Pruisische geest doorbroken 1 Granada tv network, een A VRO zendt werk uit van Meulemans Radioactiviteit niet te Loog geworden CAROL DAY m Dierlijk Hoe het de meisjes Peacock verder ging 0PGEVANGE gj| TT, Nog witter... stralend wit... zó wast... Opera van Janacek ie de radio Half miljoenste XV'kijker deze week binnen? eld dat talent j wakker schudt j Bonn levert melk aan O,-Duitsland Antwoord op vragen van Kamerlid TV contra bios Voorts Vanavond Televfcie j 2 MAAL MEER GEBRONSD in 2 maai minder tijd -door door FRANK GODWIN, opHtrmFDt rnmnr door GERALD BULLETT Dinsdag 21 juli 1959 (Advertentie IM.) iAdvertentie l.M.) Van Nelle' bestellen HET feodale karakter van liet voormalige D uil.ie rijk is jarenlang het duidelijkst tot uiting gekomen in upimuiv en geert van liet leger. Pruisen, zei ons eens een'UoiUw, heeft geen revolutie gekend, en"de le&ertraditics gaan daajdoor rechtstreeks Int de middeleeuwen terug. In Amerika zijn de Britten verjaagd,:in Nederland zijn de Spanjaarden ver jaagd,»» 1'rank rijk zijn de koningen verjaagd en in Engeland heeft de macht ▼an de koning het moeten afleggen tegen de voor ieder bindende wet: maar ■in het Duitse leger zijn de jonkers, de lieer sen de'klasse galeven ei, js blinde gehoorzaamheid de hoogste'deugd gebleven, liet was een gesprek ver vóór de tweede wereldoorlog, maar ook geruime tijd 11a de gebeurtenissen van 1938,r Wij maakten de man cr op attent, dat in dat jaar de Duitse vorsten toch ook waren verjaagd: Hij gaf dat toe. maar, zei bij. in mijn land wordt dat niet, meer beschouwd als iets om irob.op te zijn, doch als een historisch misverstand. Amerikanen.'Fransen. Nederlanders en Britten, zij allen beroe men zich op hun revoluties; wij in Duitsland proberen ze ongedaan te maken. Men kan vandeze beschouwing denken wat men wil, teil is dat Duitsland de tweede wereldoorlog met had kunnen 'uitlokken cn voeren, zonder het bestaan van de blinde gehoorzaamheid ash de man, die zich de Leider noem de. Geen keizer, geen koning, maar wel ..oberster Kriegsherr"; iemand in wiens dienst men Stond en naar wiens motieven en gedragingen niet werd gevraagd. Het verschijnsel was inderdaad middeleeuws, en het heeft zich in feite gehandhaafd tot dé ineenstorting. De poging lot een militaire révolte negen maanden eerder was geen succes beschoren. Ze leidde tot een grout aan tal terecht stél li n sen, die volkomen pasten in bet systeem, en waarover dan ook in Duitsland zejf weinig verontruste stemmen zijn opgegaan. Ook toen •Hes afgelopen was. hadden tie verslagen officieren veelal geen goed woord over voor de samenzweerders. Zij hielden vol, dat die hun eed hadden gebro ken; en wat is cr erger! PSYCHOLOGISCH kon deze'opvatting minder worden verklaard als een poging, althans iets uit de catastrofe te redden, dan als een stuk zelfrechtvaardiging. Als eer niet onder alle omstandigheden trouw was en bevel niet onder alle omstandigheden bevel, wat hadden zijzelf dan niet alles misdaan! Neen, zij hadden niet van Hi lier gehouden, niemand bad eigenlijk ooit van Hitier gehouden; maar het gaat er in hel leger niet om of men zijn baas aardig vindt, het gaat er om of men at dan niet moet doen wal deze baas zegt. En natuurlijk doet men wat hij zegt; want waar moet het anders-naar toe! Vooral in Engeland zijn nog wel stemmen opge gaan van mensen, die dit toch niet zo ongerijmd vonden; hun fout was echter, dat zij het ^burgerlijke"' Britse leger vergeleken met het totalitaire Duitse. Er is verschil tussen begrijpelijke redelijke, discipline en onbegrensde rede loze gehoorzaamheid. Degenen, die nu belast zijn met de opbouw van het nieuwe Duitse leger, beseffen dan ook maar ai te goed. dat zij niet kunnen teruggrijpen op de Pruisische feodale tradities- Het oude Duitse militarisme heeft in feite zich- j zelf vernietigd in de laatste oorlog. De soldaten hebben aan het einde de j oberster Kricgsherr zelfmoord zien plegen en een verminkt en vernield land teruggevonden toen zij thuiskwamen van de verre slagvelden. Zij hebben de haat cn de hoon gevoeld voor wat zij aanrichtten. Vour de Leider hadden zij gevochten cn tegelijkertijd niet voor een goede zaak. Er was dus verschil tussen een Leider cn een goedé zaak. Er is veelvuldig gepoogd, dit feit te versluieren. Maar ditmaal had een rechts extremisme, dat de geschiedenis kon vervalsen, toch geen voldoende voedingsbodem zoals na 1918. De feiten waren ie duidelijk; lieten ook niet een herleving der legende van de dedk- itoot in de rug toe. ONLANGS heeft de verdediger van Brest, generaal Kamcke, voor ecu Hamburgse rechtbank getracht, genoegdoening te krijgen van iemand, die in een radiohoorspel hem cr van bad beschuldigd, zinloos honderden mensen te hebben opgeófferd alleen maar om een hoge ou der scheiding te krijgen. En wat vroeger onmogelijk zou vijn geweest, ge beurde, thans; de grote held RamcKe kreeg ongelijk. Nog erger voor hem was. dat de uitspraak zeer weinig kritiek ondervond. Heeft nu dan ook in Duitsland de revolutie het 'gewonnen? Wij boren al vragen: welke revolutie? Een begrijpelijke vraag; maar toch is er wel iets gebeurd. De Bondsrepubliek wordt bestuurd volgens* democratische begin selen, ze is verbonden met de Westenropese landen en ze betaalt smartegeicl aan Israël en aan een aantal Joodse organisaties. Totalitaire stromingen, rechtse en linkse, hebben er weinig tc betekenen. Niemand heeft deze revo lutie zich duidelijk zien afspelen, ze is gegroeid uit de nederlaag. Doch het is een revolutie; zij het een revolutie zonder helden, ï)it echter u dan toch blijkbaar te weinig luisterrijk, vooral voor het leger, dat afscheid moet nemen van zijn Ramekes, cn het niet helemaal zonder helde» kan doen. Vandaar dc hulde, die generaal Hëusinger thans heeft betuigd aan de nagedachtenis der samenzweerders van 20 juli 1944. Het Jeger is een ander leger geworden,.maar in de lucht hangen kan het niet. Het moet weten wat onder eer en trouw dient te worden verstaan, yon Jstauf- fenberg, de man die met medeweten van een grote groep zijn (mislukte) aanslag op Hitler pleegde, heeft geen verraad gepleegd maar integendeel een poging gedaan om de natie te redden en %yn blaam te zuiveren. Lr zit wat krampachtig* in. maar toch ook wel wat bevlijdends. Het is de emancipatie van de geest van Pruisen, nadat dit land al veel eerder van de kaart was weggewist. VAN dc opvoering in het Holland j v -Festival van de opera „Katja Ka* ban», -a" door de Tsjechische couipo- l .nist Leos Janacek zijn voor de radio i opnamen gemaakt. De VARA zal deze opera, die da teert uit 1021, maandagavond 27 juli in, zijn geheel uitzenden: T? IJ de Nederlandse Televisie Stichting verwacht men dat de Dienst Luister- en Kokvergunningen in Den Haag deze week de halfmll- j joenste kük ver gunning zal uitreiken. In. september zal deze mijlpaal wor- den gevierd met een groot amuse- mentsprogramma. i Als voorschot op dit feest wil men op de gedenkwaardige dag zelf aan de registratie van dc halfmiljoenste een ingelaste uitzending van onge- j veer een half uur verbinden. Men hoop hierin het „slachtoffer"' in het zonnetje te zetten, j van de Britse ondernemingen die zich bezig houden met commerciële i televisie, meldt in 'n perse omnium- i qüé: .,1959 zal men zich later herin- neren als het jaar waarin de Britse televisie eindelijk de toneelschrijvers heeft ontdekt, .naar wie de ..TV zo lang-vruchteloos heeft gezocht." Aanleiding tot deze uitroep is 't suc ces dat Granada"' heeft gehad met een prijsvraag voor TV-toneelstuk ken. Er moeten tientallen stukken zijn ingezonden door jonge pas-beginnen* de auteurs (vertegenwoordigers, on derwijzers, ambtenaren e.a.) die te gelegener tijd zullen worden uitge zonden. Dé hoofdprijs bedroeg drieduizend Pond Sterling (circa ƒ30,000). Een bericht om van te water- ianderf. Zowel voor jonpe auteurs die meedingen naar een uorsieltjfce pr(js"pltts een aanzien lyk koper iro- »or«ri?jm dan de Nederlandse 'te levisie zich kan 'permitteren als voor de kijkers die dank zij deze rui trie middelen dé kansen krygen kennis te' maken met jong talent. Het is it lustra tie als tegenstelling rot dc fcaripe middelen uau de Ne derlandse TV toaaTouer ds. J. A. de (Adverremie LJW.j Van Nelle bestellen BONN. De Wcstdujtsc autori teiten hebben aangeboden melk te leveren aan Qost-Duitsland. waar de voorraden als gevolg van de droogte onvoldoende zij ri Advertentie LM.) Van Nelle bestellen Advertentie l.M.) Van Nelïe bestellen! Volgens het Westduitse ministerie van Voedselbevoorrading zijn de onderhandelingen reeds gaande. Het officiële nieuwsagentschap van Oost. Duitsland heeft do kleinhandelaren vorige week gewaarschuwd er op toe te zien.de melk eerst aan kin- BRUSSEL Koning Boudewijn heeft maandag voor het eerst in de Belgische geschiedenis een vloot- schouw afgenomen in de haven van Brussel. Met een barkas voer de koning langs vijftien mijnenvegers, escorteschepen en barkassen van de Belgische marine, die door het kanaal van Antwerpen naar Brussel waren gevaren. HALVE in Maastricht, waar *-*hy meerdere malen als gast- dirif/enr hei Stedelijk Orkest heeft geleid, is de Vlaamse componist Ar thur Menie mens i» Nederland imh- weUjkjs bekend. (Vél is men zich be wust van de plaats die hij i?i het- Belgische in t.- ziek ie?; en inneemt en geen muziek geschiedenis ral verzui men. zijn naam te vermelden. Maar het is tekenend voor de mate tcaar- i.i de.muziek zich tn Nederland eg iri België' gescheiden van elkaar ontwikkelden (de laatste jaren ver andert dit gelukkig) dat Meulemans' muziek hier ten onrechte nog zo weinig is doorgedrongen. Meulemans de vruchtbare com ponist van meer dan 400 werken, waarin alle genres vertegenwoor digd zijn behoort tot die merk waardige, vernieuwende componis- Advertentie LM.) Van Nelle bestellen DEN HAAG. Bij de systemati sche controle van lucht en water werd in Nederland wel een toename van het gehalte van radioactieve stoffen waargenomen onmiddellijk na proefnemingen met kernwapens. Maar de gemeten hoeveelheden ble- lengeneratie van omstreeks 1830 iSchönberg, Stravinsky. Bartok, Webern enz.). Ondanks zijn tradi tionele. maar degelijke, vakopleiding bij Edgar Tinei, stond Meulemans open voor dc vele vernieuwingen die hij overal om zich heen waar nam. Hij toetste hetgeen hij bij Debussy. Stravinsky, Hindemith of Schönberg ontdekte zorgvuldig en hetgeen, hij hiervan voor zichzelf bruikbaar achtte, nam hij in zijn eigen stijl op. Hoewel iiij zowel impressionisti sche als expressionistische invloeden onderging, behield Meulemans' mu ziek een duidelijk persoonlijk ka- rakier. dat zowel uit de warme ly riek van zijn lange melodieën als uit de muzikanteske. speelvreugde van zijn 34.0} concerten spreekt. Zijn bijnaam „Vlaamse Debussy" is maar zeer ten dele kenmerkend voor zijn muziek. Men zou in dit verband kunnen denken aan zijn symfoni sche suite „Pliniusfontem", die van avond om 23.22, samen met zijn tweede concert voor orkest een voorbeeld van zijn muzikantesk-con- certerende zijde door de AVRO wordt uitgezonden. \V. A. Koning, voorzitter van de VPRO vorige week sprak .in de rede bij de jaarvergadering van deze om roep.RED.) De. laatste berichten die ons van de aftrlog' tussen bioscoop en televi sie om dc gunst, van het publiek be reiken, komen: uit West-fiuitsljmd. In 1958 zijn er 753 miljoen bio scoopkaartjes verkocht. Ten opzich te. van 1957 een daling met 48 mil joen, of meer dan vijf procent. De daling was het sterkst in het Roergebied, waar van. de gehele Bondsrepubliek de meeste TV-toe- stellen staan. "Wegéns vakantie yan.de VARA- commentator op de internationale politiek, prof. Brandt zulien do «spreekbeurten op vrijdag 24 en 31 juli worden verzorgd door zijn' col lega prof. mr. dr. J. Barents. Bij onze aankondiging in de VARA TV-uitzending van' aanstaande za- tèrdag van het programma „Trio" moesten we volstaan met de mede deling dat drie humoristische au teurs hun medewerking zouden verlenen. Dit drietal is: Jan Blokker. Miche] van der Plas en Henri Knap. Ter inleiding zal de kijker een filmpje zien waarvoor zij zelf het scenario hebben geschreven. Daarna zullen zij voordragen uit eigen werk. Radio ERNSTIGE MUZIEK 10.20-10.1.1 KRO. Uitvoering o]> gram mofoonplaten van „Tod und Ver- UUtrirog", een symfonisch gedicht van Richard Strauss. 11.2.?-]2.(10 AVRO. Het NIK-symfonie orkest specU o.l.v, Daniel Sternelflö werken van de Vlaamse componist Arthur .Meulemans. OPERA 7.00-7.45 AVRO. Ultvnerfnc op gram mofoonplaten van fragmenten uit Ver di's opera „Aïria". LICHTE MUZIEK 7,33-8.30 KRO. Gevarieerd programma van Jichte grammofoonplaten. 8.03-8.33 AVRO. Urhtp muziek voor -Nederlandse militairen in La Conrtlno. hoorspelen 8.53-10.00 AVRO. „De telefonist", een hoorspel door Walter Jens onder regie van Bert Dijkstra. 9.00-j0.20 KKO. ..Operatie waakzaam- heifl of De vergeten schildwacht", een luisterspel van Leslie Gillet, gere gisseerd door Léon Pavei. het Journaal en weer overzicht .00) eerst een filmpje over veilig ■erkeer (8.20), Daarna (8.25) net fitmverslag van „De verovering van de Mount Everest". NA Ju (8.0C verb (Advertentie l.M.) np vragen van het Tweede Kamerlid VredelSng (PvdA). Het onderzoek op de radioactivi teit in Nederland geschiedt onder verantwoordelijkheid van de minis ter van Sociale Zaken: daarmee wordt voldaan aan de bepalingen, die gesteld worden in het Eu rat om- verdrag. Enige toename van het gehalte a3n radioactive stoffen in de bovenlaag van de bodem tengevolge van kern explosies wordt over de hele wereld i waargenomen. Met de neerstag ko- j men radioactieve stoffen uit de ho* I gere luchtlagen naar beneden. Maar in Nederland is de neerslag van het radio-actieve strontium-9ö aanmerke- JUNI JULI 16 u 99 98 100 100 102 106 15 v M 79 H0 Hó 66 AH AH 13 u 54 b6 6U 62 66 12 u M 66 AH 69 70 74 /A 16 ;u HU 02 86 lOu 98 Yb lüü lüü IU2 106 3»» •hK AH# mk nu ««1 9ri» «nik WW* en beneden de maximaal toelaat- lijk minder dan in het gebied rond bare doses en óe waargenomen ver- de dertigste breedtegraad, waar in hogingen waren van voorbijgaande 1956 en 1957 de hoogste neerslag aard. Voor het nemen van bijzondere werd waargenomen, In Nederland voorzorgsmaatregelen was daarom blijkt het strontium 90-niveau niet deren, aanstaande moeders en z«e- j geen reden. Dat antwoorden de mi- hoger te zijn dan in landen als Enge- kenhuizen, teil goede te doen komen, jnisters Tan Rooy, Marijnen en Luns i land en de Verenigde Staten. IliPwf* m*i7JssTir1 Ik ZAL CAROL ME £EN LIFV LONDEN Tg GS: VEN. I* (CAN rtAARVE^- reLLEN OAT IK 2Q <ZNcl MOöS-J*** L'jk pat ZIÊKE FArftU£UC>/0/zOU 2£ HE7 NiEF VAN Mg MOET 1 OPZOEKEN VREEMD VINDEN AL<b\ JE HAAP VRAAGT 'B M06EN ME£- R'JDEN r WAAROM '/PEE MD &OVEN&EN HES #*f MAAI? TOCU OOK DIENST" BEWEZEN IK 2, HAAR UITJOUW KAMER EVÊto OPBELLEN, yglZNON' ALE IK JE N RAAD MAG GEVEN, PÉTER,6E8BUIK QAN GE£N GEWEI& ME f DIE CAROL Al6 JE (N MÖÊILUK- heden KOMT- DAT.., NOU COED MAAR WE WACHTEN TOT HET DONKER IS. IK2AL JE WEL KOMEN HALEN, IK MOET NU ÉES&r NA AR JÜM0O. PlE OUWE ZEUR WIL MIE SPREKEN. EN HU lt\- OltZWWt reN6"i oer Motr ot tflNö zun oie ik vrn tex VOOR MENEÉC ;wir HEB 6ELÊEN0 DiT it) BELRN6RIJK' Dflf MOLT iK METÊEH ftflN MENEER FLINT öflflN VERTELLEN LIEVE HELP! flL5 PIEMAN WEET Dfif Ot MOOSD MET EEN MfiRETfiNG b 6EPLEE69 weer hij vastmeêr WH Dit ZMKAPf M&RlKX'PDm. &Y&NK£D£RL-M6 VPAT 15 VNt&iAVDZO(/8<t€ï$WJB6- J2VYGTUHMR. AFNcmpFYe^!/A ppALOOUveOOf 2—Zzi.ZtJZCMPFR 55- HO€V£N TdF1FRf<EN.'tWCH?/s(HGCRD.'tjFFNTAf 6FRYT6SIFMPA/VKRN/tF,P/VWFf Zt/IK£ 'NCU.AI$U&\/VQOPBE£lZ> f LAHGkJZKF&f&.'l NV WATIKBODcGLwerPiNAN\AWüE£J£SByrtyAANK^iTO-JU2ULTD€LAAT5Te0CAI^Z GfêEi. V0CRD6EL.' /KÖEW B&Z£f£> OOPPlTZElFOE 0G6N8UK SOFf VA/V. NS6T2FW pi AAR WT B£LANG VAN Uk/G£ZCWDH£/D RAAP /teUAAN P/T HU/S2óSV£L vvNs u.tfrrrwD&ï gofd/n -v noa-stcttu lV/RP1ROWZYM. QSSmPTXr T ztfCHpatPa/v DATNuews zondaga-s. gs- voop b€urde> ev o uer&iRete bailgh GuPPEfi DteUANPGRSW/SSCW £L PAP KUNfJEN HGdBGN (zelfs als de hemel gedeeltelijk fcerfefcf Is), mei de wetenschappe lijke filterf die de zonnestralen 'e opslaat" Tn 3 dagen verkrijgt U een prachtige 1 egale bronzing, 3 maal zo donker over uw hele lichaam, met cen diepe - <ffl Sprar.7arT 3U^r-hr0n- rij ke kleur, zoals hel anders in ons T>ng ^Jvttrrieldins duur (in minute) *an klimaat niet mogelijk was, dank zij nt/enschappa-jke Spray-Tan zonnebad, de Spray-Tan boni met high-potency ingedeeld per uur, per week. Fluid Filler F 29:31". Zonder vet te maken, zonder te kleven, verleent Spray-Tan aan uw huid wetenschap pelijke totaal-bescherming, met 2 maal meer bronzing in 2 maal minder tijd- omdat atleen Spray-Tan Fluid Filter 29:31" bevat, die.— door alle super-bronzende stralen van het zonlicht op le vangen de pigmen- tatie van de huid bespoedigt en versterkt, zelfs als de hemel gedeel telijk bedekt is. Bestand tegen water, zelfs na verschillende baden, zet Fluid Filter F 29:31" zijn werking van 3 lot 4 uur voort, zodat uw huid met Spray-Tan letterlijk de zonnestralen "opslaat" 0111. zon der te vervellen een diepere bronzing te verkrijgen. Vraag vandaag nog aan uw Ice lander dc" Original" Spray-Tan (in de rose kleun ge hom) of de nieuwe extra-verzachtende, extra-bescher mende, extra-bronzende "Mousse of Lanolin e" Spray-Tan (in de crè mekleurige bom)... de echle Spray- Tan met Fluid Filter "F 29:31". Alleen Spray-Tan beval Fluid Filler "F 29:31'' f^ONAlRE is het eiland der jla- -*-* minpo's. Als u het plaatsje Kralendyk een flink eind uit bent kunt u zg bij honderden zien staan in oudiep «in fer, dat door de aanwezigheid van éon bepaald soort algen, een paarse glans heeft. Ze zijn erg schuw en daarom blijven ze ver weg, zodat je een kijker nodig hebt om te zien, dat ze van dichtby tegenunlien. De uogelprjje ezels hebben 1 it moeilijk, op Bonaire, maar de fia- ntingo's wordrre er met 'onderschei- ding behandeld, Als ze jo?igen hebben, staan beuoiking ert overheid Jciaar om serpice te.bieden,: Want 'hoe gaat 'i met een kind? Het moet de meeste levensfuncties hog leren. Als. Jantje begint te lopen, ,ua!t hij herhaaldelijk op zjjn gezicht. En als een jonge jlamingo pas uïiegt, laat hij ook nog wel eens een steekje imlten. Net als bü de menseiijke luchtvaart, schijnen opstijgen en da len het m-oeilijkst te zijn. Goed moeder jaagt hem, volge pompt met instructies en goede raad, dc lucht in, maar eenmaal bonen, is zo'n kleintje tamelijk stuurloos, Het koint. in het seizoen dan ook herhaal delijk voor, dat er een noodlandt, midden in'het stadje en geen flauw idee heeft, hoe hy iceer naar bonen komen moet.- ,,En wat gebeurt er dan met zo'n bècst?" vroeg ik. ,,'t Is gewoonte dat de mensen-'m naar 't politie bureau brengen," luid de het antwoord. Daar ïoordt hij in een cel gezet. Dat lijkt een strenge straf voor oi\- befetoaam uliegen, maar is het niet. Want in de drukke tijd. zijn er al tijd icel een paar van die brekebenen per dag. Pas tegen de avond opent de politie de cellen, laadt ze in een auto en rijdt ze terug naar de verre zoutpan, ivaar. de ouders al met de karwats klaar staan. Deze charmante overheidszorg voor domme vogeltjes,- vindt zijn oorzaak in het feit, dat de flamingo's een touristische attractie van het ei land schijnen te vormen. Wie er een weekje lui vakantie komt houden, lo geert riant m een bungalowpark aan zee. dat aan het.begin van de laatste wereldoorlog is opgetrokken als in- tarneringskamp voor politiek ver dachte personen. Klimaat, behuizing en uitzicht gaven mij de indruk, dat hun Jijden te dragen moet zijn ge weest. Dat er regelmatig touristen op Bo naire komen uwdt betoezen door het bestaan van een souvenierwinkel. die het eigendom is van een even merk- waardige als inventieve geest. Hij put zijn u-aar uit hetgeen de zee te bieden heeft. in de eerste plaats brengeij, de vissers veel kinkhoorns mee. Het zijn enorme, op pagodes ge lijkende schelpen, die van onderen openkrullen met een teder rose pa relmoer. vivdt ze'hij hopen aan het strand, allemaul door midden ge hakt, want er umont een beestje in, dat je kunt eten. De souvenierman heeft héle schel pen. Hij hangt ze namelijk lange tijd zo geraffineerd op, dat het diertje moe ivordt en ïich naar buiten iaat zakken. Is dat gelukt, dan wordt de mooie, pave schelp onuerivyld ver anderd in een fiijzonder lelyfc sche merlampje. Ben ander succesnummer van de zelfde man wordt gevormd door uit schildpad gezaagde oorbelletjes, waarop een klein, gouden flamingo- tje is bevestigd. Ze zijn duur en ze gaan goed. Om zeker te zijn van voldoende materiaal, heeft de sou venterm an, achter zijn werkplaats, een minia tuur zwembassin gebouwd, umarin een stuk of wat enorme zeeschild padden zuchtend op hun beurt liggen te mach ten. Hoetvel de baas geen ander oog merk heeft met deze dieren, dan se te zijner tijd te verknippen tot oor belletjes, ontbreekt het hem niet aan humaan gevoel voor hun "behoeften. Hij begrijpt bijvoorbeeld, dat 2e u'#ï erg klein behuisd zijn en neemt ze daarom eens per toeefc even mee in zee. Dat vinden ze fijn. Ze blijven altijd dicht bij de baas en als het bad voor by is sukkelen ze zoet met hem mee terug naar huis. Ik begryp weinig Van schildpad den. U soms? KRONKEL (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen I Hij beende naar de deur. „Wilt u mij excuseren, mama?" zei Julia, terwijl zij opstond. ten. ging ze naar het schellekoord. Een verwijderd geklingel, gevolgd door gehaaste voetstappen, kondig de het eind aan van haar verhoor. Mevrouw Peacock, met strakke Het was deel van het dagelijks mond, stond van tafel op. ritueel, dat iemand van het vrouw- olk papa in zijn overjas hielp, zijn ,.Ja, mevrouw?" zei Euphemia Briggs. ingetogen en eerbiedig met handschoenen voor hem opzocht en haar mutsje en schort. Maar Euphe- hem van advies diende inzake het mia was geen naam voor een dienst- „1 -;-i- ieiSje. „Je kunt afruimen, Jenny," zei me vrouw Peacock. Ten einde haar ergernis te verber gen. wierp ze het meisje een min zame glimlach toe met hét air van een kón ink lijk personage, dat een gunst vpi'leent. Julia wist niets beters te doen dan zich onmiddellijk uit dc voeten te maken. Gewapend met een stofdoek haastte ze zich naar haar vaders stu deerkamer, een vertrek op de eerste verdieping, waar meneer Peacock zich placht terug tc ti ekken als hij een sigaar wilde roken, een brief moest schrijven of wat wilde soezen met een boek op zijn knieën, zonder last te hebben van vrouwelijk ge snap. Het was een kleine, rechthoe kige, mannelijke kamer met boeken al of niet meenemen van een para- meisje, plu. Vroeger een vroeger dat nu zo ver achter hen scheen te liggen, hoewel er sinds de dubbele bruiloft nog geen jaar verlopen was had den de drie meisjes deze taak altijd tezamen vervuld, zulks onder de goedkeurende welwillende blikken van mama. de jongsten giechelend en quasi-protesterend tegen het air van lankmoedig geduld, waarmee meneer Peacock, die een heimelijk behagen schepte in deze onnodige drukte, zich hun bedillerigheid liet aanleunen. Thans was hot alleen nog Julia's taak papa weg te helpen en voor haar was dit, zorgzaam en ern stig als zij was, niet iets om een grapje van te maken. Een lieve meid. dacht meneer Peacock; en ze zal zeker een goede moeder zijn, als het ooit zo ver komt. Alvorens het huis verlaten, wip- lanes de muren, en doordrongen van te hij nog even de eetkamer in om een paar woorden met zijn vrouw te wisselen. „Mocht er een invasie van mijn studeerkamer op het programma staan. Emily, wees dan zo goed Jen- of Alice, of wie het can ook een vage ledergeur. kortom een ka mer met een eigen persoonlijkheid die deed denken aan zijn studenten jaren. Ze naderde het schaaktafeltje met een mengeling van eerbied en geamuseerde moederlijke genegen heid en bleef een ogenblik naden- zijn mag. te vertellen dat onder geen kend staan kijken als vertegenwoor- beding het schaakbord mag worden digden de ivoren stukken een myste- ■eraakt. Zelfs schoonmaakwoede rie. Daar stonden zij, de in slagorde excuus voor een dergelijks opgestelde legers, in een felle strijd gewikkeld, onbeweeglijk, en aldus in een zichtbaar (maar voor Julia on begrijpelijk!) patroon de onzichtbare gedachtensprongen van twee veldhe ren blootleggend. Omdat écn van déze véld her en dok Ier Wither by was wenste ze thans meer dan ooit dat ze iets van dit moeilijke spel begreep; ze had het gevoel dat elke kleinig heid dit* rnel hem te maken had, hoe ogenschijnlijk onpersoonlijk ook. een oplossing moest geven van het fasci st handdaad. „Uitstekend. Edmund." „We hebben onze partij afgebro ken," legde hij uit. „Vanavond gaan we er mee door. als Witherby zich tenminste kar. vrijmaken." Julia's hart begon sneller te klop pen. Ze zei gretig: „Ik zal zelf uw kamer wel doen, papa." Ze wierp ren blik op haar moeders bord. Hn* nu leeg was. „Zal ik bellen, mam- Zonder een antwoord af te wac.. nerende raadsel dat hii was. Maar wat een onzin, dacht ze. Ik weet niet eens of hij zwart of wit speelt. En cl wist ik het, dan zou mij dat nog niet wijzer maken. Zwart of wit? Een zinloze, kin derlijke vraag, die Julia prompt ter zijde schoof. Er begon iets van ee» besef in haar te dagen, dat de waar heid minder simpel moest zijn. Om dat ze alle reden had hem sympa thiek, goedhartig en verstandig te vinden, schonk ze geen geloof aan het gerucht dat dokter Witherby atheïst zou zijn, maar het bracht haar even van haar stuk toen ze zich bedacht, dat hy inderdaad nooit in de kerk werd gezien. Hij was een tamelijk lange, magere endaar- bij zwijgzame man met een smal rood bat rdje, dat als franje om zijn verder kale gezicht hing. Het was nu vijf jaar geleden dat hij zich m Lutterfield gevestigd had en van de eerste dag af was hij de huis arts van de Peacocks geweest. Het grootste deel van die tijd was hij vriendschappelijk met papa omge gaan, en zelfs mama. hoewel aan merkelijk minder enthousiast, deed heel minzaam als hij op bezoek kwam en sprak haar afkeuring uit over Sara's en Catherine^ grapjes over zijn uiterlijke verschijning. Dat hij ooit mécr dan een goede buur en een „type" voor hen zou kunnen zijn, was nooit tot iemand doorge drongen, en tot Julia wel het minst van al. De gedachte alleen al 20(1 iedereen belachelijk hebben gevon den eh dat was zo gebleven, behalve voor Julia, die door een samenloop van onvoorziene omstandigheden na der met hem in contact was gexo- men. Als de dominee, wijlen meneer Garnish, niet ziek. zou zijn gewor den, ais zijn huishoudster niet een boosaardige intrigante was geweest, cn als mevrouw Peacock Julia met zou hebben aangemoedigd door een dagelijks bezoek het lijden van de oude heer wat te verlichten, zou den ze elkaar nooit anders dan op pervlakkig hebben leren kennen. En hoewel het overlijden van de domi nee, nu byna een jaar geleden, een eind had gemaakt aan hun filantro pische samenwerking, had Julia's in stelling tegenover deze merkwaardi ge man met zijn abrupte manier van spreken, zijn kort aangebonden jovialiteit, zijn voorkeur voor sar donische humor, een subtiele wijzi ging ondergaan en dit eigenlijk zon der dat hij het zelf besefte. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1