Elke maand worden -er drie tot zeven mensen vermoord SPROETJE SHARKS dt.o. fRANK GCDWI! Krediet gevraagd voor Dordtse jeugdherberg Groninger haalt laaghartige Kamerlid stelt vraag over eindexamens -mm /N de archieven van de politie op Sicilië bevinden zicli 112.000 dossiers waarop de stan daardzin geschreven staat: >fAd opera di ignoti". Vrij in het Ne derlands vertaald: Gedood door een onbekende". Twaalfduizend moorden waar van de schuldige nooit gevon den is. Toch is de dader bekend. Zijn naam is: MAFIA. En nog altijd slaat de Mafia hard en onverbiddelijk toe. Nog altijd knallen de schoten uit de zelden missende Maf ia- pistolen. Nog elk jaar groeit het aantal dossiers met die vier harde woorden. Dit zijn de har de, nuchtere cijfers: DRIE TOT ZEVEN MOOR DEN PER MAAND! Sicilië is het stamland van de Malia. Maar ecri Maüa-organisatie regeert in de Verenigde Staten de miljardenhandel in verdovende mid delen en Mafia-agenten bevinden zich in havensteden in alle delen van de wereld. Alleen het noemen van enige belangrijke Amerikaanse gangsters bewijst de Italiaanse en Si- ciliaanse afkomst. Hier zijn er negen: Vito Genovese, Vincent Mangano, Joseph Profacï, Frank Milano, Paul DeLucia, Vin- [cenzo Traina, Stepbano Margardino, Anthony de J anero, Antonio Bizzotti. 1 Ik noem u deze negen namen niet voor niets. Want zij zijn het, die twee jaar geleden de Grote Raad van de Mafia in Amerika vormden. yjypje. en ik kijk ieru^ op ttïyn.Jé- t ven met tevredenheid. Ik heb olie* gezien wat er te zien relt en ik Opnieuw heeft de Mafia een. slachtoffer gcëisL Ondersteund door enkele buren begeeft de vrouw van het slachtoffer zich naar de politie voor de identi ficatie. tenslotte dc Italianen, die zich ech ter evenmin veel van Sicilië aantrok ken. Sicilië had geen keus. Ket deed wat bezet Europa in de jaren '40-*45 zou nadoen: het vormde een onder grondse organisatie. De Mafia tracht te de slachtoffers van de bezetting en de armen zo goed mogelijk te beschermen. Met een eigen recht spraak die zich niet alleen tegen collaborateurs maar ook tegen cri minelen richtte. Met ccn eigen be lastingstelsel door büdragen te eisen waaraan men zich slechts op straffe van de dood kon onttrekken. Kortom: een (Siciliaanse) staat in een staat (van bezetters). DINSDAG: Niet de regering, maar de Mafia regeert Sicilië (Advertentie lM.) DORDRECHT Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben de raad een krediet van ƒ123,770, gevraagd voor de bouw en inrich ting van een Jeugdherberg in hun stad. De' plannen hiertoe bestonden al geruime tijd. Enige tijd geleden echter deed zich de mogelijkheid voor om de nodige geldmiddelen te reserveren en toen namen B. cn W. het plan opnieuw ter hand. Inmiddels heeft de Dienst Open bare Werken' en Volkshuisvesting een geheel nieuw plan opgesteld en B. en W. achten met het oog op bet grote belang, dat Dordrecht bij een jeugdherberg heeft nu de tijd geko men om verdere stappen, te onder nemen. Het geprojecteerde gebouw- heeft een inhoud van 2,000 kubieke meter en een capaciteit van 88 bed den. Pullen-rijm GRONINGEK De Jongste he- diende van een drukkerij in Gronin gen bezorgde dezer dagen een pakje geboortekaartjes bij een 62-jarige weduwe aan de Florakade. Tot haar ontsteltenis las de weduwe op de kaartjes, haar naam als die van de moeder en de naam van haar reeds geruime tijd overleden echtgenoot als die van de vader. Nog groter werd haar ontsteltenis toen zij 's avonds in enkele Groning se dagbladen een advertentie las, waarin werd meegedeeld, dat zij en haar overleden man de gelukkige ouders waren geworden van 'n nieu we wereldburger. De vrouw, die al door verscheidene' mensen werd ge feliciteerd, heeft de politie van de ze bijzonder misplaatste grap in ken nis gesteld. "Wie *t nu doet, welgemoed onvervaard Pullen spaart wordt vermaard hij vergaart mettertijd gezelligheid AM STEL DEN HAAG Het Tweede-Ka- jnerlïd, dr IV. H. Veritiootcn (PvdA) heeft aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen schrifte lijk gevraagd over het feit, dat op bet eindexamen van een Middelbare Meisjesschool de .gecommitteerde vragen kan stellen, terwijl dit op het eindexamen aan een HBS niet kan, De heer Vermooten wijst dc mi nister erop, dat dc beide reglemen ten steunen op het 2elfde artikel in CAdvertentie IM.) LONDEN. Op een veiling van Sotheby in Londen heeft een schil derij van Rogier van der \Veyden. „De mis van Sint Gregorius", ruim 125.000 gulden opgebracht. Het schilderij is gekocht door de Ame rikaan Nicolas Acquavella. MOSKOU. Het presidium van de Opperste Sowjet heeft Eugene Zbrodin benoemd tot ambassadeur in Nepal. Hij volgt Pohomarenko op, die „ander werk" krijgt. 5 smaken in I rol De radio- en tv.-rubrlek, die ge woonlijk op deze pagina wordt ge plaatst, hebben wij In verband met dc publikatle van onze nieuwe ar» tikclenserie naar een andere plaats in de krant moeten verwijzen. WIN 50 ROLLEN KLENE'S DROP: Zend 'n leuke tekening met één Frujetta wikkel aan KLENE N.V. te Amsterdam. Elke week 20 prijswinnaars en vele troostprijzen I ALS U W/ER B'J CE WAGEN 8LUFt| PAN ZAL fKOP ZOEK GAAN NAAR EEN GARAGE WAT SENZfNE TP WALEN. HeEL. JaBrvtaENoevm udank WEL IJ [HALLO..M'N EIGEN GCHÜLPT\ ImOEIL'JKHEPEN MO£6t~ £y£N NAARt te* POSTKANTOOR IN KINGS-/ BRIDGE; MAAI? IK WEB llagsfp!! - OP DE BEN2I- c TE LETTEN MOEDIG GEWORDEN DOOP DE PRANK EN DE GEDACHTE PAT HU NIETS C\ HEEFT7E VREZEN, MAAKT] PETER TE/BE EEN^^f-, WANPEUNG... DATGE2/CWr KEN EEN VAN DIE VPOUWVeC VAN PÊ OVER- VAN DE 'MM Ri i- Czttf EEND ttN WéRK- PlAADiJfi. WACHTÊÊfü.. IKWEff Hfi; G£ Sh. LGOf IK i KOM' WCGAflN NAAR OC KAMPIOEN} CLUB! IK MOET DAfie IEI3 BEKIJKEN VOOR. IK HET ZEKER WCCT? .HM - M-M I JA. IK HES HET OOK ÊCRDÊR GERO KEN. i kW Eer MtrpRtaöWARR. MAAR HEL OOCT ME AAN ECN GflRfl- 6E OF WÊRKPLAAD DENKEN. DIE HANDSCHOEN PUIKT EROENi NAAR.MAAR IK WEETNIET WAT HET 1}'. ...HOEFT HANS VAN'THCF ERSUECHT5 HET H OOH> ONDER TE HOUDEN EN DE STAND IS 2-1 ,^=r- l//6'r<?^/A-0ETEN5\£F DRAMT OP VOLLE TOEREN EN DEENEAANVALNA lal DE andere 60LFT op hêt gl^/^ct-doel af/ de gasten hessen bvna VsLLE 5PËLEKG INDEVEKDEDIGINGTÊRLIGGETRdKKêN."HET KAN HAAST =5= NIETAN&ERS OP DAAR KOET EEN DOELPUNT UIT VOORTKOMEN "vKT 'EN INDERDAAD .'ALS KICK NAAR "RECHTS ZWENKT EN EEN tSSSHivv vlfir UITGEKOOKT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1