GESPLETEN BELEID H: ÜHS Senaat akkoord met hulp voor Hilton Uitbreiding faciliteiten ruimere financiering Hoe liet de meisjes Peacock; verder ging illlïJ NTS VRAAGT IN JAARVERSLAG: Belangrijke vooruitgang bij faestrijdingvan pijnen! Nieuwe opzet van Tele-dubbel ïlegenre.vjr Vanavond Festival agenda Brand in Franse l kliniek: 6 doden Het '1 V-tli carcr presenteert Toïgeade week streng optreden ChefasiR Kerkwijks loco burgemeester treedt terug N. Luns sprak met von Brentano Losschietende kabel doodt zeeman Kleuter gedood op overweg Slangengevecht bij Singapore SPROETJE SPA R8§ - door FRANK GODWIN Twnsda'j» 22 juli IO515 ET dagblad Prauw put zich uit in loftuitingen aan het ad re* van het kabinet-De Quay, dat zich zo wakker door de storm van kritiek heeft heengeslagen en versterkt uit de parlementaire-discussies i* te voorschijn gekomen. Dal is regeren zoals het behoort: in hoofd lijnen voet hij stuk hoiidon. bereid zijn over nuance? met de Kamer te praten! Zoals wel vaker in uitingen van .de beer Bruins Slot is hier de emotie sterker dan de rede. De hoofdredacteur van Trouw, die ook voorzitter is van de A.R.-Kamerfractie, slaakt een zucht van verlichting, omdat alle? zo goed is afgelopen. liet heeft er even dreigend uitgezien, maar het is op zijn pootjes terecht gekomen. Hij is dan ook van dankbaarheid vervuld. h alles wel zo goed afgelopen? Inderdaad, liet kabinei-De Quay heeft cm meerderheid gekregen, maar niet nadat het een heel stuk van zijn in de bekende nota aan de. dag gelegde flinkheid had laten schieten. De heer Bruins Slot staat in zijn uitbundige vreugde dan ook vrijwel alleen. De andere regeringsgezinde bladen zijn veel voorzichtiger in hun oordeel. De N.R.C. vindt, dat de krachtmeting onbeslist is. gezien de onzekerheid over het doorgaan van. de huurverhoging op 1 april 1%0. Daar is De Tijd het niet mee-eens; dit blad betoogt, dat de. huurverhoging in principe wel degelijk aanvaard is, maar het voegt er aan toe, de concessie van de regering „overigens riiel van alle kanten in gelijke mate (te) bewonderen'*. Wat óns betreft, wij zijn er niet van overtuigd, dat de regering in hoofd lijnen voet bij stuk heeft gehouden, zoals de heer Bruins Slot zichzelf en de lezers van zijn krant probeert wijs te maken, Jn feite zijn .oor de zogeheten vrije loonvorming veel groter perspectieven geopend, dan oorspronkelijk ju de bedoeling lag. Dit feit, én hei uilstel van drie maanden, dat de samen hang in het regeringsplan geheel verbreekt, zijn de prijs .die de regering voor de huurverhoging heeft moéten betalen, nadat reeds een loon ronde van procent was toegezegd, WAT ook op. de regeringsnota \jri aan te merken- niet dat ze geen duidelijke omschrijving was van een beleid. Huurverhoging en melkprijsverhoging waren nood zakelijk ler ontlasting van de be groting met een stuk consumenrensub-idié. de gevolgen zouden worden, opgevangen door een loon ronde van 2- --: procent en enige verhoging van de kindertoeslag, en wat er verder aan ruimte was in de economie, moest er "dan maar door middel van vrije loonvorming worden uitgehaald; doch veel kon het niet meer zijn. Want bel herstel van de in/inking was nog niet zo ver gevorderd, en prijsstijging kon niet worden toegestaan. De strakheid van lijn trok de aandacht; en is van conservatieve zijde zeer geprezen,.De boodschap aan de loontrekkers was: er zit vrijwel niets in. Een regering \an de vroegere stijl (werd gezegd) was stellig weer met een Joon- ronde van vijf.a zes procent gekomen; je reinste inflatie! Dat was de nota, maar nu de praktijk. Vastgebonden beeft de regering san de vrije loon vorming, maar zo li cc Ft niet meei gezegd, dal: die maar heel weinig kan opleveren. De goerle afloop, waarover de lieer Bruins Slot zo juicht, laat de kans open op een flink stukje klassenstrijd jalg wij het zo mogen uitdrukken) waarbij het zeer onzeker is geworden of de regering in slaat zal zijn. on verbiddelijk vast te bonden aan handhaving van dc prijzen van dit ogenblik. Het was trouwens van de aanvang af al moeilijk aan te nemen, dat de regering zonder eciv prijsbeheer sings apparaat en met haar opvattingen om trent economische vrijheid de prijzen in de hand zou kunnen houden. Zoals de zaak nu echter is. gelopen, is de kans niet gering, dat het gezamenlijk effect vèr de gevolgen zal overtreffen, die een algemene loonronde van vijf a zes procent zou hebben gehad. wricntie i ƒ17 j TM 7H hopen oprecht dal de overheid, lettende op de on- stubnige groei van'de belangstelling voor de televisie aanleiding kan vinden te- komen tot een ruimere financiering en een uitbreiding van de faciliteiten xioor de televisieWij noemen in het bijzonder de bouio van een nieuw en speciaal Mei'aa.r Hefiema bijgevallen door voor de televisie gebouwd studiocoinplex». l<"1,so!o wffl- Dit merkt het bestuur van de Nederlandse Televisie Stich ting op in het dezer dagen verschenen jaarverslag over 195S. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Ook de Eerste Ka mer heeft nu haar goedkeuring ge schonken aan het voornemen der re gering om borg te staan voor tvvee leningen van 12. miljoen elk ten behoeve van de bouw van Hil ton-hotels in Amsterdam en Rotter dam. Bij de behandeling aan de overzijde van het Binnenhof had de KVP-er Van Rljckevorsel gesugge reerd, dat het contract niet Hilton, dut vertrouwelijk aan de Kamerleden was overgelegd, alle risico aan de Staat en het leeuwendeel van de winst aan de Amerikaan toedacht. Zijn opmerkingen waren nu in het Voorlopig Verslag der Senatoren opnieuw onder de aandacht der rege ring gebracht en het gevolg was, dat staatssecretaris Veldkamp In de Me morie van Antwoord de inhoud van het contract openbaarde om te be wijzen, dat de Staat een aanvaard baar risico op zich nam. Alleen de anti-revolutionaire hoog. Vlar werkelijk betrouwbare middelt* helpen elkaar en... doen wondertml D« kennis Van pijnbestrijding in cfe loop der jaren regelmatig groier geworden, Er is vaifgesleld waar en hoe pijn onlstaai en men heeft geleerd pijn \t zwefen-Daarna heel» men kans geiien historische afgevaardigde Vusseboxse.de werking van één tier oodsle oiinhe. Voorts schonken de senatoren stü- j j p 18* van de grond komt, bost kan slagen. Op een bedrag van 300 miljoen leed de overheid daarbij een verlies van 0,7 pet. Hij kreeg steun van de KVF-er Hooy en de christelijk Voorts lezen wij jn dit jaarverslag: r Het complex van studio's in Bussum dient te worden, beschouwd als een voorziening in eon overgangsfase. De definitieve gebouwen zuilen j moeten ver rij zén op het zg. „Radio- I city "-terrein in Hilversum. Voor I de realisering hiervan wordt reke- ning gehouden mei een periode in de orde van grootte van vijftien jaar. Op 31 december 1958 telde de'NTS 239 medewerkers, van wie 110 in de programma- en 90 in de tech nische sector. De exploitatie plus investeringen die over 1958 waren geraamd op 4.3QQ.Q0Q beiiepen in feite 4.600.000, In totaal werden in 1958 114 pro- gramma's uit het buitenland over genomen. Daarvan 17 in Eurovisie- verband en 37 als direct relais, voornamelijk uit België en Duits land. Door deze en andere extr; tal Nederlandse onderwerpen per journaal van vier tot twee-en-een- half. De totale zendtijd in.'1958. 921 uur en 55 min, werd door de omioep-sec ties, kerken en NTS samen in de onderstaande afdalende volg orde gevuld; EERSTE KAMER ran nisten toonde zich niet overtuigd. Hij vond de opzet dermate onzakelijk, dat hij best be greep, waarom par zwijgen hun goedkeuring aan tat van wetsonwerpen, welke tijden "n schor sing der openbare vergadering, in de afdelingen waren behandeld. Daar onder bevonden zich het voorstel tot Wijziging van de gemeentegrenzen op Voorne en het wetsontwerp tot aanvaarding van het geschenk van prinses Wilhelmina aan de staat: haar landgoed Het Loo, Er werd niet over gediscussieerd. Voorzitter Jonkman was ziek: hij werd vervangen door het.oudste lid. prof. Anenta, die veel te verstrooid bleek om alle formaliteiten, welke cl® Kamerpresident in acht pleegt tc ne men bij gen lange lijst van ha nier stukken na te volgen. Mr. Jonkman vraagt altijd eerst of één der leden het woord verlangt en als dat niet het geval blijkt te zijn sluit hij de beraadslaging om vervolgens op ge lijke wijze te onderzoeken of iemand hoofdelijke stemming verlangt en zo niet dan een stemming z.h.s, voor te stellen. Maar prof. Anema begon dat gauw te vervelen. Hij riep telkens luchtig: Ontspanning Toneel Actualiteiten Document» ties Sport Speelfilms. Kinderprogramma's Kunst Religie Huishoudelijk 18 1» 14 ri- 13 ré 12 12 U fs Niemand het woord? iiculléren niet borg j Aangenomen" zonder zelfs zijn hadden willen staan hamer te gebruiken, en de HollandAmerïka-lijn zijn I Een ieder zat fir vertederd tiaar te deelneming zelfs meteen had afge- kijken! schreven. Maar staatssecretaris Veld- - ket gebied van vestigingskredieten Soekarno ffaat voor de middenstand aan. dat een Cv onderneming, die zonder steun niet iana. uoor deze en anaere extra I -*--rT.r uitzendingen beiiep de gemiddelde I j il wekelijkse zendtijd in. 1958 17 uur zencun BIJ alle gerechtvaardigde kritiek np de vroegers ioommiden js wel eens vergeten, dat deze de op het bedrijfsleven gelegde lasten ook begrens- den. Men wisl, waar mén aan toe was. Dat i? thans in veel geringere mate het geval. De ervaring met de gedeeltelijk vrije loonvorming, die ons Jand enige jaren geleden heelt gekend, is, dal nauwelijks één bedrijf heeft volstaan niet toekenning an de verplichte drie procent; liet is overal uitgelopen op de geoorloofde zes procent. Kr is reden om aan te nemen, dat thans opnieuw de gmotste loonsverhoging norm zal worden voor alle j groepen, ongeacht of de bedrijven het kunnen dragen. j De-lijn van de regering, die aanvankelijk duidelijk was. is omgebogen en Heeft plaats gemaakt voor een gespleten beleid.. Men wilde in plaat' zendtijd en 44 min. Dit is bijna zes uur meer dan de officiéél toegestane 12 wekelijkse zenduren tinmiddels verhoogd tot 15 uren). Den Haag.zo lezen we, heeft niet altijd begrip gehad voor de inspan ningen de kijkers zoveel mogelijk te bieden. „Zelfs ontvingen wij van tijd tot tijd een waarschuwing J tegen te vergaande zendtijdover- schrijdingen", Ook nanf het buitenland onze pro gramma's over. In totaal werden negen Nederlandse programma's door twee of meer Eur.ovisie- hinden overgenomen. Het Vlaamse TV nam in 1958 64 van onze pro gramma's over. van het journaal omhoog «aan van 45 tot 80 minuten. Doordat de mo gelijkheden tot produktie van binnenlandse onderwerpen niet toenamen daalde reiatief het aan- al gemene loonronden het vrije loon beleid en zei er ter waarschuwing bij. dat i In 1938 kon de wekelijkse zendtijd dit niet veel kan opleverenmen wit nu ook mig liet vrije foonbcleid. en 1 van Innaai omhoncr iraah van is bereid daarvoor ruime kansen te laten. Zo roept men de gevaren voor inflatie op in plaats van ze te bezweren: want de vakbonden, die niet meer moreel gebonden zijn, zullen zich bepaald niet onbetuigd laten. Wij zien in dit alles weinig om over te juichen,. b-r is geen sprake van, zoals de heer Bruins .Slot zegt, dat de regering enkel op nuances heeft toe gegeven: ze heeft een nieuwe koers, willen varen, maar op Het beslissende ogenblik daar nier aan vast durven houdt». N« i»J>rt tb» n "r. -*j t_ n]jme ma„ wSarir es moet worden gevreesd, dat het resultaat een doorbreking J -« i«ro de. om- radio in de afgelopen w heining- die de vroegere regeringen rondom het gevaarlijke terrein van lonen en.prijzen nog altijd in stand hebben meten te luwden. eerste serie van drie uit zendingen van de TV-quiz Tele- dubbel. een co-produktie van de KRO en de Vlaamse televisie heeft men lessen getrokken voor de vierde uitzending van deze quiz, zondag avond aanstaande. Voortaan zullen de medewerken den slechls eenmaal optreden. De maximumprijs js tevens terugge bracht. van 3.000 naar 1.(100. De ..denker" zal deze keer zijn de Belgische 18-jarige student Gtüdo Dieriekx. Aan Nederlandse zijde heeft hij twee partners, die beide kegelaars zijn. rve MOCHT het in deze vakantie maanden nog gaan regenen, dan heeft de KRO evenals de vier voorafgaande jaren een aantal jeugdprogramma's gereed, om die als ingelaste programma's uit te zenden. Radio de vuur greep met grote snelheid om zich heen, waardoor vele pa tiënten in hun kamers in de val moesten uit de ramen springen. BLOIS Zes vrouwei aandacht heeft geschonken aan het Holland Festival is nu de beurt aan andere muziekfeesten. I Op de agenda van de AVRO staan: 23 juli om 6.55 uur Wagners opera ..De vliegende Hollander*' uit Bay reu th. 26 juli om 2J5 uur uit Wenen een j concert door de Wiener Symfonifcer i met Geza Anda, piano en Jehudï Menuhin, viool. i 30 juli om 8.05 uur uit Salzburg jVIozïuis opera „Die Zauberflote". j 18 augustus 10.15 uur een beschou wing oA'er ea fragmenten uit Heimo tt -r^~l1iïï£!5S hh ARNHEM- De 41-jarige S. B. het leven en vhfv^rden seuond bij ju-t Amsterdam %verd door "de Am- een brand, die gistermorgen is o - j jlcmse rechtbank gisteren v- oor- gebroken in een psychiatrische kii- deeld tot een gevangenisstraf van Erbses opera ..Julietta' nïek. Vöf brandweerlieden werden vier met aftrek. De eis was 20 augustus 8.05 uur een uitvoering licht gewond. j vier jaax- zonder aftrek. B. maakte van Mozarts opera ,.Cosi fan Tutte". In' de particuliere Kliniek, die f decl uit van non beruchte bende uit25 augustus en 1 september recitals wordt geëxploiteerd door dr. Claude de Nijmeegse onderwereld. Twee door de bariton Dietrich Fischer Joancirard, bevonden zich 75 pa- j weken geleden stond hij terecht we- Diskan en de pianist Gerald Moore tienmn. t gens beroving en diefstal met braak.met liederen van Schumann. ERNSTIGE MUZIEK 7.53—s.'ï NCRV. Het Radio FTliiar mani},?H ;fe o.l.v. DomUd Joha- nos met iiianist Xikita Jla&aJoff. Werken van Hay dn en Kavel. 1U.IS10.45 NCRV. X.icderen xeeUat van de Spaanse sopraan Cnnsiielo Ka bic. Liederen van Xin en De Fall». 10..10—II,00 VARA. Concert door hei! strijkorkest Benedetto Marcello, Wer- j ken van Vivaldi en J. S, Bach- LICHTE MUZIEK 8.038.45 VARA. Optreden van het Metropol?-orkest oj.v. Dolf van der Einden m.m.v. Curry Brokken. 11.15—l^.oq NCRV. Nieuwe lichte Kram.platen. HOORSPELEN. 8.15—9.55 VARA. „Het. srlioolopstel" een spel van Rrwin Wfckei't onder regie van s. de Vries jr. (Herha- line van S oktober 195? GESPROKEN WOORD 10.15—10.30 VARA. Opvoedkundige causerie door dr. >Ieia Ai har da. DIVERSEN 9.30—10.00 NCRV. wedstrijd „*t Rad ZONDAG Een KKO-programma. Dit be- Suit met de quiz Tele-dubbel ln nieuwe .samenstelling. Hierna een TV-niusicM van Eli Asser ,J>e brieven van Fenclepe". Om tien uur Sport in beeld. MAANDAG 's Middags KRO-jeugd program ma. 's Avonds geen Uitzending. dinsdag In bet filmprogramma „De te rugkeer van Don CarniJlo." WOENSDAG Ken AVR O-pro gramma. Dit om vat: „Sportpanorama", de docu mentaire „Rotterdam-dynamische stad" n.a.v. het Fotoboek van Cas Oor thuya met tekst van J. W- de Boer dl de letters E en F ln het gevarieerde programma „Van A lot Z" door Thijs Chanowsky. DONDERDAG s Middags VpRO-jeugdpro- franima. 's Avonds opnieuw- de VPRO. Ditmaal met o.m. een do- t-unientaire over het werk van de beeldhouwer Hildo Krop en eeti herhaling van het TV-toneelspel ..Het Hemelbed'' door Jan de Hartog met Elizabeth Andersen en Kees Brusse. tEen telerecor- ding). VRIJDAG Na het weekoverzicht van het i NTS-journaal een bewerking die de BBC heeft gemaakt van de uit f 1927 daterende komische film i J „De generaal" met In de hoofd- - j rol Buster Keaton. zaterdag Een KRO-progranuna met: filmflitsen uit het jaar 1914; „Zo zijn ze", deze keer de draak ais- kende met het verenigingsleven; een thriller van Hitchcock; de sportrubrlek van Jan Cottaar en j een reportage van de trekking j in de SUS-loterlj uit Rotterdam. 1 DJAKARTA jbijileis belangrijk le msUrken door toe. voeging van nieuw onldekte middelen. Dere combinalie werkt bij pijnen - en ook bij griep vaak betst dan elk midde| afzonderlijk, t«j«n pijsen en griep. Geschikt *oor it gevoeligste gi«5> »jn( die »«rdi door h»| iesUnideel. (hefrot Na rel over de muziek 10.01110.13 N"RV. Reportage nlt Nieuw Guinea Soar Alfred van Sprang. Televisie het Journaal en we prove rjticht (8M> een KRO-programma. Dit „Gastcuboek" president en premier Soekarno zal noodrtecreten afkondigen waarhij al len die zjjn programma tegenwerken drastisch aangepakt zuilen worden, zo is gisteren meegedeeld. In het programma van Soekarno wordt aangedrongen op voedsel en kleren voor de bevolking, een spoe dig einde van de opstand, een. ver sterking van de ïandsdefensie en de veiligheidsmaatregelen en het ver krijgen van West Irian van de Ne derlanders. Naar vernomen wordt zijn de straf fen voor hamsteraars en saboteurs in de nieuwe decreten veel hoger dan in de bestaande. Soekarno zal vrijdag het parle ment toespreken en het een legale status geven onder de nieuwe grond wet. Hij zal er bij de.leden op aan dringen het werk normaal voort te zetten. Slap verder naar overeenkomst GEXÈVE De ministers van Bui tenlandse Zaken, van West-Duitslaud en Ner* -"'-.id hebben gisteren ge- i tracht jhillen uit de weg te rui- men, waarover reeds meer dan drie jaar onderhandeld wordt. Minister Lins verklaarde, dat de ondei-handelingen over deze kwesties langzamerhand naar overeenstem ming toe gaan. Er zijn thans „zeven tot acht kwesties" in bespreking, zei minister Luns. Later verklaarde minister Luns dat zijn besprekingen met minister Von Brentano de ondertekening van een Nederlands-Duitse overeenkomst over de hangende vraagstukken tus- stn de twee landen „een stap verder" hebben gebracht. „Er zijn geen be sluiten genomen," zei minister Luns. „doch dr. Von Brentano en ik zijn verheugd over de resultaten van de hes p rekin ge n.' (Van onze correspondent) HEUSDEN A/D MAAS Wethou der A. van Tuyl van Kerkwijk, heeft de raad van Kerkwijk verzocht ont heven te worden van de waarneming van het burgemeesterschap wanneer de burgemeester verhinderd zou z(jn zijn ambt waar te nemen. Bij de ingekomen stukken, "die de raad dinsdagavond te behandelen v kreeg, bevond zich de brief van de De Indonesische j wethouder (lid van de SGP), waarin BENT WEL GEK b JE EC MEE OPHOUOr, JUM&O W/5. me r clapa, V£8um - ovge PIPOULETTZ. WE ZULLEN E(? MEE MOETEN ZTOPl CLAPA OP VAN OE 2ENUVVEN UIT 4NG6T VOOR ONTDEKK'Nfi Jt WEET VAT 1VEGELD AIS WATER VERDIENEN. LATEN WE £R EVEN MES 3A0N. NU Ih er Rist •ft nwt Spotllcht, Marl keer gesprekken ..Vrouwen op «1? Porterage rui»nek van Fred Rom hoots en Leo Tharing, 10.15 Dagsiui ring. ZE GS'JPEN ON€» NIET-"' DAT GESEUCr ZSLOEN MET t?ir$aozr zaken. yfAAttjU HE&T NATÜÜP t'JK DE DirglN£?ELUKe BE^LfSSlNó MAAK iKMGEr DENKEN .Gastenboek" Waarin LONDEN Toen gistere» het Frequin' premier O» Q„ay lp- «amburgse motorschip „Eduard tervlewt. s.40 Ken reportage overBécker" de haven van Londen bin- paarden en ruiters. 9.00 i>? heri-n nenvoer, werd de 44-jarige Duitse Ilofstra e.n Van Domburg met de nt-zeeman. Carsten RockendrU'f door bnek oetlicht en camera". 9.30 Te- een. van ten windas losschietende, stalen kabel letterlijk onthoofd. Een ander bemanningslid, de u jarige Hoi no War ten berg. werd zwaar gewond in een ziekenhuis op genomen. het verzoek was gesteld. De heer Van Tuyl kwam „in het nieuws" toen hij als loco-burgemees ter tijdens ziekte van de burgemees ter de plaatselijke muziekverenigin gen vergunningen weigerde om op Koninginnedag concerten te geven. Hij deed dit zoals hij zei op principiële gronden en beriep zich voorts op een vage bepaling ih de algemene politieverordening. Deze bepaling werd gisteravond óp voor stel van B. en W. door de raad re dactioneel gewijzigd. Door ontheffing te vragen van het loco-burgemeesterschap heeft wet houder van Tuyl ongetwijfeld da eer aan zich gehouden. Had hij dit niet gedaan dan zou hij hiertoe zeer waarschijnlijk door de raad gedwon gen zijn. HELMOND Heb 14 maanden cude jongetje Van der Velden is gis termiddag op een automatisch be veiligde overweg in de spoorlijn Hel mondVenio in Bakel door een pas serende elektrische locomotief gegre pen. Het kind werd vermoedelijk door de zuiging van de luchtver plaatsing, dié de locomotief teweeg bracht. tegen de achterzijde van dit gevaarte geworpen. Het is later in het Helmondse ziekenhuis overleden. SINGAPORE Maleise dorpelin gen hebben mededelingen gedaan over een slangengevecht van vier uur by. een kreek in de buurt van Singapore, waarbij meer dan hon derd reusachtige pythons elkaar fe lijf gingen. Na de slachting lagen 60 pythons waarvan sommigen twee tot drie meter lang en zo dik al* de arm van een volwassen man, dood op het slagveld. WASHINGTON De „San Fran cisco Chronicle" meldt dat het stra- lingslaboratorium van de Universi teit van Californië veertien dagen buiten gebruik is geweest nadat 3 juli bij een ongeluk als gevolg van een „menselijke vergissing", kleine hoeveelheden straling waren „ont snapt". Geen van de vijftien arbei ders werd gewond, maar van som migen van hen moest de kled.ng worden verbrand. UftwinreR. £mac moMértRy vero/Xop KOM PLIPPIC Wf MOETÊN NftflR BENÉDEN HEN TE KOMEN I IK MOET M ÉNE EP fUNf VÊKftt L£N WRTmOVEK DStrflH6 HES ONTDEKT! üOttC /V10(?Ü£N! DE SRUö li IMót- iroRT! NOU, H ET ZIP CR NflflR UiTDRT TL!PPIÉ EN IK Hl£R MOCrÉN t>lfk PENIK HEB N066CEN PflOöe- VONDEN EN NU O HETE DONKER HET IDóCLÜKT.EjPUDI QtDONGEN ZITüEVANGéN OPDiEROO. HU KRN ER Pfli VfiNOflflN m Zt HEM MET EEN LADDER £R fjp HRLEN.... Mooi WtRK, &UCKV 5 H'£R /5 OEKpfTte/OCH 15 J£ B£2ó£KER. VsVMH AiC'AY ZAL U< &HS IVSUG ZECEcAi&EAragI l VERTUIEN NG&dSWJ ZCN NANS WATUYA/J KRYGT (JNCÜ/T/iE&lf T Al YXHYGrS/ wo jwess DA AR/ZmfL/NWC WTJWP CNP&< UkJ BROCK £N IMT/K MTóCHVNmUÓö 7RCW/E H/ERNOO/t AiE&t ttN. DAG./»Oo/£AiEWéèR --rit WEVER C AL W6S IW.T GAUW. WELP. HALEN de korte rit, iets meer dan een mijl. erd er geen woord gesproken. De heggen lichtten gifgroen op in het schijnsel van de rijtuiglampen; de halve maan liet melkige tranen op de donkere velden druppelen; de ratelende wielen en de dravende hoeven waren niet meer dan een ritmisch patroon dat de diepe stil- J rroir n nrrr r ptt te ternauwernood beroerde: en Julia, door JÖU J_»ijJli i F zich ontspannend, liet haar nieuws gierigheid over dokter Witherby uit 4 rassing van haar leven geweest, toen zich wegglijden. ,T j zij de vorige avond uit het kerkpor- Pas toen zij huize Peacock bereikt Het vooruitzicht hem deze avond taal komend, begeleid door de Clay- hadden, word zij zich weer eens- weer te zien. verontrustte haar even- brooks, buiten werd opgewacht door kiaps met een schok van hem be zeer als het haar aanlokte. Ze tveu- dokter Witherby met zfjn pony en wust. Hij zat met zijn handen over zeide met stof afnemen, (achtend de dogcar. dc slap hangende leidsels gevou- onvcrmijdeJijk komende ontmoeting wen en staarde nors naar het paard, met mama zo lang mogelijk uit te Aan het feit dit hij haar stond -ip „Dank u. dokter. Het was echt stollen. Hoe de lange dag aoov te je wachten, liet hjj geen twijfel be- lief van u U komt, toch nog even komen was het grootste probleem, sj.aan, mce n;iar 'binnen?" en voor alles was zij bang voor pers „Goede avond, dokter. Wat een „Een ogenblikje. Vóór ik je aan herhaling van dc catechismus tijdens verrassing!" je ouders aflever, moet ik je een het ontbijt. Boosheid en een diep Hij zei. zonder te glimlachen: „Ik vraag stellen. Julia. Ik krijg er mis- schuldgevoel streden in haar om ae heb je opgewacht om je thuis te schten nooit moor de kans toe." voorrang. \vat ben ik vreselijk on- brengen, Julia, als 3* me wilt toe- ,.Ja." mompelde ze ademloos, vriendelijk, onoprecht en misleidend staan." „Zou je zo vriendelijk willen zijn geweest, dacht ze. Maar het was ge- „Hemeltje!" 2e was geschrokken, de mogelijkheden te overwegen meen van mama te pi-oberen mu een ,.i3 er iets aan de hand?" mijn vrouw te worden?" „Niets. Helemaal niets.*' „Maar... maar..." Hij wachtte. „Papa....", stotterde ze, „Mama...?" Ze voelde zijn ogen op zich gericht. „2ijn allebei zo gezond ais het ..Wat moet ik zeggen! Ik begrijp hei maar kan," verzekerde hy haar. niet." „Wil je instappen?" Begrijp je het niet? Het is er? 4 „Wel ik„. ik weet eigenlijk niet, eenvoudig. Ik houd van je. Ik houd -i ze o e Het is erg vriendelijk van u maar..." al heel lang v?" 4» ndclgk vermaan Lichtelijk blozend draaide ze zich ..Werkelijk?'' leugen te laten vertellen. Dat zal ik baar nooit vergeven. Maar ze wist dat het niet waar was. Mama's mo rele volmaaktheid was altijd het eer. sle artikel van haar geloofsbelijdmis geweest, en de lek si „mama Zal het wol het beste bare malen ais haar zusters voorgehouden. Gedu- om naar Jack Clay brook," die twee rende de afgelopen twaalf maanden, passen achter haar nog even een sedert de opschudding over Catheri ne en Robert, was haar geloof in dat dogma een beetje verzwakt; maar het was m>g altijd mama. die iri de eerste plaats op haar kon rekenen. Mama's vertrouwen in haar. alleen, voor impliciete gehnnrz beid maar als hulp bij het hanteren van de onstuimige jongere mnisjes, was altijd haar trots en vreugde ge weest. Nu de meisjes het huis uit waren had dit alles een ietwat ander aspect gekregen. Ze was nu thuis n«H«tr dan rolt; want het was on- ns[ar Mlie rijden denkbaar dat mam» dochtcrloos kon ..Vind je het niet erg. Jack' worden achtergelaten. "Goed idee," zei Clay brook ami- De afgelopen maanden was dokter caaf ..Dat zal je elegante Witherby een geregeld bezoeker van tjes 'sparen. Will en ik gaan lopen, huize Peacock geweest. Hij kwam legde hij aan Witherby uit. „het is iedere weck opdraven, bezield, naar een heerlijk warme avond." Julia veronderstelde, door een on- Het was inderdaad warm. warm érzadigbare lust tot schhken. Dat en geurig, en toch koe) vergeleken vroeg w' no bezoeken een ander motief kon- bij de hitte van de afgelopen da?, dat cle enii •■■O lifbhcn, was nooit tot haar die nog in malle kleuren na tintelde geval. i it. r ge drongen, en het was dc ver- in He vallende cchemer. Gedurende babbeltje maakte met meneer Den 'ton, de koordirigent. .Hé. dié Ju ha", zei hij opkijkend, 'aar hangt Will uit? Hoeft hij ie n<"n- aan je lot overgelaten, die schurk?" -Hh behandelde haar met de vrijmoe digheid van een oude vriend, die te vens een verstokt vrijgezel is. Als de naasle buurman van de Pea cocks had hij haar haar hele leven gekend. „Dag, dokter! Hoe staat-ic?." „Goedenavond, meneer Clay brook. Ik stel juffrouw Julia net voor haar ze. „Al heel Ze kon het niet geloven- ..Ik wist het niet. Ik had er geen idee van."' Beiden zwegen. We!dra begon hij weer te spre ken. nu meer op zijn gewone ma nier, droog cn objectief. „Het zou absurd van je zijn met mij te trou wen, liefje. Heel onverstandig. Ik kan het je echt niet aanraden. Een knap jong meisje en een gedeukte man va middelbare leeftijd je reinste dwaasheid! Niettemin" hij legde z.:jn hand op dc hare ..hoop ik dat je die dwaasheid zult be gaan." Na een hernieuwd stilzwijgen zei ze op zacnte tof>n, als sprak ze tot schoen- zichzelf: .Maar ik moet aan mijn móéder denken. Ik kan haar niet in de steek laten," Hij onderdrukte éen uitr--?.- ~n vro»g nif* vonrrirflrig gr^'r"" r moeilijkheid? ;-d (wordt vc: - .ri'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1