CONSEQUENT PIJNLIJKE ZAAK Een staat trad de wereld binnen mmc-k mmm? mei is het iteupt de fóiééefc Jennen ÖpfSfRANK GODWlrJ: Hoe het de meisjes Peacock - verder ging Men legde zich te slapen op de grote weg' gips™ Safest ver. Gangrène-zaak beëindigd Shell Curacao bezuinigt Rus schreef boek over Abél Tasman SPROETJE SPAR Zaterdas 8 augustus 1959 U EEN stuk generaliteitsland, als zodanig kan nog altijd de Noordoost- polder worden aangemerkt. Aan het hoofd staat een door Den Haag aangewezen landdrost, die wordt bijgestaan door een gekozen' polder- commissie, welke echter uitsluitend adviserende bevoegdheden bezit. Het is geen fraaie toestand, en er zijn dar» ook reeds conflicten geweest omdat de .polderbewoners zich in hun rechten voelden tekortgedaan. De moeilijkheid echter is. dat de planologisch opgezette Noordoostpolder zich maar moeilijk laat inpassen in het organisch gegroeide Nederlandse staats bestel. Om een voorbeeld te noemen: in Nederland is een gemeente niet denkbaar zonder een toezichthoudend provinciaal bestuur. Dit betekent, dat toekenning van volledige gemeentelijke bevoegdheden aan de Noordoost polder niet mogelijk is zonder gelijktijdige definitieve of voorlopige inde ling bii een provincie. De grootste zwarigheden doen zich echter voor bij He gemeentelijke in deling. De opzet van de polder is bepaald door waterstaatkundige en een- nomische motieven: houd rekening met de ligging van de gronden en maak ze zo productief mogelijk. Aldus zijn de wegen op de kaart getekend en dc kanalen en de dorpen: zo zijn ook de kavel? tot stand gekomen, grotere cn kleinere, alle bestemd voor één boerderij. Daarna zijn de gegadigden voor deze boerderijen eri voor de bedrijven in de dorpen geselecteerd als betrof het pootgoed. Neen. wij willen niet kritiseren; wetenschappelijk is het een prestatie van belang geweest, ook door her feit. dat de bevolking in politiek en godsdienstig opzicht het gemiddelde Nederland vertegen woordigt. Het i« niet gering: maai nu ook staatkundig dc zaak haar beslag moet krijgen, dient men consequent tc blijven. DE gemeentelijke indeling van Nederland is nogal grillig: door vreemde grenzen en verschil in oppervlakte en inwonertal. In het Noorden des lands en op de Veluwc treft men zeer grote platte landsgemeenten aan; elders is dikwijls elk dorp een gemeente. De (vorige)-regering heeft, gelijk bekend, voorgesteld de Noordoostpolder in vier gemeenten Ie verdelen. Hel is een zeer eigenaardige -/.aak, deze po. ging tot politieke splitsing, nadat te voren de polder geheel ais een eenheid is opgezet. Nu kan aangevoerd worden, dat wanneer «Ie Noordoost polder cén gemeente werd. deze verreweg de grootste zou zijn in Nederland: iets afwijkends, tets ongewoons. De zaak is echter, dat dc polder Inderdaad ook iets afwijkends cn ongewoons is in zijn ongekende doelmatigheid en regel- matigheid, zorgvuldig overwogen cn tot uitvoering gebracht. Er U wel eens twijfel geuit. aar. dc juistheid van de poging, de Noord- oostpolder als geheel tot een stuk gemiddeld Nederland te maken. Wij willen op dit punt niet ingaan; maar bet i:- wel zo. dat voor verdeling in gemeenten overeenkomstig het huidig wetsontwerp eigenlijk alleen reden was geweest, wanneer de vestiging was geschied in'kwartieren, die elk één windstreek van ons land vertegenwoordigden. Nu dit bewust is nagelaten.' krijgt een politieke indeling in vieren het karakter van volslagen willekeur, i 3Ti alle opzichten in strijd met de tot nu toe aan de dag gelegde nauwgezette] vermijding van willekeur. Vandaar, dat wij het volledig een.s zijn met die Kamerleden.'die blijkens het Voorlopig Verslag vinden dat de Noordoost-] polder één gemeente behoort te zijn. Wij hopen, dat de nieuwe regering 5n hun mening gerede aanleiding zal vinden, het wetsontwerp te wijzigen. WANNEER minister Korthals verklaart, dat de gouverneur van Nieuw Guinea „fysiek" niet in staat is, een grondig onderzoek naar schending van het briefgeheim daarginds in te stellen, dan bedoelt hij daarmee vermoedelijk, dat dr. Plat.teel niet over de mensen beschikt, die voor zoiets bevoegd en genoegzaam deskundig zijn. Het lijkt daarom wel zeer gewenst! dat de in hoofdzaak juridische com missie van onderzoek, die thans wordt samengesteld, met een even welom schreven opdracht als bevoegdheid wordt uitgerust. In wat de minister meedeelde kwam iets te ostentatief tot uiting, dat alles geschiedt met in stemming van de gouverneur. Er lijkt derhalve uiige aanleiding tot de vrees, dat deze instemming nu juist niet neer geestdriftig is. Onbegrijpelijk is dit allerminst. Het is voor het hoofd van een stukje semi-koloniale samenleving niet prettig, dat hij op een bepaald (en zeer gevoelig) terrein een stuk van zijn macht gedurende een zekere tijd moet prijsgeven. Als dat althans niet het geval is, heeft zofn onderzoek al heel weinig zin. Zoiets nu kan worden opgevat als een breuk in de hiërarchieke, verhoudingen; een pijnlijke zaak, omdat er verwarring uit kan ontstaan in bet gezagsschema dat. grotelijks^ pleegt te berusten op opvattingen omtrent f van de politieke betrouwbaarheid. Wanneer thans censuur wordt uitgeoefend, dan I macht, moet dat zijn van zich gezagstrotiw wanende figuren op mensen, die niet als brandschoon worden beschouwd. n Een beeld uit de dagen toen er vre de heerste op Celebes. Met volle ver zamelt zich vóór het planten van de rijst bij de hroningssteen van bet Huis &oa in Soenggoeminassa, welke steen vnlctnü de legende de grond vruchtbaar kon maken. zicht omtrent hetgeen er rondom de souvcreiniteitsoverdracht en haar onmiddellijke voorbereiding veelal onder dc zichtbare oppervlakte heeft gespeeld hier te lande, maar vooral ook in Indonesië met het probleem der nieuw bevochten vrijheid in een juister licht 'te zien. D aardoor zal weizicht te vens aan onze zijde de bitterheid om bepaalde onder vindingen kunnen worden ge temperd en zal er ruimte ont staan voor het besef, dat mis schien toch nog achter dé mis lukking van vandaag voor het souvereine Indonesië mogelijk heden van morgen kunnen. lig gen. P. A. WANSINK ID uur in Djakarta, dinsdag- "docp Repoeblik avnnH 97 dpepmhpr 1Q4Q Even Iatcr vertrekken van het avona m aecemoer xyiy, paleiS( doar militaire politie bege- 't Heeft die dag geregend; be- leid, enige gesloten auto's naar 't trokken en .waar hangt nog ^egveid Kemajoran boven de hoofdstad de klamme KLM-vüegtuig „Gouda" met aan lucht, waar een aarzelende zon boord de heer A. H, J. Lovink, de laatste Hoge Vertegenwoordiger van naar laatste stralen de'Kroon en enige andere Neder- doorheen tracht te landse functionarissen.' los van In- koron Tn Hif laaictö donesië's bodem. In het paleis aan boren, in cut laatste Medan Merdeka blijft achter 'sul- uur van de tropi- tan Hamengkoe Boewono IX, dacf nis rit» hit- waarnemend premier minister van sene dag, ais ae nit defensie> tikoordinator keamanan" te wijkt en alle jachtige be- coördinator voor vrede en veilig- slommering verzoenend wordt beid -- aan wie de heer Lovink zo j juist het bewind over souverein opgelost in een wonderlijke en onafhankelijk Indonesië heeft verstilling, hebben ditmaal overgedragen, duizenden Indonesiërs en grote y 0 begon „u weidra tien jaren groepen Europeanen zich ver- ^g-eiedën het officiële voiken- - - - erirtrTYlp rechtelijke bestaan van de Repu- enorme xvo- bHk indonesia serikat (Republiek nu weldra offi- der Verenigde Staten van Indone- het zarrield op ningsplein deel Medan Merdeka. Vrij- 'oen nor een iMwtuef 1- band van gelijkwaardige deelstaten, heiaspleïn. Dp net paleis aan op 17 augustus 1950 echter reeds de oostzijde slaat in de lome niet tot vretisdc van alle deejgno- ju j M j .i. j tc-n omgezet in een eenheidsstaat avonctbries de JNederlandse van de tegenwoordige Repubiik m- vlag traag heen en weer. Ter donesia. Tien jaren, aan de wieg vfppryiirlen van ria wrtilrslp waarvan goede hoop cn grote ver- weerzijden van ae vertikaie wacbtinffcn peet hebben gestaan. vlaggemast op het platte dak „Niet langer Staan wij gedeelte- twee militairen: 'n Nederlan- lijk tegenover elkander," zei ko- j pn fip andpr in de uniform n,nSin Juliana op 27 december 1949 aer en ae anaer in ae umiorm in dR Burger7>aal vanhetpaleis te Indonesische weer- Amsterdam. „Wij zijn nu naast el kaar gaan staan, hoezeer ook ge schonden en gescheurd en vol van O INNEN, in de grote ontvangst- de littekens van wrok en. spijt." u zaal een hoog gezelschap in of- Omstreeks hetzelfde uur Lovink Men begrijpt nu wat kan gebeuren: de „gezagstrouwe" man kan hot 1 ficicle witte kleding, 'uniformen' in Djakarta: „Mogen de geschied- loorlfe leggen en de „onbetrouwbare" man kan een hart onder de riem f met goud en tressen 'of Indonesisch schrijversvan de nieuwe staat krijgen. Zoiets voor_h« aanzien van ,1e f overnenr tveinig gunstig rijn. 7?2 v£ gelijk ook een herstel in zijn functie van de advocaat-generaal, mr. \an jvan Djokja. omgeven door dignita- 't bewind van de Javaanse koning Beek, 's gouverneurs .prestige niet kan versterken. Er staat nogal wat op j rissen. Documenten worden gete- Sandjaja: dat het volk. zonder be lief spel. Hopelijk zal dil voor de commissie geen beletsel blijken, haar werk grondig en onpartijdig Le verrichten. MOSKOU. Een lid van het aard rijkskundig genootschap van de Sow jet-Unie, Wladimir Newski, heeft een wetenschappelijk geschrift voltooid over de zeventiende eeuwse Nederlandse zeevaarder. Abel Tas man. De schrijver légt in hét bij zonder nadruk op Tasraans humane houding jegens dë bevolking in door hem ontdekte landen. (Advertentie LM.) kend: toespraken wederzijds. "Dan ducht "te zi'n voor gevaren, zich klinkt de stem van de Koningin, te slapen legde op de grote weg en door de radio overgebracht uit het de mensen, rijk in goede faam, het paleis op de Dam in Nederlands goede, het nuttige en het aangena- hoofdstad. me genoten." Negen minuten over zes een kort Die hoop is door de gang der foi- signaal. Langzaam zinkt de drie- ten in de sindsdien verlopen tien kleur omlaag en drie minuten Jater jaren neergeslagen. Aan Nederland "ijst langs dezelfde vlaggestok' het brachten zij vele-bitterheden rood-wit van de nu soiivereine re- publiek dei' Verenigde Staten van Indonesië, Een windvlaag doet het J tweekleurige dundoek breed uit- waaien en de klanken van het „In- donesia Raya" dringen ijl tot de gespannen wachtende menigte door. Beweging, blijde opwinding, ge- ontgoocheling: voor de Indonesische volken teleurstelling over het uit blijven van voorspelde welvaart on onvrede om opgedrongen vormen van bewind; aan de regering in Djakarta toenemende zorg om in terne woelingen en nader sluipende dreiging van staatsbankroet. Maar dit alles behoeft ons niei te weerhouden van het gedenken, hoe tien jaar geleden een vrü en souverein Indonesië intrede heeft gedaan in de rij der onafhankelijke naties van de wereld en hoe daar mede Nederland na jaren van moeizame voorbereiding en netelige controversen de belofte heeft In gelost, door koningin Wühelmina in haar befaamde rede van 7 decem ber 1942 gedaan. T")AAROM wil ik in dc volgende -L-' artikelen trachten een aantal deels in Nederland te weinig be kende aspecten te schetsen uit de perioden kort vóór en volgende op Ronde-Tafelconferentie en sou- vereiniteitsoverdracht, waaruit kan blijken, hoezeer aï geruime tijd vóór 27 december 1949 de kiemen voor een falen van het grote expe riment dier overdrachtwaren ge legd. Uit diezelfde elementen kun nen ook een aantal teleurstellende feiten uit de interne geschiedenis van Indonesië sinds de overdracht grotendeels worden verklaard.. Dit relaas is zeker niet geschre-1 ven uit een geest van spijtige wrok,1 Het baseert zich op de overtuiging1 dat een beter begrip en ruimer, in- ESSO EXTRA is super zuinig (Advertentie I.M. In vacaniietijd ook van Uw scheei-zorgen bevrijd Vergeet in Uwvacantietijd het zeep en kwastgedoe. Of vervang Uw oude droogscheerapparaat door een nieuwe Braun. Dan wordt Uw vacantia - en voort aan Uw dagelijkse scheerbeurt een genoegen, Overtuigender dan iedere bewe ring i. de vergelijkende sciieer- proet. in >uxe Diasüc étui f. 59.75. Type Special In cartonnen doos f. 44.75. Nieuw type Standara In cartonnon doos f. 37.50 [DOB OEEN VWAZÉTÖtNbEN CAVOl. J00 ZAL METS> „V,.Ti 6EB£lJ(?EN. MAAf? IK MOET WEL POQQP'JDEH OM VAN CUE POLinE AF TE KÜM5N. V NEE MET DEZE WA&EN VAN JOU MAAK iK EEN GOEIE EN PROBEER NfET DE HELDIN TE SPELEN, WANT PAN VEEON6ELUKKÊN WE ALIE0EI .51OP DAN TOCH AlSJ£8l/£Ar< HET LUKT JE TOCH MET OM re ÖNr5NAPPE<M ..HEF, 15 M WET MEtöJIS El? B'J. W'J R'JOT alg 'n razende. j ALB EP IETS M/5 GAAT, Z'JN ZE ER ALLEBEI GEWEEST i KARATS JI. De Pakistaanse .regering heeft vrijdag bekendge maakt dat zij ..een groot aantal" ambtenaren en anderen in.staat van beschuldiging zal stellen omdat zij Pakistan voordat het leger in okto ber van het vorige jaar aan de macht vam, aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Gebrek aan bewijs: PARIJS. Rechter Jacques Ba- tïgne beeft zijn onderzoek in de „zaak Gangrene" beëindigd, omdat er niet voldoende bewijsmateriaal was om voortzetting van de verhoren te rechtvaardigen. Hij heeft in de loop van het on derzoek ongeveer vijftien politieman nen geconfronteerd met de vier Alge rijnen. die het bock „Gangrène" (kanker) waarin de Franse politie wordt aangeklaagd wegens martelin gen. geschreven hebben. Gangrène" werd door de politie in beslag genomen toen het van de per sen kwam. Premier Debré heeft het boek in de Senaat een „verzameling leugens" genoemd. EMMASTAD In het kader van een verder doorgevoerde bezuiniging zou de Shell Curagao N.V. cn de scheepvaartmaatschappij van „de olie", de C.S.M., voornemens zijn hefc aantal uit Nederland afkomstige em ployees ts verminderen. Het is niet uitgesloten, dat ook een aantal lokale krachten zal worden af gevoerd. Ditbericht het dagblad „Beurs en Nieuwsberichten". Voor employees uit Nederland zul len voorts de faciliteiten bij verlof worden verminderd. De maatschap pijen hebben zoals bekend reeds tal van buitenlandse arbeidskrachten Portugezen en Indiërs ontslagen en naar hun land van afkomst terug gezonden. AMSTERDAM Op het derde congres van de Internationale Fede ratie van Ver.talers in Bad Godes- berg is als secretaris-generaal van het bestuur de heer I. J. Citroen te Hilversum gekozen. De heer G. J. M. Fritschy uit Geleen werd ais pen ningmeester gekozen. Beiden maken deel uit van het Nederlands Genoot schap van Vertalers. f~\ MD AT het achterdeel van een grote, baitenlondse autobus uol rafcanlzegangers, in de Leidsestraat te Amsterdam klem was geraakt tus- i sen de stoep en een tram, liep het hele verkeer in een ommezien wast, 'Ik stond op een vluchtheuvel, vlak naast een trouwstoetdieook niet verder kon. 't Was een mooie, oudeT. wetse met koetsjes é?z paarden. De bruid, een Rubensvrouw in het wit en gesluierd, zat jier naast haar uit verkorene, een smalle jongen in een wijd jacquet, die zich blijkens zijn onzekere glimlach, een beetje ge kostumeerd voelde, Hij hadhet raampje neergedraaid en keek zo nu en dan even naar buitenom na te gaan of er al schot in kwam. Maar de autobus tobde nog vruchteloos voor- en achteruit, als een enorme üis op het droge. Toen ik net op het punt stond door te lopen, stopte een motorfiets naast het koetsje met het bruidspaar. De berijder, een plompe man van een jaar of vijf en veertig, zette zijn voeten aan de grond en bego» een zeer zwart shagje te draaien. Hij had 2ijn vrouw achterop, een in 'n enorm plasticvlies gehuld gnens met een bril en een kroes-permanent. Ter wijl de man de. rook naar binnen zoog, keek hy landerig in'Jjet koetsje, schatte de bruid en ontmoette ver volgens de blik van het jongmens, dat onrustig ging verzitten. ,Jk zou 't niet doen", zei hij, De bruidegom boog zach met een behulpzaam lachje naar het raam en vroeg: „Wat zegt U?" ,Jk zou 't niet doen", herhaalde de man somber „Niet jennen, Harry", zei de vrouw achterop. „Dat is mijn duifje", sprak de man, met zijn duim over zijn schou der heenwijzend, Die heb ook zo naast me gezetenIn 't wit. Het was een mooi ritje, maar ik heb het ge weten". Nu keek de bruid even opzij en zei: „Laat klessen, Aat". Daar begint ze al te bevelen" riep deman, „En je heb je nog niet eens verbonden". De jongen wendde zijn hoofd af en begon ostentatief te fluiten, om te demonstreren, dat hij in een puik humeurtje verkeerde. Maar 't hielp niet, want de motorduivel buiten, behoorde tot de noodlottige groep Amsterdammers, die wel welen, dat zwijgen goud is, doch zich gaarne met zilver behelpen. Op norse my- mertoon vervolgde hij: „Levensvreugde is er niet meer bij. Een vrijgezelle jongen kan nog wel eens een paar deuren openstoten. Maar zodra dat „ja" er uit is, zit je zwaar in de boot. Dan moet je alles afdragen. Nooit meer eens een uur- 'tje rustig op de hoek. Nooit meer eens een dagje vissen met de kame raden. Neeje moet met haar uit. En naar het voetballen? Nou, een staanplaats je. Met pijn". De bruid boog zich over het jong mens heen en snautude: „Jij bent zeker de lolligste thuis"'. „Dat was ik, voor me huwelijk", antwoordde de man. „Hou je kop nou Harry", zei de vrouw. En tot de bruid, op de 'soli daire toon van vrouwen onder el kaar: Hij je-.it graag. Dat héb die man nu eenmaal". „Ik geloof dat er al een beetje schot in begint te komen", zei de bruidegom opgeruimd, „We kunnen zó doorrijden". „Over een maand begint ze al te potten voor een televisie", voorspel de de man, „En als je 't kreng dan hebt moet je er nog elke avond naar kijken ook. Je komt geen deur meer uit. 't Is altijd van: Waarom zou je? 't Is net zo'n mooi programma". En dan zit je weer in die stoel gebakken. Je krijgt één glaasje lauw bier en als 't afgelopen is moet je naar bed". De autobus had zich vrijgeworsield en het verkeer kwamin beweging »;Stap er nog uit, jongen", riep de man, ,,'t Verwekt een zekere op schudding maar voor de rest van je leven zdt.je op fluweel". Het koetsje reed door. De bruid zat zelfbewust, rechtop in haar sluiers, maar die jongen keek een beetje peinzend. De man liet zijn motor knallen. Onder het wegrijden zei de vroitio tegen me: „Zo is-ie altijd.. Doodgoed. Maar hy jent graag". KRONKEL. MOSKOU. De .Rus Wladimir Newski, lid van het Aardrijkskun dig Genootschap van de Sow jet- Unie, heeft een monografie samen gesteld over de 17de eeuwse Neder landse ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Zij zal in boekvorm wor den uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het in oktober 300 jaar geleden is dat Tasman stierf. reRW'JL Pftrry/£ro v/rzoex? ewr W HftWNftflg ABW rA JULLIE. MfiNNEN ME6SEN ALTIJD 20 M HAA5T! SOMS WETEN JULLIE fHIÊT EENS war JE KOOPT! OCH, IK VIND HET WEL LEUK OM WST TE KOPEN, KUWRIKHOUÉKNlETVfW OM OVERAL Té K'JKEN. VIND JU WIN Kt LEN OOK. PUN ^.SPROETJE? XwwrwNssiynrr nu wesE.KE2icR.iNT LEVEN TE HffiBENALLEEN KtOCMlSRA EN OM1 We-SEN DC IVARF 'f?££€N VAN P62E pLOT5ELiM££ AtEWtoRlFOSEHOETVKN OOK. NC6 VÓÓRDAT HET RUttOeR-Ori H2.T LMTS7F Dc€L- PUKT15 VERSTOMD. STfi-T EEri SN£Ü_£ VK-TAK- 2CnB( NATIE "TUSS£N tfANS EN KtCK.SZ LAATSTE 5TAATCri.Ce GELVKriAKÖL WTSKÜtkC£KJM7 '/Y AMR. D/e /S r/oG rrrer VAMMVAFJ tKL'Wrte NiervcoR P/ersAVT^ ■2£TT£N/> PZCLUCKAUF-BACK.5 PRÖ0ER6N MET VERRÊ TRAPPEN HUN VOORHOEDE TE 5£R£(K£N,t>QeH VICTOPJA KOMT STEEDS riEER. OPDRINGEN EN AlS-w. KICK WflAf\Mrr Jc NOU? IK DACHT. DATJYDA JQNCtTJe ZO HANS opeens uTtR'N GOEDE 5EORIW6SKANS Biedt, /RSTbeze dit- MML CCS> HAAIATEM Dt ACHTERSTA N D 15, ^^TeRUSGEbftAGHT TOT 3-2 ■vakheid. „Bent u al lang weduwe, juffrouw Transom?" polste Sara, half en half een snauw verwachtend. „Misschien wel, misschien niet, me vrouw, als u me niet kwalijk neemt." „Ik vroeg het me alleen maar af," .mompelde Sara. „Ik wil niet onbe scheiden zijn." r'-nntrrxiinrr r>Tvri „Ach, mevrouw, onder ons gezegd door GJIiIaAJLIJ dULLlI 1 pc slot bent u <^en dame. Dat kind gaat het niet aan, kleine potjes heb- 19 den van haar voorbeeld. In een tijd b grote oren, zeggen ze wel eens.' Ze keek schuldbewust naar hem dat de klassetegenstelllngen oog zon- „Inderdaad," gaf Sara toe, die er op. haar lippen trilden en haar ogen der meer geaccepteerd werden als weinig van begreep, vulden zich weer met tranen. deel van de natuurlijke orde, was het „Nee, eigenlijk geen weduwe," zei „Het spijt mij lieveling. Wil je niet nodig dat een jonge vrouw van juffrouw Transom op vanzelfspre- proberen mij te vergeven?' Zijn gezicht kreeg op slag een* te dere uitdrukking. „Doet er niet toe. Het is allemaal mijn schuld." Een beetje onhandig, met zijn fi guur geen raad wetend, kuste hij haar Sara's stand voortdurend haar gezag kende toon. „Hoewel je het natuur- deed gelden,'en evenmin behoefde lijk nooit weet, nietwaar?" zij -zich te verontschuldigen als zij „Nee, dat zal wel." het al eens gebruikte. Ze kon"zich la- „Hij v ts altijd een echt komiek ten gaan zonder bang te hoeven zijn type, m'n Transom. „Het ga je goed, w daarbij iets aan waardigheid in te Em, ouwe meid, zegt-ie. Je bent geen haast' goedenacht en stapte in zijn' boeten, en als ze iemand graag mocht kwaad wijf, ere wie ere toekomt, nieuwe bed. Zij bleef slechts half ge- werden haar gevoelens allerminst Maar ik heb geen zin om nog langer troost in het donker liggen staren en getemperd door klasse vooroordelen, tegen die kop van jou aan tc kij- sltep die nacht slecht. De volgende Van .de twee ondergeschikte leden ken, zegt-ie, dus zie je me niet meer morgen was Edward opgewekt als al- van Sara's huishouding, had de keu- terug." En dat waren zijn laatste tijd; over de aanleiding van hiin ru- kenmeid, juffrouw Transom, zich het woorden, mevrouw, u kunt het gelo- zie werd niet meer gesproken. Maar gemakkelijkst tot een zekere vriend- ven of niet." naarmate de dagen voorbijgleden in schappelijke omgang laten verleiden. „En toen stierf hij, wilt u zeggen?' een uiterlijk volmaakte rust, begon Zij was een vrouw van middelbare zei Sara tactvol. „Wat ellendig voor Sara gaandeweg te beseffen, dat het leeftijd met een constante uitdruk- u. Maar ik neem aan dat hy ijlde, eerste hoofdstuk van hun huwelijk af- king van schaapachtige verbazing op de arme man." gesloten was e'n dat het tweede nog haar gezicht een verbazing, die elk „Stierf? O nee, mevrouw. Hij niet. niet was begonnen. En in deze moei- moment in geamuseerdheid scheen te Transom niet." lijke tussenfase begon zij nu steeds zullen omslaan, maar het nooit deed. „Bedoelt u. dat hiju in de steek meer naar de gebeurtenis te ver- Hoewel ze beweerde het leven „ko- liet?" zei Sara mét beleefde verba- langen, die haar van haar last zou be- mick" te vinden, moest dit woord 2ing. vrijden, die de vervuiling van haar een merkwaardige particuliere bete- „Wat anders?" zei juffrouw Tran- nioederschap zou betekenen eh haar. kenis voor haar hebben. Want ze som, niet zonder voldoening. „Sinds en Edward opnieuw tot elkander zou, 'glimlachte nooit op een ook maar die dag heb ik taal noch teken meer brengen. enigszins herkenbare manier en van hem vernomen. Wat ik u zei, een Met haar oplnerking over het per- lachen bestond voor haar uit het komiek type, die Transom van inij." soneel,. al mocht die öp zichzelf dan .naar achteren werpen van haar hoofd „Wat een schande!" zei Sara, op- niet hélemaal onwaar zijn, had Sara en hc'. voortbrengen van een spook- recht verontwaardigd. „Wat gemeen zich be naald in cpn al nnsninstiv arlitip- hinnikend peluiri. De eerste van hem!" zich bepaald in een aL te ongunstig daglicht geplaatst. Zij zag haar minde ren wel degelijk ais mensen met ei gen rechten; en zowel familietraditie ais haar eigen hartelijke aard ston den ervoor garant dat zij méér dan een oppervlakkige belangstelling voor hen aan d- dag legde. Hoe achtig hinnikend geluid. De eerste van hem!" mrandon dat ze bij Sara in dienst „Misschien wel, misschien niet. was, was ze een en a! stijfheid en ge- Ik wil niet beweren dat het erg^net- reserveerdheid, ais 'n soldaat tijdens jes van hem was dat te zeggen," 2ei de parade. Het waren misschien de juffrouw Transom onpartijdig, „interessante omstandigheden" van „Maar ach, mevrouw, het was een haar jonge mevrouw, met de begeiei- gelukkige dag voor me." dende ongemakken, die iets van haar „Gelukkig?'^ mevrouw Peacock haar huishouding ongebruikte moederlijke instincten „Gelukkig. Precies wat ik zei. me- bestierde ais een drilsergeant, was 2ij deden ontwaken, waardoor een meer vrouw. Ik heb nou een ru'stigleven er op een of andere manier in ge- menselijke relatie ontstond. En zelfs en ik hoef alleen voor mezelf te zor- slaagd haar personeel 'n soort knor- toen waren haar vertrouwelijke gen, U was niet met hem. getrouwd, rige affectie af te dwingen; en haar ogenblikken even zeldzaam als kort als u me niet kwalijk neemt, dus dat drie dochters, zelfs de zoveel kriti- van duur, als beschouwde ze het kunt u toch niet begrijpen." scher ingestelde jongsten, profiteer- ophalen van herinneringen als een (.wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1