OVER DE TELEVISIE N HooWvV Olie WÊÊBm ^übdéheid? BELEEN VANMEURS een vastberaden maar istormach tige carrière Hoe het de meisjes Peaeock|l« verder ging Spaar Si-Si kroonkorken premier .cmtfcwaai niet de jacht óp handtekeningen Een telcgcniekc prof de Quay als lichtpunt Radio-programma Vanavond Veel vraag naar blikgroenten ..Museumuitgang' vanavond ge wijzig i op de korrel te nemen. Dat we het i e-"5—6.o0 NCRV. concert vs j niet doen moge zijn verklaring vin- |TV van Vierdaagse I half uur eerder Lijfwacht van Saoed slaat fotograaf IgM %x|oorifFRANK öQOWIbl dat hu oe H£.ct nacht Nier muis 10 tjtwetor. en hij on ze vook- NflBMOrtótRlIüt DflTOKiers VOOR HEM ME EüNr/ ER is een tijd geweest, dat een discussie over liet bestaansrecht van de televisie zin leek te hebben. Er waren niet weinigen, die Eu»opa in het algemeen en iNederland in het hijzonder vóór deze technische vinding ongeschikt achtten. Amerika nas wel bezig, zich er met huid en haar aan te verslingeren, maar in de Europese landen zou het individu», iisme daanoor veel ie groot zijn. Dat de radio cr zoveel succes had gehad, wa& het gevolg van de ruime keuze ami programma's en de \riil>lij\endheid want wie niet wilde luisteren zette eenvoudig het toestel af. Öe televisie echter zo luidde de theorie was veel te weinig gevarieerd en eiste een veel te grote mate van gelijkgerichte aandacht en concentratie van ongelijk soortige mensen. Zo is er inderdaad geicdcncerdmaar met het half miljoenste toesiel op het punt ont in ons land te worden afgeleverd, met een kijkdichtheid in Engeland, welke die in Amerika begint te naderen en met de stormachtige toeneming van het aantal televisie-apparaten ook elders in West-Europa is de theorie'intussen wel definitief door de feiten achterhaald. I* iropa is op het punt van de televisie niet wezenlijk anders dan Amerika. Wanneer daar jn de naaste toekomst ook in vcchonding nog wel de meeste toestellen zullen blijven, berust dat minder op verschil in gezindheid dan op verschil in levensstandaard. De televisie hier i? in volle opmars, en het verzadigings punt lijkt nog lang niet bereikt. Lr het.pas uitgekomen jaarverslag van de K.R.O. worden aan dit ver schijnsel enige belangwekkende beschouwingen gewijd. Met verwijzing naar de ontwikkeling in Amerika wordt de verwachting uitgesproken, dat het zwaartepunt zich van de radio naar de televisie zal verplaatsen: zij het mis schien niet in die mate als daarginds, waar in de avonduren het aantal kijkers dat der luisteraars met het zesvoudige overtreft. Donderdag 23 juli. 1959 (Advertentie LM.) f Advertentie l.&U) Van Nelle bestellen Elke werkdag f 100.— Elke zaterdag f 1000.— Hoofdprijs f 30.000.— Vr**E BW ie-veranciet «n mJicbö*»- gen over deze Si-S wedstrijd. De winnaars van f 180.- ran vorige week waren: P, Geurts.Vénlo; W. vandeHevden, Doorn; Me;, T. **n Cleef, Tilburg J, Steen, Ommen; G. Luytjes, Moor drecht; van f 1000.-S A. Lnyben, Tilburg. vruchfMfhmwwtfc gevltaiiseorrf fN het toneelspel dat de TV tirm- ouond presenteert, „Naseizoen", geregisseerd door Ton Lenstnk ne men de heer en, metroum Leddy «en belangrijk aandeel voor hun reke ning. Om duidelijk te zijn w.e hebben het over John Leddy. va -avond Vic tor Leach, toneelspeler bij „Ensem ble" en over Hclccn van Mcnrs (26 AAR onze mening is er weinig reden om aan de iuistheic van deze meester in dc rechten, actrice verwachting te twijfelen .De televisie ,al binnen «laenba» ti.it! lenige jaren gaan er stellig nog wel overheen) *ook in on? land de eerder aan de finish arriveren, dan was voorzien. In verband hiermee zal de-TV-reportage van de finish vrijdagmiddag niet- om half vier, maar reeds om drie uur beginnen. massa des volks meer te zeggen hebben dan de radio. De waag of, zoals men bij do K.R.O. verwacht, dit een verhoging van het peiJ de» (waarschijnlijk schaarser) radio-uitzendingen tengevolge zal hebben, is interessant genoeg, ntaar wij willen er ditmaal niet op ingaan. Belangrijker toch :s, wat rr van de televisie zal groeien. Wanneer het aantal toestellen verder toeneemt, zal ook aan vermeerde ring van de zendtijd niet vallen te Ontkomen. Een ruwe berekening van de thans per zenduur beschikbare som levert een bedrag op van 10.000. Daar bij is er van uitgegaan, dat de helft van het kijkgeld moet worden besteed aar, de zendapparatuur. Nu lijkt tienduizend gulden een groot bedrag, maar ingewijden zullen geen moeite hebben om aan te tonen, dat het veel te wei nig is, gezien dc enorme kosten die met instuderen, regie, honoraria, decors enz. zijn gemoeid. Vandaar dan ook. dat de V.P.R.O.-voorzittcr inflating van een gematigde vorm van reclame bepleit en ook de voorzitter van de XC.R.V. klaarblijkelijk op het standpunt staat, dat daar niet san valt te ontkomen. De K.R.O. voelt er echter niet voor: en het is bekend, dat ook de V.A.R.A. er op legen is. Van de'A.V.R.O. is dat minder zeker, maar een •warm pleidooi komt toch ook \an die kant niet. De geldkwestie i< naluinlijk hoogst belangrijk. Hoe staat 'net daar mee? Welnu, de televisie-uitzendingen zullen zich bezwaarlijk gaan uit strekken tot de minder geschikte lijden, waardoor de grens van het aantal zenduren wel valt te zien. Deze grens ligt minder ver dan die van He: aantal kijkers. Dit wettigt de verwachting van 'het beschikbaar komen van meer dan 10.000 per zenduur. Verder kan het haast niet anders of in de toe komst zal een deel van dc huidige radio-budget'.rn naar He televisie worden overgeheveld. VANDAAR, dat het toelaten van reclame in de telwi-ie waai-rhiinlijk niet zo noodzakelijk is als hier en daar wordt verzekerd. Als Neder land hieraan zou kunnen ontkomen, was dat onze? inzien- g^en pe. ringe winst. En zijn natuurlijk best niet-storende vormen van reclame te vinden, maar het is de vraag of die geld in het laatje brengen. Wanneer b.v. tevoren bekend is, wanneer de reclame begint en eindigt, zullen \elen eenvoudig Kun toestel afzettenen dat kan moeilijk de bedoeling zijn van j de ondernemingen, die peperduur adverteren. In Engeland »n Amerika j gaat'het dan ook heel anders toe! Daar zijn de kijkers weerloos aan «je listig ingelaste reclame overgelcveid. Dit is een onsympathiek a*pcct van het geval, w aarover de ooi standers 1 van de reclame nog wel eens hun gedachten inopen laten paan. IV ij hebben onlangs reeds betoogd, dat anders dan in Engeland bij ons commerciële televisie als concur»ent tan de „officiële" tderis.e bepaald niet nodip is. De vier omroepverenigingen concurreren gennep! Er alt over He ontwikke ling van de televisie naar volksverstrooiinp b»i uitnemendheid nop van alles te zeggentnaar wanneer het bij dc aanvang van deze {a.-é gelukt, de reclame er V 'boude:», dan was dat waarlijk peen slec-hte start, Wii zouden het dan ook zeer toejuichen, wanneer de Kamer binnenkort te kennen paf. de mening van de regering op dit punt niet te delen. dente aan de toneelschool t>» Lou den en momenteel tussen <ie bed'ii- ?;e« door leerlinge van de zang- pedagoog Ben Ogtcrop). vanavond in ..Naseizoen" Eloine gehele». ER heeft vele jaren geleden een Britse filrn gedraaid onder de titel „I know wlière I am going' 'Ik i weet wat ik wil). Aan het vastbera den meisje uit die film doet Heieen van Meurs denken. De rechten-studie in Groningen volgde zij. die toen al haar hart had verpand aan het toneel, op wens van haar ouders. Er is tussen die studie en haar carrière tóch een nauw verband. 2e had een belang rijk aandeel in de festiviteiten in '53 aar» de Groningse universiteit, even- aU trouwens de huidige VAftA-re- gisseur Gijs.Stappershoef. De TV kwam in de persoon van j Sicbp v. d. Zee naar deze feesten. En uit hel gesprek dat Helcen van I Meurs met hem had kwam voor i haar als werkstudente voort de func- l tje van AVRO-TV oniroepster. Ze liet er andere bijbaantjes (o.a. win keljuffrouw in een gvammofoonpla- tenzaak) voor in de steek. Nadat ze in. '55 iit Groningen haar titel haalde nam ze ook afscheid bit de AVRO en ging naar Engeland om zich helemaal aan het theater te wijden. Van '55 tot '57. studeerde zij 'toneel in Londen en toen 2e te rugkeerde in o»ts isnd had ze het geluk als invalster bij het Rotter dams Toneel aan de slag te kunnen ZO .er Zich al iemand troecs- dapouond door; het ielenissie- optreden van onze' minis» er-pre- sident;. prof. dr. de Qitay teleur gesteld mocht hebben gevoeld, niet in ieder geval de autogram- menjagertjes bij de Busstnnse televisiestudio. -Er stoltri zo'n tiental', op de minister-president te machten, en zij hébben.,afle- "tiuial de gevraagde handtekening gekregen. De minister-président heeft het normale programma van alle gas ten bij de KRO-televisie afge werkt: in de vooravond een diner in ,.De Rözenboom" met ge spreksleider Louis .Frequin en regisseur Luc-van Gent. Dan naar de studio, in dit geval de nieu we studio ill; waar en dat was natuurlijk'wel een afwijkende bijzonderheid de voorzitter, dc directeur en de leider van de TV-sectie van de KRO ter ver welkoming aanwezig waren. Daarna een korte camprarepeti- tie. vervolgens een wonde line door ce studioruimten, waarbij prof. De Quay bijzondere- be langstelling voor de techniek aan de dag legde. En toen het pro gramma: het eerste studio-optre den. Daarna is de minister-president nog even blijven kijken naar het volgend televisie-programma. Om ongeveer 9.15 uur was het toch tijd om op te stappen, maar vijf minuten voor de handtcke- nirueenjagertjes konden er nog wel af. Twee van de spelers in hel TV-spi-l van vanavond „Na seizoen", .tohn Leddy en zijn echtpenote Meieen 'van Meurs HET televisie-programma dat j- de Daar om dit korte verhaal van een stormachtige maar vastberaden loopbaan te besluiten leerde zy haar echtgenoot kennen. Vorige week waren zij net één jaar ge- j trouwd; Aavcrtenlie LM.) Van Nelie bestellen 1 Het verschil in uitspraak noemde hij karakteristiek voor het hele ver schil irt mentaliteit. Het noorden is ernstiger, ijveriger maar ook zwaar- tillender. het zuiden luchthartiger, Het 'noorden denkt meer analytisch, het zuiden meer in een synthese. En is het kabinet door de knieën gegaan voor de wensen van het par lement? Neen. het doel blijft. Alleen de middelen tot dat doei zijn veran derd, W. Jnn, fAdvertentie LM.) OPERA 6.35—10.1)5 AVRO. Rechtstreekse re lais uit Bayreuth van Richard Wag ners opera „De vliegende HoUan- volks- muziek uit Hongarije. LICHTE MUZIEK 9.30—10.90 NCRV. „Wij poetsen plaat" door Lex Karsemeyer. DEN HAAG Vooral m Midden Limburg, maar verder ook in andere delen van ons land.-wordt op het ogenblik een vraag naar biikgtcen- tcn geconstateerd, die groter is dan in voorgaande jaren. Dit is waar schijnlijk het gevolg van het feit da: de prijzen voor verse groentesoorten nog al aan de hoge kant z>jn. (Advertentie IM.) Van Nelle bestellen I iAdvertentie LM.) Van Nelle bestellen WENEN. Toen de kardinaal aartsbisschop van Oostenrijk, in gr Kocnig, in zyn paleis in het hartje van' Wenen c(jn slaapver trek betrad, trof hij daar tot ey)t grote verbazing een onbekende jongeman, aan. Dczp zei: „Neem mij '»1 iet kt val ijk, mijnheer, fcmtt me zeggen waar de telgang au het Jnusetnn is? „Ik be>». ge- >o/ ik, verdwaald". De kardi naal waarschuwde de politie, die de. jongeman heeft gearresteerd. KRO gisteravond serveerde liep j bijna een vol uur uit. Een prestatie, I te meer daar de samenstellende delen geen daverende dingen te zien gaven. Net als TV-omroepstere om 8 20 uur bij hét overzicht van het avond programma graag aan het slot van de avond beginnen, zouden wij aller- 'j eerst een paar woorden kunnen wijden aan de nieuwe rubriek „Spot- j licht" die beloofde in licht spottende «r-. t t toon personen, zaken en toestanden J F®^ïCLj>.liE Wie zijn radiorprofratnmabiad den in het .poverevan dit geheel en heeft d«orfelezen. ïai hebban I tevens in ae hoop watvt hoop doet r.ien dat dc AVRO op donderdaR- leven dat een eventuele tweede avond vanuit WtrM aflevering wil leuk' rat zijtl. HoUaminr" ai iawn horen. Televitrine. Voetlicht en Camera Door wijziging in de plannen in Ray- noen dé ruiter-ivportage geven aan- reuth ziet het programma-scheroa voor I leiding tot commentaar. Of het ZOU vanavond er an aJs volgt nit: moeten zijn dat in babbelzucht over 6.55 Eerste acte van Wagners opera j vrouw in het verkeer het onder- 7tóTNiïuws. werp verdronk, sioü. Meesters der vertelfconst, na tTA„^«r«w, voordracht door Ton Luta. LI OOGTEPUNT van de avond was 6,15 Gram-muziek. i A A onbetwist de verschijning op het s.26 Tweede derde akte va» „De scherm van de geestige en zich mak- kei ijk voor de camera bewegende door'ntr." <5* premier, prof. dr. >T. de Quay. We vernamen dat hij per I augus- tUs Den Bosch als woonplaats ver wisselen zal voor Den Haag. Aan een opmerking over het ver schil tussen de zachte zuidelijke g en de harde boven-Moer dij kse uït- spraak van deze letter verbond de minister-president een speelse ver handeling Over noord en zuid. Radio vliegende Hollander", i 10.05 Radiojournaal. i I 10,20 "2a«s door Atie* Bab*. j - 10.35 «portactualUejten. f 10.15 ,Pia Beek en haar trio. Hierna blijft het profframm* io*lf l» j -de radiobladen Is vermeld. HET iaat zich aanzien dat de- meeste grote groepen die deelne- I i men aar» de Vierdaagse in Nijmegen 1 op de laatste dag, vrijdag 24 juli, FREIBURG. Koning Saoed wan Saoedï-Arabië is woensdagavond met een speciale trein, uit Italië in Frei burg {Wesl-Duït5land aangekomen, de Op weg naar het hotel deed zich écn incident voor; 11.25—i2.oa AVRO. „DiscotarU" door - -Twee''ledefn' van de lijfwacht van gesproken""wóórd fe ,v®rs^ dat een fotograaf T.508.00 llllv, II. Uitzending voor ierto'»s maakte van vrouwen vin /het de Cbr. Hist. Unie. j gevolg. In een korte worsteling. DIVERS ex waarbij de bril van de fotograaf werd 8.30—9,30 NCRV. Radio-verkeersspetvernield, maakten zij zich meester „Gelijk oversteken". van het foto-apparaat. tDe fotograaf heeft een klacht in- ''Televisie gediend tegen de twee Arabieren en NA het Journaal en tveeroverzicht tege" ,een Westduitse politicman, die (S.00) een pro?i..mma van de werkeloos had staan toekylten toen AVRo. Dit om*at: 8.20 causerie hij werd gemolesteerd. ntr. G, B. J. Hlllertnanu. 8.30 i Luipaard op schoot". 9 het TV-spel j Naseizoen'* door Peter Draper- »»- reci'seerd door Ton Lensiak. VRIJDAGMIDDAG 3.00—1.00 Extra uitzending van de NTS waarin een reportage wordt ge reven van de aankomst tn Nijmegen van bet legioen van op de laatste dag van TOKIO De 24-jarige Japanner Masac Airyama heeft woensdag de boerderij van zijn ouders in brand gestoken. Zeven mensen, onder wie] ojjmwtscu de moeder van de dader en een kind vierdaagse van twee maanden, zijn. in de vlam- dit evenement.men omgekomen.- i A RU SA umndelf, net als Curaftfa -*■* in den vreze Venezuela's, want het raffineert de olie, die er vatu daan fcomt. i „Dat hitis daart heeft, zoio'at een ton gekost," zepmijn gastheer, ai '.ine in zijn auto van het vliegveld, heeft gehaald. Als ze in Caracas de oliekraan dichtdoen is het geen vijf mille meer. waard. Maar och,. toaarojn zouden ze...' Hij behoort fot de'' optimistische I naturen. Op de Antillen zijn die i onder de Nederlandersbepaald zeld- j saam. Telkens weer hoorde- ik: „Nog een jaar af zeven, .hoogstens j tien.en dan kunnen .we hier wel inpakken.":V j Men vreest vooral ecanornische in- eenstoning ten gevolge van de steeds toenemende overbevolking. j „Vroeger ging iiet anöers zei een landgenoot tegen me. „Teen had za'n echtpaar hier: een-stuk of tien k inder'en, r.w.ar daaruan sti er t' er. er vijf jong, aan allerlei ziekten en intn de overblijvende vijf 'gingen tr een paar varen op een lekke boot, die dan wel zonk... Maar tegenwoor dig is er zo'h goeie medische ver zorging. £n op alles controle. Ze blij ven, ih leven. Zó krijg je overbevol king."r 'N-E Ik héb de vooruitgang, zelden op spy tiger toon horen samenvatten. Op Aruba zyn Het deAmerifc'a- hen, die een indrukwekkende olié- stad bouwden bij St, Nicolads',. een klein, bloedheet plaatsje, waar. ik in een koor' een oude neger gedreven kroeg, boven .de tapkast, deze wijs gerige beschouwing las: „You ask for credit. Ti no give. You get 'mad. You ask for - credit. I give. You 710 pay. 1 get mad. Better you get mad." Aruba is een lief eiland. Het heeft verrukkelijke stranden en een zee zo hZaitar -eii hélder, dat de Rivièra er bij in hetniets verzinkt. Ik woon er vlak bij, rit het huis van de dierenarts, een jongeman met t»ect beroepsehthousiasme. Hij is tevens directeur, uan het abattoir. „Hebt u een aanrijding gehad?" vraag ik. Want zijn. auto zit vol deuken. „Nee," antwoordthij, „maar het vee, dat we hier «lachten komt uit Midden-Amerika en ér 'zijn soms hele woeste stieren bij. Die breken wel eens los en rennen de .stad in. Dan moet ik er natuurlijk achter- aan. Met de auto. Je. haalt zo'n beest in, je gooit je- stuur om en clan geef je 'm een dreun met de wagen. Dat helpt. Dan; is-ie' even versuft en kunnep ze :'m vangen..." Hij vindt deze ujild-toest kennelyk dood normaal. „Maar je auto wordt er'.niet mooi er op,"-"geejt hij toe. V We rijden over. 'het eiland, een grillig, boeiend. landschap'met .enor me keien, waartussen magere, zwar te varkens rondlopen. Zó hier en daar zie je lieve, fel gekleurde huis jes, die de Indiaanse bewoners zelf bouwen, ,;t Zijn zeer zelfbewuste mensen," hoor ik. „En ze zien erg" neer op de negers." Er bestaat, geloof ik, geen stupi der en heftiger rassendiscriminatie, dan onder kleurlingen. Het tocmelt van voorbeelden, op de Antillen. Een fabriekseigenaardie ..een groot aantal meisjes ih dienst heeft, ver telde me: ,Jn ücwerkpauze gaan ze kleur hy kleur staan. De zwarten hij. de zwartenDe bruinen: bij': de brui nen. En een, die: een; beetje lichter is, scheldt' een ander voor vuile ne gerin..." ?t Is 'allernaar een'beetje ontmoe digend. Maar om te zien Aruba mooi. Mijn dierenarts rijdt wij naar een hoge rots aan zee en zegt: „Kijk. haaienl" En-ter verklaring: Hier storten we namelijk elke dag het afval van het slachthuis." Hebt u wel eens een school haai en gezien? 't Is om nóóit meer te gaan zwem men. KRONKEL (Advertentie IM.) Van Nelle bestellen! 1 (Advertentie l.M.) Van Nelle besteilen Adrer ten tie LM.) CAN TUN 6ÊLDZOf&EN MOM YZfft- HcEL VEkSiANP/ö peoosr, op au Her, GELD car w£ in Jp N06 FHEgTJE FlOWERG laten OMPRATEN, JUMBO. ÉN J£ HAP ME NOG 2Cf BÈLOOFP ZULLEN MAANDEN «?0U5.ErrE NNENHA WEE r MAAR WE HESSEN AFGEz &PQOKEN PAT Wg NDG EEN HALPJAAC 2t)UEN DOOB6AAN, few*. - -LsöMWM«»3.«te.*KV II'"' II"»-1"' 1 1 DYZtLfOt Üfió.Vttl IflTCfr.. M£>£R£cmzm VRCOtLüK! HeriUKf WEL EtN CILflND... 01/ERflL RortJÊK EN NtRüEflO t£N PflD HET MQCl pONftOCH SMDZU?i..iKMOetNflflR PC^OfftPirtHOMfN'jTRfiü DEiSt.Nr HCI PCOCÖV'flN MENEER 3MiT. IK BE611N ME NU TOCH tGirON6tf?iDf TC maken over groetje .MORTON ZCCt ifrt JDAARSPREKTlf AGE V&XASÏfNG WD PeW£TEENSKOHH€N{m.Dfef£RDy:S(AH D£.~?{£TeR GCtP CfT' SMRyv&V DAT je 7e#U6-l MT£NGeL$e£7m'/S7WM8iyXBAAAMET kimrij £NóMWZ. 8£N JENU?OPHfreeto7£MLSTA7{&V. J£ KOMT NA nvRiXKHf&Ht5V ti£?J<ICK 17AAIT Je MFL eVEN af.'eem je WACHT WAAR l^nHR "LJfc*.-;-# v^ïJ5TÏÏTHr5Jr miOK/CAFWF HOWARD WU*SCW? Fkókuseewk ma/N ..Ik weet het niet," zei ze, een vius vermeld stond, was de enige strijd voerend met zichzelf. „Maar hulpleraar. Hij vervulde zijn taak •el, ja nam ze deel aan alle mogelijke dorpsactiviteiten; zo woon de ze naaikransjes bij, bezocht de zieken en bejaarden, deed een beetje aan liefdadigheid, hield da dominee bezig tijdens 't thee-uurtje en organiseerde met Edwards hulp litcrairë en muziekavondjes, waar de machtige gedichten van Tenny- j prn trn onrT Son de hoofdschotel vormden, afge- flOOF IjijIiAuD ijuLLJjl L wisseld mot gezang rond de kleina rozehouten piano, het huwelijksge- wiens Cambridgegraad nadrukkelijk schenk van de heer Peacock. Maar in.de prospectus van de heer Plu- haar voornaamste zorg en vreugde Jk villi «<«.4.1111. rcc! >.ïiir?",stiié vertrouwen ïn hoe- tienaê-eeuw5e"huisr"\vaarvan riiShen Ifc iïï J5U32S ?'el.hlJ eoed van de leem- onbetwistbare meesteres ..Daar ben ik mee tevreden... tot tes m zyn kenius bewust was, was morgen.- hij et* in geslaagd bij zijn lecr- En nu was het „morgen het was Imgen voor alwetend door te gaan. ag' en uUiia" Ltaru'J^» waar die ^fin huwelijk was hem in feite mo stukken op het schaaktafeltje ais gelijk gemaakt door zijn vader, raar een onontcijferbare handteke- wiens innigste wens het was zijn rung, stelde zich een onlogisch mo- enige zoon nog eens aan het hoofd för'ha-e kmtWrito VaS'aa^drïv-rn 5"" SB u ga" u--1"'0?!-? ?'en' V44ï hel 00k oiwverdreu'on'enValf-irom- y V^nüaar dreven dle tijd had hy altijd ingewoond sche aandacht haar gedachten naar Sara en Cathe- bij het echtpaar Pluvius, onafge- die nu een eigen huishouding broken achtervolgd door de wehvil- gold. afgezien van Edward zelf na tuurlijk, het huis. dit keurige zevers- rij da het voorname haast persoonlijke karak ter dat het uitstraalde, de meubile ring en stoffering, de. tapijten, gor- dijiien, sclulderijcn, tafelkleden, an timakassars, geborduurde tochtscher men en schoorsteenman telsn uister ij- hadden h'aar voortdurende, z'l hadden. Jk vraag me af. zei ze tot iendè maar —'-^zelf, of ze even gej - ze op hun bruilóft Ze voelde zich vaak als een kind, v, i> 'r :r *™c »«n«i alziende blikken van dat onverwachts een eindeloos boei- 2icnzeit, oi ze even gelukkig zi.m zijn tante. Nu had hij zich dan, te- end en amusant stuk speelgoed heeft erwacht- gen aue verwachtineen in. onafhan- gekregen.. En Edward, hoewel hij er haar graag mee plaagde, deel de .dei hartstocht volkomen. Bij hem nam deze zelfs de vorm aan méér geld uitgeven dan hij Voor het moment Inderdaad, dat wil zeggen, voor zover het de Lin tons betrof, hoeivel" gelukkig een te eenvoudige omschrijving was voor dé gecompliceerde en zo helemaal gen alle verwachtingen in, onafhan kelijk van hen weten te maken; hy bezat hu een eigen huishouding en een jonge'en liefhebber.de echt genote. Dat hij Sara Peacock ont moet had en voor zich had kunnen zich eigenlijk kon veroorloven aan winnen, beschouwde hij als een ge schenk Van de goden, maar dat ook alle andere dingen voor hem' van schouwde hij het als iets dood ge el - woons, dat zijn vader, de bejaarde haci, dat zijn eigendom opgeknapt nieuwe ervaring, die het huwelijk een leien dakje liepen, vond hij niet voor hen betekende: de verbazing meer dan vanzelfsprekend. Zo be over hun waar gemaakte liefde, onafgebroken herontdekking van kaar, de pret samen een h-.iis1' ding te voeren met ecu inkomen. Sara en Edwaic; vijf maanden getrouwd. Zij ut den aan de buitenkant van Meon- thorpe, een kwartier van zijn oom, demi nee Pluvius. die aan het hoofd dingen als nieuwe ramen en andere vernieuwingen van ondergeschikt belang., Ze hadden Beekhuize onge meubileerd in erfpacht weten te krijgen van een inschikkelijk huis heer, die er geen bezwaar tegen bewoner van een pastorie in het afgelegen zuiden van Sussex, voor werd op Edwards kosten. Eén., van de gevolgen hiervan was, dat da konden hji.r en Sara er aljeen een keukenmeid en een verkmeid op nahouden, plus een 'os-vaste ttiin- stond van een particuliere „acade- man en een jeugdig manusje-van mie voor jongelieden uit de betere alles uit het dorp. Maar omdat Sara, standen", waar Edward les gaf in dankzij haar moeder, gned was in- Latijn, Engels en cricket en wat gewijd in de huishoudelijke myste- verder nog van hem. werd verlangd. lien, en de dienstmeid zowel ge- De school was een uitermate ge- dwee als vlug van begrip was. kwa- distingeerde instelling, gevestigd in men ze over het geheel genomen een groot landhuis, omringd door aardig rond. een uitgestrekte tuin, weiden en "Wat Sara betreft, die zat nooit sportvelden; en Edward Linton, met de armen over elkaar. Tradi- een aanzienlijk deel in zijn levens- 'lage, ruime huiskamer nu niet al- onderhoud bijdroeg. "Desondanks leen meer licht kreeg door het kiei- twee eeuwen oude venster op het zuiden, maar ook door een nieu we glazen deur aan de westkant. De zacht groene glooiing van d* omringend» tuin ?nrt rle oude beuk, de treurwilg en de verweerde bak stenen muur. die de Lintons aan on bescheiden blikken van de straat onttrok, gaf de indruk een verleng stuk van de kamer z**lf te zijn. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1