Soekarno vult kabinet aan met 25 onder-ministers J sis Genèvc begint in hoopvolle sfeer w* §em biazt vrnrdemma mm 3 fM'Leger nu sleutelpositie IJS sü 'f jrMlÉS N»r w ROXASECT HOOFDPIJN? Na vechtpartij in arrest Russische hulp voor Ethiopië IJl Kapitein verdacht van smokkel 11.334219 Nederlanders Uitgeputte Roemeen goederenwagon j Marie jvoeiien overleden Massam oord c. d a ar in Canada ontsnapt dmr fHey&* Siuyscr in .O Herter ontving minister Luns Jongeren willen vechten voor West-Ilia n Kirsanov vertrok naar Moskou Telefoniste Iaat schip te water Toer-laoordcrs... I Een ihoopgeyende üenwe Radio Morgenavond een gewijzigd tv- film pr ogramm a Westafrikaans topgesprek H ET film programma, d 'ïfiiïw i S tmirte ooto. buckv... wttr je «Sn Maandag 13 juli 1959 (Admtentie LM.) •iMpiiw jr<it Hont'dpiinuklrt .id a; MOSKOU Premier Chroesjtsjew heeft aan een lunch in Moskou con program van Russische hulp voor Ethiopië aangekondigd. De Russische regering ral Ethiopië een krediet verlenen voor industriële en andere doeleinden. Bovendien zullen de Russen in Addis Abeba een middelbare school voor duizend leerlingen bouwt;n eiv 4 - de benodigde materialen hiervoor lc- «taande rompkabuiet, waarvan boe- DJAKARTA President Sockar- no heeft zondag de namen bekend gemaakt van 25 onderministers, on der wie 8 politici, «lie hem in de ko- der wie 8 vertegenwoordigers van de strijdkrachten en twee links georiën teerde politici, die hem In de ko mende vijf jaar zullen bijstaan. I>e 25 onderministers zullen werken on der leiding van het uit 9 man hc- veren. Voorts zullen zij de medische uitrusting schenken voor een zieken huis, dat in de Ethiopische hoofd stad wordt gebouwd. Als persoonlijk geschenk krijgt keizer Haile Selassie van de Sowjetregering een speciaal Uitgerust vliegtuig van het type lljoesj in-14. BOMBAY De kapitein cn de eerste machinist van het Nederlandse vrachtschip „Hermes" zijn zaterdag beschuldigd van smokkelarij van polshorloges ter waarde van 6000 dollar. Een ambtenaar van de douane deelde aan een magistraat van Bom bay mede, dst kapitein J. H. v_ d. V. en machinist H. v. M. betrapt zijn op het binnensmokkelen van de hor loges per taxi uit het havengebied. De taxi werd doorzocht. Men vond 480 polshorloges. De Nederlanders werden vrijgelaten tegen borgstelling van ieder 3000 dollar. Hun schip kwam begin van de week van Co lombo in Bombay aan. De behandeling van de zaak is uitgesteld tot 24 juli. De verdachten mogen India in de tussentijd niet verlaten. karno minister-president Is. De twee links georiënteerde onder- ministers zijn dr. Prijono, die minis- ter van onderwijs cn dr. Sadjarwo, die minister van landbouw is ge- woest. Prijono, is door Rusland be- giftigd met de Stalinprijs en is juist i in Indonesië teruggekeerd na een j reis door de landen van het eommu- nistische blok, ïn het nieuwe kabinet, het aeht- tiende sedert, de instelling der repu- bliek, heeft, aldus politieke waarne- mers, het defensie-apparaat dc alge* hele zeggenschap over de nationale veiligheid en de verdediging en een grote invloed op de verbindingen en j de nationale omwikkeling. Onder dc controle '.au het leger vallen thans i de nationale veiligheid en het mini- sterie van defensie, alsmede de po- li tie en het ministerie voor dc oud gedienden. Deze ministeries beheren vrijwel dc gehele mobiliseerbare mankracht in Indonesia, Gen era al-majoor Djati kocsocmo. tol nu toe consul-gen era al in Singapore en bekend anU-communist zal. als minister in de verbindingen te land, tot taak hebben verbetering 1e bren gen in de snel verslechterde spoor wegverbindingen. In een onderhoud met journalisten heeft president Soekarno medege- deeld. dat naar zijn verwachting do installatie van de ministers van staat ■/.onder portefeuille nog deze maand zal geschieden, na dc samenstelling van de Opperste Adviesraad, het Volkscongres en de Nationale Plan- raad. Soekarna zei. dat 1-et Volkscongres zal worden samengesteld uit lenen van het. huidige parlement en verte genwoordigers van de gewesten en Hij legde er nogmaals de nadruk op, dat de nieuwbenoemde viee-minis- 1 ters cccn lid zijn van» een part ij. De als g samen té stellen Opersto Ad viesraad zal onder zijn voorzitter schap werken. DEN HAAG In dc eerste Vijf maanden van dit jaar bedroeg vol gens opgave van het C.B.S. het aan tal huwelijken in ons land 31.929 tegen 34.738 in dc eerste 3 maanden van 1958. Het aantal levendgeborenen gaf een stijging te zien van'99.403 tot 104.051 en het aantal overledenen nam toe van 38.26R lot 38.920. Het aantal inwoners van Nederland bedroeg op 1 juni 11.334.219. MAASTRICHT. Zaterdagavond is in het St. Aiuiadal ziekenhuis in Maastricht de schrijfster Marie Koe nen overleden. Marie Koenen is een, in de eerste helft van deze eeuw, zeer bekende roman en novelle schrijfster geweest, die bij voorkeur het plattelandsleven en het Zuidlimburgse land met zijn bijzondere sfeer beschreef. Zij werd met Maria Viola eti anderen be schouwd als de grote voorvechtster voor de ontwikkeling van een katho- lioke litteratuur in de noordelijke Nederlanden. Bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag is Marie Koenen be- noemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau en in dat jaar heeft de katholieke universiteit van Nij megen ter gelegenheid van het zil- vi ren jubileum van deze Altrui Ma-- ter onder andere aan Mai'ic "Koenen hei ere-cu>ctoraat van de faculteit der letteren en wijsbegeerte ver leend. Toen ze op 19 januari van dit jnar 80 werd heeft de commissaris der Koningin in Limburg haar de zilveren ere-penning van de pro vin- Limburg aangeboden. cle K. handel ii tie VI. viest i Hulst eden if go- zich m cn Een HULST V se caféhouder gesteld, wegens landbouwer B, mei wie hij vit een vechtpartij gewikkeld n-ak De landbouwer krege bij üi Jt-géimc-jd met een deurknop i klap legen liet hoofd. Hei liet aanvankelijk niet ernstig aanzit een politieonderzoek bit-of uit. week geleden echter kreeg B. van hoofdpijn. Hij stolde zich onder medische behandeling. De arts achJ- 1 te onmiddellijke opname in het zic- ken hu is te Tilburg noodzakelijk. Daar werd operatief ingegrepen. Men. vreest, dat B. blijvende nood lottige gevaigt-ti zul hebben van de licir. toegebrachte slag. F.ONOKA De 22-jarige Robert Cook, wie vorige maand moord op zeven van zijn familieleden ten laste werd gelegd, is in de nacht van vrij dag op zaterdag ontsnapt uit het provinciale krankzinnigengesticht te j musje Ponoka, in de Canadese staat Alber ta. waar hl) ter observatie was op genomen. Hij wist het gaas voor hot raam van zijn kamer op rie eerste ver dieping te vernielen eti door het gat het gebouw te verlaten nvnse cou- ONGSTLEDEN za heb ik in het Anisic cert gebouw aan de voeten van Maria Ca lias gezeten, maar nu ik mijn gedachten in gelid heb gezet om u daarvan te vertellen, dringt zich in mijn hersens de herinnering naar voren aan een voorval, dat ogenschijnlijk niets met de beroem de zangeres te maken heeft en dut ik toch eerst moet wegschrijven, anders zie ik van dit hele verhaal niets terecht komen. Dat voorval dan vond ruim twin tig jaar geleden plaats. Mijn kinde ren waren nog klein. We zouden met ons alien naar de dierentuin gaan. de kinderen voor de eerste maal in hun .jonge leven. Vooraf hadden wc de kleuters voldoende op rie impor tantie voorbereid. Ér zijn leeuwen en wolven en tijgers en apen. En als we nou die mooie tuin binnenko men, is het eerste wat je ziet een lange „ij van papegaaien. Maar wat; ze werkelijk het eerst zagen was een doodgewone huismus, die in het gras onder de ka ka toe zaadjes gap te. Van dat musje hebben we ze slechts met de grootste moeite van- daan kunnen sleuren. De papegaaien r wilden ze niet zien. Bij de ólifan. ten zanikten ze om het musje, bij i rie leeuwen zeiden ze, dat ze *.,en liever vonden, cn pas toen bij het naar-huis-toe-gaan het musje weer zagen, kregen we het gevoel dat het bezoek aan de die- rentuin geslaagd was. En nu Maria Cal las, zaterdagavond. Het Concertgebouw- was mud\rnj. Omdat het gala-concert was, hadden de magazijnen, die herenkleding ver- WENEN ..Wenen, asy uitbrengen toen op het. s Wencn de deuren we.dei van do goederenwagon wa, Roemenie was gevlucht, D vier dagen in een verzege had gezeten, was volkome: Hij had nog dc kracht o- do deuren te kloppen. GENEVE- Vanmiddag- is dr conferentie van Geneve hervat. De vier ministers. Herter, Gromykn, Selwy» Lloyd en Couve de Murville. verklaarden gisteren bij aankomst om strijd een beperkt akkoord mo gelijk te achten, al voegde Herter eraan toe niet al te veel verwachtin gen te hebben. In het algemeen is de stemming de laatste dagen Iets optimistischer geworden. Het Westen is van mening, dat men aan drie weken, genoeg, heeft cm het onderwerp nog eens van alle kanten te bezien. De Russen schij nen optimistischer: zij hopen in tien dagen tot een beperkt akkoord te komen, dat de bijecnreepir.g van een topconferentie, waarvan zij veel ver. wachten, wettigt. De grote vraag is of de Russen na een bepaalde periode, b.v. anderhalf cf twee jaar. automatisch con vre desverdrag met Oost-Duitsland zou den sluiten of bereid zullen zijn op nieuw te onderhandelen wanneer eeu commissie in die tijd niet tot «en akkoord zou kunnen konten. Bo* vendien zou het in die tijd alle wes- telijke rechten in Berlijn moeten er- i kennen. Volgens de ..New York Times" zijn de meeste waarnemers te Genèvc var* oordeel dat de ministers var. Buitenlandse Zaken een compromis zullen vinden dat een topconferentie mogelijk maakt. Het optimisme te Londen schijnt, aldus de „New York Herald Tribune" i voort te vloeien uit de te Moskou 1 ontvangen verzekering dat indien het jongste voorstel van Gromyko zal worden aanvaard, de rechten van de geallieerden te Berlijn gehand haafd zullen blijven. Herter heeft zondagmiddag in Ge- nève de ministers van Buitenlandse Zaken van Italië cn Nederland, Ptd- la cn Luns, ontvangen. Mr. Luns lunchte Vandaag met. Couve dc Mur ville. Zondagavond ontving de Fransman^ de Westelijke ministers aan een diner. DJAKARTA Oost Indonesische jongeren hebben de Indonesische re gering meegedeeld dat zii gereed zijn en wachten op de opdracht om te strijden voor de terugkeer van Ne derlands-Nieuw-Guinea. De voorzitter van dc 6.600 m:m tellende Oost indonesisehr- vereniging van „Wcst-Irian-pïoniers", de heer Packing, zei dit dezer dagen in Ma kassar tot dp vice-voorzitter van het „Nationale front voor de bevrijding van Vest-Irian", generaal lloestopo. SCHIPHOL met de lijndienst van ..Aeroflat" is de ambassadeur van de Sovjet-Unie in Nederland, de lieer S. P, Kirsanov, naar Meskou vevirokken, uitgeleide gedaan door talrijke leden vau het diplomatieke korps in Den Haag. In do IS A-hal was o.rn. sir Paul Mason, dc Britse ambassadeur aanwezig, die de hoer Kirsanov als rieken van het korps is opgevolgd. De heer Kirsanov is sinds 3 sep tember 1953 als ambassadeur van zijn land in Den Haag geaccrediteerd ge weest. AMSTERDAM. Niet minder dan zestien grote havensleepboten op zes slepers na de gehele vloot van de N.V. Reedorij v. h gebr. Goedkoop zijn zaterdag in touw ge weest oin assistentie te verlenen bij <j« tewaterlating, door eon telefo niste, van een motortankschip. dat op de werf van dc Nederlandse Dok-- cn Scheepsbouwmaatschappij in Am- sterdam is gebouwd. Dc hulp van zoveel schepen was noodzakelijk um een groot aantal andere in de nabijheid gemeerde zeeschepen te behoeden voor schade. die door de grote golfslag zóu kun- nen ontstaan. De sleepboten trok- ken deze zeeschepen naar ruimer SBWSSHS J 6.26—6.30 VARA: Herhaling van de reportage van de finish van de zeventiende etappe St. Etïenne— i j Grenoble. I 8.05—8.15 VARA: Nabeschou- J wing over de vandaag gereden II etappe. j f DINSDAGMIDDAG: I f Tussen 3.45 en 5.15 uur onder- breking van het AVRO-program- nia voor een directe reportage I J van de finish van de achttiende i etappe in de Tour. Grenoble- i f Aosta. TOEN we zaterdagavond in dc A filmprogramma van dc NTS. waarin een samenvattende reportage van het bezoek van koning Bouclcwijn aan ons land "'i een documentaire over de Beriijnse crisis de hoofdschotel i zullen vormen. De AVRO verschuift haar filmpro- AVRO-TV uitzending om kwartgramma naar een later tijdstip, voor tien in het programmaNieuwe i Het. programma voor morgen wordt Oogst'' Lottie Kosterman in 't beeld derhalve: zagen verschijnen, kwam ineens de o.OO uur: Journaal en wtcrover- vraag op; -£ou ze het eng vinden: Niet ctat ze zich makkelijk uit hel g20 uur: Samenvattend filmverslag veld laat slaan, maar, een half uur v.in bezevk van koning Boudewijn i v voor zij onze kamer als gast vrouwe asn ons ]and. j van de jor.gc- artiesten-garde bin- j „()- Misverstandirs" een' nenkwam hadden we afscheid geno-- J V3 :xau-. ••ftU^e] SIancln"> crn men van Amerika's voortreffelijkste TV-gasiheer Perry Como. En dan "T ;aan we zo zijn wij kijkers nu Barnard. (Herhaling van de uiczpn- rtinc op 17 juni 3957). GKSPKOKKN WOORD lö.Utt—10.15 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVEllSKN* S.40—9.10 VARA. .Xckkp! Het eerste van een reeks klankheelden van Gabri de Wagt en Bob L'schl over de Nederlandse zeesleepvaart. Ditmaal; ne brandende tanker. huren, prima zaken gedaan. De edelstenen glinsterden, de japonnen ruisten cn de warmte woog een mil- jneu kilogrammen. Maar vooraan rechts np de eerste rij zat oen een voudig gezel ■i.iiap. Drie rus-Amster- dammers. Vraag me niet hoe jk hun 1 afkomst zo precies weet, ze waren Mokums van zool tot. hoofdhaar. Twee vrouwen cn een manspersoon. Ze haddon hun zesentwintig gulden per plaats betaald voor de aller- slechtste plaatsen, die het Concerl- gebouw bezit. Jc kunt er nietvS zien en wal de akoestiek betreft, kun je beter een grammofoonplaat kopen. Maria Callas zong haar eerste solo, een aria uit La Vestale, Ik. die een rij of vijf achter de Amstetdammers zat. zag aan hun houding, dat ze zich zwaar in de nek gekeken ge voelden. Daar betaal je nou je goeie geld voor. Maar het manspersoon nam het niet. Midden in de solo sloop hij naar het podiumtrapje, dat hij immers vlak bij de hand had. Hij zweefde naar 't vierde treed je. Toen maakte hij 't onvergankelijke gebaar naar de 2 vrouwen op de rot-plaatsen van de eerste rij. Duim pie omhoog. Knip-oog. Ka-kom-boven, hier-sie-je. i do-mesiek. Even later stonden ze met hun drietjes op het trapje. Ademloos. Roerloos. Geruisloos. Vol- komen weggedroomd in de schoon- hcid vnn een jubelende vrouwen- stem. Asjeblieft, de beste plaatsen van het hele circus. De deftigheid in de zaal keek naar Maria Gallas én naar het trapje. De hele avond door. Als Maria óp was, stonden die drie op hun post.. Hun gezichten waren de recentie, Zo'r avond met Maria Gallas is om vein redenen een onvergetelijke avond. Precies ais hot eerste bezoek, dat je met je kinderen aan de die- 'rentuin brengt. Als ik aan die dierentuin denk, zie ik een doodgewone huismus... en voortaan zal ik bij het horen van de naam Maria Callas altijd moeten denken aan drie geheide Amster dammers op een trapje, duimpie om hoog. .,*t Is 2ó in het Concert- gebouw!" Of Maria werkelijk zo mooi zingt als ik vond. dat ze zong, kunt u el ders in de krant lezen, want ik zag in de pauze onze muziekrecencent door de gangen dolen en zolang ik niet weet wat hij er van. vindt, schort ik mijn ondeskundig oordeel liever op. Maar ik vond de sfeer zeer in drukwekkend. Al die dure muziek- - liefhebbers. Zal Maria komen of zal ze niet komen. Heeft ze ja ruzie of heeft ze néé ruzie? Dan verschijnt het best betaalde stel stembanden boven aan 't trapje. De muzieklief hebbers applaudisseren van vreug- ANAYOND Reen uitzending. >IC]X eenmaal vergelijken. Kort en goed, ze heeft zich ,r:aar onze smaak voortreffelijk gekweten van naar taak. Eon co m.p Ti mem dat we graag uitstrekken tot de regis seur Jef de Groot en de meesten der jeugdige executanten. Samen heb ben ze voor een uurtje TV-amuse- ment gezorgd dat gezien mocht wor den. Onze privé eerste prijs naar Floryth Polak die bezield met fraaie stem enkele Joodse Volksliederen bij droeg. dc zon dagavond-presentatie de NCRVi willen we graag n, dat de drie gefilmde do les het mvgolsjk hebben ge- volstaan met een minimum iagsarbeid. Dit is dan een cinige kwaliteiten die we er i kunnen ontwaren. W.Jnn. Joegoslavisch filmpje, waarin een; .fiago wordt gegeven op rnoder- kunstopvattingen. Deze korte j film verwierf een onderscheiding op het filmfestival van 2959 te ÏVlann- heim. i 9.20 uur: ..De koude ourlog e" de i Beriijnse crisis", een filmdocumen- lairc o vér het ontstaan van de Ber- li.insc crisis met historische journaal- opnamen uit de afgelopen decennia. 10.10 uur: Sluiting. DINSDAGMIDDAG 12.1312.45 Kretit.-ilrcelcse rrportage duor Barend Bareneise van het pas seren van een Col In de achttiende etappe. •1.Ö0—4.45 Rechtstreekse reportage van de Finish van dezn etappe. De hlprhnven aangegeven tijden ge- rn wij weer onder voorbehoud van ij zt gingen. Het wl lie] ERNSTIGE "MUZIEK 3,10—11,00 VARA. Concert door het Residentie Orkest o.l.v. IViilem van Oüprloo ni.m.v. Arthur Gruntiaux, violist. Werken* van Hay dn, Muzart, Keper en Chaysson. 11.1512.OT NCRV. Gram.-platen con cert van werken van Edward Flgar. JAZZ 6.43—7.00 NCRV. In de reeks Neder landse jazz-ensembles het optreden i van het Zaanse Rliythmc Quintet. LICHTE MUZIEK 7.39—S.00 VARA. Optreden van het dansorkest. Willy Bering. HOORSPELEN 9.30 NCRV. „De onreine pro feet"' ten bijbels luister spet van Wilt MONROVIA De premier van Ghana. Nkraemah, de president van Liberia, Tubman, en de president van Guinea, Sekou Toure, zullen woensdag „in het grootste geheim" in Liberia bijeenkomen voor West- af ri kaanse' „topbes-prektngen". Volgens gezaghebbende kringen in Ghana lijdt het geen twijfel dat pre sident Tim re en dr. Nkroernah nau were banden tussen Liberia en de unie van Ghana en Guinea wenst. Tubman .wenst echter zijn nauwe relaties met Amerika niet in gevaar te brengen. fjctp c.i VCIU Tltu J. eiGVisie de. Eerlijke vreugde; ze hebben hun geld tenminste niet voor niets be taald. Het publick zet zich moedig een beetje gemakkelijk in de ongemak kelijke stoelen. Het is broei-heet. Ze kijken in de programma's, die ze zich tegen twee vijf'en zeventig hebben aangeschaft, want iedereen wil graag op tijd weten wanneer de pauze in zicht komt, zodat je nog even op je dooie gemak weer je schoenen kunt aantrekken. En dan liet applaus. Zijn dat koele kikkerbloedige Nederlanders of zijn dat Italianen, die inplaats van bloed, asta spumanti in de aderen voelen bruisen? En Maria met vage konink lijke gebaren danken en kushandjes werpen. De hele avond door voel je, dat het publiek op een toegift rekent. Maar als het zo ver is. laat Maria zich niet vermurwen. Ze komt ze ven keer terug om te bedanken, maar een extra nummertje? Dat kan cr echt niet meer af voor zes en twintig guldentjes per plaats. En ik vind. dat ze in dit opzicht nog een heleboel van. Max van Praag kan leren. Om half elf staan we weer op straat. Iloor ik °en dame-in-het-lang tegen haar man-é.-ponteficaal zeg gen: „Ilalf elf. Lekker vroeg. Heb je tenminste nog wat aan je avond." (Advertentie LM.) rd vernc disev of AYRO-telcvisie morgen zou ver rgen. wordt vervanaen door een o de NDS.vi ""Euive E£N FC ra.. AL5 ME NU MAAI? HEtfiéENNEN PAN GëtOVfcN 2S PUS VAT TSiSS VIc GULLEN VER MOORODE EN HcF LUK IN Dc SIVJER i?EcD OM HET ALS ££N' ONGELUK T POEN VOORKOMEN D£ POLITIE VERMOEDT Pgr P£ f?'JK£ PLAYBOy PETEJ? TfflBE NADEPe r NUCHrïNGEN KANGEVFN OVER GULLEN'5 DÓOO. UlTOZ- BKEfDE NaePORlNGEN VQQOSM VERRICHT... i. -'f7- -V-' VrQ ,VA,^ u/KNAPPE HU fS öÊMAKKtl'JK E KERKEN NEN ME ~Sf=3 SNOP, ALS HU Di£ TENMlN AFGESCHOREN HEEF SrE Nifc de cxpresscfrei» van 18.4D (1VOND 1 HlCR.tEN LEKKERE KLUIF, fLlPPl£ WIJ M0ÊTE.N VRiENDJED WORDEN WftNf WIJ öflfiN 3AMEN ££N REID3E MflKtNl EENVOUDIG GENOEG' HIJ HÊ£Fr EEN MONO DiE FUPPlE HECnfllG Dl£ VVCüLOOPr Gftflr HU HEM 0E3N00Di> for DE NOORDPOOL Nfl' NOU WIJ JH...DAN Zlf HU DflflR GEVfiNG&N... HOE KRUGfcN WE door T. S. üiirauhaii Dit OUDÉ jftCHTHUT Ö\J DEUhxN- R0r57D£ ENIGE TOEGHNGlWEGGftflT OVER DIE OUWE VÊRVfilLEN LOOPaRUU WE LOKKEN GPROtrJE NftAR DE HUT EN JU ZORGT DAT EEN VAN Dt PULÜtt ÖEZWUKT.-. ne DcavceDCPicek MD*£r/.vj)/£P4££v V 2iVAAH 7£~l'£&f-Y7~W{?c-A'/)ó7V/ /XlAS VCK - h'AlEN VANKa-pS.ÏA. IYE 20 STCVfC A'-CX. EtTIXEL WCRVW ecccrew TM72EMS METERS V'CRDCR AAXRAK'/YÏMET rtC£D€R AARDC KMHMOV/ HCCK.' &U£,7PJ5rjE, frCfïA D'CMlAUe 7&ESTAND fS PAS VERA A'. A'AD.4 rMENSFCC/ACEBEPMrNoEN IfCR P' BESEA'ONNNG K4 V PCM AA' TUSSEN PC P.4LCN GEaUAXTNAD.-i 7TG£N'*A'ERpiGOcKEEPER SP< HCCPDPEPSCAEN SN EEN ECFTAl. DE LAATSTE V£XPcP(èVA'<SSLfNfe ■"hjj/ '•-te..' PR/P 14 VO'&V Intussen tuurden de agenten, met hun stens en karabijnen in de hand, over de brug. Olga die voor in de wagen toekeek, zag een klein, zwart voorwerp, dat'traag over de brug leuning kwam aanrollen, dichtbij oen groep agenten. Een enkel ogen blik lag het stil. D - schreeuwde, toen boem Twee agenten wankelden achter uit en één viel. De chauffeur sprong uit. de wagen cn de inspecteur kwam terug van de andere auto, Bij de leuning gaf een van de agenten in iet wilde weg een salvo af met ijn sten. Oiya, die nu was uitgestapt en aan du rand van de brug stond, zag dat de. dikke jonge man in de berm klauterde naar een ander, die zich in gehurkte houding naar om laag terugtrok. De kogels van de Pion kwamen neer in hun nabijheid, zonder iels te hebben geraakt. Zij keek snel rond naar Field, inaar kon hem niet vinden. Op de explosie van dc granaat waren overal in «Ie omliggende hui zen deuren en vensters upen gegaan. Als ogen bij het ontwaken, dacht zij. Zoiets "ou Field poëzie noemen. Slechte poëzie. De mensen kwamen uit hun huizen in do straten bene- pczichien zien. Op een ba Icon aan de overkant stonden een man en ec vrouw te gapen naar de poht: haar dode cn gewonde kam cram naar dr. auto sleepte. De lichanv die bij armen of benen werden ge sleept, lieten strepen ge sporen ach ter in het stof op de brug. De in- spectcur rende er door heen naar straat beneden zagen het aanrollen, hoord van Olga, die de inspecteur antwoord gaf. Hjj schreeuwde: Olga ben jij daar7 Jaaa, Field?? Ik zit onder de brug. Is alles in orde met je? Ja. Er is nog een derae man aan de andere kant, behalve die twee achter dc bult. De man, die Field in gedachten al tijd de woordvoerder had genoemd hoorde hem, en met een uiterste wanhopige poging loste hij een schot op Field van de plek in berm, bij de treden, waar hij zten bevond. Van bovenaf van de brug klonk b-r-r-r-r. Te woordvoerder, strekte zich uit, alsof hij plotseling een corset droeg, stond een enkel ogenblik kaarsreehtop"in het- maan licht. Toen viel hij om. Zijn lichaam rolde in steeds snellere vaart omlaag langs de berm. De mensen in de de .^rugleuning en vuurde zijn re volver af in de richting van de dik ke cn de gehurkte man. die zich echter al hadden teruggetrokken achter een grote bult in de berm beneden. Zijn chauffeur schoten werden beantwoord door een Hits uit eer. automatisch pistool en toen waren de mannen niet meer te zien. De inspecteur ging naar de politiewagen. Ga voorin zitten, mevrouw, riep hij Olga in het voor bijgaan toe. Nee. Hij had geen tijd voor een dis cussie. Hij liep door om de laatste van de gewonden in de laadbak te helpen. Hij beval de chauffeur te parkeren aan de kalhedraalkant van de brug en dan in een woning naar het hoofdbureau to telefoneren. Weggedoken onder het viaduct, had Field het geluid van de nade rende politic-auto gehoord, daarna hot salvo van dc stén cn de terug kaatsing van het geluid van de gra- Aan die kant is niets meer, riep Field. Hij begon in de richting van de treden te lopen. Van de an dere kant klonk het gekraak van een automatisch pistool. De kogel vloog langs zijn wang en hij voelde, of verbeeldde zich dat in ieder geval, de metalige hitte van het projectiel. Hij had maar nauwelijks de tijd. vast te stellen, dat er van vlak by was geschoten, toen een daverende ontploffing volgde. Een lawine van aarde en stenen vloog rondom hem heen. toen een granaat, die was ge worpen door een van de twee ach ter de bult, tien meter van hem vandaan viel. Een kort ogenblik had hij geen en kele gedachte meet behalve die aan de noodzaak om zi.-h vast te klem men aan de grond. Toen hoorde hij het geluid van scheurende stof, ver oorzaakt door het schieten op oe brug met een sten en 1 M: antwoord van achter de bult mui een auto matisch pistool. Toen kon hij weer Hij hoopte dat de brug niet denken. Nu was er 'n Ecrcgeidc veld- bovenop hem zou instorten, maar hij slag begonnen- Dat was de situatie nam aan, dat één granaat dat re sultaat niet zou kunnen hebben. Toen hij de eerste keer het por tier var. rie -Amerikaanse wagen had horen slaan nam hij aan. dat dit ge beurde bij het eruit haler, van de die granaten. Daarvan zouden zij wel ien ècn klein voorraadje bezitten. Kort daarna had hij de sten ge waar in dat slag jongens altijd ein digde. Hij hief zijn hoofd op van d« berm, spuwde wat aarri« uit en. poogde opnieuw te roepen. Zijn stem klonk niet, maar hij probeerde het opnieuw. Olga' (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1