... t Laatste TV met Piet Mortier als ra dio-rep or ter Vanavond Rad! Tehn .dill MVSA 15 Na vijftien jaar ontmoeting op straat Sneller en veiliger bruin. met... "AKKERTJES" t Middelhuis (K.A.B.j j „Dat ziet er vrolijk uit!55 j Huurverhoging j 20 pet t we«i»v e Röx&sig Vrijdag 26 juni 1969 HET Uimuui, Jaiin «ie legeiiny-imtd owi de luuen, de lonen en «ie melk pi i> verwlnjni. is- nici(lij/muler guii-tijt, Het heeft ook m het verleden niet nut broken aan kuu^k op hel sociaal-economisch beleid van de opvolgende rAgemigen; maai de brede samenstelling van deze laatste legde toch steeds weer de grondslag van een zeker ver trouwen, Alle gemor over de bestedingsbeperkingen vethi.nletde 11 iet, dat de neiging tot aanvaarding het van de tmisienunuig won. Hel was onprettig, maar hel /ou wei nouig zijn. Met Z1J») sociale viede sedert de bevrijding breit Nederland zich vvel van zijn beste /ij de Ja ten zien. Het is een dei voorwaarden geweest van de snelle opbouw. De bereidheid, het eigen belang te toetsen aan dat van de gemeenschap heeft gemaakt, dat hïei van de vicicuse en hei van Ionen en prijzen verhoudingsgewijs niet zo veel te uierken is geweest. Ondanks de loom ouden is Ncdciland nog altijd 'n goedkoop land. Op hel ogenblik liggen helaas de dingen wezenlijk anders. Een belang rijk deel van de hij de than* aangek tmJigdc maatregelen onmiddellijk be trokkenen vertrouwt de huidige regcilig niet. In wezen heeft de gang van zaken sinds 1915 berust op datgene, wal wtj wel eens het. ongcschieveu „sociaal contract" hebben genoemd; het uitgangspunt dat zowel de welstand als de armoede billijk zouden worden veideeld. De wijze van totstandkoming eu ook dc samenstelling van de huidige regeling hebben veels/in# twijfel gewekt of dit sociaal contract nog beslaat, dan wel of het niet eenzijdig wordt geïnterpreteerd. Van het gioolste vakverbond in Nederland staat wel va*!, dat bet zich krachtig legen de regeringsmaatregelen zal verzetten; en van de andere staat geenszins vast. dal ze er iu een gec*t van vertrouwen tegenover staan. Tot 1958 hebben alle ontstemming en détail kritiek de solidariteit niet i» de kern kunnen aantasten. Er bestaat reden voor de vrees, dat dit op het ogenblik aanmerkelijk and eis i-a. DE aangekondigde huurverhoging van 20 proeent voor alle woningen, behoudens die, waarvoor op grond van hun toestand of ouderdom een genoegzame huur wordt betaald, strekt in hoofdzaak lot ver jaging van het hoge bedrag aan huursubsidies op de rijksbegroting. If et automatisme van deze maatregel echter, w aard oor het mogelijk wotdl, op sommige huizen weer aanzienlijke winsten te behalen. i& een weinig gunstige factor, temeer omdat ditmaalJkyi zoiets als blokkering of fonds vorming geen sprake zal zijn. Hierin weerspiegelt zich iets van de veranderde mentaliteit, ln de praktijk komt hel er op neer, dat eenvoudig een stuk vnlUinkomen meer zal gaan naar dc huiseigenaren; die het vei dienen en die het niet verdienen. De verhoging van de melkptijs met vier cent. wednom ter ontlasting van de rijksbegroting met een stuk (consumentenl-ulj-idjc, mag nu'schien vvel als haast onvermijdelijk worden beschouwd, waarbij enige zorg op haar plaats is met hel oog op de mogelijkheid, dat dc consumptie van het nuttige voedingsmiddel zal inkrimpen. Wij geloven echter, dat ook een andere re gering moeilijk tot iets anders bad kunnen besluiten, al maakt hel natuurlijk ■wel verschil, in welke totaliteit van maatregelen zoiets is opgenomen. Tegenover de prijsverhogingen staat een loonronde (mogen wij wel zeg gen) van 21 en een verhoging van de kindei bijslag van vooi de eer-te diie kinderen vier cent en «Ie volgende vijf cent per dag. Daarnaast echter hestaat de mogelijkheid, te profiteren van dc loonsverhogingen, die bediijf*- takgewijtt zijn toegestaan: binnen zekeie grenzen, want de pitj/n mogen ei niet door stijgen en bovendien mogen de onderlinge vei Hullen niet al te gtoot wol den. Maar dit i- feitelijk een ander ha pi ter, omdat het «alt onder het loon beleid, dal los wordt gezien van huur- en melk prijsverhoging. OP dit punt nu zijn de menmgsvcwjhillen aanzienlijk; en het i* o«k met te verwachten, dat de/e regering er in -laagt. v\at vorige rege ringen toch steeds i»gelukt: aannemelijk te maken, dat at met al de billijkheid is betracht en er «piake i- van *11 redelijke verdeling van 't volksinkoinen. Het is bekend, dat het N.V.V. aandiingl op een loonionde (los van de humcompensatie) ter goedmaking van de voiigc bestedings beperking en bezwaar heeft tegen de scheve vei houdingen, dïc zijns inziens zullen voortkomen uit loon «-vei hogingen per bedrijfstak. De confessionele vakverbonden hebben tot dusver een houding aangeno men, die wel ongeveer overeenkomt met '1 legering—landpunt. maar met veel aarzeling en een gebrek aan geestdrift, dat gevoegelijk als een vorm van wantrouwen mag woiden uitgelegd. Ziet men, wat nu uit de bus komt, dan kan er moeilijk tedpn zijn om te verwachten, dat de stemming in deze knng er veel op zal verbeteren. Het tegendeel m veeleer het geval. Vtij voorzien een toeneming van de neiging tot wat met een oud Marvi^- ti*ch woord al* kla-'en-trijd wordt aangeduid. Viijr loonvorming betekent haast een uitnodiging om het maar eens te probei en. De conditie, dat Hr prijzen niet hoger mogen worden door loonsverhoging, kan men moeilijk helemaal letterlijk opvatten under een bewind dat imrrtei1- de ueginp beeft, de prijsvorming zoveel mogelijk aan het vrije spel van krachten tp-cr te laten: zelfs voor wat de hm en betreft, al acht ze dc tijd daarvoor nog niet helemaal gekomen. In elk geval gaat de regeiing met dit complex van md at regelen ren eerfte krachtproef tegemoet, waarbij het heel goed mogelijk is daL een over winning in de Kamer gepaard gaat aan een gebrek aan begrip in het land; met andere woorden, dal de basis Hordt gelegd van een verkiezingsnederlaag der partijen. 81e nu de verantwoordelijkheid dragen voor de nieuwe koer*. ISSCHlEN we bekennen het 1 A eerlijk dat we by een even tuele wederopvoering van ,.De Dub belganger" over enige tijd. de in trige geheel en al zullen begrijpen Deze eerste keer zijn we. net als bij een puzzelrit, vermoedelijk een paar controleposten voorbij gered en. Straf- punten dus voor ons. Maar we voe gen er meteen aan toe dat (net als by puzzelritteni ons plezier aan dit stuk daar met onder heeft geleden. 1 Deze opeenstapeling van vervvar- ringen eri misverstanden omtrent Ernst Latour, in mooie zinnetjes op- I geschreven door Ben van Eyssel- steyn, mot animo gespeeld door de dertien artiesten, neergezet in een fraai decor en met liefde voor het detail door Luc van Gent geregis seerd was piecios dat waarmee de TV ons op deze lui makende warme zomeravond een plezier kon doen A dit stuk zagen we in oen 1 extra-editie an de KRO-sport- rubnek Jan Coltaar op zijn best in I VANAVOND 7.307.45 KRO Herhaling van de reportage van de finish van Je tweede etappe van de Tour de France, Met/-Namen. 8.559.05 KKO Nabeschouwing over de vandaag gereden etappe. ZATERDAG."VIID DAG Tussen 3.55 en 5.30 uur ander breking van het KRO-program- ma voor een directe reportage van dc finish van de derde etap pe, Namen-Roubaix. een reportage van de bedrijvigheid te Mulhouse op de dag voor de Tour de France 1959 ging beginnen. Wie anders dan oen oude lot. die iedereen die iets is in dc 2 tour. kent, 7.0u cr tn geslaagd zijn zoveel prominenten met zoveel bon hommie voor carneia en microfoon te krij gen. DE lubiick Vademecum bracht voor het eerst na de inmiddels beroemd geworden imitatie van Jan Pruis de heer J W. Hof sir a op het scherm. Met kennelyk plezier zei hy Jan Pruis gevraagd te hebben of deze met het oog op de warmte zijn plaats niet had willen innemen Maar neen. hij was het zelf „En ook mijn gast van vanavond stamt met uit tic ploeg van Tom Manders, het js echt professor Hermesdorf". Na deze aardige inleiding kon de ernst beginnen; een interessante ver- DEEN. het is niet zo, dat Piet Nor ti er voortaan de TT-races tc Assen links laat liggen, (alstu blieft met, Iaat hy nog maar jaren coorgaan met zijn organisatie van dat internationale motorovenement) maar wel, dat bij morgen voor het laatst, als radio-icpoi ter optreedt. In kringen van de internationale motors portiedei atie is echter be zwaar gemaakt, dat de president van de I M-, als hoedanig Noiticr enkele maanden ge leden werd ge kozen. reporter bluft Dat betekent dus morgen de laatste repoi uiges van een bekwaam en uiterst des kundig reporter. BONN. Vier \an dc zeven mensen die de afgelopen paar dagen m west-Duiisland zyn geattesteerd op verdenking van spionage voor het Oostduitse 8kverbond, zijn donder dag vrijgelaten. De anderen zijn nog m voorarrest. 0 ERNSTIGE MUZIEK 8,15—8.35 I'ltO. Maart je Laurentlus plan», speelt werken van («ranados, GrUtel en PowJenc. 1 S.35—10.00 KKO. Otto Frcudemhal, piano, speelt werken van rvtcssiaen O.ill.ipiccola. j JAZZ 7.10—7.35 VARA. Mich iel fle Ruytcrs Radio Ja//. Club. 1115V- OU KRO, ,Ia7zruhTiek van Guus Jansen tr, en Ton Kooi. LICHTE MUZIEK j 7.158„10 KRO. Gram.-platen verzoek- 1» rog ran, ma voor militairen, Vliegen de Schijven. 8 3#8.55 KRO. Gevarieerd piogrAtn- niii Ig.v. het 25-J ar ik bestaan van de Kih ma-Hawaï lans. CESPROKEN WOORD 15—0.20 VARA. Vlaamse rmtltlcv van Karei loiicklime 7.207.J0 llilv. 1: Ulr/endiiig voor de VVD. niVEUSCN 9.0010 *5 VARA. Vrij dagavond retour van Henk van Stipriaan. de/e keer gewijd aan het stadje Schoonhoven. viste NA de samenvatting van het Wcek- J011rna.1l t» 00) een documentaire (He gewijd 15 aan de St, La wren- ce-yei-weg (810). Aansluitend eer» re portage v.in het internationale blljart- touruooi in Anvcrstoort, (5 00), fAdrerfcntic i.M.) 23 dagsxeursies in het boekje „VAKANTIEDAGTOCHTEN" 0.0. naar De Efteling, Arnhem, Walcheren, Nij megen, Hondsrug, Giethoorn, Texel, Apeldoorn, Zuid Umburg en Aken, Brugge en Oostende. Boekje met volledige prijslijst gratis verkrijgbaar aan de stations. A ZONNEBRANDMIDDELEN ZONNEBRAND CRÈME VA F. 1.- ZONNEBRAND OLIE Y-A. F, 0.95 ZONNEBRAND LOTION V.A. F U0 ZONNEBRAND SPRAY V.A. F 5.30 Spelntovieni utt „De Dubbel ganger" tjoii Ben i«un Byssetsteyn VJ.n.r. Julia Ferrari (Meinette Flink), Gionnnm Par mi (Jan Ver hoeven), Lola. Strozci (Elly van Slekeienbnrp) en Ernst Lctour (Hans Culeman handeling over oude recmsgebn.11- WJ WARSCHAU. In 1944, ten tyde van de opstand ln Warschau, zjj» vele Poien door de nazi's terecht gesteld, De bewoners van de stad (Van onze correspondent) 1 LEEUWARDEN Bjj Hcrbayum onder Harlmgen is donderdagavond een personenauto met vier bejaarden I van ongeveer 70, tegen een boom j gereden. Twee inzittenden de heer en mevrouw Donisse uit Vli&slngen werden op slag gedood. Het echtpaar F. v. d. Burg uit Lange?.waag bij wie het Vlissmgse echtpaar logeerde werd ernstig ge wond naar het Diaconesscnhuis te Leeuwarden overgebracht. Amsterdam Om kwart voor vijf gistermiddag heeft op het kruispunt van de Hudson straat en de Balboa- straat m Amstei dam een vrachtauto, j bestuurd door de 47-jarige P. B uit Wilms een motorrijder met duo- j passagier aangereden. Het 5-jang zoontje van de bestuurder van het 1 moioirijwiel R. R. genaamd viel op het wegdek en kreeg het hnkerach- terwie] van de vrachtauto over zich heen Het jongetje overleed ter plaatse. 1 7sgen dagelijks groepen l'olen on der heuaking van Hitlers soldaten naai dc plaats van terechtstelling marcheren. Zo zag een vrouw op zekere dag haat man m ccn van de/e gio«»k)cti Jopen. Ook bekenden \an het ccht- paai herkenden hem, ln 1945 gaven de aulouteitcn een officiële verkla- nng af, dat de man was overleden. De viouw hertrouwde en ging in een andere stad wonen In 1950 stierf haar tweede echtgenoot. Acht jnai latei liep zy te wande len m die stad. Zij moest eigens zijn. maai tv 1st met precies de weg, Z>j hield daaiom een voorbjgangcr aan Het bleek haar eerste echtge noot te zijn. Hij had m 1944 op het lautste ogenblik weten te ontsnap pen, Vijftien jaar lang had hij naar zijn vrouw gezocht. Zij zullen nu opnieuw ti ouwen. Op IS juli zal hot huwelijk kcike- lijk wo 1 den ingezegend. (Advertentie LM Wat doet U aan KfESPUN op reis Direct een "Akkertje" nemen, «int 'Akkertjes" verdrijven alle soorien pijn flussnel en grondig. Zc ïtjn xo makkelijk in te nemen en hei geneeskrachtige micro- poeder begint zijn werking on middellijk. (Fn onthoudt, direcr na de vakantie naar de tandarts) Op reis? "Akkertjes" mcé. JUfs-snelle u erkwg mttkkclijker innemen j (Van onze correspondent) AMSTERDAM. - ,.Dat ïjct «T vrolijk uit; we moeten maar cc», zien wat er van komt". Dat was de eerste, persoonlijke reactie van do voorzitter van de Nederlands» j Katholieke Arbeidersbeweging, de j beer J. A. Middelhuis, op enkele hooldpunten van de regeringsnota. De heer Middelhuis had op da+ j ogenblik nog geen kennis genomen I on de inhoud van de nota, maar bleek onplezierig venast door onze 1 mededeling, dat per 1 januari I960 een huurverhoging van twintig pi0. 1 cent en een vei hoging van de melk- prijs van vier cent per liter zal woiden doorgevoeld. Verleden weck maandag had de 1 heer Middelhuis nog op een ver- bonds vergadering van de KAB meegedeeld, dat een huurverhoging met vóór het tweede kwartaal van I960 zou mogen worden mgevoeid. Bij die gelegenheid deelde shij ook mee, dat de KAB slechts met moeite met een etappegewyze verhoging van de melkprijs van drie cent per liter akkoord zou kunnen gaan, i By het Christelijk Nationaal Vak- j vei bond (CNV) deelde men mee, dat 1 het standpunt van het CNV pas zal j worden gepubliceerd, nadat maan- 1 dag de verbondsraad bijeen is ge- j woest i Van het NVV hebben wif nog geen ipactie. Dit vakverbond heeft zijn j indrukken over de regcringsvcrkla- j ring van hot ANP toegezegd on de tekst daarvan is by het sluiten van i de?e editie nog niet binnen. j l'ervolt! van pag. 1 dei en. Deze vermindering wordt noodzakelijk geacht omdat een be roep dooi de o vei he id op de kapi taalmarkt mei het oog op de behoef ten van het bedrijfsleven en op de woningbouw zoveel mogelijk moet wot den beperkt Over de ontwikkeling van het al gemene loonpeil met kt de nota op, dat naar het zich laat aanzien de stijging daarvan in totaal enigszins zal uitgaan boven de toeneming van de arbeidsproduktivitcit. Dit kan, ge zien de wenselijkheid voor 'tvraag stuk van do subsidies een oplossing te vinden, aanvaardbaar worden ge acht, Het beginsel, dat over eon lan gere periode de verbetering ln lonen mi andere arbeidsvoorwaarden in overeenstemming moet blijven met de pioduktiviteitsonlwikkeling, blijft hierdoor onaangetast. Over de economische ontwikkeling in dc iorkomst word', vooits gezegd, dat hot overschot op de lopende re kening van dc betalingsbalans door de ontwikkeling in dc besteding en de lonen vei*der /al worden aange tast en voor 1960 reeds zal liggen be neden de meest vorselijk geachte grens De werkloosheid zal, naar wordt verwacht, dalen tot beneden twee piocer.t van de beroepsbevol king Voor bepaalde sectoren van het bedrijf sic ven bestaat al spanning op 1 de aibeidsmaikt en verdere span- mng moet woiden verwacht. „Alles bijeengenomen dwingt de huidige toestand tot grote vaak- zaamheid, opdat met opnieuw een verstoring van het evenwicht tussen middelen on bestedingen ontstaat", aldus de regeringsnota. MONTEVIDEO. De Uruguese minister van Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond het ontslag in gediend van de negen leden tel lende bestuursiaad. die het bewind 0vet- Uruguay voerde. De raad was in maart in functie getreden. Het was de bedoeling dat hij vier jaar lang zou regeren. (Advertentie I.M.) PAT GELOOP IK NlZpl ZB WAS VAN PlAN Jf, MTUZSEN. MAAR 25 MOE6T AL~ LEEN maai? even NAAI? HU HfcfcFT SR achterheen &ëzeten.'enfin,)v/ s&i ALS W'J ER DAN 20 ZÊkTÊG NN S AW VAN 15 DAT MEM NIETS KAN OVERKOMEN, MOET H'J maar meteen DIRECT TERUG HET POSTKANTOOR IN KlNOeBRlPGE, PAUL. ZE HAP AL.LAN6 TERUG KUNNEN Z'JN. 'JE K/EET WOE\ VERRUKT CAROL S1 VAN WAAR NIEUWE AUTO lé, NORA. MiéöCWIEN RUPf ZÊ ESN STUKJE ÖM, TE KOMEN IK SEN E ZEKER VAN DAT ZB 6EEN AAN- EUDIN6 HEEFT <SE WAD. AL6JE DATS0M6 ÖE DOELT. NORA. PAAR RUDrzéVfÊLTE SOEP VOOR MfSèCMie HEEFT ZE EEN KENNIS ontmoet. OP Dt PLftfiTP MffPtr W/OD&JP rn wi U Alltm VtRDEOiöÊN MtNtuR,WANNtfR ik van uw DNSCHUtD OVtRÏÜiöD BtN IKWefiD HU u re VÈRNÊMtN HOE. u Zich vtRDtpicr rtemovef? fjiJN &DCnULDi6in6 KUKttrOWUMDtTEN H£T f£|T ONDER OÖEN zien.DAT uoeeN^ertiióCN he&t die kunnen VERKLAREN WAAR UWAb OPHCrRKfcriPVflN 0£ MOORD EN de &£WÊRHKa VflN DÊ POLITIEOflf W VINÖtRAfDRUKKEN 0PHE.T MOOADWAPCN 570MD£N-Wfïr DAT VVftPtN OOK Hflö 2UN- vRtmo. parnf1 es zir ttn lapt mij E-ILENAflRDlót Geur AAN Ol£ l &Ett5 HA«DOCHO£f1 HÊfKOMfmEBt-1 RUIK£(H f KEND VOORWAAR IK. KAN PRKIt) ZKiótNWAI IK DACHT DA' O ZOU VÉ^OCDlöÉN, Nl&NEER FLINT tts u bê6int me zowarvAN MlbDAAD T£ &£5CHUtDlótN Pfl /v-WAK I UW ZAAK PRü ZWAK DE V/CTORJA -KlEEPKArtgK VEE^T Tom -HEREN "FUN KPE-HülO UÏT/f f KICK COMSORTeW ZÉTTEN DE TKieEDE WELFT EVEN OVeRROnPELEN O IM ALG Hsy Bcysi oumeaeccNNEHZD goepj r --w,IC*A*j*r.T -lAl lïE EERSTE, MAAfc. ftOLUCK-Ai/K- KEEPER STEEKT f M ON gemaakbare: vqrp\- ^§gp KANScNJAWiAis6/AW&VSP£L€KS A10CT362O 7 TON NE£FTM£iN^rJ£G&yK /NAA R JNELANGESfi/l JS2P VOC DPMIo nO£{l ytc re passck&j We ZULLBT NAT KANOETEN 3M/1VN&VN4WS NUeN&A.NAiE&t 7£R(J6KGN£AtJ£NAtS DE BAL vöcN/s, siAei>£AeHr&wc&e<s&wsrMvr nOPMweov. AANny ZAL 'TNfüT U66&V,H0GK/ ry v DUIUE $P£L£N veelte lal/Hl. KS-m dc expressetreia van 18.45 door T, S. ^traehan 31 Waren je vrienden inderdaad communisten?' vroeg Olga. - Daar bestaat nauwelijks twijfel over. Met andere woorden, dit was éen propagandamoord. En ik was hun werktuig Field, er bestaat nu nog maar een mogelijkheid om jezelf te ied- don, om. Spanje te redden en enoimo schade voor de westelijke wereld te voorkomen. Je wioat de werkelijke moordenaar vinden en bewijzen, dat hij een com munist is. Ik heb met veel om mee te beginnen, zei Field. Hoeveel heb je er ontmoet? Vier. Vijf. Een was een Ier. Ze hebben hem uit de weg geruimd, Dat as een inlichting, die nuttig kan zijn, zei Olga. De man. die al het praat werk deed was een Spanjaard. Zijn naam heb ik nooit ie horen gekregen. Kan hy het geweest zijn? Hij zei, dat hun gezichten te bekend waren om ds zaak zelf op te knappen. Dat was maar een smoes, nu we de werkelijke reden veten waar om ze jou hebben gekozen. Ik zou hein m het station heb ben moeten zien. Ik weet zeker dat cr daar niemand was van de kerels die ik heb ge/ien. Ben jc in het algemeen enige naam te weten gekomen? De nieuwe chauffeur werd Ra fael genoemd. Hoogst ongebruikelijk. Nog an- dere'' Er was ene Pépé. Een kleine man met éen oog. Jaar of vijftig. Hij was los werkman m Madrid. Ty pische party figuur. Dat belooft meer. Ik zal inlich tingen o\er hem proberen te krijgen. Er was ook nog een wat onge zond -uit/icnde knaap, geen Span jaard, die een taai sprak, die ik met verstond. Hy was de baas. Dan is het duidelijk v/elk land liy vertegenwoordigt. Ficld keek haar aan. Zijn die dan hiel"'' Hoe kunnen we dat weten? Ze hebben wel geen ambassade, maar er zijn maar weinig plaatsen, waar zy met /yn dooi gedrongen. Madrid is "n hooiberg. 7.C1 Field, en ik moet de naald enn zien te vul den. We weten in ieder geval, dat 't een van hen'was. /elfs al zou je hem nooit hebben ontmoet. Zij moeten die wagon ergens verstoppen. -Waarschijnlijk m de hergen. Stop. Wacht even. Nu* Zy hebben mij eens gezegd, dat, als er iets fout zou gaan en ik met hen in contact zou willen komen, ik moest gaan zitten 111 een bierkroeg bij de Cibeles, Idioot. Als je dat doet, waar schuwen. /.ij de politie, cn die zal je onmiddellijk inpikken. Je begrupt me verkeerd, ik bedoel, dat dit erop wijst, dat zij die plaats onder observatie gehad moe ten hebben. Of hun hoofdkwartier was dicht by öf, wat waarschijnlijker 15, 7e hebben iemand opgedragen daar enige keren per dag langs te patrouilleren. Maar nu toch niet meer! Het werk is gedaan en jij bent op de vlucht. Ze hebben me in het verleden voor zo een stommeling gehouden, dat zij nu best kunnen verwachten, dat rk dwaas genoeg ben naar dat cafc te gaan ln dat geval zullen ze het nog Steeds onder bewaking heb ben. Hun bende beschikt over genoeg mensen voo. zoiets. Het is voor tien de moeite waard, daar iemand op wacht te hebben en ik vind het de moeite waard, hetzelfde te doen. Als een vis, 1ie vry willig het net binnenzwem!? I-Iet is mijn enige aanknopings punt. Buiten floot iemand. Ik ben het. Do.ores. Olga, de politic heeft Pili weg gehaald Nee! Ze hebben haar buiten jullie appartement opgepikt. Er was een enveloppe gekomen, waar verdacht geld in zat. Nee. O God! Olga staarde naar Field. Kyk wat je gedaan hebt met je krankzinnigheid. Ik haat je. Ze spuwde m zun gelaat. Hy veegde het af met de rug van zyn hand. Ik kan nu maar beter meteen gaan. Ga, Moordenaar. En kom met terug. De vrouw m het zwart zer Het zou nu voor geen van ons veilig zyn, terug te komen. Waarom niet* Pili zul een politieverhoor niet lang volhouden. Olga zonk neer op het bod: Heilige Moedor Gods Field nam de zystraten en ver meed de grote hoofdwegen. Zelfs op die manier kon hij er niet zeker van zyn, dat hij memand zou ont moeten die hy kende. De vorige keer dat hij in Madrid was geweest, was hy m een van de meest typische ach terbuurten een man met een baard tegengekomen, die manchesterpak cn een stnkdasje droeg. Ver draaid. had hy gedacht, dat is Degas zelf. Op 't moment dat hy de man voorbij zou lopen stond die stil en zei in het Engels: Is uw naam met Field? (Wordt vervolgd-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1