M Jack Enen gaat oliebrand te lijf Diepgaand onderzoek naar chemische oorlogvoering Gassen soms h umaner dan atoomwapens peen bftulvmrctefnotuïï in ce stayd. t-teeFr aan een gelyk. Doelen en gewonden in verkeer yS I^HK- GODWl^ Hoc het de meisjes Peacock; verder ging CONGRESCOMMISSIE BEVEELT AAN: Koninklijk gezin op thuisreis Jacht op ontvluchle psychopaat i devr j mêyer êluyser Strcialbrom vlieg er met voor tinnis" Spel met de dood Landbouwers graven tien granaten uit W in ter spelen 12 uur later op TY-sohcr m Van Texas naar Koeweit met 1500 kg spullen Nederlander verdrinkt in waterval Vanavond V sT-: v- r* -tv Hp al-ó jb Püe>m ©luff 4;: Beierse autoriteiten veroordeeld Zeven tig jaar getrouwd Verdwenen meisje in Italië gevonden Zes hectare bos en hei verbrand Dier foöüNfl re pakken! Maandag 10 augustus 1959 WASHINGTON. Amcri ka moet zich intensiever gaan bezig houden met het onder zoek naar chemische strijdmid delen. De regering moet drie keer zoveel geld hiervoor be schikbaar stellen als thans ge beurt. Dit wordt dringend aan bevolen in een rapport van de Congrescommissie voor weten schappelijke ontwikkelingen. „De beste waarborg der Verenigde Staten, dat zij in ccn eventuele oor log niet met chemische, biologische en radiologische strijdmiddelen zul len worden bestreden, ligt in het zelf beschikken over krachtige wapens op deze gebieden", aldus de commis sie, die verder vaststelt, dat het nu eenmaal zo is dat Amerika in een wedloop met dc Sow jet-Unie gewik keld is op het gebied van weten schappelijk onderzoek en ontwikke ling". De commissie deelt mede. dat zij een demonstratie heeft gezien met een op het zenuwgestel werkend gas, dat de daardoor getroffen personen tijdelijk uitschakelt, zonder dat Z3j daardoor letsel bekomen. Sommige chemische strijdmidde len openen het vooruitzicht dat hot in de toekomst mogelijk zal zijn veldslagen te winnen zonder dat dit ccpaard gaat jnet het verloren gaan van mensenlevens of het vernielen in geval van agressie tegen West- NAPELS Prinses Beatrix is za terdag per vliegtuig uit Napels ver trokken. In de middag kwam zy In Florence aan, waar ze nog een week za! verblijven. Prins Bernhard ver- (Van onze correspondent) NIJMEGEN De politie zocht in Nijmegen cn omgeving reeds enige tijd naar de psychopaat K.. die een paar dagen geleden uit een rijksm- g r RCituuii uii uen ruK&in- trok zondag uit Rave 11». De prins stelling in Den Haag ontsnapte. Hij SLïtt-®1vfS» C? £4,n wordt als oen gevaarlijk man be- sportauto. \anctaag* zouden de Ko- schouwd. ningin en prinses Irene uit Italië vertrekken. I naar Indonesië Oil VJ* "tl IClllltltU ran woningen en fabrieken. Indien' "on^arije zou autobussen, schepen, op een gegeven ogenblik geweid ™f"cnmcs, werktuigen en complete moet worden gebruikt, is het betsr j fshneksinstallaties dergelijke strijdmiddelen te gebru4- kunnen uitvoeren, ken dan wapens, die wel tot het ver loren gaan van mensenlevens en be zittingen leiden", zegt het rapport. De Londse „Times" prijst het „moedige" besluit van de Congres commissie, die zich heeft uitgespro ken voor krachtiger onderzoek naar middelen voor chemische oorlog voering waarmee men veldslagen kan winnen zonder bloedbaden aan te richten of steden te vernietigen. Volgens het blad dient ook de NAVO deze kwestie in studie te ne men. Tenslotte zal generaal Norstad Zaterdagavond werd hij in Nijme- gen, in de benedenstad aan de Waal, Prinses Beatrix zal nog een week .0"ltickt- To<m hiJ merkte, dat de po- -i een villa bij Florence blijven hue hem op de hielen zat, vluchtte Europa de aanvaller een. halt moeten waar enkele vriendinnen van haar hij een huis binnen, brak door een toeroepen cn de status quo herstel- j vakantie houden. De reis van Napels dakvenster en sprong op het dak. Hij Icn. Wellicht kan men dit met mo- naar Florence werd gemaakt met b.1,cek ee" geweldige klauter aar _te een Nederlands militair xdiegtuig. De Prins werd gisteren uitgeleide gedaan door de Koningin en prinses Irene. De eerste etappe leidde prins Bernhard tot Orbetello, een plaats tussen Rome en Livorno Via Milaan zou hü naar Nederland terugrijden. De Koningin en prinses Irene zul len per vliegtuig van Napels naar Nice reizen, om vandaar terug te keren naar Soestdijk. derne chemische wapens beter doen dan met atoombommen, aldus de „Times", BOEDAPEST. De handclsbe- prekingen tussen Hongarije en In- i :sz zjjn zaierdag beëindigd. donesië zijn cn sprong van dak tot dak. De politie achtervolgde hem, maar hij verdedigde zich door met dakpannen en dergelijke projectielen te gooien. Later werd hij gearresteerd en te Nijmegen opgesloten. Hij is vandaag weer ter beschikking van de rege ring gesteld. BUS SUM. Bij een auto-ongeluk, dat gisteravond gebeurde op dc lioek van de Huizerweg en de Bisonstraat in Bussum, is mevrouw Dieters uit Bussum om het leven gekomen. Haar m»*n werd zwaar gewond, even als het 12-jarige dochtertje van het echtpaar. Een zestienjarige dochter werd licht gewond. De wagen van de heer Dieters ramde eerst een an- dere auto, raakte daarna een bestel wagen en kwam tegen een boom tot stilstand. DEN HAAG. Tot propagandist van het Verbond voor Veilig Ver keer is benoemd de heer M. W. Nonhebei te Utrecht, algemeen se cretaris van de Vereniging van ge heelonthouders onder Nederlands Stielverkeerspersonecl. De heer Nonhebei is sedert twaalf jaar in dienst van de S.O.V. als secretaris. LINNE In het apenluehtpark Pan tie kapel in 't Zand bij Roer mond worden elke zondag kerk diensten gehouden. De kerkgan gers zitten dan in banken onder de schaduw van vele bomen, waartussen geluidsversterkers hangen om de woorden van de prediker uit te dragen. Gisteren uias er tijdens de diensi plotseling een luid gebrom hoor baar en aller ogen richten zich omhoog, waar men tussen de boombladeren door een laagvlie- gende straaljager verwachtte te zien. Er uias echter niets ie zien maar het gebrom hield aan. Soms ging het even weg, maar onmid- dellijk daarop was het er weer. Aan de beklemmende situatie Jctuam pas na enkele minuten een einde: een bromvlieg cirkelde rond de microfoon. Haar geluid werd, honderdvoudig versterkt door de geluidsinstallatie, over de hoofden der gelovigen uitge stort. De 66-jarige heer P. Kuypers uit Heesch is gisteravond op de weg Den BoschNijmegen, toen hij per motor terugkeerde van een bezoek aan zijn vrouw in het ziekenhuis in Den Bosch dodelijk verongelukt. Onder de gemeente Geffcn raak ten twee kermisgasten op hun fiets in eikaars sturen verward. Eén van hen viel voor de motor, waardoor dc heer K. over de kop sloeg. Hij was op slag dood. De fietser is zwaai gewond in het ziekenhuis te Oss op- genomen. Zaterdagavond is op de hoofdweg Best-Eindhoven een personenauto op onverklaarbare wijze van de weg geraakt. De wagen sloeg enkele ma len over dc kop en werd vernield. De bestuurder, de 29-jarige P. van O. uit Herten werd levensgevaarlijk gewond en overleed zaterdagnacht in het ziekenhuis te Eindhoven. Drie vrouweli,}ke inzittenden, onder wie de verloofde van de bestuurder moesten eveneens in het ziekenhuis worden opgenomen. Een zestien-jarige jongen. F. Wil* lomsc». is zaterdagmiddag overle den nadat de tractor, waai op hij met een bestuurder en vier andere jongens zat, was gekanteld. Het on- geluk gebeurde bij Hoenderlo. De jongens zwaaiden naar cei rende autobus. De bestuurde: de tractor werd daardoor waar schijnlijk afgeleid cn de tractor bot ste op de bus. De jongens werden op het wegdek geslingerd. Ze wer den alle gewond: W. werd met een schcdelbasisfractuur naar een zie kenhuis in Apeldoorn vervoerd waar hij nog dezelfde avond over leed. Op de Pcehveg onder Mill is op een kruispunt van wegen de gehuw de H. Krcmers op zijn bromfiets te gen een Volkswagenbusje gereden. t-T ET is geen geheim: de televisie- programma's die in deze alge meen erkende zomer- en vakantie maand uit Bussum komen zouden bijna zonder uitzondering allemaal als ondertitel de naam kunnen dra gen met een enige tijd terug gestaak te TV-serie: „Blijf er niet voor thuis". De programma's van dit weekeinde leverden geen excepties op. Bewondering en eerbied voor een drama van Vondel dat de NCRV her haalde is bijna obligaat. Of de NCRV hiermede naast hen die „Jozef in Dothan" als oindexamenstof onder de knie moeten krijgen velen op deze zondagavond een dienst cn een ge noegen heeft bereid, wagon we te be_ twijfelen, DE twee sportuitzcndingen van de zc BARNEVELD. Dit weekeinde zijn uit een grasland aan de Nijker- kerweg in Barneveld tien zware lankgranatcn. die veertien jaren eni ge decimeters diep in de grond heb ben gezeten, verwijderd, 't Gevaar lijke werk werd verricht door des kundigen van de Mynopruimings- dienst, die ook het gehele grasland met een mijndetector op projectielen hebben afgezocht. Do vondst werd reeds vrijdag go daap, toen de arbeider P. Kooloos uit Barneveld op dit stuk grond met een tractorploeg grasland scheurde. De ploeg stiet toen plotseling op iets hards cn bleek bij nader onderzoek een tankgranaat van ongeveer een meter lengte te hebben doorgesne den, op enige centimeters afstand van de ontstekingsinrichUng. De opdrachtgever van dc heer Kooloos, de heer D. Geijtcnbeek, i ging na de ontdekking samen met zijn collega, de landbouwer B. j Hooijer, aan het graven. Zij vermoed. den dat er nog meer projectielen in j dc grond zouden zitten, omdat van i deze plaats ongeveer dertig tanks op j 17 april 1945 Duitse stellingen bij Amersfoort hadden beschoten. Na veel graafwerk haalden de mannen nog negen granaten van hetzelfde j kaliber als de eerstgevondene om hoog. j Voordat tenslotte dc politic cn de mijnopx'Uimmgsdienst bij de vondst i werden gehaald, probeerde de heer Hooijer een grote koperen huls te bemachtigen door deze van, de gra- naalkop af te slaan. Dit is niet ge lukt, maar de heer Hooijer kan het Hij Hop zware verwondingen op cn 1 dergelijke portretten, nog navertellen. is aan de gevolgen overleden. 1 DE Olympische Winterspelen, die in de komende winter in de Ver enigde Staten in Squaw Valley wor den gehouden, zullen uiteraard ook via de TV te zien zijn. ABC, de American Broadcasting Corporation, heeft de rechten verworven. Zij zal ook het Eurovisicnet bedienen. Omdat er nog geen directe TV overbrenging van Amerika naar Eu ropa mogcliik is wil men zijn toe- w vlucht zoeken bij straalvliegtuigen. New York, Vandaar naar Schiphol en Het gefilmde verslag zal naar Lon- zaterdagavond stond hy, met Texas- den worden gevlogen en vandaar hoed, op het Amsterdamse vliegveld SCHIPHOLJack Enen liet don- i derdagmiddag in Houston, Texas, 1 zijn ogen over de inhoud van een I telegram uit Den Haag gaan, pakte zijn spullen (1500 kilo), vloog naar worden doorgegeven aan de aange slotenen bij de Euro viste. Door het verlies aan tijd door de reus van West naar Oost en dc reis- duur zelf zal het filmmateriaal met twaalf uur vertraging kunnen wor den vertoond. zondagavond hebben ons de on gevraagde gelegenheid tot vergelij king van de gastheren geboden. Enerzijds een Jan Cottaar die met slechts grote deskundigheid plus een aanstekelijke gemoedelijkheid bezit, cn zich oprecht geïnteresseerd en een vlotte TV-persoonlijkheid toon de en aan de andere kant Ad. van Leeuwen die balancerende tussen het gebruikelijke „Piet" en het hem schijnbaar dierbare „meneer" aan Sport in Beeld deze eenvoudige ge zelligheid niet vermag te geven. DE „"Nieuwe Oogst" van zaterdag bleef ondanks de velen (veertien nummers) die zich hierin aan de kijkers voorstelden onder de ver wachtingen die de vorige Uvee edi ties hebben gewekt. Geen uitschie ters ditmaal. Nochtans als algemene indruk dat de vrouwelijke debutan ten een aanzienlijk beter gemiddelde behaalden dan de heren. (Tussen haakjes de opmerking dat J het wat vreemd en pover aandeed Kat har i na Houdijk die zaterdag- j avond in „Nieuwe Oogst" Yves Mon- tpnds „Quand un soldat" zong, de daarop volgende zondagmorgen in het VARA-radiopmgramma „Ik zou t zo graag..." opnieuw te horen. Ze hoorspelen* zong ook daarin één liedje: „Quand i 8.3n9.15 ncrv, „Nipt voor publlca- un soldat" van Yves Montand). {,e" <,<*n N>el van Horman B, Eibert* I (Herhaling ian 14 okt. 1937). i AN de zaterdagavond beviel ons gesproken WOORD het. bast de documentaire over IM»_U4, *crv. routine «ommen. klaar om naar Koeweit door te vlie gen. Want Jack Enen werd telegra fisch verzocht om zo snel mogelijk naar de Perzische Golf le reizen, aangezien daar een oliebrand woed de die door vaklieden geblust moet worden. En Enen is vakman, evenals "Radio KUNSTIGE MUZIEK 8.098.30 NCRV, Gram.pla ten-pro gramma van populaire klassieken Werken van Mozart, Schubert en Mendelssohn. 9.0011.00 VARA. Uitgestelde uitzen ding van het Holland Festival. Het Concertgcbmnvorkcsl o.I.v. van Hans Rostand nt.m.v. Robert Casadesm. TROMSÖ. By een poging een Brahms Haj-dn, A m ^cbPrn watervaf te fotograferen in Noord- ltt.15~ifl.45 NCRV. Ktiormuriek .„ar V"r",t"n iF jaterdae In de Ski- Chinese gedichten in een vertaling 1 hoUi-rivler verdronken de 27-Jarige door Klabiuid .getoonzet door Sieg- Nederlandse student Vermot, die al fried Rede. sinds enige jaren woonachtig was jazz 'n Gaellivare in Noord-Zweden. Zijn 6.15—T.II0 NCRV. 1, df r,«m Nfld.rland- vrij se .lazz-cnseinblpc optreden van The, L opgenomen in een Darkioun Jazzband o.l.v. Henk van, ziekenhuis in Tromsö. j Tean TIrbaH en Manevan Vracoï Deijk. Op een vgkant etocht naar de JearV <v> vcfgel' -rj- -«daj. vpsnerliptfohilr 03 «»n 02 innr zol on LICHTE MUZIEK Rivuockwatervallen viel de heer Vermot m het water, toen hy de 7.308.00 ARA. Opnamen van het - dansorkest van Kurt Edelhajren. j Red Adair. Red was zaterdagavond al op de plaats van de brand. De deskundigen waren door de Internationale Boormaatschappij n.v. in Den Haag opgeroepen om de brand in de Perzische Golf te bestrij den. De Boormaatschappij exploi teert daar een onderzeese oliebron; het was de eerste in het gebied die olie gaf. Door tot dusver onbekende oorzaak raakte de bron vorige week maandag echter m brand. Vlammen tongen steken 25 meter boven zee uit. Enkele mensen werden gewond, niemand gedood. Red Adair, leerling van de mees- ter-oliebronbrandblusser Myron Kenley, werd het eerst naar de plaats van de brand gedirigeerd. Jack Enen, agent van de Internatio nale Boormaatschappij, was in Hous ton, Texas, toen hy werd gealar meerd. Met een char ter-vlieg tuig reisde hy naar New York, waar het KLM-loestei Bering Zee een paar uur wachtte om hem. met zijn „bagage" van materiaal voor de blus sing. nog mee te kunnen nemen naar Amsterdam. Met de heer E. R. Mar tin van de Boormaatschappij ver trok hij zaterdagavond naar de bran dende bron, die eigendom is van de Atabian Oil Company en door deze in concessie is gegeven aan een Japanse maatschappij. De Japanneis stelden de exploitatie in handen van de in Den Haag gevestigde Interna tionale Boormaatschappij. I Spakenburg. Het was wel niet pre cics dat wat wc op deze avond ver wachten, maar regisseur Leo Akker- diversen mans cn interviewer Joop van Zul j R.3oR.; toonden een zo indringend portret van dit dorp. zijn bewoners en hun problemen dat ons journalistieke hart sneller ging kloppen bij het zien deze reportage. Graag meer laar donr prof. Diepenhorst. VARA. „Lckkn" derde klankbeeld in dese reeks van Bob L'sclii en Gabri de Wagf. getiteld „De nacht van de Witte Zee". W.Jnn, Televisie ANA VOND geen uitzending. WmémiwïË&feït ml illlli f A - C 1TWU Z'JN VEEL 6NEUEB BAN I POllTiE-AUTO<<0. MAAR ZELF* 1 Al ZAAK tKZSKWJT, WSET IK NOÓ NI ET WAT IK Mö£f j B£6INN£N-ZE L06CEN NATOUZl'JK O*EIZAL^ I OP ME... •o Tzü öauw du pbUfJTkEjrö' orfb NffT MËee KAN 2IEN, $LAAN 9VE 'N Z'JWEQ IN. WE 1.ATEN C?£ AÜTOSTAAN £N ÖAAN NIET VÊPDEP. 6NJ'J k öAAT MEE3 CAPOiBZ L ZAL j£ NIETS eEBBUZEN. TENMINSTE.... NIET ]/B£L, MAACI DIE MAN lS/N BlKJi &GVAL Peter m reiBE. -tWSCHJNT s^svi.. WWS6&W. WAT ZE&T PE POLITIE PAUL vatervallen wilde fotograferen. Zijn vrouw sprong hem na in de schui mende rivier. Beide echtelieden wer den door hel .kokende water mee gesleurd en kwamen in de 30 meter hoge waterval terecht. Als door een wonder heeft mevrouw Vermot het ongeluk overleefd. Zij is erin ge slaagd aan wal te komen, waar voorbijgangers haar later hebben gevonden. De heer Vermot is in de waterval om het leven gekomen. MÜNCHEN. Een gerechtshof in München heeft de oud vice-pre mier van Beieren, dr. Joseph Baum- gartner veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid en vijf iaar verlies van burgerrechten. Baumgartner werd tezamen met een aantal Beierse autoriteiten en een direc teur van een casino, Freisehner, ver oordeeld wegens meineed in verband met de oprichting van casino's waar gegokt werd. MAASTRICHT Het echtpaar respectievelijk 93 en 92 jaar, zal op zondag 30 augustus zijn 70-jarige bruiloft vieren in Maastricht. Zij ver blijven in het bejaardentehuis „Cal- variënberg". Jean Debats is een geboren Maas trichtenaar; de wieg van zijn vrouw Marie stond in Rotterdam. „Zjang" werkte vele jaren in fabrieken te Maastricht, Leerdam en in Duitsland. Het echtpaar heeft nog vier kinderen in leven, namelijk vier zoons. De oudste is 69 jaar en de jongste 58. (Van onze correspondent) HILVERSUM Het veertienjarige meisje Constance Roosje Blaauw uit Hilversum, dat vijf weken geleden mm of meer spooi-loos verdween, is thans terecht. Bij de HUvcrsumse politie is bericht uit Italië binnen gekomen dat het meisje daar is aan getroffen. Haar vader zal zijn doch ter zo spoedig mogelijk gaan halen. Reeds eerder had men aanwijzingen gekregen dat het meisje naar het zuiden was gelift. EVROUW SORAYA, ex- keizenn van Perziê, is met menselijke maatstaf geme ten, een tragische figuur. De sjah en zij hebben ziels- veel van elkander gehouden. Maar j omdat de zeden cn de vermeende i belangen van zijn land het dringend noodzakelijk maken, dat het staats- hoofd een troonopvolger-in-rechte- lijn nalaat, én omdat uit het huwe- lijk tusen deze twee zeer gelukkige mensen, helaas geen kinderen kon den komen daarom en daarom al leen zijn ze gescheiden. Voor de sjah een besluit, dat hem zwaar en moei lijk moet zijn gevallen. Hij moest kiezen tussen zijn persoonlijke liefde en wat hij als plicht gevoelde tegen over zijn land. Voor de vrouw een rampspoed, welhaast zonder weerga. En dit ganse menselijke drama werd in alle kranten van de hele wereld breed-uit beschreven, met de meest kiese bijzonderheden er bij, Niemand behoeft zich te schamen, wanneer hem af haar de straf der onvrucht baarheid treft maar om dan alles op de publieke markt uitgestald te zien, neé, zachtaardig is de wereld nog niet. Sindsdien geldt het in sommige kringen der journalistiek als hoogste bewijs van vakbekwaamheid deze twee beklagenswaardige mensen geen seconde met rust te laten. Er moet zout gewreven worden in won den, die zich nog niet hebben ge sloten, handenvol zout. De sjah krijgt te pas en te onpas de vraag te ho ren: „Gaat u nog niet her-trouwen?" met een beetje goede wil kun je nog zeggen, dat het huwelijk van het staatshoofd van Perzië nieuws is. Maar Soraya is „niets" meer. Zij vertegenwoordigt geen enkel werke lijk belang van nieuws. Het bezinksel van de toch al niet zo hoog staande Italiaanse sensatie- journalistiek heeft haar het leven in Italië vergald. Ze kon niet met een man een kopje thee gaan drinken, of vette letters schetterden de naam en de bijzonderheden de wereld in. Plus foto's. Plus een paar dozijn gefanta seerde bijzonderheden, die ir, het beste geval een kijkje gaven in de lugubere spelonken van de spons achtige massa, die bij de betrokken journalisten voor hersens doorgaat. Nu is mevrouw Soraya naar Ne- derjand gevlucht. Ze verblijft ineen hotel in Noordwïjk. Goed. goed, goed, ik kan me nog voorstellen ,dat dit nieuws is. Zo uitstekend is blijkbaar de reputatie van dit en andere Ne derlandse hotels in dc wereld, dat we het als ccn soort nationaal succes mogen beschouwenr wanneer iemand van naam tijdelijk bij ons komt in wonen. Maar de naloperij van mevrouw Soraya laat met af. Een paar och tendbladen hebben blijkbaar op dracht gegeven: we motte' elke dag een kolom over Soraya hebben. En dus klaagt elke dag in de kolom van die kranten mevrouw Soraya, dat ze met rust wil worden gelaten en de rest van de kolom is gevuld met leuterkoek. waaruit blijkt dat de redactie er niet over peinst haar mot rust te laten. Dit is geen journalistiek maar ont aarding van journalistiek. Zoveel jaar bestaat de Leerplicht wet in Nederland, en nog blijkt het onmogelijk sommige mensen bet verschil bij te brengen tussen popu lair en. vulgair. EPE. Op de grens van de ge meenten Epe en Oldebroek heeft zaterdagmiddag een bos- en heide brand gewoed, die in totaal onge veer 6 hectaren in de as heeft ge legd. Het vuur werd om ongeveer kwart over een door voorbijgangers ontdekt op een terrein van het mi. nisterie van Oorlog. Twee arbeiders van de Nederlandse Heidemaatschap pij hadden grote hoeveelheden dode takken verbrand. Men vermoedt dat na hun vertrek het vuur is blijven smeulen en door de wind is aange wakkerd. Aanvankelijk traden alleen tank wagens uit de legerplaats bij' Olde broek tegen het vuur op, maar toen bleek dat uitbreiding naar alle waarschijnlijkheid moeilijk was te voorkomen, werd groot alarm ge maakt. De brandweerkorpsen van Hattem, Apeldoorn, Heerde en Epe kwamen te hulp. Ook een vijftig tal militairen hielp het vuur te be strijden. Door het spitten van een. brandgang slaagden men er in het vuur te lokaliseren en tegen vijf uur had men het bedwongen. flRfJirVINOyjff,flL5 0U 'tt LtVK B y SPMfj WARKOM SCHKttm 3£N0U,Z(P?/KHAP Jfj...££N fFD M£T EEN PAPP CENTEN...ÊN VOOR BEnr GR'JPÊN ftUNGo!! rmTwsnewer to&SIWDXr M5L JAV. PZ 3-3 STAND BTtENGT ONGEKENDE SPANNING SPEL GENOEG OW 21CH KAMPIOEN TE KUNNEN NOEMEN. /sW\RlN2yNyVER.av\D€5WlDGELVK TE HOUDEN, BEGAAT Dc SPIL GN OVERTREDING VRV£ TRAP OP DE RAND VAN HET STRAFSCHOP GEBIED.' 'T BEKENDE MUURTJE WORDTGCVORAID KICK LOOPT TOE-'N KLEIN Tl K3E MAAR UNKS EN HANS KNALT DE BAL ONHOUDBAAR- IN 3 -Hh VRywcL ONMlDDÈU.y»< DAAROP FUJiT DE SCHEIDS VOOR DE /KAAL lK LAAT NIET HET fï£ SPOTTEN. \fAAftSiHlIW De JONGENS MAM DAN ZULLEN NSDATMANNTKS JA. VAN DIK NO UT ZAAGTM£N PLANKcN. SJAAK.' W£ZULLEN mroPNeuTPAAL TEFN&N NOG EENS O V£R MOETEN DOEN VOOR. PeBESLISSING verlegen afwachtend wat er van 2ijn dienst was. Het viel hem voor het "eerst op, dat zij aantrekkelijk was. Een belachelijk idee gezien haar po sitie en eigenlijk helemaal niets voor hem, taar hij merkte dat hij het prettig vond ais zü nog even zou blij- ,ven. «-.T-n 1 T rv nni t pmm '"7a< roeneerr" mompelde ze weer, door (jilKALD ioULLiil i zenuwachtig en onderdanig. „Het is een aardige naam, je hoort daar zij een aparte achtertrap had- hem weinig. Hoe kom je er eigen den, die naar hun gezamenlijke slaap- lijk aan?" vroeg Edward. „Wel," zei Sara, die begreep dal kamer vlak onder de pannen leidde, het tijd werd van onderwerp te wa,- het praktisch onmogelijk dat .a?d,ef meij?3e zou misschien veranderen. „Ik ben bly te horen zij hun meneer of mevrouw buiten Sebloosd hebben of gegiecheld. Maar dat u het naar uw zin hebt bij ons. de werkuren tegen het lijf liepen. Linmth deed het een noch het ander. Ik geloof dat we het best met elkaar Mocht het al eens nodig zijn, bijvoor- Met een nauw merkbare beweging zullen kunnen klaarspelen.beeld bij een plotselinge ziekte, dan van haar tengere schouders scheen j kon het echtpaar hun zolderkamer 20 vraag, zo zinloos als die was, „Dan!: u. mevrouw. Was er verder gemakkelijk bereiken via een zy- opzij te «huiven. Het was alsof ze nog iets van uw dienst. gang, die van het ene eind van het ergens op wachtte, alsof ze aandach- Het „op de plaats rust was alge- huis naar het andere liep; maar tot luisterde naar wat zou volgen, lopen. Onpersoonlijk en gereserveerd nog toe was iets van dien aard niet Getroffen door haar gedweeë ernst, als steeds, mat de gedienstige zich gebeurd. Sara noch Edward had de was hij tegelijkertijd onredelijk ge weer de houding aan van een exer- 2olderkamer betreden sinds de ge- jrnteerd door de onoverbrugbare af- cerend soldaat, dienstiger, er hun intrek hadden ge- stand, die hem van haar scheidde. Dat Linmth Jones, de meid voor net nomen; het was, voor zover zy het grove werk, was minder genaakbaar. 2{Ch herinnerden, een donker roman- Zi„ had iets mysterieus' over zich. tisch vertrek, dat aan een scheeps- Ook zij was ouder dan haar mees- kajuit deed aenken, een illusie die teres, zij het ook maar een paar jaar, Qp stormachtige nachten zonder twij- Met haar keurige mutsje en schort fej nog versterkt werd door het hui- zag zij er alleraardigst uit. Zij kwam ien van de wind en het zwiepen en uit een afgelegen streek en was de ruisen van de bomen. De twee paar Lintons via een omweg aanbevolen menselijke wezens leefden, zoals nu door ten vriendin van een vriendin eenmaal gebruikelijk en gepast was, van mevrouw Pluvius, daar er op dat jn twee volkomen gescheiden we- moment geen plaatselijk meisje be- relden, zij het ook onder hetzelfde was alles* in orde. Maar een krank- schikbaar was. Ze was stil en een- dak; en toen Edward dan ook op zinnige onvergeeflijke opwelling zelvig, of in elk geval onoverkome- een avond zijn slaapkamer binnen- deed hem er aan toevoegen, terwijl lijk verlegen; ze scheen maar het kwam en daar Linnith aantrof, die zij al half de deur uit was: „Ik z« liefst over het hoofd te worden ge- bezig was zijn eenzame sponde op te zien en aan haar lot overgelaten, maken, was dat een geheel nieuwe Toch was er zelfs in haar verlegen- ervaring voor hem, die hem even in heiJ iets, dat vragen uitlokte. Haar de war bracht smal spits gezichtje met de hoge juk- Haar neergeslagen ogen, haar ge- beenderen en zachte teint, haar zan- mompelde verontschuldiging, ver- gerige manier van spreken, die even lokten hem een onnodig praatje te voel maar tevens met iets als een aan het*accent van Wales deed den- maken. heimelijke voldoening, dat er een ken, onderscheidden haar in ster- J persoonlijke relatie tot stand was ke mate van het doorsnee type „Nee. het is iels. Haast je niet." Ze gebracht tegen alle regels van het dienstmeisje; eigenlijk waren de schuifelde naar de deur. „Oh, Lin- fatsoen, het gezond verstand en de meeste mensen nogal verbaasd haar nitliï" voorzichtigheid m. Hij stelde zich ondanks haar landelijke eenvoud in „ja, meneer." Sara's gegeneerde verbazing voor een ondergeschikte positie te zien. „Je naam is toch Linnith, niet- als ze toevallig van zijn indiscrete Zij en Emma Transom bezaten het ^tvaar?" vrijwel absolute monopolie van de keuken, waar zij', behalve op vrije Ze stond half met haar rug naar dagen, hun avonden doorbrachten, en hem toe, zijn blikken vermijdend, ze een beetje bang voor hem of voor de situatie was, was duidelijk en na tuurlijk genoeg. Wat hem meer be lang inboezemde, en zijn hart snel ler deed kloppen, was dat zij hem niet onaardig scheen te vinden. „Ach, natuurlijk," zei hij luchtig, als ware haar zwijgzaamheid voldoen de antwoord voor hem „ik moet je niet van je werk afhouden." Tot zover je nog wel eens." Haar antwoord was niet meer dan *n fluistering. Het volgende moment was ze verdwenen. Maar hij was zich er van bewust, niet zonder schuldge- manier van doen getuige zou zyn geweest. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1