Ni OP ZIJN (S)MALST I ENQUÊTE TELEVISIE EN SCHOOL JEUGD Saoed laat nu op TV vrouwenstemmen toe In Groninger havens wordt gestaakt Chefarine 4 Babbeltje met J i .Lilian Harvey j In juni dagelijks 390 TV's er bij j Maar kussen nog taboe Poulenc benut dramatische ga ven in opera Toer hoorders. Nooit meer met aan het ointlbijt Man ontkwam op nippertje aanbrand Vanavond Bestrijding van pijn belangrijkverbeterd! i Studeren kost minstens 2400 gulden per jaar Scheepsreizen in seizoen duurder jongetje in sloot verdronken SPROETJE SPARKS cfoor FRANK GODWM SI,??LekL™,f:c5..TS0T- «1klein T£MÖm'b=nid"êT hérpaS; s»; 1 EL'\VSBEKIClITIiM van het. de omroeper leest de uitsla gen van de Ronde van Frankrijk voor. Bij de namen is die van een Fransmanhet lijkt op Wennenlèng niet de klemtoon op de laatste lettergreep. Er dan wej de krani snor nodig om te ontdekken, dat de mati zoiets als Vermeiden heet, een Nederlandse naam. overbekend ook in de varianten Van der Aleulen en. Van der Molen. Waarom zegt de omroeper W'ermeidong? Goed. deze hardfietser is een 'fransman, maar misschien is hij geborenin F rans V laanderen of is hij een genaturaliseerde Vlaming; in elk ge* al is zijn naam niet veranderd, en is er voor een Neder lander geen enkele reden om die net zo le verbasferen als de Fransen bet doen. De moeite niet waard? Misschien niet, wanneer dit een wat raar uitzonde ringsgeval was. -Maar helaas' is het volstrekt geen uitzonderingsgeval. Wan neer de A.iS'.P.-ömrocpei» dagelijks hun tong breken om buitenlandse namen *1 naar het schikt Ualiaanser dan de Italianen, Kranser dan de Fransen en Duitser, dan de Duitsers uit ie spreken, dan is dat slechts wat in ons land als beschaafd geldt, in werkelijkheid is het een symptoom van een verval van nationaal-zelfrespect op een veel. grotere schaal. Het lijkt een haast desperate poging om te bewijzen dat men mee kan doen. niet door zich* self te zjjn maar door zichzelf te verloochenen. Nietwaar, we zijn. zo ach terlijk om Nederlanders te wezen en zo provinciaal om Nederlands te spre ken, maar heus Fransen en Engelsen en Duitsers, we vinden het mal genoeg en doen ons uiterste best om ons aan te passen! Het is een geestesgesteldheid, waarover wij al meer van onze verontrusting uww( b(ii ^iy liyyiy V| hebben doen blijken. Om bij de namen le blijven, waarom zou het gewoon I matla'^Ztr^leUliTnram^m I zijn, dat de Fransen ze alle verfransen en de Engelsen ze alle verengej.en i J!' S'1 en de .Nederlanders hun Long in duizend bochten wringen om ze in 's hemels- '7 oude s VU l naam niet tc vernederlandsen? H offelijkheid! horen wij zeggen, maar d,t i, leerlingen stelden paal en het niet. Het is onbetwistbaar een zich schamen voor zichzelf. j V&'k Lian het televisiekijken j Hoewel slechts ongeveer ID*}* De leerlingen van lagere technische rnn de Nerlfirln-nrlce idhnnl t eJ1 huishoudscholen hebben gemid» ----- han «e weaerianase schooi- j deld -een hogere wekelijkse totale ■loochenen. Nietwaar, we zijn, zo ach- 3^'iigd- bij net voortgezet onder- j wijs in de herfst van 1957 iele- j visie thuis had, keek toch de overgrote meerderheid van de leerlingen min of meer regel- kijktijd dan hun collega's op een j U.L.O.-school, die op hun beurt j IN de reeks zaterdagavond-radio- programma's „Hoe was het ook j weer", zal de VARA op augustus i om hall tien een herhaling geven - van het interview dat Jan Borkus enige tijd terug in de rubriek „Zestig minuten voor boven de zestig" heeft j gehad met de diva "van de Duitse j- filmindustrie in de voor-Hitleclaanse j dagen, Lilian Harvey. Op een later tijdstip zal ook het gesprek worden uitgezonden dat hij heeft gehad met Jeannette Macdo- natd, de Amerikaanse ster van het witte doek in de jaren voor de twee de wereldoorlog. CAIRO. Voor de eerste keer in de geschiedenis kan de stem van een vrouw gehoord worden op de tele visie in Sfloedie-Arnbië. Een Anten-. kaans televisiestation te Dhahran, dat twee jaar geleden beyon te zen den. omdekte.dat vrouwenstemmen op de televisie taboe waren. De nori- ge maand heeft de regering het ver bod opgeheven. Tot toen. hadden •mannen vrouwenstemmen nagebootst. Het station is het bezit van de "Ara- bisch-Amcrikaanse oliemaatschappij weer gemiddeld meer tijri aan de i JN de periode van 1 juni tol 1 juli Aramco eri hoofdzakelijk gebouwd om televisie besteden dan HBS'ers, j A nam het aantal aangegeven TV- te zenden naar de 17000 employe's, MISSCHIEN' was dit stuk toch ongeschreven gebleven, wanneer wij in het maand blad Europese Gemeenschap, uitgave van de Voor lichtingsdienst van de Europese .Gemeenschappen, ook niet iets over namen hadden gelezen dal,-voorzover er misverstanden en ver warringen bestaan, uu juist niet zeer geschikt lijkt die op te ruimen. Het gaat in dit geval, over aardrijkskundige namen. Er is een nieuwe kaart van het ï.g. klein Europa gereed, die zal worden gebruikt in de z.g. Europese scholen in Luxemburg en Brussel. Hei blad bevat een reproductie er van; en in het onderschrift wordt de aandacht gevestigd op de moeilijkheid, daarin bestaaode dat in vele gevallen de aardrijkskundige namen zoveel ver schillen. £n dan heet het letterlijk: Er is maar één oplossing, de naam uniform houden op basis van de oorspronkelijke spelling en uitspraak. Dat zou dus betekenen, dat de Fransen hun stad I.ilift de oorspronkelijke naam Rijsse! "teruggeven (wij horen bet hen al uitspreken!),' dal de-Neder landers Paris zeggen inplaats van Parijs en Köbenhav-n inplaats van Kopen hagen. en de DuitserLiègc zeggen inplaats van Lütticb, een stad die Vlamingen en Nederlanders overigens.Luik noemen. Deze malligheid krijgen de lezers dan als degelijk pedagogisch gerecht voorgezet! Betekent het ook dat Groningen voortaan alom GrÖtmen moet heten en Leeuwarden Ljouwert en Roermond Roraunde? Wat oils verbaast ia? dat officiële diensten er zo weinig van snappen, dat tc serieus met dergelijke fratsen'fe voorschijn kunnen komen. Want' ook in namen zit een stuk taal, en geen verstandige pedagoog of psycholoog zal er één ogenblik aan denken» het verbasteren van de taal in overweging ie geven, ter versterking van Europa. Het kan niet dikwijls" genoeg worden gezegd, dat een verem'gd Europa slechts denkbaar is als een veelheid van gave cultu- i Ten, niet als een eenheid van verminkte. Vandaar dit artikeltje, geschreven voor Nederlanders, van wie immers op grond van de ervaring moet worden gevreesd, dat ze het meest gevoelig zijn voor de kwasi-wijsheid, van het (in *ier talen) verschenen stukje in Europese Gemeenschap. van hitn kinderenIn hooguit j een kwart van het totaal aan tal gevallen mogen kinderen zoveel naar de televisie kijken, als zij maar willen. Een en ander blijkt uit een door het Centraal Bureau voor de Statis-1 tiek gepubliceerde studie „Kijkge- woon ten en kyfenonneii" het eerste j deel van een serie,, getiteld: School- j jeugd en Televisie. Hierin wordt ver- j slag uitgebracht van een in de herfst LJ OtïLENC vond de libretto voor van 1957 bij een steekproef uit de 1 zijn tweede opera „Dialogues des eerste twee leerjaren van het N.O., j CormèlUe$"in een tekst van Georges U.L.O. en V.H.M.O. ingestelde en- i Bcmanos, waarin het belangrijkste quête, terwijl ook van een aantal element door de angst voor het leerlingen de moeder is geïnter- leven zowel als de dood naast en viewd. i tegenover de macht van het geloof t« n„ wordt gevormd, Een dergelijk onder- dSScMe Mto. die eïi t "le." I ioerp m"g "mmde keuze tchlj. iiStSw'bLB 4 heSstSm "E". Potent lyceïsten en gymnasiasten. toestellen en radio-toestellen toe, Hetvan wie er 1600 Amerikanen zijn. Per schoolsoort bezien oefent het getal aansluitingen op de draadom- Enige andere vorm van ontspanning sociaal milieu nagenoeg geen in- 1 roep daalde daarentegen. Er kwamenis er niet; er zijn geen bioscopen vloed uit op de mate van televisie- j 11.684 televisie-apparaten bij (onge-geen schouwburgen en geen nacht- kijken. i veer 390 toestellen op iedere dag) hetclubs, - Leerlingen van rooms-katholieke totaal steeg van 477.966 (1 juni) tot j De televisie heeft zich 2elf een huize hebben gemiddeld een ho-j 489.650 <1 juli). Het getal aangegeven j strenge beperking opgelegd om niet gere totale kijktijd dan leerlingen i radio's liep met 7.735 op van 2.548.734 uit. protestantse of onkerkelijketot 2.556.469. De draadomroep-aan- gezinnen, aldus het Centraal Bu- j sluitingen daalden van 499.711 tot reau voor de .Statistiek. j 489.522, een daling van ,1.139. in botsing te komen met de conser- vatieve tradities van het'land. See- i nes in films, die het drinken van alcohol, hazardspel of dansen verto- i nen of waarin gekust wordt, gaan I zal zich waarschijnlijk goed aan de handeling kunnen aanpassen. Deze t' muziek is traditioneel zonder onin- teressant te zijn, levendig en dikwijls zeer pakkend en er zijn slechts en- kele momenten die een wat „gemak- kclijke" indruk maken. j Het orkest dat op belangrijke en r suggestieve wijze aan de handeling deelneemt ig soms wat Strawinsky van de „vaste kijkavond" in zwang! Het kind mag dan slechts op be paalde avonden een vastegestelde tijd naar de televisie kijken. De zaterdagavond is het meest populair als vaste avond, terwijl van de andere weekavonden de dinsdagavond (filmavond) het mèest in trek is als vaste televisie- avond. j In een minderheid van de gevallen i beperken de ouders de kijktijd van het kind door een „plafond" van een maximaal aantal kijkavonden te stellen. Over het geheel geno- men echter besteden leerlingen tcctit i*uur tttcycttcK utc ruwtct-ï. - i slechts kennen «Is de lichtelijk fcurq. en een van diens maniertjes: jonpensachtipG componist ran de I osunate lertzen in de bas wordt wel Mottbenieiits Perpétnels, deBcsfiaire w'a veel •gebruikt, Het koor is zoals of zijn ondeugende eerste opera Les verwachten zeer bekwaam gehan- i Manelies de Tirésiasi tc?.„ i Een uitvoering in het theater kan i Minder bekend ten onrechte ™et veel belangstelling worden tege- is de religieuze zjjde van zijn oeu-wet gezien. j vre. o.m; eén Mis. Sta bat Mater, j W. A. j Motetten waaruit een geheel andere j rijde van Poulenc's persoonlijkheid j VANAVOND 6.20—6.30 VARA. Herhaling van de reportage van de finish van de negentiende etappe van dc Tour de France in Anneoy. 8.05—8.15 VARA. Nabeschou wing over de vandaag gereden etappe, MORGENMIDDAG Tussen 3.45 en 5.15 uur wordt het AVRO programma onderbro ken voor een rechtstreekse re portage van de finish van de twintigste etappe in Chalon sur Saone. spreekt. Al zijn composities hebben een spontane, warme ongecompli ceerde muzikaliteit en een typisch Frans gevoel voor verhoudingen ge meen. Hierop maakt deze nieuwe opera, die gisteravond in het KRO- met „vaste" kijkavonden veel min- programma zijn eerste uitvoering in GRONINGEN In de havens in een stuwadooismaatschappij, die. na de stad Groningen is een staking zorgvuldige selectie uit enige hon- uitgebroken. Ruim zestig havenar- i derden sollicitanten, veertien vaste beiders zijn het niet eens met de havenarbeiders in dienst heeft ge- hun door een. aantal werkgevers nomen. Van de diensten van deze voorgelegde e-a.o. - 1 stuwacioorsmaatschappij wordt bij Dit conflict-speelde al enige tijd. het laden en lossen in'de Groninger Het vond zijn oorzaak in het feit, i havens' steeds meeï. .gebruik ge- dat vei*seheidene werkgevers de si- j maakt en dit heeft.de overige ha ven- tuatle van de laatste tijd onbevre-i arbeiders er bevreesd voor doen öigend achtten en een collectieve worden, 'dat ze over enige tijd he- wbeidsovereenkomst verlangden j iemaal niet meer aan bod zullen Het laden en lossen in de Gro- komen, nïnger havens gebeurde (evenals De situatie in de havens is nu bijvoorbeeld nog in Zaandam) tot i 7,o, dat aleeen nog de arbeiders van nog- toe zo. dat het door. een aantal de stuwadoorsmaatschappij aan het arbeiders als aangenomen werk werk zijn Het is nog wel niet tot werd verricht. De helft van 'de. j ongeregeldheden gekomen, maar de havenarbeiders werkte het hele politie oefent toch scherp toezicht jaar door, de andere helft werkte uit in de havens. Het grootste deel slechts de helft van hel jaar en van de stakers is aangesloten-bij der tijd aan de televisie dan leer- 1 lingen. die een bepaald totaal aan tal avonden ter beschikking heb ben. Meisjes kijken in vergelijking met jongens wat meer naar kinder programma's en wat minder naar avondprogramma's. HET graag gehoorde matineuze ra dioprogramma van Bob Spaak „De Ontbijtclub", heeft zoals velen hebben betreurd in het afgelopen rinterseizoen de finish niet gehaald. viel voor de rest onder de werk loosheidswet. Door het sluiten van een c-a-°- meenden enkele werkgevers meer ordening in de situatie te moeten brengen. Voor de dertig ongere gelde arbeiders betekende dit een financiële stap vooruit, voor de an deren een teruggang. Beide catego rieën zijn het met een dergelijke overeenkomst niet eens. Sinds kort is in Groningen ook het N.V.V., Q.V.B. (Van onze correspondent) WARNS. Dinsdagmorgen om streeks half vier brak brand uit in de boerderij bewoond door de wed. R. de Jong. Door het knetteren van het vuur werd de 26-jarige. zoon wak ker. Hij kon zich door uit het raam te springen nog juist in veiligheid stellen. Hij maakte daarbij zoveel lawaai dat ook de twee andere be- Nederland beleefde, geen uitzonde ring. Het beoordelen van een opera ai- leen op de muziek is uiteraard on-. volledig zélfs waar het de muziek Bob Spaak raakte overwerkt en op betreft: er zijn, zoals in alle opera's I zijn verzoek heeft de VARA hem delen die uitsluitend 'in het theater toen van dit deel van zijn radioplich- tot hun recht komen en het in een ten ontheven. i concertuitvoering niet ..doen", zoals Nu vernemen we, dat dit program- j in dit geval bijv. het slot. Toch is bij ma in het seizoen '59'60 niet zal i deze uitzending de indruk gewektterugkeren. In plaats van zijn Ont- j dat Poulenc als componist overwer- i bijtciub komt een nornftal opgewekt I kelijk dramatische gaven beschikt, grammofoonplaten programma. Jam- i De gevoelsseala die. hij blijkt te kun- hier, want al deed Bob Spaak zijn f nen uitbeelden is verrassend uitge- j moeilijke werk onder de druk van breid, zijn karakters zijn-duidelijk te oververmoeidheid, Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.13—;9.3p NCRV. .Optreden van de Groninger Orkest Verenigin* o.l.v. Jan van Epenjiuyseu m.m.v. Phia Berghout, harp. Uitgevoerd worden werken van Rossini, Henkemans, FrancK en Debussy. OPERA 9.4310.45 VARA. Uitvoering In het kader van het Holland Festival van de korte opera van Giacomo Puccini „tl Tabarro" (De mantel) door so-' listen en het orkest van de Neder landse Opera, o.t.v. ArriCfl Guarnieri. LICHTE MUZIEK 8.15—8.53 VARA. Fragmenten uil operettes uitgevoerd door het Pro menade orkest o.l.v. Benedict Siiber- ntan met zang van Christine Spieren burg en 'Bert Kobbe. JAZZ 7.45—MC VPRO. Jazz-rohde'van Ton van der Horst waarin hij opnamen laat horen, van het Dave Brubcck quartet. HOORSPEL 8.53—9.45 VARA, „Zoals U en ik" een spel door Herman tvigbold, ge- rcfrisseerd door S. de Vries jr, (Her haling van 3 december 1958). er uit. Tijdens de gebedsuren van de Mohammedanen gaat de televisie uit do lucht. De programma's beginnen om 3 uur 'smiddags en duren tot 11 uur 's avonds. Ailes is in liet Arabisch met een gelijktijdige Engelse uitzen ding over de radio. De populairst? films zijn die van Stan Laurel en Oliver Hardy en Charly Chapiin Cowboy-films dóén het'niet. De televisie heeft ook een opvoed kundige, taak in een land waar een groot percentage van de bevolking lezen noch schrijven kan. Ongeveer 2/5 van de programma's is jnstriic-" lief, variërend van Engelse lessen tot veiligheidsmaatregelen tegen brand. (Advcr teutte f.M.J Vior werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar Joan wonderen J Geleerden hebben ontdek!, dat bepaalde combinaties Van geneesmiddelen e«n bij, tonder weldadig ef/act hebben. Ofschoon de werking ran elk middel afzonderlijk bekend was, bleek zulk een combinatie krachtiger te werken dan kon worden verwacht. De vier middelen verenigd in Chefarine „4"- elk afzonderlijk al be, roemd werken fezamen nóg beier. Ze hebben millioenen mensen baat gebracht bij pijnen en griep, vaak ook dan wanneer andere middelen falen. H T*e*" [ijmn *n griep. GtrcMtl *oorit gevoeligste n*»g, wwit di> weeèt btiefi«r*ld dear hel LtfMdiJtrI Chtltrw. UTRECHT, De Nederlandse student kan van vicrentvrintiffhon- derd gulden per jaar studeren. Dit is meegedeeld in .StuclieinlichUngen', een uitgave van de Rijksuniversiteit in Utrecht, In een artikel over do kosten s'an het siurleiit zijn. 1 „Men dient 2ich te realiseren." al- dus het blad, „dat de maatschappij terecht van de academicus mag ver- i wachten, dal hij een cultureel ge- vormd mens is. Dit houdt in, dal "de i student lid. is van een bibliotheek. I studieboeken fc#»r» kopen, een vak- i blsd leest. Üd is van een 'gezellig-.. heids- of studievereniging, een mu- seüm, tentoonstelling, bioscoop of .schouwburg bezoekt of een goed concert kan beluisteren.'1 Een voorzichtige raming van de onkosten levert een bedrag op van .«'2400,per jaar, zijnde ƒ210.— col- _._rfhij slaagde er op gesproken woord ƒ2400,per jaar, zijn onderscheiden.,de tekst ij mede dank de ochtenden waarop, hij present.1, 1(*-43D.00 vara. Opvoedkundige, legegelden, ƒ230.voor studieboe- zij de doorzichtige'orkestratie overal was steeds'in. ons eerder dan op an- n,vTO«vd00'dr* Meia Aiharda- ken en instrumenten, ƒ550.voor. verstaanbaar en de gehele muziekdere dagen te verlossen van die as- 1010—1045 vcrv ken van 1 huisvesting, ƒ530,voor voeding. (Advertentie I.M. MEESTERLIJK DOEKJE ONTDEKT veilingzaal deed een bekend kunst historicus onlangs de ontdekking van i grauwe ochtendhumeurigheid. LONDEN Zesentwintig seheep- /aartmaatsehappijen, die transatlan tische diensten onderhouden, hebben een verhoging van hun tarieven tij de "rest "is lid -van het I Ja^'aa' dat ook de twee andere be- j zyn leven Een van zijn collega's 5^'' ongeorganiseerd. j wonew» moeder en dochter die bene-bood hem een Boldoot-dóekje aan. deI's Het N.V.V. staat niet achter deze sliepen, wakker werden cn kon- „Meesterlijk!" riep hij uit, na handen j d herfst niet acht procent staking, zo vernemen wij bij infor matie bij de afdeling Groningen. De afdeling Groningen van het O-V.B. wilde geen commentaar geven. Van N.V.V.-zijde tracht men. de stakers ertoe ie bewegen, morgen de sche pen te lossen die normaliter niet door de stuwadoorsfirma worden gelost. den ontkomen. Slechts enig waarde- en'gezicht'"hebbën' opgefrist"11^" b®ke"4 «emaakt. Maandag hadden papier kon nog worden meegenomen, „Van alle doeken én doekjes die leR verl^ging van het tarief be- maar verder werd alles, behalve een ik heb ontdekt, is dit moderne eau keind "J®! tien procent op tractor een prooi der vlammen. de cologne-doekje wel het geniaal- retour biljetten. Het blykt nu echter De brandspuit van Ba ik schoot te S ste!" dat »e?e verlaging alleen voor rei- hulp en was spoedig ter plaatse, doch j En de prijs, van deze Boldoot Towe- zen bu'ten het seizoen geldt, kon slechts uitbreiding, van de brand j lettes? Slechts 20 cent. In doosje van verhinderen. De vermoedelijke oor- i a stuks 1,Zó vee'i verkwikking i zaak is hooibroei. voor zo weinig geld NCRV. Een reportage van Alfred van Sprang uit het Sferren- Keherg'te op Nieuw-Gulnca, U.13—11.25 NCRV. ln „Spiegel van het Parlement" geeft Aad van Duist com- i mentaar op de debatten over de regeringsnota betreffende het sociaal- economisch beleid. Televisie JOURNAAL en weeroverzicht (8.00). Hierna een VARA-progratnma. Dit j begint met een reportage, uil het openluchtbad De Branding bij Ooster- beek (8.40), vervolgens „De Spiegel der Kunsten" (8.35). dan een reportage van 1 en een beschouwing over de Louis Blériot-raee 1959 door Jan Apetz (9.05L „Hun leven werd anders" is de titel van een documentaire over hel leven van de Indiarhe Nederlanders in ons land (9.15). Tot. besluit een muzikaal programmaatje onder regie van Gijs Stappershoef (9.45). 250,voor kleding, 100,reis- j kosten, 100,contributies en een zakgeld van 390, I Mén is bij deze raming uitgegaan van de onkosten die een student j moet maken, wiens ouders niet in een universiteitsstad wonen. VLAARDINGÈN Gisteren is de vijfjarige Arie Maurits, toen hij speelde bu de Spoorsingel in VIaar dingen. in een sloot gévallen en ver dronken. Het lijkje werd later door een voorbijganger opgemerkt en op het d"0"e gebracht. HU L'JKT ME NIET ONAAkPIQ 4UÊEN DAT MAUë HAAR /AN 'M fNHET80r£NHU!S VAN Pt W&gauB. EVEN THUIS, MAAR Aio Je SESLlSr WltT LOPEN, Ik JE DAN Mer M'N BOOTCNER D£ f?lVIEC ZET-gN - DAN HOEF niet HEIEMAAI- NAAR UITHANGEN Mfe^CHlEN k'J AAN DE HAAL GEGAAN TOEN H'J ONT- ne cxjpi' essclreiK van 18*4il DEKTE DAT de poiitje WEM HiEtÉN IN KIN650PfD6E GETELEFONEEPP over N ZIEK FAMftlEUP WAAR H'J ERG OPGESTELD DE BERICHTEN WAREN 5LECHT EN DAAROM WA6 H'J ZO IN DE WAR. «oor T. S. ^tradian zNKzic moAfereaovftDCROfi KOMNOU.ÖCüTf KOM NOU ÓTRfiKi KRUG JC Wflf ItKKtKO-f PUPPlÊ?M£t JKH£B rex, HE.BJU fiiPPrn GtZlEN? IK KflN HtM N£J?G£ftï VINDCN NC£. IKHC& NOG NIêT" 6C.ZICN t)l«D5lKT£RÜ6 UiTDtJTflO! HEWHeitMfiflCMier TLIPPie BIJ JOUW pfirry? hij ororso Nier O? Mt.Tt WflCHTtN Gezien ZCTG KICX, IK NOV N/er TJA.W2AT 'NB££TJE \fM0U ÜMUTIE 2£K£R. W£L KNAP HELPEN DAT tk-DMRfJBTIN MNANQ/ËLE -Al IN DC KNOEI,MANT tK HSB HEM HCCRD6 MATJE WS£N MOc/L 1 Ru/Af W HALFJMR GELEDEN OOK AL HAA/S2EL. /KROOP AhEQ/K N£At LMTST^K'N PA4K, WA'OEAD Pt EK GELEEND DATJtT&set G£K«£ f WAT GELEENDM. HOEZO?} TIAAR IK jé~^NO€T DE'EERSTE rztERo DdT/S f/UAiMER, óèn. >wee- leverd NUJVNC6 JAN.' JE wmroG&t lvk al/et E&tólo VAN HANS NctN.NAAR.tOEL W t/EEL ANDER. ZUURTJE. GEVCCNUEG VUt£T TE 'JGRGELYfoSN DE WOoNRUtflTE D/E HA/VS SEZ/T. HOSTEN ONS NWJTENS 7ÏOEE OFÖRJE GROTE GE Z/NNEN CENT NOG TERUG- ZfEN. VRAAG WINDT, HAAR. EK.HEB Jy HANS van mor wee eens GELD GELEEND? Hs-m Met zijn revolver gericht op de bult stapte'de inspecteur onder het viaduct vandaan, Field ging met hem mee. Zij konden het heuveltje niet be stormen, omdat de helling hard lo pen onmogelijk maakte. De agenten ■erspreidden zich aan weerskanten van de agenten kwam traag omhoog geklommen. Transpiratie drupte van onder zijn helm en overdekte zijn bruin gezicht. Daar beneden is hij niet. - Doorzoek alles, tot hij is gevon den, zei de inspecteur; Intussen sprak Olga gedempt tot Field: Je kunt jezelf niet helemaal van verdenking vrij beschouwen van hen in een soort tirailleurslinie, voordat zij hem hebben gevonden, roen hjj uit het duister van onder Dsm Ml ik dilar 2cl( een b£,_ •l®1-. „viaduct vandaan kwam had langrijk aandeel in moeten nemen. Field het gevoel alsof hij onder de booglampen van een boksring liep. Hij viel^ bijna om van vermoeidheid. Kijk uit! schreeuwde iemand van een ba icon. De agenten doken. Er gebeurde niets. De stem op het Hij keek naar hettengere dode li chaam van Rafael. Voor mannen'als Rafael en Pépé speet het 'nem. Die hadden enig motief aan hun zijde. Maar waarom lieten zij zich gebrui ken door figuren als De Stille. merken, dat Rodolfo bezig was hem te smeren, zou hij dat niet hebben genomen en op hem hebben, gescho ten. Dus heeft Rodolfo, terwijl zijn me destrijder onbewust zijn aftocht dek-, te. deze van achteren neergeschoten en is er toen vandoor gegaan, Hoe? zei de inspecteur, die mee geluisterd had. Ik weet niet hoe. en dat hoef ik ook niet tp weten. Het enige dat ik zeker weet, is dat hij hier nu niet is. Dat is een feit, zei de inspecteur, Het meest voor de hand ligt de weg achter de woonblokken, tussen die flatgebouwen en de berm. Daar hebben mensen staan kij- ken, Hij was gewapend. Hij hoefde alleen maar met een granaat le drei gen om ze als duiven te laten opvlie gen. Een van de agenten, die de bewoon de wijken al dichter was genaderd, riep naar hen. De inspecteur ging naar hem toe. De. politieman scheen met een lantaarn op iets dat op de grond lag en de inspecteur bekeek het met aandacht. Toen blies hij op •zijn fluitje. Een voor een kwamen zijn ondergeschikten naderbij. Hij gaf zijn instructies. Opsporingsploe gen werdén weggezonden: een grote om de gebouwen te doorzoeken en de mensen te ondervragen; een tweede om de weg achter de gebou wen af te speuren en de grond te onderzoeken op verdere bloedsporen; Hij stelde vast dat Rafaels enige een derde; ten slotte, om het Campo Enige meters verder stond de in- We kunnen hem niet laten ent- specteur naar de grond te turen. - komen, zei Olga. Nu niet meer, Kij k hier eens. na aJles wat er is gebeurd. Ér moest nog vijftien meter worden afgelegd. Er was nu een massa lawaai op de hoger gelegen weg, van poiitie-agen- ten die van de wagens sprongen en p;., «U-HiS W«C Cl J5 SCUCWQ. 1 - Field ging naar hem toe en zag Field legde een hand op haar schou- de mensen hun huizen binnen dre- een kleine donkere plek op de J~- ven; maar er werd' niet meer gescho- verdroogde bodem, ten. De inspecteur en Field, gevolgd Het lijkt wel of iemand hier wat door .de manschappen, legden de water heeft gemorst, laatste paar meters naar de bult af. Het is bloed. Tot een agent, De inspecteur klom erop en sprong die naderbij kwam: toen. terwijl hij zijn revolver los- Iets ontdekt? - Neen kapitein. Dat bewijst voldoende, zei Field, Is dat bloedspatje van je exr der, Zou je nu maar niet liever eens naar huis gaan. Je hebt genoeg gedaan. Ik blijf tot deze zaak helemaal klaar is. De inspecteur zei tegen Field; Gaat u met.ons mee, senor? Natuurlijk. En zij begonnen met cle opsporing- Pi f j ^a' 4VJJL-Me r Field voelde, dat de inspecteur, nog v~ *'Jken, steeds enige achterdocht koesterde. ^f f' u, u Inmiddels was het al geruime tijd Ze krukte met haar hoofd m na middernacht, de richting van Rafael. O, neen, zei Field, die hee/t een XVI gespte, aan de achterkant omlaag. In het dallet je erachter lag Ra fael. P'ield Tolde hem om met zijn voet- en zag dat hij dood was. Waar 'is de ander? zei de in specteur. De agenten zochten verder naar Rodolfo. Misschien is hij van de berm afgevallen, zei Olga. Zij was ach- schot in zijn achterhoofd gehad. lef hem aan gekomen. Van achteren? Het doorzoeken van de gebouwen Wellicht is hij ontkomen, zei Snap je 1? leverde niets op. Rodolfo zou in geen Heeft je ex-vriend dat gedaan? geval de mogelijkheid hebben gehad, was er wel een ander? zei de Daar ziet het tiaar uit Ik denk zich daar te verbergen. Niemand inspecteur tot hem. dat het zó is gegaan: Bij het ge- zou hem in zijn huis gelaten hebben. Dat weet u, zei Olga. II hebt vecht werd Rodolfo aangeschoten, Maar in dit dicht opeengebouwde nem zelf gezien toen wij naar de maar hij zag nog een mogelijkheid buurtje, zou hij ook over straat brug reden. Zwaar met een snor. er van door te "gaan, als hij tenmin- gemakkelijk een heenkomen hebben Hij zag er Engels uit, zei de ste niet le veel bloed zou verliezen, kunnen vinden en zelfs zou hij zich inspecteur, Er was politieversterking op komst, een tijdlang in de openlucht schuil Ja. maar doet u niet zo achter- Rafaels aandacht was alleen maar hebben kunnen houders. dochtig tegen mijnheer Field. Een bij ons onder het viaduct. Als hij zou (wordt vervolgd)'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1