De diensttijd in Nederland I RIVELLA I-Brigadiers ZONDER CADEAUS NAAR HUWELIJK VAN STEVEN EN ANNE MARIE CAROL n: „Eerstgoed vragenanders worden hel 27 asbakken Hoe liet de meisjes Peacock verder ging Via beeldscherm het zeegat uit veeï gerookt 7 drink; Vanavond Radio Twee jongetjes verdronken ,Dode' man door injectie in liart weer levend kunnen alle kanten uit! G RAT! S TOEGANG |door. avid Wright he r u-;ht pd KAND. en DOCT. ECONOMIE SPROETJE SPARKS Nee. ik weet weer je w/pr je neemt purry? hoe e>ereR' Ideale stoffen! Rakken en blouses! E overwinning van de C.V.P. bij de jongste Kamerverkiezingen in België was mede te danken aan de belofte van deze partij, de dienstplicht tot twaalf maanden te bekorten: Jn de NAVO-landen is .veelvuldig de vraaggesteld, hoe een dergelijke ingrijpende maatregel mogelijk was zonder verzaking van de bondgenootschappelijke plichten; en het is na de verkiezingen ook wel duidelijk-'geworden, dat de zegevierende partij zich-niet al le zeer had verdiept''"in de consequenties van haar toezegging.; Het heeft dan ook geruime tijd geduurd, vóór en. aleer de-zaak m kanben en kruiken was. Intensief overleg met het opperbevel van de NA VP; was nodig, en ook contact met de Amerikanen, deze finan ciers "en leveranciers van materiaal. Het is minder eenvoudig en bovenal minder go.edk.opp-. gebleken, dan sommigen zich misschien hadden voor gesteld. Óp de vraag, hoe bet mogelijk is. dat de Belgische jongens voortaan met een jaar dienen (vijftien maanden voor aanstaande reserve-officieren) kunnen volstaan, heeft minister G-Us-on deze week in een persconferentie het- antwoord gegeven. Ter voorkoming van verzwakking van het leger zuilen er duizenden vrijwilligers in dienst komen, die de naam krijgen van NAVO-technici. Deze iVAVO-tecJinici dienen niet .twaalf maande» doch tenminste drie eri m vele gevallen vijf jaar. Het aanbod is voldoende, vertel de de minister, dank zij de hoge lonen, die in uitzicht zijn gesteld. Het rs niét helemaal duidelijk geworden of de vrijwilligers nits]uitend zullen wor den belast mot de bediening van het ingewikkelde moderne materiaal, dan wel dat,zij .ook als instructeurs zullen optreden. N. elk geval betreft -het hier een oplossing, welker aantrekkelijkheid bepaald niét schuilt.in de goedkoopte. Niet alleen zijn de technici duur, maar de belc reorganisatie za! gepaard gaan aan een moderner uitrusting van het leger. Minister Gilson gewaagde b.v. van de nood zaak van een veel betere beveiliging tegen luchtaanvallen. Hél is een kost bare zaak, zei bij. maar niets is gevaarlijker, vooral voor de soldaten zelf. dan een defensie, die achterblijft bij de eisen van deze lijd. Hij verwachtte dan ook een verhoging van de begroting van zijn departement tot ongeveer 2.600:000.000 gulden. Het is een bedrag, dat tamelijk wel overeenkomt met dat van de Nederlandse defensiebegroting. Velen zullen schrikken, ver moedde de minister; „maar we moeten de feilen onder ogen zien". Uitgedrukt in geJd wordt de verkoning van de Belgische diensitijd tame lijk duur gekocht. Maar waarschijnlijk vinden tallozen'in België'de prijs toch niet ie hoog. Het is zo dadelijk niet te beoordelen, in hoeverre de Belgische oplossing pok voor Nederland mogelijkheden opent. Voor ver hoging van de toch al drukkende defensie-uitgaven zal niemand bijzonder geestdriftig zijn. Het. js verder dc vraag of het duur kopen van technici met een veel langere diensttijd dan normaal hier als een fraaie oplossing wordt gezien. Jn deze dingen pleegt men bij ons wat scrupuleuzer te zijn dan bij buurman Belg. Natuurlijk ka» men de methode va» minister Gilson niet helemaal vergelijken met liet oude remplagantenstelsel. maar er zijn j dam' toch punten van overeen komst. Het komt er in elk geval op neer. dat bet j," li i i ClOOr x uici. ijnau scuuunue uaui grotere deel van de jongeren korter kan dienen, omdat een kleiner deel j van de „Ile de France" speelde zich tegén betaling bereid is,, langer onder de wapenen te verblijven. -* MINISTER Gilson beeft niet gewaagd van overleg binnen hel band van de Benelux. Het is ook de vraag of het er is gev Eigenlijk is het jammer dat op het stuk vart de landsverdediging raa* vergroot, met kwistige hand de. Lgè .Lende», rij he< binnen hel «rfcnnd «n de NAVO. in fi1® zo hoge male hun eigen gang gaan. In Nederland nckjjkt de conimissie- Van Voorst tor Voorst de kwestie van de diensttijd, maar mnirent haar rapport is officieel niets bekend, al verluidt, dar dit tol een paar maanden verkorting zo» concludéren: Op hel ogenblik, hebben we helemaal géeii minister van .Defensie; cri de behandeling van dc begroting, waarbij het (Advertentie. LM.) Royal Zaalberg, reed* eeuwen weester in het kieren van de mooi«te materia len... koos Draion-.verwerkte die met wol tot de fijnste modestoffen! Lichter, zachter, warmer! Zelden persen of strijken! Dankzij Bayers wonder- vezel Draion, dankzij het stoffenmeester- schap van Royal Zaalberg de wereld beroemde! Let bij stoj-per-meter en rokken en blouses op het Zaalbcrg'Dralon etiket! A VRO en NTS brachten de teïevi- siekijkers gisteravond van de warme huiskamer naar. de verkoe lende zee; de denkbeeldige trans- po rtmid delen waren het inmiddels uitrn vers ex de vaart genomen Franse oceaanschip ..Ile de Franco"' en .het gisteren nieuw in de. vaart gebrachte vlagge- schip van de H.A.L., de Rotter- In het (ot in de details verzorgde, door Petet Zwart gebouwde decor JAZZ 7.007.30 VARA. R-dio-jazz-clnb va» t Mie hiel de Ruyter. j LICHTE MUZIEK 7.358,30 KRO. Gram.platan projtr. „Licht te verleren". s.55—9.3fi KRO. Gram.platen proffr. „Voor elck wat wiis". 9.3o—H).do KRO. Concert ttoor Cascade o.l.v. Johnny Ombach met zans va» Nelly Wijshek en Wllly Alfterti. een pretentieloze komedie af van Jacques Deval, „Goede Reis", waarin alle Franse misverstanden ten opzichte van Amerikanen, caricatu- Kamp had in zijn regii en xn zijn bewerking vooral gezorgd voor tempo, waardoor dit Franse blij- spellctje op deze warme zomeravond iets kreeg van een verfrissende land- wijn. Het binnensmondse gemompel van sommige acteurs sn actrices, 'n niet alleen gaat om het. geid maar ook om een beleid, staat eigenlijk aleuvel, waaróver vooral Belgische kij- - kers. onlangs tereclu. hebben ge- klaagd. viel ook nu weer waar le ne- rsnneer' Juj nog langer i men. Lies Franken en Pim Dikkers deden aardige dingen in de'hoofd- voor de deur. Het is cën hoogst onbevredigende toestand, die de positie van het kabinet ongetwijfeld zal verzwakken. voortduurt. - In elk geval ontkomt de Nederlandse regering niet aan een vergelijking j r°Bert- van het lucr. geldende stelsel met het Belgische; en met. name niet aan de beantwoording van de vraag of, wanneer bepaalde kanten van de Belgische oplossing voor. on$ land minder aantrekkelijk o[ minder gewenst zijn, toch ifraaie beelden over- de proefvaa: niet kan worden overgegaan naar de'diensttijd, van. vijftien, maanden, die ^'an de "Rotterdam Versla cegvé toi nu toe al mogelijk was in België. Wij zeggen geenszins: dat het. voor beeld van België navolging verdient: maar wij vinden wel. dat ons land zich klaarder dan tot dusver bewust moet zijn. welke dingen het öp hel terrein van de.landsverdediging wil doen of niet wil doen. N een extra NTS daarna reportage gaf de enkele bijzonder rt fA ef per r c n r ie 1 -M - Van de „RotterdamVerslaggever Coen van Koe wij ck hield een huise lijk praatje met het echtpaar .De Quay en'stelde B.A.L.-directeur De Monchy enkele intelligente vragen \vaar interessante, antwoorden op kwamen. E.v.R. ernstige muziek 8.30—8.55. KRO. Louise* wijnjaar de», viool en Jan Xederpelt. piano spelen werken van B. v, d. Sictenhorst- Meyer. Julius Heyj»an en Manuel In fante. Ift.Ufl10.50 KRO. Het Kamerorkest I Musici Del Solai'lo o.l.v. Kien Rats speeltwerken van Stainitz. Haydn, Von Camerlolier en. aio-zart.. 11.1513.00 VARA.. Liederen recital door Simon v. d. Geest. tenor mez plano begeleiding door George va» Ren esse. T elevisie A bet weekoverzicht van het NTS- jnurnaal (8.0(1) het tweede deel DuiI se doenmentaife „In He tuin va» Boeddha", opgenomen in Thailand (8.20). Ont negen uur in Eurovisie ultóending uil Bayreuth van de eerste akte van Wagners opera „Dio yjeistersingec von Niirnbcrg". KOPENHAGEN. In Denemar ken is de massa prod U kti e begonnen van bruine melkflessen. De melk in deze flessen zou, naar de geleerden menen, veel beter beschermd zijn tegen zonlicht en verlies van vita minen. GEERTRCIDENBERG. In Geer. truidenberg z(jn donderdagmiddag" de ?-jarige Keesje de Rooij en de 9- jarige Henkje de Vries door ver drinking om het leven gekomen. De beide kinderen waren gaan baden in de haven van de Amer- centrale. Toen de.jongetjes Vavonds niet thuis kwamen, werd de rijks politie gewaarschuwd. Deze heeft de gehele nacht naar .de vermiste kin deren gezocht in samenwerking met veie buurtgenoten. Doch eerst van morgen omstreeks zeven uur is een van de stoffelijke vesten gevonden, dichtbij de plaats waar de' kinderen hadden gebaad. Naar het tweede vermiste 'kind werd neg gezocht. GLASGOW Men heeft een 66- jarige man, die vier minuien „dood" is geweest na een operatie in een ziekenhuis, in Glasgow, weer tot le ven weten te brengen door middel i van hartinjecties en kunstmatige ademhaling, zo hebben twee chirur gen in een artikel in een Brits me disch tijdschrift verklaard.Vijftien uur nadat zijn hart had opgehouden j te kloppen, zat de man weer rechtop 1 in zijn bed zijn krantje te lezen. M drserlenrie l.M.) Let op, M-Brigadieis Hi er volgt weet'n com plete opgave van alle than* geldige Paspoort- aumtnervskje* en de plaatsen, waar déze nnromers etke M-Bri- g^dier recht geven op Nr. Onwehand* Dierenpark (Rhenen, CTtr.) Nr. 1: De EfteHng (Kaatsheuvel NA) Nr, J: Bad Beekeln (Boekelo, Ov.) Nr. 4: Maduredam (Den Haag) Nr. Si Initituirt d. Tropen (Amsterdam) Nr, 4-t Luchthaven Schiphol (Amsterdam) Mr. f'. Miniatwnr-Walchere* (Middelburg) Nr. 8- Fries Scheepvaartmuseum (Sneek) Nr. 8L Fietersberg-Grottee (Maastricht) Nr. W: Rondvaart Bergmaan (Amsterdam) Nr. H: Spoonvegmumeum (TJtrecht) n.b. Op maandag gesloten. Nr. XI: In stit.v.Xyvarh ei de» Techniek (Amsterdam) Nr. I3s Zutderzeemuaeum (Enkhuizen) Bij alie Yoorrechten tom M-Brigadjcri' gelden deze voorwaarden: je moet j« mouw-embleem zichtbaar dragen, onder geleide van een volwassene zijn en je Brigade-Paspoort tonen! Elk Voottecht kan'l r in, 1959 genoten worden; Voor rechten geiden Mttt bij groepsbezoek. Deze M-CadeatdS werden gexoxtn Jwr de flinkste 50 M-Brigaditrt, i* dt 14* rondt: 14 fototoestellen, 1 verrekijker, 1 paar ijshockeyschaatsen, 2 autobussen, 3 paar basketbalschoenen met trainingspakken, 2 autopeds, 1 3-wiel£g« fiets, S Lego bouwdozen, 16 radio's» 2 boekenbonnen. Melk met een glas e-x-t-r-a nog meer mans ideaal totaal: kan pot 4tg - evenmeei verdeeld over melk. pap, yoghurt, karnemelk of podding FMihatit nsn h/i Xtderlanis Zuhtlknrttui, Rijswijk (Z-H.) Wi« m de loop van dit jaar H-Brigadier J« («worden» blijft dit vanzelf, sprekend ook in I960 en hoeft dus geen Voorrangslogboek aan te vragen. iVan. een. onzer verslaggevers) SCHIPHOL Gezellige 7nensen de Rockefellers. Ze kwamen donder dagmiddag even op Schiphol aan en vlogen een goed half uurtje later ■weer verder, naar Noorwegen, naar „het" huwelijk. Twee broers van.de bruigom en een schoonzuster. „Ze" waren: de 27-jarige Rodnxm Rockefeller, zijn blonde blauwogige vrouw, die rou zichzelf Barbara. Ol- sen heei en dan- ook inderdaad van Noorse afstamming is. net als Arm ie Marie Rasmussen, {de bntid van Ste- t*e»J en 21-jarige broer Michucl.' Het werd een hele optocht van de i „Middellandse Zee" (het vliegtuig, j waarmee ze hadden gereisd) naar de I tMftdelA da+t undete FOLKLORE 6,30—6,30 VARA niet volkslied nezuela. platen li* FRJESCME VUG.OOMD P8O0UCT Ak~> IK JOU Hit)? LAAT, A ,'E D/j?Efr al4C?^7 nada: ik m'n h/elen hbb SetICHT. WIL Jt Mé 'N Dt£2/ÉR DÖ£N,CAROL HB Tl*, '/V Vi?EEMD VERZOEK, MAAR 6EEF ME rWNltó MINDfEN r'jp WAT HliBFr HFT VOOR 2/.V, PEreP. Z>E HELE C7RF.EK 'Ol MET POLITIE.. /VAK EEL krflNbOKEF X MtifcLFM K 0E": NOi5 1 lÊ'/tR DOOD PAN DAT iK &E OICT VAN M'N LelTrN IN CEL MOi t OOOR- &&ENOE A MM EN 2 ioor? Hü'CP'jr Mt MAAR Ik' MOE JE 20iANÖ B!J ME NOUOf. N. VIF-kamer, het vertrekje waarin al leen zeer belangrijke personen (in het Engels: very important people) worden ontvangen. Ze zagen er alle drie heel fit uit, ondanks het feit, dat zij met zo'n zes uren vertraging hier aankwamen. Want het vliegtuig, waaimee ze aan vankelijk van New York waren op gestegen, kreeg 320 kilometer buiten New York motorstoring en het werd rechtsomkeert terug naar New York. „Bent u ook uit Noorwegen af komstig, net zoals de bruid van tiw zwager?" werd Barbara Rockefeller gevraagd. „Nee. ikzelf niet. wij zijn al drie generaties lang Amerikanen," Rodman en Michael zullen bruids- jonkers zijn bij het huwelijk van hun broer, morgen in Sogne. Barbara Rockefeller: „Nee, ik heb geen officiële functie bij het feest." j „Een oogje wagen aan de inspectie van hei toilet van de bruid?" „Ja, dat zal wel" (lachend). i „Cadeautjes? Nee die geven we pas 1 als ze weer in New York zijn." Dat was Rodman Rockci'eller.\,We zullen eerst eens goed informeren wat ze willen hebben, anders krijgen ze 27 asbakken." j „Hoe vindt u uw aanstaande j schoonzuster, is ze aardig?" „O, she is a lovely girl" (een heel lief meisje) zei Barbara Rxickefel- j Ier en het "klonk heel oprecht. 1 En zo kabbelde het gesprek ver der. Terwijl een deel van de journa listen met Rodman Rockefeller en zijn vrouw verder babbelde over de bruiloft van Steven en. zijn Noorse schoonheid draaide broer Michael de rollen een beetje om en'begon de Nederlandse pers te interviewen over de politiek. „Hoe zit dat metdat Westelijk Nieuw Guinea is dat nou nog steeds van jullie?" „Ja".' „En die Soekarno beschouwen jullie die nou als een competente figuur?" „Nou..."; géaarzel. „Wat", mengde Rodman zich, ach-.: ter het hoofd van Barbara langs erin. „Soekarno". „O, Soekarno". En u" een: vraag tot de 21-jarige Noorwegen om ook een Noors meisje te zoeken?" Gegrinnik als antwoord. Dan zegt de bedachtzame, bebrilde jongeman met helemaal het voorkomen van een intellectueel: „Ik heb mijn gedachten eigenlijk nog niet in die richting laten gaan; Toen kwam er iemand waarschu wen, dat het.-tijd was. om aartlbpord te gaan. Ze vlogen meteen door naar Kristiansund. „Dank u wel." „Tot genoegen". „Goede reis. Tot ziens." Aardige vriendelijke mensen. Ge wone mensen, op weg naar de brui loft van een familielid. Eigenlijk niets bijzonderst Alleen in de V1P- kamer, omdat ze de naam Rockefel ler dragen, de naam van een der rijkste families ter wereld. Omdat' zij achter-achterkleinkinde ren zijn van John Davison Rocke feller Sr» de oliemagnaal en filan troop, die de naam Rockefeller we- Michael, „Gaat u soms mee naaf' reldbéroemd heeft gemaakt. (Advertentie LM.) INSTITUUT VOOS? SOCIALE WETENSCHAPPEN Geheel mondelinge ovondopleidingen M O. ECONOMIE en STATISTIEK en in de voornaamste bevolkingscentra von Nederland. Een uitgebreide documentatie-map wordt U op' schriftelijke 1 teleronische aanvrage gaarne toegezonden door net Algemeen Secretariaat, Wassenaarsewag 39, 's-Gravenhage, telefoon 070 - 775382-774643. HET N0& CAoeo/c wruox/v. HOE MINDER MENSEN 0N5 ZIEN Ncc, EEN ^WERKMfllN WflflTOM VcRdëRöEN WE 0NS0f!N?Wt HC6ÖEN TOCH N0& NIKS üCDflflN? WIE IS HET? EEN fl6ENi? „Dat kunnen we altijd nog doen." antwoordde hij, onaangenaam getrof fen. „Voorlopig zie ik weinig heil in speurhonden. Bovendien is onze «u,, grasspi.._„ r—- slagen; en de oude steengroeve, die mets van zich had laten horen onder- meld Dan doet Bas hem een voorstel: ontsnapte gevangen* binnen gaan. meneer d* stelt m«ar. voor daar js het heerlijk koel. £n u zint een vond hij als iets buitengewoon pijn lijks, dat hem persoonlijk aanging. „Ze moet naar huis zijn ge gaan", zei Edward ten slotte. „Het is geen manier dat die vrouw ons niet geschreven heeft. Het enige dat er opzit, is dat ik er zelf heenga om poolshoogte te nemen." Sara's antwoord was griezelig i nnn r'rk rtTTT t rmm nuchter: „Ik geloof echt niet, dat door GhKAJLD BUL.LlSi.iJ dat nodig is, Edward." „Maar ik wel," zei Edward. Mor gan Two-Beech Lane grensde, was #en. hoe eerder hoc liever. Zolang getuige van een onafgebroken gaan v'e niet zeker weten dat ze veilig is, en komen. Maar het was allemaal hebben we toch geen rust." vergeefs! Geen ontzield lichaam werd ».Als er. zó over denkt, moet jo gevonden, hetzij geworgd in een het. zeker doen, Maar het zal alles- grcppcl, drijvend in een vijver of behalve een plezierreisje worden, plaatselijke diender bepaald geen bengelend aan de takken van een i'^ken daar wel op." licht. En dan is er nog altijd een eik. Wat een opluchting! Wat een te- „Daar is nu eenmaal niets aan. te grote kans dat ze vóór de.avond weer leurstelling! Maar nietwaar, zo zeiden doen." Hij schoof het bezwaar zon- terug is." de betweters, wat kon je anders ver- der meer terzijde. „Die laatste^ veronderstelling deel wachten als er zo'n hoop mensen wa lk allerminst," ren, die met luin hand op hun hart of „Waar het in de eerste plaats om jiutl wijs- en middelvinger op de bij- gaat," zei Edward koppig, „is dat we bei konden getuigen, dat zij een on- niet te hard van stapel moeten lopen, bekende jonge vrouw, die het even- Laten we gewoon nog even wachten beeld was van de voortvluchtige, op en zien vat er gebeurt." de trein naar Singleton of was het Ze wachtten vierentwintig uur. Rairbridge? hadden zien stappen Tijdens een tweede ontbijttafel-con- en heimelijk door de straten sluipen ferentie besloten zij een telegram te van Mercester, of Hanborough of zenden aan mevrouw Jones, fakirnet, Nethcrtown, ot Market Langlcy? Scarpton Heath Linith zonder iets te zeggen verdwenen In Beekhuize werd aan deze ge- stop is ze b ij Twee dagen ruchten geen aandacht geschonken, gingen voorbij zonder dat er ant- behalve natuurlijk door juffrouw woord kwam. Transom. Maar het was niet langer ste hulpmiddel door op haar toestand Inmiddels was het nieuws van mogelijk te doen alsof er-niets aan te speculeren, kortom dat, zijmid- Linitlis verdwijning als een lopend de hand was. Hoewel Sara uiterlijk delen |.e over had om te voorkomen vuurtje door het dorp gegaan. Het nog steeds dc kalmte zelf was, was dat hij deze belachelijke tocht: zou dook in alle mogelijke versies op en ~-ij erg bezorgd én onrustig. De ge- aanvaarden. Maar daar was zij te was aanleiding to; alle mogelijke op- dachte dat Linith nu misschien alleen trots voor. Hij is blind. Laat hem gewonden vermoedens. Bij het ge- cn wanhopig rondzwierf.' liet haar gaan. Ik heb mijn kind nog, druppel en geplas van dé regen en'de geen ogenblik met rust; het enige wat „Dan moest je maar eens naar het witte ochtendnevel, die als'uitgeplo- haar medelijden nog enigermate af- station gaan.zei ze effen en.gUm- zen katoen over de velden lag. remde was het feit, dat Edward haar lachte, .,en_ informeren welke ver voegde zich geiispel van menselijke, gevoelens deelde op een manier die bindingen je moet nemen.' tongen, die opgewekten gretig een ronduit overdreven, door niets lucht gaven aan de meest tragische gemotiveerde en zelfs onfatsoenlijke - fantasieën. Er werd geen echt onder- indruk op haar maakte. Overdreven Het was inderdaad geen plezier- zock georganiseerd; maar heggen en èn verdacht, hoewel zij zich dat laat- reisje. Eerst van Meonthorpe naar greppels verheugden zich eensklaps ste nauwelijks durfde bekennen. Zijn Mercester, daarna van Mercester xn een ongewone belangstelling: vij- jongensachtig gezicht vertoonde een naar Singleton'Junction en van daar, werden vol verwachting afge- sombere uitdrukking. Hij was on mis- na -anderhalf uur wachten, meteen TT,, ...1 naar het station, dat, Edward gezegd had, het Scarpton Hcath'lag, maar m nog allerminst dicht- liggen. Zijn ogen hadden een vastbesloten uitdrukking. Zijn stem had een nieuwe krachtige klank. Sara zag dat dit plotselinge besluit en het vooruitzicht handelend te kunnen optreden hem zijn zelfverzekerdheid al voor een goed deel hadden terug gegeven. Ze kreeg plotseling het op zichzelf belachelijke -idee, dat hij misschien kracht putte uit de hoop Linith weer te zien. Ze wist, dat zij door bezwaren ie maken, door op een ruzietje aan te sturen, door hem aan het verstand te brengen dat het plan hc-m onwaardig was en als laat- tWordt vervolgd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1