Opstand tegen Hitler in Duitse leger herdacht I Rebellen officieel ten voorbeeld gesteld Qeen bfad \>oofcletnctui estelijk compromis voor Duitse kwestie Hoe het de meisjes Peacock verder ging SINGER BAKT KNOOP DOOR deer Theedrinken |j btêyer êüayser Een TV-bewijs van onvermogen Hl TV-Interview met prof. tic Quay 350.000 500.000 10,000.000 goed tegen atoomstraling Twee gewonden bij explosie op motorjacht Over-dc-grens kijkers Leerlingen niet klaar voor eindexamens? Gromyko wordt gepolst Finland Va.nnvtmd Werk van jonge dichters bekroond Twee ton scharle hij i boerderijbrand door, FRANK GOD^jLL fVan onze correspondent) BONN. De inspecteur-generaal ran de Duitse strijdkrachten, gene raal Heusinger, heeft vandaag ter herdenking van de vijftiende ver jaardag van de opstand van 20 juli 1944 tegen Hitier een Oproep gepu bliceerd, waarin de officieren die zich destyds tegen de dictatuur heb ben verzet, ten voorbeeld worden gesteld. Het is de eerste maal dat de lei ding: van het nieuwe West-Duitse leger officieel de rebellen van 20 juli 1944 als voorbeeld stelt. De discussie over de betekenis van de daad van 20 juli is in Duits land ternauwernood geëindigd. In vele kringen waren de opstandelin gen van toen. die hun daad groten deels met een gruwelijke dood moes ten bekopen, mensen die verraad hadden gepleegd en die hun ccd als soldaat ontrouw waren geworden. Daarom niet alleen is de oproep van betekenis. Dat is ook. het feit dat soldaten onder leiding van brigade generaal Von Hobe. lid van het Oberkommando der Wehrmacht tij dens de laatste wereldoorlog, in de Bendlerstrasse in Berlijn, waar de pleger van de mislukte aanslag, Von. Stauffenberg. in het licht van een autolamp als een hond werd neer geschoten, een krans gaan neerleg gen. Vlak na de oorlog werd het Duitse volk duidelijk gemaakt, dat het soldatendom en wat men voor de deugden daarvan aanziet, nauwelijks morele waarde heeft. Als ongeveer 3951 de opbouw van een nieuw Duits leger nodig wordt en er een aan zienlijke weerstand in het land ont staat tegen herbewapening, wordt echter gesteld, dat een verzet togen het soldatendom op een gebrek aan moraal duidt. Deze verwarring- scheppende cyclus van gebeurtenis- j sen was uiteraard voor het geestelijk evenwicht der Duitsers wéinig be vorderlijk. Vandaar dat een vaste lijn t.a.v. 20 juli niet bestond: Pas nu heeft de leiding van het) Duitse leger het dan ook mogelijk geacht eon duidelijk antwoord te ge- ven op de vraag of de mannen van 20 juli landverraders zijn of niet. De officieren van 20 juli zijn. niet fllleen geen landverraders, en bre- kers van hun eed, ze zijn voorbcel- den voor het leger van nu. Dat betekenL in feite de erkenning, dat aan vooral in het. Duitse leger zo zwaar wegende zaken als eer. eed en plicht grenzen zijn gesteld. De officieren van 20 juli waren tot bet inzicht gekomen, dat de man aan wie zij door hun eed wareu gebonden, een misdadiger was die onschadelijk moest worden gemaakt. De grens was toen bereikt. Het ten voorbeeld stellen van de stap der soldaten van 3944 aan die van 1959 is in het nieu we Duitse leger en in West-Duits- land zeker niet van belang ontbloot. Zo stond vijftien jaar geleden Bertftoïd Graf t:cm Strr.nffenberg, broer ran fcoloiie! dam Schenk i Graf von Stairffenberg roor hei «azi-rolfcsgereefitsfio/. Von Siaaj. feu berg was een nan de. kon- stukken van de mislukte aan slay op Hitier op 20 juli 1.944. ET was als met een excuus bij /Oorbaat dat NGRV-omroepster Tanja Koen het zaterdagavond TV- programma aankondigde, zeggende: i ..Goedenaw/nd dames cn Tieren, voor zover u niet met vakantie i bent." j Wie niet met vakantie was kreeg een bewijs van onvermogen te zien van een TV-sectie <veei medewer- i kers met vakantie?) die i buiten j adem van een zwaar seizoen?ken nelijk niet goed raad Wist met de I meer dan honderd minuten die, aan I zaterdagsvondsamusement moesten I Worden gevuld. Over dat uurtje verstrooiing in Artis zwijgen we nadat zelfs de nijl- paarden als interrupties hun afkeu- ring hebben uitgesproken. Alle waardering voor de TV-films van Walt Disney: maar dat de NCRV die in de vorige week twee avonden en geld -— zelfs niét aan bescheiden eisen beantwoordt. Dat de Franse TV-mensen intrud- dels hun staking hebben opgeheven - bleek uit het tóch doorgaan van het concert van zondagavond uit Aix- en-Provence. W. Jnn. j vonden diens ■rid ge- an de- moest vullen, voor bc eon beroep moest doe EHBO-trommels is wel/; nocg voor de problem ai ze maanden. F) E VARA-kok die het zondag- avondprogramma bereidde deed dit ook op een zacht pitje maar had een betere greep gedaan. Eer. opge warmde ..Hommeles" vormde ri* hoofdschotel. Maar. zei ster terecht, sedert deze „Hontme les" de lucht in girs zijn er 'J00OOO TV-toestellcn bij gekomen. Rnwwcg 1 genomen dus zo'n half miljoen kij- i kers. die doze verrukkelijke knrr.e- j rii" voor 't eerst zager.. En zouden die dcz.e voor de tweede keer zs* gen da.-.r spijt van hebben gehad? VY7 AT we mei het bovenstaande vv bedoelen? Een pleidooi voor rr.ecr telerécordmgs uit de dager, toen eer. TV-toestel nog evn uitzon derlijk brzit v.as. Want liever de herhaling \<in een goed piogramma dan oe presentatie van eer. nieuw dat door gebrek aan mensen, tijd Tn de KRO televisie-uitzending -*■ van woensdag aanstaande, zal, di rect aansluitend op journaal en v/eeroverzicht i8.2(b de journalist Louis fTeqjiin in zijn rubriek ,.KRO- j gastenboekeen gesprek hebben met minister-president prof. dr. J. de Quay. Prof. De Quay die zich tij- i deus zijn formatiepogingen de tele- visieverslaggevers goed gezind heeft getoond, zal op deze avond naar zijn interviewer hoopt wat nader ingaan op de vraagstukken die op de I weg van het nieuwe ka bine? liggen. vormae ae »-t-, de omroep- j I ERW IJL nieuwe Nederlandse. be- e „Horome- zifters van TV-toes teilen zich momenteel bij de aanmelding van hun.toestel afvragen of zij wellicht TOKIO. Twee Japanse geleer den hebben verklaard, dat looizuur, het voornaamste chemische bestand deel van thee, een doeltreffend mid del vormt tegen besmetting door strontium 90. De twee geleerden zeggen, dat ex perimenten met muizen hebben uit gemaakt, dat looizuur het afvoe ringsproces van strontium 90 ver snelt. De geleerden zijn begonnen proe ven met muizen te doen, nadat thee- planters brieven hadden ontvangen van slachtoffers van de atoombom op Horosjima, waarin de zieken schreven, dat zij zich, een sluk beter voelden na het drinken van thee. I i AMSTERDAM. Twee personen zijn zaterdag gewond bjj een ontplof- fing; san boord van een motorjacht j in het U bij de Amsterdamse Droog- dok Maatschappij. De slachtoffers j zijn de 49-jarige mevrouw A. I\ ten j Have-Westing en haar 22-jarige zoon J. en Ha%re, beidén uit Amsterdam, Zij Wérden door de ontploffing van de boot in het water geslihgerei. Me vrouw Ten Have is in zorgwekkende toestand, overdekt met brandwonden, de halfmiljoenste zullen zijn, houdt naai* het Binnengasthu, Knpelanri r>r rslnnind man in Haar zoon was nr minilp Engeland er rekening meè. dat in september van dit jaar de tien mil joenste zal worden geregistreerd. België telt naar schatting 350.000 TV-toes tellen. BRUSSEL Keizer Haile Selassie van Ethiopië, die op het ogenblik een officieel bezoek aan België brengt, heeft zondag met koning Boudewijn een demonstratie van de artillerie- school van Brasschaat bijgewoond. Bij de oefening ontstond een bos- en heidebrand dié zo grote afmetingen aannam dat de hulp van de brand weer van Antwerpen moest worden ingeroepen. DANVERS (Massachusetts) De afdeling elektronica van Columbia Broadcasting System heeft een over eenkomst aangegaan met de Ronette Piezo-electrische industrie n.v. te Amsterdam op grond waarvan rij de produkten van de Nederlandse onderneming in de Verenigde Staten zal verkopen. Vragen over lerarentekort DEN* RAAG. Er zyn scholen voor voorbereidend, hoger en mid delbaar onderwijs waar In de exa- menklassen In de cursus 1959-1960 bepaalde, vakken niet kunnen wor den gegeven omdat er geen leraren voor die vakken aanwezig zijn. De Tweede Kamerleden Roosjen en Ver- steeg (beide AR) vragen de minister Yan O.. K. en IV. of deze bekend Is i met deze situatie «»n of hij bereid is noodmaatregelen te nemen opdat de betrokken leerlingen niet de dupe i worden van deze omstandigheden. J Het gevaar dreigt immers dat die leerlingen op de gestelde tijd niet i aan de exameneisen zullen voldoen. De minister wordt gevraagd om maatregelen tcnemen, die ertoe kun- nen leiden dat de leerlingen toch examen kunnen doen. Ook vragen de Kamerleden de minister of hij bereid is voor bepaalde vakken het 1 eindcijfer van de cursus 19381959 j te iaten gelden, als examen cijfer bij 'i eindexamen in I960. Tenslotte wordt de minister de vraag gesteld of hij niet van mening is dal het voor een goede gang van zaken en vont- de rust in de scholen gewenst is da* de betrokken Kandidaten voor het be- gin van de cursus 1959—1960 weten waar ze aan toe zijn. oor TV- ragen- 'raag van naar het JN een Duits tijdschrift kijkers stuitten we in de j rubriek op de volgende een Nederlandse kijker Duitse TV-programma. VRAAG: Ik heb gelezen dat er in Duitsland zenders worden gebouwd voor een tweede TV-net in de ban den 4 en 5. Kunt u me zeggen of een ol meer van die nieuwe zenders ook in Nederland goed zuilen kunnen w orden Ai t van ge n woo ter voorbereiding van een v red es- drag niet Duitsland en hereniging hei" land gedurende eert periode aarin voor Berlijn een tussentijdse regeling zou moeten gelden. Het Westelijke denkbeeld semi-permanent orgaan voor handelingen is een variatie Westd u i^é su gge.stie GENEVE. Deskundige van de Westelijke ministers op de conferen- Westduiteé suggestie voor tie in Gcnève hebben nieuwe tegen- missie vrn de Grrtce vffer fbet m voorstellen voor de kwestie-Duits-werking van Oost- en Westduitse land opgesteld, die erop neer zouden deskundigen, komen dat onder-ministers of am- 1— bassarieurs op semi-per manen te ba- - sis de conferentie voor het uitwerken rrflWf Jl XV" H H t" li 11 \V f van een politieke oplossing voor X Duitsland voortzetten, terwijl in die tussentijd voor Berlijn een interim regeling zou moeten gelden. Dit is zondag uit gewoonlijk betrouwbare bron in Genève vernomen, De Westelijke ministers zouden MOSKOU. Het officiële Rus sische partijblad „Prawda" heeft zondag Finland gewaarschuwd tegen deze voorstellen vanmorgen bespre- toetreding tot de ken en zo nodig nog wal bijschaven. Daarna zullen zij aan. een werk lunch hun Russische collega, Gromyko. er □ver polsen, waarna de voorstellen officieel zouden kunnen worden in gediend op de plenaire vergadering die vooL- vanmiddag op het program- i ma staat. De nieuwe Westelijke voorstellen verwerpen Gromykcrs plan voor een commissie van Westduitsers en Oost- duitsers. op basis van pariteit, voor het tot stand brengen van meer con tacten tussen de beide Duitse staten, i voorgenomen .kleine vrijhandelszone'*. Finland moet rekening houden met zijn handelsbetrekkingen met de Sow- jet-unie, schrijft het Sowjet-blad. PARAMARIBO De stichting ter bevordering van het toerisme in Su riname heeft medegedeeld dat op juli het kantoor van deze stichting in New York, dat de naam „Surinam Tourist-Bureau'* zal dragen, is ge opend. Dit kantoor is gevestigd aan de Fifth Avenue. ANT^VOORD: Wij wagen ons niet aan voorspellingen. Op 'dit moment is de' beslissing over de plaats waar dez£ zenders zullen verrijzen nog (gevallen. Nog afgezien hiervan men met profeties over de fwijdte in band vier zeer voor- Radio ERNSTIGE MUZIEK T.23-T.45 AVRO. HM Miwmble Pro Mtisica da Camera voert uit het kwin tet op. 5ï nr. 6 in c van Bocchrrlnj S,;!0-9.10 NCRV. Irt de reeks inter nationale jeiusd concerten optreden van het koor en orkest van de Jeu- nesse 3lusicaJes de Genève. Werken van Pitrcell. Bach, Kodaly en Wihlé. 9.30-10.10 AVRO. Het Nederlands Ka merkoor «J.r. IXI.v de Nobel speell In eerste uitvoering Human Document van Cart Lans. j 1.1 Jï-J2.lil> AVRO. Uitvoerfnc np grain- jnofoonplaten van „Ein Meldenleben" van Richard Strauss, FOLKLORE T.ftO-7.25 AVRO. Maya Hoogveld laat Iberische volksmuziek horen. LICHTE -MUZIEK g.00-8.30 NCRV. Gevarieerd grammo- toonpiatenprngranrtina, 8.(15-9,15 AVRO. Zomeravondcocktail. 9.4n-ifl.0fl NCRV. optreden van het meisjeskoor Sweet sixteen. I«,30-lI.0n AVRO. concert door de mondaecordeonisr Jtohn Larryson met j Pierre Palla. orgel. vervoera. Haar zoon was er minder ernstig aan toe, maar ook hij moest in het zie kenhuis worden opgenomen. De drijvende brandspuit Jan van der Heijden heeft de brand op het jacht geblust. LANDEGEM. Het gedicht „Trigoon" van John Drager uit Am sterdam is uit 167 inzendingen be kroond met de debutantenprijs voor poëzie, die is toegekend bij gele genheid van de tweede Jong-Neder landse litteraire dagen te Landegen bij Gent. De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan J. A. A. Bril 11 uit Vreeswijk voor zijn gedicht ..Optocht". De bekroning van deze twee gedichten werd zondagavond bekendgemaakt aan het slot van de bijeenkomst die zaterdag en zondag in Land eg em werden gehouden. - Ter gelegenheid van deze UUerai- re dagen js een bundel verzen ver- schenen met het beste ingezonden j werk. In deze bundel zijn. behalve i van de prijswinnaars, bijdragen op- i genomen van Piet Boêkcstyn uit Don Haag, Hans Otten uil Wagcnin- g'eit. J. H. Van Dijk uit Bergen en Gèrard Vertvey uil Amersfoort. ATHENE Werklieden hebben bij het graven in een riool in de haven stad Piraeus drie belangrijke klas- sicke beelden gevonden. Het zijn een archaïsch bron? van een jonge man uit de zesde eeuw v. Chr., een brons van een vrouw uit de tweede eeuw v. Chr- cn een HermesztiÜ uit de vroege vijfde eeuw v. Chr. K heb een rapport gelezen over een conferentie, die de Wereld Gezondheidsorganisatie in de Afrikaanse stad Bt'azzaviUa heeft gehouden. Er namen ze nuwartsen aan deel uit Afrika en uit Europa- Het onderwerp was, kort ge- zegd: welke invloed heeft de nan- 1 raking' met de Westerse beschaving op het geestelijk leven van de ge- kleurde mens? En dan in het bijv zonder de gekleurde mens in Cen traal-Afrika. Wij, mensen van het Westen, heb ben gemakkelijk de neiging ie me- ncn, dat. de mens in zijn natuurstaat beslist ongelukkig moet zijn. Het sterftecijfer is hoog. de gemiddelde leeftijd zeer laag. De voedingstoc- stand is slecht, de gezoiïdheidsstoe stand nog slechter. Met de grote macht van onze wetenschap zijn we deze euvelen te lijf gegaan. Epide mieën worden onderdrukt, en soms ïelfs geheel voorkomen. Het sterfte cijfer loopt langzaam achteruit, de gemiddelde leeftijd stijgt een beetje; en de voeding is veel minder een zijdig geworden. Maar nu begint het aantal geeste lijk gestoorden in Centraal-Afrika la groeien. Hoe komt dat? Het congres heeft het antwoord gegeven: De kinderen' der natuur komen in aanraking met de steden; er-komen steeds meer steden, en ze worden steeds groter. Ze zien in de winkels kleurige kleren, blinkende fietsen en flessen met verkoelend bier; ze zien glinsterend versierspq]. Dat wil len ze hebbpn. Hoe krijgen ze het? Er is maar één manier: werken in da fabrieken. Daar verdien je geld, aarmee je een plaats in de bio scoop kunt kopen en een fiets cn biér. Ze raken de band met hun fa milie thuis kwijt: en er zijn geen gelukkiger kinderen in de wereld dan negerkinderen in Centraal-Afri ka, waar de familie als een beveili gende vestingwal om het kroost heen ligt. Gelukkige kinderen wor den ongelukkige volwassenen. Het loon, dal ze verdienen is nooit vol doende om de familie thuis te on derhouden en tegelijkertijd ook nog de geeuwhonger van de vader naar de Europese pleziertjes te bevredi gen, De vader voelt zich dus altijd ontevreden. Het gezin eveneens. Da band met de stam, waaruit men af komstig is, is afgesneden. Ontwor telde mensen. Die conferentie in Brazzaville heeft 'zich bezig gehouden met de moei lijke vraag: wat doen we om het i aantal geestelijk gestoorden in Cen traal-Afrika te' genezen? Daarvoor zijn grootscheepse plannen opgesteld. Want zo uit het gekkenhuis, dat we beschaving heten in elkaar: eerst bederven we kinderen der natuur grondig door ze in aanraking te brengen met uitwassen van on ze beschaving, en daai-na gaan we miljoenen geven om ze van de ge volgen van die kennismaking .te ge nezen. Terwijl ik het rapport van dat congres las, heb ik voortdurend moe ten denken aan een van de aangrij pendste boeken, die ik ooit las. Het gaat over de opstand, der Mau-Mau. ..Somethingof value" heet het. Schrijver: Robert .Ru ark. (Het is ook als pocket verschenen).. Daarin wordt de lezer de brandende vraag gesteld: wij hebben de Afrikanen van hun eigen beschaving beroofdcn heeft dat wat hun er voor in rte plaats hebben gegeven, eigenlijk wel waar de? S.15-6.25 Hilv. I. Uitzending roor de Pac. Social. Partij. Ut.09-10-15 NCRV. politiek* e ommen- taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN 9.19-9.40 NCRV. Verrassingen i« een i nieuwe wereld. Indmkfeen van ver- (Adverten tie I.jVLj Maak korte metten met Uw brandend maagzuur. Eén of twee Kennies - gesmolten op Uw tong «n alle overtollig zuur geneutraliseerd. Weg pijn- en nooit meer angst voor de gevolgen van een smakelijk maal. Met Fïennies achter de hand kunt u zonder zorgen alles eten. waarnaar een grage maag vraagt. Komt de nood aan de man. breekt zuur brand uit: met Ren nies blust U afdoend, in «en wip, onopval lend THÓLEN. Bij een brand die gip- f era vond in de boerderij van de heer ti. 3V. cfe Rijke in Tholen is uitge- i broken zijn twee ton hooi en een. aantal landbouwmachines verloren gegaan. De brandweer van Poort- vliet en Oud-Vossemeer. geholpen door de brandweren van Tholen en St. Anna land, konden het aange- bouwde woonhuis tegen het vuur beschermen. De brand is vermoede lijk door hooibroei in de grote schuur ontstaan, en heeft een schade van naar raming 200.000 tengevol ge. Dé boerderij is verzekerd. MEVIPOUW CLUfcN HEPlN'NfcRr 2lCh CAT rase <E.vtAN£> 'N kJNóSBC,£Jö£ kgND£ N TtKFCE c:OW6£<=>. P!£ NnnM !&>niet zC-di<3>£ - MEEN, 6N we h680E)v HI6R 'N OChfyl j VAN JEBNO* WEEF T 'M FUNK5 bffPAF - NfCCMSEff EENS S'J OE PCI ine .'N KTN6<»- Bf?iOö£ Of ZE IVUSNP VAN Pf£ nAAM KENNEN. MEVROUW {?UU£N MEENT, DAT H'J een club BEKEERrOF 1 zoi£re>fzZ&'S 41' jr/rirsssN whst Böretvkt/is van os wem KALMAN WIL JE X C£U8 'W fC/A/6SB&ID&d WEL HELPEN, PET£J?, (WAAf? HU OUÜfT JE NIET TE KOMEN halén. je yioeroPOE een Of ANDERE MANIER NAAR LONPEN 2IENTÊ OMEN QAT MEISJE. DIE CAROL,GAAT" MORGENAVOND NAAR LONDEN... IK HE0'N (DEE. VERNON... nUccevrr Jan rf* Visser op *JJn reis Iaögs emigranten in Canada. 1<U(M0.30 AVRO. ..Vierkante cirkels" causerie over mensen die anders dan anderen zijn. ROME, Tweeëndertig personen zijn zondag in Rome gewond bij een j botsing tussen een tram en autobus. Van vijf van hen is de toestand i ernstig. t V'NLHr/TR ONDCK D£ WfiNXliC WAT ö£k 1 HU ZEI p DC MAN Dl£ MET ££n ZWARE PlJPrflNGIi VERMOORD" 1 fJCC' £N DE POiiTlt HEEpr NDOiröLKCNP ÖEMAAKT LVflflR HET MCE GCBCL'EO ID' Dfi uRAAG ZO, NOU CCN PflflR PLINKC RUKKEN EN 6RUG 5rORr IN CLKflRR WflEHT HIER INDE HUrcUCN OP MC DflN HAAi IK W/A? SPULLEN OP JC KUNT" ML? Mij terugrijden O JA F DATt5 f£T$G£H£EC. N/£UW5 VOOR At WNH6ER MEYER riAAR JtCAfFGU Her rJ£i esvs (\UMN£N OeSeUR,(SVj DAT ££NA/ED£R' tDCxAL TYDOiS eUN A/ATUURLYK, H£TGcRfNGSTe rouTJt KA.N 6£N DOELPUNT BE* 7bken£^. ik idterooK k.»wz. a WJ\TCM ZElFeHCEYEEL UVERDiENT.' EEN OVERW/NN/NG VAN VtCTtWA A ECU,/'KBED WET VRAGEN STELLEN? HOrf, 1 VAN PE PERS <SV... OCH, DAT KAN /NTeREïSANr/ Af VN NAArH P&eTfNEr W0RP6N.'Af AAR AtAG/ATTERZAKE LATEN k/£ EERST EENS hJ£TCNAl£T ZEGGEN DAT/K U W/UW 'NPAAR WiE !K HETOEaXjECEN AfEyERHEET.'/K WEET DAT U DCCC verdediger van VICTORIA B£NZ U/TERAAR& EEN HEEL BDlanghvhe punctie BENT ij VAN oe KRANT?. OVERWIN NlNG WE (tvAAR Mevrouw-Peacock, die altüd gelijk had. werd nooit in een discussie verslagen en was nimmer bereid tot een formele overgave; werd het haar duidelijk dat de uiteindelijke zege haar zou ontgaan, dan was ze zo verstandig zich van het slag veld terug te trekken door kalm weg van onderwerp te veranderen, aldus haar heer gemaal, die zij in dertijd noodzakelijkerwijs maar op recht beloofd had altijd te zullen eren en gehoorzamen, in een naai zij hoopte ongemakkelijke situatie achterlatend. Gehuwd te zijn met Emily Ann Bartlovv. wier ouders in hun es- cloornhoutenlijsten met zelfvoldane instemming van de gebloemde wand op dit ontbijt tafereel neerkeken, was nog altjjd een even rijke, ver- tassende en vooral leerzame er va-?, ring voor Edmund Peacock. De na tuur van de vrouw was tol op de huidige dag een mysterie voor hem gebleven, een mysterie dat hem soms weliswaar gek maakte, maar ciat hem onveranderlijk aantrok. Met veel pijn en moeite had hij in de loop der jaren een strategie van zelfverdediging uitgedacht en hij beschouwde dat ongemak als een kleine prijs voor de duurzame vreugden en de hartverheffende prikkelingen, die het huwelijk hem had gebracht. Tot op dit ogenblik had hij er nooit bij stiLgestaan hoezeer hij eigenlijk steeds afhanke lijk was geweest van zijn gevatte jongste dochters ter compensering van het niet zeer sterk ontwikkeld gevoel voor humor van hün mama. Zij hadden een tekort aangevuld, waarvan hij zich tot nog toe nau welijks bewust was gèwêéól; nu zij vertrokken waren, was hij gedoemd verder alléén om 's levens dwaas heden te lachen. ..F»«. liefje." zei mevrouw Pea cock, terwijl zij Julia een kop thee door GERALD BULLETT overhandigde, „het was dus dokter Witherby, die je gisteravond heeft thu i sg ebra ch t? „Ja. mama. Zoals u hebt gezien." „En waarom niet de jongens Clay- fcrook, aan wie je vader er. ik je hadden toevertrouwd? Onze naaste buren, die nota bene langs onze deur komen." Dezelfde vraag was Julia de vo rige avond gesteld, nadat de dokter, beleefd een verversing afslaand, haar aan de hoede van haar na tuurlijke beschermers had overge dragen: maar Julia was onder voor wendsel erg moe te zijn naar bo ven gevlucht zonder een bevredi gend antwoord te hebben gegeven, en ze was dermate opgewonden ge weest dat ze nog uren had wakker gelegen. Vanochtend was een dergelijke ontsnapping niet meer mogelijk- Ku. kwam het op haar pienterheid aan. „Hij was zo vriendelijk het mij aan te bieden, mama: en Jack en Will hadden geen bezwaar. De re petitie was erg gezellig." zei ze zon der een ogenblik te pauzeren. „We hebben natuurlijk nog steeds niet genoeg tenors, maar het ging uit muntend. zei meneer Dennisou, en jou thuis te brengen zen. Als we ons er een beetje op toeleggen lukt het wel." „Nrü je het dan wel gehoord hebt, Juha, wil je misschien zo goed znn mijn nieuwsgierigheid te bevredi gen?'' „Nee. ik geloof niet dat hij er deel van uitmaakt," zei Julia. „Daar heeft hij het allicht te druk voor. Een dokter kan nu eenmaal nooit zo over zijn eigen tijd beschikken als andere mensen. Het nioet een vermoeiend beroep zijn, maar fan tastisch nuttig." „Moeten we hier dus uit begrij pen dat hij niet op de repetitie was gisteravond?" ,Ik geloof dat wij dat inderdaad mogen aannemen," zei meneer Pea cock, „alleen al gezien het feit dat hij h:er de hele avond achter liet schaakbord heeft gezeten. Je hebt hem toch niet over het hoofd ge zien, lieve?" „Daar gaat het niet om, Ed mund." „Hij kwam hier aan nadat Julia al weg was herinner je je wel?" zei meneer Peacock hulpvaardig. „Ik ben mij daar heei goed van bewust," antwoordde zijn vrouw vin nig. „Maar waarom," zei Julia, terwijl ze een kleur kreeg, „waarom vraagt u het mij dan. mama? U denkt toch niet dat ik u een onwaarheid zaï vertellen?? „Nee lieve kind. Dat zou niets voor mijn Julia zijn. Ik ben alleen een beetje verbaasd dat is alles." Haar stem klonk honingzoet. „Zo maar een omweg maken, een extra het dorp en terug alleen om eet hoe koet aangebonden hij kan zijn." „Ik heb nooit geweten." zei me vrouw Peacock, „dat dokter Wit der by de zangkunst beoefende," .Bon veelzijdig man."' merkte haar echtgenoot op. „Je dacht toch niet, lieve, dat schaak zijn enige liefheb berij was?" „Julia, liefje, je vaders kop is leeg. Dank, je. En je hebt mijn vraa& n°S niet beantwoord." „Welke vraag, mama?" „Over dokter Witherby. Maakt hij deel uit van het zangclubje?" „Vroeg u dat ik niet gehoord, enise ironie. „Ik evenmin, lieve kind" zei me neer Peacock. ..We zullen moeten leren je moeder* gedachten te le- „Was bijzonder hoffelijk van hem, wilde je zeggen?" opporde meneer Peacock. „Ik ben het roet je eens, lieve." .....was een uitermate vreemde manier van doen voor een heer van middelbare leeftijd, als we hem ten minste een heer kunnen noemen." zei mevrouw Peacock, de interrup tie negerend. „Ik hoop dat het geen aanleiding tot praatjes zal geven." „Het zal ongetwijfeld een grote geruststelling voor je zijn," zei me neer Peacock, van tafel opstaand, horln.ae in de hand, ..dat Witherby erkehjk? Dat heb zo attent was mij van zijn voornc- zei Julia zonder men op de hoogte te stellen en te vragen of ik akkoord ging. Vergeef me dat ik jullie alleen laat, dierba ren, Mijn pl'Cht roept (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1