NEDERLAND EN BELGIE Michele MIRANDA regeert nu Amerikaanse ONDERWERELD Kijken Sicilië in de greep van de Mafia KIEKEN e vermist Jr&eAna Kamperen geknipt om te Geen komkommers naar Zwitserland - van 18.45 (radian Doiicïfrdaw 9 juli 1^59 rET hogelijk gewaardeerde bezoek, dal BomJewijn, fc. HEi. nogeijjK gewaardeerde bezoek, dal JBomJewijn, koning der Belgen, 0)> het ogenblik aan ons land btengt. markeen een fa«e van wezenlijke toenadering luss-en de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De verhouding tussen Nederland Cn België is nooit feitelijk^ slecht geweest, nadat de bitterheid ah ge\olg van gedwongen samenzijn en scheiding der beide landen in de vorige eeuw bad idteeverkt; maar het was toch een verhouding, vergaand gebasceuj op gemis"aan he- moeicnis met en gebrek aan belangstelling *oor elkaar. In het Noorden vond men, dat die roerige Belgen dan zelf maar moesten zien wat ze er ian terechtbrachtcn. En in het Zuiden was men erg verlangend, inderdaad ie tonen wat men kon. Zo keerden de beide landen elkaar de rug toe. Op dit ogenblik is een ieder er wel van overtuigd, dat de'scheiding heelt berust niet op liberale grootsprakighnd en katholieke onvdraag* zaamheid, maar op vse/enlijk verschillende opvattingen en katakterliekkeu. Het is nu eenmaal Lyperend voor West-Europa, dat het op een betrekkelijk beperkt grondgebied zoveel duidelijk tc onderscheiden culturen venoont. De geschiedenis had de Nederlanden tamelijk ver uiteen dt,rn groeien, en hun gedwongen hereniging na de Franse tijd in het verhand van een vrij -.traffe eenheidsstaat ontbeerde alle voorwaarden om weer hat ironisch te doen samengroeien, wat tweeëneenhahe eeuw zo'n uiteenlopende geestelijke fysionomie had gegeven. Protestantisme hier en room «-katholicisme daar, enn^ei va tinne hier cn Frans-getint radicalisme daar, het waien slechts de uiterlijke verschijnings vormen van zeer ongelijke geestesgesteldheden. De Belgen warm anders dan de Nederlanders, en zij zijn het nog. En een eenheidsstaat heeft nn eenmaal nooit het vermogen, zulk een verscheidenheid op te vangen. Histo risch gezien heeft tie van boven opgelegde samenvoeging dan ook meer kwaad dan nut gesticht. GEKWETST en^ioogliarlig heeft Nederland zich jn de dei rigor jaren van de vorige eeuw teiuggetrokken: en het zijn vooral de Vlamingen geweest, die daarvan de dupe zijn geworden. Geheel alleen hrbben zij in de bres moeten staan tegen de verfransing, en geheel alleen hebben zij standgehouden in moeilijke stellingen. Ceen feit getuigt duide lijker voor de Nederlandse zelfgenoegzaamheid in de vorige eeuw dan de' onverschilligheid voor de Vlaamse strijd. Zo sterk als Klankrijk zjeh zijn cultuurmissie sleed* bewust is geweest, zo weinig hebben de negenlirnde- eeuvrse Xoorfinedcilantlci? verstaan, daL het in Ylaandeien ging om iets, wat indetdaad heel het volk was: de taal, de erfenis van eeuwen. Natuurlijk, de staatkundige scheiding was ecu onherroepelijk feit. en niemand was geholpen met uil/iehrlu/e pogingen, er op terug te komen. Maar het zou voor de Vlamingen pen ontzaglijke morele «leun zijn gevveest, indien de Nederlandse letterkundigen en de Nederlandse wetenschap de stamgenoten over de gren» de gecri olijke munitie hadden geleverd voor lum strijd. Dit is niet geschied. De contacten, die er zijn ge- weest, hebben het karakter van uitzonderingen, die de regel bevestigen, Het 1 is een houding, onvergetelijk en onvergefelijk door bekrompenheid en kort- zicht igheid. i Met de rug naar elkaar toe. Ook politiek en economisch heeft België zich op zijn eigen wijze ontwikkeld; wel meL telkens een zijblik op Frankrijk. maar toch geenszins op dezelfde wijze. Dit hoeft niet te ver ha/.en. "Wam België was niet zomaar een Europese staat, het was oeroud cultuurgebied met een lange ervaring van zelfhandhaving ook onder de moeilijkste om standigheden. En tie tijden waren «iet zo ongunstig meer, Men vva« haas in eigen huis, de Scliclde was weer open cn het land had de beschikking over zowel goede hulpbronnen als over bekwame krachten. DE laatste kwart eeuw en vooral de jaren na de oorlog hebben de. opruiming te zien gegeven van veel misverstand, onwetendheid en, aan Nederlandse kant, eigengereidheid. De toenadering van heide landen in een wereld, die een zo grote ver-Hum ing van de zwaarte-' punten laat zien. berust enerzijds» wel op de drang der onkundigheden, maar; onLbeert anderzijds toch ook stellig niet gloeiende s> in pat hie en waardeiing. Goed, men is anders, handelt anders, reageert anders; maar er is e«n grote neiging om daarvan nnk ett vooral de pofitieve kanten te zien. Daarom is de Benelux wel meer dan een belangengemeenschap. Ze i« ook de uitdrukking van het feit. (lat na lange, iatige jaien. pen formule i8 ge vonden die een samen binding van de I-age Landen mogelijk maakt, /ouder dat. de neiging bestaat de stiil van de een aan de ander op te dringen. De slagbomen aan de grens hebben nog maar een zeer beperkte betekenis behouden. Er is een nog altijd toenemende culturele cn economische tut- Wiejelillg. Ziedaar de reden, waarom Boudewijn hier 'M van harte welkom is. Veeleer dan het symbool van de gescheidenheid der Nederlanden ,i* hi.i de hei au l van de verbondenheid. Doch zo al de gescheidenheid haar betekeni* verliest, de verscheidenheid Wijve als verkwikkend en bevruchtend element, zo welkom in een lijd van al te veel troosteloze nivellering. ZO JUIST heeft een nieuwe man de troon van de Amerikaanse Mafia beste gen. Het is de 62-jarige Michele („Noem me maar Mike") Mir and a. De nieuwe -koning van de onderwereld kleedt zich als een bankdirecteur en spreekt met de zelfverzekerdheid van een groot zakenman. Hij doet trouwens zaken in er bestaat nu eenmaal galgehumor Éu?eede-hand.s begrafenis enziekenauto's. Wel, zijn schnabbels zorgen ervoor dat men deze dingen iuel no- dig heeft. Hij is acht keer gearresteerd wegens moord en geweldpleging en heeft ontelbare keren moeten verschijnen voor commissiesdie een onderzoek instel den naar de ..rackets'*. Joe Adonis. een van de hoge priesters van de Amerikaanse Mafia, verbleef enige jaren ge leden ook In Nederland. Hij werd jrearresteerd maar weer vrijgelaten. {Adrcrientïe 1. M.) HILVERSUM De commissaris van politie te Hilversum verzoekt namens de ouders bekend te worden gemaakt met de verblijfplaats van Roosje Constanze Blaauvv. oud veer tien jaar, geboren te Beverwijk, wo nende te Hilversum. Zij verliet op 3 juli 1859 de ouderlijke woning en is sindsdien spoorloos. Een onge luk wordt gevreesd. Signalement: flink postuur, lijkt zestien a zeventien jaar oud. donkei j haar, zogenaamde ra tien kop. Kle- j ding: spijkerbroek, geel truitje, rode j sandalen, draagt veelal een bril mei hoornen montuur. Michele of Mike is jarenlang een nauwe medewerker geweest van Vilo Genovese, die hoofd van de Mafia werd na de deportatie naar Italië van Lucky Luciano, de „Gebrilde -v intellectueel*', die thans in Jtal ié van A- een welverdiend pensioen geniet- Wegens handel in verdovende mid delen is hij tenslotte gepakt. In 1937 kon Genovese nog net de dans ontspringen. Hij ontvluchtte naar Italië nadat er een aanklacht tegen hem was uitgebracht wegens moord op een van zijn collega's uil de onderwereld. In 1945 dook hij onder oen andere naam op als jolk in het Amerikaanse leger. Het -\yas een voortreffelijk camouflage voor ecu zwarte ha n del-prakt ij ie op grote schaal. Een Amerikaanse agent Dickey wiens laak het was de zwarte handel uit te roeien kwam hem op hel .spoor. Hij sloot hem op in de ge vangenis en pas daar ontdekte hij dat hij iemand gevangen had. die in de Verenigde Staten werd ge zocht wegens moord. Protectie VAN dat moment af kwam Dickey in' moeilijkheden. Niemand scheen het aan te durven de ver antwoordelijkheid te nemen een machtig man ais Genovese terug te brengen naar Amerika. Dc betref fende documenten te uitvoerig om hierop in te gaan, zijn gepubliceerd. Zij leveren een ontstellend voor beeld van protectie. Tiert maanden Jang werd Dickey van het kastje naar de muur gestuurd. -- Een minder moedig man zou al lang de moed hebben opgegeven, het land werden vervoerd nm te Maar Dickey was als een temer, laten voorkomen dat ze daar waren Hij bracht Genovese ten slotte eigen, vermoord. handig naar New York. De misda- Ignazio werd ten slotte ook zijn diger La Tempa, opgesloten m de broeders in de misdaad te bloeddovs- gevangenis was bereid tegen Gono- tig en gepensioneerd (er wonen m vese te getuigen. De avond voor het de Verenigde Staten verscheidene proces zou beginnen, stierf hij. Ge- Mafia-leden Rocco Ponzillo. Leo- novese was vrij. nardo de Vinei FetrueelU, Tomaso Hel eerste optreden van Mafia- Angelica om er slechts een paar te gi-oepen dateert al van het beRm noemen - die zich uit de misdaad van deze eeuw toert hondcrdduizen- hebben teinggetroWwn en doof hun den Italianen naar de Veroti«de vrOeacre collega's worden onder- blaten emigreerden. Het was onver- houi-Ln i mjjdeluk dat zich nogal wat kaf on- der het koren verborg. Daarbij komt ^'Jn opvolger werd Giuseppe Mas. dat Italianen zich m het algemeen ?^rick bijgenaamd de Boss, die het slecht aanpassen cn als een kluitje tot M april lStal. Toon ging ruj bij elkaar blijven wonen (een vei-- wl' Partijtje kaart spelen met ïljn schijnsel dat men thans ook in ^"'vnden Joe Adonis, AnSstasia en Australië Kief'. Luciano m het Italiaanse restaurant Al spoedig werden de Italianen van Scarpaio in New York. geterroriseerd door Man a-groepen. Toen Sc ar pa to in de keuken was, die net als op Sicilië bijdragen voor hoorde hij plotseling schoten. De „bescherming" eisten. Wie weigerde. Boss was met vijf kogels geveld. De wist wat hem te wachten stond. Tot anderen waren vertrokken. Scarpato 1920 bleef de activiteit echter tot vluchtte uit angst naar Italic maar Italianen beperkt. keerde toch terug. Een paar roaan- Het was de drooglegging, die de den later werd zijn Jijk gevonden in Mafia tot een monster deed aan- een dichtgenaaide jutezak, zwellen. Miljoenen werden verdiend De Grote Raad van de Mafia koos \n smokkel van sterke drank, mil- Lucky Luciano tot hoofd van de joenen, die later weer werden ge- Mafia. Hu was het, die de Mafta tot mvesteerd in de prostitutie, het een strak geleide organisatie maak- gokken en later de handel in ver- tc. Samen met Frank Costello. Joe dovende middelen. Adonis en Willie Morctli organi seerde hij de misdaad als eeit gro- Grondslag le onderneming. I__ Lucky Luciano bleef het totdat N die jaren weid de grondslag hij naar Sing-Sing verhuisde op be- voor de echte Mafta gelegd. Haar schuidiging van 62 gevallen van go- eerste leider was Ignazio Sajetta, dwongen prostitutie. Om nog steeds bijgenaamd de Wolf. die een stal. m niet geheel verklaarbare redenen Harlem had waar 39 Italianen wer- werd hij aan het einde van de oor den vermoord wier lijken roet log vrijgelaten en in 1945 naar lta- vrachiwagens naar andere delen van life gedeporteerd. Lucky Luciano die dc Mafia in Amerika tot een goed georgani seerde zaak heeft gemaakt, werd na de oorlog «aar Italië gede porteerd. Hij danst hier, ge nietend van een pensioen van zijn vroegere mak kers iVi de mis daad, in een Ro meinse nachtclub. Lotgenoten "p N zijn drie lotgenoten? Frank Costello zal binnenkort wor den gedeporteerd. Joe Adonis, het hoofd van Murder Incorporated, vluchtte in 1956 naar Italië. Willie Moretti Werd in 1950 vermoord, na dat gebleken was dat hij de politie inlichtingen had gegeven. - Er zijn Amerikaanse journalisten komst van de Mafia op Sicilië? die beweren dat de Mafia een. in- - -J - ter nationale organisatie is, die ge leid wordt vanuit Sicilië. Deze be weringen zijn stellig onjuist. De Mafia op Sicilië staal los van die m Amerika. Het is zelfs hoogst om men nu ook in andere groepen. Het gevaar m Amerika is dat men de misdaad en de „rackets" zulke ncrmale verschijnselen gaal vinden dat men zich erbij neerlegt zoals men zich er ook bij moet neerleg gen als het in de vakantie regent, hoe vervelend dat ook is. En koe staat het met de toe- waarsehijnlijk dat de Mafia de hele onderwereld in Amerika regeert. Zij is waarschijnlijk de belangrijk ste. Maar vooral in de laatste jaren zijn de verhoudingen dooi' elkaar gaan vloeien. Mafia-men«{>n vindt Daarover meer in ons slotarti kel. H. A. WIG BOLD MORGEN (slot): Mafia's gevaarlijkste vijand; sociale hervormingen. VITO GENOVESE cx-hoofd van de Maf ia Advertentie 1.M,} JOUKER FOTO TOB STHt ZEOT (Adticrfentie I.M.J limpoi* (ook in kleur) DEN HAAG. Zwitserland staat met ingang van 10 juli de invoer van komkommers uit Nederland niet meer toe. Tot dusver mochten de komkommers in beperkte mate worden ingevoerd. In de laatste week van juni ging er 42 ton naar dit land bij een to tale export van komkommers van 4018 ton. West-D ui island i grootste afnemer: in de laatste van juni gingen er naar dit land niet minder dan 3907 ton, I f~p EN Amerikaanse actrice heeft laatst gereed: „Ik ben bang voor de dood en dat is dc reden waaroin ik zo graag naar de televisie kijk, tram daar btfj/t het altijd 1937". Deze uitspraak heeft vooral be trek kt ng op dc vaak stokoude jitma die men in Amerika uitzendt in de late of de late late show, want tuur de slaap niet spoedig vat, kan tot het ochtendkrieken blijven kijken. Te bad liggend in mijn hotelkamer zag ik bijvoorbeeld een nog jeugdi ge John Barrymore als Arsene Lu pin, teruiijl een andere keer„De dochter ran de vampyr" herinnerde aan de tijd, toen de jihn het geluid nog maar nét veroverd had. Wie iu Hofland crittscher leeft len aanzien van de prestaties in Bus- mm, heeft duaj' peli?k in. als hij vtaar niet denkt dat hel peil in Ame rika zoveel hoger is. Goed,® een New Yorker kan kiezen uit een do zijn programma's maar je moet heel teat draaien aan die knop eer je iels redelijks gevonden hebt. Opval lend weinig uitzendingen zijn spe ciaal voor de televisie gemaakt; film (meestal knokken) ivordt erg vaak als stoplap gebruikt. Natuur lijk zijn er een paar uitstekende shows, zoals die van de goedlachse ïrouicus Steve Allan of van Jack Paar. die nota bene vier auoncien per u-eek. min of nieer a 1' impro- viste voor de camera's babbelt met alle mogelijke gasten. Hij doet dat al een paar jaar. „Eigenlijk had ik allang kapot moeten zyn", verklaarde hij onlangs, Maar neen weet u dat er in mijn show geen announcement meer te koop is voor februari volgend jaar?" Dit slaat op de reclame, die, zoals n ic eet, in Amerika de iele i: is ie be taaltLaat ons bidden dathet bij ons nooit zo ver komt, toont de commer cials vernielen elk televisiegenoegcn grondig. Ik zag bijvoorbeeld een Engelse film. „De slapende tijgc- nn", handelend over de drama tische perikelen van een rijpe, getrouwde vrouw die hartstochtelijk verliefd wordt op een jonge man. Afs zij kermend aan zijn borst ligt, omdat zij meent, dat-zij haar echt genoot vermoord heeft, zie je op eens een meisje binnenkomen, dat je nog niet eerder in het drama was tegengekomen. Zij glimlacht ver trouwelijk en 2cgt; Vroeger was ik dik. Nu ben ik slank. Dat dank ik aan Pompolin", Terwijl zij triomfantelijk een pil lendoosje toont.'zingt op de achter grond een koortje: „Pompolin pom polin. „Kom, neem pok eens dr proef", zegt het meisje, „Pompolin kost maar ca iceinig Ze. lacht nog één keer, ,Jk heb hem vermoord JackVer moord.'". kermt de rijpe dame. We zijn weer terug bij de slapende tijge rin, aan de borst van haar jonge min naar. Dit voorbeeld is niet overdre ven e« karakteristiek. Elke uitzen ding, ook de beste, wordt om de zoveel minuten genadefoos onder broken door de commercie. Een ko miek. die tu een met publiek opge nomen show bezig is aan een voor treffelijk nummer, verdwijnt op eens, midden in een zin, om plaats te maken voor een wasmachine of een nieuw soort nylonkousen. AH hij terugkeert is hij net toe aan de pointe tan 'n grap, die je in de huis kamer hebt gemist. Zelfs een scherp zinnig debat van een paar juristen over de rol van de psychologie in de moderne rechtspraak, wordt om de haoerJcfap a/geknepen, om een heer gelegenheid te geven een glaas je bier te heffen of om een dame, met een bijzondere bustehouder aan, op een spring mat te laten demon streren, tegen welke ongebruikelij ke lichaamscapriolen het snufje 'is opgewassen. Nog erger wordt het als de reclame in de uitzending is uericcrkt. In een smartelijk t.v. filmpje over jeugd misdadigheid treedt een op drift ge raakt meisje een befaamd New Yorks hotel binnen. „Ja Ja?ie heeft het hier naar haar zin", zegt een stem, „Zo gaat het trouwens iedereen, die dit hotel be zoekt, wont het heeft zeven honderd kamers, is air conditioned en Ett stel u, als eenvoudig Neder lander, eens een intelligente ttieuu's- commentator voor. in een goed ge redigeerde uitzending, die plotseling een voorwerp van tafel neemt cn daarvoor op dezelfde ernstige, be trouwbare loon reclame begint te waken. Ik twect niet hoe het n zou gaan. maar voor mij deed dit plot- selinge ziistapje in de adverlentie- de j pagina, alles devalueren, wat de man ■eek i over de toestand op deze geplaagde wereld had gezegd KRONKEL eiprcsselrel» «four T. S. 42 Fëpé Is in handen van de poli tie. Hij zal spreken. Te laai, zei Rodolfo, Tegen die tijd ben ik m de bergen. Field zag. dat ze geen wapens in hun handen hadden. Zij willen geen geluid, dat de aandacht zou kunnen trekken, dacht hij Wat is dan hun bedoeling? hij in een berm terecht, waar hij met handen en voeten naar houvast moest zoeken, terwijl hij verder om laag gleed. Zijn half glijdende val werd gebroken door een bosje riet onder het viaduct. Hij hoorde iemand vloeken en het slaan van een autoportier. Hij dacht: Zij zullen toch niet wegrijden en me gewoon achter laten? Maar toen hoorde hij boven zich geritsel en hijgen, en hij wist, dat riit gelukje hem niet was beschoren. Hij had ook eigenlijk met anders verwacht. Hij gluurde voorzichtig van zijn schuilplaats naar de brug omhoog. Er flitste een kleine blauwe vlam en er plofte iels in de berm naast hem. Hij trok zich weer in ds beschutting van het viaduct terug en „Al rfV.,..lAi a.L v°nor n begreep dat zij, nu de kans bestond, on'tsnappejl( er niet voor zouden terugdeinzen te schieten. Het waai met durven schieten? Rodolfo en zijn gezel kwamen na- •»«-. derbij. Fjeid haalde de met geladen gevaar van het lawaai zouden zij nu granaat uit zijn zak en hel haar dui- stellig nemen. Het had overigens wei- deluk zien. Het paar aarzeUe. Hij njg gelL2jd gemaakt. Waarschijnlijk draaide zich op zijn hakken om een automatisch pistool. En zi$ had- en zag de twee anderen op tien me ter afstand. Daar komt-ie, schreeuwde hij Hij werd zich de afstand van een verwijderde, met overdreven ge £fcN6C'£DKRACHf/GG&t&iCNMWORPj t€N JX?£&ÜNTf<A)\',NOO/r C STAATG€M<MN EW V£p£ 7/Z4P CA&M ij N£CHT$7^£B<6 OfreErt COWJtSR. Geo/Ai kJ£AKAi-£NRl/GSP/&iEN /NWORPKJO/ïDENGE/MAAKT f STAAR /N'ENGELAND NEB /K 'NKNAAPiGEXEND DiEDEBAi /-& AfETdEmX fN 7 DE DOEL AfDND - PLAATSTE,' ctzrtwfc pr— ACHTER. fjögS AiET'N BEETJE OETENEM KUNNEN JULLfE DAT OOK/- LETÖprtYN NOORDEN J IK MMENOEC&J STELLCTje TECHNISCHE KVNPERSFEIERS - VAR JULL/E/ JA. DtEÖAl. 'NKNOOPT GEVEN KAN (EDER6EW. NAAR NETDOTUJN/OK vijftig meier bewust, die er bestond tussen hem en zijn tegenstanders aan weerszijden. Tegen vier kan ik het in geen geval opnemen. Dc moordenaar heeft zijn schuld _;iet kunnen dragen, zei Rodolfo. daar om heeft hij zelfmoord gepleegd op dc gebruikelijke plaan,. Field dacht snel na. Rodolfo en de woordvoorder waren kleine twintig me tol' wiiderd, tegenover hem. De twee achter hem waren waarschijnlijk dichterbij, maar niet zó dicht, dat hij hun aanwezigheid kon voelen. Die laatste twee waisn nok de zwak- hten Rafael zag et wel stevig uit maar De Stille wa.< beslist met in baren, die geen twijfel lieten aan zijn bedoelingen, de pal van de gra naat. Een... twee... drie..., schreeuw de hij cn rolde de granaat kalm als den de wagen om snel weg te kun nen komeh. Het zou mooi zijn als haj een omtrekkende beweging kon maken en dc auto onklaar maken, maar dat kon hij met wagen. Hij dacht: Het leven erbij houden hoeft nu hoogste prioriteit. Hechts beneden hem was betrekkelijk dicht- bij. een blok flats. De weg erheen een kegelaar. die de bal rolt, in w as moeilijk en tamelijk riskant maar hun richting. Zij schreeuwden en hol den uiteen. Rafael zocht de twijfel achtige dekking van de brugleuning en De Stille, nu helemaal niet meer nng een zo Ptil, holde naar de andere kant ap hein ver- van de auto. Achter zich boorde Field Rodolfo en de woordvoerder snel naderen. Hij begon achter de granaat aan te holten. Hij passeerde Rafael ett vervolgens de auto. Rennend op zijn rubber zolen boog hij voorover om dc granaat weer op te rapen, vorm, als dal tenminste ooit wèï het maar die rolde opzij naar de goot geval was geweest. Field klemde zijn vingers om de granaat. J Tk heb dd al een« eerder gepr^- Jbeerd. dacht hij, en toen had het al- Ilocn succes bij de Jer, Maar deze keer kunnen zu zich geen risico ver- j onriovpii. Zi| kunnen met weten of I de granaat op scherp staat of met. Doet er ook niet toe. dacht hij ter wijl hij voortsnelde over de brug, in da richting van de leuning die nog een citid op de weg doorliep. Hij sprong over de leuning en kwam neer met een'dreun, waar van zijn kaken rammelden en zijn hord met een grote boog omlaag zciJ niet onmogelijk, naar hij geloof de.. Hij kroop langs do berm in de richting van de huizon. Toen hij van onder het viaduct vandaan kwam, flitste er onmiddellijk weer 'n schot, dat de modder vlak voor hem deed opspuiten. Hii trok zich snel weer onder bet viaduct terug. Hij veronderstelde dat aan beide brugleuningen ter weers zijden van dc plaats waar hij zich bevond een van de mannen stond tc wachten tot hij te voorschijn zou komen. Voorlopig bleef hij maar waar hij was. al keek hij met een verlangende blik naar het stuk berm, dat hem scheidde van de veiligheid van het flatgebouw. Op een van de bovenste verdiepingen leunde een vrouw over de borstwering van haar balcon. Zij keek in de richting van de brug Zij gaf geen blijk, te heb- de naar de straatweg, die beneden ben gemerkt dat er iet? aan de hand Zou ik erop kunnen vertrou- de brug tn de diepte lag. Zelf kwam was. Field schreeuwde naar haar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1