Vergissing van Eisenhower Pisciotta neemt in zijn graf geheim mee VACOLO 3 O' EVAE^T\ halveert de prijs van échte kleurenfoto's ROXASECT iü bicilie io d e greep van de 1 V\ana; e _l j' j AKKERTJES" Prof. dr. Beel vice-president Raad van State mmmssm PRISMA ffl FR INDIËR ,.ROLrF' 'VOOR VREDE SE. R. -ver gad er in g uitgesteld Berlij ..Dorp ns succes voor aan de rivier" KLEURVERGROTING vroeger NÜ 9x9 cm. -bar 85 ct 9 x 13 cm. -2t4T 80 ct GEVAC0L0R rolfilm &8T 2.95 ontwikkelen 4k4& 1.80 D:1 18.45 SPROETJE SPARKS mmm Maak nu prachtige kleurenfoto's met Vrijdag 3 juli 1959 IN de V.S. berust deuitvoerende macht in heel haat volheid bij de .président. De positie van een minister is daar.dan ook een andere dan liet geval is in de Westeüropese landen. In feile is hij de helper van de v. president hij.het uitvoeren van diens politiek, welke niet noodzakelijker, wijs hóeft overeen te stemmen met de opvattingen van het Congres. Het is bekend, dat op het-ogenblik dé Amerikaanse regering Republikeins is. terwijl de Democraten in de beide Huizen over een aanzienlijke meerderheid beschikken.. Dingen van die aard zijn niet zo zeldzaam in de V.S. Ze zijn mogelijk op grond van de strenge scheiding tussen wetgevende en uil voe rende macht volgens dé opvattingen van Montesquieu. Het is niet het enige punt, waarop Amerika bepaalde in Europa ontstane ideeën vollediger beeft doorgevoero ;1?«iropa zélf. Nu is het natuurlijk geenszins zo, dat de president het Congres niet nodig heeft. Hij heeft het we, degelijk nodig, en niet zo'n klein beetje ook. De zaak is echter, dat er.ze) Vonder de gunstigste verhoudingen: toch nog een spel van touwtrekken, wordt gespeeld tussen président en Congres. Worden de tegenstellingen groter, dan neemt dit spel in hevigheid toe, met echter aan heide kanten.toch steeds, het besef, dat men op elkaar is aangewezen. Er is ook nu wel een basis van samenwerking. Met een gematigd beleid kan Eisenhower in het algemeen rekenen mede op de steun van een groep niet al te vooruitstrevende Democraten. Toch komt het een enkele keer wel tot een kortsluiting. Dat was het geval enige tijd geleden, toen de Senaat weigerde, de vereiste goedkeuring te ver lenen aan de benoeming van Lewis Stiauss tot minister van Handel. De wel schrijft voor, dat de Senaat de ministers bij meerderheid van stemmen aan- vaardt, maar gewoonlijk is dit een formaliteit. Mei Strauss bleek het echter geen formaliteit te.zijn, en EisenhoweT had het kunnen weten. HET is altijd Eisenhowers zwakke punt' geweest, dat hij zich sterk gebonden voelt aan de behoudende vleugel van de Republikeinse partij. De reden hiervan j'b vermoedelijk vooral van psychologische aard: het zijn de ,;verlichte" stromingen in de partij geweest, die hem indertijd als kandidaat hebben doen zegevieren over Bob Ta ft, deze ietwat fossiele figuur, maar Eisenhower heeft uit die strijd overgehouden de behoefte,.de verslagenen met zijn présidentschap tg verzoenen. Dat beteken de een neiging, pok die groepering in de regering te betrekken, die elke overheidsbemoeiing met de economie ziet als een ketterij nl. de grote in dustrieën de financiers. Met hen vooral hebben Roosevelt en Truman altijd in een staat van oorlog geleefd. Het waren degenen, die de Nieuwe Verdeling en de Billijke Verdeling met alle macht bebbcn bestreden en gesaboteerd, de economie ten bate van.het volk. waar ook toe hoorden grootscheepse overheidswerken tol het beteugelen van rivieren en liet opwekken van goedkope stroom. "Wat in de Tennëssee-vallei is geschied, was hun een gruwel, en zij hehben tegen gewerkt zolang en zoveel zij konden. Onder Eisenhower hebben zij weer kansen gekregen. De pas geopende nieuwe grote vaarweg op de grens van de V.S. en Canada bad jaren eerder gereed kunnen zijn. indien machtige be. langen zich niet hardnekkig tegen dit overheidswerk hadden verzet. Lewis Strauss hoorL tot deze groep: een voortvarend en doortastend man. bepaald niet kieskeurig in zijn middelen, en uitermate zelfverzekerd. Hij is voorzitter-van de Amerikaanse atoomeommissie geweest en was een onbarmhartige doordrijverin dé bekende zaak tegen Oppenheimer. Hij placht ook nogal-dikwijls communistische spoken te zien. waarbij hij zich zijn overdrijving vermoedelijk meestal wel bewust is geweest; maar hij had. geen bezwaar orn te overdrijven, als hij er nut in zag. GÉÉN katje dus om zonder handschoenen aan te pakken; maar hij had het in zijn driestheid toch wel wat te ver gedreven. De bekende journalist Joseph Alsop heeft onlangs in een onthullend.artikel eens uiteengezet, wat hij. zich zo voor en na tegenover het Congres had veroorloofd aan pressiemiddelen. Het was inderdaad niet gering'!Hij was al-geruime tijd minister;, een feit, mogelijk alleen doordat de Senaat haast nooit zijn goedkeuring weigert en met het vragen er van geen haast was gemaakt. •Maar de Senaat heeft ditmaal neen gezegd. Strauss had de laatste weken vóór dit besluit al gevoeld dat er iels dreigde, en met alle hem eigene energie nog geprobeerd, het onheil af te wenden. Maar'zijn methoden waren ook ditmaal tamelijk grof. En zijn Senatoren geweest, die openlijk hébben gezegd, zich niet door Strau&s te laten intimideren. Hij heeft hei. dan ook niet gehaald. Het was een streep door zijn; rekening en het was. ook een pijnlijke zaak voor Eisenhower, die echter al veel eerder had móeten begrij pen dat het-'voorzichtig beleid, waartoe.hij zich ziel gedwongen, geen onvoor zichtige figuren van het type-Strauss verdraagt. Een van de bei waven tegen Strauss was zijn poging tot ondermijning van _de Tennessee-Valïei-Autoriteit ten gunste an een particuliere elektriciteits maatschappij. Zoiets valt bij de overgrote meerderheid der Amerikanen niet meer in de smaak. Hier ontwaart men ook wel de diepere achtergrond van Strauss' vat: de man die terug wildé naar vt'oegere.opvattingen, nadat de jongste verkiezingen zo!n duidelijke zege hadden opgeleverd voor degenen, die Aen behoeve Van de gemeenschap de ..big burinr?*" maar liever wat in bedwang houden, inplaats van zé te. zien als kern en ziel van de natie. Advertentie l.M:) 11 f* ,P 9 februari 1954 doet P as- opgesloten, hem'had vergiftigd. Maar L d j- de tientallen getmgen, bijna allen ge- care .rtSCt 01t0. IU tie vangenen, spraken eikaar tegen, cel van de gevangenis irt Paler- draaiden om de zaak heen of weiger- mo zijn medicijnen ïn de och- tendfcofjie. Pisciotta is de man, mee ir. het graf. die verklaard heeft dal hij da h,S' bandiet Ov.mano wtens naam reikt. Ik heb welgeteld één Sicilian jarenlang op de voorpagina's ontmoet, die twijfelde over de vraag I, 7 r. wie Giuhano had vennoord. De rest der kranten verscheen, heeft dacht of noemde de Mafia, de „nette"' vermoord. De autoriteiten na- Mafia welteverstaan, waarvan eer- men de verklaring voor Hef, maar de Sicihanen hadden haar Als dit waar is. ligt ook voor de met -hoongelach begroet Ze tuislen icel beter. Maar nu had ta had verklaard dat hij zou gaan Pisciotta gezegddat hij in het praten.-En er is^niets dat de Mafia komende proces de waarheid streng rtrat al, pn.- ZOU spreken. Maar de zaak-Pisciotl» bewijst ook Ais 'hij zijn kopje heeft leeeke- "°S «en» de volstrekte gcidieheid dronken, valt hij stervend neer. Hij vaij. y. geheirnzmmge „omerta de schreeuwt: „Ze hebben me vergif- kwuiplicht. .Want het u volstrekt tigd. Ik ga dood". Meer kan hij niet uitgesloten dat met een van de ge- uitbrengen. De grote hoeveelheid tuigen tijdens het proces in Messina strychnine, die hij'heeft binnenge- °P de hoogte zou zijn van ae achter- kregen, maakt hem het spreken on- gronden van Pisciotta s dood. Maar mogelijk. Het is een afschuwelijke ["tm zwijgt, al zal men er zijn hele afrekening. Onder de verschrikte- l!™ voor m de gevangen,, moeten Hjkste pijnen sterft hij een shall uur zlUen. - later in het gevangenishospiiaaJ. Wat .betekent „omeita Men weet De gehele staf van dé gevangenis het niet. Elke Sjciliaan kent het tvordl vervangen. Een der cipiers ÏV,?™ "als hu ook het woord ..Ma- wordt, verdacht van medeplichtig- kent.^Maar net als roet het laat heid, gearresteerd. Maar op 4 maart Vf. >voorQ bgt de oorsprong in het worden opnieuw acht leden van de duistere ven eden. Waarschijnlijk voormaüee beode van Giuliano ver- Lat«nse onder ,de dat de moordenaar op het Zmn'nSimèn behouden' hïtleven' ..Omerta" dsn betekint het trot- moment van de moord ergens anders De achtste, Angelo Husao, de man !e wljgen van een man, niet uit .MmS^had'^een geM Hio hpi ophpim van Hp HnnH van V1ces maar omdat hij geen gezag be- niet. tie mooiaenaar naa geen gem die net 0eneim yan ae 900a tan j,aj da. j: eigen volk erkent om een advocaat te betalen. De fa- Giuliano zou kennen, overlydt. 1 1 :i wgen vuik ei sent vermoorde huurde Pas in augustus van het vorige ''«er zal sterven dan zijn men- nni.e tan ge vetmooiae nuuine jaar. ruim vier jaar later, diende de W te ve.rrad™- He. «een onder- vergiftigingszaak voor de rechtbank vaV cuitus van het man zijn, in Messina. Er waren jaren van voor- J»>» dc van de Matia zon bereiding aan vooraifjegaan en het i P'aats inneemt. s-- - Aanvankelijk kwam dit zwijgen voort uit zeer nobele bedoelingen. Het was het stille verzet tegen de vreemde wetten, tegen de overheid die in.Sicilië steeds.de bron van on recht én "tyrannie. is geweest. Men zweeg zoals een door-de Duitsers ge- bes rond en .sterke vermoedens, yangengenomen verzetsstrijder zweeg - de vader van Pisciotta. die sa- 'orn 2jjn kameraden en de zaak waar voor hij streed, niet te verraden. daarop een advocaat, die erin Haag de de moordenaar te doen vrijspre ken. Twee maanden later 'wérd de moordenaar vermoord. Wie zijn de mannen, die dank zij de omerta zo'ri grote invloed kunnen uitoefenen? Daarover ons zesde artikel. H.A, WIG BOLD MORGEN: De machtigste man van Sicilië heet Genco-Ritsso» (Advertentie LM.) SPIERPIJN bederft vakantie* Spierpijn van het bergen beklim men? Neem 'S avonds één of twee "Akkertjes" en U bent vlug weer fit. "Akkertjes" bevatten genees krachtig mtcro-poéder en heipen fiitssneJ. Ze gaan zo gemakkelijk mee in tasje, of dashboardkastje. Op reis? "Akkertjes" «néé.. tl fits-snelle werking makkelijker innemen DEN HAAG. Bij Koninklijk Besluit.is aan dr. A. A. L. Rutgers op zijn verzoek met ingang van 1 augustus 1959 eervol ontslag ver leend ais vice-president van da Raad van State, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten in .die functie aan den lande bewe zen. Bij Koninklijk Besluit is met in gang van 1 aygustus 1959 'benoemd tot vice-president'van de Raad van State professor dr L. ,J. M. Beel, minister van Staat, lid van de Raad van .State, (Advertentie LM.) proces zelf duurde ruim een maand. De uitspraak was... vrijspraak bij gebrek .aan bewijs. Vermoedens A^dat men met zijn zoonin de cel zat COLOMBO. De Indische asceet I Swami Thiroeyanakaroesoe 'wil een ajstand van SQ kilometer rollend a/- leppen, opdat Ceitlon de vrede her-. I krijgt. Jn twaalf, dagen, heeft hij on- J der grote be.lang,tieUin(j al .56 kilo- {meter afgelegd.-Hij leeft uitsluitend j op het regemvater dat hij op kaii vangen. TEL AVIV. In Israël zullen de --un yu-1 ™cht*rs voortaan uiterlijk tot opJO- re machtsorganisatie en nog verder 3n®e n an,ét mogen blu- - - - 1 ven vervullen Verwording MET de verwording van de v zetsorganisatie Mafia tot een pu- Salvatore Pisciotta Heeft hij zijn zoon vergiftigd? tot de criminele afpersingsorganisa ties is ook de „omerta"' gedegene reerd. Het betekent nu ..Zwijg of je zult een afschuwelijke dood ster ven". Het verhindert nu een gezonde ontwikkeling van Sicilië. Maar de Sïcilianen hebben twintig eeuwen scholing in het zwijgen ge had. Het is hun ingegoten met de moedérmelk. Kolonel Mori, die onder Mussolini de Mafia vervolgde, liet l speciale cursussen geven in de be-l tekenis van „omerta". Maar met na- j me op het westelijke deel van Sicilië,! hét achtergebleven deel. heeft de 5 „omerta" zijn geldigheid behouden. De plicht lot zwijgen strekt zich f ook tot.zijn vijanden .uit. Wie wraak! wil nemen, dient het zelf te doen. Hel inroepen van de hulp, van de politie J wordt beschouwd als een walgelijke daad, die op zijn minst met een vol- komen minachting wordt beant- woord. In Agrigento vertelde men mij het j verhaal van twee mafiosi. die ruzie Vt rJ nnT,,.A«A„ Ti. l-.nl n «-, .ml DEN HAAG. De voor vrijdag 10 juli a.s. vastgestelde, openbare ver gadering van de Soeiaai-Economi- sche Raad zal geen doorgang vinden De eerstvolgende openbare verga dering van de; S.EJR. zal worden ge houden op vrijdag 25 september a.s. TEL AVIV In de Nogcf-woes- tijn werd een grote oefenbasis voor de Israëlische strijdkrachten aange legd. Men verwacht dat daar in de buurt ook een aantal dorpen zal ko men. het goede anker-horloge pé Het op W rodt 'ygfdrief»oefc/e.!^ BERLIJN. Op liet Berlijnse Filmfestival js donderdag de Neder landse film „Dorp aan de rivier" vertoond. De film werd door het pu bliek goed ontvangen. Regisseur Fons Rademaker en Hugo Claus, die het draaiboek schreef, kregen aan het eind een hartelijk applaus. Advertentie LM.) vliegen Onder ede A. ARM EE veranderde de situatie olkomen. De familie vei-klaarde MIS6CHIEN küNNEN Wf NOG NAGAAN WA AP pereRi de hemelz'j dank DAr je BELr! IfCHES IEMAND VAN P£ ;POLITIE B'J ME.'TOM 16 VeG- MOOftO, EN ND HESSEN 2E HET DWAZE IDEE— BEN JE DAAR NOG, PETER? HALLO., ..HALLO) H'J-HEEFT ÓPGË- WANGEN-.. DU6«— DUS HET 16 TÖCH WAAG, HU WEEFT TOM ERMOORD. 261 Al IE DUIVELS. ZOEKEN HU BELDE MEVROUW CVL LEN WAAG de cxprcsselrci Dit ZtCT tR Nitr 5£DT UIT! 2t KOMEN ÉR BIJNA ACHT LR! MOOI i PROÖCCRJC NU Dirre héRinnék£n;wao Dt HANDSCHOEN NAT*Of OROot? DIT 15 HLEL 8 E Ld MG RUK.WE k'ü.1 HEN OAARUir AruiDeH HOE LflNbDC handschoen HIER C'EN HEtfTl WANT HCf RUjENDê IN OÉ NACHT VÓÓR Dte V1AN werd vermoord, AO iloor I. 5>, Mrui'ltau PArry en ik liepen over dc WÉG TOtNPUPPlt INtCND NAAR DIT ÖObJE RÉNOE ÉN 0? HANOiCHOÉN OPPIKTF' DCHAriD^CHOÊIS IKDERDflAp VAN DEèöORDÉNAAR lb MOET HU DROOG a zuNüeweEM.' fj£t JA,DAT O ZO! €RKCy\TöEEM VEkA^PERMG /AEER-tN D£ STAND EN ALS -het laatste fluitsignaal KLINKT KUNNEN DF VttiTVRJA- A©V TEVK.ED6N ttÊT VELD VER.- LATEN ,LU IDE TCCGEO UlCK DOOK «UN SUPPORTERS |N DE WEKEN DIE VOLGEN «MAKEN KK2K EN HAA/S IN BROEDERLVKE SAMENWERKING MEfJIö DCGLPUNTOE. IKi DetVKie 0(K DE BOVENSTE PLAATS OPDeCCMPETlTie- RANGLVST,BEGINT VICTORIA DathaodenTrveeNJdE terugko&z. VOE VIEFL KnjKHEEfTONSSPCLK&JS- ACfTTlG BEÏNVLOED.' HET IS (VEL DU/DEL YK, DA T HY OOK D6 MAANDEN GELEDEN wee uvtuci.w*-\ OOK N/ET ANDERE SPELERS 7DTGOEDE GEDACHT, j PRESTAT/esBRENGT.'KVK TOM! A MAAR EENS NAAR NANS. JULUEHEBr GEWELD/O GESPEELD, JOHGENs GEEEN&TE&tD A£T JENA7TK./EK. HANS - TV at is er Field?. - Ik geloof; dat zij to elf iets heeft tosgelaten. Die ouwe heks? Dolores zei: Laten Wij asjeblieft uit die stank weg gaan, voordat ik overgeef. Buiten wachtte de taxi. Field zei: San Francisco el Grande. Vanmid- dag heb ik hem daar in de buurt te l pakken gekregen. Hij sprak niet voordat ik hem heb geslagen. Daarna {zei hij dat ene woord: Grandee. Ik. begreep 't verkeerd. Ik dacht aan het J Engelse woord. "Wat hij werkelijk zei i was: Grande. Spaans met één „e". f Zoals in San Francisco el. Daaraan dacht hij, daar heen was hij. op weg. I Daar had hij,een afspraak of ik mag een boon zijn. Field stapte in de taxi. {Spring erin, meisjes. i Gaan we naar de kathedraal? I Ik ga. Zo snel die koffiemolen {mij .erheen kan brengen. Olga en Dolores stapten in. Maar als hij een afspraak had. zei Olga, dan zou degene die hij X zou ontmoeten er.nu toch niet meer Jzi.in? Het is al twee uur geledén. dat {hij werd opgepikt. - De kerel weet- immers niet, dat iPépé werd ingepikt. Hij zal nog. {steeds wel wachten en nieuwsgierig {zijn. Dat zou kunnen. Het is de moeite van het pro- beren waard. We hebben niets an- I «iers uitdie arme duivels kunnen krijgen. r Gaan we helemaal in deze bok- kewagen. Als daar werkelijk ie mand is zóu die er bang van kun nen worden. Ik zal in een van de straten achter de kathedraal stoppen. Ik ga met je mee. Field. - Neen. dat doé je niet. Ik zet jou en Dolores onderweg af. Jullie gaan regelrecht naar de politie/en vertelt waar ik- achteraan -ben. 'En probeer of jullie iets voor Pili kun nen doen. Ach dat arme kind. Het spijt me Field, van dat spuwen. Ik zou hetzelfde hebben gedaan, Dat is opschepperij Field, zei hij lot zichzelf, nadat hij dé twee vrou wen in het midden van de stad had laten uitstappen. Toen zou je *1 mis schien gekund hebben, maar nu is je mond te droog. Zet 'm een beetje op mijn jon gen, zei hij tegen de chauffeur. Hij doet zijn best. Heb je genoeg benzine? Maak u maar geen zorg Senor, wij komen er wel. Die is rijk. dacht Field.Maak ir geen zorg. Mijn portie is groot ge noeg om er half Spanje een jaar nïee le voeden. Stel dat er daar inderdaad iemand wacht, wie zou het dan kunnen zijn? De woordvoerder? Die hield niet van openbare gelegenheden. Als je een kathedraal tenminste een open bare gelegenheid kunt noemer.. De oude Zwijger, do agent van een yreemde mogendheid? Ik denk dat die zijn hachje wei niét zal wagen. rt Is waarschijnlijk iemand, die rt niet kan scheien, te worden gezien. Dat zou wel eens degeen kunnen zijn di« ik zoek. Degene die het gedaan heeft. De taxi hobbelde over de zeif- moordburg. Field vroeg de chauffeur in een van de zijstraten te parkeren. Hij gaf hem een briefje van honderd peseta's, en stapte uit. De ronde maan, die nu hoog aan de hemel stond wierp een blauw licht over de straten. De Domtoren van de kathedraal domineerde het geheel. Hij had het gevoel dat. ergens on der die dom te vinden was hstgeea hij zocht. Hij liep de stoep op en ging naar binnen. XIII Otga en Dolores kwamen bij het gebouw van de politie en gingen d« trappen op. Het was een groot vier kant gebouw. Met zijn getraliede ra men cn hoge muren leek het mee? een kazerne daneen. gewoon post huis, en de mannen die in- en uit liepen leken meer op soldaten dan op poiitie-agenten. Binnen was er het lawaaiige ge luid van laarzen op steen. Aan een lessenaar zat. een kantoorbediende in uniform te stempelen. Olga wachtte vijftien, seconden en begon toen t« spreken: Kan men hier te woord wor den gestaan? De man sprak zonder op te zien: Hier wacht, men tot' men t« woord wordt gestaan. .Blijkbaar. Gewoonlijk droeg Olga een ge leende Falange-baret als zij bij autoriteiten op bezoek moest. Zij had de indruk dat dit de zaken wat be spoedigde. Field had haar eens ge zegd dat de dingen in Spanje af en toe wat versnelling nodig hadden. Thans, nu zij geen baret had, ging ze naar de lessenaar en sloeg er met haar vuist op: Stel eens, dst ik zei: moorde naar. Het zal niets helpen als u mij uitscheldt. Stel dat ik zei, dat" ik u naar de moordenaar van admiraal Frank lin kan brengen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1