üm éé<**°9 Ook geestelijk moet 't kind harmonisch gevormd worden m Jersey auj mri lil m Tm t Torentje van de Beurs is binnenin 'n vogelnest Het honkbal programma fTF 15e K.W.-mars krijgt extra feestelijke entourage K. DE BLOOIS VOOR PRO JUVENTVTE" Er wordt nog te weinig aan gedaan Bekeuringen voor snelle bromfietsers Bl@us<ms, DRZ begint de promotie-strijd Jongens staken schuur in brand Laskabel gestolen -"6-oor' Jubileum cricket- wedstrijd van Hennes Cultuurspreiding door Anjerfonds IJL MODELKAMERS MODELKAMERKARPETTEN .SLAAP"-BANKSTELLEN Hersenschudding bij voetbalwedstrijd Mulo examens Burgerlijke stand „gezondheid Diefstal op tanker Wie heeft iets verloren 398.- 498.- Jaar cel tegen oud-kanselier geëist Jongen lichtte muntmeters Russische nota over atoomvrije Balkanzone Asperge-seizoen was gunstig Minister v. cl. Bergh bezocht Luchtmacht Vrijdag 26 Juni 1959 3 Zodra een kind ter wereld is, geko men wordt over zijn licbameLj*: wel zijn angstvallig gewaakt, In de eer ste plaats door de ouders en door de geneesheer, Later ltomen dc kleuter zorg en de schoolartsemlienst cr aan te pas en ook in 't latere leven blijft de lichamelijke gezondheidszorg uit stekend, al zijn de deskundigen dan van mening dat het nog wel beter kan- Maar wat wordt er gedaan aan de geestelijke gezondheidszorg bij het opgroeiende kind? Bijna niets! Wat de intellectuele ontwikkeling betreft lijkt het wel eens of we op do goede weg beginnen te komen, al zjjn dc deskundigen van mening dat het nog ver van toerijkend is. Maar bij de persoonlijkheids-ont wikkeling van het kind, daar zijn we niet verder gekomen dan de al lereerste stap. Toch is de zorg voor deze psychische vorming van het allergrootste belang voor de har monische ontwikkeling van het kind. Zo Is in grote trekken het betoog geweest van de heer K. de Bloois. directeur van de vereniging „Zoekt het verlorene" te Rotterdam die gisteravond voor een kleine maar uitgelezen schare van bij het maat schappelijk werk betrokken leden van „Pro Juventute" in de „Linden- hol" gesproken heeft over deze „Har monische ontwikkeling van *t kind". Uit zijn hele verhaal, gekruid met voorbeelden uit de praktijk, bleek de schrijnende tegenstelling tussen de belangstelling voor de lichamelij ke en geestelijke vorming van het kind- De ouders zijn verrukt wan neer een baby op hun lijkt, en het wordt als iets van zelf sprekends (wat het ook is) geaccepteerd dat Advertentie IM.) RENAULT De politie heeft gisteravond in ds B.K.-laan gedurende enkele uren een controle op bromfietsen gehouden. Met de stopwatch werd de snelheid van de bromfietsers gemeten. Er vie. len 6 bekeuringen wegens bet ruim schoots overschrijden van de maxi mumsnelheid van 30 km. (Advertentie LM. 4ö grefé .mode voor schoof, spoit, week-eod en vaconlio. Niet van katoen of poplin maar thans van het kostbare en sterke jersey. I Sportieve, degelijk verzorgde cf- I werking met borstzak en wollen elastisch gebreide band» Moderne I beschaafde ruifdesslns !n 8 ver- f schillende kleuren. nMbfT Normaal Thans bij Costers ALLE MATEN, tot en met 1<S JAAR ROTTERDAM; Korte Hoogstraat 11 Meent bk. Goudse- singel m Katendr. Lagedijk Sik. Dorpsweg Vtest-Kraiskade 35 LBDEK: Haarlemmerstraat 257 een kind de zelfde lichamelijke eigenschappen vertoont als de ouders. Maar zodra het kind op schooi gaat en er dus aan de geestelijke vor ming gewerkt moet worden dan verandert het beeld ineensl Hoe vaak komt het niet voor, dat een vader verwacht dat zijn kind intelligenter is dan hij, dat het beter kan leren. Hetgeen onlogisch is, want ook gees telijk vertoont het kind immers de kwaliteiten van de ouders. Het ge volg is daar al te vaak dal het kind op school wordt opgejaagd en dat het moet „leren", ook als het intellectu eel daartoe niet in staat is. Hier ont staat 't gevaar van een onevenwich tige ontwikkeling, waaruit allerlei psychische problemen voortkomen. Men krijgt zo een geestelijk „uitge rekt" en gefrusteerd kind. Opmerkelijk is ook dat ouders de adviezen van artsen voor de lichame lijke gezondheidszorg voetsstoots willen aannemen, maar er eenvoudig niet toe komen ook eens een psycho- loog te raadplegen, wanneer het kind worstelt met geestelijke moeilijkhe den- En juist zo'n psycholoog kan vaak uitkomst brengen. Aan de vorming van de persoon lijkheid in het opgroeiende kind wordt maar al te weinig aandacht besteed en deze is toch ook van gro te betekenis voor een harmonische ontwikkeling. Want wat heeft men aan een scherp intellect, wan neer daar geen goed gevormd karak ter als sluw achter staat? Hier spe len beide ouders een onmisbare rol in: blijft een van beide in gebreke, dan komt bet karakter van het kind niet_ tot harmonische rijping. Dit interessante betoog heeft de heer de Bloois verduidelijkt met vele gevallen uit zijn praktijk. Aan deze lezing is een huishoude lijke vergadering voorafgegaan. De heer M. Holi die wegens zijn ver trek uit Schiedam moest aftreden als voorzitter, is daarbij gehuldigd door dr. Vermey. Ook de heren J. Ritsema van Eek en D. Houtzager zijn om gezondheidsredenen afgetre den. Tot nieuwe voorzitter werd ge kozen de heer D. H. van Mourik, ter wijl ds. W. A. Krijger als vice-voor- zltter zal optreden. Mevrouw M. Ou- demans-Van Delden en de heer L. Hoorweg deden hun intrede in het bestuur. De aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden de dames Van Th iel en Van Wely en de heren ir. Van den Toorn en dr. Vermey werden herkozen. Bovenin het torentje van de Ko renbeurs hebben twee schilders van Gemeentewerken voorlopig hun bi vak opgeslagen. Met de bedoeling om het torentje op te knappen, hebben zij het nu een beetje ontsierd met een houten stelling er omheenmaar zotets gaat nu eenmaal altijd hand in hand. Nieuwsgierig gemaakt door die houten stelling bovenop de Beurs zijn we ook eens naar het torentje ge klommen langs de verblijven van de Gemeentelijke Woningdienst, die doen denken aan een modern kan toorgebouw en dan oyer een zol der, die onze achting vaar de tim merlieden van vorige eeuwen alleen tnaa7 kan doen stijgen voor wat be- treft de fraaie constructies die het dak steunen maar aan de andere kant vragen we ons dan toch even af, of al dat hout nu wel nodig was. Maar enfin, onze voorvaderen zaten nog niet zo krap in hun materialen Maar dan tenslotte het interieur van het torentje zelf. Het lijkt wer kelijk wel een beetje op een vogel nest, zo heeft men hier naar alle kanten balken en binten geplaatst; een wonderlijke maar heel ingenieu ze constructie die men er aan die buitenkant niet van „af ziet". Langs twee smalle ladders, die nog net een plaatsje konden vinden in de Beurs- De beide honkbalclubs staan weer voor belangrijke wedstrijden. Thuis moet SVV trachten winst te beha len op Rooswijk. De bezoekers zijn vrijwel van dezelfde kracht als SW. De rode lantaarn nadert steeds meer voor SW, hoewel de stadgenoten beslist niet tot de zwakke teams in de overgangsklasse behoren. Het moet mogelijk zijn om zondag met een ze ge op Rooswijk dichter bij de mid denmoot van de ranglijst te komen. Schiedam moet winst behalen uit de uitwedstrijd tegen Rood Wit om weer aan de kop te kunnen komen. Ook Rood Wit behoort echter tot de kanshebbers totdat 'n spannend duel kan. worden verwacht. Het zwart witte team is echter favoriet mits de stadgenoten de kansen benutten. De reserves-: USCSchiedam 2; RFC 2-SW 2; Schiedam 3—Ondina 2. VOETBAL Voor DRZ breken weer enkele spannende weken aan. Zondag speelt de kersverse kampioen de eerste wedstrijd voor een plaats In de der de klas. Met Schoonhoven, Schie- broek cn Maasstraat kampt DRZ om twee plaatsen in de derde klas. De kracht van de Haagse club is niet bekend, maar verwacht mag wel worden dat DRZ minstens gelijk waardig is aan Maasstraat. DRZ be hoeft van het bezoek aan Den Haag niet zonder punten terug te keren. Op het SVV-terrein aan. de West- frankelandseöyk speelt Excelsior *20 tegen TYBB de laatste thuiswedstrijd in deze promotiecompetitie-De Schie dammers zullen er een eer in stel len ongeslagen uit deze promotie wedstrijden te willen komen en bo vendien is het de sportieve plicht van de zwartwitten om ook m de laatste twee wedstrijden op de volle winst te spelen ook al heeft het ge promoveerde Excelsior geen belang meer bij de uitslag. Er mag daar om goed voetbal worden verwacht. In de kantine van DRZ houdt deo vierde klasser zaterdagmiddag de „kampioensreceptie," Een schuur tegenover het woon wagenkamp is gisteravond omstreeks half acht geheel uitgebrand. Volgens getuigen zouden twee onbekend ge bleven jongens van ongeveer twaalf jaar een berg hooi tegen de schuur hebben opgestapeld, die rij toen m brand staken. De brandweer bestreed het vuur met een slang op de waterleiding, maar kon niet voorkomen, dat de houtschuur uitbrandde. Het blussing- werk duurde ongeveer een uur. De jachtbouwer P. O. heeft aangif te gedaan van diefstal van 30 meter laskabel. ter waarde van S180—, van zijn terrein aan de Havenstraat. Advertentie t M.i Op klelue bedragen, telkens opnieuw sparen, dat is het geheim van ruimer leven. Kijk op een kwartje en onge merkt kunt U guldens sparen voor artikelen, die U anders niet zou kunnen kopen. En hier is weer zo'n aanbieding om het m de practijk te brengen. Echte beukenhouten kleer hangers met vernikkelde haak, prima glad afgewerkte kleer hangers, koopt U nu voor prij zen, 30 tot 40% lager dan normaal. prT* Met broeklat voor 9^- nu 9-y- stukS voor ujarunnfcel komen we eindelijk weer in de buitenlucht bovenin het to rentje. We staan ulak onder de klok, maar toe weten niet vmar de klepel hangt in elk geval is hij; niet op -ijn plaats, maar goed, de tijden dat de beursmensen gewaarschuwd moes ten worden als het zaken-doen was, zijn voorbij. Op de klok-zonder-kle- pel moet een heleboel te lezen heb ben gestaan, maar het brons is ver weerd en de tekst is onleesbaar gewordenAlleen het jaartal 1841 is nog herkenbaar. Staande tn het torentje, zien we ook dat Schiedam vroeger erg ge steld moet zijn geweest op dergelij ke kleine bouwsels, want in de he le omtrek zyn ze te zien. Boven het Zakkendragershuisje, het stadhuis, het Stedelijk Museum, de Katholie ke Kerk aan de Lange Haven en zo nog enkele gebouwen. De achttiende en negentiende eeuw waren dus wel vrij gul met torentjes Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze belde soorten kleerhangers, van prima kwaliteit voor een prijs, waarvoor U ze beslist niet mag laten liggen. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Hermes-D.V.S speelt het eerste cricket elftal zaterdagmiddag aanvang 2 uur een erewed- fttrijd tegen een elftal van de kon. Ned, Cricketbond. In dit Bondself- tal zijn opgenomen. Arie Terwiel, Wim v d. Bosch, Tonny de Beus, de oud-aanvoerder van Hermes-D.V.S. Guust Nolet, Wally van "Weelde, Ernst Vriens, Lou Borrani en Jan Schef- fer, terwpl ook de Exeelsior-crack Jacques Oosterholt van de party zal zijn. Als wicketkeeper fungeert Daan Ingelsc. "Voor de jubilerende vereniging is het jammer dat Melicr en Tettelaar wegens blessures met kunnen spe len. Zaterdagmiddag komen 4 elftal len m actie en. zondag 3. Het eerste elftal heeft zondag een zware opga ve tegen Rood en Wit in Heemstede. Het nog steeds ongeslagen tweede speelt aan de Damlaan tegen Spar ta 2. Cultuurspreiding is een mooi woord, Menigeen heeft er de mond uol van. Maar wat gebeurt tr in de praktijk? Dat is nu pre cies wat het Anjerfonds interes seert. In elke gernetnschap, hoe klein ook, zijn er initiatieven op cul tureel gebied geweest, die danfc Z'j de steun van dit fonds een groot succes zijn geworden. Hoe jammer is het niet als za'n initia- tief niet kon worden bevorderd, omdat de middelen ontbraken. Geven die plaatselijke muriek- zang- en toneelvereniging geen gulden randje aan het dagelijkse leven met zijn vele beslommerin gen? En hoe zegenrijk is niet het jeugdwerk. Het is wel duidelijk gebleken, dat een krachtige be vordering daarvan onontbeerlyfc is. Men weet het Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is, dat het ontbre kende bedrag aoor eigen initia tief bijeen worde gebracht. Zo is het Anjerfonds door zijn nuttige arbeid populair geworden in de beste betekenis van dit woord en de Anjerdag is uit ons laven niet meer weg te denken. Maar het heeft die populariteit dan ook verdiend! Steunt dus deze belangrijke collecte en u steunt daardoor het culturele leven in uw eigen ge west. (Advertentie LM.) V/ G.G. GJD Advertentie IM.) BELANGRIJKE VOORDELEN tijdens onze Yerkoop van P huiskamers,slaapkamers, bankstellen en losse fauteuils die enige malen geëtaleerd zijn en In onze toonkamers als model gediend hebben NU vèr beneden de waarde. w.o. haarvelours, wilton*, mach. Smyrna's, bouclé en moquette karpetten (pracliich nog als nieuw) NU belangrijk beneden de normale prijs. r waarvan de bank door een eenvoudige handgreep In een ommezien In een geriefelijk bed wordt omgetoverd. Een uitkomst voor klelnbehuisden I 1 persoorts „s!aap"-banksiellen (bank an 2 BeUeo by ongeval: Tumiaan 80. telelooo 60290. Politie-alarmnummer: 64665. Apothekers nachtdienst: fa, GOuka, Hoogstraat 29. R.&- Leeszaal en Bibliotheek. Dam1 geopend iedere dag ibehalv# maandag) van 9.3U tot 16.3Ü uw en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.3U uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal er Bibliotheek, Lange Haven, ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9 30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur. zondags van 12 tot 17 uur; tentoonstelling „Ach tijd waar ben je gebleven" „Moderne expressionisten," „Kees Verwey" en „Drie jonge schilders" (tot 13 luli). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Tarzan vecht voor zyn leven". Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur: „Goud- roof. DIVERSEN Plantage, 8 uur: Schied. v. Christus. Spreker ds R. Reiling, m.mv. Koor Opsta'ndmgskerk: en kwar tet Van Bruggen. Dwarsstraat, 7 uur: Jeugd Jolijt Spelavond. De drie en twintig jarige DHS- speler J. van Unen heeft gisteren avond tijdens een voetbalwedstrijd tussen DHS en een SVV-combinatie een lichte hersenschudding opgelo pen toen hij tegelijk met een. tegen speler naar de hal kopte. Hij is door de GG en GD naar zyn woning ge bracht. Op 23 juni slaagden voor het te Schiedam afgenomen Mulo-examen: voor diploma A de dames- E. Stoppel, E, K. Munsterdam, F. van Apeldoorn, J. K, Goedhart, Y. v. d. Net, C. van Dijk, S. Padberg, L. Zuiderent (mJdden- st.diploma), A. A. Meljberg (M), M. Hoogerwerf (MJ. Voor diploma A: de heren K. H. G. Kleingeld, W, K. Mbvjg. p. van Dok- kum, F. v. d. Geest (M), G. E, Goudap pel (M) F. v. d. Pol, A. Mess CM), J. v. d. Tempel. Voor diploma B: de heren: G. J. Kelder, M, J. Kuijten burg, T. Cornelisse, C. J. v. d. Griend, Afgewezen •werden, vier kandidaten. SCHIEDAM GEBOREN: Eduardus B, J„ zv H. A. ter Braak en M. G. Meeder; Cornells, zv M. A, Lacroix en C. van der Most: Clirlstiaan, zv P. Doch en J. van der Wal. ONDERTROUWD: D. Grim mms, 35 jr. en M. A. Casparie 32 jr G. J. ter Haar, 24 jr. en D. H. van Enk, 21 jr.: J. R. Hememann. 27 jr. en I. S, Persyn, 22 jr.; G. J". M. den Hollander, 22 jr. en E. Bouthoorn, 21 jr.; W. M. C. de Jong, 23 jr. en M. C. Jansen, 21 jrG. T. Kerklaan. 34 jr. en 3. de Vrtnger, 26 Jr.; J. Kerst, 26 ir, en A. den Haan, 24 1r.; C. J. de Meij, 29 ir. en J. van Keu len. 23 jrG. W. Oosterbroek, 26 jr. er» P. F. van Zomeren. 24 jr.; J. Over- gauw, 61 jr. en J. E. L, van Vliet, 47 Jr.; L J. van Pelt. 23 jr, en J. C. Smit, 21 jr.; L Pruijsen, 23 jr. en C. M. E. van der Zouwen, 22 jr.; C. West er veld, 25 Jr. en M, A. Groeneweg, 19 jr.; A, aan de Wiel, 25 jr. en H. A. Osephius, 18 jr.; C. T. Wuisman, 26 jr. en M. M. Zonneveld, 27 jr.; A. van Wijk. 27 jr. en J. van Vuuren, 26 jr.; M. Zaayer, 28 jr en A, M. L. van Hees, 21 jr. GEHUWD: A. Vershiys. 23 jr en W. C. de Vries, 22 jr.; P. Koene, 39 jr. en H. L. Snel. 30 jr.; T. W. Braak, 27 jr. cn M. M. C, Klemekoort. 24 jr.; C. Muntz, 26 jr. en M. A. S. Neervoort. 22 jr.; J. op 't Enae, 25 jr, en J. J Woord, 22 jr.; A. L>. 3. Groenendaat, 25 jr. en E. M. H. Foist, 27 jr.: F. A. Overdijk, 24 jr; E. J, de Kwaadstemet. 24 jr.; M. G. L. de Regt, 26 jr. en C. van der Hoeven, 23 jr.; W. N, Mandenmaker, 29 jr en P. Westenberg. 33 jr J. A. A. Broxks, 25 jr. en N, Gundlach, 20 jr.; H. Kooijman. 23 jr. en P. W. van der Leilj, 26 jrL, Poldervaart, 23 jr en A. C. Feelders. 20 jr.; K. G. Spijker man. 28 jr. en B. de Bruijn, 20 jr. OVERLEDEN: J. van Dorp. 60 jr.. wed. van F. M. van der Lugt; P. Hogen boom, 77 3r„ echtg. van A. van der Waard. MA-ruuRZuive* X OPWEKKGN& VSRKWlKKSNBj Aan boord van de Noorse tanker „Viva" die bij de werf Wilton Fijen* oord ligt is een portefeuille met /210,gestolen uit de hut van een opvarende. De heer W. B. heeft aangifte ge daan van diefstal van de fiets van zijn zoontje. Deze stond by de speeltuin in het recreatiegebied. (Advertentie 131.) Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12,30 en 26 uur: blauwe overall; plastic regenjas in éUu; bril tn étui; kinderportemonnaie met inhoud; blik met inhoud; halsketting; 1 paar kin- derschoentjes; post Kethel; een col bertjasje, broek, overall en riem, post Buitenhavenweg. Te bevragen by de vinders: da mesvest. mevr. Heggelmeyer, Dr, Wibautplem X37; overall, J. v. Otter- loo, Loeffstraat 115; riem met fluit en sleutel, J. v. d. Broek, v. Smale- veltstraat 37a; overhemd, A. v, d. Waal. Zwartewaalsestraat 14; zwem broek en handdoek, Ozephius, W, Frankelandsesestraat 8; kerkboek, Meeder. Warande 4a; sleutel, A. Ouweneel, Marconistraat 73; kmdei- bnl, Machielsen, v_ d. Elststraat 9b: zonnebril, J. Monster, Stryensestraat 14; vulpen, Kersten, Speenkruid straat 25a. Vlaardingen, Havbank; bal, D. Dries, Esdoomlaan 18, Kethel; autostep. Nieuwenhuis, Dr. "Wibaut plem 65; babypopje, de Bruyn, Hoofdstraat 153; aktentas met in houd. B. Bosman, Cort v. d. Lin- denlaan 76; boodschappentas, de Vries. Groenelaan 85; portetnormaie met inhoud, W. de Vries. Hie Beets- straat 60b; badtas met inhoud, R. v. Dommelen, Cort v. d. Lmdeniaan 26; damesportemonnaie met inhoud, Re mise R.E.T., Rotterdam; damespor temonnaie met inhoud. Bakker, Zweedsestraat 51a, Rotterdam; kin derportemonnaie met inhoud. Go- vaart. Gordonstraat 33b; blikschaar, Zonneveld, Celsiusstraafc 24a; kano, Koens. Botenhuis, Poldervaart; bro che, K. Seteur, Petumastraat 4, Vlaardingen: sigarettenkoker en landkaart, H. de Bruyn, Lange Ach terweg 73; duitse herder, Dieren- asyl, St. Annazusterstraat; reebruine pincher. C. v. Wassenaar, Eendracht- straat 48. De S.F.V. „De Blauwe Doffer" houdt zondag 27 juni een trainingsvlucht voor jonge duiven vanuit Lage ZwaUlwe. In- korven op zondagmorgen van 7.30 tot 8 30 uur. persoorts fauteuils) van 580,— 2 persoon* van 680. - NU Met on*e CKEDI&TSERVICEi$ de mogelijk heid geschapen, voor verantwoorde hetalings- spreiding. BINNENWEG „Ctty Centrum" BEIJERLANDSELAAN OEN HAAG - - UTRECHT De 15e Koningin Wilbelmlna-mars op zaterdag 4 juli belooft een extra feestelijke wandeltocht te worden. Men verwacht weet enkele duizen den wandelaars. Verschillende drum bands en muziekkorpsen zuilen de wandelaars wegbrengen en binnen halen. Reeds nu zijn de volgende korpsen beschikbaar: Tamboers cn Trompet- tqrskorps „Ahoy". Rotterdam, „Fuïl Speed" uit Scherpenisse (Thoien), Onder Ons uit Loosduinen. Oranje Garde drumbands uit Xhmdert en Fijnaart, Gusto en Harpe Davids als mede Jong Harmonie uit Schiedam. Het zeventig man sterke Pijperkorps ,.De Jonge Garde" zal met drumband aanwezig zijn om op de grote Markt de defiieermuziek te verzorgen. Mogelijk zullen nog meerdere mu ziekkorpsen aangetrokken kunnen worden. Op de Grote Markt zal tij- 1 dens bet défilé via een geluidsinstal latie hel publiek ingelicht worden over de defilerende groepen. Na afloop van de tocht is er op het Plantage-podium een feestprogram ma dat de -wachttijd tussen binnen komst groepen en prijsuitreiking aan- gen aam zal verkorten. Aan dit feest programma werken mee: Tamboers en Trompetterskorps .Ahoy", dc ac cordeonver. KDO, de muziekgroep DSO uit Overschle, alsmede de acco- batengroep „De Etona's" uit Vlaar dingen met plastische acrobatiek en luchtnummer (7,5 m. hoog). De avond zal worden besloten met een taptoe. Inschrijvingen voor deelname aan deze 15e KW-mars kunnen plaats vin den bij Ph. van Oordt, Nic. Beets- straat 28a Schiedam, tel. 63309. De start van. de tocht vindt plaats om 3 uur precies van uit de Plantage. Diplomaat zwendelde HAARLEM Wegens verduiste ring van 20.000 gulden ten nadele van de Nederlandse staat en vals heid in geschrifte eiste de officier van justitie tegen de 48-jarige kanse lier tweede klasse J, R. een ge vangenisstraf van een jaar met af trek van voorarrest. Verdachte was vroeger werkzaam op de Nederlandse ambassade in Bangkok (Thailand) cn was belast mot de leiding der dagelijkse werk zaamheden. Hem was ten laste gelegd dat hij in de afgelopen vier jaar on geveer 20 000 gulden zou hebben ver duisterd. De raadsman, mr. P. O. H. van Wijk verzocht een straf op te leggen gelijk aan het voorarrest van bijna zes maanden en eventueel een voor waardelijke straf. Toen verdachte in het begin van dit jaar met verlof op Schiphol aan kwam werd hij aangehouden. De rechtbank zal 7 juli uitspraak doen- (Van onze correspondent) VENLO. De 14-jarige A. O alt enin Is door de recherche aange houden en Ingesloten. De jongen had de laatste weken In tal van Wonin gen door openstaande ramen en on- af g es loten deuren weten door to dringen om de muntmeters te lich ten. Hij opereerde niet alleen 's nachts maar ook *s avonds iaat en 's mor gens vroeg. Eenmaal binnen verniel de nij onhoorbaar de koperen hang sloten en lichtte de geldbakjes. La totaal stal hij enige duizenden dub beltjes waarbij hij enige malen be dragen van 40,37,30 en 15>buit maakte. _De ouders waren onkundig van zyn praktijken. MOSKOU. De Sowjet-Unle heeft donderdag aan tien landen notas gestuurd over haar voorstel voor een zone zonder kernwapens en raketten op de Balkan en in het gebied van de Adriatische Zee. De tien landen zijn Albanië, Bul garije, Engeland, Frankrijk, Grie- kenland, Italië, Roemenië, Turkije, de V s. en Joego-Slavie. De SowjcU unie keert zich tegen de instemming van Turkije en Italië met de inrich ting van Amerikaanse atoom, en ra ket bases op hun grondgebied en te- fen, bet voornemen van Grieken land dergelijke bases toe te laten. VENLO. De asperge-oogst 1956 loopt deze week af. In de komende dagen zijn alleen nog wat partijtjes asperges op de veiling te verwachten van velden, die definitief worden opgeruimd. Het seizoen Is zeer be vredigend geweest. Dank zij de grote vraag van d« zijde van fabrieken konden er voort durend flinke prijzen worden ge maakt. Bovendien waren de weers omstandigheden gunstig voor de pro- d uk tie, die 10 tot 15 pet hoger is geweest dan vorig jaar. Aan de Ven- lose groenteveiling zijn meer dan 4,a miljoen kg asperges verkocht, hetgeen overeenkomt met drie vier de van de nationale produktïe. ^DEN_ HAAG. De minister van Bergh. Defensie, de heer S. v. d. oergn. heeft gisteren zijn eerste officiële bezoek aan installaties van de Ko ninklijke Luchtmacht gebracht. In een door de chef-luchtmachtstaf» luitenant-generaal H. Schaper, be stuurde Dakota begaf de minister zich van Ypenburg naar de vlieg basis Volkel In Noord-Brabant, waar hij door de commandant en diens staf uitvoerig werd ingelicht cver de taak van deze NAVO-basis m het kader van de geallieerde tac tische luchtstrijdkrachten in cen traal Europa, Voorts bezocht hy om. een operationeel squadron en een straaljagerwerkplaats. In de middag begaf de minister zich naar een depot voor vliegtuig- materieel nabij de basis Gilze Rijen, waar hij zich o.m. liet voorlichten over het bevoorradingsysteem van de Luchtmacht. Om 15.21 uur ver- hok hij per vliegtuig weer naar Den Haag,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2