DE INGE KIFT Mafia gevaar!ijkste vijand: sociale hervormingen B: piii Si r ■- Slechts twee militairen in kabinet Doodvonnis Chessman bevestigd Hactsapkisi "AKKERTJES" Verkeer eist drie levens Soekarno's regering TIPS VOOR TREINTQERiSME oor FRANK GODWI WSmËËm pÉÊSÊkÉlÊÈ Drie mensen verdronken HET feit. dal lasser ten schip niet lid Suezkanaal doorlaai, i= reden genoeg geweest a our Hatnmarskjöld om een zomerreis le maken 'naar Cairo. Degenen, iiie liet kunnen weten, zeggen dat liet geen - prei je is oni deze tijd: wam ais in itaiic de tlierinunieter vijtenderiig graden aanwijst, is liet in de Egyptische hoofdstad gewoonlijk nog wd cpu graad of vijf warmer. Dat is rijkelijk .eel voor'een Scandinavian Maar Haintnarskjöld heelt zïcir niet ia ten weerhouden. Er staal wel iets op het spel:'voor de Verenigde Natie? en voor de veiligheid in het naburige Ooslén eu voor zijn eigen re pul a tie. Het schip heet Inge Toft en hel hoeft ccmenl aan boord cn superfosfaat en wal koper en wat manner, alles afkomstig uit Israël. Nasser vindt, dat hij die goederen niet moet doorlaten. Immers. for meel is zijn iand nog in oorlog met Israël! Hammarskjöld vindlech ter, dat .Nasser het schip wèl. moet doorlaten. Hij heeft: daarvoor zeer goede gronden. Want zo er juridisch nóg al van een oodogstoe?land:lussen beide landen sprake is. in feite rusten de wapenen, I)e liige Toft.bevattrouwens geen ?iralegj«che goederen. Het tegenhouden van het schip is verder in strijd, met de conventie van Kon si anti «op el. Het belangrijkste echter is. dat de daad van Nasser de geest van de wapen stilstand, die Hammarskjöld in .1956 met zoveel moeite heeft weten te be- "werfcstelJjgcn. volkomen niet voelen treedt. Nu ja. er is niet met zoveel woorden vastgelegd, dai-Israëlische schepen en Israëlische ladingen het S'uezrkanaat mógen passeren. Maar er is wel vastgelegd, dal Israël al zijn veroveringen moest opgeven ter herstel van.de wettelijke toestand,waartoe ook behoort, dat Egypte.zich. houdt aan de conventie van Konslantmopcl. Als .Egypte het nieL zo nauw neemt, waarom zou Israel bet dan erg nauw moeten nemen? ISRAEE. lazen wij onlangs in een Brits blad. heeft een vervaarlijk en gevaarlijk stuk problematiek in'het naburige Oosten veroorzaakt, maar het is tegelijkertijd oók een stabiliserende factor omdat het de Arabische landen per slot van rekening er van weerhoudt, tegen elkaar los te branden. Het is één van die constateringen, waar men lang en tamelijk vruchteloos over- kan discussiëren. Jmmers, het valt niet le zeggen, hoe de Arabische wereld er zou uitzien, wanneer Israël cr niet was. Wij voor ons, rijn er van overtuigd, dat. veel-Arabische gisting, maar ook veelhervormings- drang, er zonder Israël niet-was geweest. Hoe het zij. de toestand.gelijk die nu bestaal in aanmerking genomen, valt die stabilisering in het negatieve donr.de aanwezigheid van Israël inderdaad niet te ontkennen. Nasser. Kassein en de kleine koning Hoessein zeggen over elkaar wel .lelijke dingen, maar ais. het tegen Israël gaat zijn zij het ploLsellng eens, in zoverre dal zij elkaar zoeken te óver bieden in demon stratieve vijandelijke gezindheid. Nasser kan zich niet veroorloven achter te blijven. Toch is de aanhouding van de Inge Toft:wel meer dan een demon stratie. biet'is ook een uiting van vrees. De uitbreiding van de handel lussen Israel en Zuid-Arië versterkt de Israëlische economie. Misschien is hot ook een uiting van hébzucht. Reeds tweemaal zijn Israëlische ladingen in beslag genomen en gewoon verkocht ten bate van dc-Egyptische schatkist. Aan de. lading van de Inge Tof', is echter nog riiet .geraakt. Dat heeft Hammarskjëld tenminste bereikt. Hij beeft ook .bereikt, dat de aanvankelijk gearresteerde bemanning weer is vrijgelaten. De Denen bevinden zich nu aan boord. Aan de wal staan de water politie en dé douane. In Israël vindt men, dat de Denen de kop er voor moeten houden. Met zou Hchlvaardig zijn om te denken, dat. het alleen maar ■"een grap is. AU er iemand is die dit beseft, dan is het wel iïammarskjölil. EST A AT er oorlogsgevaar? Israël, heeft enige ervaring met gewapend optreden. Het. hoeft de Verenigde Arabische Republiek niet te vrezen, pen waarschijnlijk ook Irak niet. Met heeft echter duidelijk kennis gemaakt niet de grens der mogelijkheden, wanneer, het zeil' ten aanval trekt. De veldtocht in X956 heeft geleid tot verbreking der blokkade in de Golf van Akaba en tot een groter veiligheid 'aan de grenzen. Er is reden onr te betwijfelen of er meer in zit. En al met al zijn de risico's er zeker.niet geringer op geworden- Niemand weet natuurlijk precies vaL er gaat gebeuren; maar er zijn wel aanwijzingen, dat Israël er de voorkeur aan geeft, het over een andere boeg te gooien. Een grote pijpleiding is op. het ogenblik in aanbouw van de Middelandsé Zee naar Eilailu Israels Rode Zeehaven: en er is reden genoeg i om,aan te nemen, dat het hel Nasécr-bewind geld gaat kosten sis die klaar 1 is. Want olie, die door die buis stroomt, hoeft niet door het Suezkanaal. Maar er zijn nog. wel meer moge lijk h ede i Vrijdag 1.0 juli 1959 (Advertentie LM.) GOEDE REIS en zonder hoofdpijn Heerlijk die warmte, prachtig dat natuurschoon. Maar neem „Ak kertjes" mee voor.'die ene keer dat het li te warm wordt. Hoofd- pijn.op.fcis bestrijdt U fitissnci en gemakkelijk met een "Akker- tje"Het geneeskrachtige micro-poeder begint zijn pijnstil- ten de werking onmiddellijk. piti'Sftelle werking viakkeii/ker innenten Mei rie animt leciinlsdieis °P zichzelf >1 merkwaardig - - 1 ifj 5 oat men plotseling zo goed van de hulpmiddelen moet de aanleg van een kanaal ongeveer langs dezelfde route verblijfplaats van Pisciotta op de olstrekt ni'-t als een hersenschim wnnkn be-.-.bouwd. De/.c troefkaart houdt hoogte TAT AT is de .toekomst van de Ma in? „Sociale her vormingen rr zijn de enige methode om de macht van de Mafia te breken"f vertelde me eert politicus op Sicilië. „Maar we krijgen hier geen sociale hervormingen zolang de Mafia er is. Welke industrieel krijg je zo gek hier fabrieken te bouwen wanneer hij het risico loopt moeilijkheden met de Mafia, te krijgen? Hij gaat liever ergens anders heen. Er is genoeg ruimte in Italië „Maar wat dan.?" vróeg ik. Hij haalde zijn schouders op. „Geduld hebben."' - voordrie hij. ..Mis schien is er nog een methode de vicieuze cirkel te doorbreken. Dat is iedereen te deporteren." De man was een links politicus. Juist daarom was het opmerkelijk dat hij eigenlijk propageerde het voorbeeld van Mussolini te volgen. Toen Mussolini aan de macht kwam. beloofde hij de Mafia met wortel en tak uit te roeien. Hij kon immers geen macht naast en boven de fas cistische partij erkennen. Tot zijn stadhouder op Sicilië benoemde hij kolonel Mori, die praktisch onbeperkte volmachten kreeg. Honderden 'AA ORE die zelf nauw-e betrekkingen met de Mafia had onderhouden, pakte zijn laak met grote energie aan. Hij liet honderden mensen oppakken; liet hele families, zelfs hele dorpen, naar de eilandjes voor de kust deporteren, gebruikte naar fascistisch en communistisch recept gijze laars om verdachten in handen te krijgen en liet op de scholen lessen tégen de Mafia geven. En Mussolini beroemde zich erop de Mafia te hebben uitgeroeid. Wat was er van waar? Mori Jaracht de Mafia inderdaad een harde slag toe. Maar géén beslis sende. Vele Mafïa-leiders doken een voudig onder in 'het fascisme. Zij be- hielden hun macht. nu. als leiders -v WvW. van dc fascistische partij. Om de Ma- fia te. kunnen bestrijden, moest hij r K gebruik maken van mafiosi. En daarmee bleef een deel buiten schot. De Mafia heeft in elk geval het fascisme overleefd. Toen de oorlog wa$ afgelopen, keerden de verban- ncnen naar Sicilië terug. Een demo cratie wil nu eenmaal rechtsstaat zijn. En de rechtsstaat gebiedt dat men iemand niet straft zolang het onomstotelijk bewijs voor zijn schuld niet. geleverd is. De bestrijding van de Mafia wordt door verschillende zaken bemoei lijkt. Er is een heftige competentie strijd gaande tussen de „carabinieri",, die onder het ministerie van Oorlog vallen, en de „polizia". die men met on2e plaatselijke politie kan vér- gelijken. (Men. neemt aan dat de carabi nieri in de contacten met de Mafia met het doel Giuliano te liquideren, beloofd hadden zijn onderchef Pis ciotta te sparen. Maar dezelfde dag dat de carabinieri de dood van Giu liano bekend maakten, arresteerde de polizia Pisciotta, kennelijk om de j carabinieri in de wielen te rijden, f Het is op zichzelf al merkwaardie Hen dorpsbeeld uit Sicilië Israël in zi.in handen. En zeer waarschijnlijk helt lUinmRr*kjnUl gepoogd.1 Nasser van de betekenis hienan te doordringen. Met 7..>u enorme kansen openen voor Israël cn ecu (orrnidahcle uitdaging zijn aan Arabische, wereld. En welk een ontplofbare stof zou zich ophopen'. Dit alles rit vast' aan het varen of niet-varen van de Inge Tolt. i ter op de fiets bij zijn moeder die door een passerende vrachtwagen 'met oplegger werd gegrepen. Hij was op slag dood. De moeder kreeg een i shock. I DONGEN Op het voorrangs- Ghana erkent ..Vrije kruispunt Oude 3aan—Kanaalstraat in de gemeente Dongen zijn gisteren) A o-pfmT^P r/VOT^V] Tl Pr' mevrouw Eras uit Tilburg met haar J ^'b o Oók de Italiaanse regering zou een krachtiger houding kunnen aanne men. Voor het in'handen krijgen van Giuliano werd een speciale brigade gevormd. Waarom geen speciale bri gades om de Mafia te bestrijden? Maar de grootste moeilijkheid ligt elders. De Mafia hoort bij Sicilië zo als de maan bij de aarde. Men weet niet beter. Men heeft de medewer king van de bevolking nodig en men kan die alleen verkrijgen, wanneer- men het geestelijke, sociale en eco nomische klimaat van Sicilië weet te veranderen. Daarom moet de bestrvj. ding van de Mafi.a hand in hand gaan met de uitvoering van een in grijpend sociaal en economisch program. l ïcieitze cirkel f E politicus was pessimistisch. Hij Een zieke vrouw wordt met een muilezel naar een dokter ver voerd. Een ander vervoermiddel is er niet langzaam maar het gebeurt toch dringen moderne denkbeelden de Siciliaanse dorpen binnen. Er komen toeristen, er gaan meer jongeren langer "naar school, de gesloten sa menleving wordt opengebroken. Ook betrekkelijk onbelangrijke za ken oefenen hun invloed uit. Vroe ger w-as de Mafia dikwijls de enige mogelijkheid voor krachtige figuren. Nu zijn er andere mogelijkheden; men denke alleen maar aan de sport. hoe beter. Voor Italië' maar vooral voor dit Siciliaanse DJAKARTA. President Soekar- no heeft donderdag de samenstelling bekendgemaakt van een negen man sterk rontp-kabinet (eeti werk-kahi- i net, zoals hij het noemde)dat hij als minister-president zelf zal lelden. De j nieuwe regering, waarin twee top- i leiders van de politieke "groeperin- j gen en twee hoge functionarissen van het leger zitting hebben, bestaat op twee personen na, geheel uit leden van het kabinet-Djoeanda, dat maan dag is afgetreden. De twee nieuwe leden zijn de chef van de legerstaf luitenant-generaal NasUtion, die minister van Binnen landse veiligheid en defensie wordt, en Gandamana, gouverneur van West-Java, die tot minister van Bin nenlandse Zaken en regionale auto nomie is benoemd. Generaal Nasution vertegenwoor digt met de minister van produktie, kolonel Suprajogi, liet leger in dit kabinet. Deze vertegenwoordiging is, gezien de militaire interventie tij- volk. hartelijk, gastvrij, intelli- dE"s Jongste politieke crisis min- tt {der sterk dan men had verwacht. gent. maar slachtoffer van z"" - SAN FRANCISCO. -— Het hoogge rechtshof van Caiifornië heeft een stemmig het doodvonnis vonr Caryl Chessman, die reeds in 1948 ter dood was veroordeeld, bevestigd. Chess man werd schuldig bevonden aan zeventien zware misdadenwaaron der twee gevallen van ontvoering en aanranding. Zeven keer heeft hij geprobeerd zijn zaak aanhangig te maken bij net Amerikaanse hooggerechtshof. Zijn voornaamste argument voor her, zieiüng van het vonnis, was dat het verslag', van de oorspronkelijke be handeling onjuist was. Do griffier was overleden voordat hij zijn aanteke- nmgen had kunnen uitwerken en volgens Chessman is het onmogelijk tdat iemand ander, dit accuraat doet. t n® n5eUwe datum voor de terecht- isle.Uing van Chessman moet worden vastgesteld binnen negentig dagen {nadat het besluit van het'hof offi- j cieer geregistreerd is. fAdvertentieLM.) verleden. H. A. W1GBOLD (Slot) mevrouw Eras uit Tilburg met haar b J 'O 7-jarig zoontje bij de botsing van de j ACCRA Ghana heeft besloten door haar bestuurde personenauto de „Vrije Algerijnse regering" onder mét een militaire truck, om het ie- leiding van premier Ferhat Abbas ven gekomen,.Van de ,vicP andere in-rde facto te erkennen. rittenden, een' dame, een dienstmeisje Deze regerix^g is reeds door de{ A-7 sprak over een vicieuze cirkel! en twee kinderen, werden er twee meeste Arabische staten en landen! Maar ik geloof, dat de moderne tijd ernstig gé-wond. van het communistische blok offi- ook op Sicilië haar intrede zal doen, Barncveld De vierjarige Ronnie cieel erkend. Frankrijk heeft ge- met" of zonder de Mafia. Zij kan die machtig blijven. Maar lang- van de Put is gistermiddag omgeko- drcigd de betrekkingen af te breken J ontwikkeling stellig ernstig vertra- 2aam rnj haar mnrht nihrnkke. men bij een verkeersongeluk in de r met landen, die de Algerijnse rege-1 gen, zij kan haar niet tegenhouden. J Schoutênstraat. Het knaapje zat ach-1 ring LONDEN. Het been van -een rhinoceros die 100.000 jaar geleden in Engeland voorkwam is opgedol- t ven in de Londense theatcrwijk. strijd tegen economisch Het scheenbeen kwam le voorschijn i imperialisme. Bij dit j terwijl arbeiders bezig waren een hoort ook het vinden van een oplos- De Mafia IS nog machtigAls J bouwput te graven voor een nieuw j sing voor het probleem Ned. Nieuw gebouw. Guinea. Het kabinet bevat geen communis ten. Cbaïrul Saleh (minister voor woningbouw)die socialistische sym pathieën heeft, is de.enige man uit de lin'ks georiënteerde politieke groeperingen. Het regeringsprogram telt slechts drie punten, in volgorde van urgentie: 1. Voeding en .kleding voor het volk; 2. verzekering van de staats veiligheid;. 3. .voortzetting van de politiek Bij dit laatste pflnt Neem wat woncverbj'id extra in voorraad ^fe OnmisÓMrvóór op reis!. fr^s' '\ogt^io de Vakantie, vóorjin l•^dÈ".auïo.r Hansaplast Wond- vecbatid In handig réïr,oti»!. er niet krachtig ingegrepen •a'ordt, zal zij nog Za?tge tijd (Advertentie LM.) m Het boekje „VAKANTiEDAGTOCHTEN" gratis verkrijgbaar aan de stations, de N.S.-in- le?t. Hoe eerder dat gebeurt Langzaam kennen te langzaam, veel te INDERDAAD-IK IEÉ6 Hlgl? ZOJUtST OffT DE l'JKSCHOUWINÖ OP V6f?20EK VAN DE POLiriE UITGESTELD 15. WAA&QM ZOU OAr XgG& DAT BEGtfJ en toen wer maae gteedg latek WEPD, CAPOL, KPEEG 1KAF5CHUWÊ l'JKB W5JOENEN VAN JOUW WAGEN IN DE BMER, 1m&SWTCAROL ZOALE» DIE ACME DAT JULLIE J4, WE WONEN WIEK PRETTIG? 7U55ÊN TWEE HAAKJES, WA AC W0OHT DIE VKIEINP BU WIÉ JE LOGÉECT licnringenDoreooj en de door. N.5. erkende reis- bnreaos. IK OOK NIEr EH..T AARDIG HUI5 HESSEN JULUÊ HIER, EN 20 BZBIU6 B'J OBJ ÓEVONDEN CULLEN RIWEC. de cxprcsselrein iran 18.45 D/i/h/D:VD IK OtNK HCT WEL.'MflfiR IKMftötR VéRDCR NIET OVER PRATEN VfW HEM HIJ Z£f3T DATM£NE£OM|T VRUKOMT DOOR M|JH 6erUI6ENfD' QHT ZIET EP LELIJK VOOR. MEUir! IK MOET Z0R6EN DAT Dit DONGEN VERDWENEN &£yT. opua mm jij DRAAIT ER V0ÖR 0PAlbW£GE6R£ PEN WORDEN door T, SI. &trac&iasi BUCny, JIJ MOET MC HELPEN OM DIE JON6EN TE LATEN VERDWIJNEN Alt) HET PROCES OVER EEN PAAR DAGEN BEGINT! O P&Otrjt. WEETMENEER PUNT WIE DE ECHTE MOORDENAAR BEGINT Hallo, daar, Haal de politie De vrouw keek naar de rnaan. Hé, vrouw. Ik ben het. Ik roep Zy stond onbeweeglijk. Een man kwam naar buiten het balcon op. Zij keerde zich naar hem om en zij kusten elkaar. Koe, dacht Field en gaf zijn po §p||P| JSêwöONTC GETROUW NEEMT KICK NA AFLOOP VAM PE TRAINING MAN? VAK THOF KKPER -NGvi ONDCRWgG afte DAAfS zirmnvs^' riuEE/zwoe vi ere ri a-taxi. nere/m SCNTÜSKfiSR VAAJAVOND, VOVD 3£N£r? ZO'N TRAfNERALS r? 70H'IAMD6H /S'H f ff y HEEFT JCÜ LOT ÜtT PE LöjeRY, OCK UCHS FUNK HClZMMRop,mvj fKti/STAFEiï 70EH/E7; OFrt'HffOOFD OFd'Al WETEV ££WF£>ÖV tvAPEN' pe Lfewwa.yxE kh/al/te/ten VAN'N OCTOPUSZOUPENSiVSOMS BlZQNPEA VAN PASHOAtqy NEEN, ETJJtfiEFT TENMINSTE NET GEVOEL PATJE- «i 3ELANGRVK BENT. PAT MAS VE0BSER.WE7 ALTVP 'TOEVAL, HOOP: 7V€N MAS DE DOEL VmPONGEF SLECHTS 1 NU/MP ging om haar aandacht te trekken op. dween. Het paar op het balcon ging Hij moest zich concentreren op de uiteen en keek naar de brug. Field samenzweerders boven hem. bleef waar hij was. Van de brug klonk een stem, die uat was alieen maar om mij te hem, m slecht spaans imiteerde: proberen dacht hij. Vrouw, haal de politie. Toen zag-hij de woordvoerder de Veraraaic, zo slecht lg myn trap verlaten om over de berm in spaans met, mompelde hij: de ï'ichting van het viaduct'te gaan. -*-'"Waar zouden Olga en de politie Terwijl hij langzaam zijn hoofd draai. CULEMBORG. Gisteren is de negenjarige Chris Sioen uit Culcm- borg bij het baden in de Lek ver dronken. De jongen, die de zwem kunst niet machtig was. kwam in de buurt van een krib ètx verdween in de diepte. Do gehele middag heeft de Culemborgse politie, geholpen door de bakendienst en de water- politic uit Vreeswijk zonder resultaat naar het stoffelijk overschot gedregd. Mijdrecht. De ruim txveejarige Marines Vlak is in een onbewaakt ogenblik in de sloot, voor de woning van ziin.'ouders, te water geraakt en verdronken. Kunstmatige ademha ling en het werken met een zuur stofapparaat mochten niet meer hel pen. Nijmegen. Gistermiddag is de 15-jarige scheepsjongen J. Zveers uit Ruhrort bij het zwemmen in de. Waal verdronken. De Rijkspolitie te water heeft later zijn' lijk opgehaald. De politiewagen zwaaide de Pla za de San Francisco op en stopte voor de kathedraal. De mannen sprongen uit het achterste deel ter wijl de inspecteur en Olga uit de cabine stapten. De inspecteur plaatste, mannen met zekere tussenruimten rondom het gebouw. Hierop nam hij Olga mee de trappen op en probeerde de houten deur. Gesloten. Klop eens met de kolf van uw revolver. We willen geen geluid maken, mevrouw. De moordenaars kunnen binnen zijn, zag hij de woordvoerder de treden ZiJ IieP«« om, naar de aehterin- aan de ander kant afgaan. Sang van het gebouw. Nauwelijks In dc schaduw van het viaduct waren 7-Ü de geopende deur bin- kroop hij nog verder in elkaar. Hij ^"g^eden of pater Ramon ver zag dé woordvoerder stilstaan en scheen. zijn hand opheffen, alsof hij in zijn Hij nam de uniformen van de po- richting wees. Toen zag hij weer een litiemannen en de kledij van Olga vlammetje ën hij hoorde de kogel op. over zijn hoofd suizen met dat fol- Kan ik u van dienst ziin' terend jankende geluid terwijl hij Js er hier een Engelsman 'bin- in de richting van de vallei ver- nen? Niet meer. Is er' wel een geweest? Ja, er is hier èen Engelse heer geweest. Wanneer? Hij is ongeveer een half uur geleden weggegaan. Was zijn naam Field? Dat weet ik niet. Hij heeft mij toch zijn gebleven? Zou zij misschien de' alsof hij zelfs bij die beweging 7-'Jn mmm met genoemd, op hét bureau niets bij lien hebben het minste geluid wilde voorkomen, me -k^'ah^'. eer- ivj' vw.vou «ucu> «JIJ iitii IICUUCII i'v, "'.Iih.c swuiu uuc Vt«/i rvitiiiL-li, r-, V {bereikt? Het zullen wel dikhuidige dat zijn positie zou kunnen verra- Deze zaak is armgend. Het {jongens zijn. Of zouden, zij nu nog den, zag Field de gedrongen figuur heeft met de moord te maken, be- steeds bij de kathedraal ronddarren, van Rafael, die van de trap in. zijn Êfijpt u. Daar zullen zij niemand vinden en richting ging. dan gaan ze naar huis en naar bed. Een tangbeweging, zei hij tot Deze automatische revolvers zul- zichzelf. Met. Rodolfo en De Stille len zij nimmer kunnen horen. Idioot die boven.de operaties leiden. En weinig geluid geven die dingen. Toch juist nu de aandacht van die men- doen ze hun werk. Een kogel is een sen op dat balcon op de brug xvas kogel, waar hij ook vandaan komt. gericht kon hij ze niet waarschuwen, Had ik nu toch die goeie, ouwe gra- omdat hij de meest absolute stilte naat nog maar. Tenslotte waren wij moest in acht nemen, aan elkaar gehecht na al die tijd. Wat doet de Uebermensch in Hij hoorde lichte, sluipende voet- zö'n geval?, dacht hij. stappen en zag aan zijn rechterkant De spieren spannen en de brug Rafael de trappen aflopen, die van laten instorten? de brug naar de flats leidden. Die Of verdwijnen In een rookwolk, weg is du? voor mij afgesneden, zoals Mephisto in de pantomime dacht hij. Toen hij zich omdraaide van de plaatselijke toneelclub? De moord op de Amerikaanse admiraal? Olga viel in:. Die Engelsman, bad hij rood haar? Pater Ramón. keek haar welwillend aan. Ja mevrouw, ik geloof, dat hij rood haar had. Wat deed htj? Had hij iemand bij zich? vroegde inspecteur. Ik geloof, dat hij 'nier. kwam om een vriend te ontmoeten. En natuurlijk ook om het gebouw" te bezichtigen, zoals toeristen gewoon lijk doen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1