DE FLITS EN DE VLAM 'S«v Redders lafen het nooit afweten I I Hoe het de meisjes Verder SPROETJE SPARKS lil Irak weer 6 doodvonnissen Mog witter... stralend wit... Vlot „Cantuta" op rif gelopen Geen Hongaars vlees I oor Oostenrijk tijdens festival zó wast... PE.PcU'ie zal jOüvv wage NU WEt'öcWDNDEN HEBBEN. jr^weE 6 CWN 6AAN ZE IN DEZE tTYEP^TANDI&," GïCHriNO ZOEKEN. VVAAf? J'JÉ KÜNT NIE"f<b MOET IK NAAR TOS .jé®. BEÓINNEN ik weer't nje r ümmv M5ER.-.. JK BEN JFj ER DOODOP -«ffljH van.... IK GELOOF WEL PAT JE ME DE WAARHEID. VERTEL0 HE8r, PETER. MAAR ngg JE WERKr JEZELF &P STÉEP1^"^7®flH DIEPER IN. 2.UI6TÊP «HridNEE W» wou: pe eoggpgg'jJtfejrates,^ri MOET HIER JigSfêfjj B'j Z'JN. w^cwr ju hier. 3aaT& 'K-.-jwIM GÉVEN p IK HES IRENE V VERtOREN,.- IKHE0 ^AUE<a V6PI.OREN. IK| 3EN 6éN0£6 «Hl eesrPAfr.- H j-fc-lji, MAA& WAT """B ivioeri^MEr ||§|SVJ£>u oosn, ik ^^MatKAN JE NIET ImRP meenemen. VERBERG X'. DflFfR KOMT IEMAND1 DlTirEEöJE LCIDT fSRHR DC ^WINKtL KOM MTONIJDT flf nen van de eomen knusen. hij rocoi ca? er oij ..Wat denk jr daarvan?" zegt hij. „Zouden ze we len. dat cv iels mei onze gids aan de hand is? met zijn neus in de moriderice rivier. De piloot klimt uit het wrak. dat langzaam in VRIJMAKING van kernenergie Hoor rni.l.kl van de bom is de eerste en ook eenvoudige manier geveest. Pas nadat rie bom er was. ziin methoden ontwikkeld en »f>e«epaM vr,„r winning en frebniik der kernenergie langs de nCg der geleidelijkheid. Het gaat hole maal nirt zo snoJ. Jvr zijn cleklrisehe een tra les. die op kernenergie verkpn (met nog allerlei moeilijkheden en gevaren), or zijn nok Amerikaanse duik boten en Ru.-stsehc ij-brekers, die op deze nieu-.ve brandstof varen; maar het is alles nog vrij bescheiden, veertien jaar. nadat de eerste kernbommen Japan rijp maakten voor de capitulatie. Vandaar, dat de (nog voorlopige en zeer voorzichtige) berichten over het „temmen" van de waterstofbom door Amerikaanse geleerde technici zozeer de belangstelling verdienen. Het zou betekenen dat dezelfde bron. die de onuitputtelijke energie van de zon levert, hier al? liet ware met een kraan kan worden afgetapt. Hot is nog wel te vroeg om aan iets. dat voorlopig slechts een niet geheel bevestigd bericht is. te vergaande gevolgtrekkingen te verbinden. Zeker is in eik geval, dat de nil gebreide en zeer nauwgezette onderzoekingen van dr Amerikanen weinig ruimte laien voor bedrog. Men herinnert zich, hoej indertijd dictator Peron een stuk van zijn toch al tanende reputatie ver- »pcolde. door geloof Ie hechten aan een Europese zwendelaar die beweerde, fiat hij machines op kernenergie zou kunnen doen draaien. Het was in het groot iets soortgelijks als in \$X4 in Nederland, toen het een zekere War- denier gelukte om sommige eutoriteiten en sommige bladen wijs te maken, dat hij zoiets als een perpetuum mobile had uitgevonden. De mensen zijn nu eenmaal gauw geneigd om le geloven vat ze gTaag willen, fn de Y.S. weet men echter te veel van de kernenergie af, dan dat er ruimte zou zijn voor dwaze geruchten. Er is bepaald iets belangrijks aan de gang. WAT zich afspeelt in de H-hom; i? de omzetting van waterstof in helium.'Het geschiedt in een enorme flfts. alles verzengend en wegblazend tot op verre afstand. Dezelfde flits, alleen van aan merkelijk minder kracht, geven de kernwapens van het „ouder- wetse" type te zien. Het is deze flits, die dr mensheid bedreigt. Kan. men de flits terugbrengen tot een (langdurige) vlam, dan openen zich voor dezelfde mensheid ongekende perspectieven. De wereld kent geen voor beeld van een dermate ontzaglijk en onherstelbaar gevaar, zo dicht liggend bij welhaast onoverzienbare mogelijkheden. Eén ding moet men echter steeds voor ogen houden, namelijk dat de flits veel gemakkelijker te voor. achijn valt te roepen dan de vlam. Ziehier het beangstigende feit. Hat de weerlegging i> van veel goedkoop gepraat over de uitbanning van de kernwapens. Zoals de dingen op het ogenblik liggen is er geen kans. dat de wereld door één grote daad of een «nrllc reeks van grote daden zich van de kernwapens bevrijdt. Want zelfs al zouden ze op enig ogenblik worden vernietigd, dan kunnen ze altijd w-eer worden vervaardigd, omdat zc de eerste en meest primitieve toepas- sing zijn van de kernenergie. Tenzij de wereld er toe zou overgaan, de kemencreic eenvoudig uit haar inventaris te verwijderen, dient ieder er zich van bewust te zijn. dat onze en de komende generaties met de bom. de werkelijke of de potentiële, moeten leven, of ze willen of niet. Er is op het ogenblik veel kritiek op Frankrijk, dat met alle geweld ook zijn eigen kernwapen wil hebben. Vooral in Engeland is de ontstemming groot. Het ontbreekt eelitT aan rechtsregels, die Frankrijk zouden ver. hinderen, dezelfde wapen? te bezitten als de V.S., Rusland en Groot Brit- tonnjë. Iedere staat mag kernwapens maken en opslaan: de democratische èn de dictatoriale. Zo is dc toestand. HET enige middel tegen dc flits is de uitbanning van de oorlog; het is de merkwaardige verdienste van de kernwapens, dat ze dit punt actueler hebben gemaakt dan ooit tevoren. Uitbanning van de oorlog is echter geen louter verstandelijke zaak. Ze ei<t een opge ven van veel eerzucht en veel heerszucht, veel haat en veel angst. Ze eist in feite een wijziging van de grondslagen, waarop het wereldbestel tot nu toe heeft gerust. Dit is de taak van deze en komende generaties. Het is veel meer dan ren verbod van wapens, die bij een verkeerde gezind heid altijd meteen weer kunnen worden vervaardigd. Een geestelijk probleem, inde»daad. maar anders dan velen het op het ogenblik uit ongeduld of uil de behoefte aan het zoeken van de wrg van de minste weerstand stellen. .Men moet oorzaak cn gevolg niet verwisselen. Afschaffing van kernwapens en andere wapens kan slechts gevolg zijn. nooit oorzaak. Met een zich afwenden van de. bom omdat men hem zo'n hels ding vindt, is slechts degene gediend die er toch nog wel wal in ziet. AV'ant men stelle zich duidelijk voor ogen., dat het in betrekkelijke zin ont breken van gevaar in dit: tijdvak slechts het gevolg j« van liet bestaande evenwicht en niet van morele bezwaren tegen het gebruik van kernwapens, wanneer dit slechts één pattij zou schaden. De weg, die moet worden afgelegd, i* waarschijnlijk nog zeer lang. Duidelijk aftekenen doet hij zich echter wel. Het is tl;e naar een andere wereldrechtsorde, waarvan dc pessimist misschien geneigd is te zeggen, dat ze niet bestaanbaar is. maar waar de flits op de achtergrond toch onont koombaar naar toe wijst. En wie weet maakt de voor ieder brandende vlam het bereiken er van lichter, dan velen op het ogenblik bevroeden. Donderdag 20 augustus 1959 In augustus 1957 speelde de feiten rond dïe tragedie zo de vraag rijzen: zyn zich- op de berüchte noordelij- sober mogelijk. Hij vertelt van er eigenlijk -.vei men- ke wand van de Eiger een de twee Duitsers, dïe tegen de waaghahef^du uit drama af, dat-drie mensen het wand op wildenNotHdruft en eigen, vrije wil het leven kostte. Twee van hen Matter, en van de twee Ita- Hsico van verongeluk- ------ ken nemen, te.red- tfe den?. Kan men van de zijn nooit gevonden, de derde lianen, die voor hen op werd begin juli 1959dus kort enig mogelijke route za zaten, gidsen in Grinöehvald geleden, eindelijk geborgdn. Aan de lïand van. ooggetuige- SufST Twee jaar had het stoffelijk verslagen een methode die eigen leven op Jet overschot van. de uitgeputte hij voortdurend'in zijn boek spel zeiten om dat van j„_j_ t e.- 7 i x .eiiKeie vermeteien te en doodgevroren heeft gevolgd en die daardoorredden? Men zou het Stefano Lönghi aan de waarde ervan aanzienlijk immer®, zo kunnen -een touw gehangen, verhogen geeft hij een mooSS heen en iceer ge- beeld van wat zich afspeelde, wand van de Eiger Wi«SÖ door de win- Het mysterie rond de hele af- „XreidStïï'ëin cte?i ate alttja langs de rots- faire scan hij niet oplossen, op alle gevaren en ont- wand blazen. Voor de bezoe- wel kan hij aantonen dat het ^dlten' Daarlo dbe- kers van GnTtdefiuafci in Ber- met de verklaringen van de hoort ook ade°edood ner Oberland waren dat lijk enige overlevende. Corti, niet door .?°n ecen, en de aan een ander touw zo best klopt. iïersufct. ^n^wine. bungelende rugzak van de bevriezing. Dat moe- verongelukte, een toeristische De reddingsactie, waaraan talrijke d*j?S attractie die ze door vérre- beroem1oe alpinisten deelnamen - ""'j ue{ atf aoor verre- on2e landgenoot Tom de Booy Kijkers konden genieten: Een wordt metere genoemd als de on- gevaarlijke berqingsactie is er- to,k, ï®?1 Eur<>pese ai- j,-- pimsmewas uniek, omdat, van voor nodig geweest, om Lon- een lier gebruik werd gemaakt. Zo ghi daarvandaan te halen, werd vanaf de top van 'de Eiger, Manr rfp en/mnifm -ncr» /Ji+ no d^e \'ia gemakkelijker westelijke maar ae ^.panning van alt ge- wand werd bereikt, een kabel om- beuren was minder'groot dan laaggelaten waaraan een man naar. die van de pogingen-in-1957 om S^telSdeh"® °mv'eron5€l^19 de toen nog levende Longhi en zulke acties ook in 1936 werd ijn tochtgenoot Corti te red- m?t lechnisob minder vol- r. t rr rt maakte middelen,- ondernomen om a6?ï. itt &ijn boek geeft Barrer de equipe Kurz te redden doen OLDEBROEK. Gisteren hebben opsporingsambtenaren var. PTT in tamenwerking met dc Rijkspolitie te Oldebroek de klandesliei.e zender „Oranje" opgespoord en in beslag genomen. Procesverbaal werd op gemaakt tegen de 35-jarige fabrieks arbeider M. M. in Oldebroek. Het zelfde lot onderging de klandestie- ne zender „Blauwvos II". Hier-werd proces-verbaal opgemaakt tegen de 40rjarige* grondwerker J. V. T. H. en de 17-jarige H. S. beiden in Ol debroek. bok onder ogen zien en als mogelijkheid aanvaarden. Van an deren kan men dan niet veel verlangeh. want dan zou men dc mogelijkheid openla ten dat men zulke mensen dwingt, uit haam van de humaniteit, de doden- wand op te gaan. :Maax- de vraag krijgt altijd een merkwaardig, aan de praktijk ont leend, antwoord: de gidsen en berg beklimmers laten niet iemand'in de steek die op een berg in nood ver keert, Er mag worden gesproken van onverantwoordelijk handelen. I van halsbrekerij, maar de redders i zullen doen wat ze kunnen. Nie- i mand eist het van ze, maar ze doen het. De noordelijke wand van de Eiger heeft de groten onder de Alpinisten steeds aangetrokken. Buhl was erop geweest voordat hjj mat de Hima laya-expedities meeging. Kurt Diem- berger tochtgenoot van Buhl bij de beklimming van de Broad Peak in 1957. behoorde tot de dertiende equipe, die 'ei' in slaagde de top te bereiken. Dat was een jaar gele den, in augustus 1953. Er zullen nog -,v.:el meer harde jongens koméri. dié het erop'gaan wagen. Vorige weelc lukte het. als veertiende ecuipe. De-_ rungs en Aibrecht om de top via de" noordelijke wand te bereiken. On overwinnelijk is de noordelijke wand niet, schrijft Harrer.Hij geeft een routebeschrijving eri hij hamert er op dat geen on ervaren en,doch al leen een harde, door en door fAdvertentie l.AI.j QQ- Spaar Si-Si kroankurken Elke werkdag f 100 Elkè zaterdag f 1000.— Hoofdprijs f 30.000.— Vraag uw leverancier om inlichtin gen over deze Si-Si wedstrijd. De winnaars van f 100.- vaa vorige week waren: Mej, R. van Eerdewijk, Utrecht; Mevr. A. Huisman, Utrecht; N. Walgreen,'A'dam;;A. M. Land wier, A'dam; C. A. Viergever, Wejtmaas; van f 1000.-: A, Verbraak, Bergen op Zoom. vmchtanlfmonadi gevitaliseerd Een van dc grootste drama's die zich op de noordcJijke wand van de'Eiger liceft affUfspecid was dal, welk in auKu.sius 195" duizenden in de wereld bezighield. Twee Bnitsers kwamen om en werden nooit Bevonden, de Italiaan Lamp UI stier t door kou en uitputting in de louwen. Ttvée jaar lang moest men zijn stoffelijk over schot laten hangen, pas in juli van dit jaar kon het in een moeilijke actlc worden geborgen. Enkele dagen voor de maandag, waarop hij stierf, maakte eeu vliegtuig deze folo van de verongelukte, zijn tochtgenoot Corti kon worden gered. Aan. de ver klaringen die deze Italiaan na zijn redding aflegde wijdt Hcinrich Harrer in zijn boek „De Witte Spin".in teressante beschouwingen, waarbij hij enkele deskundigen aan hec woord laat om uit te latch komen dat cr twijfel bleef bestaan ov'cr dc juist heid van die verklaringen. (De foto's bij dc inleiding en .het eer ste artikel Waren van Fritz "Winter- steller cn werden afgedrukt In Der Bergsteiger imd Berge und Heimat. Dc platen bij het tweede cn derde ar tikel werden Overgenomen tilt „De Witte Spin'' van Helnrich Harrer, vert. .T, F. Kliphuis, uitg. Sclteltens cn GUlay, Amsterdam, 10,90), staan errtaar. Er zullen altijd' man nen zijn die de uitdaging opnemen. Want, hoe onnozel hét ook jklonk, het antwoordvan de leden van de BAGDAD De volksrechtbank van Bagdad heeft woensdag vijf Iraakse legerofficieren tot de kogel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de mislukte staatsgreep, die Jh maart in Mosoel tegen het regime van Kasscm is ondernomen. Drie .officieren' kregen levenslang. Elf officieren en een burger zijn vrij- gesproken. Premier Kassem moet d« vonnissen nog bekrachtigen.-Een bur. ger is tot de strop veroordeeld. Volgens het vonnis zijn de veroor deelden schuldig bevonden aan deel neming aan de muiterij onder leiding van kolonel Abdoel. Wahab Sjahwaf, die ten doel had het regime te wij.- zigen en Irak bij öe'Verenigde Ara bische Republiek te voegen. (Advertentie LM.) trainde, goed uitgeruste en-in-prima.'Engelse expeditie die de hoogste conditie verkerende alpinist een po- topter wereld, de Mount Everest, ging mag wagen. beklommen,op.i de vraag waarom In 'een boekbespreking voor de ?e die top wilden bereiken, spreekt kenners, namelijk in-hei médedelin- boricdelen: omdat .hu er is. genblad van de Oostenrijkse Alpen- Het was niet ons antwoord toen t vereniging,, is Walther Flaig het er we de wandeling naar de bijna J niet. helemaal mee eens. De route- drieduizend meter hoge Scesaplana - beschrijving moet: achterwege blij- maakten.1 Daar .wilden we alleen vem .meeht;ihir.en uit- de opmerking maar uit, nieuwsgierigheid. boYenöp. dat., de (noordelijke .wand. .vaia .de En op dé Bielschitza, op dé Geiereck Eiger de toetssteen voor dë beklim- en cp. de Êngelberger Rotstock, mer als alpinist on mens is, zullen Maar nü willenwe ook eens echt volgens hem vermetelen de recht- „kletteren"-.-En daarna? Ja, en zo is vaardiging halen voor een poging het nu mei a) die bergbeklimmers het noodlot te tarten. Daarom meent, gegaan. Ondanks de vele doodstij- hjj dat het op zijn plaats is om dingen van verongelukten. De uit- met nadruk te zeggen: handen af daging, blijft bestaan cn de men-: van- dit onoverzichtelijke gevaar- .selijke prestatiedrang ook. lijke spel met het leven. Hij heeft zeker gelijk. Maac niet ieders oren- LIÜIO BLANKSTEIN PARIJS. Een radio-amateur in Parijs heeft meegedeeld woensdag van de bemanning van het op 12 april uit Peru vertrokken vlot ,.Can- {luta II" een boodschap te'hebben DBNK je PAT IK zoeëk' ijopeevangen volgons welke het vlot - - flop een rif nabij het eiland Mataiva van. de Toeamotoegroep is gelopen. Het vlot is ernstig beschadigd maar de,, twee opvarenden zijn ongedeerd. Zij hopen voor het einde van augus tus Tahiti te bereiken, aldus de op gevangen radiomelding. Er waren- aanvankelijk vier man nen op het vlot. Twee van hen wa- WENEN De Oostenrijkse .minis ter van Landbouw, Hartmann, heeft meegedeeld dat Polen en Hongarije bij het begin van het onder commu- ni'stische leiding slaande jeugdfesti-1 val dn .Wenen de levering van var-j kensvlees aan Oostenrijk hebben j gestaakt, om de jonge deelnemers aan het congres te doen geloven dat er honger heerst ten westen van „het IJzeren Gordijn". Oostenrijk, dat wekelijks 3.000 var ren op het eiland Napoèka, eveneens kens uit Polen en Hongarije invoert, één van de Toeamotoes, achterge- heeft zijn eigen uitvoer van varkens- bleven toen het vTot.naar zee af- vlees tijdelijk moeten staken onv in dreef. Het vlot had toen in 304 da-\ de binnenlandse behoefte te kunnen gen 7.500 kilometer afgelegd. Ivoorzien. wm er kan van alles met haar gebeurd zijn. Maar ze kan nog niet ver. zijn- We moeten, haar vinden. Heeft zé geld .bij .zich, denk je?"- „Het grootste deel van haar maand loon, vermoed ik. Ik had haar .alge lopen, week net betaald. Bovendien •'heeft ze de-spaarpenningen, van juf frouw Transom meegenomen. Ze- door GERALD BULLETT Slf i woord van."- zichzelf had opgesteld, ivas nooit een Sara evenmin,-.maar het ergerde ernstig gesprek te beginnen, op een. haar dat Edward, zelfs niet behoefde Ook tegen Edward? Juist tegen Ed- lege maag. Ze achtte het derhalve na te denken om tot deze slotsom te- ward. Niet alleen omdat de tijdelijke noodzakelijk ;qerst een redelijke:hoe- komen. onderbreking van lichamelijke inti- veelheid toast met marmelade, ep „Waarom niet?" zei ze, bestudeerd miteiten een lichte verwijdering tus- goede hete koffie te consumeren al- kalm. .Zelfs knappe meisjes zijn sen hen had bewerkstelligd, maar vorens het geval Linith;' aan te snij- gcenéngêlén als ze' in het nhuw óók omdat ze het legen'alVe logica den. Zehad,gespeeld met de.gcdach- zitten .En zé is knap, vind je niet?" in als iets noodzakelijks zag hem te er Edward niets over te zeggen m .„Werkelijk?" Edward kreeg een alle zorgen, over haar gezondheid uit de hoop dat het meisje in de loop van kleur draaide zijn hoofd af. „Ik zou het hoofd te pralen'zorgen waar- de dag zóu terugkomen; maar de rrio- het niet durven zeggen." van hij in feite: volstrekt geen blijk gelijkheid d'at zij zichzelf iets had „lemand was toch"' kënnelük wèl gaf. Niet dat hij onvriendelijk was: aangedaan kon, hoe .weinig waar- die mening toegedaan. Ik vraag me dat zou hij nooit kunnen zijn. daar- schijnlijk ook, niet volkomen worden af wie?" van was zeovertuigd. En het ging uitgeschakeld. Er zat dus niets an- „Dat weten we niet," zei .Edward èr ook niet'onv dat hij niet blij en ders. op dan'hem alles te vertel- kort. „En het dunkt mij zinloos, ons trots was dat zij hem een kind zou len. aan speculaties'te wagen." i schenken. Maar hij zou het prettiger .„Er is weer iets vervelends met „Maar we zouden toch hier en daar i hebben gevonden als alles een beetje Linith, Edward." - eens kunnen informeren," opperde, [vlugger zou zijn gegaan en met. ..Zo? Sara. „Dat zou ons op haar spoor ginder ongerief voor hen betden. „Ja, zei Sara. Zc zag met verba- kunnen helpen Er zal'toch wel ie- iDe verandering in haar voorkomen zing. en ook met enige ergernis, datmand zijn die weet met wie ze haar 'had hem van zijn stuk gebracht, hoe- hij onmiddellijk één en. al por was. vrije avonden heeft doorgebracht? [wel hij er heel luchtig over deed: „Ik heb gisteren met haar gepraat en Dergelijke, dingen blijven nooit on- het was kennelijk iets dat hij niet naar aanleiding daarvan naar haar opgemerkt in een dorp. Vijf maanden ihad voorzien.- Het meisje dat hij moeder geschreven. Ik heb haar ge- geleden: het moet dus in juni zijn 'aanbeden en gehuwd had. was vro- 'J J~*" ~~''u lijk. zorgeloos, knap geweest, één en al blakende gezondheid en opge ruimdheid: en dat zij ooit anders zou 1 worden Hvas blijkbaar (begreep zij 'nu) geen moment tot hem doorge drongen.. Zij was nog steeds zijn vrouw, en als zodanig diende zij [plichtsgetrouw geliefkoosd en be schermd te worden, maar. zijn aan- v. - - e, - geleden: zegd, dat,zé het eind van de maand geweest.* Deze gevolgtrekking schokte hem enigermate. De lange warme avon» den, de zilveren maan; de "donkere bosschages. „Moeten,we dat werkelijk doen.. „J« niet,'als jè het liever niét doet. U pi— m iiw ttl ,^ht. Op,ers na e»n moailUke toch: van vijfhonderd I Het vlieittuiei» vlies: rakelings lancs de boom- ype^r.J». u<i "ui I ort u-si Bnh vrwtde. Pfhrnrt* d» rotor tólomrtVr'zirt'RÓbTrn'h'enVmptor boven rfc krui. i toppen en wat Rob vreesde, sebeutl: de rotor -....ft;: i>„ uü i Komt in de takken terecht en de hcnKopter \alt het vuile, water wegzinkt. Met vereende krachten zien Kob, Bas én;de vreemdeling kans de tweede passagier van de helikopter te bevrijden. De man was bekneld geraakt. weg moet." „Wel?" Edward scheen verlegen, „Hoe nam ze het op?" „Ze was uiteraard erg van streek. En nu, je zult het nooit geloven, is ze verdwenen." tIM_„ JC „Verdwenen?" zei Edward, tenvtjl Maar ik 'zie' het ais mijn plicht, hu voorzichtig zijn kop neerzette. Het spijt me als hekje tegen de borst „In het holst van de nacht. Dat is. stuit, Edward, maar we moeten echt bedenminnares waszij niet- meer, ten minste het verbaal van juf- proberen een beetje praktisch te Ze was tot de slotsom gekomen: dat frouw Transom." zijn." zo nu eenmaal de aard van de man „Wel drommels..,? Verdikkeme, „Wat zou je dan willen dóen?" .Was, Hoewel deze ontdekking haar Sara, waarom'heb jij 'mij dat njet vroeg Edward „Het dorp rondgaan enigermate geschokt had, piekerde direct.verteld?" .-'w om kletspraatjes te verzamelen?" zij er niet al te zeer over. Maar de „Je sliep zo vast, Hevehng., zei Sa- „Wees nu niet zo dwars, lieveling, blik van verbaasde teleurstelling ra honingzoet, „toen juffrouw Tran- zei Sara, haar ongeduld verbergend waarmee hij haar gedurig aankeek, som „mebet nieuws bracht.. En ik achter eên verontschuldigende ghmr - gretig speurend naar elk. nieuw blijk dacht nooit dat.het je dermate inte- lach, ...het is aan jou om-: té reggen van vermoeidheid, dat. zij zou. kun- resseerde. Maar maakje geen zor- vat ér gebeuren moet, .Zullen we. nen tonen, had tot gevolg gehad datgen. We vinden gemakkelijk i«nandnaar de politie gaan?" zi.i zich zo min möaelijk bloot gaf. anders voor haar." Een tweede leefregel die Sara voor „Daar gaat het met om. Ik bedoel, (Wordt vervolgd*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1