VOORPOSTENGEVECHT ier noodwachtplichters gestraft: cel en boete eura B. Politierechter: dienst is nodig 50 CAROL DAY SPROETJE-SPARKS, door PRANK GODWIN. f - CURSUSAVONDEN NIET BIJGEWOOND Dr. J. A. de Koning (VPRO) Sombere situatie in TV door houding regering "AKKERTJES Veenbrand bi] Vriezenveen ferranio Trein reed na aanrijding door Vissen gedood bij brand Vrijdag 7 juli 1959 ER waren meiiben, die een felle en cli anuti-cUe strijd hadden rer- wacht over de regeringsnota inzake de luiien. de melkpjij* en de ionen. De giote beJangstellinj: \cior de Kamenergadeimg van j dinsdag j.i. was daan an een duidelijk bewijs ilaai de u*J- - wachüng was niet realistisch. Het zou a| te dwaas- /ijn. wanneer dr* pa*- j tijen, die de legering-De Quay yp het ku«eu hebben gebiaeht. nu ai i meteen deze zeilde regering liet vuur onbehaaglijk na aan de «dienen legden. Dit is dan ook niet gebeurd. Het gemeen-Hiappel ijle adres ian' N.V.V.. K.A.B. en C.N.V. leek erger dan hei was. \1 ie er nauw Reinig kennis <an nam. merkte "d dat her onts'iapping-mogelhklieden genoeg bood voor die Kamerleden ren de conle?sinnele paitijen, die de vakbewe ging na staan. Duidelijker nog dan het gedrag van de regering-pa uilen gaT hel optre den van de oppositionele P.v.d.A. er blijk vau. dat hei bier meer een voot- postengeveclU gold dan een forse politieke botsing. De politieke kopstuk ken van de hactie hebben rich niet in de strijd gemengd. De behandeling werd oveigelaten 3an overigens bekwame deskundigen, die zich bepaald niet van de zaak hebben afgemaakt, maar in hun dootwrochie zakelijkheid toch niet die geladenheid in de atmosfeer btachten, die het begeleiding— verschijnsel is van een crisisstemming. Hei beset overheerste dat men natuurlijk aan de ene kant de dingen duidelijk moest, stellen, maai aan de andere kant terdege er voor waken, zijn kruit niet ontijdig te verschieten. TYPEREND was. dat de AJR. spreker, de liecj Hazenliosi'h. veel frisser van leer trok dan de K.V.P.-er, de heet An driegen, die zich naar alle kanten leek te moeten dekken. De rol van de vriend, die de regering enige feilen toont, is dan ook veel gemakkelijker dan het optreden als wat ondefinireibare figuur, die niet als vriend wil woiden gezien maar nog veel minder ais vijand. De heer Andrie««e» bad al te dui delijk de taak. naar geen enkele kant brokken te maken. Wij weten het niet, maar ais de toestand rijp is voor groter spanning dan op dit ogenblik, zou de K.V.P, het nog wel eens moeilijk genoeg kunnen krijgen. Het lag geheel in de lijn der dingen, dat de regering de meeste steun ontving van de V.V.D. Natuurlijk bestaan er in de boezem van dive pattij nog wel enige bezwaren en wensen, maai toch zijn gee-t en inhoud van de regeringsnota voor haar het meest aanvaardbaar. In het meer tumultueuze deel van haar aanhang beeft het voldoening gewekt, dat de regering zozeer durft af te wijken van het SJLR.-advie? en zich zo weinig aantrekt van de vakbeweging. Door dit breed uil ie melen is het mogelijk, de aandacht af te leiden van sommige andere punten uit het stuk. dTe minder goed passen in de suggestie, dat er nu een uitgesproken en definitieve antk-ociali-tNWie koers wordt gevaren. De regering kan over de steun van die kant moeilijk alleen maar verheugd zijn. ONDER de gegeven omstandigheden hadtien de moties van de P.v.d.A. niet het karakter van een poging, de regering uit bet /adel r% ^nirne>ni .0t le lichten. Hun betekenis was loutei van politiek-doeumentaire aard. i OTTiroepu ei Zoiets is volkomen het goed recht van een oppositiepartij. De K.V.P. De VPRO bliift van mening dat i heeft er zich uit pogen te redden door aan het huidige treffen meer hel bet n*s.UAïe, ontwerp voor een om- karakter van een voorlopig voelingnemen te geven. De regering had haar i pai%ment aanhangmjMs'ge- /N vergelijking met het buitenland overal elders ter we reld, moeten de Nederlandse televisie-mensen met vol- strekt ontoereikende financiële, materiële en ook personele j middelen werken. Deze toestand ontwikkelt zich tot een on- j houdbare en het ogenblik zal weldra aangebroken zijn, dat de j zaken niet onbedenkelijk gaan vastlopenDeze sombere wo or- 1 den heeft de voorzitter van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, dr. J. A. de Koning, gesproken bij de opening van de algemene ledenvergadering van de VPRO te Barchem. j In afwijking van de andere om- i roepverenigmgen heeft de VPRO steeds het standpunt van een verant woorde vorm van reclame in de TV voorgestaan. Dit ui de hoop op enige verruiming in de financiële middelen van de televisie. Uc VPRO. aldus d» De Koning, verheugt zich over dc laatste ontwik kelingen op dit gebied on hoopt dat er een verantwoorde vorm voor re clame in de TV uit moge voort ko men. Van de andere onderwerpen die dr. De Koning in zijn betoog aan de 01 de stelde noemen wij: op dit ogenblik niet eens tegemoet behoeden te komen floor het uit*1el van de huurverhoging. Het bad in de herfst ook nog wel gekund. Zo soepel was de houding van de grootste partij, dat ze zelfs met wat tijdwinst genoegen had willen nemen. Zoals de dingen nu zijn gelopen, dieigt er mor de regeung nog geen gevaar. De hechtheid van de huidige combinatie is niet ol Hechts zeer voorlopig op de proef gesteld. Alen moet er zich rekenschap ren geren. dat het samengaan van confessionelen en liberalen een te duidelijk gewilde koerswijziging beeft betekend, dan dat bet einde er van zonder \eel conflict en strijd tegemoetgezien kan worden. Er is wel eens een regering gevallen op een incident, maar zoiets is onder de huidige omstandigheden nauwe lijks te verwachten- Een crisis moet groeien cn rijpen: de indruk moet De VPRO is er een voorstander bettaan dat bet» niet langer gaat. Daar lijk, het pp he, ogenblik nog niet er een anttte- Op. Hoogstens is in het land het reeds bestaande onbehagen wat versterkt; woonten Van het Nederlandse volk een feit, waarvan dc betekenis zeker niet mag woiden onder-c'iat. j fzoals o'it regelmatig o.m m Enge land en Duitsland geschiedt. Red.). Dr. De Kon mg verbaast zich erover, .men zich tot wachthouden tegen dat terwijl ei in ons land blijkbaar maakt liet gevaar inhoudt van de fixatie van een reeds verouderde structuur van het omroepbestel. Nu in de nieuwe regering enkele principiële voorstanders van een na tionale omroep zijn gekomen, koes tert de VPRO de hoop, dat het ont werp in die zin zal w orden gcw'üzigd, dat de wettelijke weg tot ontwikke ling van de omroep in nationale zin zal worden geopend. Enquête f Advertentie I.Af.) GOED KAMP zonder pijn of kou Prachtige maannacht.mist in de morgen optrekkend vocht pas op voor kouvatten! Neem een* "Akkertje" Wtti wijs en pak "Akkertjes" bij U»' reisbagage. Ze helpen flitssnel, want het ge neeskrachtige micro-poeder be gint zijn werking onmiddellijk. fits-snelle werking ntakkelijker w enten 5? (Van eon on/er verslaggevers) UTRECHT Vier Utrechtse noodwachtplichters stonden gistermiddag voor de Utrechtse politierechter inzake overtreding Aan artikel 101 van de wet op de nood wacht. Zy waren onwettig afwezig geweest by één of meer cursusavonden. Een van de verdachten, een opperman, werd ge straft met een week gevangenisstraf. De overige drie kwamen er af met een voorwaardelijke gevangenisstraf plus een geldboete, variërend van 100,tot /40.„De B.B. is op democratische wijze tot stand gekomen", zei de politierechter, rar. Klaver. „Als een noodzaak. Degenen, die voor deze dienst zijn opgeroepen kunnen er niet zo maar wat met de pet naar gooien." zo voegde hij cr aan toe. Vanavond j Moment uit de komedie e» I toen kwam dr. Frost". Slaande de echte dokter fJan Grefe) hg- i f gende de namaak dokter (Piet 1 Romer). Radio 1 plotselinge ernstige uitbreiding. Men j was van plan vanmorgen om vjjf uur i het blussingswerk met man en macht I te hervatten. Er staat hier geen turf. I Wel zijn er enkele boerderijen in de omgeving, doch deze lopen nog geen gevaar. j fe! geld kan worden gevonden voor research op technisch cn commer cieel gebied dit geld niet beschik baar is voor een .onderzoek naar kijk- en. luistergewoonten. Het laatste deel van Ledental zijn rede ERjx'STICrE MUZII.K fl.i5~10.45 NCRV. Uitvoering in het krtdcr van liet Holland Festival van Lamentatie .Jeremiae Frophetae van Ernst Krenek door het Vocaal Ensem ble o.l. v. Mar mus Voorberg. ll.lS--12.oo VARA. Tn de reeks „De muze vertelt" vanavond werk san Edvard Grieg. FOLKLORE 11.1511.35 NCRV. Langs wegen van kunst en schoonheid. A. H. Ligrtvoet houdt zijn eerste lezing m een reeks vin aeht over .Muziekinstrumenten san hinten-Europese volkeren. Van avond: Neger-Afrika. JAZZ 7.107.30 VARA. Radio Jazz-club van Michiel de Ruyter. DIVERSEN 51.10—8.75 VPRO. Prof. "Donkersloot spreekt over de dichter P. N. van EjcK. Aansluitend draagt Hm Bentz \an den Berg poezte van deze dichter fl.W~10.25 VARA. In Vsbdagavond retour d«rr keer "eem bezoek aan Rumen in Drente. Die dokter Frost! WAT een wonderbaarlijke we ienschap. die psycho-analyse van tl" Met dit zinnetje maakte Peggy Vandermili de pseudo-doktcr Frost duidelijk dat zy hem haar ge- I loof m zijn spel opzegde en kondigde j zij de kijkers aan dat aan het „doen alsof een einde kwam. Van de kijkers had namelijk dc toneelgroep „Puck" metcn toen kwam dr. Frost" niets minder maar I vooral ook niets meer gevraagd dan simpel weg te aanvaarden wat hen „Tic zie die hele B.B. als een ka- piialistischc instelling, m het leven getoepen om beroepsofficieren en gepensioneerde ambtenaren aan een duur baantje te helpen", zet de 30- jarige opperman J, B v. d. B. „Als ik een hele dag in de beton heb ge werkt pas ik er voor om voor het vaderland, 's-avonds ook nog een i paar uur een cursus te volgen. Daar heb ik dan geen fut meet voor." .„Zo", zei de politici echter. „Heb ti wel eens een hele dag in de beton gewerkt", 70 vroeg de ver- I dachte aan de politierechter. „Nee", antwoordde mr Klaver. „Nou", repliceerde de verdachte daaiop. „dan kunt u ook niet be oordelen of ik na een dag in de beton moe ben, ja of nee". Een doktersverklaring kon de ver- r dachte echter met overleggen. „Als I je onbetrouwbaar bent word je ont- slagen. Dat staat in de reglementen". merkte de verdachte nog op. „Ik .denk dat ik, maar onbetrouwbaar blijf. Of dat ik naar Oost-Duitsland ga Ik weet het nog niet. De officier eiste veertien dagen. De politierechter maakte er een week van. „In Oost-Duitsland wor den meestal zwaardere straften ge geven". zo mpvkle hij nog op. De marktkoopman J. A L. stelde, dat hij bij de wet verplicht was zijn vrouw cn vier kinderen te ondei- houden. „Ik werk dikwijls 's-avonds. Als ik op een avond, een paar tien tjes kan verdienen en ?o'n cursus avond levert me ais vergoeding een paar gulden on. dan gaat mijn gezin voor en moet de B.B. wijken. Ik weet het 't zit heus wel soepel bij de B.B. met parallel cursussen en zo. maar nogmaals, mijn gezin gaat voor. Tk heb als gehuwd man die onderhoudsplicht op me genomen en die plicht vervul ik eerst". De politierechter vond echter dat hij. tenville van het vaderland, écn a\ ond in de weck dan maar met wat met' zoveel vaan werd voorüezet. d u EPnoc m<m nemen m.a.w. zy moesten het spelletje mee- 5. r_. spelen, net of het echt was. VRIEZENV&EN In ,de buurt schap Bruineha&r onder Vriezenveen woedt weer een .ernstige- veen- en 1 Op de Mookerheide tussen „De Bis- heidebrand, waarbij nu reeds, tien tot Kselt"' en de ..Plasmolen" ter hoogte wijdde de heer De Koning .aan het twaalf hectare'heide en lage bosjes" [van de uitspanning „Die Swaere j te geringe ledenaantal van de" VPRO, zijn verbrand.' Dé- brandweer van jNoodt"' heeft gisteren brand gewoed j iets minder dan 150 000. Hij sprak ci Vriezenveen wordt "geassisteerd door 1 in dicht struikgewas en heidebegroei-j zsjn teleurstelling over uit dat de j die van Tubbergen, terwijl ook de mg. De brandweren van Nijmegen,omroepvereniging zo weinig „hard- Ned. Heidemaatschappij met bull do- Mook, Groesbeek cn Overasselt na-nekkighejd" van de geestverwanten 1 r.htvui van nev ^lo zers en diepteploegen geulen heeftmen aan de blussing deel. evenals 150 ondei vindt en drong er op aan dat 1 Va journaal ts.09) aansluitend a« uit getrokken om de brand te keren. militairen, die in Nijmegen gelegerd 1 groter inspanning aan de dag zal 1 v ""ndlng van een _tcI^ecordin^ Thans Staan nog zes tot zeven hcc- zijn. Ongeveer 50 hectare natuur- worden gelegd, om het ledenaantal tare m brand. In de nacht beperkte schoon werd door het vuur verwoest op te voeren, Televisie EEKOVF.RZICHT ran het NTS- (Advertentie I.M.) 19: natuurlijk roet Ferrania films Doe mee can de Ferraniocolor dia wedstrijd Vraag inlichtingen bij ow fotohandelaar maart 1? grmaakl van de uitzending: van de Vlaamse televisie van de operette De craaf van Luxem burg: door Franz Lehar. Z VTEItDAGMID DAG Van 4.15 int 4.45 een rechtstreekse reportage \an dc aankomst van de Tour de France 1959 In het Pare -des Princes le Parijs, TURIJN In Turijn hebben don derdag twee kloosterzusters haai vliegbrevet behaald Zij zullen tn de komende herfst naar Pakistan gaan. waar j over een eigen vliegtuig 2ullen beschikken om afgelegen stre- ken van hun missiegebied te bezoe ken. Ons is dat niet moeilijk gevallen, behalve in de scène waarin de echte dokter Frost rijn entree maakte en deze de oseudo-dokter aan eèn ana lyse onderwierp. Van komediespel veranderde het toneel hier p Lots el mg in een boertig, nadrukkelijk grappig stuk. alsof de spelers geen genoegen konden aemen met de glimlach die hen geschonken was en nu van dc j kijkers de schaterlach kwamen op- I eisen. 'Een misverstand, want scha- leriachen is niet de overtreffende trap van glimlachen)Het meeste ge- noegeu hebben vvtj daarentegen be- j leefd aan de namaak ernst waarmee j werd gespeeld en omdat die „ernst" ïr, het leeuwendeel van de voorstel- j ling voorhanden was vonden we het 1 geheel de geringe moeite van luie- 1 rend knken ten volle waard. Piet Romer, als Harry, droeg de voorstelling met zijn medische-Kópe- mekiade over ..uitbroeien, laten j gioeien, bloeien en uitroeien". Onder de vakbekwame handen van Peter Zwart was andermaal een Iiaai decor gecreeerd. W. Jnn. 1 en vonniste de marktkoopman met twee weken oonvaardelijk en een proeftijd van twee jaar subs, ƒ60.— of 12 dagen. De technisch ambtenaar J. .T C. S. had één cursusavond gemist. Er zou die bewuste avond een - traangas oefening worden gehouden en de Toerboortiers. VANAVOND 6.25—6.35 VARA. Herhaling van de reportage van de tijdrit in de Tour de France Chalon-sur-Saöne Dijort. 9.00—9.10 VARA. Nabeschou- 1 wing over de vandaag gereden etappe MORGENMIDDAG Tussen 3.50 cn 5.30 uur onder- 1 breking van het programma van J de KRO voor een directe repor- 1 tage van de laatste en langste 1 etappe in de Tour van Dijon naar Parijs. i B.B.'ers was verzocht een oud pak- kie mee te brengen. „Ik heb geen oud pak", zo betoog de de verdachte, „en ik pas er i oor om een van mijn drie goede pakken die ik heb aan traangas bloot te stellen". Na zos weken ruik je dat spul nog Ik ken dat goedje, mt mijn fndic-tijd .En met 20'n stinkend pak kan ik met naar mijn werk". De politierechter vond het maar vieemd, dat de verdachte thuis geen oud pak m de kast had hangen. Het vonnis luidde een weck voorwaar delijk mei twee jaar proeftijd en ƒ40— boete of 8 dagen. De slager W. F. liet verstek gaan. „Mijn zaak gaat voor de B.B,". had verdachte lal en weten. „liet wordt :en mooie boel als iedereen er zo over gaat denken", merkte de poli tierechter op, waarna hij verklaarde grote eerbied te hebben voor al het geen de jongens in Indonesië had den gedaan. „Maar de regering heeft nu eenmaal beslist, dat de Indië- gangevs bij de B.B nodig zijn en daar hebben zij zich dan aau te hou den". De zitting werd bijgewoond door diverse hoge B.B. functionarissen uit Utrecht, die met zeer tevreden ge zichten op de publieke tribune za ten. UTRECHT Op de overweg Ln de Heuvelsesteeg tussen Veencndaal. De Klomp eu Maarsbergen is gisteren om ongeveer half drie een auto te gen de trein gereden die van Arnhem, naar Utrecht ging. De overweg is voorzien van een automatische knipperlicht-installatie. De machinist en de passagiers \'sn de trein hebben van de aanrijding niets gemerkt De trem reed daarom door en m Maarsbergen werd pas geconstateerd, dat uit de trem een bladveer van een truck naar buiten stak. De vrachtauto kwam na de bot sing m de berm terecht on werd ver nield. De bestuurder van de auto, de heer Oostcnbruggewerd uit Scher pe nzecl is opgenomen m het zieken huis te Veencndaal De trem had on geveer twintig minuten vertraging. GROESBEEK In het pas ver nieuwde en uitgebreide Afrika- museum in Berg en Dal onder de ge meente Groesbeek is gisteren brand uitgebroken. Een houten gebouw, waarin het aquarium voor tropische vissen was ondergebracht is, vermoe- j deliik door kortsluiting, m brand ge- i raakt. Dc vissen kwamen om. De schade beloopt ongeveer 3500. VOOR IK WAT PAT ZE ME 70CHTEN, HEB IK IN KlN6GBf?lD6E iCENE^rfBTDMMEilNö OP6EBE1P. Z'J HAD JUIST jm^OATJE BENT' ZÊ DE POLITIE OP jma^'^WZULLEN HEF HELE O&TRICT UITKAM MEN. EN ALA ZE JOU VINDEN, PAN HANG IK OOK l dóotis IK WÊcr Bic VAN-DE POLITIE ZOEKT ME- PAACOM BEN IK ZO !K MOEAT KVACH TOT HET DONKER V/AG PAASZOM MAAS ALS OE BLIKSEM VOOR EEN ANDERE SCHUILPLAATS. HOE EERDER IK WIER WEG BEN DES TE BETER - HET IS M'N ENfÓE KANS P£T£R r&fff XCfttr r£#OG/A/fi/£f\ aOr£NHl//£ VAMoe wem WAAR BÉN JfJ VOOR DE DLKVEL GEWEEST ?JE DENKT ZEKER PAT DiE geschiedenis. VA cullen's POOD it DOOFPOT 2\T? NOU, LAAT IK JE DAN VERreuEN, OfSOCRPS ÖWÓ (Af/V ui/K GOCOOPROEUt MflflR DtNK ER fiflN DAT 3E MORGEN «oer getuigen enmöxhiên wil MÊNtËR PUNT OTRfifó HOOMfT JtOPRÉKÊN Hi£R MOLT HET ZUKU0NGE Wflf ££N wpinkêlê ZO. MET Dl£ TB KEI EN HCT TOUW TREK IK OrgflKb DC HOUT£NPUL£RONC?££D£ &RUG W£6! TtX.Df NIEUWE DrfltKNCCHT zeer oareRCEs wirre uqndgw E)£Nl36iJPeuiLENI?ol3 VINOjC GOED ffó IK CltN 00 KIJKEN Of Her HIPPIE IE>? TAfM/ZO/Ebti&LAi Jf-i/flJA.' GELDtSfAW&TSjNB&iJKHAAK..HYDAJlIcmTjA, ALSM£PATZOVDAG ure/v fj£ V6EIMBER 2DR&QV OVER. KUNN&d W/WEN,STMN {METMEEVAILEN, D£ U/W££)S77lYPT66&J/MEVRMOOI VOOR.'WANT MANTp/BHEREN GLÜCK-AUF".' WAN. PAT (DAN H€BB£N IV£ EV£NV£B.J ZYN 7HUIS N(£T AFVJACMT6N, WN£>J£M€T, CM// 9 ÏAUGENHAAR MRASSLyK tenslotte hoevgn we nog ce&j\en tnaaktNt£TG£tl/KKi£> DRCOS BROOD 7E67EN, EN ALS ME 1 ...ZSSG&J Z£< fK&EN HANS ER NU NEE HELPEN VCcPE'T/ HELM'S NOOIT iNPEGE DANHiAA.R.' jTLEEENHOP GENEESTOAt DAT TE KUNNEN VOORVE POES,HOOR: BLOED AAN PEPAAL. GV 'N FANATIEK PUBl/EKJ NEESTAL fS HET DAAR 'NATTEN" GEBlAZEN. Punten alszy. zal me een spannend PAP.7YTJ8 MORDEN. «e cxprfSSdMi van ïë.4ai duur Misschien kunnen ze die wond wel oplappen. Ik kan het zo lang niet meer uithouden, O, het doet zo'n pijn. Rodolfo voelde met zijn voet on der het wateroppervlak en ging snel languit liggen. Het water stroomde over zijn hoofd. Field kon zijn ge zicht ais een vage witte vlek even onder de oppervlakte zien. Toen kwam Rodolfo weer overeind cn gaf een massa water en bloed op. Het is met diep genoeg. Het scheen alsot hij naar de oever terug wilde komen, maar nadat hij twee stappen had gedaan werd ?tjn gezicht helemaal grauw en zijn. kmeen knikten Zonder een kik tui melde hij achterover. Zijn hootd verdween onder water en ditmaal Dat zou met verstandig van je kwam het met meer boven. Er ste- zijn. gen een paar luchtbellen omhoog. De politie is hier vlakbij op de O nee? Field zag het. Hij wachtte een mm- - Je hebt ons Beid geaccepteerd, nuJt ot vijl. Toen waadde hij de ri- De ander hees zich op tot een zit- Tom, Dat weet de politie. tende positie. Ik zou ze nog niet roepen. Waarom niet? Voor je eigen bestwil. Je wilt niet dat zij zouden zien hoe je mij in het achterhoofd schiet? Rodolfo sloeg zijn ogen op. Dat heb je tenslotte ook met Ik heb ze geholpen, Dat vrijwaart je niet volledig. Daar zit iets m, dacht Field. Ze twijfelen nog steeds aan me. Hij zei: Wat had ji] dan gedacht? Ais je mij doodde zou je tegen over hen quitte staan. Je bedoelt dat jij niet in hun Rafael gedaan, toen hij bezig was je handen wilt sterven. te he3pen, zei Field. Nee. Het kogelgat sprak voor zich zelf. Het is niet waar. hij liep weg en heeft een schot uit een sten ge kregen. Field zei mets. Ik heb altijd een hekel gehad aan pun. Voor jezelf misschien. Het heeft jc nooit kunnen schelen anderen pijn te bezorgen. Luister. Laat me even op adem komen cn ik zal het je uitleggen. Rodolfo veegde zyn mond af met Ik zou niet eens willen liegen, zi)n mouw, hijgde een ogenblik naar oude jongen. In dit stadium van de adem. zaak. Ik ga in ieder geval dood Heel Wat bedoel je? gauw. Jij zou het dus evengoed voor Rodolfo legde zijn hand op de vlek me kunnen doen. halverwege zijn jasje, Maar ik Groot hè? Hij moet door en Je bent door zijn gegaan. De long en dc le ver. En hij vervolgde in het Engels: vil niet. een dwaas Tom. doe dit voor jou. Je zegt dat je geen wapen hebt, Ik - Zonder lever kun je niet leven. Is nu ik heb er ook geen. dat niet wat jullie een „pun"1 men? Nauwelijks. Rodolfo kuchte. Bloed stroomde en reaptc het op. uit zijn mond langs zijn kin over Hier. zijn zuiver zijden das en het witte overhemd. Leen me een zakdoek, oude jon gen. Field haalde zijn zakdoek te voor schijn, legde er een knoop in en wierp haar naar hem toe. „Gracias". Rodolfo veegde zijn mond af en het korte Engelse snor retje dat zijn vermomming was ge weest. Hij keek naar de zakdoek, schudde zijn hoofd en las vervol gens de geborduurde naam, Ruiz. T"ch niet don Antnnio Ruiz y Egana? Ik meen van wet. Maar dat heb je toch ook niet nodig! "Waar heb je je handen voor? vier in en bracht het lichaam terug. Het was tamelijk zwaar. Hij sleepte het naar de oever en keek neer op het glimmende gezicht. Van het ge zicht keek hy naar het kleine scherpe stuk rots. Maar hij liet het liggen. Er zijn dingen, die je niet kunt doen. De zöekpioegcn baanden zich op een paar honderd meter afstand een weg door de rietstengels. Met zun handen ais een megafoon om' zijn mond riep Field hen aan. Zij kwa men om de bocht aanhollen, met de kleine inspecteur aan het hoofd. Hij zag Field staan gebogen oyer het druipende dode lichaam. Hij keek naar zijn natte kleren en zei U hebt hem dus te pakken. Field gaf geen antwoord. Hij probeerde over de rivier te komen, u ging achter hem aan. sleepte hem terug en doodde hem uit zelfverdediging. Field keek over de rivier en zag de voorsteden van Madrid, terwijl de zon ze bescheen. Hij wist dat in Madrid lijkschouwin gen onmiddellijk plaats vonden, we gens d% hitte en wel op de plaats waar de dood is 'ingetreden. Er zou Hy zag^ eenklem scherp stuk rots geen obductie zijn om de nauwkeu- 14 rige doodsoorzaak vast te stellen. liet spijt me,Rodolfo. Je bent ven slappeling. Soms wel. Rodolfo legde zijn hand op de kei en hees zichzelf omhoog. Het kan me niet schelen. Ik lien met van plan pp ze te wachten. Üf op jou. Ik zal het zelf doen. Uil strompelde m de richting van de uvier.Je kunt't zo voorstellen alsof jij het hcbl gedaan. Later als je dat wilt. Mij kan het niet schelen. Hl] was veilig. De inspecteur had zijn tuniek uit getrokken en er Rodolfo's hoofd mee bedekt. Field liep enige passen van de groep vandaan en ademde diep de morgenlucht in. De zon was al beet. Olga kwam achter hem slaan ea nam zijn arm. Er was geen andere uitweg mo gelijk. Field. Dat weet je. Nee, zei hij. Er was geen ande re uitweg. Ga nu mee. Pili zal wel op je Hy ging de helling af gooide zich- 7A|f byna in h«M water Het kwam wachten, met höger dan zijn dijen. Hi| waad- de wat verder, maar daar werd het „Pim" is een speciaal «eort Ik. ken hem. Hy gaf Field de water met veel dieper. Field sloeg woordspeling. Hier blijft rij m het zakdoek terug. hem gade. Nederlands behoud"n. Zal ik ze nu roepen. Rodolfo? Wees geen dwaas. Kom terug. EINDE KICK WJLSTRA"; de J. vvond er-d'W, mid voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1