Eu de bewoners uil wan llorë lil MM BH Sicilië in de greep van de Mafia Chefarine.4 M ii Hij tv as bang Op de armoede Twee jaar voor brandstichting Brandlotion Vliegtuig koml terecht in iuchlkol kingen Invloed van vakantie Geldcirculatie nam sterk toe Nieuw Russisch zeven jarenplan j Acht jaar geëist Overval op oude Amsterdammer Duitse SS-ers voor derde maal gedagvaard Ontslagen Belgische mijnwerkers ..Noordzee" trekt „Isis" vlot krijgen steun BETER EN SNELLER PROETJE SPARKS door FRANK GODWI v«» 18.45 2 Woensdag 1 juli 1959 E regeringsnota omtrent huren; melkprijs en Jonen volgt op enige hoofdpunten niet het advies van de S.E,R. Nu was dat S.E.R.- advies ook geen document .uit één stuk. daar het getuigde van vrij veel meningsverschil...De klaarblijkelijke onmogelijkheid van de overbrugging daarvan hing, naar alle waarschijnlijkheid, nauw samen tret de verandering van de politieke situatie. In de sfeer van toegpuomen spanning was de neiging tot het vinden van tussenwegen sterk verminderd. Wie thans echter het S.E.R .-advies cn de regeringsnota naast elkaar legt. moet niettemin tot de slotsom komen, dat de S.E.R. meer naar ecu compromis hééft gezocht dan de regering. De regering is veel strakker. Haar opvatting i«. dar de Nederlandse, economie minder ruimte laat dan dc S.E.R. meende Ic mogen vaststellen. Dit is het belangrijkste principiële geschilpunt. De S.E.R. bad ook niet zoveel haast met de verhoging van dc melkppriis en de huren, maar wilde deze laatste met 25% verhogen, dus meer dan in dc bedoeling van de re gering ligt. Maar het raakt niet zozeer het beginsel. Waar het op aan komt is, dat de regering, afgezien van de in haar plan vervatte compensatie, van de loonronrlen af wil. Wat per bedrijfstak mogelijk r«. mag wel eens worden bekeken, maar de prijzen mogen er niet door in de hoogte gaan en de verschillen tussen de bedrijfstakken onderling mogen ook niet te groot worden. Ziehier het kernstuk van dc nieuwe koers. Dc K.A.B. is er van geschrokken. Het is zo nieuw rn zo vreemd. Bij het debat over dc regeringsverklaring heeft dc heer Romme nog do indruk pogen tc wekken, «lat de regering ren soort welvaartstoeslag moge lijk acht. alvorens zij aan de huur- cn melkprijsverhoging en de daarbij horende compensatie begint. Hij is in deze verwachting teleurgesteld. De K.A.B. is ook teleurgesteld: cn het C.N.V. niet minder. Het N-V.V. zmi kunnen volhouden, dat het. van deze regering niet anders had verwacht. Maar wij weten niet eens of dat helen.aal juist is. ET standpunt van de regering is, in economisch opzicht,"4een liberaal standpunt. Verwonderlijk is dat volstrekt niet. Het iV de conse quentie van de ommekeer, die de decembergeheimenisscn' hebben teweeggebracht. Dc regering heeft geen reden meer gehad, de voorzichtigncid in acht te nemen, die het standpunt van dc S.E.R. nog ken merkte. Zij werd niet gehandicapt door dc brede basis; en zii vertrouwt er op dat dc partijen, waarop zij steunt, niet zullen terugkrabbelen. Wel bewust zijn de socialisten uit de regering verwijderd. Met is een daad gc- •weest, waaraan rG Kamerfracties van de drie confessionele partijen una-' niom hebben meegewerkt. Daarna is cc knhinersvormmg gekomen in de-' zelfde gecs:. welke cc crisis van december had beheerst. De liberalen »n-| ren telkens de onmisbare hondgenoten. Het is de liberale formule geweest, waarin hel kabinet zijn christelijk kara'-cter te kennen gaf. liet j< eveneens de liberale formule, waarmee liet kabinet, nu zijn christelijk—noiaal stand punt doet uitkomen. Wie kennisneemt ran de standpunten van K.A.B. en C.WV. heeft geen moeite, daarin krachtige en hier en riaar zelfs felle kritiek op het rege ringsstand punt tc ontdekken. Wanneer de K.A.B. vaststelt dat bet nu zo anders is dan ze gewend was. dan bedoelt ze ongetwijfeld ook te zeggen dat bet anders is dan ze gewenst acht. Doch naast dc kritiek treft in het oordeel ook nog iets anders, nl. een toon van berusting. De besturen van K.A.B. en C.N.V. zijn stellig allesbehalve verheugd, en de leden zullen naderhand niet kunnen zeggen, dat hun leiders zich zonder protest hij de gang van raken hebben neergelegd; maar in dc bepaling der standpunten is niette min He neiging om de regering te zien als een snort abstract ding en niet als een college, aan de vorming waarvan nok K.A.B.- en C.N.V.-mensen', zij het in andere hoedanigheid, hun medewerking hebben verleend. En er kan dan ook nauwelijks twijfel aan he>taan of deze zelfde mon.-en zullen zich niet kunnen veroorloven otn. wanneer hel menens wordt, het kabinet- De Quay dc rug toe 1»: keren. SOMMIGE bladen verklaren a! met zekerheid, dal de legering heieid i». F.ltrn en Ttidderen aan West-Duirsland ..terug te geven": uiteraard viiot zomaar, doch a raisop van inwilliging van een aantal financiële vorderingen, die ons land uit vroeger jaren op de Duitser.- heeft over gehouden. Dit is het dorpje Godiano waarover nevenstaand artikel gaat. Op de achtergrond de dichtgespijkerde kerk. rpEN kilometer of veertig van de mondaine badplaats Mon- [2/dello, vlak bij Palermo, ligt het Siciliaanse dorpje GodianoDe deuren van de dorpskerk zijn er dichtgespij kerd. Er is geen geestelijke meer. Er is trouwens helemaal niets in Godiano. Natuurlijk geen gas, geen elektriciteit, geen waterleiding, daar spreken we niet eens. over. Maar er is ook geen winkelEn er komt ook geen dokter o?n de zieken te be zoeken. En er is ook geen werk voor de jongeren. Er is zelfs geen weg om het dorp te ontvluchten: Als er een ernstige zieke is/wordt hij op de rug van een muilezel gebonden en langs een onbegaanbaar pad vervoerd. Er bestaan in Godiano alleen maar duistere krotten, stinkende vuilnishopen en vette brom vliegen. Dat is Godiano anno 1959. De tén hemel schreiende misère van de fabriek werd de macht var. heeft de bewoners zo wanhopig ge- de feodale heersers gebroken. Daar--, maakt, zo afgestompt dat ze zelfs mee verloor ook de Mafia haar niet meer naar de. kerk gaan. Dat ruggesteun. Maar in de westelijke zegt iets. hier in het toch nog al- provincies is er nog nauwelijks m- ti.jd katholieke Italië. Ecu kerk. dustric. Ik vroeg een journalist of dichtgespijkerd wegens gebrek aan het mogelijk is op Sicilië over dc belangstelling. Mafia te schrijven. Hij antwoordde: ..Het is mogelijk, al wordt het tc 111 CP 11 dill" weinig gedaan. Maar alleen uiterst AAR er is één din| bewoners toch wel in geloven: in de macht van de Mafia. In dit voorzichtig en in z.ccr algemene ter- rr.en cn aitijd anoniem", waar de idoor tuberculose aangevreten dorp 'zijn in de afgelopen jaren acht AA EN "begrijpt daarvan iets als moorden gepleegd door elkaar be- men de verklaring leest die de strijdende Mafia-benden. En daar Amerikaanse politieinspècteur Ahern heeft men dan gelijk de oorzaak enige jaren geleden aflegde voor de van het voortbestaan van de Mafia. Kef auver- commissie, die toen een ,.De Mafia hoort bij de armoede als onderzoek instelde naar de misdaad, de luizen bij eon bedelaar," zei me Ahern, geprezen door Kefauver om een Siciliaan bitter.. zijn onverschrokkenheid, zei toen „Kom naar Sicilië, het zonovergo- over een getuige in de moordzaak- ten* paradijs", roepen de kleurige DeJohn: aanplakbiljetten verleidelijk. En wie „Hij was bang van hen. Zij zijn plannen heeft met vakantie naar Sicilia'nen. Hij is een Siciliaan. Zij Sicilië tc gaan, late zich vooral door vertelden dat ze niet alleen zijn deze artikelen niet weerhouden, vrouw zouden krijgen. Zij zouden Warit Sicilië is mooi, heel mooi. zijn hele familie krijgen. Hij smeek- Ket heeft een klimaat om jaloers te op zijn knieënom niet-hoeven op te worden. Het kent vele soor- tc getuigen. Hij is bereid iedereen ten natuurschoon, van steile rotsen, onder ogen te komen maar hij ver brede stranden lot en met de berg telde dat hij eens op straat zal Io- Etna waar men in de vroege lente pen en iemand uit een donkere kan skieën om een uurtje later te steeg "zal komencn ze zouden het gaan zwemmen in de Middellandse alles wreken". In Sicilië worden Zee). Het heeft een verscheidenheid thans de meeste moorden gepleegd van cultuurmonumenten.' die wel- met machinepistolen, zg. „Lupara" haast ongeëvenaard is. De Griekse, fwolven) waarvan het voorste deel de Romeinse, de Moorse en de la- van de loop is afgezaagd. Anders lere beschavingen, zij hebben allen kunnen zij niet ongezien in de bsn- hun stempel op Sicilië gedrukt. n en zak worden gedragen. Het ge- En ook voor de Mafia behoeft de vólg is' dat hèt slachtoffer dikwijls toerist niet bang te zijp. Het is een orstig is verminkt omdat door het ijzeren wet dat men zich nooit aan afzagen de loop een grotere ope- vreemdciingcn vergrijpt. Integen- ning heeft gekregen eride scherf- doel, indien van een vreemdeling werking dus groter'is. ïouaen; 1 I r -r iets gestolen wordt, zorgt de Mafia Fhltplê Mniirr-iwnnrdên en de Als het waar is. lijkt ons deze handel nu juist met sympathiek. Het heeft J^r veelal weer voor dat hij het ge- CjU/eiG Majia viooraen e veel van een terkopen van voorheen Duitse gebieden en van He mensen, die er wout-n. Wij weten .wel, dat onderhandelen moei/aaiti wrik iv. maar met zulke dingen zou men toch een hertje moeten oppas-en. Wat denken, «ie bewoners ce van? 'Uit dc reportages i> altijd •■gebleken.' dat zij zich maar liever wat op de vlakte hielden!'Dar is begrijpelijkwain het is niet prettig, aan Duitsland ,.i enig gegeven" t«- worden met de repu tatie, zich openlijk vcor aansluiting bij Nederland te hebben uitgesproken. Ons zou liet echter sen daad van respect jegens de bewoners van Ellen en dez.g. Zelfkant lijken, hun dc gelegenheid Ic bieden, in een normale geheime stemming van hun mening te doen blijken. Willen /.c terug. maar al- /.e vóór blijven in Nederlands staatsverband mochten y.ijn. zou de regering deze wens o.i. dienen :c eerbiedigen, ook al ko-ne dat nti- land een aantal zilverlingen. de uitgangspunten van de ged iff eren- l.tieerde loonpolitiek en of dit advies j reeds is ontvangen. Indien deze vraag bevestigend Loonpolitiek Vraag over advies Sticlltin^ V. <1. Arbeid wordt beantwoord, dan wil het Ka lt EN HAAG Het lid der Tweede Kamer, ric heer J. Koopman (P.v.d.A.), heeft tot de minister president de vraag gericht of de regering aan de Slichting van de Arbeid advies heelt gevraagd over merïid weten of de regering bereid is, ter voorbereiding van de discus sie over de nota 'der regering inzake enkele hoofdpunten van het sociaal- economisch beleid in de naaste toe komst, het betreffende advies te pu bliceren. ei veewi ncci vum uai »»u 7 t it Stolenc weer terugkrijgt. Ook deze achtergronden ervan zullen ;Wtj romantiek hooit bij Sicilië. .VA AAR dat is slechts "één kant Dl van.de medaille, de glimmen de. Er is ook een andere kant, dof van de armoede.- dc uitbuiting, de verwaarlozing. De Mafia teert 'op de armoede. Zij parasiteert op de feo- dale-toestanden, zij zuigt haar sap- pen uit de nobele tradities van een i eeuwenlang onderdrukt volk, -{ Dit kan zonder, moeite worden aangetoond. De gedegenereerde Ma- f ia-organisaties zijn bijna uitsluitend actief in de vier westelijke provin- cies van het eiland, te weten Pa-, Icrmo. Agrigento, Trapani en Calti- i nasetta. De" vier oostelijke provin- des. Messina, Catania, Syracuse en j Ragusa en do centrum provincie En na zijn ér vrijwel vrij van. i Dat is niet toevallig. Het ooste-1 lijke deel van het eiland is veel meer -ontwikkeld, veel meer gein- dustrialiseerd «in Ragusa bevinden' zich b.v. sinds, enkele jaren grote olieraffinaderijen). Met de komst in\ het volgende^ artikel belich ten■-'£J' \;fvVrAr- WIGBOLD MORGEN: Antonio koopt een pomp en wordt vermoord. 1 U'U c f (Advertentie IJM.J Zonnefilter Bescherml BONN. Een Noors vliegtuig is dinsdag- boven Bad Nauhelm, ten noorden van Frankfort, in zo zware luchtkolkingen terecht gekomcu dat alle 27 passagiers gewond werden en dc reis, van Malmö naar Kiminl in Italië, in Frankfort moest wor den onderbroken. Vijf passagièrs. zijn niét verwon dingen 'in hei ziekenhuis van Frank, fort opgenomen. Verscheidene van hen hebben ernstige .kneuzingen of gcbroKcn avincrj of benen opgelopen.- Alle passagiers waren Zweden. AMSTERDAM De verkorte ba lans van de Nederlandse Bank per 29 juni wordt in hoofdzaak geken merkt door een grote uitzetting van de circulatie nl. mét bijna 290 mil joen.Gezien de huidige omstandige heden valt deze aanwas tot ƒ4384,4 miljoen betrekkelijk nog mee. Men. hóudt er rekening mee, dat hiervan voorlopig slechts weinig zal terugkeren én wei als gevolg van de vak'antiebestedingcn. die weldra in volle omvang gaan beginnen. De terugkeer zal dan ook zeer traag zijn en pas in de loop van augustus merkbaar worden. ,De banken zagen hun'saldo met. bijna 122 miljoen verminderen. Met J ,,,m 1(11 r»,il T -y 11 de stand van .«'402 miljoen liggen zij nog circa ƒ40 miljoen .davert hun verplichte saldo. Deze wc-ek: echter wordt hieraan verder zwaar getornd, want l juli is de moeilijke dag van de storting van niet minder dan 400 miljoen op de toewijzing van de jongste staatslening. Men houdt er echter rekening mee dat hiervan circa ƒ150 tot ƒ200 miljoen betaald zal worden door inlevering van schatkistpapier. De banken komen MOSKOU. Over drie eri een j dan. te staan op circa ƒ250 miljoen, halve pagina hebben de „I'rawda" maar zij hebben in de eerste zeven en de „Iz west la" dinsdag een zeven-,dagen vari de nieuwe kasreserve- jarenplan -afgedrukt, dal op een vijf- j periode een behoorlijk potje gevormd at T.--VT a t> -f, - daagse vergadering van 't Centrale, en kunnen'het dus best uitzingen. Altmaar hcett de asjmlac radio! «"•'=r<;"m'nu,,i5,lsche Toch ven.-achl men,op de geldmarkt v??wrtlefdr; tlngï Z« Oh groolachecpae brandstichting ei?md.eel.d automatisering van het produktie- proces cn mobilisatie van deskundi- gen. Het plan beoogt de V.S. voorbij te AMSTERDAM. Voor de Am- sterdamse rechtbank heeft gisteren een man terechtgestaan, die ervan wordt verdacht op 2 december van het vorig jaar een overval te hebben i gepleegd op de 74-jarige magazijn beheerder J..H. S. Verdachte, de 40- Jsrlge G. van der 0„. was 'vorige wsek ook al voor de rechtbank ver- 1 schenen, maar zijn zaak werd toen verdaagd, om een nieuwe getuige 1 te horeu. Een ijscoventer die als -getuige werd géhoord, heeft gezegd, dat ver- dachte met bebloede kierend en han den bij hem was komen binnen lopen. Het slachtoffer had zich na- 1 melijk bij de overval heftig teweer gesleid. De dader had hem bij het openen van de deur enkele malen op het hoofd geslagen' en hem tot bloe dens toe verwond. Een met bloed besmeurde broek werd op de zitting, uitvoerig be studeerd, evenals een hemd dat bij Van der H,. thuis werd gevonden' en dat de' vrouw .van de ysco ven ter- dadelijk als het eigendom van haar man herkende, van wie hij het na de misdaad zou. hebben geleend. De officier van Justitie, mr. S, R. Nubc. achtte voldoende bewijsmateriaal aanwezig om een straf van acht jaar met aftrek van voorarrest en ter- beschikkingstellingvan de regering' te eisen. Dé. uitspraak is bepaald op: .10 juli KARLSRUHEEen SS-gencraAl en twee andere officieren zuilen zich voor de derde maal moeten verantwoorden op beschuldiging van moord voortvloeiende uit executies, in de laatste dagen van het Derde'' RÜk van Hitier. In de twee voorgaande processen zijn zij vrijgesproken, maarVeen fe deraal gerechtshof heeft opdracht gegeven tot een nieuw proces omdat het lagere gercchtshoi er niet in zou zijn geslaagd vast te stellen of de krijgsraad te velde, die opdracht had gegeven tot de executies, wettig was. -Deze krijgsraad had in april 1945, slechts, enkele dagen voor de Duitse capitulatie, opdracht gegeven tot de 'executie van een landeigenaar, die een groep van de Hitler-Jiigend had ontwapend. Twee leden van "de krijgsraad werden zelf ter dood veri oordeeld toen zij weigerden het doodvonnis te ondertekenen. enige tijdelijke krapte. C.ULISN IKWEET T Nfc«. CE PÖUTIE TAL WEI DENKEN, CAV'r QBWOO^ 6ÉtL/K W&£>. HO£ KUN JE NÖU ONDÊI?BOEKEN Hüs'r EBEUCO "l UIT&TSKBND ZUUtN W£ TOT OVER /var er zeggen: OVER KWAPrif R W <WACriE«? WEE r i NDESPAAD H'cf? wegens tot twee jaar gevangenisstraf met af trek van voorarrest. De officier van justitie had zes maanden zonder af trek geëist. - P. heeft op 9 februari jl. brand ge- streven. Er-is. echter op de vergade; sticht in de woning van de vrouw. ring vanhet centrale comité waarmee hij omgang had. omdat zij verklaard., dat de taak -om de daaraan een einde wilde maken. Sow jet-industrie te moderniseren te groot is om in zevèn jaar volbracht - - te worden. Er wórd gewezen op de slaagd het Egyptische pelgrimsvaar- achterlijke toestanden in sommige tuig ,.Isis" vlot te trekken. Het hop bedrijfstakken, waarin men met zaterdagavond j.k.aan de. grond bij J ouderwetse machines en zware ban- i de ingang van dc Golg van Stiez. denarbeid slechts tot een lage pro- t Het is nog niet bekend waarbeen duktiviteit'"kómt Van dc 80 staal-j de schepen nu zullen gaan. De J walser ij cn in de Russische republiek „Noordzee" had eerst de 400 pel- dateren, cr 77 uit de 19e en zelfs uit j grims, die aan boord waren, aan land dó 18e eeuw. i gebracht. ROTTERDAM De sleepboot „Noordzee" van L. Smit en Co's In ternationale Sleepdienst, is er in ge- - LUXEMBURG. De Raad' van Ministers van .de Europese Gemeen» schap voor Kolen en Staal heeft zijn goedkeuring gegeven aan.' de ver strekking van ongeveer 15 miljoen Belgische franken door de, Hoge Autoriteit om de wederinschakeling -: in het arbeidsproces van 480 arbei-.' ders, die vwerkloos zullen worden door dérSIuiting: van de .-m'ijrtvlIBbia d'Avroy"- in -het bekken van Luik.', te vergemakkelijken. De mijn-wordt einde juli gesloten. De -Belgische re gering zal voor hetzelfde doel een even groot bedrag beschikbaar stel len. (Advertentie ÏM.) Vlmr werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en... doen wondertnl Oe 4 geneesmiddelen in één tablet ver- •nigd, werken niet alleen beter bijdt bestrijding van pijnen en griep. Door de juiste keuze der middelen - elk op zichzell al beroemd - is bovendien be reikt, dat de geneeskrachtige werking sneller totstind komt. Chefarine.A" helpt ook vaak dan, wanneer andera middelen falen tn doet werkelijk, wonderen I jm tt Itjtn pijnt" g»'«P- Geschikt qr*oe)i9»l«*M9, «int dü kocH biKlffind doe» k«l bestanddeel OwUfofc \R£NE t l; PAT (4 DB SNI6E N1ANIER OM ACHT£S! TE j •TOMEN OP IK VE3- PAC^f WORD.i óPROerjtHEtnr hem WACHT BUITCM. iKZALHEMHAltM JA MtNEtR PArry enikh£5&£n DIE HANDÓCHOEN CjEVOMOEM, HMM-MM WEL WEI! KIJK ECNi AAN 1BREN6 ME NAAR DIE PLEK TOE.! MbXHIEN L5 orr BtLANORUK, JONGEMAN, EN «Ü5CHICN tKHOOP NIETMAAR HET li HEfENIÓE/ MAAR DflT AANKNOPINGEPUNT OfKWtjf HET MENEER HEBBEN! ^fl 5M^•HELPr., HEEFT 0PR0ETJE EEN HANDSCHOEN ÖEVOriOEN OP Dt-PLAftfó VAN HET MlSDRUf?-WAAR ODiEHAMDXH0EN?7 WAAR li DE JON&EN?! Y WAT X WELNBENS/tAAR 2oWWAAPZOUy£mJDJ£VWERS BEDOEL /TOCH fVLZ es 'WBEErj£/NMOE!lyk/N/LIMAN/jekowwec DE EIGEN- \fiEDENNONNENZ/ÏTEN&FZO! OCH, EENS VAN 'NKOUtVZ LYN? TCCH i EN ALS DE'M DAN 2DUHELPEN... \KERNlS TNN/Si<0/1£NJ N/ET DATJE) tiè?...B€BNypj£mT/KBEDOEL?] ALS JE ZO/ETS PNO- /emandzoo) N/er omkopen, /haar vóór -A beerde WILLEN OM-hwAT Hóórt WA T.N/ETWAAN KOPEN' OCH, JK HES 20 MN RELATIES TACSJEWR NAAR MoÖT^ N/ER /NDESTADf/X DENK 7DÖY jSü/TEN LMTASJEBlfEFTf VA T/KEEN5 'NPA4R /NL (CH- /ENHOUNU OPMETJ€NAUE- 71 NGEN OVER p!E V/GWR/A-/PRAAT VOORDAT /EA/ANV JE MANNEKES GA af HOORT/- HOLA, DAV? GAAN /NW/NNEN/ J l onze jongens/ e/ndel yk EEN TEGENAANVAL t de cxprcssnircfal d»«r T. 'Sa ^traolian 35 XII De flamenco-danseres stampte met haar voeten.en klepperde met haar castagnetten.' Haar met zwarte en oranje volants gegarneerde rok wer- velde op dertig centimeter af- stand van Fields hoofd. Het deed hem niets. - Hjj: had besloten de nacht in de 1 open lucht door te brengen. Het was warm. Maar eerst wilde hij. koffie. Van de plaats waar hij Pêpé had aangevallen was- hij naar een ca- fé in het centrum van de oude stad gegaan. Hij had de deur al open ge duwd toen hij merkte dat hij mid den in een cabaret was beland. Om-, dat hij een goed costuum droeg was hij naar een tafel dicht bij. het po dium gebracht. Heel Madriel keek naar hem uit: dat -was misschien, d.e reden dat niemand hém 'herkende. Niet dat het hem kon schelen. Waar schijnlijk zou op de een of andere manier het ergste toch wel gebeu ren. - Hij had eens gelezen dat je van pessimisme kon genezen door jezelf het ergste voor te stellen. Het resul taat zou dan moeten zijn dat zelfs het ergste niet eens zo erg was. Wel nu. hij had zich altijd al het onmo gelijke voorgesteld en het onmoge lijke was altijd gebeurd, en het was altijd precies zo erg geweest als hij had gedacht dat het zou zijn! Maar hij wist dat zijn gemoedstoestand van dit ogenblik van voorbijgaande aard zou zijn en daarom hield hij zijn hoed op terwijl hij zijn koffie dronk en het avondblad las. De krant stond nog vol met de moord* en zijn foto was ,er nog in. Klaarblijkelijk was inmiddels een van de vertegenwoordigers van de regering aan zijn wonden gestorven en een van de dochters van de admi raal lag in het ziekenhuis. Op een guitaar werd 'n majeurac- cóord aangetokkeld. De danseres wierp haar hoofd achterover en stond met zwaaiendeoorringen. De be zoekers applaudisseerden. Twee ko mieken met witte gezichten klommen op het podium. Zij begonnen aan een eindeloze dialoog/die iedereen behal ve Field uitzonderlijk grappig vond. Er ontstond beweging bij de deur. Wie denkt u dat u zomaar kunt duweh? Uit de weg. - zei een krachtige vrouwenslem. Olga schoof naar bin nen gevolgd door Dolores. Nadat ze zich bevrijd had van de oploop bij de deur bekeek zij het auditorium met de handen op de heupen. Zij zag Field en baande zich een weg naar hem toe. "Wij hébben overal naar je ge zocht. Ik dacht dat ik persona non gra ta'was. —Schei uit met je algemene ont wikkeling, Field. Wé hebben geen tijd. De komieken staakten hun twee gesprek en keken omlaag naar de tafel, Wij zijn in iedere tent in de bin nenstad geweest, zei Olga. Ga mee. De mensen begonnen om stilte te roepen. Field stond op. Neem je niet wat veel risico"? 3-Ioezo? De politie. De politie kan naar de bliksem lopen, zei Olga, Als wij hen naar de samenzweerders kunnen, leiden hebben ze niets te .ilagen. Een van de komieken zei: Me vrouw wilt u ons toestaan met ónze kunst verder te gaan? Hoe noemde u het?, zei Olga, Oié, schreeuwde iemand. De mensen lachten. Field en de twee vrouwen drongen naar buiten. Luister. Als het lijkt alsof ik van gedachten ben veranderd, dan Is dat omdat hoe eerder wij de echte moordenaar vinden, des te eerder Fili weer vrij is. Begrepen? Ik doe dit niet voor jou. Dat begrijp ik, zei Field. Goed. Nu dan, ik heb inlichtingen over Fépé ingewonnen. ,T 'f Hij is juist door de politie op-, 'gepikt, zei Field. Hoe weet je dat? Ik ben hem- gevolgd. O. Misschien doet flat er ock niet toe. Ik heb zijn. familie geven- den. -V Waar? ïk ken iedereen in deze stac'. zei Dolores. Hij is bij de roder ge weest. Laten* we een taxi nemer, zei Olga. Waarheen?, zei Field. Wij gaan de moeder vsn Pépe bezoeken. Wil je me vertellen, dai die-itfg leeft? Er kwam een oude taxi voorrijden. Zij stapten ib. Olga gaf een ad*e4 na bij de oude arena. Dat ken ik niet, zei d' chauf feur. Zoek het dan, storruierd, zei Olga. i De taxi zette zich in bpvegmg. Kun je niet harder vent. hebben haast. Je kunt net zo god een muil ezel nemen, zei DoloresDe maan was opgekomen als een grot oranje voet bal. De taxi rammeid verder. Pépé woont nie/meer bu zijn-, gezin, vertelde Oiga*an Field. wordt xwrvolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1