Australië en Nederland Binnenkort advies over uitbreiding i SËËSlï Hel Madame Gres: mooiste mantels van Parijs CARO DU L-j Hoe liet de meisjes Peacock verder ging Klciureiatelevisie in Japan Vanavond Radio Verongelukte pianist van Oldenbarnevelt begraven Rapport opgesteld Leerplicht voor schipperskind Nog witter... Min.Klompé naar Helsinki stralend wit... zó was! Raadliuistoren van Hilversum wordt versterkt Mantelpakken TANDARTS-OPLEIDING Groningen vangt de in Utrecht afgewezenen op Iiat blaast huis op in SPROETJE SPAR J door GERALD DULLETT Dinsdag 4 augustus 19."9 tot het vernrh jittnV Het wii eeli levrml ZIJN Kliroiieiincn in handenarbeid in <lr SzekelvLulofe. die besrlirijvjuji heelt pegeven van Australiërs. Wonend in het tropisch n< conclusie was. dat de blanken er zninler van terecht li ren gen. Zij kunnen best men raad geven, maar voot ilc har<|p arbeid de mijnen zijn zij in bet algemeen niet gi zij, moet gutm kijken in Nnord-Austi van min of meer zware c<is. geloven wij, mevrouw gc en niet zeer bemoedigende.' iet leven en werken der blanke rdclijfe dec) van het land. Haar gekleurde werkkrachten weinig rulmiivislrerrn. toezicht houden, in hibrieken. on de akker of in ehiki. Wie het niet gelooft, zei de blanken alles zelf moeten doen omdat in het hele werelddeel in kom dingen uit Azië of Afrika worden geweerd. Het is een.aditergrond, die wel eens over liet hoofd wordt gezien wan neer net gaat om dé verhouding van dc Westelijkt landen lot de hall of eehee! koloniale of in elk geval achtergebleven ironische gebieden. Be- 1*1 - heel- Japan zijn precies zes par- sturen, administreren, toezicht houden, raad geven, niemand zal het belang 1 ticulieren die een ontvanger voor daarvan ontkennen. Maar het is alles /.inIons, wanneer geen harde handen- j kleurentelevisie hebben, zo meldt arbeid een economisch fundament legt onder de samenleving. En als deze het Amerikaanse weekblad TIME. Samenleving in beschaving rijkdom toeneemt ,nnet er een moment JJSSnS! j£&? b& komtn, waarop de hamlenarbeiders zeggen, de andere dingen ook wel te bereik van Tokio heeft de Nippon kunnen. Televisie Maatschappij onlangs kleu- Het besef, dat het zo zal moeten gaan, onthrcekl zonder twijfel niet in ren t\-ontvangers opgesteld, waar j ,i ,j- I .1 I .rj fi *-• u' i .1 honderdduizenden enthousiaste Ja- de verhouding van Nederland tot Westelijk Nrctilv-Ulmea. \eel sterker panneIS dagelijks twee uur tela- echter is het nog aanwezig bij de Australiërs, wanneer die rustig en rede- visieprogramma's in kleur kunnen lijk hun positie bepalen tot het grote eiland, waarvan het andere deel zien. Zeven jaar geleden, toen Nip- onder hun bestuur staat. De betekenis van Nieuw-Guinea als eerste ver-5?" Tel?vi®|e meii5ÏLaf I i t ,i i i dingen begon, volgde de i4-jange acdigingsiinie van hun land hebben zij in de laatste oorlog terdege leren directeur Matsutaro Shokiri hetzelf- kennen. Maar zij weten ook, dat het eiland onmogelijk alleen maar ver- I de systeem. Hij stelde in parken, dcdigingslinie ban blijven. etalages en stations 20(J Amerikaanse tv-apparaten op. Op het ogenblik, ftv I v r i i L" i. i— ii met vier miljoen tv-tocstellen in heel -ff^rrlE betoogt, dat Nieuw-Guinea geologisch bij Australië behoort en japan. maakt Nippon Televisie een V f niet bij Azië, eu volkenkundig bij Oceania behoort cu niet bij jaarlijkse winst van vier miljoen Azië, heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Doch in gulden. T i Voor de kleurenuitzendingen heeft Shokiri programma's van base-ball en judowedstrijden, aangevuld met o.a. de Perry Como Show ïn kleur. Hij rekent erop, dat de vraag die door zulke programma's ontstaat spoedig groot genoeg is om de prijs van een kleuren ontvanger te doen i dalen. Hij is van plan in heel Zuid- Oosi-Azië kleurénsitudio's te openen. u f I i i t S Shokiri zegt: „Ik wil dat Japan het etandig gaan wij niet m. Het leit is er eenmaal, zoals ook het leit er is, 1 eerste larid ter wereld is met kleu- dat Nieuvr-Guinea nooit blank kan worden. De Papoea's op dit eiland zijn ren televisie op grote schaal. Japan niet vatbaar voor eer opgaan in de. Australiërs, noch zullen zij ooit een ander soort Australiër» kunnen worden. Hier maakt men kennis met de grens der mogelijkheden voor Australië: en niemand kent die grens beter dan de regering ie Canberra. Wat blijft er onder deze omstandigheden vonr Australië anders over dan te streven naar een toestand, die Nieuw- Guinea niet van verdedigingslinie' tot springplank maakt? In Nederland is veel misverstand aanwezig over de houding van Australië. Merkwaardig is dat wel. omdat de politiek van Australië in het Nederlands-Indonesisch conflict na de oorlog toch zo duidelijk heeft be- wezen, hoeveel meer prijs Australië stelt op een goede buur dan op een verre vriend. Te Canberra ziet men zonder twijfel liever Nederlanders op Nieuw-Guinea dan Indonesiërs, zoals men er ook liever de eigen macht handhaaft dan het hewind aan de inheemsen overdraagt. Maar men is er zich tegelijk diep van. bewust, dat een door een vriendelijk gezinde in- heem se' regering bestuurde staal het beste is, wat van de toekomst mag ■worden gehoopt. niet bij Azië, eu volkenkundig bij Oceanic behoort cn niet bij Azië. heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Doch in Australië schiet men daar al heel weinig mee op. Waar het op aan komt is, dat blanke soldaten op enig tijdstip misschien Nieuw-Guinea wel kunnen verdedigen, maar dat blanke groepen Nieuw-Guinea nimmer kunnen bevolken, 2oals ze dat b.v. Tasman je en Nieuw-Zeel and hebben gedaan. Wat de Australiërs in het Noorden van hun eigèn land al niet goed meer gelukt, boeven zij in het tropische oerbos van Nieuw-Guinea helemaal niet te proberen. Australië is een land van blanken. Op de vraag of dat goed is of ver- i moet Amerika op dit punt voor zijn". I Aldus TIME. ff.no solostemmen, gemengd koor, orkest orgel van Joseph Haydn. 10.30 AVRO. Het Gaudeamus Kwartet speelt het kwartet nr. 2 in D g.t. van Borodjlen. 11.17. AVRO. Werken van.Ger.shwin en Menottl gespeeld door het XBC-Sym- fonie-orkest o.t.v. Stokowskl (gr.). LICHTS MUZIEK K.45 KRO. Cabaretliedjes. 8.05 AVRO. Nieuwe lichte grammo foonplaten. 23.15 KRO. Nieuwe lichte grammo foonplaten. OPERA GESPROKEN WOORD 7.0(1 AVRO. Gesproken brief uit Parijs van Jan Btusse. T elevisie Om half acht begint het internatio naal agrarisch nieuws, ent acht uur ge volgd door Journaal en weerpraatje. De NTS heeft van de producent van de fitm ..Het wonderlijke leven van Wil lem Parel" geen toestemming gekregen vonr het vertonen van deze film. ïn plaats daarvan wordt vanavond VOO)! bel totstandkomen op de duur van zo'n regering willen del J^AVro. Zwerftochten door opera- Australiërs niet ongaarne samenwerken met Nederland. Maar zij I hoorspelen denken er geen moment aan, onder de blikken van een argwanend! jd^tèrH5 olm'E %a" het hoor* Azië zicfi op leven en dood met de Nederlanders te verbinden tegen een mogelijke aanvaller, die alleen maar Indonesië zon kunnen zijn. Wij hebben reeds enige malen eerder vastgesteld dat, indien Nieuw-Guinea in de souverei n i tcit so verd rac-li t betrokken was geweest, Australië daar geen bezwaar tegen zou hebben gemaakt, ook al vond het dat misschien minder prettig. Er is geen reden om aan te nemen, dat sindsdien in zijn standpunt verandering is gekomen, De-Australiërs gaan zich niet compromitteren in de ogen van de Indo nesiërs en de andere Aziatische volken door nu ostentatief met Nederland piajll5 gemene zaak te maken. Wie bet anders had gedacht,, geeft alleen maar tnond ..Der leizte Maim" met in de blijk, onvoldoende werkelijkheidszin te. bezitten. Het zwak. bevolkte Austra- j hoofdroHe^Han.wrs, Romy Schnet. ïië zal-alles nalaten wat het in moeilijkheden met Azië kaii brengen. De Nederlanders kunnen uil Nieuw-Guinea vandaan, maar de Australiërs willen zich in Australië handhaven. Premier. Menzies, die binnenkort Indonesië bezoekt, beseft maar al té goed. hoezeer de veiligheid van zijn land mede afhankelijk is van het be houd van goede betrekkingen tussen Canberra en Djakarta. Een vriend schapsverdrag zal hij zonder twijfel als een succes beschouwen. Voorlopig blijft Australië de Nederlandse aanspraken op Westelijk Nieuw-Guinea wel steunen, maar het is duidelijk, dat op langere afstand Australië zijn gevoelens jegens onslaitd .liever uitdrukt in het bntvangeu van veel Nederlandse immigranten dan in het zich stellen achter de Nederlandse N'ieuwiGuinea-politiek, die in zovele* lauden (terecht ol onrechte) als „koloniaal" geldt. AMSTERDAM. Het stoffelijk overschot vaa de heer J. G. van Diepenbeek, die op 24 juli aan boord van het m.s. Johan van Ol denbarnevelt tijdens een storm voor de kust van Australië is omgeko men, is in Melbourne ter aarde besteld. Talrijke bemanningsleden en passagiers woonden de plech tigheid bij. De kapitein, do heer P. A. de Groote en de scheepspredi kant hebben aan het graf gespro ken. De 55-jarige heer Diepenbeek is om het leven gekomen, toen hij tijdens de storm bezig was niet het vastzetten van enkele buitenramen van de bioscoopzaal, die waren los geraakt. Hij gleed uit, werd te gen de VENLO. Binnen afzienbare tijd zal aan de minister van' Onderwijs, een rapport over de instelling van leerplicht voor schipperskinderen worden aangeboden. Dit rapport is opgesteld door een commissie, waarin vertegenwoordigers van scbippersorganisaties, vanhet on derwijs, van de vakverenigingen en van werkgeversorganisaties zitting hebben. De heer A, A. Kleijn, directeur van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart, deelde dit gisteren mede in zijn openings woord voor de 35ste vakantiecursus van het K.O.F. (Advertentie l M.J SCHIPHÓL. Mei. dr. M. A. M. Klompê, minister van maatschap pelijk Werk, is maandagavond met het toestel van de Finnair van Schiphol naar Helsinki vertrokken. Minister Klompé zal woensdag in de Finse hoofdstad het congres van de internationale federatie van vrouwelijke academici openen met een rede, getiteld „Vrouwen in het politieke leven". Mej. dr. "KJompé jcheepswand gesmakt er is in de eerste jaren na de oor- stond een storm met windkracht 10 log voor Nederland lid van het be- en is kort daarna overleden. Tij- stuur van deze internationale fe- dens dezelfde storm hebben tweederatie geweest. Een Nederlandse stewardessen een enkel verzwikt, j delegatie woont het congres bij. Drie passagiers liepen builen op cn j Minister Klompé keert donderdag tien anderen schaafwonden. naar Nederland terug. Vervolg i'au pa:*» I vrees voor diefstal van modellen en de zoom tot strompelrokken. De i taille is iets. maar niet veel, ver- I Iaagd. Zijn avondjaponnen reiken tot de grond. Grijs, beige, bruin, zwart behalve waterdicht is, wordt wel be- wezen door het feit, dat tijdens een show voor inkopers van Lanvin Castillo een vrouw op heterdaad be trapt werd en gearresteerd, want modediefstal is zwaar strafbaar in Frankrijk, bij het maken van schet sen, Op haar hotelkamer werd nog een groot aantal andere schetsen aangetroffen! Het fluwelen gordijn van de haute couture blijft bij Givenchy en Balen- ciaga voor de pers dan .weliswaar nog gesloten, maar dat neemt niet weg dat "er via de talrijke inkopers die, door middel van het betalen van een flink bedrag, wel binnen mogen komen; wel het één en ander naar. buiten doordringt. En de com mentaren waren enthousiast. „Een briljante, draagbare collectie" zei men. Beide ontwerpers houden zich aan de korte rokken, enkele .centi meters onder de knie. De tailleurs bij Givenchy hadden half lange jas jes, ten hoogste 60 cm. Ze hebben brede schouders, en zijn van voren vaag getailleerd. Ook hier veel om keerbare en met bont gevoerde jas sen, niet zeven achtste zoals bij Dior, meestal wijd'en met brede schou ders. Er zijn veel deux-pièces, veel tunieken, vaak met ceintuur, en jersey is het meest geliefde mate riaal voor jurken voor overdag. De avondjurken hebben vaak een rok, die van voren kort en van achteren lang is. ren zowel bij Givenchy als bij Balen- ciaga, met fellere kleuren, o.a. pur perrode nuances, voor de meer ge klede modellen. Al met al zijn er dus. vnor de inkopers die weten waar het mode nieuws te halen is, genoeg nieuwtjes in Parijs. Dat de cape-jassen, de bredere schouders, en de wat langere tailleur-jasjes erin. zullen gaan, daar twijfelen we niet LONDEN. Een tentoonstelling vnn schilderijen van oud-premier sir Winston Churchill, aic.de afgelo pen vier en een halve maand in de Londense Royal Academy te zien is vgeweest, heeft bijna 142.000 bezoekers aan. En wat de roklengte betreft: of j getrokken. Slechts eenmaal heeft een het knieën tonen zal worden of een een ma nsten toonstelling in het ge- verlenging van de rok, dat zullen j noemde museum, meer belangstelling we maar afwachten. (getrokken. BAGDAD, In Irak is een com-! PARIJS. Brandweerlieden, ge- missie onder leiding van de minister j steunt! door militairen en polme- van Staat. Foead Aref, in het leven geroepen om een bedrag van hon derduizend gulden bijeen te brengen ter schadeloosstelling van de slacht offers van de ongeregeldheden in Kirkoek. mannen, zijn er maandag na twee en een halve dag in geslaagd, een bos brand ten zuiden van Draguignan. aan do Franse Rjvièra, te blussen. In totaal werd ruim 2.800 ha bos ver woest. HILVERSUM. B. en W. vra gen de gemeenteraad een krediet van vijftienduizend gulden, welk bedrag zal worden aangewend voor versteviging van de Hilveisumse raadhuistoren. Er zijn reeds in fe bruari 1958 drie verticale scheu ren ontdekt in dit belangrijke on derdeel van Dudoks schepping toen een Rotterdams ingenieursbureau advies uitbracht inzake de moge lijkheid van het aanbrengen van een carillon in de toren. Vnorzienina is niet dringendvoorkant. Hij is dol op franje cu noodzakelijk." maar B. en W. ach- j zakken uitbreken vrijwel nooit, ten het toch gewenst betonnen] Zijn jassen hebben een cape-lijn. ringbaiken aan de binnenkant van Er zijn veel eenvoudige jersey jur- de toren te doen aanbrengen. ken, een enkele keer ingehaald aan BALENCIAGA bracht twee. soor ten mantelpakken. Sommige hebben korte jasjes, van achteren blousend in de taille, van voren nog korter. Maar er zijn ook pakken met vrij lange jasjes, tot 70 cm. met een age aanduiding van taille aan de DEN HAAG - - De commissie spreiding hoger onderwijs zal bin nenkort advies uitbrengen over de vraag of de studiemogelijkheden voor de opleiding tandarts moeten worden uitgebreid. Dit blijkt uit het antwoord van de ministers van Onderwijs, Kunsten en slechts 35 zijn toegelaten. Tot het klinische deel van dc opleiding kun nen slechts 70 studenten worden toe gelaten, hetgeen bij een studierende ment van 80 procent, correspondeert met 85 eerstejaars studenten. Voorts deelden de ministers mede, dat de rijksuniversiteit van Gronin gen zich bereid verklaard heeft de studenten, die in Utrecht niet ge plaatst kunnen worden, op te nemen. Tot nog toe werd aan 40 personen in overweging gegeven zich tot de universiteit te Groningen te wenden. 15 personen hebben dit gedaan. Men neemt aan, dat in Groningen geen Wetenschappen eu van'Sociale Za- enkele student zal behoeven tc wor- ken en Volksgezondheid op schrif-den teleurgesteld. WE POLWE-AGÉWEN DÉNKEN EG'N MOORU>ENAA% VER- Um. MAAR ZE MAKÊN N VE05ISSINÖ peec lEé AIAJ'J, KLETSMAJOOR weer cm er wer JE PRAATJES MOOI INGEWERKT U HEBT vtRMOtDtlUK DE REDEN VAN ONZE KOMST VERKEERD MAJOOR. MAAR BEDANKT VOOR DE INLICHTING VOOR PE WETZ'JN WE NATUUPl'JK FOUT, i MAAR HEUS, PAT SPELEN HiER HA£? NIET VEELOM T LUt: WE DECÊN HET MET WAT6QE0E VRIENDEN ONDER ELKAAR EN eiöENL'JK M££R VOOR DE AA<?Dtö HEID SEN JE HELEMAAL 6£ WORDEN. JUMBO. EH SEöRUP V HEBT U CWN NfEfl..? telijke vragen van het Tweode Ka merlid. de heer Van Licnden (Pv.dA) of het juist is, dat aan de rijks: universiteit van Utrecht slechts 8o eerstejaarsstudenten voor de tand heelkundige opleiding konden wor den ingeschreven. Het Kamerlid had voorts gevraagd of de opleidingsmo gelijkheden in deze tak van weten schap niet moeten worden uitgebreid, gezien het tekort aan landartsen in is land. De ministers bevestigen, dat er den teleurgesteld. Na ontvangst van het rapport van de commissie spreiding hoger onder- I wijs zal de regering zo spoedig mo- j gelijk haar standpunt bepalen. Inmiddels is de minister in over- jeg getreden, ten einde op korte Ier- i mijn als eerste maatregel de capa-1 citeit van het tandheelkundig insti- tuut te Groningen, welke thars1 slechts de helft van de optimale ca- paciteit van 70 studenten in het kli- i nische gedeelte van- de studie be draagt, te doen verdubbelen. Jl/fOCHT ooit iemand u uitnodigen, 1" een bauxietmuu te komen zien, zeg dan op beleefde doch onwrikbare toon: ,j$een, dank u". Ik heb dit namelijk verzuimd en kan u dus, door ervaring geteisterd, uitleggen waarom u zo'n uitstapje rot elke prijs moét zien te vermij den. Bauxiet is een erts, dat zich i?i de bodem, van Suriname bevindt, - Watin en er -precies mee doen kan, weet ik niet, maar ik vertrouw, dat het enig nut heeft, anders zou da moeitedie ?ncn zich getroost om het op te deiven, onverklaarbaar zijn. En men getroost zich moeite! In de buurt van Paramaribo heeft de Bittiton twaalfhonderd n(juere mannen aan het. werk. Dat men de plaats van hun' bedrijvigheid nadert feiiïi je zien aan dc weg, die een paarse kleur begint te vertonen. Spoedig rydt men een hek binnen en stopt voor een bouwwerk. Daarin zetelt het technisch, brein van de onderneming, een jonge, mijnbouwkundigeingenieur als mens een atïerüriendelijlcste natuur, doch als vakman een gevaarlijke fa naticus, Dit is bauxiet", zegt hij. En hy ïóyst verlekkerd op een ook al weer paarse steenklomp naast zyn schrijfbureau,. Voor een., leek is het mimisch moeilijk er geboeid naar ts kijken, maar het lukt vrij aardig. De bauxiet zo uerneem ifc ligt uerborgen onder een pakket kleien, zanden cn moerasgronden, te zamen aangeduid met de benaming deklagen. Zij moeten worden verwij derd. „Zk zat u tónen hoe dat gaat", zegt de ingenieur. Hij opent een kast en geeft-me een paar coquette kaplaarsjes, die tot even onder de knie reiken. Ik draag zo'n donkerblauw pakje-uoor-aUe- gelegenhedcn, Als ik de broekspijpen in de laarzen stop, •monstert de in genieur my met een lichte meewa righeid, die ifc pas later zal begrijpen. In-zijn .auto rijden we het terreijt op, dat steeds drassiger wordt. V/e pas seren dumpwagens, enorme, op mans hoge. rubberbanden voortwaggelende vehikels, die veel weghebben pan prehistorische monsters op de maan. Eindelijk stopt de auto en stappen toe- uit. We staan voor een gewel dige hoeveelheid paarse blubber. „Volgt u mij maar", zegt de in genieur. Hij daalt vastberaden in de smeer boel af en beg int zich met onduide lijke bestemming, voort te bewegen. Achter hem, tracht ik het zelfde te doen, maar ik zak onmiddellijk tot over de knieën weg. Als ik mijn linkerbeeji te voorschijn trek, blijft de kaplaars achter. Ik stap er weer in. Mijn broek is nu tot de dijen ge heel paars. En voor mij uit wan delt de ingénieur «erder met een onbegrijpelijk gemak. Hij is nu bij een hoge b lubberberg gekomen, draait zich oni en wenkt. „Jk Jcom", roep ifc. Ik weet nog wel niet hoe, maar met de verbetenheid van iemand die nu eemnaal a heeft gezegd en nu ook de rest van het alfabet moet accepteren, strompel ik voorwaarts, wegzakkend, soppend, en meestal nog nét mijn evenwicht betoarend, Tic zeg: meestal. Een keertje ben ik gevallen, waardoor ook mijn beide handen met een paarse korst zijn overdekt. Aldus beslikt, sta ik', ein. dclijk naast de ingenieur. Ik neem aan dat hij mij nu iets ral gaan uitleggen, maar dat is ntet het geuat. Na een kort knikje draait hij mij de rug toe en begint de blub ber berg te bestijgen. Ik sta halverwege en weer tot aan de knieën verzonken,, als hy de top heeft bereikt. „Komt u?" roept hij. „Nee", schreeuw ik, „Waarom niet?" vraagt hy. „Ik vertik ?xet", zeg ik.' Hij daalt af en verklaart spijtig: „Wat jammer. Daar op de top had u zo aardig kunnen zien hoe toe zo'n terrein nu afgraven Maar ik glibber grimmig "zwijgend tnijrc weg terug door de paarse het vóór het leven geladen met een on geneselijke rancune tegen bauxiet. KRONKEL VICENZA. De politie heet weten uit te vinden wie het huisje van de mijnwerker Silvio Crestale heeft op geblazen. Het was de familiekat. Deze moet bij het rondscharrelen in de kelder een pakje- slaghoedjes met veertig kilo dynamiet, die Cres- tale bij zijn werk gebruikte, hebben laten ontploffen. Er was toen het ge beurde niemand thuis, behalve de kat. De hele familie van Crestale, op de kat na, is daardoor gespaard ge bleven Maar het huisje Jigt in puin. HÊTMOtrU NU DUiDOUKZUN DAT DÉVCRKLflRlNöCN VAN DCJ0N6LN AÜJN CLIËNT VRiJPLEirtN. CêN VAN DlC TWEt'MflNNCN Ot WtRKËL'JKt MOORDENflflPJKHCB HET &ÊWU2 DAARVOOR VANMORÓÊN VAN H£I LABORATORIUM 0NTVAN6CN DANKU. IK KAN U D£ VOLiÉDfóC AANWIJZINGEN 6EVEN T£6£N DE ECHTÊ MOöRDtNfiflRi IKMOarDlE TWEE. MANNEN LATEN ARPE5TË- REN.tDcLfitHTBAfZE.tfftólK U EN D£ AANKLAGER THflfO EÊ.N 06ENÖUK 5PRCKÊN IN UW KAMcP? U HEBT GELUK WAT UW CLIËNT DEtREFT, ME neer Plint ik TREK. DE AAN klacht W!lDtVERDEDIGER ZO VRIEN DELUKZUN ZUN H00G5T ONÓEBRUIKÊL'JK ÜEDRA6 TE VERKLAREN 7 HÊT6AAT 5LECHT5 'Gerechtigheid' TzEGHMS.HoezrrwT „MMROPHETKRï TVEK€ 03EKBUK. LAAT D£2£ ZICH LEpeR-ONT- FUTSeLEN KICK HEEFT DÊ SMMK TE PAKKEN HV IS ECHTER NIET ZO PCM OM HgnD**' NIEUW MÊT EEN LAN6£ D MB£C~Ü PROBEREN. 20IET5 LUKT ZODEN £JjT|UV5DE BEURT MN P£ K/£7G^A-AANHAN6 CM Tg JUICHEN/ EN AAN OOM FERDiNAND OM,DE IMHÜUD VAN ZVN MACHTIGE LONGEN DOOR Dc TOETER IE PERSEN ?v 1/ OFHEBJCD-R TWEEMAAL ACHTER EUWK.Hy'TRACHT HANS WEER IN S3\l AANVAL T6 BETREKKEN.* HEöiK brief, die met koninklijke minzaam heid aankondigde dat ze een paar dagen zouden komen logeren, waar bij als vanzelfsprekend werd aange nomen dat Catherine met dit voor uitzicht in haar sas zou zijn. En dat was ook eigenlijk zo: want al was haar voorpret enigszins ge lardeerd met vrees, ze was graag bereid zich met het bezjvk te laten vereren, omdat het bete •:nde dat de familie haar had geaccepteerd. Ze wilde niets liever dan haar plicht doen tegenover Robert en ze ver winnen van "ècn werkelijk respec- langde vurig naar een gelegenheid tabei en geschikt jongmens, je vader om haar gastvrijheid ten toon te en ik je nooit in de weg zullen kunnen spreiden en tevens een wei nig op te scheppen met haar cnar- mant en intiem Regency-huis, dat zoveel eleganter en geriefelijker was Maar Goddank is het gevaar nu be-- zworen. Heel gauw. liefje, veel vlug ger dan je denkt zal je weer de oude zijn, opgewekt als vroeger. Moeders enige verlangen is immers, jou een gelukkig en nuttig leven te geven; maar als er ooit een tijd komt dat je mij niet meer nodig meent te hebben, dat je het buiten mijn liefde en zorgen kunt stellen, zal ik mij daar zeker bij neerleggen, mits hel maar om jouw geluk gaat. Je weet toch, dat mocht je ooit de liefde staan?" Julia zei: „Als u het me niet kwa lijk neemt, mama, zal ik er niet meer over praten." Ze rende de kamer uit. dan de weelderige "Victoriaanse villa in Richmond, bewoond door de drie dames Perriam met hun gevolg van bedienden. Niemand minder dan Nash had Grove Crescent ontworpen: een zich herhalend patroon in een zuivere halve cirkel geplaatst van huizen, waarvan de ramen aan de voorzijde uitkeken op een kleine, ingesloten gemeenschappelijke tuin. vaarvan iedere bewoner een sleutel „Nu moest je me maar eens mee nemen voor een bezoek aan dat park van jou, kind," zei Mercy Pcrriam, de'tante van Robert Crabbe. Haar toon was vriendelijk en tege lijk bevelend, de toon van iemand die gewoon is haar eigen zin door bezat. Dc hggutg was naar Cathon- te drijven en niettemin weet dat er ne's mening voortreffelijk. Ze woon- altijd pen oppositie bestaat, die dient de in het hart van een metropool en te worden uitgeschakeld. toch temidden van een haast lande- Met stralende blikken, rose wan- lijkc rust. Het verleidelijke gewoel zen, van enkels tot kin in. zwarte van de grote stad lag maar eon paar tafzij gestoken en met een wit ge- straten ver. De mooiste winkels steven mutsje op, symbool van waren lopend in een oogwenk be- ouderdom en autoriteit, zat zij sol- reikbaar en met een rijtuig was je m datesk rechtop in een hoge leunstoel korter tijd bij een theater eén van in de erker van Catherine's voor- de vele, waarnaar Robert haar ge- kamer: een enigszins ontzag wek ken- regold meenam -7- dan je thuis nodig de figuur en toch de tot dusverre had om van huize Peacock in Lut- innemendste van Roberts nog in terfield te komen. Robert kon Lm- ieven zijnde familieleden. Vergezeld coins Inn Fields in vijfendertig mi- van de oudste van haar twee doch- nu ten bereiken, waartoe hij eerst ters was ze pas een paar uur geleden naar .Oxford Street liep en dan al- gearriveerd, voorafgegaan, door een daar op de omnibus stapte. En net park, dat tante Mercy nu met een bezoek wilde vereren, lag binnen een steenworp afstand van Grove Crescent, gesteld dat de steenwerper een kampioen was. „Mijn park is het eigenlijk niet, tante Mercy," zei Catherine, terwijl ze kuiltjes in haarwangen trok. „Maar móói is het wel." 'Het was inderdaad een geliefd toevluchts oord van haar. Zelfs het overweldi gende geluk met Robert te zijn ge trouwd en de roes van het leven in ecu grote slad, konden niet verhoe den dat ze soms eensklaps onweer staanbaar naar groen en ruimte en een hemel zonder schoorstenen ver langde. „Natuurlijk niet zo mooi als het uwe in Richmond." voegde ze er bescheiden aan toe. „U moet nie* te veel van verwachten." n „Laat me dat zelf maac uitmaken, zei tante Mercy. „Dot! Haal mijn hoed." - „Vandaag niet, lieve," zei tantes dochter zalvend en moederlijk. ,J3at zou niet verstandig zijn. Moeder is geweldig voor haar leeftijd," legde ze aan Catherine uit. „Ze heeft nog al haar vermogens, al is ze soms een beetje vergeetachtig. Maar nu is het tijd voor haar middagdutje, zei juffrouw Ferriam nadrukkelijk en op luide toon. Ze glimlachte en raakte zachtjes haar moeders ge vouwen handen aan. „Even slaap jes doen, lieve." „Schei uit met je flauwiteiten! snerpte tante Marcy. „Ik wil naar dat park van haar." „Zie .ie wel?" zei Dorothy Fer riam. „Ze is zó koppig als ze zien goed voelt. En dan. dat is begrij pelijk, raakt ze oververmoeid. Als we thuis zijn hebben we natuurlijk onze rolstoel..-" „Zanik niet over rolstoelen, zei tante Mercy „en doe niet of ik doof ben, want dat ben ik niet, Ik heb een paar stevige benen, of niet soms? Toen ik een meisje was kon het ons geen barst schelen dat toe te geven," voegde ze er aan toe, zichtbaar voldaan over haar eigen onwelvoeglijkheid. De preutse blik ken van haar dochter op zich ge richt ziende, sloot ze haar ogen en mompelde quasi in zichzelf maar pijnlijk duidelijk: „Oliedom, precies haar goede vader." twordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1