Naam SPOELINGBRUG moet behouden blijven I I HH I/Üiü Finale herendubbel A reeds bekend LlllS Afscheid F. Moonen na leerlingen-avond DOOR HET verleden geadeld Nauw verbonden aan de oude moutwijnindustrie „Schiedam" opent clubhuis met bijzondere wedstrijden Muziektent in Tuindorp verdwijnt Het voetbal- programma DE KLERKaZN 1 I 1 I Schiedam in het teken van de Kon. Wilhelmina-mars Voor hel eerst ook softbal Wie heeft iets verloren? HU 29„50 22 „Acjua F a una" Kring-tenniskampioenschappen Ook dit jaar weer T on eel w eds tr ij d van de S.G. Teim iswedstrij d van gemeentepersoneel Burgerlijke stand Noorse scholieren bij burgemeester Dansavond .Ruimte' Twee inbrekers op helerdaad betrapt, de derde nog zoek Vnjrlag 3 juli 19.59 3 Van oudsher hebben de bruggen, die in dc loop der eeuwen dc Scbie overspannen bp de Noordvest, de naam gedragen van. „Spoelingbrug" en aulks mei teu onrechte. De stad bad van dit punt uit haar schitterende verbinding te water met het bpoelingdistrict en het Wesljand. Honderden spoelingschouwcn zijn er dageltilis in de vroege ochtenduren onderdoor gevaren. In de winter bij zware tisgang droeg hun dek de talloze „spoe- llngkbten Ontelbare ztvaar beladen lichtgeel geverfde molcnwagens met hun dubbelspan forse paarden m blinkend gepoetst tuig vervoerden over de Spoelmgbrug.de lasten graan naar de honderden branderijen: het graan, waaruit na bet geheimzinnige vergistingsproccs en het knappe proces van distillatie, de spoeling als een waardevol veevoeder, dat reeds in dc zes tiende eeuw zijn erkenning ais zodanig vond, overbleef. Hoeveïe malen werd de Spoeling- brug niet geopend op de schelle roep van de schippers op de lichters bela den met graan, overgeladen uit de zeeschepen in dc voorhaven, voor een verder vervoer door de stad 7 Hon- derdveèrtig millioen kg. graan werd nog in de vorige eeuw jaarlijks ver voerd. door de lichters over de grach ten, de havens en de Schie. Géén brug in de stacl heeft zó sterk haar dienst bewezen aan de moutwijnindustrie met haar belang rijke bijproducten spoeling en gist, en aan het distilleerderij bedrijf. Aan een industrie, die eeuwenlang aan .de stad een welvarend bestaan schonk; een industrie met haar wer kelijk unieke samenhang met oud- vaderlandse handel, scheepvaart en nijverheid met de veeteelt spoe ling) met de.tuinbouw (het West- land kwam door haar toedoen in cultuur), en met de voedselvoorzie ning (de gist). En aan een bedrijf, dat aan de stad oen wereldreputatie bezorgde. Nergens Ier wereld wist een bedrijf met zijn interessante ne ven bedrijven (mouterijen, molens, kuiperijen, kistenfabrieken, glasfa brieken, mandenvlechten jen, kur- kenfabrieken, capsulefabrieken, enz.) zo sterk zijn stempel te drukken op de stad en haar omgeving, als de moutwijnindustrie. Vervaagd beeld En wat hebben wij in naamgeving aan plein, straat of gracht, dat herin nert aan dit groots verleden? Velen uit de jongere generatie en de vele newcomers weten daarvan alleen iets „van horen zeggen" en schij nen in spoeling slecht een rioolpro duct te zien, dal zo spoedig mogelijk moest worden afgevoerd en dat niet waardig is, zijn naam te geven aan een moderne brug, om de historische functie van de vorige bruggen le vendig te kunnen houden. Reeds Jang voor de bouw van het Proveniershuis waren spoelingschouwcn in gebruik en werden duizenden runderen en varkens met spoeling gevoerd. Maar door de dienst van de spoe ling in het economische leven, haar aandeel in de land- en tuinbouw, veeteelt en voedselvoorziening (zui velproducten en rundvlees) is de naam „Spoelingbrug" zeker geadeld, om de traditie voort te zetten in de naam van een moderne brug. welke de zoveelste zal zijn in dc geschiede nis, om daar ter plaatse de Schie te overspannen. omgeving. Laaf ons zuinig zyn op het weinige, dat ons rest. Voorgeslacht Moeien wij nog niet verder gaan, dan alleen de naam Spoelingbrug veilig stellen? Is het niet mogelijk op de natuurstenenaanzet- of dek stukken, welke ongeLwijfeld ver werkt zullen worden In de opritten der brug in. bas-relief uit te beelden; de karakteristieke voorplecht van een spoelingschouw en van 'n graan- lichter; de ossekop, ais herinnering aan de honderden, vetgemeste ossen, die destijds jaarlijks werden uitge voerd vooral naar Engeland; de con touren van een ouderwetse distilleer ketel in wier kokend" binnenste de spoeling ontstond; dc oude gistpersl Binnenkort zal de oude, wrakke 1 Spoelingbrug verdwijnen en nie- mand zal er om treuren. Maar dat met dc brug ook dc naam zai verdwijnen, daar is van ver- schillende kanten ernstig bezwaar tegen gemaakt, „Draag dc oude j naam over op de nieuwe brug, i die er vlak naast over de Schie 1 gebouwd zal worden'*, is het ver- J zoek. Onze stadgenoot, de heer Coen Kramers, deskundige in de geschiedenis van de moutwijn- industrie in Schiedam (hü heeft er ook een boek over gepubli ceerd) is. zoals uit nevenstaand artikel blijkt, een vurig voorstan dervoor het behoud van de naam. Dat wy dit Interessante betoog opnemen, betekent echter niet j dat de redactie het eens is met de meningen van de schrijver. waarvan er dagelijks enige duizenden in gebruik waren; dc 'korenschoof als herinnering aan dc enorme graau- aanvocr uit alle delen der wereld. Er kwam zelfs een Russisch hoofdamb tenaar opzettelijk naar onze stad ge reisd, om te zien, wat men daar toch eigenlijk deed niet de veie las ten graan, die uit Riga naar Schie dam verscheept werden. Uier doet zich een gelegenheid voor, die wy zeker dienen te benut ten, om de aandacht blijvend tc vestigen op het werken en streven van ons voorgeslacht en dit voorge slacht op deze wüzc tc eren. Coen Kramers Thz. arch. Architect Voor dc s.v. li.v. „Schiedam bre ken drukke en belangrijke dagen aan. Zaterdagmiddag om vier uur openi wethouder nir. P. van Bochove het sportcentrum dat de leden, dona teurs en aanhangers van Schiedam zich in de afgelopen maanden heb ben gebouwd in het sportpark „Har- ga". Een droomwens van de vijftig jarige voetbalvereniging, die zo lang (sedert 1344) te gast is geweest op het gemeentelijk sportcomplex Bos- hoek, is clan i» vervulling gegaan. Na de opening van het complex wordt een receptie cn een bezichting van het gebouwencomplex gehouden. Om vijf uur spelen pupillenteams een erevedstrijd. Zondag introduceert „Schiedam" een nie uwe., sport in Schiedam. Om een uur speelt het Haarlems negen tal een softbahvedstrijd tegen. HCK. Zoals bekend heeft „Schiedam" on langs een softbalafdeling opgericht en de stadgenoten beschikken al over twee damesteams. Zondag zullen de beste damesteams uit Nederland op de velden van Schiedam tonen hoe De oude Spoelingbrug lag eenmaal i dit slagbalspel, dat verwantschap met in de schaduw van twee molenreuzen honkbal heeft, moet worden gespeeld,- „De Kameel" aan de Noordvest vlak bij de brug. en „De Witte'' aan dc Broersvest bij de H.B.SJ, twee mo lens uit dc reeks van achttien, die in een wijde kringlijn op de oude veste der stad. gebouwd waren en unieke hoogte-accenten in het oudestads beeld gaven. Helaas zijn zc al te roe keloos gesloopt. Er rest ons dus nog maar weinig, dat herinnering oproept aan het bedrijf, dat eeuwenlang zijn stempel drukte op de stad en haar (Advertentie LM.) alleen .--wk: zaterdag Vindt U het inhalig, alt I» er als de ktpp'en bij bent V/annf.sr er iets bijzonders wordt aange boden Of vindt U hetalleenmaar ver standig. als een huismoeder van een opgroeiend gezin, of zfj die gaan huwen, zorgen ciat er op het juiste ogenblik een nieuw divan-ledikant klaarstaat dat zij nu kopen, bijna dertig gulden goedkoper. Want Zaterdag beginnen wij met de verkoop van deze twee persoons jumbo divan-ledi kanten, catalogusprijs 59 gul den, met een fijngeweven ge zondheidsspiraal met 15 raar garantie en omdat het lakwerk leis beschadigd is. koopt U ze nu voor nog géén dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee persoons divan A ledikanten met Msê 15 jaar garantie, miSMQ" alléén Zaterdag Nog 'een beperkte psrtij 2 per- soons kernmatrassen - 2b van JMWMT" voor 37.88 Beide ook in éin-pertoon$. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 uiir: 1 p. balletschoentjes; gebreide shawl; windjack; 4 schuim- rubber zooltjes. Te bevragen' bij de vinders: her dershond (reu), Segers, Portugese- straat 35c Rotterdam, tel. 39706; 3 zandschepjes, F. van Duijn, Heen- vlietsestraat 39b; witte plastic bal, Rebers, Gr. van Prinstererlaan 13; portemonnee met inh., Postkantoor Tuinlaan; damesportemonnee, Be Blanch, v. Beverenstraat 17; porte monnee. J. van Hemmen, Troelstra- laan 143; zadeldek van bromfiets, Pa- Ier Keijzcr, Nassaulaatrj 65; dames- polshorloge, Vermeulen, v. Ruysdael- laan 68a; enveloppe met inh., mevr. Alberts, Wattstraat 63; verchroomd armbandje. J. Esbach. Overschiese- straat 4: doublé armband, R. van Til- borg, W. Brouwerstraat 2b; zilveren kettinkje, v. d. Gaag, Vondellaan 13; damespolshorloge. B. Scholte. Fabri- piein 9c; zilveren kettinkje met hangertje, Dries, G. Rein dersstraat 36a: rode meisjestopper. v. Ouwer- kerk. Buys Ballotsingel 33b; padvin- dersriem, Vredenbregt. Ampérestraat 18a: blauw met wit afgezet blazertje, S. Verschuur. Lekstraat 6a; kinder cape, Piroen, Dr. Kuyperlaan 177; ring in etui met sleutels, v, Driel, P. de Hooghstraat 24; vulpen, B. Bak ker.» Stationsstraat 32b; rozenkrans, H. Goens, Goeman 'Borgesiusslraat 63; vulpotlood en sleutel, A. v. d. Hoeven, Vlaardingerdijk 159a; vul pen. Kok, Rembrandtlaun 54b; aan- steker. Goudswaard. Eendrachtsstr. haringi ANGSTBEittCHiEN 0. met sleutels. W, Schoite, Alb, V1/AARDINGEN. Va testberichten Thijmslraat 39b; leesbril. Mulder. ui1 -ee «?n T7rdc?inoïne?: tAn-, irv. Wilhelminastraat 6: witte vuloen. J. Margaretha VL 14, 70 k. (40); Eben ■RnitprriamK^rHilr 17«o- "kvuncr HaSzer Vb 50. 34 k; Hendrik en Jan ^otterOamsectijk /8c. kwast, VL 70. 10 k; Vlaarciingeti VL 78, 30 Baardmans, Schiedamseweg 22o. k: Maas VL 70, g, v.; Jan en Ineke VL 89. 80 k; Prinses Juliana VL 97. g.v.; Bets on Gerda VL 112. 65 k. (15): Voorlichter VL 114. 10 b; Vooraan VL i 115. 5 k; Wilhelmina VL 132, 50 k. (40): Clara VL 172, 40 k; Kn. Wilhel mina VL IÜ0. 20 k; Noordster VL 197, 20 k; Martha Maria VL 199. 40 k: Dina VL 203, II) k; Frida-VL 208. 2f met 25U i kantjes' mSt 1Ü~ bestuursverkiezing op het program- Marktnotering van heden; maatjes- i staat: Verder zullen er op die haring groen f 60—t 81; klein 46—53, l avond tal van problemen besproken groot- 58—62. worden. Dit weekeinde hebben^, de Schie dam se honkballers vrij. Daarom speelt Schiedam op eigen terrein een ere wedstrijd tegen dc stadgenoot cn rivaal SVV. Steeds hebben Schiedam en SW in dezelfde klasse gespeeld. Het oudere Schiedam is nu echter voorbijgestreefd door het SW, dat bij „Schiedam" grotendeels het honk- bai leerde. De zwartwitten zullen gaarne willen tonen dat zij van ge- lijk formaat zijn als SVV dat in de overgangsklasse speelt. Na goed softbal zal Schiedam goed honkbal i hebben te bieden zondag, j Een al even aantrekkelijke match j wordt disndagavond gespeeld. Het is Schiedam gelukt ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van het i sportcomplex als tegenstander het roemrijke team van SW, dat lands- kampioen werd, te,krijgen. Otn zeven j uur voetbalt de sterke vierde kiasser tegen elf geroutineerde cracks, waar van er velen nu nog actief en bijzon der vaardig voetballen. Het elftal van de roodgroenen, dat in 1949 de hoogste eer haalde, is als volgt: doel: Henk Opschoor, achter: Frans Steenbergen en André Corve- leyn; midden Flip van Kan. Jan van Schijndel en Joep v. Meerwijk; voor: Jun Schrumpf, Arie de Bruin, Henk Könemnnn, Rinus Gosens en Aric van Lith. (Advertentie LM.) Morgen regent hel weer, zó is onj klimaat* Maar morgen deert het U niet, want Coiter heeft een feno menale verrassing in de vorm vqn de wereldbekende Stramboli re genjassen. Hypermodern, sportief Italiaans model met splitten en leuke ryïtvoering, De normale prijs von deze schitto- rende waterproof regenjassen is 59,50, maar één dag kunt U profi teren van een koopje, zool» U nog nooit hebt meegemaakt. Haast U, want al. echte Costef- stunt betaalt U voor deze Sfrombsli regenjassen verbijsterend *9 €175 (age pri js van ■é&xBK jcf Teiefonische of jehriftèlijke orders kunnen niet uitgevoerd worden, ^"^ROTTERDAM: Korte Boogstraa: li Meent hk. Goudse- singel Kaïendr. Lagtdijk hk. Dorpsweg West.Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 T Het college van Burgemeester en I Wethouders van Schiedam heeft be- sloten om de muziektent aan de Perenlaan in Tuindorp Kethei te la- ten verdwijnen. Dit oude en weinig j fraai bouwsel stond tot 1952 in de j Plantage, maar bij dc bouw van het Podium is de muziektent naar Ke- thel overgebracht, waar het in de i nieuwe wijk. architectonisch nogal| uit de toon viel. Vooral nu er een nuod-school pal achter is gebouwd is de tent een sta in de weg gewor- j den. - i Bovendien wordt het oude bouwsel door de jeugd als speelplaats ge- bi-uikt en. verkeert mede daardoor in een deplorabele toestand. Het onder houd vergt een vrij hoog bedrag, wat niet in overeenstemming is met het gebruik ervan. Jaarlijks worden cr maar twee of drie concerten ge geven. Om die reden hebben B en W. maar besloten om dc muziektent te laten verdwijnen. DRZ gaat zaterdagavond de wed strijd voor het toelatingsexamen voor de derde klas van cc KNVB spelen op liet hoofdterrein van SVV. Als DRZ wint van Schoonhoven mag het Schiedamse team de loekoinst met vertrouwen tegemoet zien. Schoon hoven heeft zich in de wedstrijd le gen Schiebroek dc sterkere getoond. Als DRZ ook deze wedstrijd wint mag DRZ zich favoriet achten in de promo licsUrijd. Excc]sior*20 speelt dc laatste pro motiewedstrijd. Hoewel cr voor dc stadgenoten niets meer op het spel staat, is het de sportieve taak van de zwartwitten op volle sterkte tc spelen. Er zijn ook in dc laatste ron de nog steeds drie kandidaten voor de resterende plaats in de tweede klas en Excelsior'20 zal geen con current willen bevoordelen. (Advertentie IM.) binnen ieders bereih De grootste sortering in vast tapijt, o.a, bouclé, wol-frisé, moquette en treiford vindt U bij DE KLERK. LUGANO TAPIJT Speciaal *oar ons vervaardigd volgens een geheel nieuwe weefmethode, waardoor het iapijt langor meegaat. Uitzon derlijk grote breedto, 7 90 cm. (dus weinig naden). Ver krijgbaar in 3 Weoren, per mtr Zuiver wollen WOL-FRISÉ TAPIJT en MOQUETTE TAPIJT w.o. origineel K.V.T. tapijt, W# oen groot aantal kleuren, mot- acht, 100 breed. NU voor één prïjs, per meter 50 Een speciale aanbieding! Zuiver haargaren BOUCLÉ TAPIJT IJzersterk tapijt van zeer bekend fabrikaat, ?n grijs, anthraciet, beige en geel, 100 breed, 8#*% 90 NU per meter lil#* Zie onze speciale TAPIJT-ETALAGE Demos op excursie Demos neemt op 5 juli met twee jeugd-elftallen deel aan het jeugd- toernooi van Alphia in Alphen a,d. Rijn. Belangstellenden kunnen met de bus mee die om 8.45 van het post kantoor vertrekt. BINNENWEG „City Csnlrum" BEUÊRLANDSELAAN «OTTERDAM OEN HAAG UTRECHT' - VU5SINGEN Aan de vooravond van de 15e Ko ningin Wilhelmina-mars van 't Ven del Schiedam van de Oranje Garde, geven we nog enkele bijzonderheden over deze mars. Na de start om precies drie uur wordt van de Plantage at in twee groepen (een over de Lange Haven, Bij Toonkunst Muziekschool Dc leerlingen uitvoering van de Schiedamse Toonkunst IVJiiziekschooF die donderdagavond in Arcade werd gehouden, hééft een tweeslachtig ka rakter gekregen. Kennelijk gaat di recteur Frans Moonen er van uit dat op ccn leerlingen uitvoering de beste krachten van de school moeten mu siceren. Er waren namelyk weinig leerlingen, die aan bod kwamen, maar de jongens en meisjes die heb ben meegewerkt speelden ook goed. Het is dan ook niet te verwonde ren dat de demonstratieles der kin- derklasseritmiëk onder leiding van j Anneke Baron bij de aanVang en het j optreden van de blokfluitklasscn on- i der leiding van Louis van den Hoon- I aard na de pauze het meest hebben geboeid. De talrijke familieleden in dc grote zaal hebben hier duidelijk gezien hoe op vrolijke en ongedwon gen wijze het gevoel voor muziek en het musiceren worplt aangekweekt. Vooral het,spelen van de kinderen uit de AVMQ-klassen toonde op voorbeeldige wijze hoe men spelen derwijs in het land van de muziek kan worden geleid. Voor de pauze hebben een tiental kinderen solistisch doen horen tot de ander over dc Westvest) naar de Grote Markt gemarcheerd voor het défilé voor het Gemeentebestuur cn het Ere-comlté. Dc .Jonge Garde" zal daar de muziek verzorgen. Daarna splitsen de wandelaars over de drie afstanden zich. De 25 km, verlaat Schiedam via de Overschiese- straat; de 18 km gaat via Vlaardin gerdijk en Nieuwland naar de Over- schieseweg, terwijl de 12 km wande laars via Oude- en Nieuwe Damlaan en de Burg. van Haarenlaan zulten trekken. De route van binnenkomst is voor alle afstanden gelijk, n.l. Slachthuis- laan, Burg. van Haarenlaan. Jultana- ïaan. Maasboulevard. Hoofdstraat en Lange Nieuwstraat. De bewoners van de straten waar de mans doorheen gaat worden vriendelijk verzocht de vlag uit te willen steken. Verder zal het geaj)precieerd worden wanneer de deelnemers bloemen aangeboden krijgen maar dan liefst op het par cours na de Maasboulevard. Het show-korps „Ahoy" zal tijdens hét binnenkomen een show geven, waarbij otft 8 uur vanaf de Maasbou levard wordt opgemarcheerd naar de Plantage. Daar zal Ahoy ook aan het slot de taptoe verzorgen. Na afloop van de tocht wordt op het Plantage-podium een feest-pro gramma afgewerkt, verzorgd door de Accordeon ver. K.D.O.. de muziek groep D.S.O. uit Overschie. de Vlaar- De Aquarium- en Terrariumver eniging „Aqua Fauna" houdt on maandag 6 juli in de Amstelbrc (Advertentie 1M.) RENAULT- 'Icater .SCHIEDAM. De vierde avond van de A-, B- en C-tenniskampioen schappen kring Schiedam, die gehou. den worden op het tennispark ..Spie- ringhock", mocht 'zich eindelijk in behoorlijk lerinlsweer verheugen. Er was een veel grotere belangstelling dan op de voorgaande avonden; daar zal het treffen tussen F; Dümpel en R. Stork tegen A. Hofman cn J. v. d, Graaf, in de halve finale van het heren dubbelspel A, niet vreemd aan zyn geweest. Bijna twee uur heeft de strijd tussen deze vier sympa- tickc spelers geduurd. Hofman en v. d. Graaf hebben het de fel spelende Dümpel en Stork erg lastig gemaakt, doch moesten ten slotte. toch in de eerste set capitu leren: Dümpel en Stork wonnen deze set met 119. Aan de tweede set leek geen einde te komen, want bij de stand 5—2 in het voordeel van Dümpel en -Stork hoorden de toe schouwers niets anders dan „voor deel Dümpel en partner", gelijk; dit herhaalde zich minstens acht keer, maar toen was de koek op want nu was het twee keer voordeel Dümpel en Stork en hiermede hadden zij ook de tweede set gewonnen, waar door zij zich in de finale plaatsten. Voor de halve finale van het heren dubbelspel A werd ook ge- speeld 'de partij D. Tcschmacher en E. den Hoed tegen Jac. v. Toor en IV. Dwarshuis. Als leeuwen hebben Van Toor en Dwarshuis zich ge- j weerd. maar zij konden toch uit- eindelijk niet voorkomen, dat zij met 46 1—6 dc vlag moesten strijken. Het was een interessant duel. Door I deze overwinning hebben D. Tesch- I macher en E. den Hoed zich ook voor de finale geplaatst, die het komende Tveekeinde gespeeld zal worden. De belangstellenden kregen nog een partij tennis te aansr;J- n, die klonk als een klok. Hie:- A &■-. len wij op de A-partij in ht. cn enkelspel tussen J. v. d. Graaf en E. Kersbergen. Het veelvuldige ap- i plaus weerspiegelde het medeleven en de bewondering van het publiek voor de vele spectaculaire acties van j de spelers in deze partij. J. v. d. Graaf, wiens backhand sóms zeer ge vaarlijk kan uitschieten, won de eer ste sev met 1210. Dat het aan span- ning niet ontbroken heeft, bewijst de uitslag van deze set wel. Dit word nog erger in de tweede, toen Kersbergen deze won met 62. Maar in de derde set gaven de grotere vastheid en vaart in het spel van v. d. Graaf onmiskenbaar de door slag. Hij won deze set dan ook met 6—1). De overige resultaten van de gis teravond gespeelde partijen waren; Heren dubbelspel A: A. Hofman en J. v. d. Graaf versloegen E. Kers bergen en B. Kersbergen met 3-6 7-5 6t1. Heren enkelspel B; J. Noiet ver loor van L. Verduyn met 4-6 0-6; J. Hoogendoorn versloeg G. Hadfieid met 6-4 3-6 6-4. Heren dubbelspel B: K. Schippers en P. Vermeulen versloegen K. v. d. Knoop en P. Jiskoot met 6-1 6-4. Heren enkelspel C: A. Verploegh verloor van G, Koutstaal met 5-7 3-6; P, Geul versloeg C. v. Damme met 6-1 6-2: C. Valk verloor van B. Har- tog met 1-6 1-6; H. Wiéehe verloor van L. v. d. Drift met 3*6 5-7; B. Foet verloor van H. Meyer met 1-6 0-6. Héren dubbelspel C; F. Jungerius en H. Stal versloegen E. Kersbergen en H. Sigterman met 6-2 2-6 6-4; J.. Reinders en F. Visser versloegen G. Dijkstra en A. Jautze met 6-1 6-3. Dames enkelspel B, halve finale: mej. K. Feuerstein verloor van me vrouw A. Brommer met 3-6 3-6. Dames enkelspel C: mej. P. de Wee versloeg mej. C. Meutdijk met 6-1 6-2; mej. E. v. Dort verloor van mej. A. Cambeen met 1-6 3-6; mej. J. Koud ijk verloor van mew. M. Botte lier met 2-6 0-6. Gemengd dubbelspel B: mej. J. Scholten cn S. 't Hart verloven van mej, E.'Mens en P. Vermeulen met 1-6 1-6. Gemengd dubbelspel C: mevr. J, Smit -en A. P ley sier versloegen mej. E. Guérain en D. Engelse met 6-2 7-5. welke hoogte de muzikale vorming en scholing van de leerlingen kan komen. Zonder uitzondering speel- den deze kinderen op piano, fluit en dingse acrobatengrocp de Etona's en een meisje op accordeon voortreffe- 't show-korps Ahoy. Tussen de num- liik, zij het niet feilloos. Vooral de mers door worden de prijzen uitge- fluitsolo van Evert Ritsema van Eek, reikt, die het Andante in C van W, A. Mo zart uitvoerde, verdient lof. Het pu bliek dankte telkenmale met veel applaus. Aan het slot van dc avond werden een veertigtal getuigschriften uitge reikt aan leerlingen, die de AVMO- klasscn hebben doorlopen. De voor zitter van de Schiedamse Toonkunst Muziekschool heeft namens dc school een afscheidswoord tot de directeur Frans Moonen gesproken. Hij be treurde het dat zulk een bekwame kracht Schiedam gaat verlaten. Na mens de school schonk de heer 51. Holl een grammofoonplaat. Ook de leerkrachten schonken een grammo foonplaat. In de foyer bleef men daarna nog gezellig byeen, waar ve len van de gelegenheid gebruik maak ten de heer Moonen de hand te drukken. Ook dit jaar zal er weer onder auspiciën van de sectie Toneel van de Schiedamse Gemeenschap een To neelwedstrijd worden gehouden voor de amateur-verenigingen. Acht verenigingen hebben reeds definitief toegezegd aan de wedstrijd deel te nemen en aangenomen mag worden dat een negende dit voor beeld zal volgen. Blijkens de be staande belangstelling is het echter niet uitgesloten dat nog meerdere verenigingen zullen volgen. Op de banen van het Tennispark Soenda in Vlaardingen worden za terdag 4 juli de jaarlijkse tennis wedstrijden gehouden tussen het ge- niGentepersoneel van Schiedam cn Vlaai-dingen. Er worden uitsluitend dubbels gespeeld, de dames beginnen al om elf uur en om één uur komen ook heren. Het is voor de vijlde maal dat die wedstrijden plaats hebben. Driemaal' won Vlaai-dingen, vorig jaar was Schiedam winnaar. GEBOREN; Adriana C. F., d.v. J. B. C. van Zwieten en C. M. Mach- geeds; Robert T.. z.v. R. Beets en R. Goslings: Petronella C. M., d.v. J. A. Bosdijk en J. Aaldijk; Johannes W. H.( 5J.V. P. Mor ra en J. W. H. Roden berg; Carolina T.. d.v. M. Hersbach en A. M. van der Plas; Marcellino A. S., z.v. A. van Oorschot en A. Gilain; Astrid M. A., d.v. G. J. M. Dams en M. A. H. Piek: Wilhelmina. d.v. J. V. Vink en T. van der Borden: Gerard J., z.v. W. de Sterke en C. M. J. Zweinenberg; Leonardus A. M.. z.v. J. Roctus en M. L. van Rutten; Jo hannes A. P., z.v. A. M. Neerhnut en C. C. G. van Lingen. ONDERTROUWD: A- J. Bergen Henegouwen, 25 jr. en J. J. Willem- se. 29 jr.; A. A. Boéle. 25 jr. en W.' van Rijswijk. 22 jr.: J. B. van den Heuvel. 22 jr en C. F. Moerman, 18 jr.: F. C. van de Laar, 22 jr. en L. van Waardenberg, 20 jr.; I-I. M. Menkhorst, 24 jr. en M. Huksloot. 22 jr.; J. A. Rombouts. 36 jr. cn A. T. Oosterholt. 32 jr.; J. F. C. van der Touw. 20 jr. en C. J. E. Vijfvinkel, 19 jr,;D. H, L. van Uncn. 21 jr. en G. M. H. van Eek, 19 jr.; A. Verver. 25 jr. en J. T. van Loosbroek. 21 jr.: J. W. Visser, 21 jr. en G. P. Stijl, 20 j aar. GEHUWD; A. Schepen. 2R jr. en H. M. M. Hoek. 21 jr.; D, Heinebal. 23 jr. en J. C. Meijvogel. 22 jr.; B. L. de Ruijter,.27 jr. en M. Kroos. 22* jr; G. W. Fransen, 30 jr. en W. M. Ver ver, 28 jr.: G. T. Brouwer, 34 jr. en K. C, M. van der Pol, 28 jr.; L. P. M. van der Ploeg, 36 jr. en M. T. J. Bér- naert, 27 jr.; A. B. C. van Pelt. 24 jr. en J. M. L. Klapdoor, 23 jr.; J. J. Willebrand. 24 jr. erj P. Wessel. 20 jr.; G. Barbieri. 26 jr. en R. Boon, 21 jr.: J. P. Veltman. 23 jr. en A. M. Pil. 21 jr.; O. Venturini. 28 jr. en J. J. Bakker, 21 jr.; J. Cohen. t9 jr. en A. van der Meer, 16 jr. Bellen by ongeval: G.G. en GJ3 Tuinlaan Bü, Leiefoon 89220, PoliLie-alarmnuramer: 64666. Apothekers nachtdienst; C, Jansen, Sv/amraerdamsingel 41 en Nieuw- •land-apotheek, Dr. Wibautpi. 17, li.JL. Leeszaal eD Bibliotheek UaiïV geopend iedere dag (behalv* maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve vvoens' dag en zaterdag) van 19 tot 20.36 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal ei» Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (bebalvf maandag) van 9.30 tot 16.30 uu» en iedere avond (behalve wotns> dag en zaterdag) van 19 tot 20 39 uur: zondags gesloten. Stedelijk Museum-, dagelijks ge opend vaa 10 tot 17 uur, zondag» van 12 tot 17 uur: teutoonstelltn# „Kees Verwey" en „Drie jong» schilders" (tot 13 juli), BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8,15 uur: „De vrouw die tweemaal leefde". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Dag der Vergelding". DIVERSEN Juiianapark, 3 uur: Opening Licht- festijn. Irene, o uur; Boemerang. Feest avond. ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester Van Walsum heeft gisteren in de' Burgerzaal ten stad- huize een groep van 66 jeugdige Noorse scholieren ontvangen, die een vakantiereis van twee weken door W'est-Europa maken en die zeven dagen achtereen in ons land op stap zijn. De jongelui tussen de tiea en zestien jaar komen uit Baerum bij Oslo en zijn leerlingen van Hpvik Skole, een particuliere onderwijs inrichting, Bijna alle leden van het gezelschap maken deei uit van sehoolmuziek- gezelschappen; de jongens vormen een harmonie, de meisjes een strijk orkest, In de Burgerzaal legden zij voor de burgemeester, die vergezeld was van zijn echtgenote, een proeve van hun bekwaamheid als musici af. De burgemeester, die een toe spraakje hield, zei dat hij helaas pas kort geleden kennis had kunnen maken met Noorwegen. „Jullie bent gelukkiger," zei hij, „je bent er al vroeg bij om kermis te maken met andere landen en volken," Gisteravond besloten de Noorse scholieren hun verblijf in Rotterdam met een bezoek aan de Noorse Kerk. In de finale van het zangfestival uitgeschreven door de Koninklij ke Bond van Zang- en Oratorium verenigingen, behaalde het Rot terdams dameskoor „Zanglust" on der leiding van Piet Struyk jr. met 365 punten een ie prijs en werd mét dit puntental een der beste van de uitgekomen vrou wenkoren. Het jeugd- en jongeren-centrum „Ruimte" houdt op zaterdagavond 4 juli, aanvang 3 uur weer een dans avond in het eigen gebouw aan de Stadhouderslaan t.o. nummer 100. (Van onze correspondent) SPIJKENISSE. Vannacht heeft de Rijkspolitie te Spykenisse twee inbrekers gearresteerd, toen' zij do ■winkel van de firma Verbraak en Dekker in. het BoUekgebied verlie ten, waar zij een inbraak hadden ge pleegd. Bij het onderzoek bleek, dat zich nog geilderde man ih hun ge zelschap had bevonden,. .Deze heeft echter kans gezien.inet een deei van de buit, énige horloges, ongemerkt tc verdwijnen. De gear resteerden zyn de 29-jari.ce los- werkrrum M. J. R. en de 49-jarige opperman A. W. L. beiden uit Rot terdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2