I Gevaarlijke neigingen De machtigste man van Sicilië heet Russo 1 bi Grijs 1 LEEDWEN CAROL DAY Sicilië in de greep van de Mafia 1llWIIiii Giuseppe Genco Russo, suc- cedutdf a Vizzini, un tetro personaggio che nön ride mai. Non somiglia in nuila a don Cald. Don Calogero era una canagiia simpatica Twee boerderijen afgebrand TWwcTere huid? Geheimzinnige aanslag in Oostenrijk „Schots" huwelijk binnenkort onmoge jZWUNDRECHT Grootste hangbrug in Europa open door SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN MULO A en B RESA-HILVERSUM SfSl 1 Bil Zaterdag 4 juli 1959 N het nieuwe kabinet heeft niet meer een minister van Zaken Overzee zitting. De verwachting is, dat het departement, waarvan deze minister het hoofd was, spoedig zal ophouden te bestaan. Het is een gang van zaken, die in de lijn der dingen lirt. Voor het afdoen van de (admini stratieve) Indonesische erfenis is geen departement nodig; en evenmin voor het onderhouden van de contacten met de zelfstandig geworden rijksdelen in de West. En ook het verre Nieuw-Guinea, hoeveel zorgen dat vraagt en geeft, is niet belangrijk genoeg om er een departement van algemeen bestuur voor- te onderhouden. Hét departement van Koloniën, later van Overzeese Ge biedsdelen en nog later van Zaken Overzee heeft een lange traditie, die ech- te? al gedurende een reeks van jaren is verbroken. Symbolisch komt dat tot uiting in het feit, dat de reeks van portretten van gouverneurs-generaal van Nederlands-lndiê in een der zalen van het departement ergens midden op een stuk wand afbreekt. Er komen geen nieuwe meer bij. Het heet dat de aangelegenheden van Nieuw-Guiuea voorlaan zullen res sorteren onder Binnenlandse Zaken. Technisch is dat misschien wel een aan vaardbare oplossing, in politiek opzicht valt er naar onze mening van allerlei op aan te merken. Ziet men, hoezeer Nieuw-Guinea een internationaal pro bleem is, dan zou men eerder aan een verantwoordelijkheid van Buitenland se Zaken dan van Binnenlandse Zaken kunnen denken. En ziet men in hoe hoge mate dè handhaving van de Nederlandse souvereiniteit over NieuV- Guinea-de iandspolitiek belast, dan moet een onderbrenging van de zaken betreffende dit gebiedsdeel bij de minister-president persoonlijk velen wel als het meest gewenst voorkomen. Ons zou dit de beste regeling lijken. Nieuw-Guinea is niet in de eerste plaats een zaak van beheer, hoeveel het de Nederlandse schatkist ook kost, het is in de eerste plaats een zaak van beleid. Het jongste debat over de wetswijziging, die uitzending van gewone dienstplichtigen er naar toe mogelijk maakt, heeft dat eens te meer bewezen. OP dit ogenblik trouwens lijkt het bewijs er,van opnieuw te worden geleverd. Wat is er gebeurd daarginds, dat een zo belangrijke func tionaris als de advocaat-generaal ongevraagd met verlof wordt ge stuurd? De schaarse gegevens omtrent deze nogal opzienbarende zaak doen vermoeden, dat er enig verhand bestaat tussen de maatregel tegen nar. Van Beek cn de al -jaren in omloop zijnde geruchten, dat het met de 1 grondwettelijk gewaarborgde onschendbaarheid van het briefgeheim ïi Nieuw-Guinea niet zo nauw wordt genomen. Het waren alleen maar geruch ten, zij het verdacht hardnekkige. De autoriteiten op Nieuw-Guinea hebben er nooit serieus op in willen gaan. En degenen, die het niet vertrouwden, be- Beften natuurlijk opperbest dat zij wel heel zeker van hun zaak moesten zijn alvorens beschuldigingen te uiten waardoor dienaren van een rechtsstaat zich met reden in hun eer en goede naam zouden aangetast kunnen voelen. Wat heeft mr. Van. Beek gedaan? Het schijnt wel in de kwestie van de briefcensuur te zitten, maar het is niet helemaal duidelijk of hij er iets mee had te maken dan wel ér een onderzoek naar wilde instellen. Het land zal er binnenkort wel meer van horen, .en dat is maar goed ook omdat het reeds bestaande onbehagen er vooral niet kleiner op is geworden de laatste dagen. De figuur van de gouverneur boezemt velen geen overgroot vertrouwen in. De heer Platteel is een moeilijke man, misschien voor zichzelf maar stellig voor anderen. En er is. wel enige reden voor de vrees dat de eerbied, die hij eist voor het gezag, hem de grenzen van dat gezag wel eens wat uit het oog doen verliezen. Briefcensuur is geen persoonlijke liefhebberij; ze boort bij een systeem. HET zou ons dan ook geenszins verbazen, wanneer de opheldering, die natuurlijk niet kan uitblijven, allerminst aan allen dat gevoel van opluchting geeft, dat het resultaat pleegt te zijn van categorische en niet voor tegenspraak vatbare weerleggingen van roddelverhalen. Als het vvel zo is. des te beter! Maar men moet er ach rekenschap van geven, dat de opheffing van een departement in Den Haag nog in genen dele betekent, dat nu ook een eind is gekomen aan de geest en de sfeer, die het zo lange jaren heeft vertegenwoordigd. Het staat wel vast, dat voorheen in Indonesië de burgerlijke rechten en vrijheden niet even scrupuleus werden gehandhaafd als in het moederland. Wij hoeven dit niet nader te verklaren.-Wat Nieuw-Guinea betreft, dat is eed onbelangrijk en wéinig volkrijk gebied, maar het is tegelijk ook een overblijfsel van een vroeger aanzienlijk koloniaal rijk en het is tevens een twistappel, een middelpunt van internationale spanning. Dit alles is wel ge-, schikt, zijn stempel te zetten op sommige vérhoudingen en persoonlijke op-1 vattingen. die daardoor tot in het groteske en caricaturale worden 'vertrok- ken. In Nederland moet men daarvoor op zijn hoede zijn. Het lot van Niéuw- Guinea wordt hier bepaald, en de lijn van het beleid wordt hier getrokken. Fouten," die wórden gemaakt, doen hiér hun gevolgen voelen. Hét is gewenst, dat de draden van dit stuk verantwoordelijkheid samenkomen bij de minis ter-president, die de subtiele weg zal moeten vinden tussen onderschatting van de gevaren en overschatting van feitelijke betekenis en zulke emotionele factoren als eer en nationaal prestige. Én gestreng dient hij er voor te wa ken, dat sommigen in Nieuw-Guinea Nederland voor feiten stellen, zoals sommigen in Algerië dat Frankrijk doen. DE machtigste man van Sici lië heet Giuseppe Genco Russo, beter gezegd Don Genco-Russo, het hoofd van de Mafia. Een korte, krach tige en ineengedrongen gestal te met een hoofd zo rond en glad als een biljartbal. Een paar felle ogen onder borstelige wenkbrauwen. Een blik, die aantoont dat hij gewend is te bevelen en te heersen. Een man, die nooit lacht" zoals een Italiaans blad hem eens tref fend Jieeft genoemd. Want laat daar geen misverstand over be staan: het is allerminst een ge heim dat de heer Genco-Russo het hoofd van de Mafia is. Evenals zijn collega's is hy natuur lijk een rijke grootgrondbezitter. In Mussomeiï in..de provincie Caltïne- setta, waar zijn uitgestrekte lande- Giuseppe Genco-Russo opvolger van Vizziniis een sombere persoonlijkheid, die nooit lacht. Hij lijkt in niets op don Calo Vizzinihei vroegere hoofd vari de Ma fia). Don Calogero was een sympathieke kerel: Dit uit treksel uit een Italiaans blad toont wel dat het bepaald geen geheim is wie 't hoofd is van de Mafia (of Loggia). Prrtoffii/J lijke inslag. De toekomstige mafioso organisaties het voorbeeld van de rro&jti-Ju, stak zijn rechterhand naar voren bo- Mafia. Zij zorgen er echter steeds ELK aspirant-lid moet een proef- ven de papieren afbeelding van een voor dat er één onderdeel verschilt, tijd doormaken. Toont hij een heilige, waarna twee Mafia-leden er- b.v. het aantal van de Grote Raad. .ware man" te zijn, dan wordt hij in voor zorgden dat er enkele druppels Dit is het teken dat de. gedegene- riien* lieeen woont hii in een eroot de kring opgenomen. Soms treedt de bloed op de afbeelding vielen. De reerde Mafia-organisaties het gezag .rijev,."BBvK ,y_." ,nu eet! g.ruu afbeelding werd daarna in het (hei-, pn autoritei* lige) vuur verbrand. De eed luidde als volgt: iJk zweer trouw te zijn aan de Mafia zoals de Mafia trouw is aan my. Zoals deze heilige en enkele druppels van mijn - bloed werden verbrand, zo zal ik al leiders bekend. Enkele figuren imdhuiirsêt hele'dorp ïs "van "hem joon ta de voetsporen van de vader, afhankelijk. Dikwyls trouwt .een mafioso met de Eenmaal per week, bij voorkeur dochter van een andere mafioso. Dit op een donderdag, komt hij'naar Pa- evenwel geen voorschrift. lermo om met zijn getrouwen over- pe phehten van alle mafiosi zijn: leg te plegen. Meestal verblijft hij L Wederzijdse hulp in onverschillig en de autoriteit van de echte Mafia erkennen. Ook van de gedegenereerde Mafia-organisaties zijn. enkele dan in hotel Sole in het centrum van de hoofdstad van Sicilië. Ik had de heer Genco Russo graag gesproken. Helaas was hij in die da gen op het vasteland van Italië, een vrij zeldzame gebeurtenis, want hij welke gevaarlijke situatie. x. 2. Volstrekte gehoorzaamheid aan mijn bloed geven voor de Mafia." het hoofd. 3. Een belediging van een Mafia-lid Tnnrhoohl is èen belediging van elk Maiia- lid en dient gewroken te worden. AA EN mag aannemen dat in - •- xvi echte Mafia van Genco R blijft bijna altijd op Sicilië. Ik vrees 4- Onder geen beding beroep op de overigens dat een gesprek met de overheid. heer Genco-Russo weinig opgeleverd Geen onthulling van namen of ge- zou hebben heimen van de organisatie. Of bij bet hoofd is van de Mafia? Inwijdingsceremonie bad vroe- Hij zou ongetwijfeld geantwoord 52r een half heidense, 'half enrtste- hebben dat hij het. hoofd is van de de echte Mafia van Genco Russo de inwijdingsceremonie wat minder barbaars is geworden. In de gedege nereerde Mafia-organisaties wordt zij echter nog nauwgezet nagevolgd. Ook in ander opzicht volgen deze zullen wij belichten in het vol gende artikel. H. A. WIGBOLD DINSDAG: Vantii Sacco wordt verdacht van tweehonderd moorden. LEEUWARDEN. Te Jubbega (Fr.) zijn vrijdagmiddag twee boer derijen door brand verwoest. Door onbekende oorzaak brak brand uit in de boerderij van de veehouder S. Oosterhof. De hofstede brandde on danks ingrijpen van de brandweer tot de grond af. Overwaaiende vonken zetten het strooonder de pakpannen van een tegenovergelegen boerderij van de veehouder R, A. Bos in vlammen. De brand breidde zich snel uit en ook deze hoeve ging verloren. Beide veehouders waren verzekerd. VENLO. De Venlose recherche heeft ten huize van D, te Venlo een geheime zendinstallatie aangetrof fen, die eigendom was van _D. en diens kostganger S. Tegen beiden is proces-verbaal opgemaakt. "Voor zover kan worden nagegaan, is van de installatie nog geen gebruik ge-, maakt. Loggia, want de term Mafia is sinds de oorlog niet meer in trek. Wat doet de Loggia? Wel, wij helpen el kaar in moeilijkheden, we helpen ook de armen en misschien: we ple gen overleg over zaken, die Sicilië raken. Meer niet? Nee, dat is alles. Maar is het ook alles? Grote macht IN de vorige artikelen hebben we al met feiten aangetoond dat er niets op westelijk Sicilië gebeurt dat niet de goedkeuring van de Mafia wegdraagt. De Mafia is in werkelijk heid de grote macht achter de scher men. Het zal ook niemand ontgaan dat Genco Russo en zijn mede-ma- fiosi goed voor zichzelf weten te zorgen. Is het niet opvallend dat, ter- i wijl overal in Italië grootscheepse 1 landhervormingen zijn uitgevoerd. 1 de leiders van de Mafia nog altijd over uitgestrekte landerijen beschik ken? Twee jaar geleden overleed op een reis naar de Verenigde Staten don Vizzini, die tientallen jaren aar» het hoofd van de Mafia had gestaan. De Grote Raad koos daarna Genco Rus so als zijn opvolger. Als hoofd heeft hij twee stemmen. Wie zijn de an- dete leden? Uit het feit dat de naam van het hoofd' bekend is, mag men stellig niet de conclusie trekken dat ook de andere leden bekend zijn. Hun na men zijn strikt geheim. Meestal komt bet pas uit wanneer ze dood zijn. Wanneer er op de kist een krans ligt met een lint Jn bepaalde kleuren en 2onder woorden, dan weet men dafc de overledene een belangrijke plaats in de Mafia heeft bekleed. (Advertentie IM.) ■MW/Ua. gabyderm-reep INNSBRUCK. De commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar het neerschieten van twee Britse toeristen by innshruck, heeft mee gedeeld, dat de schoten op afstand waren gelost. De politie sloot zelf moord uit. Het staat niét vast of de schoten waardoor Charles Marmoy werd ge-, dood en mevrouw Lydia Franklyn werd gewond met een geweer of met een pistool waren gelost. Wel is vast gesteld dat het een wapen van bui tenlandse makelij was. De zaak werd nog mysterieuzer toen onthuld werd dat op de plaats van de moordaanslag een gouden da- mesarmbandhorloge en een zonne bril waren gevonden. De commissie deelde mee dat een man, waarschijn lijk een Oostenrijker, die waanzinnig was of door haat Eedreven werd, op een aanzienlijke afstand schoten had gelost. Mevrouw Franklyn heeft ver klaard dat zij en Marmóy door „een vreemdeling" waren beschoten en van een hoogte gevallen waren. De vreemdeling had daarna een steen naar haar gegooid. LONDEN. Een Schots vrouwe lijk lid van het Britse parlement, mevrouw Jean Mann (Labour) heeft bij de staatssecretaris voor Schotse Aangelegenheden een plan aanhan gig gemaakt, om de regering te ver zoeken de wetten op de huwelijks sluiting in Schotland te herzien, zo dat weggelopen minderjarige paar tjes hun toevlucht niet meer in Schotland kunnen zoeken. Als bekend-hebben ook vele Ne derlanders van - de weinig omslach tige huwelijksformaliteiten in Schot land gebruik gemaakt. Mevrouw Mann wil het. onmogelijk maken dat niet-volwassënen, wier verblijf plaats normaliter niet in Schotland is, daar kunnen trouwen. Tot nóg tóe kunnen minderjari gen boven de 16 jaar zonder toe stemming van ouders of kantonrech ter er in de echt worden verbon den. Engeland zelf eist daarvoor een leeftijd van 21 jaar. (Advertentie I.M 'TELEFOON 01850-7541 (10 lijnen! ROUAAN. De hangbrug van Tancarville, de grootste brug van dit type in Europa, die de Seine tussen Le Havre en Rouaan overspant, -is vrijdag voor hèt verkeer geopend. De brug hangt op meer dan 50 meter hoogte boven de rivier. De grootste schepen kunnen er onderdoor varen. De bouwkosten bedroegen.meer dan 8 miljard franks. De nieuwe brug bekort de afstand tussen Le Havre en Pariis met 30 kilometer. fAdvertentie I.MJ wacht op cAPotj /NOE Wer&vSCHAP CMT ky-S'HOc PE POLIf/EHCM ÏOtrr., IK WI<dT NIET DATJE ZO 6AUW KlhAC OU Z'JN, NEEM ME NIET KWAVJK OAT IK JE WEB LATEN WACHTEN. IS BB IETG? U6 K'JKT ZO BE20&6D TECDG NAAS UET BOTENHUIS OF HA Af? DE WAGEN APHAN DIG MAILEN ZO GAUW WE BUITEN DE STAD Z'JN EN DAM AL6 DE WSEt? L/CWr MAKEN OAT wegkom HM- M.flï ivftr weet Dit jongen WflfiRDiE ADVOCAAT IÊÏ5 AAN KANH&BöeN RCGTT&ANK? dcnktudat u DAT KUNT, MENEER? IK HEB EEN THEORIE IK GELODE DAT tR EEN BEWUSTE POGING li GEDAAN OM DL OCHULD OPMENEER 5M(T rtÓCHUlVÉN.ALb IK GELIJK moéi jij getuigen. frT" IK WEET HET NOG NIET ZEKER. MAAR OMDAT 5MIT GEEN ALI&i HEEFT KUNNEN WIJ HEM m BENVRlJ KRIJGEN DOOR DE WERKELIJKE DADERfC VINDEN! MENEER FLINT, DENKT U DAT HEI VINDEN VAN DIE HANDSCHOEN MENEER iMIT ZAL HELPEN' ■v olDi de enige benzine met effect van bovensmering £SS0 EXTRA is super zuinig de expressefrem van 18.45 door X. S. stranhan ATlET alleen eethuizen, bioscopen, kroegen, herenmodezaken en grammofoanplatenwinkels draaien 'in New York de hele nacht door, maar ook Justitia komt niet op haar bed. 's Avonds om acht uur begint night- court, in een gemeentelijke iuolken- krabber, die oprijst tussen China- town, waar een paar duizend Chi nezen al vele jaren kleurig Pe- kingkje spelen en de Bowery, the end of the line, waar zwervers in portieken slapen en zowel de lage prijs van het bier als de zig-zag gang der meeste voorbijgangers af doend demonstreren hoe arm, dor stig en desperaat de inheemsen van deze wijk door het leven gaan. Uit dit grote, grijze reservoir stromen elke avond honderden klanten de rechtszaal binnen spelersdope peddlers, vechtersbazen ën beschon- kenen, die hier aan de (opende band worden afgehandeld door een bol ronde, mateloos verveelde magistraat, die in èen soort hoge preekstoel, als een enorme, opgezette vis boven deze driestuiversopera uitrijst. Veel zeggen doet hij niet. Het par lando wordt voornamelijk verzorgd door een kleine, potige politieman, die als sergeant Donderhond, in een Amerikaanse legerfilm, een overdre ven raak geval van type casting zou zijnMet granieten zakelijkheid zoekt hij bijeenhorende verdachten en getuigen uit de groezelige hoop, snauuat verbalisanten naderbij en weet ieder, die ook maar een lichte neiging lot breedsprakigheid ver toont, daarvan onverwijld te gene zen. „Spreekt u Engels?" vraagt hij tel kens weer als er een nieuwe voor het hekje verschijnt, 't Blijkt geen overbodige nieuwsgierigheid, want Neto York bevat zoveel vreemde lingen, dat er herhaaldelijk tolken, aan de zitting te pas moeten komen. De grote zaal is eivol misère in al lerlei kleuren zwart, blank, beige, bruin en, wat de drinkers betreft, paars. Soms'valt er iemand in sZaap. Dan komt een agent hem wakker duwen. Maar overigens is de stem ming tamelijk libertijns. Er wordt hardop geconverseerd door ieder, die er lust in heeft en dat stoort de rechter blijkbaar net zo min als het feestgedruis waarmee, zo nu en dan, de hele levende have van een kroeg wordt binnengeleid, de glans van het plezier nog op de ongeschoren kop pen. Achter een kaarsrechte grijsaard met een fiere, witte kuif, die in zo'n club heeft terechtgestaan, loop ik, na een. uurtje, het gebouw weer uit. Hij daalt, nog wat onrast van tred, de treden van het bordes af, raapt, zon der vaart te minderen, een peuk van de grond op en steekt er de brand in. Een paar meter verder staat een grote, gemeentelijke papierbak. In het voorbijgaan grijpt hij er een krant uit en wandelt daarmee doel gericht de Èowery in.. De eerste kroeg gaat hij binnen. Aan de lange bar rangen uitgetelde mannen, bo ven toier hoofden de televisie een calchwedstrijd vertoont. Terwijl op het scherm drie baardige reuzen be- proeven elkaar ledematen uit te draaien of in het gezicht te schop pen, bestelt de oude een glas bier, Hij heeft de krant op de bar ge legd. De kastelein, een paffe figuur met de niet te schokken zielsrust van een portier in de hel, wil er even in kijken, maar hij rukt 'm uit zijn hand. „Dat is mijn krant", snauwt hij, „koop jij zelf maar een krant. Je hebt centen genoeg". Wat maak jij je druk óver mijn centen?" vraagt de ander. ,'JDrukroept de oude. „Die een- ten van jou zou ik helemaal niet willen hebben. Omdat je ze gekre gen hebt, door ons uit te schudden. Nee man, ji ~ult nooit genieten van je geldJe unt niet eens rustig gaan wandelen met je hond. Hij bijt je". De kastelein haalt zijn sckouders op. Er treedt een zeer wazage per soonlijkheid binnen, houdt zich aan de bar vast, kijkt hem getoond aan verklaart dan: „Jij hoeft mij niet te zeggen dat ik dronken ben. Dat weet ik heus zelf wel..."' Hij doet er een' sluto knikje by, draait zich om en laveert weer met een pathetisch soort waardigheid naar buiten KRONKEL (Advertentie IM.) Verkort Mulo voor P.T.T. sa N.S. Do kortste «n voorc/o//gsie opleiding i (Bekende Schriftelijk* Cursus) Er zijn wegen om inlichtingen eruit te krijgen, zei de inspecteur goedaardig, Die kosten tijd. De inspecteur riep een ordon nans. —Laat dat meisje vrij en breng haar hier. Zeker kapitein, Kom, zei hij tot Olga. Ik zal wachten om te zien of dat deel Van de overeenkomst wordt ge houden. U bent wantrouwig, senora, Ja. De ordonnans kwam terug met Pi- li. Haar lip was gezwollen en de voorkant van haar jurk was ge scheurd. Ze zag er behuild uit. .Ook Field zijn werk, zei Olga. Field kan er niets aan doen, heer. Ik zag u niet op het ogenblik zei het meisje. Help hem Olga, nie- .dat ik deze deze vrouw herkende, mand anders zal het doen. Nu keek de klerk op. Ja, ik heb haar woning doorzocht, Ze heeft het niet zwaar gehad, Field had geluk, dacht Olga, Zij heeft'mij bedrogen. De moorde- zei de inspecteur. Ze gaf ons al het was altijd weer hetzelfde als je naar Field-was daar. heel gauw de inlichtingen, die wij iets gedaan wilde hebben. Wiens fout is dat geweest?, zei wilden" hebben. De klerk had er een inspecteur bij de inspecteur. —.Te zult in het ver- Breng haar naar huis, zei Olga gehaald. Zij stonden, te kijken naar volg je huiszoekingen grondiger heb- tegen Dolores. de gekreukelde kleren en het geverf- ben te leiden. Je bent hiervoor zelf Ik vrees dat ze hier zal moeten de haar van de twee vrouwen. nu onder arrest. blijven, tot wij terug zijn,, zei de in- Uw naam, senora? .Hij wenkte naar enige ordonnan- specteur.Ik moet mijn voorzorgen Olga Honrubia. Mijn hemel, sen. .U hebt me laten vallen, zei de nemen. Zij hoeft niet.in hechtenis te moet die man dat allemaal opschrij- politieman verwijtend tot Olga, toen blijven. Senora Fardo hier kan bil e moordenaar van ad- uy werd weggeleid.' haar blijven. ven? Wilt u de miraaï Franklin vinden, of wilt dat niet? En de andere senora? Dolores Pardo. De inspecteur wendde zich tot haar. -r U. weet waar deze Field nu is? Ja, Maar u moet zich haasten. Uitstekend, zei Dolores. U, senora, gaat met 'ons mee, zei de inspecteur tegen Olga. Als we nog meer tijd verspillen L. VRAfSeN MOET.' - GELD TEXÜ&- VRAGEN? W) I De inspecteur raadpleegde eniga Hij blijft daar misschien niet. De by het zoeken naar de moordenaar, papieren. inspecteur blies op zijn fluitje.—Wat zei Olga, opzettelijk grof ora het Wij zoeken naar u beiden. ons volk toch dol is op lawaai, dacht meisje, zal Spanje de risée van Euro- Nu, hier zijn we. Wij willen '-Olga. Verscheidene agenten snelden pa worden. inlichtingen, verstrekken. En wat doet naderbij. De inspecteur gaf instruc- De inspecteur klemde zijn lippen u? Handelt u nu snel? Neen. U stelt ties. Een ordonnans bracht een. pis- opeen en hij ging voor, het gebouw overbodige vragen en u stempelt pa- toolholster en gespte het aan zijn uit Zij volgde hem. Zij stonden op pieren. Vraag ik uw naam? Neen, riem. De inspecteur beval de beide de treden buiten en keken naar het immers. Uw naam interesseert mij vrouwen hem te volgen het gebouw warm oranje maanlicht op het lege niet. Ik ben ervan overtuigd, dat het Uit, plein, een zeer voortreffelijke naam is, als Olga bleef waar zij was. Na eeri ogenblik haalde de in- iemand de tijd heeft er aandacht aan Er is. eerst nog een voorwaarde, specteur. diep adem: te schenken. Op het ogenblik is die De inspecteur bLeef staan. Hij was Hoe schoon is Spanje, tijd er niet... Olga brak af. Verder- een korte man, enigszins gezet, met Ja, én hoe barbaars zijn zijn op stak een agent de gang over. Zij een kleine, benige, gebogen neus tus- Inwoners, zei Olga. I herkende hem als degene die de vo- J rige avond de huiszoeking in haar t kamers had geleid. Hier. Deze man 1 zal me wel helpen. Hij kwam naar hen toe. Arresteer die vrouw. De klerk zei: Zij zegt, dat ze ons J bij de moordenaar kan brengen. De inspecteur zei: Herken je haar? sen een kortgeknipt snorretje en dicht bij elkaar staande ogen. Nu, senora? Geld veronderstel ik? De invrijheidstelling van mijn protégé, als zij hier is. Wij aanvaarden geen voorwaar den, senora, Dan kan ik u de verblijfplaats Neem mij niet kwalijk mijn- van de moordenaar niet zeggen. Geeft u de voorkeur aan d« tijd dat men niet met een das aan op straat durfde komen uit angst dat iemand zou schelden voor „aristo craat" en de menigte zou ophitsen, de man met de das te lynchen? U, senora, zou het in die mooie japon niet lang hebben volgehouden in die tyd. Dat was de wet van de massa. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1