POLITIEK EN SPEL ■BaÉt /Jida. Ira^s^fte#»^ li CAROL Toneel KIEKEN Donderdag 16 juli 1959 Er kwam een vriend kijken Toeriioordcrs.1 Het TV-rhcatcr presenteert volgende week: Speeltuin geknipt om te Vanavond. Radio Man in zee verdronken' H: WIELING A burgemeester van Zal t bommel SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN van 18.45 door T. S. Sliacluii! 2 STBL PAUL £&ANBP£N6T PBfEP TP/8£ MET 2>JN\ boot öv£RDEmw£#.wmtrmmxm MB IKOVEiï DE '&SÜ6 had moeten gaan, (K WWARSÖFJNl'JK «gfiMSöfiti in handen van de PDurig r**r MtMitttu N H ZAL IX JE SiflS MAAg NJE' EEffigjaPj WAT VERDER AFWAART^ "Bttaf&P&NBE, HEüSIHB ÖPENÖENIK VIND HST] &5^Êfèʧ[ NU WEL- HARre - j S. L'JK DANK EN Wfl ls«==^É®fc.TÖ7' 2IEN& i jM Jê WE.lt UlLttfROfXHE? NOU JE óflar OflN OVER £EN HOUTEN BRUG OV'ÊR EEN DitP. RftVUN EN DAN KOM JE VflN2Elf Bü DE HUT _J HEÊ OPROETJE.BtN JtOC HONÜ KW UT? CC.N URlENO VAN ME Dit AAN H£T JflüCN lt> öfJ Ut UitENROfO BELT ME NET OP HU ZtOT DAT HIJ EEN WITTE HOfiO óCVONDEfi HCEfT Dff HU W£l EEN* HfERiN Ot BUURTHECfTöf- ZIEN 'HU HEEFT HEM VASTGELEGD IN 0£__^ OUDEJAEHTHUr' J0M-. O JA, DAT IS VAST FliPPiE WAAR li Dit HUT PR6ÜES? /DANK U WcÜ IK GA ER METEEN naartoe! ^ZOTCfHB&JYÓÓKAL ^(HGCWl. tYYD/£SGHULDfrtY£NF/N, K)£2ÜL(£N BRA1MZ Td6ST£\ GELD VAN HANS 7£GC€£>? \OClTAFLOSSENPMAZlMTl AAN HQPtN, JAN-' f1/SS£H/£N 2iCN HjyJ tK8e&N/iytV&ïK£Cy*C,/V)/£AL ZN £610/NVR€D£S-/OeZAAK U/AT B££73C2CKSENCViOt£ JNAAM?tiVfi6£f?7HU/S (Ai- TE50MB&L A KNAAP TtJ^KBN:y^Z£K€F.'NMlkA/MP/6Ti INBNH68BEN ÉgL - -Bs O'OOfZ CF'N VAT AhJEBMNENAF- W w, Z- J| 1\ <Z%lM J^T? 2ONi>£RÊ0Dm, WMSjX 7/ENBARe TED J§ 1-ff V <6'TINE&JMRT/fZSMR ntJ^s 'CJP Tfca.| J -ggittk Y~ HANS VAtl'THöF rKfCK vyFtfÓND&ZD, 1 VR/WaT2iCH IN-v JAN DRJEHOND£RT>f.\ TUSSEN AF-HOE WAAR/IOOT/K HET KAN\ NY 2tCH UIT DE \DMN HALEN?PAT«ER- SCHRIK6AEEND \WSNSTB GEFUIFOOKQA OPSTAPELENDE B^wtggfrT AL P/B I GELDZORGEN UaÊBSSEBfawS/TES,j KAN •REDtEN /{{-%rT -ÜCI 00H HAT W lekkerc DRUIF f IN de Angelsaksische landen, Engeland en Amerika, berust het parle mentarisme geheel op hel l wccpa r tijen s-tefsel. Hot feit, dat dit op het Europese vaMeland nici Iie-t geval is. geeft daar nicer dan eens aanlei ding tol moeilijkheden. Het zon onjuist zijn om te zeggen, dat de dingen daar algemeen niet zo gned marcheren; in de Lage Lande» en. ook in de Noordse landen bestaat,, ondanks een betrekkelijke veelheid aan partijen, toch een vrij behoorlijk geconsolideerde toestand. .Maar van Frankrijk kan dat moeilijk worden gezegd, en voor wat ¥i''est-Duïtslaml betreft j« een gun stig oordeel op zijn. minst voorbarig. Soms krijgt me» de indruk, dat in deze landen iets essentieels aait de parlementaire gezindheid ontbreekt. TT'at zou het zijn? Vermoedelijk is het een gemis aan zin voor de betrek kelijkheid van politieke opvattingen. Wij hebben het /.elf eens een Engels man horen zeggen: Jullie Europeanen doen net of je ziel en zaligheid, afhangt van-de politiek. Jullie vatten de dingen veel te serieus op! Het was een ver- bolderende uiting, die .veel te denken gaf. Maar men moet ze wel zo in een discussie eens horen,, want wie in de verkiezingsdagen de .Britse kranten leest, vindt daarin, ook en terdege het verhaal van de le verwachten rampen bij het winnen van de verkeerde en de komende zegeningen bij het winnen van de goede partij. Voor decompletering is dan ook wel die vergelijking nodig van een andere Brit, die de politiek met een cricket wed si rijd vergeleek. Je doet erg je best om hef te winnen en je vindt het belangrijk ook. maar als je verliest draag je de nederlaag manmoedig en opgewekt, je wenst je tegenstander geluk cn begint de volgende dag aan de voorbereidingen voor de revanche. Hier, geloven wij. is de kern van de zaak wel ongeveer onthuld. Op het vasteland ontbreekt bet spel-elemeht al te zeer. E EN merkwaardig voorbeeld van vastelands parlementarisme levert het kleine Oostenrijk, waar na twee maanden moeizaam en af en toe welhaast verbitterd onderhandelen Socialistische partij en Volkspartij opnieuw een coalitie hebben aangegaan. De'parlementaire oppositie is te Verwaarlozen. Toch is het volstrekt niet zo, dat Oostenrijk er een twee- partijen-stelsel in de Angelsaksische zin op na houdt. Dan was één van de Srote partijen aan de regering geweest en de andere in de oppositie, In Oos tenrijk is het echter al sinds het herstel van de. onafhankelijkheid gewoonte, dat de beide grote partijen, die het in allerlei opzicht niet met elkaar eens fijn» het niettemin samen doen. Wie de verklaring zoekt in de noodzaak van eenheid indertijd tegenover de Russische „Filistijnen" gaat niet ver genoeg in de geschiedenis terug. De huidige toestand is alleen maar te begrijpen door zich te verdiepen in de lotgevallen van Oostenrijk tussen de beide wereldoorlogen. De toenmalige •ocialisten en de toenmalige, christelijk-socialen waren veel meer dan énkel partijen, ze'waren ook ieder een wereld apart of althans meenden het te zijn- De strijd is gevoerd zonder humor en zonder zin voor de betrekkelijk heid van de dingen. De socialist en, die in de stad Wenen regeerden, streef den vergeefs naar èen meerderheid in het hele land; cn de chrUtclijk-socia- len, in hun worsteling om de overhand te houden, hebben tenslotte geen weerstand kunnen bieden aan de machten, die een einde maakten aan de .democratie, en er de zogeheten katholieke standenstaat voor in de plaats •telden. Alen ziet hel, mei een crickelvedstvijd had het niets te'maken. Het belang rijkste oogmerk van de winnaars was immers, een revanche voor altijd uit te »löi'teii. Het feit, dat Dollfusz en Schusdinigg. in plaats van bet land tot een eenheid te maken, de verbitterde verdeeldheid hebben veroorzaakt, waar Jater Hitlei' dankbaar van profileerde, hoeft niet opnieuw t.e worden vastgesteld. Maar de hele gang van zaken verklaart de Oostenrijkse vrees voor de terug keer van het bewind van êért partij. M óp Duitsland over te gaan, eigenlijk wordt de hele geschiedenis l.van dit land van dc slichting van de Weimarrepubliek tot de.onder- gang-in de tweede wereldoorlog gekenmerkt door de.opvatting van de.politiek.als een soort, absolute norm inplaats van als een .spel van vallen en opstaan en steeds proberen het een volgende maai beter te doen. De humorlooslleid bereikte haar .hoogtepunt'in. de. dagen van Hitier en de zijnen, toen de grimmige machtswaan volledig overheerste. In de Bondsrepu bliek liggen de dingen natuurlijk wezenlijk anders, maar toch ook bepaald niet. zo, dat.het christèlijk-sociale regering en socialistische oppositie aan krampachtigheid ontbreekt. Ligt.het aan de staatslieden? Hei ligt» geloven wij, ook aan de onvoltooide politieke ontwikkeling; aan het nog onvoldoende bc»el. dat poülirk .ilken gcestvo) kan zijn, wanneer men het bewind \an <lc aitjTe partij "p zijn :i.id belangstellend cn sl rijd lustig aansaardl. In Amerika en i» Engeland 'j« de mening, dat zo nu c» dan dc tegenpartij cmk cm* een kan* nnwi hrbbrn. aiérk ontwikkeld. Op lun Europese vasteland isdai lircl waf minder hel geval. En Frankrijk/ l)ii is weer een heel andrr gcwil. l)c Fran>cn hel>hen wel rfn vnor humor..en ze spelen ook wc.l'goed, maar hetris mepr toneel, en daar- door'niet helemaal'echt ze zijn als de dood voor gevolgen rn risico's. En, het'spelen om een hoge inzet (wat politiek is) 5? niet mogelijk zonder de bereidheid, deze jnzet te betalen, als het nodig ts. Dc Fransen schrikken terug vóór de speelse cn tocih hoge ernst van de cricket wedstrijd. T K dacht dat het programma dat Ade televisie gisteravond bood de belolte inhield boeiend en geva rieerd le zijn. Met zoveel klem no digde ik daarom die vriend, die bij hoog en bij laag volhoudt, dat je alles beter kunt doen dan naar de T'V-programma's te kijken, uit om nog eens de proef op de som te ne men, dat hij voor de aandrang be zweek. „Neem een hoek. doe een spelle tje, ga. naar de bioscoop of naar de VANAVOND 6.15—6.30 uur: AVRO. Herha ling van de reportage van de finish van de twintigste etappe van de Tour de France in Cha- lon sur Saóne. 10.15—11.00 uur: AVRO. Nabe- schouwing over de vandaag ge reden etappe. MORGENMIDDAG Tussen 4.00 en 5.25 uur: onder breking van het VARA-program- ma voor een rechtstreekse repor tage van de etappe Chalon sur Saóne-Dijon. schouwburg, ga zo maar wat zitten praten, of doe desnoods een dutje. Alles is beter dan die TV." Dat was en dat is zijn mening. En dat terwijl ik meen dat er in derdaad veel ie waarderen viel in wat de VARA ons gisteravond boocj. Ik heb er geïnteresseerd' naar geke- ken, zoals je aangenaam kunt wor- i den bezig gehouden door een ge- .illustrecrd tijdschrift. Ik. vond de „Spiegel der kunsten" (als steeds) een interessante rubriok.de doeu- mentaireover de Indische Neder landers een goed gepresenteerde in troductie in een probleem waarmee dc moesten van ons niet dagelijks in aanraking komen en het liedjes programma. waarmee men besloot was een bekoorlijk geheel waarin Karin Kraavkamp haar taak op charmante wijze vervulde. j Maar die vriend heb ik onover- i tuigd haar huis moeten laten gaan. Naar mijn mening heeft hij on- i gelijk. Of heeft een stroom aan mid delmatigheid (en minder dan dat).: tntjh normbesef aangetast?. Nee, ik geloof meer in de ver- j klaring dat hij op allerlei terrei- non normen aanlegt wsr aan TV j krachtens zijn aard niet k.an vol- doen (het is nu eenmaal geen tbea-1 ter cn geen bioscoop) cn daardoor voorbijgaat aan wat TV wei kan i zijn -cn gisteravond^ ook was. W.Jnn. (Advertentie I.M.j Vff'n nn m O vn rnnn •'Scanderen blijft toch eigenlijk t H11 LW/itCI Usfflllll mijn beroep'' aldus Lies Westen burg (,?6" jaar, geboren in Schoon- rnn ?Of»/u t rewoer(1> ex-teerling tran de HBS in Gorcum), IxJt f Fi, 'uOdU/ cc it, van dc bekten a ??iste 'cameramensen tmn O de Nederlandse Televisie. Stichting die bin nenkort- gaat. overstappen naar de VPRO v:aar hij regisseur wordt. Een vak dat. we[licJU een stup dichter f>(j. z{jn artistieke intenties ligt, ook. al heeft, de cameraman Wes'enbitrg zijn werk nimmer als on-artisiiek beschouwd. Deze rustige en zacht sprekende man studeerde aan de Academie voor .Beeldende Kunsten in Amsierdant an ging daarna schilderen een bezig heid die hij petuipe zyji nitsprnak nop steed.1; ais sijn eni» echte beroep wenst te beschouwen In januari 1954 kwam hij bij de NTS waar hij na een voor hem moei lijke aanloopperiode („Hei tras alTemnöt zo verteerd en Tommelig") tot een van de besten achter de camera werd. Hij zag (en ziet) het werk achter de camera ais een vak dat zich goed met zijn artistieke inslag laat combineren; „Ik vind het verruk kelijk werk dat zeker creatief is. Het is voor mij nog altijd een groot avontuur. Goed de regisseur doet het allemaal, maar voor de camera man is het dankbaar cn artistiek werk. Je geeft de finishing touch aan het produkt en als je je dat realiseert is dat mooi". Nu wordt Westenburg diis regis seur en de NTS die zijn arsenaal goede cj»meramensen regelmatig ziet aangetast door de omroepvereni gingen die gretig speuren naar be kwame mensen dié het vak al gron dig kennen, ziet hem met lede ogen gaan. Vandaar ook dat de datum waarop Westenburg overstapt, nog niet vaststaat. Er is een streefdatum (januari 1960) meer niet. Over zijn toekomst is Westenburg optimistisch maar niet roekeloos; ,.Het werk var» de regisseur is zeker niet gemakkelijk. Ik geloof dat je nnsst een grote kennis van zaken ook over eèn overmatige dosis ge zonde fantasie moet beschikken. Maar het lijkt mij zo fijn om nu eens zelf te doen wat je altijd hebt mogen realiseren voor anderen.." (Onder voorbehoud van wijzigingen) ZONDAG Een VAR A-programma. Dit be gint met de derde aflevering van de actualiteitsrubriek „En pas sant". Vervolgens op tclcrecor- ding de herhaling van een afle vering van „Pension Hommeles" met Mary presselhuys als gaste. Titel „De Franse slag". Na de ru briek „Sport in Beeld" nog een rechtstreekse reportage uil Aix cn. Provence van het optreden van het Nederlands Kamerorkest o.l.v. Szymon Goldberg. MAANDAG 's Middags een kinderprogram ma van de VARA „De va kan tl e- club". 'S Avonds geen uilzending. DINSDAG Een filmprogramma met als hoofdfilm de documentaire ..De verovering van de Mount Eve rest" met o.m. sir Edmund'Hil lary en de Sherpa Tensing. WOENSDAG Een KRO-programma. Hierin komen voor ..Gastenboek", ccn documentaire over het paarden- bezit; van de heer Van Doorne in het Brabantse Deurne, de rubi'iclc „Voetlicht en camera", voorts ..Televilrine" waarin Maria v. d. Eist iets vertelt er» laai zien van vrouwen met functies in liet he dendaagse verkeer er» tot slot. een vieuwc rubriek; „Spotlicht". DONDERDAG *s Middags een kinöerprngram- ma van de AVRO. o.m. een tcle- recording van een bezoek aan het 1 circus Krone. 's Avonds een AVRO-program- ma. Dit begint met de rubriek „De wereld waarin wij leven" door ntr. Hil terms nn, Vervolgens weer een aflevering van „Lui- paard op schoof" cn ten «lotte 1 onder regie van Ton Lensink het J TV-spel „Naseizoen". J VRIJDAG 's Middags een rechtstreekse reportage (3.304.30) van de aan- kom.st in. Nijmegen van de deel nemers aan de Vierdaagse. 's Avonds na het weekoverzicht van het NTS-jotirnaal een Euro visie-uitzending van de opera „Cosi fan tutte" door Mozart uit Aix en Provence. ZATERDAG 's Avonds een VARA-program ma. Dit opent met „Trio" waar aan drie Nederlandse humoristi sche auteurs hun medewerking verlenen, vervolgens de herhaling Van een telerecording van het op treden van Louis Armstrong in het Concertgebouw te Amster dam op 7 februari van dit jaar- Ten slotte, na een afwezigheid van acht weken, weer een afleve ring van.de quiz „Je neemt er wat van meè" o.l.v. Theo Eerd- mans. (Adwertcntie l.M.) JONKER FOTO TOE (ook in kleur) ERNSTIGE MUZIEK !).33—UKO.ï AVRO. .trène Encri, plano, speelt werken van Ctropin, Debussy en Aïbenii. JI.J3—12.1(0NCRV. Ei tv. op craro. platen van. de tweede symfonie van peethorén. OrERA 8.05—9.10 AVRO. Til voorin e In het karter van het Holland Festivalvan de korte opera Gianni St; hire hi van Puccini door solisten, koor en het orkest van de Nederlandse Opera, het geheel o.l.v. Arrigo Gtiarnieri. LICHTE MUZIEK 7.00—7.15 AVRO. Tip Top Taptoe, deze keer nil de Ruiten Soeleteit te De venter voor personeel.van het bataljon Prinses Irene.' 9.3010.00 NCRV. f.ex Karsemeyer met ïljii „H'ij poetsen de plaat". 11.23— 12.IK» AVRO. 'Jan Knopmans ..Disco la r ia". GESPROKEN WOORD 7.59B.00 Hilv. II. Uitzending voor de Anti Rev. Partij. II (VERREN' 8.309.30 NCRV. Het ra d lover keer s- spet „Gelijk oversteken". 9.109.35 AVRO. Jn rte rubriek Hnmn- veskc variëren vier sprekers het thema „Waar ik in de dierentuin altijd het liefste heenga". SCHOORL. Gistermiddag is de 64-jarige B, JV Elhorst uit Amsterdam in de zee bij 'Schoort verdronken. Het slachtoffer was met zijn zoon aan het zwemmen in het gedeelte bij het onbewaakte strand. Tijdens het terugzwemmen naar het »«trand verdween hij onder Water. Vermoe delijk heeft hij een hartaanval ge had. NA het Journaal en veernverzichl (8.00) «en programma van de KRO. Dit opent met de rubriek Vademecum (8.29) waarin J. YY. Mofstra een gesprek heeft met prof. dr. Zacha- rlas over Nijmegen en het christelijk ooslen.' Om 8.59 vanpt de opvoering door de toneelgroep Puck aan van de klucht en toen kwam dr. Frost*', een. persiflage van de zeer serieuze be zigheden van psychologen en psychia ters. DEN HAAG. Tot burgemeester van Zaltbommel is met ingang van 1 augustus benoemd de heer I-I. Wie- linga in Den Haag, thans referen daris^ bij het departement van On derwijs, Kunsten en Wétenschappen. Van 1950 tqt 1955 was de heer Wie- iinga burgemeester, van Terschelling. Hü is Nederlands Hervormd en be hoort tot de P. v. d. A. De heer Wie- iinga.is 47'jaar. (Advertentie LM.) De wereldvermaarde deodorant-stlcJc [JA, HU leek yiE NOöZL HERA'sK VEU^, MA Af? DAT 15 BE6CJ -J'F"*-- PEl'JK AL<~> HU PIEKERT OVE&'N ZISK FAMItlÊLiDH WAT WEST JE NOó VIBER VAN 'M J_n4lET6 MEEC^ i^riPANJU-W'J PETER THOMAS, HU LD6EE)?r HIEff ER66N6 (N P£ QllU&T. T^ÉsVEPDÊi? VÊRTEiT w" L HU NIET VEELÖVÉRJ 2l£Z0' BUCKYH££ff Dt. HOND IIAN'DE KejriN6Gt- LtüO OP DC UIlÊNROry HOU MOCf 'H HET 5P^OCrjc, no6 hen te vest ellén' ik weet met wat hij PRECIS Wéê-T, MAAR HIJ MAG N£T BU OflT PS0CES ZIJN voor de verxorgde trouw luxe drxaittlck f 3.2 handig* tai-itlek f 1.9. regelt de transpiratie beschermt Uw garderobe. fpR valt in Ne te Ynrk op foneei- ,iLD gebied zo iierschrifckeïïjf; teel fe beleden, dat je, als tourist, natuurlijk ■tnaar een heel klein hapje van da grote, taart fcttni proeren. fk zap „A touch of a poet", het laatste stuk van O'Neill, dat in Nederland onlangs door de Haapsc Comedic is oppe- voord onder de titel „De dap uaa Ta- lave ra". Nu moet uviijn iet van dom i chftUinnisnte beschu Wipe ft, als ik v, mei de hand op mijn hort uerzet-er,. dnf ik on;e roorsreliinp eigenlijk mooier vond dan de Amerikaanse, De Engelsman Eric Portman, zonder j Iiinjjel- 'n groot acteur, tcicns „Brom- ninp rersion" en „Seperale tables" k diep heb bewonderd, speelde de als caclmrtw poserende kroegbaas I Melody, Hij deed dat natuurlijk heci knap. maar nu net zonder de outuia- pencfidc charme, die La se ur bij ons j aan deze figuur wist te geven,. De cersloofde, geheel uit liefde bestaan- de moeder een pracht creatie van. Ida Wasserman wordt in Net» York gespeeld door niemand minder j dan Helen Hayes. Zij is een heerlijks actrice, maar elk lachje dat zij in de- ze zielige rol vinden kan, haalt ze er docibeicus't uil. j Daar moet je als Hollander erg j aan wennen. i Wij hebben in deze lage landen nu i eenmaal de diep in ons karakter wortelende gewoonte die ik bc- paald geen verdienste noem om I een drama ji/ezmart te speten. Zo- j te ei i7i Engeland als in Amerika merk'je, dal ze, zonder moeite, een 1 lussenlooii weten le vinden. Goed, goed, het, is allemaal erg droevig, jifiLuuriyk, maar zo nu en dan kun je midden in de narigheid best even lachen en waarom zou je dat na laten? Hetzelfde trof mij by liet zien van ..Street bird of youth" ran Tennessee vVfiliuin.s, dat met .veel succes op Broadway loopt. j Ik behoor niet tot de critiekloze j supporters van deze auteur, die de j draak als huisdier koestertmaar zijn - kennis urm het tonccluak is indruk- wekkend groot. In „Sweet bird of youth" voert hij een onbeduidende mooie jongen ten tonele; die uit heim wee naar zyn eerste meisje, na ja ren terugkeert in zijn geboortestad. Hij is niet alleen, maar fungeert aks chauffeur, verpleger, drinkvriendje en betaalde minnaar van 'n v er lopen doch zeer rijke film actrice die haar jeugd en haar succes achter de rug heeften nu. met behulp nan alle ■mogelijke verdovende middelen, aan haar1nostalgic tracht te ontkomen. Het eerste bedrijf speelt in d« slaapkamer. Dé vrouw o?itu;flafct tiiÉ een zware roes en moet, met een zffursto/ninskercn medicamenten, langzaam, tot de realiteit worden teruggebracht. Als je dit bedrijf leest het stuk heeft onlangs in „Ésquire" gestaan krijg je koude rillingen van zoveel suggestief gedramatiseerde menselij ke ellende. Maar Gerald ine Page, 'n mooie, jonge actrice, die zich voor dit stuk and heeft geschminkt, speelt de rol op een lijzig, geblaseerd toontje, dat zo u« en dan een beetje komisch werkt. Er wordt dan.ook veel gelachen, tijdens dc eerste, sce nes, Aanvankelijk zit. je er een beetje gechoqueerd bij, maar al spoedig inerk je, dat de gruwelijke «//aire, op die manierveel nodeloze zwaarte uerliest, rmuijl het stuk toch tot zijn recht komt. Met Paul Newman een der „hot test box o/jice names uan Holly- Viand -in de mannelijke hoofdrol' werd ..Sweéi bird of youth" ten tone le gebracht door Elia Kazan, écn waarlijk groot regisseur. Het f natste bedrijf, dat speelt in een hotellounge naast een zaal, waarin een vergade ring wordtgehouden, die voor de handeling «an belang is, hcejt hij bij zónder ingenieus opgelost. Daar ach ter de coulissen gesproken, tekst meestal onverstaanbaar en altijd ir riterend is, laat hij een van de men sen in de lounge de televisie aanzet ten, een vaoriuendsel om op de ach terwand, over de volle breedte van het. toneel, een film te projecteren die ons, iegelijktijdig, in de vergade ring brengt. In ben erg niemosgiertg oj het N«- derlandse toneel deze nieuwe Wil liams brengen zal. Laten we hopen van wel. want ondanks zijn bekende uoorkeur voor gespierde effecten is „Sweet bird of youth" een bijzonder knap, vaak aangrijpend stuk. KRONKEL Field wist, dat RodoJfo, gewond als hij was en terwijl iedereen naar hem uitkeek, niet ver ken komen. Iedereen veronderstelde thans, dat Kodolfo de werkelijke moordenaar was. Het zou niet moeilijk te bewij zen vallen, dat hij tot de „roden" behoorde, als men zijn antecedenten naging. Daar moesten zij voor naar zijn huis gaan. Om vier uur 's nachts had hij dc Manzanares bereikt. Het uitkam men van de Campo del Moro had Rodolfo niet. le voorschijn gebracht. De hele omgeving was uitgekamd van de brug ten westen van. de Calle de Baile tot aan de rivier. De politie had een massa deels bange, deels alleen maar onwetende con cierges ondervraagd- Field bleef met Olga wat achter. Ze wachtten tot de lantaarns van de zoekenden zich in 't donker vóór hen verwijderden, en gingen toen op de vastgekoekte modder van. de rivieroever zitten. - Mens, je zult wel moe zijn. Ja, ik ben blij dat ik zit. Olga stond op en liep naar een van de keien, die de vrouwen gebruikten om hun wasgoed op uit te sprei de n. Zij ging erop zitten en plaste met haar voeten in. het trage, smalle stroompje. - Waar zijn je schoenen? - Ik heb ze verlóren, de hakken wafen te hoog. We kunnen net zo goed hier blijven uitrusten. Hij zal toch wcJ •orden gevonden. Field keek naar de rivier; hij was groen in het nachtelijke licht. Er staat in deze tijd van het jaar maar weinig water in. Genoeg voor mijn voeten, zei Olga, terwijl ze van de steen af kwam. Doen Ze pijn? Niet edit pijn. Jaren voartploe- teren hebben ze wel hard gemaakt. Field begon onrustig le worden. We zouden verder moeten gaan. We willen niet dat hij ontkomt. Jó h^bt oen gelukkige aanleg om bepaalde dingen voorbij te zien, zei Olga. Daar houd ik mijn verstand bij. Ik verwijt het je ook niet. Ik ben er alleen jaloers op. Hoe lap jo het toch? Gewoon je vingers in je oren stoppen, terwijl je op de harde knal wacht. lVelke knal? De knal die op komst is. Het sein, dat het slot is gekomen van Yvat Rodolfo het'korte'weekeinde noemt. Field, je spreekt in raadselen. Neen, ik smeed alleen maar het ijzer terwijl het heet is, ik eet en drink en ben niet bijzonder in mijn schik. Dat is de manier waarop je in deze purèe bent geraakt. Doe niet eigenwijs. Je zult do knal zelfs in het goede oude Spanjo horen. Deze keer zullen de Pyre neeën hem 'niet tegenhouden. Er trok een lichte, groenachtige mist over de rivier. De sterren .verbleekten stuk voor stuk. De groene tint. werd grijs ter wijl !lij verder trok van het water over de platte stenen en de mod- derkorsten van dc oever. Het, was een naargeestig uur, waar Field de boosheid in voelde. Een slechte schemering. En daarvan had hij ai veel meegemaakt. Overal had hij die naargeestige schemeringen al meegemaakt, in Noorwegen in de trein, die reed over het plateau voor Dombas. in het gt'r vangenkamp en later in Engeland, na de oorlog, toen hij moest toege ven, niet te hebben afgemaakt wat hij was begonnen en de wetenschap bezit van hem had genomen, dat hij zou moeten vluchten. Een grijze, moerassige schemering. Wat haat ik dit, zei hij. Er is veel waaraan jij een hekel hebt, Field. Er is ook veel waar ik Y»an hou, Wat dan bij voorbeeld? Van jou. van Pili, van Madrid. Ik bedoel, van_ welke ogenblik ken op de dag hou je het meest? Van vroege zomermorgens in Engeland als de schaduwen nog lang zijn, van het luisteren naar de regen 's nachts in bed. Het moet wel heel vreemd ge weest zijn. Wat? Je terugkeer naar een normaal leven na al die jaren van gevan genschap. Ja, ilt moest me van heel wat spoken bevrijden. Spoken? Ja. Aanvankelijk zag ik ze niet eens, maar zo een achttien maanden nadat ik vrij was begonnen ze mij te hinderen. De geluiden van twee zoekploe- gen, die elkander toeriepen kwamen van enkele honderden, meters al- stand naar de oever. Olga stond op. 1 Ik geloof dat ik maar naar za toe ga. Ik heb het koud. Field. Ja, de wandeling zal je wel weet verwarmen. Ga je mee? Hij. stond op. Ik denk dat ik ergens ander» ga verder zoeken. Veel succes dan. Van hetzelfde. Hij keek haar na,, terwijl zij ste vig op haar blote-voeten wegstapte, de jas om zich heen getrokken. Een bocht in de rivier onttrok haar snel aan zijn blik. Wie is zij? Hij draaide zich om. Rodolfo kwam te voorschijn van 'achter een van de enorme keien. Field stak zijn handen in de zak ken, maar toen hij zich herinnerde, dat hij geen wapen bij ztch had, trok hij ze tvccr terug en balde slechts de vuisten. Hoe lang heb je hier aL gezeten? Ik heb jullie de hele tijd ge volgd. Gevolgd? De hele weg van de huizen bij de brug vandaan. Het was niet ge makkelijk. En je hebt niet van achteren op me geschoten? Wat heeft, je be zield? Rodolfo strompelde moeilijk na derbij. Je doet me onrecht, oude jon gen. Zijn vlezige gezicht was nu door schijnend bleek. Zijn bruin met witte schoenen waren bedekt met slik en zijn pak zat ónder de vlekken en kreukels. Halverwege het rechter panel van zjjn colbert zat een grote vlek van een afwijkende kleur, Ik heb geen munitie meer. Hij ademde moeilijk. Ik ben nu evenmin gewapend. Ik geloof alles wat je zegt, zei Field. De ander kwam naderbij. Field stelde zich in postuur. Rodolfo zak te plotseling in eikaar op een kei steen. Ik geel toe, je hebt gelijk, mij niet te geloven. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1