Legeroefening La Courtine verhaal van „wit en zwart „Duitse wonder" nu ook in Saarland §een biad mordernmut Ben Goerion vormt tijdelijk kabinet Geen blote armen Alleen over Oceaan Ontevredenheid s over de eerste man kalm drukkersconfuc't Vliegtuig was te Nog overleg in zwaar; 7 f]()den Engeland '■TV -weekeinde met enige lering en schriel vermaak Forse „stroom van kousen en kazen begonnen IfeS?'H"ws de l"'isk<""C!' ,eTV-programma's SlD* Mr. G. Helders lid van de Raad van State Djakarta met pokken besmet door Louis Armstrong speel t weer Vier ministers uit regering "Vanavond Toer hoorders ff± i T- SPARK door ÖDWI Maandag; 6 juli 1959 (Advertentie l.M.) 5 99 ..Dis is het. vclrirantsoen, omdat ze leren zijn aangekomen." lui drie de lichting van militaire zijde. „Mor- 1 gen wordt het beter. Dan krijgen ?.e 50 gram vleesware tl." Volgons de voorschriften zal hel allemaal wel zo zijn. maar naar nuch- tere maatstaven gemeten, vonden wij hei beslist bedroevend, dat een zon- dagse lunch van de militairen, wier lol d<tor hun hoogste superieuren zo uitbundig was bezongen, dit schriele I karakter droeg. Zoals wy de legering van de sol- daten in de gebouwen, waarvan de ec-ste uit het begin van deze eeuw dateren en die kort geleden door i Algerijnen in uitgewoonde en ver- vin'1de staat waren achtergelaten. I onder de maat achten. Naar in La Courtine vernomen i nen. waarop de oefenterreinen lig-wc'i'dT- zal de Nederlandse minister i gen. Met de verplaatsing van de j an Defensie, Sidney van den Bergh. troepen, die woensdag al vanuit de chef vantde generale Nederland .as toornen. stroomde ffSWi ÏVR in twee dagen het Franse milita (Van ren onzer verslaggevers! LA COURTINE, De Grote Co- j lonne heeft La Courtine bereikt! Onder de hoogstaande zon van Mid den-Frankrijk hebben zaterdag de 501) wagens van Bo urges langs de kronkelende Creusc en ontelbare haarspeldbochten de weg gevonden naar liet op 8110 meter hoogte ge- legen plate a van de Duizend ISron- oefenkamp vol met ruim H000 man troepen en ongeveer 1O0O voertuigen. Hef verhaal over La Courtine is op dit moment een verhaal met wit en zwart, met zeer positieve en zeer negatieve aspecten, waarin naar onze mening het wit en het positieve voorlopig nog overheersen. Om ons dan allereerst tot de pret tige kanten :e bepalen: de grote waardering van de commandant van hot eerste legercorps, de luitenant- generaal F. Gips en dc commandant van de eerste divisie, de generaal- majoor A. V. var. den "Wall Bake. Tot de positieve facetten kunnen ook de activiteiten worden gerekend, die door de dienst Welzijnszorg in La Courtine zijn ontwikkeld; o.a. week end-trips. bioscoop voorstel lingen, zwemgelegenheid en lectuur (boeken en dag- en weekbladen). Tot. het -zwart en het negatieve willen wij in de eerste', plaats reke nen, de ervaringen, die de militairen "bij dè eterij op zondag hadden. Wij waren.or getuige van hoe honderden soldaten zondagmiddag veel te Iaat in de rij kou den gaan staan voor een uitermate povere lunch, over welk feit zij, naar goed Nederlands gebruik, hun mening niet onder stoelen of banken staken. Die lunch - bestond uit een mok. waarschijnlijk gekookte, koffie, vier sneden brood met margarine en een halve centi meter dikke plak boter ham worst van nog geen decimeter diameter. Montjgny, van Ï4 tot 16 juli La Cour tine bezoeken. PARIJS. De Franse omroep j heeft zondag, als gevolg van een 24- j uurs-staking van radiotechnici voor hoger loon. slechts gramofoonmuziek kunnen uitzenden. Ook de televisie viel onder de staking. (Van een oneer verslaggevers) LA COURTISE. Wij hebben geiien. hoe it ij een tempera tuur rail minstens dertig graden cel- siati een of J icier een ran de vele. Nederlandse militairen, «ie in hef Franse La Courtine rond lopen., sommeerde de mouwen van'zijn overhemd omlaag te doen. U-'ij bebben met verbijste ring vernomen, dat alleen bij het veldtutiue de mouwen -van het overhemd opgebold mogen worden. Deze maatregel cou nog uit de tijd run minister Sra.f stammen. Hoe liet ook zij, een ding staar rest: de Nederlandse tnififair, die in Frankrijk oefent moet m staat gesteld, trorrterc op 3*n rninst met bruine armen naar huis te gaan. Als dat 7iief ge beurt. kunnen we alteen manr zeggen, dat hei Nederlandse .^ger in Frankrijk ze „bruin bakt'" en toch tctt terugkomt... ekker kingen van middelbare scholieren over deze vroege Tachtiger („Ik vind hem zo onvolwassen!"') De Mooie Meisjes waarover Adri- aan Morriën bij het filmpje van Joan van der Keuken lyrisch uit weidde liepen net iets te achteloos voorbij de smalfilmcamera van de jonge fotograaf-cineast om spontaan LONDEN. Er is ook dit Week einde nog geen oplossing gevonden voor de conflicten in de Britse kran tenwereld maar de besprekingen worden voortgezet. Werkgevers ca werknemers in de drukinktindustrie komen .vandaag opnieuw op het mi nisterie van Arbeid bijeen. Zoals bekend, wordt de verschij ning van de nationale en de Conden se avondbladen na woensdag be dreigd door- het opraken van de druk inkt voorraden. Er is nog geen oplossing in zicht van het conflict in de. drukkerswe reld waardoor het werk in meer dan 1100 provinciale bladen en meer dan wees, dat Van der Keuken in. Parijs j 2ijn métier beter, heeft leren ken nen. B. v. K. BONN. Toen om twaalf uur in de afgelopen nacht ook de econo- mische grenzen tussen het veel om streden Saarland en de Westduitse Bondsrepubliek nog maar nauwelijks tot het verleden behoorde», reden honderden vrachtauto's en lange goederentreinen uit Duitsland het Saargebied binnen Zij vervoerden j Met deze laatste stap naar volle- j ledige aansluiting verliest Frankrijk een van de belangrijkste kolen- en slaalgebieden van Europa, terwijl [Duitsland een aanzienlijk bclangrij-; ker plaats dan voorheen in de K.SG gaat innemen. Televisie-vermaak op dfiflaroud blijft een uiterst moei- te 2ijn. maar het filmpje zelf be- 4000 drukkerijen sedert 17 juni stil- h.'tke zaak. De KRO probeerde het T" met van alles een beetje. Wat ons betre.lt tras het filmpje ran HHch- tock nog het aardigst. De reportage i'an het optreden rara de Mas/re ech ter Staar be trees, da bef aancrenn- - WA? li. J T _il mer is om naar dat koor te luiste- W.Ëlt NjlHdt U de ren dan om al die Hnpcncfe mannen g ■■bonden door een geforceerd aan ligt. Vertegenwoordigers van werk gevers en werknemers slaagden er zaterdag op het ministerie van Ar beid niet in een uitweg te vinden maar men was bereid opnieuw over leg te plegen. ijskasten, dameskousen, tomaten en roomkaas. I Voor de Saar landers zelf is het deze week alleen nog maar een i kwestie van franken tegen marken wisselen, en zy zijn weer ais van- NEW YORK. Een voormalig lid ouds onvervalste Duitsers. De Fran- van de Poolse luchtmacht. Grabows- se douane-ambtenaren, die op veo ky, is zondag in New York aangeko- schillende grensposten nog over wa nten nadat hij alleen in een ze; aoot ren ongeveer twintig man wer- van ca. zeven meter de Atlantische den door de plaatselijke bevolking Oceaan was overgestoken. 'j vriendelijk met afscheidsfeestjes uit- De 57-jarige Grabowski, die thans geleid. Ook de premier van Saar- Tunesisch staatsburger is, was op 12 Jan«' dle vannacht persoonlijk hielp «pril uit Tanger vertrokken. Hij had de hekken omhoog te halen, bood bij zijn aankomst, nog slechts voor 5 lit;n dineetje aan. dagen proviand aan boord. Onderweg DEN HAAG. Met ingang van 1 ...j augustus 1959 Is benoemd tot lid van onder meer auto's, televisietoestellen, I de Raad van State mr. G. Ph. Ilel- ------ derc, oud-minister van Zaken Over zee, in Den Haag. Deze benoeming is geschied in de vacature, ontstaan door het eervol ontslag aan drs. J. W. dc Fous. die minister van Economische Zaken is geworden. doend verhaaltje en zelfs Ann M; ga ret Sterman, Ramses Sliaffy eu Rita Rcys konden in vereniging met aardige camera- en regie vondsten niet,. de indruk wegnemen, dat we hier te maken hadden met nijver -knutselwerk en meer niet. Gelukkig was er ook nog Jan Cot- taar om met een interessante repor tage over de Tour de France iets goed te maken. De AVRO had als zondagavond verrassing' flitsen uit de nieuwe re vue van René Slees wijk „Komt u ook vanavond?" De interviewtjes tussendoor vielen niet allemaal even gelukkig uit. maar de flitsen zelf zullen v^or vele kijkers een aange naam voorproefje zijn geweept. Bij het pro gram maat je over Jacques Perk registreerden de camera's en microfoons na het deskundige com mentaar van prof. G. Stuiveling een aantal heerlijk-eigenwijze opmer- een vaak onderling zeer verschjl- lend oordeel en op een handjevol i vriendelijke of boze brieven van kijkers aan de omroepverenigingen na blijft het daar verder bij. Hoe de I miljoenen kijkers in ons land over de programma's denken komt eigen- i lijk nooit iemand te weten, omdat I juer in tegenstelling tot landen als Amerika, Engeland en Duits land de middelen ontbreken om regelmatig peilingen te verrichten. Het weekblad „TV"' heeft jiu in zijn nummer van 8 juli een grote enquête uitgeschreven, waarbij, zo als wordt aangekondigd, minstens Ï0.G00 kijkers worden betrokken. PEKING. Bij de bouw van een I stuwdam in de Han. een rivier in j de Chinese provincie Honan, is on langs een kopergieter!j blootgelegd, die meer dan 30D0 jaar oud zou zijn. In hetzelfde gebied hadden Chinese oudheidkundigen .mk ijzergiete rij ontdekt, die c 1 :-»0 jaar oud zou zijn. LONDEN! - Het Viking vracht vliegtuig, dat In september 1958 in South a M een voorstad van Londen, neerstortte .waarbij zevenmensen- om het leven kwamen was overbe last en In slechte staat,van onder houd. Bovendien was de gezagvoerder, „een zeer ervaren .piloot", overver moeid. en zijn twee bemanningsle-. den waren onvoldoende ervaren, al dus een rapp'ort naar aardeding van een. openbaar onderzoek dat maan- dag is gepubliceerd. De 26-jarige Nederlandse tweede piloot, Gerard Altena uit. Rotter dam, had weliswaar het vereiste brevet, maar was onvoldoende er varen. Er was niet gebleken dat hij oververmoeid was, aldus, het rap port, De Viking stortte op een rij hui - zen neer, veertig minuten, nadat het toesiel van Londen Airport naar Tel Aviv was opgestegen. De drie be« mannigsleden en vier mensen op.de grond vonden de dood, DJAKARTA; De gemeente Dja karta is tot een met pokken besmet gebied verklaard. Ambtenaren van het ministerie van volksgezondheid hebben dit zor.dag bekend gemaakt. Gesprekken in ee» vrcc-mda hole! (landgenoten onder el. fffljQi/pp A/Z/i/^/i' kaar): „Ik heb niks tegen: dat Italiaanse voer. daar niet van. maar ik heb togen mijn vrouw gezegd; zodra we thuis zijn, keer met storm te had hij een paar kampen gehad; NEW VORK.Louis Ann strong, die de vorige week een Heken huis in Italië verlietzorgde zaterdag voor een grote verrassing door on- reru'ficfiT op een jazcarond in New York te verschijnen. „Satchmb",' die zaterdag 59 jaar werd, wandelde het toneel op nadat het Engelse orkest van Johnny- Dank worth zijn. laatste nummer had gespeeld. Iemand reikte hc-m een trompet aan eu na een aarzelend be gin speelde hij zijn herkennings melodie ,-it's sleepy time down south''. Hij bleef ongeveer vijftien minuten op het toneel en specld- ver schei done nummers voor het ver raste publick. Naderhand vertelde AmvTong nog; „Ik kwam niet om te bewijzen, dat ik niet ziek bon. Ik. kwam alleen maar om tc spekn". De benzine zal nu in Saarland goedkoper worden, labaksartikclen, cognac en andere artikelen duur- der. Om zich hiertegen te dekken heb ben vele Saarfanders voor' het bé- ;gin van de volledige economische I eenwording met Duitsland tégen. voordelige Franse prijzen verbruiks- goederen gekocht. West-Duitsland en het Saargebied zijn al sinds 1957 politiek verenigd, nüdat uit een volksstemming van 1955 vvus gebleken dat daar bij de Saar landers voorkeur voor bestond. (Advertentie I.M.) Help II zelf en Uw tafelburen uit de (zuur)brand. Houd altijd Rennies tij de hand... laC. kay. overtollig interim-regering zal zijn. Ik zal op de vergaderingen echter niet mei i de vier minister hoeven te zitten". Hij zei voorts tegén een verslag- i gever: ..De motie van vertrouwen i in het parlement op woensdag en inijn ontslagaanvrage van zondag- Tirr an y— avond droegen ertoe bij "de blaam j TT Ben Goerion heeft<üe door het gedrag' van rie Ach- zondagavond zijn ontslag als pre- Uoeth Avoda bo de regering was mier ran Israel ingediend. De 72-1 geworpen uit te wissen", jarige regeringsleider gaf daarmee Do Ach'doeth Avoda en de Ma- mtvoeringaan zijn dreigement dat pam brachten de morele kant van A- lenleveranties in het geding. niet maagzuur ?n of twee tab let ton dover voorbaat, als er eens iet; t. Gemakkelijk In te nemer - onopvaHcnd één vooi •h verpakt. En nog lekkei £k bovendien.... hij zou aftreden als de vier minis ters van de linkse Achdoeth Avo da en de Mapam. die hem niet steunden in de kwestie van de wa penleveranties aan West-Duitsland, niet zouden heengaan. Eerder op de dag had het Israëlische kabinet be sloten het ontslag: van deze vier ministers tc eisen. Na een onderhoud van veertig minuten niet de president van Israël deelde Ben Goerion mee: „Tot mijn spijt zal ik premier en minister van Defensie moeten blij ven irr dezelfde regering, die een Zaterdag demonstreerden mensen, die in Duitse concentratiekampen luidden gezeten, tegen de leveran ties. De premier had echter' een motie van vertrouwen in het parle ment over deze kwestie gewonnen met 57 tegen 45 stemmen. Het debat over het geschil in het kabinet heeft ernstige schade toe gebracht aan de internationale po sitie van Israël, had Ben Goerion in zijn brief aan dc president, waarbij hij het ontslag van het kabinet aan- bood, verklaard. Iedereen kan oen formulier aanvra-'l kook jij" voor mij gestoofde ründer- gen en zijn mening kenbaar maken j lapjes met rode kooi." over dc programma's vanaf 1 okto-i Een ve.,t die hier-met 7out#.'ha-' ber 1958. De resultaten worden in 5 venten kan schatnfk augustus gepubliceerd. De enquête j."J»5?.Fai centen. Kan schalujK sluit op 20 juli. i ry j. „Myn man is de hele ochtend aan IxCtulÓ het strand geweest; ik 'ben op. de markt wezen kijken, nou je wordt er doodmoe, maar ik heb er een prachtige jumper gekocht, gewoon voor niks." „Man, je rookt veel te voel, zo meteen ben je door je sigaren heen en dan is je vakantie bedorven," „Mens, begin je hier nou ook al met je gezanik?" „Mijn schoonzoon heeft een grote zaak, trouwens ze zijn bij ons in de familie allemaal zo flink in de han del. „Hij snauwt tegen haar alsof ze al jaren met elkaar getrouwd zijn." ,.lk heb een heerlijke vakantie, maar het is toch een vervelend idee dat ze in Holland nou nieuwe ha ring eten en dat wij elke dag ma caroni moeten kauwen." „Die sjaal heb ik op de maLc', in Venetië gekocht, on die das op de markt in Rimini, morgen gaan we naar Florence, want daar is elke dinsdag een reuze gezellig! „Toen ik hier vijf jaar voor het eerst was. stond er maar één hotel, en kijk nou efeis." „Kent u die van de handelsreizi ger, die iri Parijs op een terrasje gaat zitten?" „In dat hotel aan de overkant kla- ERNSTIGE MUZIEK 1.10 NCRV. Oude Franse- orgelmu ziek uitgevoerd door Jaap Dragt. 8.00 NCRV. Verzoekprogrumma piano- concerc van Rachmaninoff. 9.10 NCRV. Andrê Gcrtler, viool, en .Jan Nederpelt, piano, spelen een So nate van Janacek. 9.35) AVRO. Holland Festival. Het Am»dei!s Kwartet speelt werken van Cured! en Britten. 23.15 NCRV. Belgische -'muziekkorps der Gidsen oXv. de commandanten Arthur l'revost cn Simon Poulain speelt werken van LtiHy, Cliopin. Karlók. Absil en root. 23.15 X CRV. Strïjkfrio nr. 2 van Hin- demith, uitgevoerd door Jean t'oug- net; Frederick Riddle, altviool en Anthony Pini, cello. 23-1 AVRO. Requiem van Duruflé (St.) LICHTE .ML'ZIEK 8.03 Avut). Amusementsorkest van liet X1R o.l.v. Francis Bay met zang van ,!n Leemans en Bob Benny. 8,35 t)'r even tussen door met Teddy en H«nfc Schollen. 10.34 AVRO. Een Scheveningen met hel Berg, Frans Poptie c» Gregor Ser- ban. i vond je FOLKLORE EN JAZZ 7.11) AVRO. Muzikale folklore van het Iberisch schiereiland met toelichting van dra Maya Hoogveld. 8.5b AVRO. Jazz from the Carnegie II all. GESPROKEN IVOORD 7.30 NCR V-ra diokrant. 10.01) NCRV. Prof. Piepenhcirst com mentarieert de gebeurtenissen parlement. 10.15 AVRO. Causerie door Johati Daisne naar aanleiding van het staatsiebezoek van koning Bnudervljn. VANAVOND 8.25 AVRO. Herhaling van de flnish- teportage van 'de tte etappe Bagnè- res de Bigorre St. Gaudeits. ,9.15) AVRO Nabeschouwing over de vandaag gereden rnzte bergetappe met de twe« reuzen" de Col de Peyresonrde en Col d'Aspin. MORGENMIDDAG Tussen 4.00 en 5.30 directe reportage uit Albi van de 12e etappe van dc Tour de France; St. Gaudens-Albt. BE20R6D p N££.EH.NOU JA, ik HEB TELEFONISCH 6ÊlNFQ£MÊ£f?D NAAR FAMILIElIP DIE NÖ6AI ZIEK 5 - iEMANO OP WIE IK Êl?G &E<5TEIP HET NIEÜW6 WAS MAAR MroSCHlEN 16 WET MORGEN WAT BETER. JE MAS NU WEL FtINk COORPuDEN.JE VPEN-/lkr HAD CXN BEöR'Jpr NATUUR!Uk r'T. X BETER EVEN WALHTÊN ANDERE SCHUILPLAATS Televisie 'anavond. WAGEN uitzending NIET WAAR JE O LAN6 BL'JPr. KUNNEN OPBBLlEN GAAN de cxprcssetreiB van 18.45 NEEM ME. Nftr KWflLUrt DflT IK U N OE REDE VPLMflflR AD WE KON [JEN ONTDEKKEN WELKE BENDE ER DflNNyS LUNCHROOM &UÊEN ZOUDEN WE HET MOntE'VO XHlENTrWEftN KOMEN OH.TUfOÊN WEE HAAKJE?) rtX.HtBJE fil MENSEN GEHAD OP DIE flDVER- rENHE VOOREEN OffiLKNECHr? Wtitr Kfj/VrOOR i/aat d^sta/ot- l£/D£$ NOB NIET &AR5 door ^traehan DE RDVERfÉNriE IK SEN £R NU VAN OVERTUIGD. MENEÊRMOftroiM.DRTZÉiMir'OEOm KEB8EN WILLEN OMDOEN','i0AD ZE NOEMEN. MAAR IK HEB ER óéêN iPEE (fANWATHtr MOTS EE KAN ZIJN jTART VAN DRAG öflPÖ,Dit DONGEN OPROerjf WEET 1ET0. (K WOU DflflK wisr M/Ar ZC KENNEN WEER IN DE KRANT jE DARK. De meest beestachtige van alle. En fin, voegde de inspecteur eraan toe, dat is nu voorbij. Ja. dal is nu voorbij. NIET HE 3PUD ?-0AN 15 DEZE ADVER TENTIE IETS VOOR JOU TJA, EMY iSHETALTyD GOED G£kEND /S£kJ£Esr, HOCKDCCHTEK VAN 'Af BAA/fCD/ftECnSJft AUTO'S. SONTAIANTELS, DURE TV/rjES. /KHESDEfmWK DAT HANS £EU BEETJE 'BOVEN2'A STAND"GET/lOUND /S, ZCALSDAT HEET. OS2E Cfimwiu VINDT U GOK MEI u wckkec yk VORSTELYK, vevRcvw. gen dt» gasten ook zo over het et on." ..Man. je rook: veel te veel. zo niette» ben je door je sigaren heen 'en. dan is je vakantie bedorven." „Ik kan uit dat geld hier geen wijs worden. Waarom' zeggen ze nou niet gewoon: honderd lire is gelijk aart één lire?" „In Holland vallen de mussen dood van de hitte." „Daar heb je dat roens weer met haar mink-stola. Ze heeft zeker niet anders." „Als je 't mij vraagt' is het een gewoon konijnen vellet je." „Die tiigels'inan lijkt op de man van de wasserij thuis, je weet wel, die lange knappe chauffeur „Ik heb ai vijf dagen geen post gehad. Als er morgen weer niks is,' stuur ik een telegram." „Man, je rookt veel te veel. Z5> meteen ben je door je sigaren heciï en dan is je vakantie bedorven." „Zou je hier nou Hollandse kran ten kunnen kopen?" „Evengoed moéten die mannetjes, die met ijs langs het strand venten per dag nog heel wat verdienen." „Kou zit er warempel weer een ladder ïn mijn kous." „Als je ziet hoe lief ze met elkaar zijn. zou je niet zegggn. dat ze al rnarkt. j dertig jaar getrouwd zijn." geleden i „Zjj is zijn wettige en vettige vrouw." „Als ze thuis zijn gaan ze hun dertigjarige vechtvereniging Vieren/* „Man, je rookt veel te veel. zo meteen ben je door je sigaren heen en dan is je vakantie bedorven." „Volgend jaar gaan wij óók vlie gen." „Ik vond die stukjes kip vanavond veel te klein. Een happie voor- een zieke hond. meer niet." „Je wordt hier wel gauw bruin. maar elke dag mooi weer gaat je op j de duur ook de keel uithangen." j „Ze kunnen me nog meer verte!- Jen. maar als dat jonge ding ?.iin i dochter is, dan ben ik de shah van i Perzië." „Man, je rookt veól te veel. zo i meteen ben je door je sigaren heen en dan is ;io vakantie bedorven." Enzovoox-ts. Enzovoorts. Enzo- i voorts. dat wij elkaar altijd op vreemde plaatsen moeten tegenkomen. Rodolfo! En jij draagt maar steeds de vreemdste kleren. Eerst een alpino- petje. En nu deze buitenissige hoed. Ofschoon zulke dingen opnieuw Eie klint je hicr „voriRens beier af zouden kunnen beginnen, zei de m- 2cUen Tom. De godsdicnslige fijngo- spccteur Als gebeurtenissen zoa.s voeiigtieden van de inheemsen, niel- de moord op de admiraal gebrutke- xvaar. EJU/STJAEN NU PROBEERT NAAlS, KOSTE MVT HET KOST, NAAK ALLES TE GEVEN UJATZY Geu)GND/S EN DAARVOOR AtOET HY7KJH L INKS EN RECHTS /Af PEECHUCDEN STEKEN.' (ve&j, BMN HEEFT HYNl/OOJt WET VAN PE VOETBALLER)* WORD JE MET WK /jl lijk zouden worden, Er kwam met groot rumoer een vrachtwagen aanrijden, die onderaan het bordes stopte. Achterin zaten politieagenten. Sommigen hadden witte jassen en helmen en anderen de gewone grijze uniform met hoge petten. Zij droegen sten-guns en ka rabijnen. Zij koken naar OIga, toen die voor in ging zitten tussen de inspecteur de chauffeur in, Naar de kathedraal van San Francisco cl Grande. De wagen raasde weg in de nacht. XIV Weet je Tom deze plek is ideaal. Het is een openbare plaats en toch tamelijk donker. Mensen met bekende gezichten kunnen hier met weinig risico komen om hur instruc ties te ontvangen. Het is hier een van dc twee plaatsen waar ik voorkeur voor heb. De andere is het Norte Station. Field vond zijn spraak terug. En ik die dacht dat het puur toeval was dat ik nu net jou die bewuste dins dag moest ontmoeten. .Dat was in orde. Dat was 's mid dags. Toen was je al uitgekozen. Maar al die ochtenden dat ik vroeg heb moeten opstaan om de Sud Express op te wachten. De Sud Express? Om uit te kijken naar in aan merking komende toeristen, Tom. Ontevreden Engelsen. Maar ik moet zeggen, wij hadden nauwelijks dur ven hopen, dat wij er tegen een zou den aanlopen, die ook nog iets op zijn kerfstok had. Dat heb ik je nooit verteld. Dat was niet nodig, ouwe jon gen. Zodra we dachten dat jij de fi guur was, die we konden gebruiken, Field stapte naderbij. Vat doe je hebben wij onze vertegenwoordigers Het was bepaald licht in de kathe draal, Field zag kaarsen branden in enkele van de zijbeuken. Er was niemand om te bidden, In een zij beuk stond een man met iets dat oji een tekenbord leek. In zijn nabijheid was een priester in een zwarte toog bezig altaar kleden te verwisselen. Field's rubber zolen verstoorden de stilte niet. Hij schraapte zijn keel. De man met het tekenbord koek in het rond: een lichtstraal vanuit de middenkoepel bescheen zijn fraaie Iaat was, snor en stompe neus. Hun stemmen Hallo, ouwe jongen. Het schijnt lor en in diepe stilte. hier? 2k had gehoopt het geheim ta kunnen houden, zei Rodolfc». Nu Jieb jij. rh> omdekt. tk studeer bouwkunde, li li rijf mijn dissertatie, over dit gcb«.u\v, en pater Kamen Kier staat mij toe hier te werken en aantekeningen te-maken. De priester glimlachte tegen hen. I-ly zal wel gauw weg gaan, zei Rofoïfo. dan kunnen wij praten. De priester vouwde het altaarklrcd op en nam liet over zijn urm. Rodolfo keek hem na, toen hij door een lage deur wegging. Daar ga at-ie. Field staarde ?.ijn vriend aan: Zeg dat nog eens. "Wat, beste kerel? Daar gaat-lel Schreeuw het 1 Hier Tegen beter weten in hoopte Field, dat zijn verdenking verkeerd was. Ik kan het niet geloven. Ik neem aan dat je Pépé hebt gevonden?, zei Rodolfo. Ik vroeg me al af, waarom hij zo pas is gekomen. Ja! Dat weet ik, :ingen vrijwel ver in Londen enige inlichtingen laten inwinnen. Nu begrijp ik het. We begonnen al tamelijk wan hopig te worden voordat jij op het toneel verscheen. Ik moest noodza kelijk een verontschuldiging vinden voor mijn voortdurende aanwezig heid op het Norte station. Daarvoor heb ik een grote familie uitgevon den. Zusters die niet te voorschijn kwamen enz. En nóg heeft 't ernaar uitgezien, of we een heel ander plan zouden moeten bedenken. Ik werd veel te goede vriendjes met de kruiers.. En toen kwam ik aan, dacht Field. Je was geweldig Tom. Bitter en blut. Je was bang, naar jc eigen land terug te gaan. En dan je uiter lijk. Met die gelaatskleur was je het proto-type van hoe een Span jaard zich een Engelsman voorstelt. Maar politiek was je even anders ge tuit. Je weer. nu r.eii hoe dal ons te L wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1