H LET OP UW SAECK! W; OPRUIMING RTVBEMDETS NIEUW ROOD Luclitva art-akkoor d Nederland-Australië Controle op beweging der zeebodem Bevlagde platvissen bulp voor biologen Esajis Messina is weer vrij m^srn Hoe het de meisjes verder gmg Broeken teveel in Brits leger 30-50% NJ 'AKKERTJES" EVAERT halveert de prijs van échte kleurenfoto's Langs kust van i Noord-Holland KLM: gunstig '2-de kwartaal SPROETJE SPARKS MMii Je reinste bessenjenever! El berjchl, dat t rankrijk ernstig overweegt, uit de organisatie der ,V,iY. te treden, wanneer de Algemene Vergadering zo vermetel zou aijn. de; Franse AIgerië-politiek te veroordelen, U typerend voor de gezindheid in de regerinjeskringen van de Vijlde Kepu. bliek. Missrhien moer het bermhf niet helemaal serieus, worden genomen; misschien is het; niel meer dan een dreigement. Ai jaren reageert Frankrijk tamêliik verlïiilerd, wanneer het aogennemde „binnenlandse probleem" Algerië. m New Vork aan de orde komt. Onder de nieuwe verhoudingen moet het echter; niet uitgesloten worden geacht, dat Parijs speelt met'de gedachte, dan maar weg te lopen als die kerels daar in New York niet ophouden met hun aanvallen op een zo roemrijk land als Frankrijk. Er is meer dan eens-verklaard, dat de Ga Ui Ie een gelouter' en wijzer geworden man is, volslagen overtuigd van de verdwaasd held van het rechtse extremisme; en het is wel jüist, dat hij geen geestdrijver is, en tot Du toe blijk heeft gegeven, eerder de bekwaamheid van sommige linkse politici te waarderen dan het enghartig nationalisme van de rechtse leiders. Maar men vergisse 2icb niet in hem. Zijn trots is ongebroken cn zijn zendingsbewustzijn onveranderd. Hij zal Frankrijk weer opstoten tot de verblindende hoogte waar het hoort. Uittreding uit de V.N.: het hoeft daarom niet alleert maar een dreige ment te zijn, I'rankrijk zoekt zijn eigen weg. en het buitenland moet er zich niet mee bemoeien! Uit zelfbewustzijn verdraagt geen krenking. Men herkent er dë Gaulle in, de geroepene. De Britten zijn ook trots, maar tegelijk ruim bewilligd met 2in voor de werkelijkheid. Er is iets in het huidige Franse streven, dat de bondgenoten de schrik om het hart moet doen slaan. Gezamenlijk willen zij tets bereiken; zij kunnen er echter onmogelijk voor voelen, dienst te doen als vooruitgeschoven Franse posten. rAT denkt de Gauiie van de Benelusfanden. Er wordt Verleid, dat zijn familie uit trans Vlaanderen stamt en dat zijn naam een verbastering is van -• zoiets Nederlands klinkends aJa de Walle. Wij kunnen het niet bewijzen. Wij hebben echter wei reden om aan te nemen, dat zijn geloof in de grootheid en de roeping van Frankrijk niet samengaat met een hoge dunk omtrent andere landen, de Lage Lan den wel in de laatste plaats. Goed, ze zijn er cn ze maken deel uit van Kiem Europa, maar bet is een beetje te mal, dat ze zo luid meepraten en met zoveel pretenties en eisen komen. Ze verbeelden zich te veel. Mendès France, op een conferentie te Brussel, toen de Europese Defensie- gemeenschap nog niet door de Franse Nationale Vergadering van de tafel was geveegd, kon zijn geprikkeldheid over het gemis aan eerbied van de Benelux-atateii jegens een zo groot en heerlijk land als Frankrijk ai niet verbergen. Hoeveel te meer moet de gelijkwaardigheid van de Lage Landen het. profeten gemoed van de G3uBe krenken! De Gaulle heeft aan West-Duitsland en Italië voorgesteld, een politieke commissie in de E.E.G. te vormen, waar de kleine landen geen deel van uitmaken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit plan verband houdt met een «nder, n.l. dat tot instelling van een politiek; directoraat van de.NAVO, ook zonder de kleine landen, maar ook-zonder de Duitsers en de Italianen. Het gaat veel minder om praktische dingen dan om FrankrijkV eer en roem. Men denke hier ook aan het vertrek van.de Amerikaanse vliegesk aders pit Frankrijk, omdat Eisenhower niet bereidis om op het gebied van de atoomwapens de Caylle als recbtsgelijk compagnon te beschouwen en te behandelen. De Gaulje moge dan gelouterd zijn, maar in zijn daden treft toch dezelfde krampachtige en welhaast fanatieke trots, waarmee hij in de oorlogsjaren de Geallieerde politieke leiders tot wanhoop bracht. DIT alles.is weinig gunstig voor de Europese instellingen, die onder de geschetste omstandigheden maar al te \-eel kans lopen, min of meer door Frankrijk te worden geannexeerd, op straffe van ont binding of onbeduidendheid. Hetis een gevaar, waarvoor niet krachtig genoeg kan worden gewaarschuwd. Het zou kunnen zijn, dat tot. nu toe vooral West-Duitslabd en Italië er niet voldoende voor op hun nocde zijn geweest. Vooral in West-Duitslund schijnt thans echter verzet te komen. De voorgestelde politieke commissie der groten in de E.E.G. schijnt op krachtig verzet van Bonn té stuiten. Er is goede hoop, dat dit plannetje niet doorgaat. Ieder begrijpt echter, hoe belangrijk bet is, dat de Benelux-staten meer en beter dan ooit verenigd zijn. De recente conferentie op de Hoge Vel uwe had dan ook grotere betekenis dan als routine-bijeenkomst, ook a! was ze inzonderheid gewijd aan de steen des aanstoots, genaamd bet Landbouw- protocol. Het is gelukkig, dat de ministers der drie landen elkaar hebben gevonden door voor de landbouw het dreigend terugvallenopde (veel minder vergaande) regels van de E.E.G. te verhinderen. De drie landen zullen er op bedachtnpveien zijn, ^gemeenschappelijk bun plaats te verdedigen jegens pogingen vooral van Frankrijk, hen naar de tweede rang te verwij/ei;. Nodig daarvoor is. dat ze hun onderlinge geschillen zovepl mogelijk oplos-en en in economisch opzicht gesloten op treden. Niet Frankrijk bepaalt htm plaat**, -/.ij Hoen het. zelf in een vrije gemeenschap van vrije landen. De Hoge- Vclimc was een goede inzet van een hernieuwd cn hopelijk krachtiger contact. LONDÊitf, Het Britse leger, dat onlangs ontdekte dot het met 44Q km koperen pijp in de maag sit, is err nu ook achter gekomen dat het mot een voorraad lange wollen on derbroeken zit die het Vrouwelijke &v.lpkorp# zeker 800 jaar warm kan houdenHet leger zal voortaan door jaar uitkomen. middel van een eletronisch brein controle op de voorraden houden. Hel brein, de „Exnidec 2400", welke 1,5 miljoen berekeningen per minuut kan maken, zal in 1961 in gebruik ge nomen worden, - Toen een verslaggever wikte we ten of or kans bestond dat het leger nu weer te veel ..Emidccs" zou be stellen, antwoordde men op het mi nisterie; „Nauwelijks, Dit ene ding kost 7 miljoen gulden". Volgens het leger zullen de aan schaf Üngskosten er in drie of vier Claudia cn David voor VA.RA-TV IN negen romans, die overal veel succes hebben gehad, heeft, de Amerikaanse schrijfster Rose Fran cken op geestige wijze verteld ovcr Claudia en Davitl, een gelukkig ge huwd paar. dat bij alle rozegcur en maneschijn toch nu en dan gecon fronteerd wordt niet de moeilijk heden des levens, Willy van Hemert heeft een comedie over dit paar voor televisie bewerkt. De VARA zal „Claudia" onder zijn regie uitzenden op donderdagavond 6 augustus. Kitty Janssen speelt do titelrol. Will van Seist is David on Mimi Boesnach speelt de rol van Claudia's wijze moeder. Dora Paulsen, de Duitse cabaretière, dje ai jaren in ons land woont, speelt voor de operazangeres Daruschfea. Greetje Kauff-cld •voor Duitse tv G REETJE KAUFFELD zal zater dag voor de Duitse televisie op treden in een programma, waarin zij van Stuttgart uit samen met Peter Fran ken fel d zal zingen roet begelei ding van het sextet Hazy Ostervvaid. (Advertentie IM. LAATSTE WEEK Geheel volwaardige artikelen, waarvan wij geen volledige sortering meer hebben, bieden wij thans aan mei kortingen van V ain.avoïic! Radio ERNSTIGE MUZIEK 9.00-10.2ft NCRV. Het Utrechts. Ste delijk Orkest roet de Kon. Chr. Ó»a- toi-Himverenigiiift Excelsior te Am sterdam en solisten voeren o.l.v. Th*« van der Bijl uit de MUsa Soiemni-, van Van Beethoven. 10.20-U1.15 NCRV. Isolde Allien mm speelt op klavecimbel werken van J. s. Bach. It. 15-12.00 VARA. In tie recks l>e Muze vertelt een programma gewijd aan Brahms. 11.35-12.00 NCRV. Uitvoering op gram mofoonplaten van werken van lïs- fcussy, - FOLKLORE 11.15-11.35 NCRV". Tweede causerie van de heer A. tv. 'Ligtvoet over folk loristische muziek in JÜuid-Amerika. JAZZ ï.00-7.30 VARA. .Mie hi el de Ruyter met zijn Radio Jaaz-ctnb. GESPROKEN WOORD 0.15-0.25 iiïlv. Uitzending voor de I'.v.d.A. DIVERSEN S.10-S.2O VPRO. n<? Vlaamse auteur' Jan Walravcns spreekt over nieuwe strekkingen in de Vlaamse poëzie. 8.40-9.00 NCRV. De kunstrubriek Ter Introductie. 9.0(1-10.25 VARA. ïu het gevarieerde programma Vrijdagavond retour van avond een bezoek aan Ootmamuu. KOSTUUMS- full-tailored, vanaf Prima REGENJASSEN vanaf Vlotte -'T SPORTCOLBERTS vanaf PANTALONS w.o. Terleiika, v OVERHEMDEN iets smoezelig 77.00 39.75 39.75 29.75 7.90 Op alle afdelingen belong. .,ke prijsverlagingen Televisie A Jiel 'weekoverzicht van het NTS- journaal (8.1)0) een bewerking van de .uit.'192* daterende film van de komiek Bustér.'Ke»ton, getiteld „l»e generaal", (Advertentie IM.) KOU af PIJN kunnen uw vakantie verknoeien Eén regenbuitje-.,, éven dooo lopen in oatte kleren -cn U hebt een kou te pakken. Zodra U zich rillerig of gfi« pc rig voelt, "Akkertjes" nemen, Denk er aaa -"Akkertje" voor een Vrije vakantie. icccn mee Op reis* ilige griep- en pijn- .fitis'snelle werking makkelijker in neme» gemaakt© herenkleding voot* ieder figuur MEENT 39 (h«efc BiAnanrellai TEL 11.50 50 H.B.S.-examens Deskundigen mogen zelf vragen stellen DEN HAAG. De staatssecretaris van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen, de heer Stubenrauch, be rt.uk zich over do wijze, waarop hel boste zo spoedig mogelijk een einde gemaakt kan worden aan de onze kerheid, die bestaat over het al of niet bevoogd zijn tot vragen stellen van gecommiltceerden bij eindexa mens van hogere- burgerscholen. Hij heeft dit geantwoord op schriftelijk gestelde vragen van hot Tweede Kamerlid de heer Vermot) ten (PvdA/. 'Het is de staatssecretaris bekend, dat uit dé bepaling in het ei O desa- m- -.reglement der hogere burger scholen, welke de examinator ver plicht over de examenstof' vragen aan de kandidaat te stellen, indien de deskundige daartoe de wens te kennen geeft, wel wordt afgeleid, dat de deskundige zelf geen vragen mag stellen; hoewel geen enkele Wette lijke bepaling dat verhindert. De staatssecretaris is daarom van oor deel. dat het aanbeveling verdient aan die onzekerheid een einde te ma ken. WASHINGTON. —President Eisen hower heeft Robert D. Murphy, een beroepsdiplomaat met een lange carrière, -benoemd tot onderminister voor Politieke Zaken, Terzelfder tijd benoemde Eisenhower Livingstone T. Merchant tot opvolger van Mur phy, die vi ce-ondermin inter van Bui tenlandse Zaken was. Merchant is nu staatssecretaris voor Europese Zaken. (Advertentie LM.) KLEURVERGfiOTïNG GEYACOLQR ontwikkelen {Van een onzer redacteuren} DEN* HAAG. De KLM a!al het aantal passagiers van de lijndienst op Sidney mogen uitbreiden. Dit is het voor de KLM voornaamste resul taat van dc luchtvaartomlerhamJetin- gcii, die sinds maandag in Den Haag zijn gevoerd lussen een Australische cn Nederlandse delegatie van des kundigen, Vandaag worden de «ver een gekomen richtiynen van de nieu we overeenkomst verder uitgewerkt. ÏJjMUIDEN* Twee speciale meet- 5 ploegen van de studiediensten van Rijkswaterstaat te Hoorn cn Utoui- i den. rfie elk worden uitgerust met j een peil vlet en een auto zullen van begin, augustus of nauwlettend de Naar verluidt 2al de tekst van het akkoord morgen tegelijkerthd in Ne derland en Australië worden genu, bliccerd. De Nederlandse delegatie is „niet ontevreden" over dc gevqerde onder, handelingen, die volgens een reeds verstrekt communiqué tot volledige overeenstemming hebben geleid, in de eerste plaats is thans vastgelegd dat de KLM in de tweede helft van het volgend jaar dé vluchten op Aus- tralie kan gaan inzetten met de DC-8's, dezelfde toestellen die van i april 1960 af dc transatlantische dienst SchipholNew York zullen onderhouden. Voorts 2.1I de KLM met deze vliegtuigen meer passagiers mogen vervoeren dan tot nog toe lin de Constellations) het geval was. Zo. alsbekend wordt een vlucht per DC-8 voor de'KLM eerst rendabel indien ten minste 73 passagiers per straalvliegtuig worden vervoerd, ten. zij er extra vrachtvervoer is. Het aantal passagiers dat op het ogenblik, per toestel wordt geboekt is belang- ÏJMU1DEN, Als 11 ceo schol of tong in 7.ee tegenkomt die een rode vlag heeft uitgestoken, dan moet u niet denkew. dat de vis 1 mei aan het vieren is. Die vis beeft helemaal niets te vieren, wel iets aan te tonen. Hij verraadt ermee hoe zijn trek is,. zijn groei en de bevissingsintensiteit. Biologen van het .Rijksinstituut voor Visserijon- derzoek zijn de mannen die daar van op de hoogte willen, rake» en zij zijn het, die eerst de vissen ge vangen hebben, ze ecu rood, plas tic vlaggetje opgeprikt hebben en ze tlaama Weer aan de zee prijs ga- De schipper die in. zijn netten een bevlagde tong of schol vindt moet nu noteren waar hij de rode platvis heeft verschalkt. Dit onder zoek, dat internationaal seregeld is. werd aevst uitgevoerd dooi' de vis sen met een metalen knoopje het water in. te sturon. De dieren rea geerden slecht op deze manier van merken en de biologen konden niet meer op hun medewerking re kenen, want de sterfte onder dez.e vissen bleek groot te zijn. Proeven wezen uit, dat het vlag getje het beter zou doen. De schol in het zee-aquarium in ÏJmuiden ging er niet dood. van. Wat de tong met de vlag gaat doen kon nog niet worden vast-wwield, want juist voordat deze platvissen gemerkt i zouden worden brak er in hun aqua- j rium een besmettelijke ziekte uit. Het vlaggetje wordt gevormd door een reepje plastic met een pijlpunt aan de ené en een gaatje aan de andere kant. Het reepje wordt met de punt door het li chaam van de vis gestoken en. daarna door het gaatje gehaaid. Elk vlaggetje vermeldt een ieitercom- J binatie en een nummer. Als u dus zi/n vis ziet, dan weet u. dat bij: Een - woordvoerder van het Bel- niet vast geprijsd is voordat hij gische ministerie van Justitie heeft bewegingen van de zeebodem voor t de kust b(j ÏJmuiden en langs de i kust tussen ÏJmuiden cn Den Helder rijk minder. gaan volgen. I Vfat de uitbreiding van de dienst Bij ÏJmuiden houden deze peilin- betreft, de Nederlandsedelegatie gen verband niet do aanleg van .de j heeft ook bij deze onderhandelingen nieuwe.havenmond, terwijl de opme-niet gedaan kunnen krijgen dat de tingen langs het strand tot'resultaat i KLM in de toekomst tweemaal op moeten hebben, dat tijdig bekend 1 Sydney (via Biak) zal kunnen vlie- wordt wanneer een zwakke plek in 1 gen. de kustbevciling ontstaat. - Dit blijft dus eenmaal per weck. Be. Ook in vorige jaren werden peilin- i «in l™ ™es Nederland in gen voor de kost genomen. Daarbii 1 Austral» al om twee li.|nd,eniteiipcr wc. 1 de plaatsbepaling van de peil- j sve-sk. maar aan dit verlangen kon bo af verricht door middel vaa een i niet 'oeemoet worden gekomen, sextant. Thans zal men met moderne apparatuur te werk gaan en een au tomatische afslandbepaling invoeren, met behulp van radio-tcleXonie, De andere mcetploeg werkt meteen kleine plastic vlet, die over land kan worden vervoerd en is uitgerust met de instrumenten", die voor "de peilin gen nodigzijn. De peilingen zullen op verschillende plaatsen langs de kustlijn worden verricht en tot 600 a 1000 meier uit de kust geschieden. BRUSSEL Eugenio Messina die in 1958 werd veroordeeld tot zes jaar en vijf maanden gevangenisstraf we gens hlanke-slavinnenhandel is In vrijheid gesteld. werd gevangen. Voor de Nederlandse, visserij, is vooral de tong. van groot belang. Ruim dertig procent van de longen visserij op de Noordzee komt voor rekening van Nederland. België is tweede, Engeland derde. in antwoord op vragen meegedeeld, dat Messina op bepaalde voorwaar den die hij aanvaard had, enkele we ken geleden in vrijheid was gesteld. Messina is niet meer in België, Men gelooft dat hij op het ogenblik in Frankrijk is. DEN HAAG. De K.L.M. hbelt- le in het tweede kwartaal van dit jaar een winst van S 6M2.flQtf tegeu 5.116.000 in het tweede kwartaal va» 1958. Het verlies per 31 maart ad. t 8.2 mi]j oen werd hierdoor teruggebracht tot j 2.177,000 over het eerste half jaar 1959, tegen een verlies van f 2.190.000 over de eerste helft van 1853. In. deze.cijfers is de boekwinst, bij verkoop van vliegend materiaal begrepen, Hot passagiersvervoer ontwikkel, do zich ih bet tweede kwartaal gunstig. In het eerste kwartaal; van 1959 bleef het passagiersvervoer nog achter bij het vervoer in het zelfde kwartaal van 1958. ïn het tweede kwartaal was het echter ruina 9 pet. g rotor dan vorig, ja ar, waardoor het passagiersvervoer over het eerste halfjaar in vergelijking met dezelfde periode van 19a3 3 pet, toenam. Het vrachtvervoer co het postvervoer namen belangrijk toe. .ze 2'JN cVFN GELEDEN •'■'Adf? LÜND=W V£eD?öi;tfeN. HU JUF F ROUW DAY OP W 'J ME k^oc^v £'jdem, gmcw h'J naaé 'M ZIÈ< fAMluBUD MD£5l Mfe&CWÉN IK'r HELE KA AL MIGLCWIEN VD?6I5&EN WE ONS, MA AP ALS H'J NU. Eën€» WEPKÊL'JK PETgt? rRlBÊ &..?6ROre GOED HE'O, LATEN W£ HOPEN OAT CAQOL N'iETG OVEPKOMT... ffrusseng'j&sn r/eyge moe werei/ee- woeomoe CA&OL mae lO/vper/, ZOU Ik'HA Af? EE SST M£A<? VI f DB WAGEN WcS'ICcN ALS IK" DE POimE OP M'N NiELEN VTP'JO, DOET ZE IN HAAI? ANG6F v|(6&CHIEN DWAZE PINGEN WNPr N, PAT DIE PETE THOMAS, VJKTOP &E FOTO VAN PE ree TC/BE U KfMENJUP- P douw PAy EVEN &E - OCHP'JVEN, PAN WAAZ- SCHUW IK ON?g «4U?OU'L LE WAGENS. u KUNT zich nutcruö CRÉKKtN TOT OVfRtffs MiNo neef wflCHT EN f HflNO, fA HtRtN VflN Dt JU?y MOÉT J OVÉRWÉOCN 0f 01 VtRDflCHTf ÓCHULDiö 15 Of Nltr Nooit zp nieuw als nu! 1<T EitfUes f 7X6 iTl litefflti f 3.70 1 (txd, »uti«i«ld) (Advertentie LM.) Schenk eens Spanjool! Schink haif em half Metw* Pood 1 R/Rteorf«'s Jerge Jerctir in de j glazen. Dc apone drenk voor moedig. „Maar ik zal het proberen w£RK weer dl vfcropuA cgRSTe GOlr VAN AANVALLEN NAdA. 10 AUNUTêN SPELEM KUNNEM KICK &l 2YN AMATS p/As^aF esvjs iets onder.- NEMRsI. BaET KUNSTEN ULt&S- DE.f£Nsie Deze. "TE WEERSTAAN.. jwtjc: f/AAJS VAM'THOF ROffDTPlEAANVAL ECHTER AFAtT£ÈN ONBEGRVTECVK SLAP SCHOT2ElFSDEKSr£ V&ETbALlERS ZiH/MAR. AIEN5EN EN AlARSM DUS WEI ££N5 fÖUTSN.' NIEMAND NEAT HANS D£2£MI5S£R CAN COK BINDER KWAiyK. MAAftHET VREEMDE IS. DAT PE2E ANDERS 20 PRDDÜCTfEV£ VtCToZtMef ER.OOK IN H£T VERDERE VEKlDOp VAN DEeERSTE HELFT 6EÖM 5NARSVAN TERECHT BRENGT.' VERSCHEIDENE VAN KICKS PASSES VERKLUNGELT HVöp JAMAÉRLVKE W WewDoerrrsTAAK f iVEL &S&J GEKi&jR. OVCR.LBTOPf-iVN HJQQRC&i ts-m a]g je cr op staat." Haperend, met tegenzin, begon 3Ü het lesje op te zeggen, dat zij de hele drg gerepeteerd had. Haar zusters waren het huis uit. Haar ouders wa- 1 npni'm t>ttt t vm-n re" eenzaam. Mama had haar nodig. door KKjuAKU xjLI-LKxjI X Het was haar onmogelijk te huwen zonder de toestemming van die ene uitspiek el ij ke verbazing moest zij mens, die haar zo innig liefhad en tj i constateren, dat Julia, haar uitverko- aan wie zij zo veel had te danken, misgunde mevrouw Peacock ren dochter, de doliter bij de hand aan wie ze in feite alles had te dan- de heren geenszins hun belachelijk hield. ken. Zelfs op haarzelf maakte deze spelletje schaak. De verbazing van mevrouw Pea- argumentatie een povere indruk: de Het was goed dat een man zo nu en. amek was ternauwernood groter dan onredelijkheid ervan sprong te dui den eens vrijaf nam van zijn vrouw- die van Julia, Julia had oen aanzien- dclijk in hot oog. En met een aan pa- yolk, al was het alleen maar om hem lijk deel van de dag doorgebracht nick grenzende schrik besefte ze ie doen beseffen dat hij er uiteinde- met repeteren va» hetgeen ze tegen eensklaps hoe eenvoudig het voor lijk toch niet buiten kon. Wat dokter dokter Witherby moest zeggen als hem moest zijn haar argumenten te Wither by betreft; hoe welzij het een hij zijn aanzoek zou herhalen; het weerleggen. eigenaardige vent bi oef vinden, ach- kwam er op neer, dat mama haar Hij zweeg echter. Zwijgend luis ter wiens onberispelijke manieren zij thuis nodig had, en nu méér dan ooit; terde hij naar haar onzinnig gebrab- ironie of zelfs kritiek vermoedde, maar veel verder was ze met haar bel, en toon ze was uitgesproken, moest zij toegeven dat hij bepaal- fantasie niet gekomen. Dat de dok- blééf hij zwijgen. Hij keek haar al- de deugden bezat. Hij had tact. Hij ter haar in de tuin was komen op- leen maar aan mot een half bedroefd, was een bescheiden gast, De weke- zoeken, had haar een schok gegeven, half ironisch glimlachje, lijkse schaakpartij was een traditie, maar was nauwelijks een verrassing „Begrijpt u het?" vroeg zij sips- maar het was een uitzondering als hij geweest. Zonder veel hoop had ze kentL. twéé avonden langskwam, en dat gebeden dat haar de beproeving hem „Er is maar eón ding, dat ik he- deed hij dan nog alleen na een spe- te moeten weigeren bespaard zou grijp," antwoordde hij. „Ik houd van ciale uitnodiging. Hij zorgde er altijd mogen blijven. Het gebed was on- je. Ik houd erg veel van je." voor zich zoveel mogelijk aan haar verhoord gebleven. Ze bloosde cn mompelde iets on- aandacht te onttrekken en zich pas Kalm en onverbiddelijk was hij verstaanbaars. te presenteren nadat het laatste haar genaderd. „Goede avond, Julia." „Ik durf niet aan te nemen," ver- hoofdmaal van de dag, de ceremo- „Oh;" Z-.- keek op, haar handen vol volgde hij, „dat jij hetzelfde voor snij niële „tea", waarmee, meneer Pea- onkruid, kwam overeind en stond voelt. Maar als dat wèi zo is, ai is cocks dagelijkse terugkomst uit New- heel stil, haar armen slap langs het ook nog zo weinig, dan ïnoe- tonbury werd gevierd, lang en breed haar zijden.. „Goede .avond, dokter." je ja zeggen. Niets beeft verder be- achter de rug was. Ook sloeg hij „Je. weet waarom ik gekomen ben," Jang. Niéts." steeds haar beleefd voorstel af om Zei hij kort. Zo maakte een hulpeloos gebaar, een hapje te blijven meeëten als ze „U bent, natuurlijk al hij papa ge- terwijl ze haar ogen neersloeg cn om haü tien hun Jicht souper gebruik- weest," pareerde zij zwakjes. „Is haar banden tegen elkaar wreef. -MJ ten. En of zc hem nu mocht of niet, de partij - uit?" draaide zich half van hem af. Er. wat het was duidelijk dat Edmund, in „Je weet waarom ik gekomen ben," niets dat zij kon zeggen, behalve een relatief zo onbelangrijke aange- herhaalde hij. „Ik zou graag je ant- wat zij niet zeggen mócht, legenheid, zijn zin moest .hebben. woord hebben." Na- de klep van het schrijfbureau- Ze deed niet alsof ze hem niet be- tje te hebben opgetild en de beant- greep:, hij verdiende beter. De blik voorde brieven te hebben wegge- in zijn ogen was in tegenspraak met borgen, bleef zc een ogenblik pein- zijn strenge hout tg. En eensklaps zend staan, genietend vau het pret- drong het met een pijnlijke maar te- tige ogenblik.Het geluid van een»dcre schok tot haar door dat in deze opengaande deur deed haar op- baardige man van middelbare leel- schrikken. Zij bad verwacht Edmund tijd. dié naar buiten zo gereserveerd De verboden 'vreugde. het was Julia: en een en zelfbewust was, een jongen huis- ogenblik van droefheid, .„Wel, Julia? Ik wacht." „Waarop?" zei ze klaaglijk. „U zte» hoe de zaken liegen. Wat heeft net voor zin? Waarom kunnen we^nun gewoon goede vrienden blijven? „Omdat we al méér dan goeae vrienden zijn," „Werkelijk?"' Kaar hart slpe^ °V^T* zelfs in dit weigerde ge- halve pas achter haar kwam dokter de: eenzaam, romantisch, hakend begeerd te worden. Wither by. Het kristal van haar ïn- naar troost. Een ogenblik lang wei- nerlijke vrede versplinterde. Met on- felde zij. (wordt vervolgd1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1