rste dag filmfestival in Venetië: weinig vertoon Qem bfuei voüpeée^mul Verkeer eist vier levens fY vJ Jléacidm^ Hoe liet de meisjes Peacock verder ging Veelbelovend programma Dijkwerker in arrest na dood van rivaal ufspelleitjes: geslaagd en minder geslaagd door Paul Robeson naar China ÏHêyet' Slui/i 'ser Truman schrijft twee boeken Twee broertjes I verdronken Meisje gedood op kermis SPROETJE SPARK S IIÉtBISl door 1 FRANK-GODWlD Sm DE ECHTE ALADDIN! Kans op gesprek RK en Oosters- orthodoxe kerk Chroesjtsjew zendt Adenauer een nota Drie Nederlanders ernstig gewond Mes je gedood in New York bij ruzie tussen jeugdbenden Chroesjtsjew bczoekt zeven steden in VS pefer rem c&eretrv £MTST£ PQ6/NG OM TE ONrStVAPPEN. -IBM i-OPEND XOMÜTfl» NATDL/flt'JK VER. AL& IK MAAR IJNS OPDECENOf ANDERE M4NiEf? Jg^ £EMAüK>TE RAKKEN KOU^Kl£§£ kcjöen... X^pr^ flas? TWINr!& MINUIEN- IKÓA NAAG PIE BOEZPEZU. IK 2AL BERET NOCfc MA AC BELLEN, ZE ZAL VVÊL VÊ0SCHJ?!*-JBi KÊL'JK ONöECUSr^f^1 vWS 2UN.».. /rrr^v tfci.a rexwji Her oao oi/aenm 0/60 h/oxDr z/erporry een NfflAl OP MF h/QPfflöfRfiNt Probeer I ono -J h. //G £**2 RUóTlG. MEI03E! £R ÓÊBEURTMIIÜ GOOI AL HerGELD MAAR IN DIE ZAK, WMflHEN GEEN GRRPPEWY/ HONDEN OMHOOG? 5v%- V 'v fji (Van onze filth redactie,) "IfENÈTlë. Zonder reel vertoon. maar uier Gine Loltobrigida en de Engelse inzending „The boy and the bridge" is gisteravond het ticin- tigs te jihnfvativui ran Venetië, de Moetra lmernazionale d'Arte Cine- viaiografica" geopend. Het vertoon bestand tót een enkel op de ere-loge gericht spotlight op Cina LollobripU da,Ttirhaar nte£ te verwaarlozen persoontje -en „The boy and the bridge" het debuut van de 34-jarige iii Dublin geboren Keinn Mcclory die voorheen assistent-regisseur teas van John Huston en pok een handje mee hielp aan Doads spektakelstuk „De reis om. de wereld in tachtig dagen". Een fraai gekleed doch traag bin nenstromend publiek heeft dit werk m het Palazzo del Cinema met aan- dacht gevolgd en met warm applaus ontvangen. Datzelfde/ publiek legde slechts enkele Ogenblikken de han den op elkaar toen dc schone Gina haar entree maakteprecies ge timed tussen een teken filmpje en de hoofdschotel- Mcclory toont zichin „The boy and' the bridge" een mengeling van Ierse passie en Engelse nuchterheid. Passie in de bewogenheid waarmee hij dévlucht volgt van de kleine Tommy Doyle die in. London onder duikt omdat hij ten onrechte meent dat'zijn vader een moordenaar is en nuchterheid- in de wijze waarop hij zijn verhaal registreert. Tommy zoekt, zijn toevlucht in de Tower Bridge, die altijd al een grote aantrekkingskracht op hém heeft gehad en hoog in de toren bouwt hij met gevonden en gestolen .dingen, zijn eigen ..huis"; terwijl zijn vader i naar hem op zoek is. Tommy's idylle j duurt niet lang. zijn vader vindt hem bij festivals meestal weinig bij voor- en nwmt m« Vmtc v,i? baat van zeggen. De landen achter het IJzeren Gordijn zijn vertegen woordigd met werken uit. Rusland, Polen en Hongarije. De Verenigde Stalen stuurden „Anatomy of a murder" van Otto I Jeanne d'Atc) Preminger en ..Some like it hard", de comedie van Billy Wilder met de tot een spitscomédienne uitgegroeide Maryiin Monroe. En deze film zal op 6 september het festival besluiten. Voor die tijd zullen kaf en koren op het projectiescherm' vertoond zijn. De jury, bestaande uit de Frans man Georges Altmann, de Rus Serge Bondartsjoefc, de Italiaan Luigi Chia- cini, de Spanjaard Louis Gomez Mesa, de Amerikaan Ralph Forte, de Duitser Ernst Kruger, de Engelsman Rodger Manvell, de Italianen Vinicio Marinucci "en Dario Zanelli en dc Uruguees Maruja Echegoyen zal daarna moeten vertellen wat kaf en wat koren was. PETTEN De 32-jarige dtfkwer- ker P. A. uit Bussum. die in de nacht van woensdag op donderdag de vrachtauto bestuurde waarmee op de I Duinweg in Petten dc 39-jarige vee- houder J. Bakker uit Schagerbrug werd doodgereden, is gearresteerd. Het onderzoek van de politie wees uit, dat hij met z-ijn 19-jarige neef. en neemt hem mee naar huis hij. leert de wereld der volwassenen te vertrouwen. Wat traag en ontkrachtend door enkele onnodige herhalingen heeft Mcclory dit verhaal van zoeken en ontdekken verfilmd. Men had graag meer. strakheid gewenstmaar wat de regisseur met de negenjarige Ian MacLaine als Timmybereikt, niet willen missen. De jongen beweegt zich volstrekt natuurlijk en bepaald veroverend is hij in de scènes met de zeemeeuw Sammy, die hem op zijn zolder in dc Tower Bridge ge zelschap houdt. De kleine Ian boog na afloop, in een keurig grijs pakje gestoken, beleefd tegen de honder den witte smokings en exotische avondtoiletten en vervolgens stroom de, men hei Palazzo uit. DE Italiaanse ..filmindustrie heefi. er tegenover het Palazzo del Cinema enkele honderden vierkante kleurige meters reclame tegenaan gegooid: felle realistische schilderin gen die belangstelling vragen voor de deze zomer gereedgekomen pro- duktie. Men. vindt er onder andere een provocerend plakkaat waarop Anita Ekbei'g in gering dus vol or naat Federico Feliini's nieuwe werk ..La Dolce Vita" 1 Het zoete leven) annonceert. De Italiaanse publici- teitsheren waren Oog niet tevreden en lieten 'ook een speciale krant drukken van vier pagina's die ge heel gewijd is aan Anita's (gefilmde* avonturen in de Ro meinse" society en waarbij picturaal ruim aandacht wórdt besteed aan wat wij dan toch maar het vol ornaat van Anita móeten blijven noemen. Opmerkelijk is het overigens dat Q P_ twee achtereenvolgende avon- daarna uit hun eigen werk voor te {lezen en voor te dragen. Jaap van der Merwe deed dat aanmerkelijk I geforceerder dan Peter Jaspers en Piet Heil. j JET ET csibaretprogramma „Ha *k zo i •*- gedacht", dat de Nijmeegse stu denten zondagavond voor de KRO verzorgden had, ondanks enkele frisse ideeën, duidelijk minder allure dan de prestaties van de Amster damse en Utrechtse studenten enige tijd geleden. Een andere amateur, de 13-jarige Jan Van der Pol uit Driebergen, die het landelijk talentenconcoürs in Loosdrecht heeft gewonnen, bleek in hel VARA-programma een onbevan gen pratertje. In tegehstelling tol.de Nijmeegse studenten, die het zonder zaalpu bliek moesten doen, had hij het voordeel voor een zaal vol lach-, grage mensen te kunnen optreden. B. v. R, deze reclameschilderingen de Adria- j de dragline-machinist J„. A.. en de tische Zee (die bijna even blauw als de reisbureaus hadden beloofd» den hebben deelnemers aan te levisiespelletjes teleurstellingen moe ien ervaren. Zaterdagavond tuimelde de Amsterdamse, „Napoleon-expert" A. Erkens bij het beantwoorden, .van de duizend gulden-vraag terug naar vijfenzeventig: gulden en zondag avond" kon dé Nederlandse boog schutter- W. Sominer de Vlaamse Ru bens-kenner niet redden toen deze een juist antwoord miste. Het was overigens frappant het verschil tus sen beide spelletjes te constateren: de-VARA-quiz i.Je neemt er wat van mee" is veel levendiger, verzorgder, onderhoudender, en ook menselijker dan het nog. steeds rommelige „Tele- dubbcl" van- KRO en NIR. Dc spor- t lieve prestaties die bij Tele-dubbei j geleverd worded 'vorige keer de Jee- j EKKSITGE „i;zIEK gelaars, nu de boogschutter) zijn doorgaans Jmeiend om naar te kij- ken, maar aan het; deel dat de „den- kers" voor hun rekening nemen moet j nog heel wat geschaafd worden wil het programma "nier zo populair wor- i den als soortgelijke uitzendingen in i.hct buitenland. F) E. VARA. liet zaterdagavond nog even het laatste stukje „Hom- mei es" zien dat vorige zondag door technische storingen de kijkers niet kon bereiken. Schrijfster Annie M. BOEDAPEST. De Amerikaanse negerzanger Pan! Robeson heeft verklaard, dat hij zich niet zal sto ren aan de beperkingen van zijn Amerikaanse paspoort en dat hy te gen maart een bezoek aan China zal brengen. Robeson zei in het Hongaarse blad „Ncpszabsdag", dat hij tien jaar lang „gevangene in eigen land'' is ge weest. Hij zei niet naar Duitsland te hebben mogen reizen en zelfs geen contact te hebben mogen leggen met de „Europese soldaten van de we- rcldvredesbeweging". Radio hangen wat bedrukte dundoeken in een hete bries te wapperen die ver tellen dat de Mostra Internationale. d'Arte Cinematografica zich 'in het Palazzo del linema ophoudt, maar erder heeft Venetië meer belang Haren In de, nacht van zater- dag' op zondag is een scooter, bc- Cstuurd door de 22-jarige H. Bosma uit Groningen, komende uit de rich ting Paterswolde, uit de bocht gevlo gen ten westen van de Meerwegbrug. De scooter kwam tegen de linkerzij de van de bovenbouw van de brug terecht. Be bestuurder was op slag dood. De 2Vjarige duo-rijder A. v. Rjjn uit Groningen overleed enkele uren mondaine Lido dure hotels maar 35-jarïge chauffeur F. C. de W.. bei bureaus hadden beloofd) {den eveneens uit Bussum afkomstig, I X' geheel aan het oog onttrekken. Daal' de hele avond in een café in Petten t §'ho^m2 hrt voorattlandè^ m- - had doorgebracht in gezelschap van |"n. iSt3r^ het slachtoffer en een jonge vrouw I VI"- fe. a dat aard.g. uit Sint Maartenszee. Tegen sluitingstijd had men wat onenigheid gekregen over de vraag wie de vrouw naar huis zou brengen. De veehouder wilde dat doen, doch tenslotte brachten de drie Bussum- is wel. een verklaring voorr een filmfestival is een ernstige zaak. Men komt om films te zien e'n een beetje om sterren te zien maar men komt toch niet om de zee te zien. .Men kan als men dat ïou willen acht films per dag bezichtigen. i In de stad' Venetië merkt mén In de tweede aflevering van „Trio" I kwamen opnieuw drie auteurs zich- [zelf in korte filmpjes voorstellen om maar weinig' van dit festival. El' i mers haar in de "vrachtauto naar! huis,Waarna de veehouder op zijn; fiets vertrok. i Terugkomende van Sint Maartons- zee kwamen de Bussummers heiii te- gen. Naar hun zeggen slingerde hij: met zijn fiets over dc weg. jodat bij de.'toeristen die praktisch in de i de vrachtauto moest uitwijken Van vii ST99n nm rffh lui*» nnasnïprfjinp t turn h-mri!Jinn ^i; rij staan om de luie onaangedane duiven op het San Marcoplein te voederen. Terwijl 's avonds die duiven op de richels van de reri'aissance-gebouweh die hot plein omringen, een wankele maar gevonden. een aanrijding hadden zij naar zij verklaarden niets gemerkt. Een half uur later werd het zwaar ver- minkte lichaam van Bakker door een passerende automobilist uit Alk- slaapplaats zoeken en de muziek steeds luider losbreekt, staat saai strand in het teken de film. De film die veertien dagen zal heersen met behulp van een na aankomst in het Academisch Zie- i kenhuis in Groningen. ApeldoornIn hetJulianazieken-1 huis in Apeldoorn is gisteravondprogramma dat er tamelijk veel overleden de elfjarige Piet Heerdtnk j - uit Apeldoorn, die zaterdagochtend op de Zwolséwcg door een aanhang wagen van een vrachtauto werd overreden c« daarna met een zware schedelbasisfractuui- in dit zieken- huis moest v/orden opgenomen. j Hoorn. In het Stadsziekenhuis in Hoom is overleden de 48-jarige heer G. Honigh uil Winkel, die enkele cla- Het slachtoffer werd zaterdag bc- graven. P. A. werd daarna in ver ze- j kerde bewaring 'gesteld en is van- i daag voor de officier van Justitie i geleid,; - -i belovend uitziet. Maar daar kan men •w „.v -WASHINGTON De Araerikaan- gén^tevoren 'in' ZWaagdijk met zijn se. oud-president: Harry S. .Truman t..'l J.^v ïi K^lron rl tfr^maal-+ /*1of KH i-J L- auto tegen, een boom vloot bij bekneld raakte. NIJMEGEN. Onder Mook,Mid- deiaar zijn gisteren twee jongens uit Groesbeek in de'Maas verdronken. Het waren de 14-jarige H. A. t.ens- sen en. zijn 12-jarige broer S. J. M. Lerissén; cti daar-.i.heeft bekend gemaakt dat hij de ko- mende twee jaar twee boeken zal publiceren. 1 Het eerste, getiteld .„Mr. Citizen", i zal in maart i960 verschijnen. Het i behandelt de gebeurtenissen uit de ambtsperiode van Truman plus zijn persoonlijke zienswijze op de politie ke ontwikkeling sinds hij het presi dentschap neerlegde; Het tweede, boek, dat in 3961 van de pers komt, is bestemd om kinde ren tussen tien en zestien jaar in-, zicht te. geven in Amerik^'s vader landse geschiedenis. De titel voor dit 1 boek is nog niet vastgesteld. (Van onze correspondent DOETINCHE.M. In het Luna park aan de Terborgseweg in Doe- tLnchcm is zondagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een motor stond op een zogenaamde home-trainer voor te draaien om vaart té krij- gen voor de „steile wand", waarop demonstraties werden gegeven. Plot- i seling verloor de berijder zijn even- ■wicht, waardoor de motor naast de home-trainer terecht kwam én tus- sen het publiek schoot. Het acht- jarig meisje A. de Jong kwam on- der de machine terecht en werd j zeer ernstig aan het hoofd gewond, i Tjjdens het vervoer naar het Sint- Josephziekenhuis is het slachtoffer- j tje overleden. derrieirjoripc Jn» van der Pol uit Driebergen, die in Loosdrecht lief landelijke faJeu- te n-concours heeft gewonnen, lief zaterdagavond voor de VARA-tele visie zien en horen hoe hij de stemmen „leent" van bekende artiestenZaterdag' avond waren dat de Italiaan Do.minico Mndtigno en dc Ame rikaan Stan Freburg CAROL OEsfr AfiV 'W/7JBKHBH MINUTEIV V&ÖSSPRONó BBJKSsSS MM EISENLU^ MOeWlK HET NIBT DOEN, MAAR HU HEEPT TOCH IÓEEN XAN6. DE POUTIE VINDT HEM BEStlsr, IK GELOOF (VEL PAT H'J DE W/5A)?- 'M 1 HEID VEQTEl OE OVER r goden van r ^'i'1 cm i John stuurt de „Waterjuffer" snel mogelUk heeft zich geheel met de situatie verzoend. - Fiver en Manuel is hij zelf de laatste keer om doS" deze geheimzinnige .".vallei des doods. Alle j Nu komt een traject, dat ook John Gilbert. n,et dit geb.ed heen getrokken. Zonder een snel vaar. deuren '.im eoed gesloten, zodat de kent. Oonieuv doemen zware nevelbanken op en tuig als de „Waterjuffer. :s zon expeditie n eenmaal onmogeljjk. „Wy zullen vast en zeker de eerste mensen zijn, die dit gebied verkehnen," oevers leven, nu een gebied' zou .vólgen waar meent John. vreemde monsters zich ophouden. Met Leon I ramen eh deuren zijn goed gesloten» zodat de kent. Opnieuw doemen zware nevelbanken op en nevel niét" naar binnen'kan "dringen; Basmeet. Rob stuurt op de. raaar John. vertelt, a at voi-i de buitentemperatuur, 53 graden Celsius, vocht- gons de Indianen, die hier en daar langs ae f ig tirnrunf rvimmissflriK Rarhoss vólirt oevers leven, nu een gebied zou volgen waar „Met 8,00 N'CRV. Verzoekfiroyranwna hand en plaat voor U paraat", 10.15 NCRV. Muziek voor koperbla zers en orgel. 11.15 NCRV. GramjnofoonopnsiMen van het New Yorks Fith, Orb. met werken van Mozart en Bruckner. OPERA 9.00 VARA. „Een dag- Koninjg", ko mische opera In Z bedrijven van Verdi. JAZZ 6.45 NCRV. Zaans Rhythme Quintet. HOORSPELEN". ENZ. 8.30 NCRV- „De Vlucht" door Frans Wennekcs. 8.30 VARA. „LekkoJÜ" Vierde en laatste programma over de zeesleep vaart. DIVERSEN 7.00 VARA. Firn de la Mar zingt ha venliederen. 3,45 VARA. Jan Apbn draagt een Ma- kassaars verhaal voor. Televisie Vanavond geen uitzending. Advertentie I.M.) Wereldberoemd om zijn krachtige, reukloze warmte en solide constructie. Uitste kend teregelen, veilig en be trouwbaar, ook om op ie koken. Let op het merk... eis een echte PETROLEUMKACHEL Yreagl proiprclus aan Bij: AG. DE ZEEUW N.V. PodLuS84, Dordrecht. ^Wl» IHyilliPWil^ i Geruchten uit Rhados Een Reu ter bericht uit Rhodos meldt, dat de R.K. Kerk en de Oos ters Orthodoxe Kerk zouden hebben besloten het volgend'jaar een geza menlijke theologische conferentie te houden om de mogelijkheden'van 'n eventuele hereniging te onderzoeken. De scheuring tussen heide kerke» stamt van negen eeuwen geleden. De afspraak zou. gemaakt zijn toen orthodoxe prelaten .die deelnamen aan de vergadering van de Wereld raad van Kerken een desbetreffend R.K.-voorstel van Kardinaal Tlsse- rant aanvaardden. De geruchten en berichten omtrent dit besluit zijn overigens zeer \'cr- ward. Hel voorstel zou gedaan zijn op last van dc kardinaal door twee i paters, die dc bijeenkomst van dc Wereldraad als jourr.a risten bijwo- ni-»p.. i Karmnaal Tisserant heeft echter vanhet Beriijnse vraagstuk, j verklaard, dat hem over een derge- lijke conferentie niets bekend isi Vol- i gens het Italiaanse Persbureau Ansa heeft hij gezegd, :dat pater Dumont één van" de twee diq de uitnodi- ging zou hebben overgebracht geen i enkele opdracht van. hem had om j onderhandelingen over een dergelijke conferentie te vperen. Verder zijn ér berichten waarin het aannemen van voorstellen tot 'n conferentie door dc Oosters Ortho doxen zowel wordt bevestigd ais te gengesproken. (Van onze correspondent) BONN. De Russische minister- president Chroesjtsjew heeft een brief aan de Westduitse bondskan selier Adenauer gericht. De over handiging van deze brief is reeds woensdag te Bonn geschied. Ade nauer, die zich met vakantie in Noord-Italië bevindt, is onmiddel lijk in het bezit gesteld van de-Rus sische bood.rchap. In Bonn hebben regeringsinstan- ties geweigerd uit de inhoud van de brief iets bekend te maken. Uit informaties in allerlei krin gen kan men concluderen dat de brief "een herhaling bevat van de vroegere Russische opvattingen, over de legermacht van de Bondsrepu bliek met kernwapens,. Tezeifder tijd schijnt Chroesjtsjew te hebben meegedeeld dat de -Bondsrepubliek de Russische voorstellen zou moe ten ondersteunen, voor het oplossen <le - gehalte 39 procent. Commissaris Barbosa volgt met belangstelling het verloop van de reis: hij MONSCHAU Drie Nederlanders en twee Duitsers zijn zondag ernstig gewond en een Duitser is gedood bij een auto-ongeluk op de weg tussen .Monschau en Aken. Van geen der slachtoffers istot dusver de naam bekend. In -Washington schijnt men de in druk te hebben, dat Chroesjtsjew bij zijn bezoek inderdaad Eisenho wer onder druk wil zetten voor zo ver het om het Duitse probleem gaat NEW YORK, Gisteravond wer den tijdens een gevecht* tussen twee jeugdbenden pp Manhattan een ne germeisje doodgeschoten en zes an dere jongelui gewond. De politie neernt aan. dat de moei lijkheden begonnen toen een bende waarvan dc meeste leden uit. ne gers bestaan; een wijk binnendrong waar een andere bende zich op hield. Deze bende bestond in hoofd zaak uit Portoricanèn, MDAT ten slotte ons bloed eigen Nederlandse leger sa men met de bondgenoten ons moet beschermen, wan neer een of andere dictator het in zijn kale knikker mocht krij gen met zün tanks eventjes over on ze beschaving heen te hobbelen daarom heb - ik met intense belang stelling geprobeerd alles te lezen wat er,in de Nederlandse kranten is ge schreven over het kwieke luitenant- jé. dat er voor heeft gezorgd, dat een soldaat een douw heeft gekre gen, en niet zo'n kleintje ook. IJ kent de geschiedenis natuurlijk reeds van haver tot klaver-maar laat ik („volledigheidshalve" zeggen ze in de Tweede Kamer) de feiten nog even op een rijtje zetten. De soldaat voornoemd., zat in de bloedhitte van deze vreemde zomer in een bus. met zijn baretje op schoot- Alles en iedereen had de knaap desnoods op -schoot mogen hebben, maar dat het nu. juist een baretje was, maakte de verontwaar diging gaande van een luitenant, die zich eveneens in deze bus en in de blocdhiltè bevond. De luitenant was in burger. Ik neem aan, dat deze „meerdere" het recht had zich in zijn gewone kloffie voort te bewe gen; in elk geval was noch aan 's mans confectiëpakj e, laat staan aan zijn facie té zien, dat. hij supe rieur was aan de jonge man in-uni form en met baretje, het laatste op knie. De als heer vermomde'bescher- mer des vaderlands gelastte de dra ger van 'skonings rok, onverwijld zijn baretje op te. zetten. De soldaat zei, dat een burger hem lekker niks te commanderen had. Reuze tram melant. De luitenant legitimeerde zich pas veel later; toen zette de sol daat zijn baretje op. denkende, dat het vrije Westen voortaan wel veilig zou zijn. Maar niks hoor, de luite nant gaf de bon door aan. eon of andere hogere instantie. En de sol daat werd keurig in zijn kuif gepikt. Veertien dagen brommen, want als soldaat heb je te gehoorzamen aan je meerdere,-ook al is déze in bur ger en al heeft deze zich niet gelegi timeerd, De hele Nederlandse pers i3 over deze zaak heen gerold. Ik, echter heb;dc neiging de uit spraak zonder nicer te aanvaarden. De meerdere hééft te bevelen, bok als hij in burger, is; en de mindere hééft onverbiddelijk te gehoorza men, ook al weigert de burger zich. te legitimeren. Ik wil u onmiddellijk verklappen, waarom ik deze welwil lende houding tegenoverren krank- joreme beslissing heb ingenomen. Mij 'jeuken namelijk de vingers om - de volgende consequentie aan bedoelde, uitspraak te verbinden. Over eèn dag of wat ga ik in Den Haag rond bet ministerie van Defen sie kruisen. Ik, in burger natuurlijk. Vroeg of laat komt cr dan uit het ministerie een koLonel uitgestapt, in uniform, Hij. in uniform, ik in bur ger. En dan' zal ik mot alle aplomb op de kaerel toeschrijden en hem toedondcren: „Wil je pot-hier-en- gunder de bovenste knoop van je tuniek-wel eens dichtmaken, cn een beetje .gauw asjeblieft. Ik ben gene raal Baron thoe Tenoch Blacse." En hij zich de uitspraak van. het militaire recht herinneren; ;- en hij frommelen aan zijn bovenste knoop, dïe helemaal'niet los was;, en ik kwajongen hard weglopen, gillend van.het lachen. U hoort er mis- schien nog wel van. WASHINGTON Chroesjtsjew zal zijn reis door de Vereuïgde Sta len op 15 september in Washington beginnen en op 27 september, even eens in Washington beëindigen, Chroesjtsjew zal zeven Amerikaan se steden bezoeken, namelyk Wash ington..New York, Los Angeles. San Francisco. Des Moines, Ames (Iowa) en Pittsburgh. De Amerikaanse permanente ver tegenwoordiger bij dc Verenigde Na- ties. Lodge, zal de Sowjet-preraier op 2ijn reis vergezellen, AMSTERDAM. Zondagoch tend is'een 3-jarig knaapje, Haas Peter Roest, van het, achterdek van het in de Vlothaven te Amsterdam gemeerde woonschip „Roelfje" in het water gevallen en verdronken. Het lijkje werd 25 minuten later opge- haald. domper van schaamte op zijn en- ""'San3'"10 'e Zr'Un' door GEBALD BULLETT de koude stille om hem heen. Evan Thomas bromde instemmend. Dal dit ]and bewoond was. was aan Hij was bepaald jgeen babbelaick weinjg dingen te merken: het was raan. zij klommen op de bok en 'de moeilijk, in het bestaan te-geloven kar zette zich weer traag en krakend van de drie verstrooide dorpjes die jn beweging. De wielen trokken hisr moesten liggen: Fandreath, twee evenwijdige duidelijke groeven Skirnett en Peltipontal. in de vochtige slappe leemgrond. „Ah, zei Evan Thomas mededeel- voor hen uit hing de adem van hot zaarn, terwijl hij van de bok sprong paard als een steeds weer uiteenval- eu zich by zijn passagier voegde, „er jende wolk. Vóór een half uur voor- zijn hier duistere' .dingen gebeurd bij was. waren de laatste rode vlek- vroeger. Een f woest volkje -die lui ken uit de hemel verdwenen, maar hier,-.weet jeL er draalde nog wat daglicht toen Edward antwoordde met? In de Skirnett te lariEen leste in zicht vallenae schemer was alles even kwam. Somber en troosteloos om hem heen. Zijn stemming zakte onder het -nul punt. Nu hij zo dicht bij het eind van zijn tocht was, kon hij niet lan ger de vrees onderdrukken dat het misschien allemaal vruchteloos zou blijken. De sombere praal van de zonsondergang vormde een fond voor de vage beelden, die de woor^ den - van Evan Thomas hadden op geroepen. Hij was zich eensklaps onaangenaam bewust van een- on- rookspiraalljes metelijk grote duistere aanwezigheid strengetjes wol, in aarde en lucht., iets dal vreemd én tegelijk vijandig aandeed. Tijd en vooruitgang waren aan dit land voorbijgegaan, stelde h-jj zich voor; duizend jaar geleden moest het hier nel 20 hebben uitgezien. Generaties mensen en muizen, vogels en krui pend gedierte, waren gekomen en gegaan, en hadden'hun broos ge beente achtergelaten in 'de dorre grond. Maar hoewel het stof ver waait, de droom gaat door: het licht van het bewustzijn moge dan ontel bare malen worden uitgedoofd, één vonk zal altijd blijven gloeien. Met een schok herinnerde hij zich zijn vrouw en. zi.jn ongeboren kind en hij verlangde vurig weer thuis te 2ijn. :„Ik geloof dat we eens verder moeten." zei Edward met geforceer de opgewektheid. Zijn stem klonk hem onnatuurlijk luid in de oren in Sara kwam „Hu, jongen.'" mompelde Evan Thomas. Wel. hier is het dan, me neer. Niet veel zaaks,, zoals U ziet." Een paar lange pijnbomen en zil verberken stonden verspreid tussen het dorp en de omringende heicle. Het dorp bestond uit een stuk of tien kleine, huisjes rond een drie hoekige brink van kort gras. en hier cn daar stegen uit de schoorstenen omhoog, dun als ..Weet u tpevallig ook waar hier een zekere mevrouw Jones woont?" aei Edward. Evan Thomas schudde het hoofd. „Geen idee. Ze heten hier trou- ■a zat op ditzelfde moment thuis starend in het haardvuur. Zij had slechts één lamp. aangestoken- De gordijnen waren gesloten^ de'lanip verspreidde een zacht schijnsel; het haardvuur wierp, grillige afgedemp- te Jichtvlekjés in de donkere hoeken van de kamer. Met gemaakte on- vcrschillighèid dacht ze over -de eenzame uren, die zij voor de boeg had. Er werd op de deur geklopt, juffrouw Transom trad binnen. „Eerlijk is eerlijk, mevrouw. Het is niet meer dan billijk dat ik het u vertel". „Ja?" „Ze mag dan slap en lichtzinnig zijn, die weggelopen juf, ze is niet zo zwart als-, ik haar heb afgeschil derd. Herinnert u zich die beurs van mij, waar-ik het over had? wek die is tevoorschijn gekomen, u raadt nooit waar mevrouw-." „Inderdaad niet," zei '.Sara. Zij liet het breed-uitgesponnen verhaal, over de ontdekking over zich heen gaan en zei toen het wös afgelopen alJeen; „Ts dat niet prettig? Ik ben erg blij."' I-Iaar. blijdschap was echter met onvermengd: een feit waarom zy ondanks zichzelf half-uitdagend, half-ironisch moest glimlachen. Het was ecu schrale, troost te weten, dat Linith. op die éne misstap ha,, toen ongeveer het meisje was. waarvoor- zij. en Edward haar in hun onschuld 'hadden gehouden. Het isolement van Skirnett was, naar Edwavd meende op te meiken,. ,v.wv. v..-- meer schijn dan werkelijkheid. Op ./ens allemaal zo." Hij was bezig het korte afstand lag eer) bebost terrein, paard een voederzak voor te binden, waaruit overdag 't geluid van bul „Maar ik heb geen kennis aan dat en spanzaag opklonk; er was bouw- volk hier." land, waar de mannen werk von- „Dan zal ik u maai* rustig met den achter de ploeg, in_ schaaps- uw brood en kaas alleen laten," zei kooien en koestallen; en in enkels Edward. „U wacht toch op me, niet- huisjes werden kennelijk als huis- Waar?" voegde hij er, plotseling ner- industrie stoelen gemaakt, le^oor- veus, aan toe. „Ik zal het zo kort delen naar \*erschillende onderdelen mogelijk proberen te maken." als leuningen, poten en sporten, d»® De opwinding -vlamde weer in alle hetzelfde model vertoonden en hem op toen hij op de verspreide hier en daar op de tuinheggen wa- grijs-stenen hutten toeliep, in één ren gelegd om. tc verweren. Scherp waarvan Linith zich misschien ver- stak het witte bewerkte hout a* 'borgen hield. Géén gedachte aan legen dè bruine winterse takken. tussenbeide om een (Wordt vcrvoigf. Maandag 24 augustus 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1