IN EEN TE LATE EEUW de Mafia regeert Sicilië maar de Goede raad Theeservies nu op goede adres Directie-benoeming bij Caltex Drie jaar voor Duitse inbreker Hij bleef weigeren Ben Bella in Veel verder Onderscheiding voor dr. Schade door FRANK GODWl Dinsdag 30 juni 1959 VERBLiNDliNG, dit bitse woord hoorden wij dezer dagen een Zuid' afrikaan van Nederlandse stam uitspieken, toen liet ging over de houding van zeer vele Nederlanders jegens zijn vaderland. Eén ding ziet men slechts..zei hij: de apartheid. Eu dan ook niet eens de echte apartheid, die een harmonisch leven van de rassen naast elkaar ten doel heeft, maar een caricatuur daarvan: de blanken, die trappen uitdelen en de avaheö, die ih de h>ek terechtkomen. En hij legde uil. dat het u.or hlanke» èh zwarten zo goed is, dat zij in hun eigen wereld blijven en daar op hun wijze gelukkig worden. De vermenging, van culturen en van mensen, brengt alleen maar ellende. Alen krijgt up die manier immers de oude tragiek van mensen, die uit hun milieu worden gehaald en dan behept raken met allerlei gevoelens van wrok en minderwaardigheid. Gaat de apartheid uit van de gelijkwaardigheid van de rassen? vroegen "wij onschuldig, ofschoon wij het heel goed wisten. Nee, natuurlijk niet! luidde hét antwoord. Zoudt u willen, dat de blanken naar het peil van de negers werden teruggebracht? De blanken zijn het leidende ras, dat is nogal duidelijk. Zij zijn de stichters van Zuid-Afrika en hebben het volste recht om er van uit te gaan, ciat zij ook verder hun geestes merk drukken op dat land. De negers, die dat niet verdragen, moeten maar zorgen, dat ze elders in het grote werelddeel een plaats onder de zon vinden: Niemand houdt hen vast. Zij zijn uit zichzelf gekoiuen en het zo klaar als een klontje, dat zij zich moeten schikken, zoals iéder zich moet schikken naar de regels en de zeden van het land, waar hij gastvrijheid geniet. Als wij aan hen zouden toegeven, was het hek van de dam en zouden er weldra drié miljoen vluchtelingen meer op de wereld zijn, HOE kunnen, vroegen wij. twee rassen harmonisch naast elkaar leven, wanneer het ene alles en het andere niets te zeggen heeft; wanneer het ene de staatkundige.en economische macht bezit en het andere r alleen maar geduld wordt, en misschien zelfs dat nauwelijks. De ander was niet om een antwoord verlegen. De zwarte gemeenschap wordt autonoom in haar eigen zaken, zei hij: dat1 is dé vooropstelling. Het individucel bezit wordt geëerbiedigd en opleiding en opvoeding heeft zij zelf in handen. En voor de rest moet n niet vergeten. SICILIË kent twee soorten Mafia's. De ene is de echte Mafiadie men ter onderscheiding met de „gedegenereer de" Mafia ook wel de „nette" Mafia noemt. Zij is vooral op Westelijk Sicilië de enige, werkelijke macht. Wie haar niet het nodige respect betuigt, kan be ter onmiddellijk zijn biezen pakken. Als hij een dokter is, zal hij bemerken dat zijn patiënten plotseling wegblijven. Als hij directeur van een fabriek is, zal hij merken dat zijn machines plotseling zijn verdwenen of er iets met de aanvoer van ijn materiaal gebeurt. Deze Mafia is machtiger dan de overheid, de politie en de rechterlijke macht tezamen. dat de geschiedenis vol is van voorbeelden, dat cultuurvolken heersen over J Daarnaast bestaan er drie Mdfia-orga- andere. Het was eigenlijk ai zo in het antieke Athene, waar de grote burgers juisaües, die élk een deel van het econo- bun bijdragen konden geven aan het culturele en politieke leven omdat dejtnische leven beheersen, b.v. de markt. f~\ E hotelkamer zat) uit op de £>ou- levartl M ont pamasse. Mevrouw Van Dijk stond.voor het raam en keek naar het terras van de Döme, in helle middagzon. Lang ge leden, toen ze nog jong was en op vaders kosten in Parijs een beetje haute couture leerde, had 2e daar op dat terras, heel wat nachten geze ten met Serge, als zijn werk in het ta .«e slaven het werk .voor hen deden. En kijk naar het oude Rome met zijn vele slaven, leder vond het normaal en vindt dat eigenlijk nog. Wij zijn veel verlichter: wij kennen geen slaven. De zwarten zijn vrij om te gaan of te komen: maar als zij komen, moeten zij zidi schikken in onze orde. Dat is het enige wat geeis". wordt; en is het niet billijk? Het verhaak klopt niet, stelden wij vast. Want een Zuid-Afrika zonder negers, is ondenkbaar; en een staat met eerste- en tweederangs burgers j> evenmin denkbaar in deze tijd. Vandaar, dat de apartheid zoveel opzien baart: vandaar, dat de hele wereld tegen uw land is. Historische ver gelijkingen kloppen nooit, omdat de moraal van de ene tijd totaal verschilt van de moraal van de andere. Wat gij in Zuid-A frika nastreeft is onaan vaardbaar eenvoudig omdat zeven van de tien inwoners van uw land uit menselijk zelfrespect, weigeren er zich bij neer te leggen. ANIJsIDING tot het gesprek was het gebeurde te Durban. De Zuidafrikaan zei, dat Durban in Nalal ligt, en dat Natal de enige deelstaat in de Unie is met een in meerderheid Engels sprekende bevolking. Nu doen de Britten weieens ne; of zij tegen Verweerd zijn. maar bij zo'n negerrevoJte weten zij drommels goed aan welke kant zij moeten «taan. fn werkelijkheid zijn alle hlanke Zunlatrikanen liet wei eens: en het blijft aan het buitenland, dat de Zuidafrikaan-e problematiek niet kent en er zirh ook niet in wenst u* verdiepen, overgelaten om de >tal te breken over de tirannieke lieden, die He niet-blanken \au hun icehlen beroven en er tnaar op lo« «rhieieu. wanneer die in verzet komen. De waar heid is, dat het alleen aan de politie ie danken is. dat Durban nog overeind staat en dc blanken cn Indiërs nog leven; want ook op dc Indiërs hebben de zwarten liet voorzien. Ziehier nu, antwoordden wii, de logica van de kroegbaas, die eerst de gasten vol alcohol giet en dan de sterke arm nodig heeft om het ft el te bedwingen. Het geheulde te Durban vertoon: alle kenmerken van een slavenopstand. Als Spartacus en de zijnen twintig eeuwen pt-leden Rome hadden weggevaagd, was dal een vernietigende slag gewpp-t voor de be schaving. tuaar elke historicus weet dat de slaven arm waren, slecht he- handcld en niet vochten om te sterven maar om te leven. Zuid-Afrika is een kruitvat en wordt het nv*«schim nog meer. waarbij de blanken /.elf zorgen voor de ontplofbare stoi. Want om nog te kunnen leven naar dc moraal van bet hcerscr-volk. daar voor zijn de Zuidafrik..am-e blanken geboren in cc» te late eeuw. Verwoerd en de zijnen kunnen de klok nic: terugdraaien: /ij kunnen, met zirh zo/eer cn zo fataal te vergissen in rie lüH. alleen maar de geesten opjoegen die zij wensen te bezweren. In deze overgevoelige tijd heeft .>partarus bondgenoten over dc hele wereld. DEN HAAG. Met ingang van 1 juli is dc. huidige directeur van „Caltex Petroleum Maatschappij Ne derland N.V.", de heer R, J. Kirch- bofer, benoemd tot president-dircc- MAASTRICHT De rechtbank heelt dc 30-jarige meubelmaker Ewald Zey uit Bensberg (D.) ver oordeeld tot drie jaar gevangenis straf. De man .had vorig jaar een teur van deze maatschappij. Naast lange recks van inbraken gepleegd hem is als mede-directeur benoemd in geheel Zuid-Limburg. Hij heeft de heer mr, J. R. Smits, directeur in Duitsland al een groot aantal jaren van de eveneens tot de Caltcx-groep i in 'de gevangenis doorgebracht .en behorend „N.Y. Nederlandsche Pa ei- j was pas van een vrijheidstraf van fic Tankvaartmaatschappij", welke twee en een half jaar voorwaardelijk lunet ie hij zal blijven vervullen. I op vrije voeten gesteld. belangrijk - en daarmee de Maïia- invloed. Op Sicilië neemt men alge meen aan (en zijn houding in de Giuliano-affaire wijst inderdaad sterk in die richting.) dat oud-minister-pre- sident Scelba sterke verbindingen had mét de Mafia. Een sociale werker vergeleek de Mafia met de vrijmetselarij in d<» Latijnse landen. Die vergelijking gaal ten dele op. want de vrijmetselarij in Frankrijk en Italië is ook een po litieke macht en net als do Mafia heeft zij eigen inwijdingsriten, een getalsmatige leiding cn zij werkt eveneens achter de schermen. De 5i- ciliaanse pers gebruikt dan ook - ook al omdat men dat in Mafia - kringen liever ziet - hel woord „Log gia" (loge). Maar er zijn toch een paar grote verschillen. De vrijmetselarij blijft binnen de perken van de wet, terwijl de Mafia haar eigen wetten stelt. Bovendien wil de Maf ia de toestand van het verleden stabiliseren. Zij heeft een uitgesproken reactionair en feodaal karakter was. Parijs was aardiger toen. Jtfiet zo hard. .jZeg Wim". Zij keerde het raam de rug toe Gekleed in éen solide Hollands pak' tap haar man, op een soja, een sigaar te roken. „Zeg Wintzullen toe nu niet eens een eindje om gaan?" Hij schudde het hoofd. „Maar wat heb je er dan aan?" gei ze. „Om in* zo'u enge hotelkamer si garen te roken, hoef je toch echt niet naar Parijs te gaan. Laan we nou au zinc of op een terrasje een wijntje gaan drinken". „Als je uu .de gemoedelijke patron en zijn eigengemaakte geitenkaas er nog bij dóet, heb ik alle cliché's gé- had", sprak hij. Een beetje geraakt zei zij. lrNou, dan ga ik alleen". Toen ze, op weg naar de. deur, de sofa passeerde, greep hij even haar hand. „Sorry", 2ei hij schuldbewust. Jk ben geen succes op dit reisje, vrees ik. Maar als je t goed vindt, zie ik Zij eist dus van elke marktkoopman een bijdrage voor haar „bescherming". Wie dit weigert, hoeft zijn biezen niet meer te pakken. Hij kan beter onmiddellijk zijn testament maken. Wij zullen ons echter in dit artikel uitsluitend met de „Nette" Mafia bezig houden. Nu moet u dat „nette" wel met een geducht korreltje zout nemen. Nee. ook de nette Maf ia vindt het bepaald niet normaal dat men haar bevelen in de wind Slaat. Ik kan dat niet dui delijker demonstreren dan met mijn ervaringen op Sicilië. Allen, die mij inlichtingen verschaf ten, niemand uitgezonderd, bezworen mij hun namen niet te noemen om represailles te voor komen. „Welke represailles?" vroeg ik. Ze zwegen. Een zei er: „Wie op Sicilië vogelvrij is, loopt een groot risico." ÏN Enna in het midden van Sicilië kwam ik in een café in gesprek met een man. Hij noemde mij de naam van de Mafia-leider in Caltina- setta, de hoofdstad van de gelijknamige pro vincie. Ik had de naam niet goed verstaan en verzocht hem de naam nog eens te noemen. Hij weigerde. Ik wees hem erop dat ik zijn naam niet eens kende en ciat hij onmogelijk gevaar kon lopen. Hij bleef weigeren. Men moet zich echter niet vergissen. De nette Mafia is geen criminele organisatie, die het om geld te dóen is. Dat is ook niet nodig, want de leiders zijn over het algemeen zeer welgestelden. vooral gxootgrondbe- ^Vfafia samen (zoals men ook bij de zitters. Zij etsen weliswaar ook bij- opsporing vari.de bandiet Giuliano dragen maar het gaat haar om jets heeft gefjiian) omdat de arm van de an~®r?: mac!rit- pacht- macht. Maf'a veel verder reikt dan van de Zij bemoeit zich dan ook met met politie de gewone man. Integendeel, zij geeft Mon' beeft mfj van alle kanten wel geld aan de armen en treedt verzekerd alsof het de gewoonste soms op als voorspreker. Soms helpt y.aak van de wereld is dat "de politic acht leden, een teken, dat men dei zij iemand aan werk. Geen zaken- soms cje hulpninroept van de Mafia autoriteit van de „nette" Mafia er- man zal dit weigeren want men be- ais 7e éerPgèvaarlijke misdadiger of kent. denke wel: de Mafia verzoekt nooit, ei?n j id van dé gedegenereerde Ma- n zU gebiedt. fia-organisaties niet te pakken kan J Jff l\OUlQ De Mafia heeft grote invloed in de krijgen. 2tl Jceert rich met alle macht J tn.se." 7,Q. tegen sociale hervormingen, die het gezag van de Mafia en daarmee van de grootgrondbe zitters kunnen bedreigen. Het is echter op deze feodale toe standen dat ook de gedegene reerde Mafia's vegeteren. Daar over meer in het derde artikel. H. A. WIGBOLD MORGEN: Godiano spijkert uit wan hoop de kerkdeuren dicht De politie heeft een man ge arresteerd, verdacht betrokken te zün bij een Maf ia-moord. Hij zat enkele dagen later weer worden vrijgelaten wegens ge brek aan bewjjs. ken allemaal zo deprimerend. Maar eft ga j ij vooral naar buiten Ze glimlachte tegen hem, met een moedeloos soort vertedering ,Jk ben pain» tceer terug", zei xe. Even later stond ze in de lift. Sinds de kinderen, een goed jaar ge leden, naar Australië emigreerden, vieler niet veel meer te beginnen met Wim. Zwaartillend was hij altijd geweest, Ze had hem, hun hele hu welijk langsteeds weer utt dc put moeten halen met een optimisme, dat ze meer speelde dan voelde. Maar wat haar wanhopig maakte, was dat het in de laatste fyd niet meer hielp. „Wat moet ik toch met hem doen?" dacht ze, op straat. Ze liep met snelle pas over de boulevard dat ging Emit mot nrnrhthripf Parijs, 't Fikse, oitdems- i l/Ul' I'LL.i- V' UyilH/i ILI j mende loopje uit haar jeugd, toen ze hier die paar jaar had gewoond, nam onmiddellijk weer bezit van haar, zodra ze het Gare du Nord uitkwam en de stad rook. Wim had er vaak om gelachen vroeger, toen hij dat nog wel eens deed en niet was weg gezonken in zijn voorbarig graf van apatische melancholie. „Ik moet Serge om raad vragen dacht ze opeens. Vroeger had hij haar, dis twintig jaar oudere man, in alle moeilijke zaken bijgestaan. Toen vader stierf en ze, hals over kop, terug moest naar Holland nooit vergat ze hoe vernietigd hij op 't perron stond en Itnar uil zijn leven zag wegrijden was hij lange tijd haar norm geble ven. Ze werd verliefd op Wim, maar toen hij trouwen wilde, was ze toch enen bij Hem in Parijs gaan «ragen I of ze het doen zou. Hij vond van j u*ef. Later stuurde ze hem dc foto's j van baar eerste baby. In het j nooit/geheel correct geworden Frans i van een Russische emigrant, prees zijn brief de schoonheid van het kind. Toen kwam de oorlog, die elk DEN HAAG. Het verwisselen van twee vrachtbrieven bjj dé K.L-M. is er. oorzaak van geweest, dat de kist, die een kostbaar thee servies bevatte, bedoeld als ge schenk voor prins Albert van Bel gië en primes Paola. in Blerick (Limburg) 1* terecht gekomen. De nummers van de vrachtbrie ven, behorende respectievelijk by de kist met het geschenk en een kist die een zending overhemden bevatte voor de heer Lamo in Blerick, wa ren bijaa gelijk. De K.L.M. heeft dc kist met het zilveren theeservies politieke partijen met name de Enkele dn.zen later komt er don rechtse partijen. Zij geeft toestem- een atlonieni telefoontje dat op die cn «ling wte er op de kandidatenlijsten piaatf eou man vermoord ligt. komen. Zij beheerst de overheid die Het js d(S man- dle men zocht Nooit voor een belangrijk deel van haar levert de Mafia do gezochte aan de) afhankelijk is. Zij beheerst ook het ujtl. Een van cle eerste geboden economische leven want wie zich te- vatl de Mafia js dat men nooit det gen de Mafia keert, is in een korte hulp inroept van de overheid, eer. ge-l tijd een arm volg van het eeuwenlange wan" Ook de politie keertzich met te- ,vejJ van sicilie jn elke gen de Mafia. Ze zou het ook moet- zag y. de Mafia, c lijk kunnen want waar is het wettig uitspreekt en voltrekt bewijs? Geen Siciliaan doet zijn normen, die in de historie zijn ont mond tegen de politie open. Ze stuit staan. DE hand. van de Mafia strekt zich tot in dt: regeringsbureau? in Rome uit. Dc Sicihanen zijn een zeer intelligent volk en het aantal Sictlia- doorgezonden a^n van Gend en i contact verbrak. Na de bevrijding, T =•- 1 had ze hem niet meer. opgezocht- ift Parijs. Ze was gelukkig en had niets te vragen. Een Russische kelner in een cafeetje had haar verteld, dat hij nog steeds werkte in het zelfde restaurant. „Daar is het", zei ze half luid. Automatisch was ze er heen ge lopen. By de deur ze strekte haar hand al uit naar de knop - beving Loos in. Venlo; instantie voor vei'der vervoer naar Blerick zorg droeg. De K.LM, bemerkte echter snel de gemaakte fout. stuurde een em ployé naar Blerick. die de kist te rughaalde en zorgde er vervolgens voor dat deze bezorgd werd bjj de ambassade van Thailand in Den Haag, waarvoor zij bestemd was. Inmiddels is ook de kist mei over- 11 tl IJ ge W oil '_I I.IU - ke vorm van ge-1 -» die het vonnis j hnn nfprctj| k 111 •ekt volgens do J AA wilg LI O LclIVlLX^ PARIJS Mohammed ben Bella, op een ondoordringbare muur. aange nomen dat ze tegen de Mafia zou wil len optreden Ook de gedegenereerde Mafia-or-1 ecu gewezen leider van de Algeryn- - ganlsatieg respecteren het gezag vanfse opstandelingen, is maandag in de want .Mafia-miloedcn «J, LeT^nis elland vaat Mafia met één belangrijk verschil:! de Franse westkust, een bongersta- andere getallen. Als de Grote Raad i^ng begonnen, van de Mafia uit twaalf leden be- zijn er ook in de politie. MEN kan het ook sterker zeggen: staat, bestaat de Grote Raad van de S Too^lSrifien'in^ndere'Fran de politie werkt zo nodig met de gedegenereerde Mafia uitzeven °f}^ngeKn.die vSS? Wn di Hij staakt uit solidariteit met de j c-onderzoek te Amsterdam. vangenissen. die voor een deel al j i hemden aangekomen op het goede haar plotseling een felle angst. Ze j adres te Blerick..,.. rj bloosde, Hen haastig door en ging, -- j een paar huizen verder, een kroegje i binnen. I ,Jk durf niet", dacht 2e. „Misschien i is hij wel dood". j Ze wilde geen zekerheid. Straks i zou ze teruggaan naar Wim en op- I nieuw, voor de zoveelste keer, pro beren hem uit de put te halen. Mis- sckien lukte het wel. Maar ze moest ergens, diep van binnen, het gevoel hebben, dat ze, als ze het écht niet i meer wist. altijd nog raad zou kun- j nen vragen. i KRONKEL LEIDEN De 28-jarige Neder- landse geleerde, dr. J. P. Schade, die i de leiding heeft van de elektra- j fysiologische afdeling van het Neder- j lands Centraal Instituut voor hersen- j is onder- j - schelden met de Amerikaanse dr. j 12 dagen in hongerstaking zijn. Zij j A. E. Bennet-prijs, j LONDEN Hen serie van vier eisen behandeling als politieke ge-5 Deze prijs wprdt om de vijf jaar j zeldzame Nederlandse postzegels J vangenen. doo: de „American Society of Bio- j vijfcentszegels uit 1852 is op een Vijftig hongerstakers in de gevan-j logical Physiology" toegekend aan veiling in Londen voor 370 pond gen is van Fresnes zijn inmiddels zo j degene, die het beste wetenschappe- truim 3.900 gulden) in handen van j verzwakt, dat zij naar het zieken- j lijke iverk heeft geleverd op het ge- j een Engelse verzamelaar gekomen, huis moesten worden gebracht. Zij ;bied van de theoretische grondslagen j De zegels maakten deel uit van een J weigerden echter kunstmatig gevoed j van onze kennis omtrent het zenuw- Nederlandse collectie van uitsluitend tc worden. 1 stelsel. j zegels van Nederland en koloniën. enige mogelijkheid gehad. Ik vind dit afschuwelijk Pépé, oude man, maar het ging tussen jou en Pili. Field voelde zich plotseling leeg. Hij was. nu volkomen aan het eind van zijn Latijn. Hij bezat niets an- dérs dan de kleren, die hU aanhad en die pasten nog niet eens. Hij iverd gezocht door de politie van twee Landen. Er was niemand om hem te helpen. Op den duur kan overigens niemand een ander helpen. Je moest het allemaal alleen doen. Wat van onmiddellijk belang was, hij kon ner gens heen. Hij kon niet terug naar Dolores. Olga had haar handen van hem afgetrokken, Rodolfo? Hij voelde er niet voor, daar asyl te vragen. Rodolto was een beste kerel, maar een Spanjaard, en hui-; Dp onderraanrie zon wif-rn wn kon nooit weten, hoe hij deze din- Zij volgden de muur van eer, grote gouden licht achter hem. Field kwam S-ehten 'vat kerk. die noe in aanbouw was en n<w w»+ rjarierhii «n hinef toon «tit nigheden als. moordmisschien wat IK DUkF CANÓ5 DE XIVIEP NIET HAJ?D£G> TE 3'JDEN EEH PAAI? C#&£N 6£i.ÉDÉN 15 HIEC NOS IEMAND IN H£f WATER SEf?eG>£N ÉN VERDCON- •CEN. MlfceCHlEN HEBf EC WEL VAN £36 NOORD. NOCfl EN HAAI? MAN EN IK HEBBEN DE WAGEN öEVONOEN U OA Ar NAAR KlN65BRlD6fcMEEN Ik IK MOET DAAR 'N PAAC HAPPEN DÖEN. At.G Jk MET U MAG MEECjDËN, DAN kunt u me op os WEO U\ER WEE»? natuur DAT GEVAL GëHOöCD, MAAR de expressetrem va» 18.45 mag ik even dtorén, bars? 6PR0£Tü£ H££fr ££N HANDSCHOEN GCVONDCN BIJ DE PLEK WflflR-Die MAN VERMOORD li. &EDOÊLT U ufiT ZIJN 2AAK ER' ZWAK VOORSTAAT. MEN EER FUNT? Mrachan DflT 15 zacht UITóEDRüKT! HIJ HEEFTóttN ALIBI EN ALLE BEWIJZEN ZIJN Ttótri HEM! DAN ZIET HET ER 01ECHT UIT VOOR HEM stond toen tegen de muur van een MENttR MORION. IK BEN ER ND VAN OVERTUIGD DAT DMiTONX HULDiü D IK ZAL HEM VERDEDIGEN MIJN MENING li ViroLUlTÊND GEB/DEERD OP ZIJN REACnoCNNier0PENl6B ET WO'RDT WeRKayK pe WErsmyD VAN HANS VAN 7HOF!/ ENKELE <^.-5UPP0RjltRS vee.- fv.ir.our-ti inri vw maau't uf v/cróT/A- RFCHTSBlNNEN A KECeM IN 'N HEEL SOM&EREBUI H ONOPKXJDELyK MAAKT DE" VfCTORJA 0 ZGLÜCKAUK doelaanhet LEVEN m'6M/V ëKtW/IFTBer&i Die R£(WrSB/NN&U VAN HUN ISWCG VEEL 6EVA*KiyX£XPANP/£WEl.£ KieKH/flS7fr1, GcCOOFNO/ 2UUH. ALWZER tM.JAJA TENZy JE NA kerk, die nog in aanbouw was en kwamen uit in de tuinen tegenover het koninklijk paleis. Het was een open vlakie en Field moest ven grote afstand houden om niet te worden ontdekt. Er waren vele borst beelden cn standbeelden in de tuin en hij slaagde erin deze tussen Pépé en zichzelf in te houden. Hij zag ander weer terugkeren op de weg en de brug over gaan. Zelf op de brug gekomen keek hij omlaag en zag een zestig meter be neden zich de weg, die naar de voor- Stad Casa de Cam po leidde. Nu wist hij op welke brug hij slopd, zij werd dè Brug der Zelfmoordenaars ge noemd. Hij zag Pépé omhoog gaan in de richting van de grote kathedraal van nog wat naderbij en bleef toen stiï staan. In orde. Jij ben dertig. Jij hebt ger geleden en ik bén kamptoen wel tergewicht. Ik heb mijn beide ogen nog. Wie heeft de admiraal ver moord? Pépé voelde in zijn zak en haalde er een knipmes uil. zoals arbeiders gebruiken om hun brood te snijden. Field schopte het uit zijn hand. igheden lichtgeraakt kunnen doen. Bovendien, bent viiftie cn ik wat zou Rodolfo kunnen doen met thele leven hoi- afschuwelijk grote familie dte hij J - - - tot zijn last had. En toen deed Field iets vreemds. Hij ging met zijn hoofd tegen de muur zitten om uit te rusten, maar viel in plaats daarvan in slaap. Hij droomde de enige droom die hij wel vaker en precies zo bad gehad. Zijn vader was helemaal niet dood, hij leefde nog en was alleen maar weg- T - r„r - ---- v.,* woo „.j*---,» „j.,..,* Jou kleine gek. Wat denk jp geweest voor een lange vacantie. hiermee te bereiken? Denk je dat jij en je sociale problemen hun iets Zijn vader, zag'er zeer fit uit. Het vreemde was alleen dat Field de kunnen schelen? Ze zullen jou net enige scheen te zijn die hem kon zo gebruiken en zich daarna van js Zjen Hij werd huiverend en in paniek wakker. Toen zag hij dat .Fépë nog naast hero_ lag, uitgeteld voor vele ontdoen als ze het met die Ier hebben gedaan, ..vv...» Pépé hield zijn gewonde hand met liaas>k U51U xaBt W,L San Francisco el Grande, en vloekte de andere vast en keek Field met r0nden. Hij hoorde voetstappen en toert de ander weer een zijstraat in- zijn ene oog aan. Field greep hem terwijl hij vlug opstond had hij nog sloeg. Do zon stond al laag en Field met een hand beet en trof hem met jUisj de tijd, om een hoek te ver dacht; Nu of nooit.. Hij trok een zun andere .vuist. d wijnen toen twee politieagenten sprint aan. Vooruit, Wie had 3e zullen ont- taaderblj kwamen. Hij zag, om de - ~*">-,en? i.in.;J OA„rVs",-.„ 7Q* ovexm/E WEKEN rtO&EN wy REAL BY ENS THUIS ONTYAN<SGN.'MfKAN/ WAT WORDEN, zeers [TÜURLVK ZONGOAL- \OP e/GEN TERREIN J (SETTER ALE VANTHOF VYER&SXNIET./X> ZUitenONZe AStOMAFZOUKUNNEN YbYNATEDEREXWNNGSkWSJONGENSH£rMD£R\ ^PRAJ&jOn'T IS 7DTNU 70E TX&Z -Gd. SHITTIOETEN DEL YEN I WAT KAUVERMNj (HULSTRA GESCHAPEN.' WJtsTEGElTD!TTSASt-f AlEPOENf iHS-m hoek kijkend, hoe zijPépé daar za gen liggen, hoorde hen een. uitroep slaken en zag hen op de kleine man toe snellen. Een van hen hukte, pak- e n< moeten? Hij trof Pepé's kaak met een up percut en deze ging prompt neer. Field boog zich over hem heen en schudde hem. Ik zal je riet zolang bewerken lot je het me vertelt. Pépé mompelde het woord,,.grandee en toen verslapte hij. Grandeeme hak, dacht Field. Daar heb ik wat aan. Hij u c 1 De verschrompelde, aapachtige houdt de gehavende rode vlag van tilden "hem op* Field tippelde rustig kleine man met het zweet van zijn zijn sociale geweten tot het einde op zijn rubber zolen. BeriiTiGcid voorhoofd lopend in zijn toe hoog. Arme hond. Heeft vanaf fu-ord-vervolgd) ene dode oog. draaide Zich om cn de dag dat hij werd geboren nooit ™°m' 'Hij ving een glimp o» van een- klein figuurtje, dat zigzaggend over landwegen en dooi* binnenhoven liep. HLj holde langs een laan, die daar evenwijdig aan liep cn toen hij dacht dat hij hem op 'n eenzaam landweg getje had„ snelde hij hem tegemoet., Pépc zag hem en hield in. Field overbrugde snel de tien meter, die hen nog van elkaar scheidden, tot te de hoed van Pépé en draaide de ene kant op en toen de andere. Daarna sprak hij opgewonden zijn makker: Dié ken Ik. Zij bogen zich over Pepe heen en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1