SOCIALE STRIJD IN DE V.S. 1 m Preken kauw III STER STIJGT VAN QUIZ MASTER LOU VAN BURG \ïï*JK. Vakantie-hi be iWR6E@' PARKSti-*?® door FRANK GODWl het de meisjes Peacock! verder ging je kalm ?sHecIitsgedmgejn hn morgen met 's (aojpt etc daêéciï- Van voetbalfront g. ïn nieuws Vanavond Pullen-rijm iToerlioorders.I Oefening Zwaan- Son op hoca. j y al klaar. &tz/recN -yx g van 20 tot 24 juli Haile Selassie in Brussel PRAKTIJKEXAMEN RESA - HILVERSUM Zaterdag 13 juli 1959 DE vakbeweging in de Verenigde Sinten ziet niet terug op een geschiedenis van geregelde groei en geleidelijke toeneming aan invloed; zoals b.v, in Engeland, Ze heelt hei heel lang te voelen gekregen, dat ze niet paste in Je heersende opvattingen omtrent de ondernemersvrijheid en vrijheid in het algemeen. De werkgevers hebhen lange jaren sterk gestaan als gevolg van het feit, dat telkens nieuwe •cheepsladingrn niel bijsier veeleisende emigrant en voet aan wal zetten in de Nieuwe Wereld, liet kostte daarom geen moeite, niemve werkkrachten te vinden, wanneer de oude het bijltje er eens lij neerlegden. En wanneer het toch nog eens spande, waren er altijd nog de berocpsstakingsbrekcrs, potige jongens die zorgden èn voor het voortgaan van het werk èn. zo nodig, voor relletjes met politic-in grijpen, wanneer ze wat te veel last kregen. Aan deze dingen ia pas een einde gekomen, nadat in 1932 Roosevelt tot president was gekozen, Het is waar. de vakbeweging had zich tevoren wel »eed& enigermate geconsolideerd, maar re bezat nauwelijks een rechtspositie, •n haar methoden konden moeilijk als hoogbeschaafd worden aangemerkt. Als het bard tegen hard ging. moest men kunnen terugslaan. Roosevelt heeft in de vakbeweging een grote potentiële steun voor zijn Nieuwe Ver deling gezien; hij heeft haar erkend, maar hij heeft niet kunnen bewerk* •telligen. dat de vakorganisaties zich naar Europees model hervormden. Er is in de loop van de tijd wel veel verbetering gekomen, in het kader •n in de geest, maar de oude toestand werkt nog altijd na. Dez> bestond hierin, dat de arbeiders zich schaarden rondom een kracht figuur, die zich kon meten met de grote industriële leiders. Deze kracht figuren beschouwden geheel m Amerikaanse stijl de vakbonden als particu liere ondernemingen van henzelf. Hun taak was. voordelen te bereiken, hoe dan ook en waar dan ook. Voordelen voor de arbeiders, maar ook wet degelijk voor henzelf. VAXBONDSDIRECTEUREN van deze soort 2ijn er nog, al begint het type aan betekenis te verliezen. Het is echter volstrekt niet zo, dat de erkenning van de vakbonden aanvankelijk alleen maar gunstige gevolgen heeft gehad. Hier en daar hebben deze organisaties of althans hun vrijwel ongecontroleerde leiders niet geaarzeld, misbruik te maken van de nieuwe macht. Bekend is. hoezeer in de haven van New York een systeem van diefstal en afpersing i* in stand gehouden, dat ook nu misschien nog niet is uitgestorven. Er zijn wel meer minder fraaie dingen hekend. Men zie dit alles tegen de achtergrond van de Amerikaanse ver houdingen. Het grote verenigde vakverbond strijdt er zo veel mogelijk tegen. Intussen ontleent het terzet tegen de looneisen in de metaalindustrie, in w-elke bedrijfstak thans een grote staking is begonnen, mede zijn. kracht aan het argument dat de vakbonden onder hun onverantwoordelijke leiders maar raak doen en maar raak eisen. De werkgevers geven aan de thans uitgebroken strijd het karakter *an een kruistocht tegen de niets ontziende lieden, die hen en hdit land ten gronde willen richten. Zij zeggen: dat nooit! De overweging, dat nu nog een republikeinse regering aan het bewind ïs, heeft hen misschien ook gesterkt in htm houding van onverzettelijkheid. De Republikeinen houden niet van de vakbeweging, vooral niet sedert vorig jaar, toen die mede hun de catastrofale verkiezingsnederlaag bezorgde. Er komt echter nog iets bij. De metaalindustrie heeft het laatste jaar op volle toeren gewerkt en daa-Hoor aanzienlijke voorraden gevormd. Een kleine terugslag zou daarom zeer onwelkome gevolgen hebben gehad. Nu de voorraden er zijn. kunnen voorshands de leveringen doorgaan, ook wordt er niet gewerkt. Dit maakt, naar ieder begrijpt, de kansen van de stakers nu juist niet groter. VAN de kant van de vakbond is verklaard, dat de staking lang kan duren. De metaalindustrie heeft enorme winsten gemaakt; het is billijk dat de arbeiders ct in delen, inplaats dat het contract, zoals de werkgevers aanbieden, op dezelfde voorwaarden wordt gecon tinueerd. De staking ie compleet, zegt de vakbond. Waarschijnlijk heeft ze wel gelijk. De tijd, dat een zo grote bedrijfstak gaande kon worden ge* I - houden met ijlings gerequireerde werkwilligen is voorbij. Deze staking vertoont nog wel het aspect van de poging om te zien, wat er valt los te krijgen: maar in de polemieken blijven vragen of de metaal industrie het kan dragen en of inflatie*niet het gevolg zal zijn van eert verdere loonsverhoging, niet onbesproken. De primitiviteit, waardoor vroeger vechtpartijen afs deze zich onderscheidden behoort te<-h ook tot het verleden En verder is het als altijd zo. dat de beide partijen elkaar wat hun gevoelens en opvattingen betreft, heel weinig kunnen verwijten. Het uithoudingsvermogen van dc arbeiders wordt versterkt door het feit, dat de meeste vrouwen nok werken, cn door de solidariteit van andere grote vakbonden. De uitslag is dan ook volstrekt niet te voorzien, al vangt de strijd aan onuer voor de arbeiders niet gunstige auspiciën. In ieder geval lijkt op het ogenblik het publiek zeer betrokken bij allerlei vragen van aociale en economische ethiek, die vroeger nauwelijks aan de orde kwamen. j Misschien dat deze staking dan ook leidt tot enige verbeteringen van die i vormen van corruptie en zelfzucht, die ook elders in het Amerikaanse leven meer en meer als onhoudbaar worden beschouwd. (Advertentie I.M.) gezond lekker oor tv-caimera Radio SOMMIGE Nederlanders Hagenaars zeker zullen zich Louis Anton van Weer denburg herinneren. Als Lou van Burg i$ de Haagse jongen, die op de HBS zo'n slechte leerling was» in de meidagen van 3 40 met zijn legereenheid naar Frankrijk uitgeweken en in Parijs blijven hangen", In het begin maar dat hoort zo heeft hij daar honger geleden. Met het verstrijken van de jaren kwa men de artistieke verbintenissen. Om te beginnen als zanger bij orkestjes, na dc bevrijding onder meer voor het Amerikaanse leger. i Het was al een belangrijke stap vooruit dat Josephine Baker hem op- j nam in het gezelschap waarmee 2ij in 1947 een wereldtournee ging ma- ken, maar voor Lou van Burg wa- icn dat nog steeds de jaren van voor- j bereiding. NU koestert deze Nederlander zich in Oostenrijk in het stralende zonnetje van de populariteit ais quiz master bij de televisie. Hij was al enkele malen voor de Weense TV geweest als ïanger en conferencier toen hij de chef van. de amusementsprogramma's warm kon krijgen voor een quiz „Jede Sekun- de ein Schilling", waarbij hij zelf als gastheer zou optreden. De opzet ervan is dat zijn ..slacht offer?" voor elke seconde die zij het weten uit te houden onder het sper vuur van vragen en opdrachten een schilling (bijna 15 cent) ontvangen. Net als het. enkele malen door de NTS van Duitsland overgenomen quiz-programma ..Sieben auf einen Streich" van Kxilenkampff is ook deze Weense quiz ..verpakt" in een groot en groots gemonteerd amuse- men tsprogramma Lou van Burg's quiz behoort in Oos tenrijk reeds lang tot de meest ge waardeerde TV-presentaties. West- Duitsland heeft het enkele malen overgenomen en ook voor de Duitse smaak blijkt het uit het goede deeg te zijn gebakken. ThERLÏJK gezegd zijn we nleuws- ■*-* gierig naar de prestaties van We- neus „Holland-quizmaster Loti van Burg" die, zoals Ben LevLe verzekert, nog steeds accentloos Nederlands spreekt. Misschien een tip voor de NTS om aan zijn „Jede Sekunde ein Schii- ling"-quiz een vrijdagavond te wij den? BERN Bij een poging om de Matter hern, bq Zermatt in Zwitser- land. te beklimmen. zijn twee Britse j bergklimmers van 19 en 22 jaar em i het leven gekomen. Zij gleden uit op een gletscher en maakten een val van duizend meter. BONN Vorig jaar hebber, bijna 400.000 toeristen West-Duitsland be- zocht. Onder hen bevonden zich 3.779 Nederlanders en 6.630 Fransen. (Advertentie JJVf.J GEEN goed nieuws voor TV-kij- kers voetballiefhebbers; de KNVB kan de Nederlandse Televisie Stichting geen toestemming geven rechtstreekse uitzendingen te verzor gen van de interland voetbalontmoo- tingen tussen Nederland en België. Het blijft dus bij het oude. De KNVB heeft opnieuw overleg ge pleegd met de Belgische voetbalbond, maar deze blijft vasthouden aan de opvatting dat dergelijke TV-uitzen- dingen de clubs die op die dag een com petitie-wedstrijd moeten spelen financieel duperen. Uiterste concessie waartoe de Bel gen die krachtens de overeen komst van de Europese Voetbal Unie een stem in het kapittel hebben zouden willen gaan. is de uitzending op een later tijdstip van een telere- cording van de voet bal ontmoeting. ONDER de titel „The case be fore you" zal de BBC-TV deze 20- eenmaal per week gedramati seerde documentaires uitzenden van belangrijke rechtszaken. De techniek die hierbij wordt toe gepast is, dat een van .de camera's ten door middel van deze camera, de kijkers) de plaats inneemt van de president van het gerechtshof. Misschien iets ter navolging door een van de Nederlandse omroepen? Radic ERNSTIGE MUZIEK 7.55—8,50 KRO. In bet programma Populaire klassieken concerteert het Radio Kamerorkest o.l.v. Roelof. Krol m.m.v. Adhé Plmtnage. hoorn. 'Wer ken van cimarosa en Mozart. 11.22—12.00 KRO. Manus WlUemsen laat nieuwe klassieke gram.ptaten horen. OPERETTE 6.206.40 VARA. Selectie op gram. platen bit de Vagabond King van Rudolf Priml. LICHTE MUZIEK 8.05—8.35 VARA. Nederlandse dienaren van de lichte muze op de gram-plaat. 8.50—9.20 KRO, Licht muzikaal pro gramma, Boordje los. 9-3010.00 VARA. Theo ttden Mas man presenteert Hits aan de spits. 10.3011.00 VARA. Nicn Vladescu met zijn zigeunerorkest. GESPROKEN" WOORD (Advertentie IM.J Roppeiüaken huiswerk maken J Ieren roeien op 2ien groeien jongedame eindexamen feestgedruis vrienden thuis meer plezier? Amstel Bier vaak geklonken Pul geschonken pullen lisps" tfT;Ko<^astl 10.0010,30 VARA. Sportnieuws en nieuwtjes in „Tussen start en finish". Televisie NA het Journaal en weeroverzicht (8.0O) een programma van de NCRV. Pit begint met een film van Walt Disney „Onze onbezongen snoodaards" (8.20). Hierna (9.05) „Ver boden te voederen", een uurtje ver strooiing )n Artis. Om 30.05 de dagslui ting door ds. C, M. de Vries. ernstige MUZIEK 11.30—11.35 KRO. Uitvoering in het kader van het Holland Festival door het Hollands Strijkkwartet van het kwartet op. 44 van Marlnws Fiothuis. 2.00^-2.20 KRO. Tiende uitzending in de reeks vionlsonates van Bach en Beethoven. Ditmaal de sonate in G gr. van Bach. 2.203.05 KPO, Concert door het Kamerkoor La Vita Nuova o.l.v. Jo hanna Hoogewerff. Werken van Mul, Andriessen, Bordewijk-Roepman, Go- dron cn Strategier. 2.20—3.25 AVRO. Het Omroeporkest o.t.v. Hein Jordan* speelt werken van Borodin, Bartok, Bizet en Jla.vel, 3.05—3.3O KRO. De pianist Luctor Ponse speelt werk van Vaatez en Martin. 10.30—11.00 AVRO. Wilhelm Eackhaus, piano, speelt werk van Haydn en Beethoven. 11.35—11.50 KRO. Concert van kamer muziek door teerlingen van het Parijs» conservatorium. Werk van Mozart, Chopin en Pennetter. OPERA 8.359.20 KRO. programma van frag menten nil Franse opera's. Werk van Bizet, Massenet, Offenbach en char- pentlcr. FOLKLORE 3.45—4.05 AVRO. Lea fle Boer zingt met harpbegeletdijis volksliedjes. LICHTE MUZIEK 1.20—2.00 AVRO. MUttair verzoek platen programma. 4.054.30 AVRO. Dansmuziek door de Sky masters." 8.058.40 AVRO. Concert door De Zaaiers o.l.v. Jos C leb er met zang van Son ja Oosterman. HOORSPELEN 8.40—9.25 AVRO. „IJsschots 8 zwijgt voortaan", een fantasie over een waar gebeuren door Cce» Pijpers onder regie van Bert Dijkstra. 9.3o10.10 KRO. „Canzonetta d'amore" een luisterspel van FrLtz Puhl, ge regisseerd door Leon Fovel. GESPROKEN WOORD 9.209.30 KRO. politieke commentaar door de heer Peters. DIVERSEN 5.30—5.50 VARA. „Rljmclarlc". 7.007.30 VARA. Reiscaiiserie van dr. L. van-Egeraat over Auvcrgne en de Provence. Televisie PROGRAMMA van de VARA. Dit begint om acht tsur met de rubriek „En passant". Vervolgens (8.50> een herhaling op telerecording van de derde aflevering van de eerste serie Hommeles-uitzendingen. Mary Dressel- ïiuys werkte aan deze uitzending, ge titeld „Pe Franse Slag" mee als gast. Om tien uur het gemeenschappelijk programma ..Sport In beeld". (Advertentie LM. Vanavond voor het laatst twee J uitzendingen over de Tour de 1 France 1959.. Van 7.49—7.55 in het KRQ-pro- gramma, een herhaling van de re- t portage van de finish van ..de laatste étappe. Dijon—Parijs. Van 9.55—10.05 eveneens In het KR O-programma de laatste na be- schouwing van dit jaar over de 1 Tour door Jan Cottaar. 1 IN 6OHO. MAAK Jlf ZAL WEM ^SScN OF HU JOU MORG€N kfONTT HALEN ror OAT OGSNBÜK 8£N je HIER VElltö,AL<bJ£ TENMINSTE IK" ZAL KALMAN ÖPSfclLeN. HU IdAN JE NA AC WE" &LH1BN-JM 6ELP GÉN OEG, AND WELPEN. c^r ^5? WLAR PAAR .AJfiHrfiii'I(JE. WOAS KAN IK DE v&lóBJVOSP, DiTTöNö&eeioeg no6 NIETS, MAAR W£ HOU0B H£T umMNDE VER KEER ONDEC? CONTROLE: H'J (CAN NIET ONT- 6NAPPEN AlSX^ir H'J tN DIE sr- &-'*>- STREEK 2ir>l DfE KALMAN VINDEN ANPERÊ STOMMI TEITEN UITHAALT. NODIG.' JA, A.S WJ CMAPZIC. Ml6- SCWfEN WEB IK HISR N KLEINE AANWIJZING //OH,FUPPie.tK0ENZO BlU DfUtX JC6£VONO£N HEB' HOC KOMOt H£L£MAAl HICJ5 VERZeiLD? MC. BEN JIJOPROETJE OPfiRIO7 MOET ju NitlGETUI6EN IN Ot ZAAK VAN OC MAN PiCMêT CCN ZWARE PlJPTflNG 15 V£R- JMOORD?^. "jfl MORGEN OCHTEND, HALLOL5 Dit HOND VAN JOUW'iKHtBHtM Jfl HIJ ÓCVON0CN, yr 15 VAN V. MU iK B£N JRMKKOM DAACL5DC HUT OH, IK HOOS PUPPiÊ Pt Blaffen I lRban JONBCN' DPROETJC "'Ik tik gc-€P€nawp vflNh&pmetsen 1 MYmt-EvV.., /A' BErt BiY U 71OVT- WATKANtH -rf/MO£T£rt tK H/iLDVU r 1,Truest l/WjfflBW tSMK jAuwecseN, re vERsrcvoe vrvge2el WOONT N06 STSD5 IN HETCXJPLKLVKHUlS eze ry\' Mrjeet bent CDA*Kr je.wever*/ 'v rtOP '5 Kcme sreaeM- Heet. mlams ryke VAtAóer/ 'j KSNCTR. OPJt 77 U/ACHfEN: ja weer Nier HC£HYM&r, P14AR Hyz/rccK BYDE VCCTBALiepy^ ZEGT/e -Aft NCG/JAY, KCVVCR 7e vfi&GK WACHTCP^e.eNtK vv h€b Nee mrs&Ayf H'&frC 7£"A££V. AYsexe eem. ma#? 7?*T _»AA/A«<rr /M/y DEN HAAG De oefening, die Engelse en Nederlandse strijdkrach ten op Nederlands grondgebied zul len uitvoeren van 20 tot en met 23 ju li draagt de naam „zwaan-song", om dat zij voorafgaat aan het vertrek j van ..First Battalion The Queen's i Roy al Regiment" uit West-Duitsland naar Engeland. Aan de oefening zullen deelnemen het genoemde Engelse bataljon, dat 'met enkele verkennings- en artille- ïrie-groepen wordt versterkt tot „First Queen's Battalion Group" en J enkele onderdelen van de 41e ge- eehtsgroep (Nederland). BRUSSEL. Keizer Haile Selas sie van Ethiopië is gisteren, per vliegtuig uit Praag in Brussel aan gekomen voor een officieel bezoek van vier dagen. Hij werd door ko ning Boudewijn op het vliegveld be groet. De negus zal morgen een bezoek brengen aan het industriegebied Luik en zal zondag Antwerpen be zoeken. Maandag keert hij naar zijn land terug. CANNES - Een 22 jaar oude Nederlandse student. Peter Eggink uit Haarlem, is donderdag bij het zwemmen in de Middellandse Zee nabij Cannes verdronken. Eggink bracht zijn vakantie door in het nabij gelegen Boulouris maar was naar Cannes gekomen om te zwemmen. Een badmanuit Cannes bracht hem op het droge. (Advertentie t.M.) Hondelscorresp. Ned-, Fr., Duits, Eng. De kortste en voordeligste opleiding: (Bekende Schriftelijke Cursus) OP Times Square, het hart van Broadway, heeft de reclame een InrfrufctueJdcendc staat van delirium bereikt. Uit de open mond van een enorm mannenhoofddat het, blij kens het bijschrift, niet zonder Camel stellen kan, komen, met zorg- vuldige regelmaat, geweldige rook- kringen, die een goed heenkomen zoeken naar een hel verlichte wa terrat, dte de Cnla er tegenannge- gooirt hcej't. „Time" dat, in telkens wisselende lichtletters, verhaalt welke artikelen het laatste nu?nmer bevat, wordt glansrijk gevloerd door Life, dat op een enorm, roodglpej. end vlak, levende silhouetten ver- loont. .4llcs beweegt, siddert, straalt en gilt geluidloos om attentie op dit immense, door Alpenhoge wolken krabbers bewaakte centrum van rie New Yorftse uitgaansbuurt. Er is geen zinrijker plaats voor de straatpredikers te vinden dan deze. Terwijl hoog in de lucht de han del een radeloos vreugdevuur ont steekt ter ere van de geschapen be- hoef ten. die ons aardse leven kun nen opluisteren, staan beneden, op de stoep, allerlei mannetjes en iTfouuujes, die reclame maken voor de ziel en de eeuwigheid voorhou den, aan ieder dte het horen wil. Meestal zijn het er niet veel, maar er vormt zicli altijd wel een groepje, a'at echter meer op pesten dan op luisteren uit schijnt. De heckler, die con/erenciers, redenaars en predi kers met onvermoeibare geestdrift Vilerrumpcprt, is een uit de litera tuur bekende, in New York zeer veel voorkomende figuur, die u echt nooit op de thee moet vragen. Een jonge arbeider, die ik op Times Square zijn evangelie hoorde ver kondigen, werd zo gehinderd door een stuk of wat van die heren, dat hy, overigens onder het standvastig aanroepen van de Heer, en passant een paar fikse kaakstoten uitdeelde, die ik eerlijk gezegd, met genoegen zap toebrengen. Een andere avond loopt er een jiiffrouie heen cn weer voor een grote, cafetaria en snauwt ons haar Godsdienst toe met een stem als een schuiftrompet, die ze wel op moet zetten om boven het constante gedreun van het verkeer uit te komen. Een stuk of tien ion- pens leunen tegen de muur en ziin, als ik aan kom, bezig haar planma tig te sarren door het plaatsen van obsctne interrupties. Aanvnnkelijk gaat zij er niet op in en schreeuwt onverdroten voort, waarbti zij bij zonder heftig op haar bijbel slaat, ■maar eindelijk kan zij zich niet law- oer bedwingen, werpf haar nrmo- rpnfen ep-n blik vol onchristelijke haat toe en roept: „Er zijn hier heel wat mensen, die regelrecht naar de hel rulle» gaan." „Waarom wil je zo graag naar de hel?" vraagt een der jongens. „Hou je niet van de hemel?" Jezus is ook voor jou gestorven, snotneus!" schreeuwt ze. Kan je dat niets schelen?" De jongen grijnst. Een enorme neger doet een stap naar voren en vraagt sonoor: Waar is Mo zes?" ,Jn de hemel", antwoordt ze. ,jk geloof het niet", zegt de ne ger, zuinig hoofdschuddend. ,,'t Is zo!" houdt ze vol. ,fEn Eisenhower?1* roept een van rie jongens. ^Comt Eisenhower in de hemel?" Ze aarzelt even. „Ja", beslist ze dan. „Hoe weet je dat?" «irf de jongen. .Je kent de hele man niet." „HÜ komt tn de hemel", loeit ze. .Maar jij niet. Jij zult branden." De theaters zijn uitgegaan en er passé'"-t een jonge, wel var end uit ziende dominee, met twee dames in avondtoilet. „Wie Jezus niet erkent, moet in het eeuwig vuur", schreeuwt de vrouw. Met een gechoqueerd lachje, ver haast l' dominee zijn pas. Nu treedt eti oud, schrikachtig man netje naar voren. Hij heeft een arm rol bijbeIU"s bij zich en op zijn borst, hangt een bard, waarop staat: ..Gratis voor rike Joodse persoon, riic belooft ht' te zullen lezen." Blijkbaar hoort T'ü de vredifcen- de juffrouw, want hij haalt een <.-■«- je uit zijn zak en begint te collec teren. Maar niemand geeft. Terwijl hij vergeefs rondgaat schreeuwt de vrouw verbeten verder, over Je zus, over de hemel, over de eeuwig heid. luide, zware woorden die net afs de rook van de Camelman spoe dig vervluchtigen in het voorbarig vagevuur van Times Square... KRONKEL hebben tijdens de lange avonden? En wat had het trouwens voor zin te praten als er geen waarderend gehoor aanwezig was? „Aha, lieveling, ben je daar ein delijk," zei meneer Peacock, terwijl hij zijn krant liet zakken. „Je had niet op mij moeten wach ten. Edmund." zei zijn vrouw streng. j rroirn Dinr ct-p-j* -we.et hoe S*ërgerd ie bcrtt door IrXLJlALU ÜULLbi 1 als je je trein mist." „Ik ben nooit geergerd, lieve Emi- beschaamdheid. Hoewel hij de hu- ly. Jij hebt mij de dwaasheid van MIDZOMER De huiskamer van de familie Peacock «naakte altijd een onmis kenbaar .ip.ige indruk op Julia, zélfs als de hemel betrokken was; voor haar hing er een sfeer die ais het ware het geconcentreerde ex tract vormde van alle gezellige och tenden. dat zij hier met haar ouders r-n zusters het ontbijt had gebruikt. Vandaag was zij de eerste die hot vertrek betrad. „Goede morgen, Julia," zei me neer Peacock, die een ogenblik la ter binnenkwam. „Waar zit je moe der toch?" „Ze zal zo dadelijk wol komen, papa. Ik geloof dat ze een babbel tje maakt met de keukenmeid." „Je doet mij «chrikker,, lieve kind." Julia's donkere wenkbrauwen gingen vragend omhoog. „Het is toch niet aan je aandacht ontsnapt." zei haar vader. ,.dat babbeltjes met de keukenmeid maar al tc vaak in woorden, ontaarden? Laat ons ech ter het resultaat van het onderhoud in kalmte afwachten." Zich nestelend in een stoel bij het. raam, dat uitzag op een stille sirs at. vouwde hij de krant van rie vorige dag open; maar alvorens zich Ip verdiepen in de laatste redevoe ring van de heer Gladstone, wierp hij de oudste van zijn drie dochters een milde doch onderzoekende blik toe. Het was merkwaardig hoezeer Julia Peacock, donder, slnnk en. on tegenzeglijk knap als zij was. op de jonge vrouw leek die hij nu een kwart eeuw geleden het hof 2e- nv.akt en getrouwd had. Toch was er een belangrijk verschil; Julia scheen niets te hebben meegekre- nen van haar moeders onafhanke lijke g«?es», en evenmin, overwoog hij, terwijl zijn gedachten een zij- para's bijdehante manier van rea geren of Catherine's innemende on- welijken van zijn jongste dochters geen haarbreed in de weg had ge legd, ergerde het hem soms dat het toegeven aan zulke gevoelens leren inzien, Wat is er voor nieuws uit de keuken vanochtend? Heeft hun echtgenoten nu het eerste recht onze geliefde keukenprinses weer op hun gezelschap hadden en niet eens opgezegd?" het minst geneigd schenen daar ook maar iets van af te staan. De één- en-twintig-jan ge Catherine was on danks een nogal nijdige tegenwer king van haar mama, devrouw geworden van zijn compagnon Ro bert Crab bo, die tegenwoordig he lemaal in Londen woonde, alwaar hij bekwaam de scepter zwaaide over hct Lincolns Inn Fielns-kan- toor van de oude in Newtonbury gevestizde 'firma Peacock en Crab- fco. juridische adviseurs; en Sara, de middelste van de drie zusjes, nie nooit een nadere uitleg nodig had bh haar vaders grapjes, was thans, helaas, mevrouw Edward Lin ten en lrcfrie met haar schoolmees ter-echtgenoot. naar men mocht aannemen gelukkig in Meonthor- pe. een vermoeiend dagreisje van haar papa verwijderd. Edmund Peacock, die zich aan de verkeerde kant van de vijftig bevond, was rr zich deze ochtend eer. ondeelbaar «igunlilik van be- wu 4. dat hij voortaan in een in krimpende wereld zou moeten le ven. Met twee dochters het huis uit cn een derde, die dat voorbeeld wet spoedig zou volgen, was de tijri niet meer veraf, dat hij en Emliy het beste zouden moeten zien te maken van een gerleel.de eenzaam heid: zij hadden hun ouderlijke plichten naar behoren vervuld en er was nu eigenlijk niets meer waar- achter zij zich voor de naderende terfield, twintig minuten gaans ver- ..Natuurlijk niet. Ik begrijp niet hoe je er bij komt!" „Des te beter," zei meneer Pea cock. „Dan kunnen, we in alle rust ontbijten." Zijn sombere voorgevoelens wa ren vergeten, hij was zichzelf weer. onbevooroordeeld en zelfbewust Voor hém was dit het prettigste ogenblik van de dag. Hij vond het verrukkelijk aan de ontbijttafel te zitten met een helder hoofd en een goed»; eetlust cn onderwijl zijn ge dachten onbewolkt door week hartigheid of een melancholie die nutteloos piekeren kan oproepen te bepalen bij zulke praktische din gen als het boteren van toast, het drinken van een kop thee, het in het oog houden van de tijd, geluk kig in het vooruitzicht zich spoe dig op kantoor op een volstrekt on persoonlijke manier te kunnen ver diepen in de moeilijkheden van an ti eren. Daarenboven was het het uit gerekende moment om elk onder werp aan te roeren dat aanleiding tot onenigheid zmi kunnen geven, hi.i kon zeggen wat hij wilde, een zaadje op een onwillige akker laten vallen, wetend dat als hij de pro cedure op de juiste manier aanpak te. hij het oplaaiend dispuut elk gewenst moment kon afbreken door met zijn hnrloge te zwaaien en we? te rennen naar het station van Lut« ouderdom konden verschuilen; hem bleven alleen zijn kar.toorslour en zijn bedrijvigheidjes als hereboer o\«er, en Emily haar kerkbezoek, haar liefdadigheidswerk en het met de hulp van drie gedienstigen be stieren y-m een jarrmerüjk uitje» dunde huishouding, Waarover zou den zij het in hemelsnaam moeten wijderd, om daar "de trein naar Newtonbury te pakken. Als zpn dagtaak volbracht was en hij zich tegen theetijd weer bij zijn gezin voegde, wa» hot onweer in de resel wei overgetrokken of in eik geval tct »pn ver getrmme! efgerw***- (wordt ver voted

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1