kan w Federatie en eenheidsstaat in controverse oor FRANK GODWIN SPROETJE, SPAR' Snelle stijging produktie per werknemer Afbelal in gskrediet gestegen je kalm Stookolie belast in Yl esi-Duitsland? vrijdag Ï4 augustus 1959 (Van ome correspondent) AMSTERDAM. De produktie per tverknemer In de industrie vertoont een onbekend snelle staging, in het tweede kwartaal van dit jaar lag de produktie per -werknemer ruim 10 procent hoger dan" In het tweede kwartaal van 1958 en meer dan 11 procent hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Op basis 1953 100 bedroeg dc pro. duktie per werknemer in het twee de kwartaal van dit jaai 14t> legen 127 in dezelfde periode van 1938 en 126 in de eerste drie maanden van 1959. De algemene produktie-index steeg van mei op juni van 136 lot 146. Hierbij dient men echter te beden» ken# dat mei 21% werkdagen telde en juni 24. Het proöuktie-indexcij» ier, gecorrigeerd voor lengte van de maand en seizoeninvloeden bleef 'in juni constant op 136. Vorig jaar steeg de gecorrigeerde produktie- index van mei op juni van 126 tot 127. De grootste produktietoeneming in vergelijking met vorig jaar ver toonde de leder- en rufobernijver- heid namelijk van 117 in juni 1958 - tot 139 in juni 1959. Tweede is de- sector gas, elektriciteit enwater met een stijging van 122 tot 136, terwijl de bouwmaterialen- .en aar. detverfcindustrie en dé papierindus trie met toenemingen van 131 tot 143 ook grote produktiestijgingen te zien geven. Van de metaalnijverheid zijn nog geen gegevens over-juni bekend; maar aangenomen mag worden; dat ook ih deze bedrijfstak de produk- tiviteitsontwikkeling zeer gunstig DEN HAAG. Blijkens door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte gegevens, vertoonde het afbetalingskrediet in 't eerste kwar taal van 1959 een. beduidende stij ging, vergeleken met het eerste kwartaal van 1958, De_. indexcijfers; van,-.de verstrekte kredieten en van de verkopen- op afbetaling waren voor wat het eer ste kwartaal 1959 betreft voo'r de gemeentelijke voLkskredietbanken 106 (1958 91). particuliere geld- schietbanken. 102 (19SS 97)be- taalzegelkassen 75 (1958 67), fi nancieringsmaatschappijen totaal 107 (1958 84). Als basis is daarbij,ge nomen een "vierde deel van de om zet in 1957 100; V DEN HAAG Het ministerie, van Buitenlandse Zaken heeft donderdag meegedeeld dat Nederland overleg in NAVO-verband over de komende be sprekingen tussen president Eisenho wer en minister-president ChroeSjts. jew nuttig en wenselijk acht, riiaar dat bet niveau een zaak is waarin de Nederlandse regering zich gaamê neerlegt bij de wensen van de meer derheid. (Advertentie LM',') gezond lekker fris WASHINGTON De V.S. zullen in Liberie een radio-relayeerstation bouwen ter waarde van tien miljoen dollars. Het zal het krachtigste sta tion in Afrika zijn en zal uitzenden voor de ..Voice uf America". BONN Het Westduitse hiinis- terié van Economische Zaken heeft gisteren, bekend- gemaakt, dat dé economische commissie van de re gering het instellen van een belas ting van 30 DM per ton stookolie heeft aanbevolen. In economische kringen werd vernomen/' dat .het kabinet dinsdag bijeen zal komen om zich op de voorstellen van de commissie te be raden. NIJMEGEN In Wyehen heeft het driejarig zoontje Léo van de fa milie Bos in een onbewaakt ogenblik uit een flesje gedronken dat Para- thion bevatte, een zwaar vergif dat gebruikt wordt voor insecten bestrij ding in de landbouw. Toen de moe der de kamer binnenkwam lag bet kereltje op de grond. De dokter werd gewaarschuwd doch hulp mocht niet meer baten. Het kind is overleden.. I ///rt/SGFN /iV Of w&rclM. D/T J£'N ZAAK VOOR DE_- Pt,AAT€€L'JKE POLIT|£, MAJOpfi? 3SCK. flf'JW TAAK j/5 PETER TRiBÊ i vr ng e JÊK (tvTAAkJ£ ÖËEN ILLJQES PAT KUNTCNf&NAPPÉN, TECU6 «ffWg NAAK JÉ WAÖEN. (K HEB WERKT4 T CONTACT^EUTE1TJE^JEZELF r 5T6£0& BOV£NDf£N HEB IKJEjkPIEPER ,'N ZO TE flWtfBN.-.. yepoeet Nier pat uc al iémand üECVOPHES, HOÉ JE HEfOcPkl SEK'JK6 WAT !K NU NOO DOE IK K/JN NOOIT PIEPEK IN DÉ w* NE&tEN J?Ak£N. DENK JW Q0AKAAN...U (bELOQF MEj fry inspecteur, j tfgr we peden het -m W ALIEEN YDORONi M f -plezier, het geld ^g! 9 WAS B'J2AAK?WAT R MOETlHTEóEN Nf'N ffl VS?OüW 2EÓÓ ENfla At£N&R MORrciH ZET ZO/V fiuro ÉM 5TRRRT- Je Wfifig OOH Ót6ff IK RU O N06EVEN B>J Ot FflBRlÊK LflNóO JULUE MOETEN - N06 EVÊN öeOüLD. H£B3£N! A GfiflN wc meteen naar- HUIS VADER? IK WIL MQHjj -NIÉUWE JURK HfiNyff? V DOEN! affiB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1