a I Qém blactmorxiemoHci niet ter v liet dc meisjes Peacock! verder ging SPROETJE SPARK: door FRANK GODWH i WERK G E VERS-MENING Slechts zeer geringe mogelijkheden voor loondifferentiatie Kamerlid vraagt: Opheffing van stortingsplicht huiseigenaren Niet honds Achter stuur zonder rijbewijs Staalstaking in V.S. duurt voort dcor ANTWERPEN WACHT AF Indonesische thee nog Eerst uitspraak in Bremer tabaksproces Spaans vuur redt lusteloos en mat tv-weekeinde „Ilias" kampte met motorpéch Vanavond Radio Drie leden van expeditie nu in Kasjmir Geoloog Bar blijft tot èincl september Morgenavond geen Willem Parel Frans-Marokkaanse commissie zoek Negen van de tien zuurbrandlijders gebruiken Kennies. Maandas 3 augustus 1939 DÉN" HAAG. Het Centraal So ciaal Werkgeversverbond is van me- ningdat er in doorsnee slechts zeer geringe mogelijkheden aanwezig zijn voor differentiële loonsverhogingen en dat de toepassing van arbeidstijd verkorting opgevangen dient te wor den door daarmee gepaard gaande maatregelen, gericht op extra-pro ductiviteitsverhoging, aldus „de On derneming", het orgaan van genoemd verbond. Een sterk bewijs voor deze stel ling, ziet het verbond in de mede deling van minister Dc Pous, dat voor 1959 en 1960, ongeacht differen tiële loonsverhogingen maar inclu sief bet loon verhogend effect, van de verwerking van de huiirbijslag, met een stijging van de loonsom ad STi gerekend moet worden, waartegen over een produktiviteitsverhoging in deze .jaren, staat var. ongeveer 6.5%. Hetheeft hel verbond verbaasd, dat de arbeidstijd in hét kamerdebat geheel .buiten beschouwing "is geble- ven.; „Wij weten." zo zegt het orgaan, „dat dc 'regering "ook ien aanzien van de .werktijdverkorting een voorzich tig .beleid aanbeveelt en dal zij ove rigens dé" SJS.R. niet.gevolgd is in diens wens om werktijdverkorting thans'te> verbinden'aan de voorwaar de, dat maatregelen die op extra- produktiviteitsverhoging zijn gericht, gelijktijdig dienen-ie worden geno men; Maar een nadere aanduiding vanhet regeringsbeleid achten wij bepaald, gewenst. Men. kan'naar onze DEN HAAG. De minister van.. Volkshuisvesting cn Bouwnijverheid heeft, zoals bekend, kortgeleden aan d.e huiseigenaren per rondschrijven medegedeeld; dal zij per 1 augustus stortingsplichtig blijven ingevolge de Wet Gröotboek Woningverbetering. Naar aanleiding hiervan heeft, het Tweede .Kamerlid, mr. Van Rijcke- vofSel (K.V.P.) de minister schrifte lijk gevraagd of dè regering voorne mens is- de in de wet genoemde in- vorderingsmaatregelen voorlopig, .achterwege, te' laten, zolang, te ver wachten, is dat dè wet zal wor- den ingetrokken. Ware het dan niet juister geweest zo vraagt het Ka merlid-als dit rónduit aan dc huis eigenaren Avas medegedeeld. zo no dig pnder voorbehoud van alle rech- - ton? Tenslotte., vraagt de heer Van Tl ij ckévors el of, nu naar het oordeel van de regering de wet onjuist is. zij r.iet slechts constitutioneel bevoegd is de rnvovderingsmaatregeleu op te schorten, doch!bok-daartoe verplicht is uit een oogpunt' van openhartig regeringsbeleid-, en administratieve doelmatigheid, SYDNEY. Kapitein P. A. de J Groots van de. „Johan van Olden- barnevelt" fièeft hei levén gered J van een hond, die kort nadat het schip in Sydney had afgemeerd, f aan boord kwam. I Vólgens de quarantainebepa- Unpen zou het dier óf afgemaakt moeten -worden, óf aan boord van het schip.moeten bltji'en. De ka pitein vond, dat liet honds zon riirz tegenover zijn bezoeker alsi; hij hein. zou laten sterven. Hij besloot daarom hem ais .Austra- - lische emigrant op hei door hern beheerde stukje Nederlands grond gebied te accepteren. Dc bemanning heeft dc hovd reeds aangesteld als scheepsmascotte. mening niet volstaan met dc arbeids tijd tot de secundaire arbeidsvoor waarden te rekenen en te verklaren dat nu ook hiervoor zonder meer een gedifferentieerd beleid zul gaan gei den, afgestemd op produktiviteits verhoging." ..Er is." zo word: voorts in ..dc On derneming" geschreven. ..m verband met het gewijzigde loonbcleid veel geappelleerd op dc verantwoorden ik heid vtm hel bedrijfsleven. Het be drijfsleven en zijn organisaties mo gen van hun kant van de regering verlangen dat y.\\ nauwlettend cn met zorg medewerkt aan de totst ana ko ming van uitvoerbare gedragsregels' voor een beleid, waarvoor ook zjj- zclvc. de overheid dus. verantwoor delijkheid blijft mcdcaragen." Vragen, van Kamerlid DEN HAAG. -— Het Tweede Ka merlid J; de Ruiter (C.H.U,) heeft de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd of het juist is. dat men zonder rijbewijs een auto mag bestu- ren. die niet sneller kan rijden dan 20 km per uur. De heer De Ruiter vraagt de mi nister of auto's met een zo geringe maximumsnelheid niet aanleiding dreigen te worden tot allerlei ver keersopstoppingen en gevaren bij het passereit door. sneller verkeer. Bovendien vraagt het Kamerlid oS de minister het juist acht. dat oude re mensen en zij, die eerst aan het verkeer willen wennen, zonder rij bewijs achter 't stuur van een kleine auto op de verkeerswegen worden toegelaten. Aanleiding tot de vragen is het bericht, dat de fabrikant van een kleine personenauto zijn wagens ook wil gaan leveren met een apparaatje, dat de snelheid automatisch beperkt tot 20. km. Volgens de fabrikant zou den dergelijke wagens bestuurd mo gen worden zonder rijbewijs. Poncho, Per blo en Pnpïta r;jn drie jonge Coata- MundVs, zeer bijzon dere zoogdieren, tenminste in een dierentuin. Zelden worden ze in gevangenschap geboren, deze grappige, wel iels op beertjes lij kende dieren. Zij komen oor spronkelijk uit Zuid-Amerika en zelfs daar zyh drielingen zoals dit stel zeldzaam. Ze werden ge boren in een Landense dierentuin. Smokkel in Genua Oud-douaneman leverde papieren GENUA. Dc Nederlander, die in Genua is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij een smokkel van sigaretten ter waarde van 2.5 miijoen gulden, zou. naar Reuter meldt. een oud-douane-amblcnaar zijn. Hij zou ervoor gezorgd hebben, dal de per vrachtauto van Neder land naar Italic vervoorde partijen sigaretten gedekt werden door na pieren, waarin de goederen beschre ven werden als geneesmiddelen, be stemd voor Libanon. Tegelijk met de Nederlander wer den acht Italianen aangehouden. WASHINGTON. De Amerikaan se minister, van Arbeid, Mitchell, heeft zaterdag verklaard dat de directies van de Amerikaanse staal fabrieken en de leiding van de bond van staalarbeiders geen ernstige po gingen hebben gedaan om een rege ling voor de reeds 18 dagen durende staking in de staalindustrie te vin den, Mitchell, die op verzoek van pre sident Eisenhower een onderzoek naar de staking heeft ingesteld, meent dat de twee partijen in het geschil maar'weinig hebben gedaan in- verhouding tol hun verantwoor delijkheid voor het Amerikaanse volk en de duizenden arbeiders dié bij de staking betrokken zijn. Vertegenwoordigers van de 'werk gevers en werknemers komen van daag in New York bijeen, onder leiding van de federale bemiddelaar Finnegan. IN mijn blanke onschuld heb ik j altijd veiondrrMeld. dat een .SZ/ZI/tV/' mens een automobiel voorname- j Vf^ycC5r N mijn blanke onschuld heb ik altijd verondersteld, dat een mens een automobiel voorname lijk bezit om zich door zo n machine te laten voortbewegen, j - Sinds ;k echter hei verslag heb ge- 1 lezen van de vergadering der aan- dillac een kleine dertigduizend gul- dcelhoudcrs van de RIVA (ecu riens kost. en de tijd nog niet is aan- autuniobielmaalschappij) begin ik gebroken, dat mijn kinderen zon iaandeweg te beseffen, dat een ge- wagen voor pappie aan de kerst' motoriseerde, slee ook nog aan gans andere doeleinden kan worden dien stig gemaakt. In die vergadering heeft een aandeelhouder namelijk zeer ernstig zijn beklag gedaan. De RIVA schijnt óók het merk Cadillac te verkopen. Ik zeg opzettelijk „schijnt", want zeker weet ik het niet, aangezien de goedkoopste Ca- MÓSKOU. In één van-de groot ste concertgebouwen van Moskou wordt de laatste hand. gelegd aan het grootste muziekinstrument van de Sow,iet-Unie. Het is een orgel, dat bijna zo hoog is als een gebouw van twee verdiepingen. Het instrument bevat 7800 pijpen, weegt meer dan 20 ton en is van Tsjechische makelij. (Van onze correspondent) BRÜ5SEJU De vorige week in de Antwerpse haven aangekomen Indonesische thee zal niet worden geveild, voordat uitspraak is gedaan in het proces over de Indonesische tabak in de haven van Bremen, dat de Deli Mij en de Senembah Mij zijn begonnen. Die uitspraak wordt over ongeveer drie weken verwacht. De 2500 kisten thee die vórige week aankwamen liggen in entrepot en zijn nog niet ingeklaard. Ze zijn geïmporteerd onder verantwoorde lijkheid van de Belgische Maat schappij Socomabel. De thee werd verzonden niet het ss „Automedon" van de maatschappij „Oceaan". Onder de belanghebbenden in Ne derland bestaat onzekerheid over de oorsprong van deze thee. Men helt echter over naar de mening, dat het thee is van 'voormalige Neder landse ondernemingen en wel van de oogst van januari j.l.Men sluit evenwel de mogelijkheid niet uit, dat het hier gaat over thee die van gouvernementsondememingen af komstig is en bestaat uit een voor raad van 1958, die aanvankelijk be stemd was voor levering krachtens teen barter-aeeoord met Egypte. In kringen van dc Nederlandse cultuurmaatschappijen is men vast i van plan. om. als wordt vastgesteld, dat de thee van Nederlandse onder nemingen afkomstig is;- een juridi sche actie in België le beginnen, zodra de thee in veiling zou komen. Men bestudeert op dit ogenblik de mogelijkheden, die de Belgische wet geving daarvoor biedt, Belgische ju ridische adviseurs van de. Neder landse maatschappijen zijn hiermee druk doende. De Nederlandse theehandelaren gaan in geen geval naar de veiling van deze thee. Wel houdt men re kening met de mogelijkheid, dat Bel gische handelaren de thee opkopen voor Nederlandse afnemers. In dat geval houden de Nederlandse maat schappijen nog een juridische actie in petto, waarvan men de aard niet heeft bekend gemaakt. (""JNGEÏNSPIREEHD en mat. als bevangen.door een zomerse lus teloosheid. kabbelden de meeste on derdelen van de televisieprogram ma's het afgelopen weekeinde over het beeldscherm. De KRO begon za terdagavond met weinig interessante oude journaals uit 1914, waarna Jan Blaaser in ..Zo zijn ze" liet zien. hoe afschuwelijk het kan toegaan als Ne derlanders vergaderen. Deze tweede aflevering bevestigde onze indruk die wij tiit het eerste hadden over gehouden, namelijk dat dit een ver schrikkelijk soort humor is. die men eigenlijk memand zou moeten aan doen. - Zeifs Hitchcock, die doorgaans een. van .de aantrekkelijkste onderdelen van het programma levert, scheen eer. klap van de algemene malaise te hebben gehad. Zijn filmpje zakte na een voortreffelijk opgebouwde span ning plotseling weg in de afgrond van een anti-climax. De laatste trekking van de SUS- loterij miste voldoende spanning om dg aandacht lang genoeg vast te houden, TA E AVRO had zondagavond door het uitstellen van de filmdocu mentaire over Anne Frank gelegen heid de aflevering van „Luipaard op schoot" uit te zenden die vorige keer niet tc vinden was. Perry Como le verde glad en vakkundig zijn. laatste show van „het seizoen af en daarna was het de beurt aan het Spaanse ballet van Pilar Lopez. De opnamen van het optreden van deze Spaanse dansers in het Amsterdamse Carré op 20 juni brachten eindelijk het vuur en de bezieling die het hele weekeinde zo doorlopend op het te levisiescherm ontbroken hadden. De zeer jonge danser Eduardo Serrano f creëerde met zijn voeten cn zijn li_ chaant een spontaan gedicht, zo ver- i bluffend en overrompelend, dat de moedeloos gewórden toeschouwer ge- j intercsscerd réchter op ging zitten. Ondanks de moeilijke omstandighe den in het theater waar de dans groep optrad was regisseur Leen Timp er in geslaagd de essentie van de bewogenheid en de werveling over te brengen, daarin deskundig bijgestaan door commentator Con i Nicolai. B. v. R. boom kunnen hangen. Maar die aan deelhouder deed in elk geval daar zijn beklag. „Ik begrijp niet, waarom eon Ca dillac tegenwoordig geen naam aan de buitenkant draagt. Ik ben nu aan de zevende wagen toe: de eerste zes hadden wel, de zevende géén naam aan de buitenkant. Als zakenman moet je toch wat reclame kunnen kopen. Soms staan er wel veertig mensen om mijn wagen, die zich af vragen met welk merk ze te doen hebben." I?c klacht van deze zwaarbeproef- de zakenman kan ik zeer goed méé- voelen. Heb je zes keer achter elkaar een Cadillac bereden, zeggen je klan ten: „Die vent rijdt in een peperdure sleehet kan niet anders of hij IJMUIDEN.: Het K.N.S.M.-mo- torschip Ilias^ is zaterdagavond ^om 9 moet goud-eerlijk zijn en zijn koop- doen" uur met een defecte motor in IJmui- den binnengesleept door de zeesleep boot Titan van N.V. Bureau Wijs muller. Het schip, dat op weg was naar Amsterdam, werd eerst van 20 mijl noord-noordwest van IJmuiden naar de uiterton, bij IJmuiden gesleept door de rederijgenoot Draco.Daar Dam de Titan het sleep werk over naai' de middensluis. De Ilias werd verder door twee TC.N.S.M.-sleepbo- ten'naar Amsterdam gesleept.. ERNSTIGE MUZIEK 6.00 NCRV. Pl« van Ecmond bespeelt hot orgel van rt„> Prinsesselterk In Amsterdam. 9.35 AVRO. De pianist.Stevan Berg man speelt de sonate nr. 1 in d kl. t. van Rachmaninoff. 1.15 NCRV. „Psyche" van Cêsar Fratirk gespeeld door het Conservato rium Orkest 'o.l.v, And ré Cluytens (gr.). 11.17 AVRO. Het Pittsburgh Symfonie orkest en het Mendelssoiin-konr voe ren de cantate uit „Vijf Tudor Por tretten"' ap gedichten van John Sknl- trni en muziek van Vattghan Williams. LICHTE MUZIEK 7.10 NCRV, Lex Karaemeyer en de „Act hei-geuzen". 10.-15 AVRO. .los Cleber en „De Zaai- 22.15 NCRV: Ensemble „Casse Musette o.l.v. Ru van Veen. OPERETTF. S.05 AVRO. Herhaling van Carl Zei lers operette „Der Vogelhandler" op Nederlandse tritst. GESPROKEN WOORD 6.15 Het Amsterdamse raadslid F. Burggraaf spreekt voor de PSP over „Hoge rekeningen voor eeu kleine beurs", ld,90 NCRV. Prof. Diepenhors! com mentarieert de gebeurtenissen in het par'ement. DIVt :sen T.rtö AVRO. Or*, Maya Hoogveld met. „Muzikale folklore van het Iberisch schiereiland. 8.55 NCRV. Klankbeeld over het ar tistieke leven in Canada door Jan de Visser. 10.15 AVRO. Het thema van „Humo reske" Is dit- keer ..Wat maakt een •vrouw aantrekkelijk?" Televisie Vanavond geen uitzending. KARATSJI. Drie overlevenden van de expeditie naar de Batura IVIustagb-piek in de Karakoroem- bergren hebben zaterdag: Hunza in Noord-Kasjmic bereikt. Het waren de 25-jarlge John Edwards, een En gelsman, en twee Pakistani's, Jamil Sher Jan en Zamar Zaman. Zij bevestigden dat de andere vijf leden van de expeditie vermist wor den. Zij hadden een tocht van meer dan cn week achter de rug. Edwards zei, dat de vermisten op 22 juli in het basiskamp zouden te rugkeren, doch niet waren versche nen. Alle pogingen om hen te vinden waren vruchteloos geweest Dc vermisten zijn dr, Keith War- burton, Richard Knight en Harry Stevenson, allen Engelsen,' Voorts Martin Gunnel en Albert Hirsch- dickler, beiden Duitsers. Ze zijn waarschijnlijk, in een sneeuwstorm om het leven gekomen. N. Guinea-expeditie LEIDEN. In een telefoongesprek I dat de wetenschappelijke leider van j de Nieuw-Guinèa-expeditie, dr, L. j D. Brongersma, met het stichtings bestuur in Nederland voerde.-deelde hij mede. dat de geoloog van de i dr. Bar tot eind september in Nicuw-Guinea zal blijven. Aan van- i kelijk heeft het in de bedoeling ge- i legen, dat dr. Bar eerder naar Ne derland zou terugkeren, j met verlies van de hand ant zó redeneert de mens. Is de zesde Cadillac evenals de vijf voorgaande verhuisd naar de muur van het autokerkhof, schaf je je voor een sloot geld een zevende aan. En warempel nog aan toe. daar zet zo'n stomme fabrikant geen naam op de slee! Denken al je klanten: „Hij rijdt tegenwoordig in een merkloze wagen. Geen Cadillac meer. Kan hij zeker niet meer betalen, Het schijnt, in zijn zaak niet meer voor de wind' te gaan. Voorzichtig met ons krediet aan die armoedzaaier, want zo meteen sleept hij ons mee in zijn faillissement." Want zó re deneert de mens óók. Laten we nou eerlijk zijn, als je aan de Cadillac niet kimt zien, dat het een Cadillac is. kan-de man net zo goed een brommer kopen, en voor heel wat minder geld. i Nou-spreek ik nog niet eens van die veertig mensen, die strijk en zet l om zo'n wagen vergaderd staan, hun i hersens verzwikkend op de vraag: 1 wat voor merk wagen is dat? Die I geplaagde bezitter moet het steeds j maar weer aanhoren: „Meneer is dat uw auto?" „Jawel." „Welk merk is dat?" „Een Cad iliac." Zeggen de omstanders: „Een Cadillac? Dat oen Cadillac? j Ga nou gauw,. Als dat een Cadillac i was, zou de naam er toch zeker, wel i op staan. Ha-ha-ha een Cadillac, le- lijk'e. opschepper... zal wel een wagen zijn, die je op een dump bij i elkaar- hebt gecollecteerdbluf- hfcr." De arme man vlucht, het schaam- T"rood óp de kaken, de woede in het hart. i Hij krijgt de bijnaam: „Daar heb je hem weer met d« jén-Cadillac." i Elke dag ontwaakt hij met een kivade bui. Zijn personeel krijgt snauwen en grauwen, j Totdat hij in de aandeclhouders- i vergadering van de RIVA kans ziet om zijn gal uit te souwén. Voor mij, Meyer Sluyscr, staat het i besluit vast: ik wil niet eerder een I Cadillac cadeau hébben of er moet een duidelijk naambordje op slaan. BENT U MAiOOe ZE WIUEN HU&ZQEKIN6 Z»L.|K PROBEREN ZE TE DVEPBlUFFEN MAAR AUb ZE HUISZOEKING DOEN DEKKEN wer röCHl IK MAAf? NAAR CLARA GELUietrERD EN OE zaak 0<jvjo& GESTOPT 3ECK WJ DOEN IN DE ClUB. JUMBO, MAAR MISSCHIEN KAN ZH'JHÖORi Jy OiE LUI HET RAGE IDEE mr HUN HOOFD PKWEN ACUTER 6EKOMEN WE.HIEP'N CLAN- ROULETTE HEBBEN. HEEFr IEMAND Z'N MOND VOORB'J GEPRAAT ?OU IF. VERNON mr MOET IK IN HEMELSNAAM BEGINNEN MET BLUFFEN GCHIETEN WE NIET6 OP VERNON. WE KUNNEN BEref? RONDUIT BEKENNEN.. De N.T.S. heeft, van de producent geen toestemming gekregen om morgenavond de film „Het wonder lijke leven van Willem Parel" le vertonen. Inpiaats hiervan zal de N.T.S. dinsdagavond de film „Der lelzte Mann*' uitzenden. Deze film handelt over een be scheiden Berlijns hotel, dat' lang zaam uitgroeit tot een beroemd Kurhotcl. De. portier, die vele ja ren trouwe dienst achter- de rug heeft, wordt door een nieuwe direc tie achteruitgezet. Als het- hotel la ter echter verkocht wordt, weet de nieuwe eigenaar de ervaring en ca paciteiten van de voormalige por- RABAT. Marokkaanse troepen zoeken op het ogenblik naar de le- den van de gemengde Frans-Marok kaanse commissie van onderzoek, die zaterdag bij de grens tussen Al- gerië en Marokko door .een groep gewapende mannen gevangen zijn genomen. r De commissie stelde een onder zoek in naar grensincidenten. Aanvankelijk dacht men dat de overvallers Algerijnse verzetsstrij ders waren, maar in latere berich ten wordt de overval toegeschreven aan ongeregelde Marokkaanse troe pen. Advertentie LM.) Ook vindt er baat bij. Bcrtt u die ene soms, die dat weldadige blu«seii nog niet ondervond? Wapen u lier te waarderen cn benoemt hem I te^cn fe eerstvolgende aanval - neem lot directeur. In de film spelen o.a. j «J PJg« MS|ldlï?S.&SK^ mee: Hans AUttrt, Romy Schneider l wirttSeïïe^^nXJ!1«Sett3: en Rudolf Forstcr. 'leden JCTEi: "aMiDDfltó--HtöT MtNÉER SMlfDC T8N6 hWDJ?üfN5 NI£T Gt&RblM? ÖODê! HOUO Dit MANNÉN rt6£N! Lflflr ztNier ONTONfiPPtN? NE.E MlNéxR.IKlÊENDt D£ TANG VAN TtX PURDy NRDRT IKUlTóCHOOU JftMENÉÉR.MENÊEfOMlt m IK oee^UIKftN D£2t TANG ^MiD- DAG5 ON tCN Vê'GRöCME DOP VAn tffi P'JP AfTÊ DRAflltN ACHrtR HÉT Huib MtNttKONlT KWAM! ONRUST IN DF VtCTOkJA-AAWAL GFEFTGAfs -HALF^ w SPELERS GELEGENHEID om -UET ÖFFEMSIEF WELEfR-CUcK- 16 NEMEN. Zy STORMEN V0R£N EN FORCEREN EEN Y.OEKSCUOP. JAW weiSPV STOkPT WEG, MAAR. METEEN WORDT DE BAL WEER IN T€ POêLMOND GEPLAATST ON. KEURIG TOORGEKOPTONBeREtKBAARVOOR M6£öSV VUEGTHET LQDERINDE TDUtOEN 1-0 VOOK Qg (3AST-HER&l DE TRiBUNES KRAKEN ONDER H6T GEWIELD VAN ALDATENTHOU- 51 AS \nojom AOHL] OA SOmiGe OPTIMISTEN HEFFEN REER5 EEN WAT VOOR BARIG KaMRSOENSGEZANG AAN.-HÓè VOORBARIG BLYKT AL 5FDE01G,WANT WCTORfA REA&EER.T FEL. KICK VANGT EEN LANGORAP DOORTMIDDEN OP EN DRIBBELT NAAR VOREN. INPlAATS VAN NMR.DE VRV- LOfENOe HANS VAN'JHOF TE PLA4TSEN,<3MT ai PAT GCtyysiAKSXi.: .enbesluitmet £en oerharde seumvgR^?-// m-2i$ Deze enigszins hoogdravende frase maakte op Julia's gespannen bewust zijn een indruk van sobere waardig heid. die écri en al voornaamheid ademde. „Is dat niet zo, Julia?" „Ja, dokter. Als mijn moeder er in toestemt." „Zo is het," zei hij vlug, zijn te leurstelling verbijtend. Plotseling van taktiek veranderend, vervolgde hij met een vertederende nederigheid: „Ze heeft' er geen twijfel aan laten bestaan, mevrouw, dat haar moeders toestemming onmisbaar is. Zij zou het nooit over haar hart kunnen, verkrijgen iets te doen dat u onaan genaam is." „Werkelijk? Dan valt er verder weinig meer te zeggen, dunkt me, dokter Witherby. Ik waardeer de hoffelijkheid, waarmee u dit merk waardig aanzoek hebt. gedaan, en ik twijfel er niet aan, dat het arme kind er gevleid door is en er steeds met dankbaarheid aan terug zal deuken. Maar. werkelijk, ik zou niets weten- op te noemen, dat minder geschikt voor haar is." „Maar alstublief, mania, waar- o m?*' „Ik ben niet van plan over deze kwestie te argumenteren, lieveling. Dat is mijn gewoonte niet." Ze stónden alle drie onbeweeglijk in de vallende schemer en keken elkaar zonder iets ic zeggen aan: er voer een schok door hen heen toen uit de richting van de deur een opgewekte stem de kamér inschalde: „Zo, hier zitten mijn dierbaren! En Witherby ook!"* ..Ik had (Ie indruk, Edmund, dat jij en de dokter schaak speelden. Het schijnt dat ik het mis had?" „Allerminst, schat. Het is een kwestie-van'lijd.' De partij was vroe ger afgelopen dan we verwachtten, begrijp je wel? Maar nu je hier toch echte pad zou kunnen terugbrengen, In spanning wachtte zij op zijn ant woord. „Dat, mün beste mevrouw Pea cock," zei hij taktvol, met een ver zoenende glimlach, „is een formule- .ring die een nadere definitie behoeft. Ik zal het op prijs stellen er te ge- i rrnc tu r»Trr T T-imm legenertijd eens met u over te mogen door GEKALD BULLETT praten, als u dat wilt. Is het onder tussen niet voldoende dat ik een fat- nog bent, Witherby, blijf je natuur- soenlijk man ben?"-Hij kuchte even lijk het souper met ons gebruiken?" verlegen. „Een heer, als ik het zo „Dokter Witherby stond op het mag uitdrukken?" punt weg te gaan," zei mevrouw Peacock. „We mogen nooit vergeten. „Dat mag je zeker, ouwe jongen, dat hij een drukke praktijk heeft." dat ma£ zeker' zei de heer Pea- 'T-..1Ï-, ï-oni- Vicock. „Dat recht kan geen mens je •niÏÏitï?ÏL L Wtelmw ontzeggen." Hij wierp zijn vrouw een SSfm miïhi nao, h mcie?el's ge" milde blik toe. „De hemel verhoede. SS,.?h.°, 1 v"ders on" lieveling, dat ik me in een nrivé- vid.1 ik dSkre, wifbe h discussie zou mengen, vooral ais ik T r,iet hel voorrecht heb te weten waar mevïouw Peacock^ uiteen te zetten haa'' op welke gronden u bezwaren tegen nurniet «loagen, sine die. mij maakt." „Laat mij éven uitleggenbe gon Witherby. •„Lieve hemel, wat is hier aan de hand?" vroeg meneer Peacock. „Als U mij niet kwalijk neemt, dokter,- zou ik nu graag alleen willen zijn met mijn man en mijn dochter." „Dat waardeer ik ten zeerste. Maar tóch moet- ik u verzoeken mij eerst „Een andere keer. Er begint iels bij me te dagen. De belangrijkste conclusie die ik hier voorlopig uit trek, is dat mijn vrouw advocaat had moeten worden, indien haar sekse zulks had toegestaan. Kom mee. te vertellen waarom u mij zonder Witherby. Je hebt. nu lang genoeg in meer afwijst. Een dergelijke uitleg de beklaagdenbank gestaan." Hij be- betu u nier alleen mij, maar ook geleidde zijn vriend naar de deur en Julia verschuldigd."zei luid; zodat allen het kónden „Heel goed."' zei ze ijzig. „Ik wil u horen: „Ik verwacht je woensdag- twee vragen stellen, dokter Witherby. avond, zoals gewoonlijk. Vergeet liet Bent u een jonge man? „Ik ben nog geen oude man, me vrouw Peacock, Ik ben kerngezond. En ik stam uit een familie van Methusalems," niet. En geen excuses." Een ogenblik niet Julia alleen, ge laten, zei mevrouw Peacock: „Je weet toch, lieveling, dat moe- „Toen mijn Julia geboren werd," der alleen maar aan je geluk denkt? kaatste mevrouw peacock terug, Jij bent het enige, dat mij in de „was n al een volwassen man. Ik wereld is overgebleven. Behalve je geef deze gedachte aan u en Julia vader," voegde zij er na kort na- ter overdenking, Mijn tweede vraag denken aan toe. .,En we hebben het zult u naar ik meen minder gemak- altijd goed met'elkaar kunnen vin- kelijk kunnen ontwijken. Bent u een den. nietwaar?" gelovig christen?" t)ja mama." Julia hield haar adc-m in. .De „je ziet uu toch zelf ook in, liefje, vraag trof haar op een kwetsbaar dat het-niet zou kunnen? Ik verwijt punt. Hoewel zij weinig van dokter je niets. kind. Je hebt je hoofd op Witherby's religieuze opvattingen 'hol laten brengen door een man dit afwist, was het een onderdeel van oud genoeg is om beter te ■weten- haar droom dat zij, als ze eenmaal getrouwd zouden zijn, hem op het (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1