„Stoute kinderen, zoele kinderen" door de eeuwen 5 LEXINGTON LEXINGTON Onfrisse B.B. krijgt te weinig slaag Goede prestaties op Solisten-concours ZOMERTENTOONSTELLING GEOPEND Unieke combinatie van historie en moderne jeugd-recreatie E De kermis draait Komende expositie in Stedelijk Museum op vakantie Jeugd-Eldorado viel bij de schoolkinderen in de smaak PRIJSVRAAG M. Holi neemt afscheid Kerkdiensten IN MONÓPOLE-THEATER V. Zwaan doodgereden Brandjes in afval Lexi maakt bekend de PRIJSWINNAARS van de maand juli LAATSTE MAAND INZENDING from America's Best Tobaccos Burgerlijke stand SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters Zaterdag S augustus 1959 3 (Advertentie J.M.) bedden.. I geen goud zo goed! BROERS VEST 64 SCHIEDAM „Het Kind is omstreeks 1800 geboren en het is Hieronymus van Alphen, de veel gesmade en verguisde, geweest die dit Kind geboren heeft doen worden door het uitgeven van zijn kinderboeken,-de eerste boeken die werkelijk voor het Kind geschreven zijn. Vóór Van Alphen bestonden er alleen maar kleine volwassenen en grote volwassenen", zo heeft mr. C, F. van Veen het gesteld. En aan. dit Kind nu, zowel de kieine volwassene van voor 1800 als aan de. werkelijk kind geworden jongens en meisjes, tot aan de moderne jeugd van heden toe is de grote zomertentoonstellmg „Stoute kinderen, zoete kinderen" gewijd, die gisteravond in het Stedelijk en die tot en met 26 september ie bezichtigen zat zijn. Deze naam is dan Museum officieel door Joco-burgcmecster-wethouder H. Sabel is geopend weer ontleend aan de titel van een anderhalve eeuw oud kinderboek „Stoute kinderen voor zoete kinderen", eveneens in het Museum aanwezig, CU5, waarmee de kinderen en ook de volwassenen zich vorige eeuw heb ben geamuseerd, terwijl de boven zaal gewijd is aan „het boek van gis. teren". Dit is dan in het heel kort wat er tentoongesteld is. Deze tentoonstelling, die de groot ste is ooit in het Sted. Museum ge houden (zodat alle beschikbare ruimte, tot de verwarmingskelder toe er voor gebruikt moest worden) is met medewerking van de Schiedam se Gemeenschap (die er evenveel aan te kosten, heeft gelegd als de inrichting van alle andere tentoon stellingen in het museum in een jaar mogen kosten) samengesteld door conservator F. L. A. Janssen, die daarvoor echter de medewerking heeft gehad van zeer veel bibliothe ken, musea, particuliere verzame laars en zelfs enkele warenhuizen heeft gehad. Maar de kern. wordt wel gevormd door een selectie uit de verzameling van mr. C. F. van Veen, die in zyn woning in Houten bij. Utrecht de fraaiste collectie oude kinderboeken, prenten en speelgoederen van Ne derland heeft staan. Het is ook uit deze unieke verzameling geweest dat het Rijksmuseum te Amsterdam heeft kunnen putten voor de tentoonstel ling „Kinderen lazen, kinderen le zen" van vorig jaar, die zo'n enorme belangstelling heeft getrokken. En op deze Amsterdamse expositie heeft Pierre Janssen {„ik heh altijd ge droomd van een kindermuseum") weer kunnen aanhaken voor de hui dige expositie in Schiedam. Het begin Maar als zijn er dan volgens mr. van Veen in de periode van vóór van Alphen geen kinderen geweest, ge lezen hebben ze tóch. Wat? Uitslui tend de ..volksboeken'*, die aanvan kelijk bestemd zijn geweest voor ric edelen, maar die door de Renaissan ce zijn gedeclasseerd en die hun be staan hebben kunnen rekken lot het eind van de 19e eeuw. E- werd geen onderscheid gemaakt tussen lectuur voor volwassenen en kinderen, zodat de jeugd ai dat fraais ook te ver werken kreeg. In de grete zaal van het museum kan men deze volks boeken zien liggen, enkele date rend uit dc 16e eeuw. Daarnaast ook veel prenten uit de 16e en 17e eeuw. die vaak nonchalant met de duim zo'n beetje gekleurd werden. Ook. ABC-boeken. want de kinderen moesten ook toen het spellen en le zen nog leren, „Het kwam toen vaak voor dat kinderen van zes jaar al gedichten schreven", weet mr. van Veen te vertellen en ook daar liggen voorbeelden van. Een erc-piaals heeft natuurlijk Hieronymus van Alphen gekregen, met zijn eerste echte kinderboeken (weet u nog wel: van „Jantje zag eens pruimen hangendie ih zijn tijd zo iets revolutionairs waren, dat Van Alphen deze eerste boeken nïct op naam heeft durven uitgeven. Ze sloegen als een bom in en werden in korte tijd „best-sellers". Met 250 her drukken is Van Alphen na de Bijbel het meest gedrukte boek io Neder land. „Een groot man, a! lacht men nu om hem", oordeelt de deskundige mr. Van Veen. Daarnaast ligt de Robinson Crusoë, een „grote mensen boek" dat bij het kind terecht is gekomen en dat als zodanig veel opgang heeft gemaakt. Tientallen vertalingen en navolgin gen daarvan. Wist u dat er ?n vrou welijke Robinson bestaat? Emma, heet ze. Speelgoed De aula is gevuld met het Bijbelse kinderboek en 't boek uit de 18e eeuw. Daar staan echter ook enkele merkwaarige voorlopers van de to verlantaarn en er hangt een vlieger die minstens 100 jaar oud is. Toen liet kind leerde spelen, kreeg het ook speelgoed, zoals men kan zien in de zijzaal. Meest fraai, met de hand bewerkt houten speelgoed. Voor de curiositeit heeft conservator er vlak naast ook hypermodern speelgoed geplaatst en zo kan men „De Slag van Mantua" (waarhij met 'n kanonnetje op een houten fort werd geschoten) zien liggen naast een aard-sateliet en de Spoetnik. Op de trap (alle ruimte is immers gebruikt) ziet men het papieren speelgoed, zoals een uitklapbaar cir- Zelf doen Maar de stoute èn zoete kinderen van nu, die (naar gehoopt wordt» in drommen zullen komen kijken, krij gen' nog enkele bijzondere attracties mee. De grote bovenzaal is 'n.l. inge richt tot een kinder-bibliotheek waar de jeugd naar hartelust kan gras duinen in de uitgestalde verantwoor de kinderboeken. Er is - iets heel leuks gemaakt van deze ruimte, op gefleurd als het is met allerlei plas tic figuurtjes. Hier zal ook het Pop pentheater „Colombine", oude be kende uit „Poppendroom" optreden. Gerenommeerde popenspelers zullen hier voor de jeugd maar ook voor volwassenen optreden. Vandaag is dat al-begonnen met drie voorstellingen voor. de jeugd van „Duimèlientje". Er is echter no# meer. In de kelder die „Rintiatin"' Js gedoopt naar de vermaarde (nu bijna vergeten) film- j Bellen hond, worden de hele dag door kin- Tumlaan derfilms gedraaid. Oude, stomme rol. Pol. prenten weliswaar, om in de stijl te Apothekersnachtdienst: fa, Van blijven, maar die de kinderen, in i Westendorp, Singel 81, oude schoolbanken gezeten, toch welBJL Leeszaal en Bibliotheek Dam- ongeval: G.G. en G.D i 80, telefoon 6929U. zullen boeien. De levenslustige creatieve jeugd van nu kan ook actief bezig zijn. In de kelder zijn de wanden met pa pier behangen, daar staan potten met kwasten en verf gereed cn de.kin deren kunnen naar hartelust (en on der toezicht) knoeien, Zo heeft de heer Janssen op pret tige wijze de historische uitbeelding van de ontspanning van het kind kunnen binden aan de belangstelling van de moderne jeugd. Bij de officiële opening van gister avond heeft loco-burgemeester wet houder Sabel, na ingeleid te zijn door de secretaris en toekomstige voorzitter van; de Schiedamse Ge- meenschap, de heer F. A. dé Wolff, zijn bewondering uitgesproken voor hetgeen de heer Janssen, na maan den van voorbereiding en weken van Inrichten, heeft weten te,berei ken. De S.G., kreeg een pluim voor het streven om elk jaar weer op nieuw en nu, voor. de negende maai een bijzondere tentoonstelling in te richten gedurende de zomermaanden. Bijzondere dank- kreeg ook mr. Van Veen. die daarop een korte in leiding hield over. de ontwikkeling van het kinderboek eri zo ook van dc ontwikkeling van de kleine volwas sene tot dc huidige jeugd. Als blijk van waardering heeft de heer Janssen daarop de Heer Van Veen „het meest huiveringwekkende stuk modern speelgoed dat ik ooit heb gezien en dat over. twee eeuwen de mensen ongetwijfeld een fraai beeld zal geven van het speelgoed van nu" aangeboden: een vis die mechanisch een andere vis kan op slokken! Het vermaak van het „zoete kind" van nu. zoals liet „zoete kind" van drie eeuwen geleden de terecht stelling van een mens mocht h\jwo- ncn! geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en.iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van-.19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e® Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag cbehalv» maandag; van 9.30 tot 16.30 uil) en tedere avond (behalvewoens dag en zaterdag) van 1910120.3" uur: zondags gesloten. Gesloten t lm 15 augustus. Stedelijk Museum: „Stoute kinde ren. zoete kinderen"; dagelijks .1017 uur; woensdag en zater dag ook 1922 uur. Zondag 12—17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15. 7. en. 9.15 uur: ,,De vierkante rekruut". Monopole, 3, 5, 7-en 9.15' uur: „De danseres van de duivel". DIVERSEN Lange Haven 129, 7.30 uur Paris h. Schiedam, Arcade, 5 uur Solistenconcóurs. Plantage, 7.30 uur Judo-toernooL Tijdens een buitengewone bijeen komst van de Schiedamse Gemeen schap op donderdag 27 augustus in.de kantine van de HAV-bank zal de scheidende voorzitter, de heer M. Holl, afscheid némen van de S.G. Zijn laatste daad zal echter zijn het installeren van de heren B, Druk ker, mr. F. .van 'Heycpp tenHam en drs, P, Th. 3. Kuyer tot leden van de Bestuursraad. Het ligt in de be doeling, dat de wethouder van Cul turele Zaken mr. M. J.M.van Kin deren het .woord voert* terwijl het oudste lid van de Bestuursraad, .de heer K. J. Heyboèr, een cadeau na mens de gemeenschap zal aanbieden. .Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk 10 uur dr. H. J. Honders, Sassenheira" en 5 ;uür ds. mr. G, A. Alma, Am sterdam, Bethelkerk 10 uur. dri L, J. Cazemier en 7 uur ds, mr. G. A. Al ma,' Amsterdam. Opstandinjjskerk 10 uur cis. W, L. Dekker, Molkiverum cn 7 uur dr._L, J. Cazemier: Vredeskerk 9 en 10-43. uur ds. A. Groenenboom, Ferhis en 7 uur d.s, H, Roelofsen, Zeist; Kethel 10 uur ds. Brummel- knmp 'en 7 uur ds; Dekker, Molkwe- rum; Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw trene 10 uur ds. H. Roelofsen, Zeist; Vredeskerk 7 uur ds. K. Roelofsen. Evan?. Luth. Gemeente. 10 uur ds. K. Berveling, Edam: Ned. Fret. Bond. Weetvest 92. 10,30 uur prof. dr. F. A. H. de Boer, Leiden; Oud-Kath.- Kcrk. Dam 23, 10 uur hoogmis. Chr. GereL Kerk. Kerkgebouw Warande, hoek B.K.laan. 10 uur Ieesdienst; en 3 uur ds. H. C. v.d. Ent, Rotterdam. Leger des Hèils. Lange Haven 27, 10 uur hefligingssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gcrrit Ver- boónst'raat 6.30 uur openluchtbijeen komst o.l.v. majoor en mevr. M. Sou- verein;- Gcref. Kerk. Oosterkerk 10 uur ds. L. Dorst. Hardehberg en 5 uur ds. W. A. Krijger. Julianakeck 10 uur ds. 'W. A. Krijger en 3. uur ds. G. van 't Riet, Lioessens. 'Kethel. „De Ark'" .9,30 uur ds. G. van 't Riet en 2.30 uur ds. L. Dorst. (Advertentie LM.) scène is er inDEDANSE- Vanmiddag is op de Broersvest de kennis op gang gekomen en van avond en volgende week kan daar dus weer naar hartelust worden ge draaid cn gebotst, terwtf! er natuur lijk ook weer de vele gcluksspclen en shows zijn. Merendeels zijn het uiteraard de gebruikelijke attracties, maar iets nieuws is in Schiedam wel de „Afri ka-show", waar het publiek nu eens kan gaan zien hoe het werkelijk toe gaat in donker Afrika. Eén man gaat daar gloeiende staven buigen (een echte wildeman). Misschien hebben vele Schiedammers tot nog toe ver zuimd om een echte „dikke dame" te gaan zien dat verzuim kan nu ook goed gemaakt worden, want Zij is er. Bij de botsautootjes wilden er wel eens conflicten ontstaan over wissel geld. Dat wordt nu voorkomen, doordat men aan de kassa munten kan kopen, die dienst doen als con tactsleuteltje. Voor elke munt één rit en verder geen last. Er zijn dit keer 43 kermisexploitanten in Schier dam. Gedurende dit weekeinde zijn in spoedgevallen de volgende artsen te raadplegen: F. Jungerius, Jacob Catslaan 8, tel. 67355: A. Q. C. Klomp. Jul, van Stolbergstraat 3. tel. 69952; W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43. tel. 69696. Geopend is apotheek fa. Van Wes tendorp, Singel 31, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Ter Herdenking van het zestigjarig Conservator Janssen heeft ook het bestaan van het Stedelijk Museum programma ontvouwd van de ko- Dccc j'rca» beii;«?sJc£<? houten dliaence is meer dun een eeuw geleden het speelgoed geweest van een trotse jon gen. Zij staat nu te kijk in het Sted. Museum. BES VAN DE DUIVEL, waar mee iedereen van harte zat instem men, Het is hel moment, waarop Antonio Vilar Brigitte Bardot een duchtig en langdurig pak slaag geeftDe getergde stierenfokker verricht dan ..eindeljyk, jammer ge noeg pas :aah "hetslót"'van' "dit"puur- sadistische geschiedenisje. de daad waarop men al vanaf de eerste mi nuut heeft zitten, wachten. Het is de enige natuurlijke, ge zonde cn zeer opluchtende reactie in deze bijzonder onfrisse film. die onder het mom van dramatische passies en vulkanische erotiek slechts een kwalijk soort «exhibi tionisme verkoopt. De enige onprettige' bijgedachte die na deze fikse tuchtiging over blijft. is dat B.B, het in haar mees te films zelf erg prettig vindt flink afgedroogd te worden door 'n man. Niemand minder dan de bekwa me regisseur Julien Dxivivier (ma ker van am. Carnet de bal, Pépé le Moko) is verantwoordelijk voor de ze opgepepte Spaanse" onzin,waar in B.B, èen rijke stierenfokker 'honni.soit qui mal y pense!) net zo lang treitert en opwindt tot hij al les ook zijn ziekelijke Vrouw opgeeft en tot haarniveau afge daald. als liefdespartner wórdt aan vaard! (Advertentie ÏM.) in Schiedam (dat in oktober valt) zal dit jaar een bijzondere -, Kerst- tentoonstelling worden ingericht. Na melijk een expositie van het Schie damse particuliere kunstbezit. Dit zal een opmerkelijke tentoonstelling zijn, want bij de Schiedammers vindt men meer kunstwerken van niveau, dan wel wordt gedacht. Veel schilderyen van 20e eeuwse meester en ook veel oud porcelein, Op kos- teu van dc Schiedamse Gemeenschap zal conservator Ficrrc Janssen een fraaie catalogus met veel plaatwerk daarover samenstellen. Binnenkort worden ook de drie oude schilderijen uit het eigen bezit van het Sted. Museum, die kortge leden gerestaureerd zijn, getoond. Dit als bewijs dat men in het Sted. Mu- seum niet alleen belangstelling heeft voor moderne kunst. Een daarvan.; is een portret van de moeder van I een Heer van Kethel, geschilderd door Herman van der Mast, een laat 16e eeuwse meester, waarvan maar vier of vijf werken bekend zijn. Ver mende tentoonstellingen. Dit jaar nog een expositie van de collectie im pressionisten in. hetbezit van dr. Straat in Leeuwarden en daarna een kleine tentoonstelling van schilde rijen en gouaches van de veelzijdige, maar meest als dichter bekende Luce bert. In het voorjaar met medewerking van het Van Abbe-Museum in Eindhoven een expositie van mees terwerken in het bezit van Eindho- vens particulieren. Deze is groter dan het „Schiedams kunstbezit". Daarna een tentoonstelling van jon ge Joegoslavische kunstenaars, meest abstract-expressionisten. De Kerst tentoonstelling 1960 zal omvatten de stille wereld van Eduard Karsen, een 19e eeuwse Amsterdamse schil der cn van zijn vader Kasper. Ook voor dc ZomertentoonstelHng van 1960 heeft de heer Janssen al plannen, Hierbü wil hy tonen dat men op meerdere wijze kan leven en gelukkig kan zijn met het zelfde voorwerp. De verschillende plaatsen dér een portret van een onbekende dus die een zelfde voorwerp kan in- doeh 17e eeuwse schilders, voorstel- nemen in het teven van anders ge lende pater Pieter Servaas Fabri, een I rïchte personen- Meerdere kunste- priester die het Oude Man-huis heeltnaars zullen hiervoor ingeschakeld gesticht. (worden. »-teiigtl Eldorado" is bij de school- len. Vorige week had men nogal jeugd wel In de smaak gevallen.last van de regen, maar er werd Het Martlnit-terre.in is gedurende toen in de grote tent. die op het drie weken recreatiegebied geweest j sportterrein staat voor ander ver voor ruim tweehonderd kinderen, i maak gezorgd, terwijl de jeugd ook die daar allerlei spelen deden on- een keer naar Musis Sacrum ging der leiding van jongelui. Mevrouw 1 voor een filmvoorstelling. Rouwcnhorst van de Stichting SportElke week en ook gisteren cn Spel uit Amsterdam was best te j besloot men met een wagenspel, dat spreken over de kinderen en over de leiders en leidsters. Natuurlijk is het één en ander voor verbetering vatb3ar. maar het is wel waar schijnlijk dat het volgend jaar weer iets dergelijks wordt georganiseerd. De kinderen gingen graag zwem men in Bad Groenoord. maar het vervoer daarheen met het vakantie treintje is een beetje duur uitgeval- ma" uitgereikt, werd opgevoerd door Theater Arie- quino. welke spelers met hun kleu rige en wat overdreven manier van acteren bij de kinderen wel succes hadderi. De spelen waren ook vaak geor ganiseerd als wedstrijden en de jongens en meisjes die alle proeven goed hebben afgelegd, kregen gis termiddag het „vaardigheidsdiplo- Dat niveau is wel bijzonder laag. B.B. voert ten aanschouwen van oudere heren spiegel-striptease num mers op tijdens de korte pauzes in haar continue etalage-optreden. Wat de vernederde graaf met dit onzindelijke schepseltje nu verder aan moet, vertelt de geschiedenis •niet; Duvivier heeft met -Bardot niets, kunnen beginnen ook geen film. Want daartoe, zouden we de reeks mooie plaatjes van Sevillaanse „fe- rias", stadsgezichten, en folklore niet willen rekenen. De vechtpartij in de danskroeg is wel spannend en ori gineel gefilmd, maar het gedispro- portioneerde pekineesje luisterende naar de naam B.B.-. zet doeltreffend de domper op elke film, die met haar gemaakt wordt. ..La femme et le pantin" luidt de Franse titel van de film: De vrouw en de hansworst. Hansworsten ston den in dit geval ,aan beide kanten van de camera. Gistermorgen is in de Burg. Hon- nerlage Gretelaan een zwaan dood gereden. Het dier stak onverwacht over en de bestuurder van een pas serende vrachtauto kon niet tijdig meer. uitwijken. Een hoop afval en zaagsel is gister avond in brand geraakt in de buurt van de modelmakerij fa. P. v. d. Hoeven,-in de Nijverheidsstraat. De brandweer heeft een uur geblust. Omstreeks dezelfde tijd brandde* er een hoop papier en afval op een ter* rein achter de Parallelweg. De jury, bestaande uit dc heren KEES STIP - letterkundige L: P. A. SOETERBOEK - copywriter C. KRODWEL - reclamedeskundige heeft, onder toezicht van notaris Mr. P. Donker te Rotterdam, de volgende acht prijswinnaars aange wezen. Deze krijgen een tweedaagse vliegtocht naar Kopenhagen. Mej. 'R. Opdam,:Laan van Poot 346, Den Haag W. D. Verduyn, Swanecampen 36, Delfgauw - (post Delft) W.' Oérlemans, Grovestinstraat 40. Dén Haag J. J. v. Tuil. Hoofdstraat 104, Veenendaal W. A. Lambrie, Burg.. Pijlstraat 46, Maastricht R. Dclsing, St- Franciscusweg 17. Heerlen Mevr. E. H. v, Herwaarden, Ceintuurbaan 113III, Amsterdam \V. v. Dóngen, Vérheydenseweg 67, Breda Tevens werden de vijftig winnnars van een slof d 200 Lexingfon-jiigdrctten door de jury gekozen, die hun prijs krijgen toegezonden. Augustus is de laatste maand x*an inzending. Tot en met 31 augustus, kunt u dus nog meedoen. Stuur alsnog een slagzin of een rijmpje van maxi maal 4 regels plus 9 Lexington sigaretten, waarvan de controle-lettertjes het woord LEXINGTON vor men. Uitsluitend op grond van de beoordeling, welke de jm-y aan uw stagzin of rijmpje toekent, kunt u winnen: een stof a 200 Lexington sigaretten of een TWEEDAAGSE VLIEGTOCHT NAAR LONDEN en/of de hoofdprijs een vliegreis mei onze naiionale luchtvaartmaatschappij de KLM naar* en een 10-daags verblijf in NEW YORK met algehele verzorging voor twee personen. Vraag een afdruk van de publicatie der voorwaarden aan LEXINGTON, POSTBUS 305, DEN HAAG. Lexi wenst veel succes en geeft u de goede raad? Steek er een Lexington bij op." De geringe deelname aan het. So listenconcours, in het'kader van de Vakantie-feesten gisteren en vandaag weer in Arcade gehouden, heeft he laas ook tot gevolg gehad een geringe belangstelling van dé. zijde van het publiek. Dit is jammer, want de weg blijvers hebben een avond- van goéd musicerengemist. Dit initiatief van de sectie Muziek van S.G; heeft ze ker eert grotere belangstelling ver diend. Het komt immers maar zelden voor dat de. beste instrumentalisten uit de harmonie-orkesten elkaar op sfeervolle wijze bekampen. Sectie-voorzitter C. Lansbergen, •die het concours opende, vond het toch nog verheugend dat tientallen muzikanten het aangedurfd hebben om hun .prestaties aan de kritiek te onderwerpen. De hoofdzaak van het concours is dat het peil van de mu ziekbeoefening wordt verbeterd. Het 'publiek heeft de waardering voor dé prestaties laten merken, door een harhaald applaus. 33 muzikanten uit Schiedam en wijde omgeving hebben vóór-dit con- cours ingeschreven, verdeeld in vijf afdelingen. Er is een grote verschei denheid van instrumenten, ook slag werkers. Gisteravond zijn er twaalf deelnemers op het podium versche nen; vandaag is de strijd omvang rijker. Dé prijs van de dag werd uitge reikt aan de heer C. J. P. de 'Hey, klarinettist van Crescendo in Schie dam, die met 180 punten een Je prijs verwierf. Deze leerling van'het con servatorium bespeelt zijn instrument met overgave en veel artisticiteit. De uitslag van de eerste dag is: 2c Afdeling;; J. van Oudenaarden, accordeon (Rozenburg „Uitspanning door Insp.") 160 pnt.. le pr.: A. van Béveren en A. v. d. Vlckkert. piston-duo (Voor schoten „Bcnvenuto") 160 pot,, le or.; K. Barendrecht. klarinet (Rozenburg „Uitspanning door Insp.") 140 pnt., 2e prijs. le Afdeling: M. v, Ettert, alt-sax Voor burg) 180 pt. le pr.: H. Scbrljnder jr., J. d. Kaper. H. F. Jung on H, Schrljnder sr., drie gitaren en een bas (Schiedam „La Matinata") 166 pnt., le pr.: C. .H. Lans bergen, tuba (Schiedam ,5t. Radboud") 162 .pnt.. le pr.: A. van Beveren en A. v. d. Vlekkert, piston-duo 144 pnt., 2e pr.: Eens Nieuwhof. kleine trom. (Maas sluis „Kunst na Arbeid")'89 pnt. 2e pr. Afdeling uitmuntend; Maria Blomsteel, accordeon (Schiedam „KDO") 184 pnt., le pr.; v. d. Bos, alt-sax (Rotterdam „Harmonie Oranje") 150 pnt., 2e pr.; A. van Beveren. piston (Voorschoten „Benvenuto") 140 pnt., 2e pr. Ere afdeling: C. J. P. de Hefj. klarinet „Arlequino" speelde zomeravondkluchten „Toneel -i n - vak anti estemming"zo zouden we het optreden van het Theater Arlequino wiiten noemen. Op het Plantage-podium werd er gis teravond door dit; groepje toneelspe lers n.l, zulk een ongedwongen spel vertoond, dat we ons (ook al door het verbasterde taaltje) even. in de Middeleeuwen konden wanen. Een dorpspleintje waar de toneelscher men pas hun ten tenten hebben'op geslagen, om dan aan het werk te gaan in de stijl van het „bréde ge baar", een hoge borst opzetten, het uiten van ellenlange jammerklachten en het ziek zijn op een manier dat het nog vermakelijk is ook. „Arlequino" kwam met twee kluch. ten voor de dag, n.l, „Het testament van Vader Leleu" van Roger Martin du Gard en „Het huwelijksaanzoek" van An ton Tsjech ow. Will Steenbergen speelde de dood zieke boer Leleuzó, dat vooral de jeugd, die tot vlak voor het podium was komen staan, ér veel 'plezier aan beleefde. Het telkens herhaalde kraaien, dat zijn leed moest uitdruk ken, klonk bést vanaf het 'Plantage podium. Cbarmey Reynen was zijn pittige huishoudstertje, dat hemel en aarde bewegen moet iets van de er fenis in. de wacht te slepen. De op lossing blijkt doodeenvoudig Le leu sterft door zijn te grote voor liefde voor brandewijn en de bijzien de notaris (Willem Wachter) heeft niet in de gaten, dat een buurman de rol van de overledene te spelen: krijgt, die in „zijn" testament natuur lijk we] weel aan wie hij het één en ander zal vermaken, Noodlottig verkeerd gesproken woorden (ook nog op het verkeerde moment.) zijn de oorzaak van de moeilijkheden in „Het huwelijksaan zoek". Is de vader welgezind, dan \vil de dochter niet; wil de dochter „ja" zeggen, dan is de vader er'te- gen en de familie van de trouwlus tigen (met 'alle. zakelijke belangen) vormt ook een mooi onderwerp om het nog gauw even oneens te zijn. vóór men het voor de duur van het leven eens zal zijn. Will Steenber gen was eén Rus zoals men die zich maar kan wensen en hetzelfde moet de ietwat zenuwachtige schoonzoon Willem Wachter) van diéns dochter hebben gedacht. Het publick was ..„.j, met (Schiedam ..Crescendo") iso pnt., le pr. er8 talrijk, maai' degenen die er wa. plus dagpnjs met Jof, ren hebben er van genoten. GEBOREN: Wilhelmina A., d. van A. Vijfwinkel en N. van der Valk; Hendrik C„ z. van G. J. A. Craanen, en W. M. S. Meeuwis; John, z. vaa L. G, den Houting en A. Damme; Harm, z. van H. Harte en S. M» Bos; Gerard, z. van A. van der .Wende en G. J. van der. Kooij; Art» thonia J„ d. van P. C. Koster ea A. J. 'van Dijk. OVERLEDEN; C. Wies, 70 jaar. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyfc 265 Telefoon 68021 Schiedam Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. Diversen Laat - uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon ■67028 (na 6 uur tel. 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbedden enz, Kom eens praten. Voor pasfoto's naar' K. van Vu urenHoogstraa t 100, te lefoon 66720, In spoedgeval desgewenst ia l.uur klaar. Rolfilins vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Allo soorten films. Foto K* van Vuuren, Hoogstraat 106,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2