h: Stedelijke rivaliteit m Kapitein werd niet gewekt, Helemar H liep op de rotsen Geiten Büflun I Grieks televisie-drama Hoe het de meisjes Peacock; verder ging en TV Nieuwe leider BBC Ra di o-opn am en van drummer j Krupa j Vanavond is het (Mpyt de éaéé&t FRANK GODWIN .1 31 Zaterdag 25 juli 1959 rt", HT""m Am5toJam «ver het verl.4en Mil T - ,Bt h" gaa" 1V,J "'"«hand, ,„aar liever niet ra \Ve] voelen W1J behnelte. iet* telgen aan hel adres degenen die droei gestemd zijn over het feit dal er snralo r» ri Nederlandse steden in een tijd. die «menwerking als een 4tóe""èbod kW Naar onze mening he, feit, dat het tossen sle<L. en trottwenVnta tns"n «eden alleen, vel eens spant, volstrekt geen reden tot treurnis. Veeleer zit er te 'don n'ensengenteensehap zich van de andere pooct te onderseheiden door nttddelen als arbeidzaamheid, oflerzin, verstand slim. acid, artisticiteit oi originaliteit. Burgerzin en burger,rots zijn altijd in de oorsprong plaatselijk bepaald. Heel nat steden zouden hij lange na niet zo mooi en zo belangrijk zijn geweest, wanneet de burgers ze niet hadden uitgebouwd en versierd met de tbK ml' d°e ie's hlizonders tot stand te brengen. Dat dit in het Terleden wel eens ie vet gegaan.' zal niemand ontkennen; doch dat betekent bcpaa d met. dat de maatsehaopij gelukkiger zou zijn, wanneer a"oe" n,asr .'slsemenc belangen voor ogen hield. Wereld burgerschap en zelfs staatsburgerschap zonder lokale bindingen zijn volgens «ns met goed bestaanbaar. 6 Op het ogenblik doet zich de merkwaardige paradox voor, dat de voor been veel gehoonde marxistische stelling, welke vaderland gelijkstelde met be land.waar men toevallig zijn brood verdiende, een zekere officiële geldigheid krijgt, terwtjj toch de waardering van het marxisme meer en Bieer afneemt Lr kan nog een andere parados aan worden toegevoegd, n.i. dat loon en inkomen als welhaast liet allerbelangrijkste gelden, juist nu bet met meer zo hoefde te zijn. MISSCHIEN, dat het verband van dit laatste met vrat wij daarvoor betoogden, niet ieder meteen duidelijk is. Wat wij willen betogen is, dat de nadruk, die meer en meer op algemene' belangen wordt gelegd, tegenover het zogeheten provinciaal, stads- of dorps gedoe, otrijdt tegen de menselijke natuur en tegen wat dan ook altijd gebruikelijk is geweest. Enige rivaliteit binnen redelijke grenzen tussen gemeenten onderling en provincies onderling is een veel gezonder vorm van samen leving dan gelijkschakeling van gemeenten en van provincies, hetgeen tegenwoordig zo hardnekkig wordt beproeld. De praktijk wijst uit, dat deze gelijkschakeling wordt gevoeld of ah verwaarlozing óf als willekeur, en sterk bijdraagt tot dat verschijnsel, dat met een modewoord' als „massifi catie 1 wordt aangeduid. De achteruitgang van de gemeentelijke zelfstandigheid is een feit, dat uit •en oogpunt van doelmatigheid zeer goed valt te verdedigen. Een landelijk belastingstelsel met uitkeringen aan de lagere organen kan met keur van frachtige argumenten als zeer billijk en zeer praktisch worden aangemerkt. ï)ar bet tegelijkertijd dodelijk is'voor het gemeentelijk leven, is daarom erg jammer; maar het is er niet minder waar om. Politiek (om dit woord nu eens te gebruiken; wij hadden ook democratie kunnen zeggen) is geen zaak van rekensom en meetlat en grafiek en tabel; zc berust op de overtuiging, da. men persoonlijk verantwoordelijk is voor het welzijn van een kleinere «f grotere gemeenschap. Het is dit besef, dat meer én meer wordt uitgehold; en een met feiten en cijfers gestaafd betoog, dat het best meevalt, heeft niet de minste betekenis. Het komt immers aan op wat in de harten leeft. En wie daar speurt, treft steeds meer het gevoel aan, dat de hoge overheid toch het laatste woord spreekt. Burgers, rsads- en statenleden, zij kunnen wel wikken, Den Haag beschikt. x AMSTERDAM „Uw goede be- r De hoofdinspecteur van de scheep' doellngen hebben ernstige gevolgen j vaart, de heer J. Metz, vond dat deze gehad," zei tie voorzitter van de scheepsramp uitsluitend te wijten is Raad voor de Scheepvaart, mr. G. A, i aan stuurman V., die volgens hem Schreuder, gisteren tegen de stuur- j weliswaar geen nonchalance, maar j man F. D. V. uit Nieuwkoop, die als in ieder geval een jeugdige zelfovcr- stuurman van de wacht in de nacht 1- - - S i ÏF® (Connie Stuart) Is de hoofdvrouw van een bende, maar dat weet Papapilos (Joop Do- derer), de rijke Griekse reder, die u samen met haar op deze foto ziet, met. De bende heeft brieven in handen weten te krijgen van Papapilos en daarmee maken ze hem het leven zuur. Er gebeurt heel wat in dat luxe hotel waar de rijke Aristide Papa- j pilos en zijn moeder (Mimi Boes- nach) hun tijd verdoen, omringd door de gerant Amadeo Rabaldi (Rob Milton), de receptionist Gine (Guus Verstraetc), de kelner Fran- ky (Bernard Droog) en Kareltjede „Stehgeiger" (Rijk de Gooyer). Uit al dio gebeurtenissen komen tenslotte toch Papapilos en Sjieke Lile als bruidegom en bruid te voor schijn. Hij draagt zijn stralend witte bruid de loopplank over van zijn jacht de Penelope" en zij varen uit. Nïet want dat kan Eli Asser, de schepper van dit Griekse televisie drama niet gebruiken - naar hun rustig huwelijksgeluk, maar naar nieuwe avonturen. van IS februari van dit jaar met het schip „Hcicmar H" bü Dunmore voor de Ierse kust op de rotsen is gelo- pen. Mr. Schreuder doelde met deze afweer geruime tijd geleden j opmerking op het feit, dat de stuur- dat Eli Asser zich aan TV-amuse- f man tegen de order van de kapitein ment heeft gewaagd. Destijds was in. bij de nadering van de Ierse kust dat geen onverdeeld succes, We zijn u'as doorgevaren zonder hem tc dan ook zeer benieuwd naar het re- j waarschuwen, sultaat van deze nieuwe poging, die j de KRO zondagavond uitzendt. DE broer van de Britse roman cier Graham Greene, de 48-jari- ge Hugh Carleton Greene is be noemd tot directeur van de BBC, Hij volgt in deze functie op sir Ian Jacob die deze functie zeven jaar heeft bekleed. ET valt niet te ontkennen, dat de huidige landspolitiek in feite berust op het streven, alom sociaal-economisch recht te doen. Dat streven k is op zichzelf natuurlijk zeer verdienstelijk, maar in de eerste plaats .leeft de mens nu eenmaal niet bij brood alleen, én in de tweede plaats wordt van bovenaf bepaalde rechtvaardigheid veelal niet als zodanig ervaren; en niet zelden met goede reden. In elk geval voelen zich tal van kleine gemeenschap pen en zelfs verscheidene provincies alleen omar be nadeeld. en ze getuigen daarvan vooral de laatste tijd vaak op felle wijze. Greene werd in 1940 assistent-re dacteur van de afdeling Duits nieuws van de BBC, in '48 ging hij over naar de afdeling Oost-Europees nieuws, vorig jaar werd hij directeur van de nieuwssector. T N mei van dit jaar heeft de Ame- j rikaanse. drummer Gene Krupa -..een concert gegeven in het Kurhaus te Scheveningen. De VARA heeft van dat concert opnamen gemaakt en zal deze vol- gende week woensdag uitzenden, Kaast Krupa zullen we horen Ed die Wasserman, Ronnie Ball en Jim- schatting. had getoond. Dc kapitein, de heer R. L.. uit Groningen, aic tij dens het vastlopen van het schip in bed lag. treft naar de mening van de heer Metz geen enkele blaam. Uit het onderzoek bleek, dat de kapitein tegen middernacht naar bed was gegaan en zijn stuurman de op dracht had gegeven hem te waar schuwen zodra hij de lichten van do Ierse kust uit het duister zag opdoe men. De stuurman, die over alle navigatiemiddelen beschikte, had dit echter niet gedaan omdat hij vond „dat de kapitein zijn rust nodig had en de route er bovendien niet moei lijk uitzag". „U had beter aan dc kapitein kun nen overlaten of hij zijn rust nodig had," zo merkte mr. Schreuder op. De kapitein had nigt erg van zijn slaap genoten, want om vier uur in de ochtend was hij plotseling wak- i ker géworden door liet lawaai van de motor. Door de patrijspoort zag hij dat de 500 bruto register ton me- tende „Helemar H" vlak bij de rot- sen zat. Op het moment dat hij naar 1 dè brug ronde liep het schip vast. Het is later door,de sleepboot „Sim- son" van bureau Weismuller vlotge- trokken.en op het strand gezet. Het schip was zwaar beschadigd en ligt nog steeds op de werf vóór reparatie. Het ernstige van het geval is, dat klaarblijkelijk op vele plaatsen het my Gannon, resp. fluit en saxofoon. leven veel van zijn bekoring verliest, zells ai zijn de economische omstandig heden aanmerkelijk beter dan voorheen. De mensen voelen zich onbelangrijk worden, nn de indruk bestaat dat de rijksoverheid toch het eerste en het laatste woord spreekt; zij geven er dan ook her! vaak de voorkeur aan, maar «rgens naat het centrum te trekken waar zij tenminste dicht bij, het vuur zitten. .Misschien zijn er voor deze geestesgesteldheid meet oorzaken aan te wijzen dan alleen de bestuurlijke centralisatie, doch deze laatste lijkt ons toch één van de belangrijkste factoren. Het streven, praktisch, redelijk en doelmatig te zijn, dat ten grondslag ligt aan elke centralisatie, miskent enkele grondwoorden van de democratie, n.l. dat ieder mens zich aansprakelijk moet weten voor het lot van een ge meenschap, die hij kan overzien, en dat het spelelement in de politiek rekensom en statistiek hoogstens als lichte correctie verdraagt. Wanneer Vandaag de dag kleine gemeenschappen nog tekenen van eigen leven ver tonen, dan kan dat voor de tegenstanders van centralisatie geiden als troostrijk teken, dat nog niet alles verloren is. (Advertentie LM.) PARIJS Een Franse krijgsraad heeft te Dijon twee Algerijnen van 29 en 27 respectievelijk tot vijftien jaar en levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens poging tot moord, verboden wapenbezit en sa menzwering tegen de veiligheid van de stcat. In een eerder proces waren zij ter dood veroordeeld, maar het "hof van beroep gelastte toen een nieuw proces. piano en bas. (Advertentie LM.) Pullen-rijm Tum-partg bier erbij leuke lui regenbui paraplu lach-rev-ua tóch plezier Amstel Bier pullen SP»»T alles over .ertrtto» AMSTEL i Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.40S.00 KRO. pi tv. op rram.-pla- I tea van het concert no. 4 in F. i voor orgel en or Rest van Handel. 11.25-—12.00 KRO. Manils ivillcRtsen OPERA Q*eUWe klassieke graW-platen 6,207.00 VARA. Uitv. op gram.-pla- ten van de opera in één bedrijf „Une education manquee" van Emmanuel Cbabrier. LICHTE MUZIEK. 8.05-8.35 VARA. Gram.platen van lichte vocale ensembles. 9.45-1IJ.1S KRO. Muzikaal program- ma van Jules de Corte en het sextet Harry Bennink. GESPROKEN WOORD 9.15—9.30 VARA. politiek commen taar door de heer K. Voskuü- DI VERS EX 8.O0-9.30 KRO. Gevarieerd projr. bij een trekking in de SUS-actie VI lo terij In Den Bosch. 9.30—W.po VARA. „Hoe was t ook weer?" opnamen van VAKA-pro- gramma's van. voor de ootloc. SPORT 1D.OO~-1D.30 VARA. „Tussen start en finish". 11.1512.(10 KRO. Uitv. op gram-pla- teji van de symfonie in d k!. van Cesar Franck. OPERA 10.30—11.00 AVRO. De sopraan Mado Rohin, zingt graag gehoorde aria's en liederen. FOLKLORE j ó.OO5.30 VARA. Thom Helling I draait authentieke Afrikaanse en i Zuid Amerikaanse platen. i JAZZ 3.003.20 kro. John Lewis, leider van het Modern Jazz Quartet, dïrl— I geert het Stuttgart Symfonie Orkest1 bij de uitvoering van eigen werken. LICHTE MUZIEK 1.20—2.00 AVRO. Militair gram.pia- j ten verzoek programma. 4.051.30 AVRO. Optreden van de Skymasters.. 9.10—10.05 AVRO. Fragmenten uit de show „My fair lady" uitgevoerd f door de originele bezetting. (Advertentie LM.) In vacaniietijd ook van Uw scheerzorgen bevrijd Vsrgeet In Uwvacantletijd het zeep- en kwastgedoe. Of vervang Uw oude droogscheerapparaat door een nieuwe Braun, Dan wordt Uw vacantie - en voort aan Uw dagelijkse scheerbeurt - een genoegen. Overtuigender dan Iedere bewe ring; de vergelijkende scheer- proef. Type Combi met tondeuse In luxe plastic étui f. 59.75. Televisie het Journaal en weéroverzieht .00) een programma van de ARA. Dit omvat; 8.20 „Trio" ge wijd aan de humoristische schrijvers Jan Blokker. Michel v.d. Plas en Kenri Knap; 8,50 Een tplerecording van Armstrong and' his All Stars; 9.15 De quiz „Je neemt er wat van en morgen Radio ERNSTIGE MUZIEK 2.151.05 avro. uitzending In het kader van de Wiener Festwochen van een Bartokconcert door de Wie. Symfoniker o.l.v. Ernest Bour Gcza An da, piano en Jehudi Mennhin, viool. 2.40—3.00 KRO. >To Judo, viaol, en Fhta Berghout, harp. spelen de fan tasie voor vlooi en harp van Saint- Saëns. HOORSPELEN S-40—9.10 AVRO. „Maria Dolores'' een spel van Elvlre Spier, geregisseerd door Bert Dijkstra. 9.30—10.20 KRO. „Mijn lieve eigen inbreker" een spel van Markus Pol der en Ben Heuer, geregisseerd door Leon Poi'el, DIVERSEN 10.40—11.15 VARA. „Ik zou graag..." een licht xondagmo.._ programma m.m.v. Sonja Oosterman, Bibeb. Han Bentz van den Berg en Simon Canniggelt. 5.30—5.50 VARA. Rijmelarle, 8.00—9.30 KRO.Gevarieerd program ma waarin de derde trekking i'an de loterij SUS VI wordt bekend ge maakt. Televisie EÈN programma van de KRO. Dit T— "Typs Special in cartonnen doos f. 44,75, Nieuw type Standard In cartonnen doos f. 37.50 imp. N.V. Haoe, Amsterdam-C. Telefoon 63957 (4 lijnen]. Gevestigd 1913. DEN HAAG Op initiatief van de stichting Nationale kampioen- j schappen in machineschrijven zullen zo onze nationale kampioenen op de e£.nmtype-machine, mej. Trix Weevers m CJ1 mevrouw Polman-Dessauvagie op het 23e internationale congres in We nen van 23-27 augustus zowel aan de snelheids- als aan de accuratesse- wedstrijd deelnemen. TV-muslcal van Eli Asser met muziek van Harry Bannink, „De brieven van Fenelopr" (9.00). Om tien uur het gemcettschappe- Tele-dubbel (8.00). Vervolgens een lUk programma „Sport In beeld". (Advertentie 1M.) JS HADGEUJtC, Nöi?A...Mer WA& Per Él? THOMAS DIE OPSEtPE, Mköz jp W'J WEEPr ZOJUIST SLECHT y^&CH'JNT SOCIAL WIÊUWö 6ÈHAP OVEl? PAT ZIEKE PAMIUBUO IN lONDEN. W'J VSOE& CF H'J MgT MS HAR<y AL<b DE KJimt ÜF VIVIbK NU MAAI? Nier in De GATEN houdt: Moer pcobepew ONGEZIEN NAAf? OE vf^oeoeui? van huig re KOMEN VAN Hfefcp r EEW GTUKJF VEPDEg OP BEN ROEIBOOT VO0RJS NEE eoe - tEGP. LAAT DIE MA Af? DK?UVEN AL<b JE AAN DE OVERKANT SENT EN AlG ZE JE PAKKEN, HOU M'J ER PAN SUITEN INDRUK OPM GEMAAKT TE waaeew, ABO mass. JP MEN'CtK PRtCltS IKVEBZOÏKLtEDELRCHTBHISC. T: HET V'EZOEKVSs' Vt wna3GV_ op Q£_ t//etrt£oo DE2E rfiNü P.O BEWLtwruK roe TE LATEN fWNKMüta ZO fLIPPft.JU MOETHItESlUVEfJ- IK6(1 PPOSCetNMETEEN AfiN LOOP NATJE OIEOROTE BOOM TE OPGINGEN... 5EK6EBNT W1HTER3 li 0IT 0E T3N6 DIE u SU HET LUK vqN M02R0T HEBT BEVONDEN? oAriiNtereesr zoN£)E«ntro£ruiacNi5 KUN SPROETJE HCB6E» ALLEEN OWEiacN VER KMÈN6 PflTDE rntJü BU LNEROOEMOLEN |mc er is maar 1 Frujetta 5 smaken In 1 rol... WIN 50 ROLLEN KLENE'S DROP: Zend 'n louke tekening met eén Frujetra wikkel aan KLENE N.V. te Amsterdam. Elke waak 20 prijswinnaars en vale troostprijzen! //ET is zeer heet in Willemstad, i *- maar ---zegt ieder tegeltje mie hebben een iris briesje. Het waait inderdaad permanent, waardoor je I haar dc hele dag nis een gordijn j voor je ogen heugt. Door dat gordijn zie je een lieflijke stad met veel 1 mooie, oude huizen en een uitermate J bonte, gecompliceerde samenleving, waarvan je. als eenvoudig bezoeker, in het geheel niets begrypi. Maar dat hoeft ook niet. Je kijkt maar. fifet is 'etifc om over de markt te slente ren. waar dikke Curagao'se orouu'en de hele dag, sigaartjes rokendachter een grote, enge wis zitten en zich dc Hjd konen met reel praten en nog meer lachen. Want er wonen jo lige mensen op dit eiland, die aan- merkelfjk minder zwaar titlen aan het leven dan loij. In een bioscoop zag ik een diep dramatische film, maar iedereen gilde van de pret. blykbaar op grond van de redelyke gedachte, dat je uit gaat om je te amuseren. Bij de haven zie je iveer een heel ander soort mensen vissers uit Venezuela die aan boord van hun primitieve scheepjes vrachten ver kopen. De betere handel woont, daar vlak tegenover, in de grote uiinkel- siraat, die permanent en gretig j«t„ ziet naar Amerikanen. Schepen, dis 'n cruise maken, bunkeren nameiyfe in Willemstad en zetten hun passa giers een paar uur aan land. Die rijd besteden ze door veel prent briefkaarten te versturen en een te kopen. Want sieraden z\jn hier, voor Amerikaansebegrip pen, niet duur. Veei' tourteten. verdienen zelfs, door wederverkoop in hun vaderland, een goed deel van het reisgeld terug. mijdens hun bliJc- sembezoeken aan Willemstad schei den ze heel wat harde valuta af en er zijn veel ondernemende mannen, die daar graag een dollartje van willen meepikken. Een Hollandse fo tograaf, die hier een paar jaar gele den arriueerde met niets dan 2\jn ijuer en thans een bloeiend bedrijf bezit, zei toen ik in, zijn auto naast hem zat, in volle.ernst tegen me: „Ik begin binnenkort iets nieuws". „Wat?" vroeg ik. „Ik.ga die Amerikanen fotografe ren in Volendams costume", zei hij. En toen ik enigszins verbijsterd keekueruoigde hy; „Wedden dat het lukt? Dat vinden- ze prachtig'. We reden de stad uit. Curagao is een tamelijk kaal eiland, dat wemelt va» geiten in alle denkbare dessins. In groepjes zwer ven zij rond op zoek naar voedsel en zij vreten ook alles wat eigenlijk niet voor consumptie is geschapenzoals usasgoed en schoeisel, met grote I smaak op. Hoewel ze een nogal i stromeloze indruk maken, schijnen ze toch allemaal een baas ite hebben, I uiaar ze aa?i liet eind van de dag I naar toe gaan. Dr. Hermans, de v oor lichtingsamb tenaar op C-uragaoheeft interessan te ervaringen opgedaan met deze I geiten. Hfj woont buiten Willemstad in Brie- vengat, een prachtig oud landhuis, dat, in lang uerulogen tijden, werd gebouwd voor een kapitein van de West-Indische Compagnie die genoeg achterover gedrukt had om er weel derig zijn gemak van te kunnen ne men. Een paar jaar geleden is het huis door Monumentenzorg gerestaureerd. Het verkeerde namelijk in een staat van volledig verval. Het dak was in gestort, er groeiden bomen in de kamers en er zat geen deur meer tn. Van deze romantische ruine hadden de'geiten hun sociëteit gemaakt. Ze kwamen er graag en leefden er naar i hun zin. Maar op een ktcade dag verschenen de arbeiders en begonnen met ae restauratie. Dat was natuurlijk erg teleurstel lend voor die beesten. Ze noelden zich uit' hun rechtmatig onderkomen verdrongen en zagen met de lede ogen die geiten van nature hebben, dat het tenslotte gereed gekomen huis ook nog bewoners kreeg. „In dc eerste tijd," vertelde dr. Hermans mij, „kicctn het herhaalde lijk voor dat ik, als ik hier aan mijn bureau zat te te erken, plotseling een paar geiten zag binnenkomen." Heel voorzichtig en met een beetje hoop Maar die is nti definitief vervlogen, want de heer Hermans houdt er thans twee dartele honden op na, die er, als u het mij vraagt, een zondig be hagen in scheppen alle geiten, 'die zich in de buurt ivagen net zolang na te rennen, tot ze uit het gezicht verdwenen zijn... KRONKEL ISTANBOEL De zes inzittenden van een WestauLts militair transport vliegtuig zijn vrijdagavond omgeko men doordat hun viermotorig toe stel op het Turkse schiereiland Ka- pidag verongelukte. zaaid met dennenaalden. De bomen die voor haar gevoel iets uitermate levends en persoonlijks bezaten, stonden in een trance van stilte met uitgestrekte armen, versierd met droppels zonlicht. Ze kon zich gemakkelijk voorstellen, dat ze zich hier midden in een groot bos be vond; wie het niet wist, zou nooit proirn nuf rrTT?eloof(1 hebben, dat op een paar door vrjbKAJLJJ DULLiuI 1 pas afstand, achter de hoge muur, - - C€rl bedrijvig straatje lag. Bij tussen- 7 zichzelf, een heimelijke glimlach; pozen drong het geluid van een stem. ze was blij dat Edward, die op het- het geklapper van pnardchoeven of „Inderdaad," bekende Sara, ter- zelfde ogenblik met zijn leerlingen het rammelen van een wagen tot wijl ze de kuiltjes in haar wangen bezig was, geen flauw vermoeden haar door en vervulde haar met trok. Ze gaf hem de bijzonderheden, had van hetgeen hem te een kinderlijke verbazing.' Is dat niet kinderachtig van me?" wachten stond. Het nieuws zou, on- „Kinöerachtig is er inderdaad een logisch genoeg, een grote verrassing Maar Sara was een te praktische toepasselijk woord voor;" Hij glim- Voor hem betekenen; uit de lectuur jonge vrouw om zich lang in dag- lachte minzaam. Hij vond zijn nieu- van talloze romannetjes 'n liefheb- dromerij te verliezen. Een paar wc patiënte wel aardig. „Maar het berij waaraan ze slechts in iets min- minuten later zat ze weer'in haar komt meer voor. Shakespeare zei dere mate was verslingerd dan haar huiskamer met naaiwerk op schoot al; Zij trad binnen... «erlangend jongere zuster Catherine had ze en slechts nu en dan gleden haar als dc edelachtbare heer mij toe- de wetenschap overgehouden, dat al- l staal naa- gekookre pruintedatt- ie mannen, of ze nu getrouwd wa- ten Ik zal u niet lastig vallen ren of schandelijk genoeg niet, stom met de niet ter zake doende samen- verbaasd, ongelovig en "soms zelfs hang." Haast met tegenzin, leek het verontwaardigd waren, als natüur- blikken in dc richting van de pen dule uit. Toen' Edward ten lange leste thuis kwam, vol opgewekt ge babbel over zijn ervaringen van de afgelopen ochtend, was zij ogen- wel, stond hij op. „Nee, wat ik u lijke oorzaken niet minder natuur- sChijnLijk weer de oude Sara, voor ie hot schouwspel van het mense lijk bestaan, met zijn kleine onver- E VOLSOi 06 CC NDA&H0R3EN RYDT OCM FÊRDlNAND 7 ÜN DE BUS VAN h'cT EERSTE ELFTAL YVQilAJ WfWNDepJ) (H£T ;iANNie EN DE J0N6EN& CM CHAkLCTT€ OFTlCUSTISCti£ STfr-VHirtg. j plQi7 TEL HCTSjRAKx TRCTS VCCR. DC VIQTQK1AkARAyAAN UIT HUtSBAND. JAftNtcny HBCFrHerBS&Tjz K&jRta I sgga.y IfEK20to3ö £3 EZfCTHSlD obpö, LAAT/KW E>tS£Tj£ ut n%y«cN //W0C72S trr£N n,y DIRECT NOG AAN DCUNk&ZkAnr AC h-ciJ.' 'r\ri£& eiGELANP -Zex&s, NOö AV N W HCC££>! ZO KIKKER, J£ Ht'BTaC wet lang cpnoBtsn h'ACnTBN,PLA4/Z NU NAN ik jejMv auoei YK&ns TmuCderAicN.' HANS WTHOF KOIT CP Z£t<&< MOMENT NAAST K'CK NIL STF/\ ITTEM OH.' JA....6H - NERtf HANS."* /KAAS EVFNNA. BLYUATIK06KAN SNN'N HAJITELYK6 0/£N$Tfi€BFUNN&J DANKTOON. A VN.' HerKcHTrtVf 7 TYD KOOR T'ADCFt-1 Ui-lDQ verzoeken mag. blijft u zitten. Ik lijke gevolgen bleken te hebben, kom er zelf xvel uit- Een beetje voorzichtig zijn, mevrouw Linton, De klok sloeg. Het was half elf. wachte gebeurtenissen en zonderlln- maar niet overdreven. Bovenal, De tijd talmde- De morgen scheen ge ervaringen, een eindeloos fascine- f maakt u zich geen zorgen. Kalmte eindeloos. Ze sprong op, verlangend rende en amusante aangelegenheid t is alles voor u. iets omhanden te hebben- Ze had was. Gedurende de drieëntwintig i „Ik zal er om denken. Dank u, nog twee uur voor de boeg eer janr dat Sara Peacock, sedert kort dokter." Edward voor het middagmaal thuis Sara Linton, nu op de wereld had „Als u het mij vraagt." zei dokter zou komen en het was haar een rondgelopen, was ze nu en dan ge- Hickling, alvorens haar hand te kus- raadsel hoe ze die tijd moest door- mclijk, bang of ongelukkig geweest, sen, „dan bent u een erg gelukkige komen zender gek te worden van maar verveeld had ze zich nooit. Ze jonge vrouw." spanning. Ze bracht een bezoek was voorbestemd om mensen aardig Sara was het hier geheel mee eens. aan de keuken, waar ze een onno- te vinden; en in hen die zij het aar- Hoewcl ze niets anders venvacht dig praatje met de keukenmeid d'gst vond, méér r.og in hen die had. had de plotselinge bevestiging maakte: vervolgens bedacht ze een 7.ii liefhad, trok een zekere grap- van haar vermoedens ïoch alles van voorwendsel om te gaan zien wat pi.ahe.id haar wellicht 't meest aan, een verrassing. Linith Jones uitvoerde; tenslotte na Kadat de dokter vertrokken was. opnieuul een wanhopige blik te heb- bleef ze een paar minuten doodstil ben geworpen op de huiskamerklok zitten, terwijl ze langzaam de schok waarvan de wijzers verlamd sche- van deze wonderbaarlijke gebeurte- nen, wierp ze de glazen deur open nis in, zich opnam. Ze was zich op- en liep de tuin in. De koepelen eens op een heel nieuwe manier de hemel stond als een zegen over van haar lichaam bewust, als van haar. Aan de westkant van de tuin, een kostbaar schrijn, iets dat een achter het grote glooiende gazon, mysterie in zich borg en met ont- stroomde een ondiepe heldere beek. zag bekeken dtendo te worden. Voor waarin een aantal platte stenen een bange gedachten had ze vooralsnog soort brug vormden, en achter deze geen tijd; dat er ook Wel eens iets beek lap een boschage, waar het mis zou kunnen gaan. drong gewoon schemerig, koel en geurig was. De niet tot haar door. Ze glimlachte in grond hier was poederdroog, be iets waarom zij in stilte vertederd kon glimlachen. Trouwens niet al tijd in stilte. Toen ze Edward voor het eerst in zijn nachthemd had ge zien, zoals hij op hun huwelijks nacht verlegen en enigszins plech tig bij haar had aangeklopt, had ze daar zachtjes en gelukkig om moe- ton lachen, zozeer deed hij haar aan een kleine "jongen denken; en daar mee was dc spanning van het ogen blik geweken. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1