Hartelijk afscheid van Nixon in Polen Verdere financiering Nw.-Guinea-expeditie thans geregeld WHK GODWIN! SPROETJE SPAR liegverbocl opgeheven Vanavond TV-program van Morrow krijgt andere vorm Vechtpartijen in Venezuela Bij overval 45 'apoea's sredood Djakarta boos op Menzies Steven Rockefeller trouwt 22 augustus Op laatste dag bezoek aan ghetto Automobilist aangehouden Nederlander bij Ziirich omgekomen 4-vouciige combinatie, een wetenschappelijk succes! Afrikaans overleg in Liberia Ckefariaie.4- WoensdagS augustus 1959 Marine-helikopters DEN HAAG. Het vliegverbod voor helikopters van de Marlne- lucbtvaartdienst. dat werd uitgevaar digd na het ongeluk met de Sikorsky S-55 Delilah op 7 juni by Den Hel der .is ingetrokken. Het ongeluk met de Dehlah. waarbij drie mensen om het leven kwamen, was te wijten aan een lek in de hy draulische leiding, waardoor de be sturing is uitgevallen, zo is komen vast te staan. De overige helikopters van de MLD zijn na het onderzoek allemaal grondig geïnspecteerd en zullen na enige controle vluchten weer nor maal in bedrijf worden gesteld. (Van onze correspondent in New York) Edward r. murrows populaire TV-programma „Personto Per son" krijgt dit najaar een ander ka rakter. Tot nu toe bestond het uit interviews niet bekende Amerikaanse kunstenaars. geleerden. politici, sporthelden en anderen. Murrow in terviewde hen vanuit de studio, vanwaar hij hen in hun woningen kon gadeslaan. Een grote attractie was, dat men.de geïnterviewden er bij „onder ons" zag en een indruk kreeg van het interieur van het huis, hun smaak en hun hobbies. Het programma gaat nu ook inter views brengen uit het buitenland, te beginnen met Europa. Murrow is voor een jaar met ver lof gegaan en tijdens zijn afwezig heid worden de interviews afgeno men door Charles Collingwood. Zijn bezoeken aan uitgekozen personen worden op film of video-tape vast gelegd. ERNSTIGE MUZIEK 7-55 NCRV. Het Radio Filharmonisch Orkest o.I.v.'Bernard Haitiuk m.rn.v. Ander Fotdcs speelt werken, van We- ber en Beethoven. 11.30 VAItA. Muziek In Miniatuur III. LICHTE MUZIEK 7.00 VARA. Vakantietrip per mjcro- grocf. Lichte grammofoonplaten uit vele landen. 8-05 VARA- ÏUetropoIe Orkest. 9.50 VARA. Latijnse klanken. JAZZ 11.30 VARA, Stan Kenton en zijn orkest (gr.). REPORTAGES Tussen 7 00 en 7.30 wordt het VARA» programma onderbroken voor een reportage over de finish van de wie lerwedstrijd voor profs „De acht van Chaam". 7.30 VPRO. Twee reportages: „Een ezeltje voor prinses Irene" en „Jon geren In Israel". 8.45 NCRV. Laatste aflevering van Alfred van Sprang's reportage over de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte. Televisie Na het NTS-journaal e» weerover- zicht brengt de NCRV het laatste llltn- verslag van Alfred van Sprang over de expeditie naar het Sterrengebergte op Nlenw-Guiiiea. „Hf kan toveren" heet de tekenfilm- fantasie van Walt Disney ln de scrio „Disneyland". Om 9.15 „Jantje lacht. .Jantje huilteen zonnige zomerdocumen- tairc waarin de tere kinderziel met lichte voeten wordt getreden. 9.4Q Orpheus", een. verhaat van L. A. G. Strong wordt voorgedragen door Paul Steenbergen. CARACAS Bij gevechten in Caracas tussen de politie en circa 5.000 werklozen zijn dinsdag twee politiemannen om het leven geko men. Meer dan 20 burgers moesten in ziekenhuizen worden opgenomen. De relletjes braken wit nadat be kend was geworden dat de regering haar plannen om de werklozen op korte termen helpen, had opge geven. Soldaten hielpen dc politie bij het herstellen van de orde. Later werd door dc politie de noodtoestand uit geroepen. tanks trokken een kordon rond het paleis-van de president nadat er uit de menigte een „Molo- tow cocktail'' naar het parlementsge bouw was geworpen. President Betaneóurt heeft na een bijzondere bijeenkomst van het ka binet meegedeeld dat hij in een radiorede ingrijpende maatregelen zal afkondigen tot herstel van de orde. „Ilé. (laar ligt naders hoofd los op liet strand", dacht de uijfjari-- ge David Vanghan enige dagen ge leden. De bekende zanger 'Éranfeze Vaughan had echter een p rap je uifpehaald en zich zoda nig „inpeyriiuen". dat het wer kelijk leek ,,of hij zijn hoofd Jcuujt was", Zoonlief vond het wel grappig zo te zienm MADRID. Een Spaanse vissers boot uit Bilbao heeft bij dè Franse kust 'n sigaarvormig voorwerp van 18 m. lengte en een grootste breed te van 2.40 meter opgevist. De autoriteiten trachten uit te zoeken waar het voorwerp vandaan komt. DEN HAAG,- Vijfenveertig Tjl- tak-JPapoea's zijn onlangs gedood, toen zij in de buurt van Kepi in Zuid Nicuw-Guinest onverhoeds overvallen werden doer een groep bewoners van het Flassengebied bij de Oba-rivicr, zo wordt uit Hol- landia bericht. Van de daders kon den tot dusverre 34 man gearres teerd worden. De Tjitaks^ die wonen in onbe- stuurd gebied bij WiJdemansrivjer. waren op eigen initiatief op weg naar Kepi in de onderafdeling Map- pi gegaan, om contact 'met het be stuur te zoeken. Onmiddellijk na het bekendwor- den van -de bloedige overval heeft het bestuur politieversterkmg naar Kepi gezonden. DJAKARTA. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft dinsdag de ambassadeur van Australië in Indo nesië, Lawrence Mcïntyre, ontbo den op zijn ministerie, teneinde opheldering te vragen over de ver klaring van de Australische pre mier Menzies over Nieuw-Guineas Menzies zei zondag voor de Australische televisie te hopen, dat Nieuw-Guinea eerlang zelfbestuur •zal verkrijgen. Na het onderhoud met Mclntyre verklaarde dr. Soebandrio tegen over journalisten, dat de ambas sadeur- niet kon zeggen of de pers berichten over Menzies' rede juist waren. Soebandrio verklaarde, echter, dat Indonesië Australië heeft aange maand, eeh politiek van „handen- af" ten aanzien van West-Irian te voeren, Hij voegde eraan toe: „De belan gen en de veiligheid, zowel van Oostelijk Nieuw-Guinea (het Au stralische deel') als van hét Austra lisch. continent zullen .veiliger zijn, wanneer West-Irian weer onder In donesische söuvereiniteit zal zijn gebracht".. "Y KRISTEANSAND. Het huwe lijk tussen Steven Rockefeller en Anne Marie Rasmussen is vastge steld op 22 augustus en zal door de ouders van de bruidegom worden bijgewoond, aldus heeft het verloof de paar op een persconferentie mee gedeeld. Het aantal genodigden zal „betrek kelijk gering" zijn. bieden. Nixon nam het glimlachend in ontvangst en gaf het kleine Poolse meis.' - een presentje, eon ballpoint met .inscriptie, terug. Het publiek glimlachte en applaudisseerde. Nixon riep in het Pools tegen ben:..,Lang leve de Pools-Amerikaanse vriend schap". A ntieenmit^ 1T1 en 3650 meter boete!' ongeveer 50 i XL LlLLUlUltv AAL meter lager dan op de kaart staa aangegeven. Van bijzondere vond tJ^ll slcn is seen melding gemaakt, nouancua De biologen, de zoölogen Vervoor; Staats enVan Heijningen en d 1 (botanici Kalkman en Van Zanten e; Ono-pneht de landbouwgeoloog Reynders kwa KpjL'i Iwll t men niet verder dan ongeveer 2.30 i mMpi' nn r!*» zuid hel line van d -na aanrijding DELFT Naar aanleiding van hei dodelijk ongevai in Delft, waarbij de 43-jarige mevrouw A. van Heye- noort, die bij haai'. 13-jarig dochtertje achterop de fiets zat, om het leven kwam, is gistermorgen de bestuur der van de auto aangehouden die by dit ongeluk betrokken was. Hij was na het ongeval doorgereden. Vol gens de verklaringen van het meisje zou zij een duw van de auto hebben gekregen. In hoeverre dit juist is, moet nog worden onderzocht. VOORTHUIZEN. Bij Sarnen in Zwitserland, in de omgeving van het Vierwoudstedenmeer, heeft zich zoals eerst nu békendgeworden is, zaterdagmiddag eeh ernstig ver keersongeluk voorgedaan, waarbij de 24-jarige heer A. Schans uit Baarn, onderwijzer in Stroe. werd gedood. Samen met een collega, die ge wond werd. de heer A. Kleijcr uil Voorthuizen, was hij per scooter op vakantiereis. De heer Schans 20u, aldus de eerste berichten van dc politie uit Ziirich. de scooter heb ben bestuurd. Hij moet met een op de weg liggend voorwerp in aan raking zijn gekomen, waardoor zijn voertuig slipte. LEIDEN Het bestuur van de Stichting: „Expeditie Nederlands Nieuw-Guinea" heeft met de heer C. Verolme, na het door deze ge dane aanbod, volledige overeen stemming bereikt over de verdere financiering van de expeditie. De door hem gestelde zakelijke voor svaarden zyn door het .stichtings bestuur volledig en met dankbaar heid aanvaard, aldus deelt bet be stuur mede. Wat het verdere verloop van de expeditie betreft kan worden ver meld. dat uitvoerige berichten zijn ontvangen over de zware tocht, die enkele leden det geologische groep, namelijk de heren Escher en Ver stappen, hebben gemaakt naar de Antares-toppen. respectievelijk 3380 (Advertentie l.M.) Vier werfceli/k betrouwbare middelen helpen elkaar en,doen wonderen! Een belangrijke ontdekking op geneeskun dig gebied is „synergtsnius". Hiermede wordt bedoeld de wederzijdse versterking van de werking van verschillende genees» middelen. De vier middelen verenigd ii* Chefarine„4"-elk afzonderlijks!beroemd» werken tezamen nog beter. Ze helpen vaak ook dan, wanneer andere middelen falen eitl doen werkelijk wonderen! m rjt /Hij zei dat beide partijen water in" hun wijn moeten doen en door bemiddeling van bevriende staten met elkaar moeten praten. De deelnemende landen zijn de Verenigde Arabischs Republiek, Libië, Tunesië, Marokko, Guinea, Ghana, Liberia, Soedan en Ethiopië. Bovendien is de voorlopige Algerijn se regering op de conferentie verte- 'genwoordigd. MONROVIA President Tubman van Liberia heeft dinsdag de confe rentie van negen onafhankelijke Afrikaanse landen te Monrovia ge opend met een verzoenende rede over het Algerijnse vraagstuk. Qoen wemeiijK wonneren i j WWSSftV CP P£ WA At? £OtV0£W da AP KG^fSïfZE geef het 5TOP TEKEN... - [nu weeru meteen waaromw we zullen mp* Ijk: GEEN HV&ZOEKINÖ WILDE, ÏÏTOCH DE ZAAK INSPECTEUR-VAHWE&E PE JMAAR i~£N£ 0£>OZ~\ CWIE1TE. MAAI? VGZOE&JBs ZOEKEN.... WAT |S Héa IK NI Ere TE ver-^ AM^ BEP6EN,ZEkEI? AS' \PETcR t?;8£ T«g«n pijnen«n giiee- Geschikt voor de qevseli^ste maeg, want die wordt fcestherind cfogr tel bestanddeel Ctiefarox» I KkY' 12M -S' p»* rj?i&g tew tmxpvsRMoeoeL'Jx. p PRAMEN M£T EÊM f MEI&JE DIT KtNöS - L 6c?ic»e öEVtucHr naai? r LONDEN. WÊ VERWACH TEN ELK 06EN&LIK &ERIEHT. J1W /WPS. GQNö 01£ K£R£L HÊtfr aippm ^ötBRUlKrOM Jou Vtf£öFÉ LOMteN NAAR 0£ UILÈN ROr^1. DRMD tN HtR£N VAN Y D£ jucy... De flflNKlHötR HELFT DLfiflNKLRCKriNüerÊOK.KeN, Her O MIJN PLICHT U Jt V£PZ0E.K£N THfifo HÊr"NierocHui.oi6" uir re. a ÓPREKÉNi Jr RUDTfö' •0£ flflNKLflótR Zfil JE WtL UERrÊLLEN WflflRÖM1 ^4 TLX.DltóeflRREiTCER- 0EMRNNÉN ZW 0NZL NltUWeiTfimNECHT £N 0£ MHIS 0I£ fUPPlf J H£EFrótl/0ND£NL^| WflflCOM Z'JN W£ öeflRREirteRo? jtttuNfONi NIKb MAkÉN! SN DE 31STe/MINUUT W15T DE I In D£425T£AtNUUT GIÜCH'-Ai/F-WWQOK EEN SLECHT \\GRePUANW,S NAAR. M WEGGEWERKTE BalTE0NDÊR5CHEP- \\EEN LMG SCHOT TEN EN OVER RCöFOEN VAN SPIL \\YAN DE2ELFPE..T OOCOHART EN KKPER Nt£LS04 IN \VSPELER 'Ii'WW&ÊW*-'7 rttf. -HET-Doa. ijjitS' mi'' "'"'""f -je&LtèFr.' rc*47_ F/er.. M*én speler UIT vorai, C KAN 2YN STENPEL OR HEI SPEL VAN ALZYN P1065- /WKER5 DRUKKEN POOR HET VOCKTOUftEMCC FALEN VAfJ MAMS VAN'THOF KAN VfCTORJA Nl ET OP VOLLE TOEREN DRAAIEN ER21T GEEN VERBANÜ IN-H£TTOAM/ PETB3G4' STANDERS HEBBEN DIT SPOEDIG ONTDEKT £N -HAASTEN ZICH OM ER. GOED GEBRUIK VAN TE VAAKEH 3>£ VICTORJA - VESTE KOMT ONDER. ZWARE PP.UK TC STAANPE GE- LVK£ STAND BLVFTDAN OOK NtETTO UNS GE- HANDfIMPDteeafl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1