Spanje blijve er buiten! D TWAALF NIEUWE MET HEMELSE ELECTRA'S NAMEN KLM vliegt CAROL D Schoenen Drie mensen verdronken liet de meisjes Peacock verder ging Dominguin nog dit seizoen terug Bod op Londens warenhuis van 350 miljoen Clandestiene zender opgespoord Boeing 707 op Schiphol Davk Eén dode bij botsing SPROrrjE SPA^K door FRANK- GODWIN o)&3m E \onrd-ALlmmsi-he VVrdragètirpanisiilk', Jie in aplii van ,iü jaar haar tiende verjaardag heeft gevierd, is bovenal ecu verbond van gelijkgezinden. Het Westen is er in verenigd: de licmociatifrii landen van het oude Europa en van Nonrdamerika. Dc klmiloim van het verdrag valt wel op de militaire samenwerking, maar de strekkim van het verdrag gaat verder. Het is niet allecll maar de bedoeling de aam gesloten landen te vrijwaren-van agressie, de opzet is ook wei degelijk de vrijheid door eendracht sterk te maken tegen de dreiging van gcestelïike kneveling en tolalïlaire willekeur. Zonder deze basin zon het verdran Waar- schijnliik al heel weinig geliefd zijn bij bevolkingen, die mi juist niét over- lopen van geestdrift voor legers en bewapening, t Er wel eens verklaard, dat tie ideële grondslag van de NAVO enigs zins wordt verzwakt door twee „stoor rand en" in het oosten en het wes ten: Turkije en Portugal, waar men hei met de vrijheid niet zo nauw neemt. Voor wat Turkije her tie ft mag worden opgemerkt, dat dit zich nog altijd in zijn ontwikkeling geheel op het Westen oriënteert, al houdt de regerende partij er soms wei eens bedenkelijke methoden op* na. Met Por tugal is het geval iets moeilijker: het bewind is autocratisrii, al bestaan er niet de opvol gingsmoeï lijk heden, die liet zwakke punt zijn var» de totalitaire landen. Oppositie wordt maar geduld binnen zeer enge grenzen. Portugal dankt zijn opneming in de NAVO echter aan het feit. rfat het altijd met het Westen verbonden is geweest, ook ten tijde van Hitler en Mussolini. Dit heeft het voor op .Spanje, dar al lang een plaats heeft gezocht in de NAVO, doch deze tot dusver niet toebedeeld heeft gekregen. De Ameri kanen hadden het misschien wel gewild, maar het is Europa geweest, dat het been stijf heeft gehouden. Bondgenoten van Hitler en Mussolini horen nu eenmaal in een verhond van democratische landen niet thuis. ZO is de opvatting altijd geweest; is ze nog zo? Er schijnt een neiging tot zwenken te zijn: in Frankrijk, waar de oorlog met Algerië meer aandacht geniet dan de zorg voor de democratie: in België, waar de regering in hoofdzaak op de C.V.P. steunt en de stem van Spaak niet meer wordt vernomen: en ook in Nederland, waar voor het eerst na de oorlog de P.y.d.A. geen deel meer uitmaakt van de regering. Men zegt niet, dat Franco zo'n goede man is en zijn systeem zo1» goed systeem; maar men zegt wel, dat hij een trouw zoon i» van de kerk, en dat zonder hem misschien thans de communisten hadden geregeerd in Spanje. Er is, vindt men, alle reden om te veronderstellen, dat Spanje een betrouwbaar bond genoot zal zijn'tegen het communisme. Wanneer bet zou gaan om de gelijkgezindheid tegen het communisme, dan is er reden om zich af te vragen waarom tie NAVO niet reeds jn 1941 is gesticht, het jaar waarin Hitier tegen de Russen te volde trok. Welk een geestdriftig lid van de club der anti-communisten zou Franco dan zijn ge weest! De dwaasheid van het argument iigl er duimen dik bovenop. Het lieeft op het ogenblik weinig zin meer om te-debatteren over de Spaanse burgeroorlog, maar dat deze in het klein was. wat de wereldoorlog daarna in het groot werd. vnlt moeilijk meer te ontkennen. Gelukkig was de uilslag van deze laatste precies andersom. Deze bondgenoot kan onmogelijk eén echte bondgenoot zijn. Zolang Franco en zijn vrienden in Spanje de lakens uitdelen, heerst in dat Und een fascistisch systeem. En het Westen, dat zich met moeite het fascisme! van het lijf heeft, gehouden, zou zijn geestelijke gezondheid zware „schade 1 berokkenen wanneer het er mee pactccrde tegen een andere vorm van tola-1 litarisme. Het hele bestaansrecht van Europa hangt af van de vraag in hoeverre het geestelijk en militair in staat is, de vrijheid te verdedigen. Met zijn vliegvelden, zijn soldaten en zijn ligging is Spanje zonder twijfel] strategisch van grote betekenis; maar met zijn faseisme kan liet alleen de] Westelijke solidariteit maar ondermijnen. Wij hopen dat' Spaak, die mii secretaris-generaal van de NAVO is. ten opzichte van dc toelating 'van Spanje even hardnekkig zal zijn in zijn afwijzing ais in de tijd. dal hij nog] Belgisch minister was. Het voorspel tot de eeuw van het straalvliegtuig vormt voor de K.L.M. de ingebruikneming van twaalf Lockheed „Elec- tra's". Volgende maand komt de eerste naar ons land van neus tot staart in de nieuwe K.L.M.-kleuren ge stoken (de aandui ding „Flying Dutchman" is van de romp verdwenen.) Het eerste toestel, de „Merc'urius", wordt in november gevolgd door de „Venus" en in decem ber door de „Mars" en „Jupi ter". Vervolgens arriveren in 1960 Saturnus, Uranus, Nep- tunus, Pluto, Ceres, Pallas, Orion en Sirius. Ais alles vol gens schema verloopt wordt het laatste toestel volgend jaar december afgeleverd. De „Electra" is zowel van hinnen als van buiten in menie opzicht een origineel toestel. Om te beginnen is het 't eerste schroefturbinevliegtuig voor de burgerluchtvaart, dat in de V.S. werd gebouwd. Het principe van deze voortstuwingsmethode is vrij wel gelijk aan die van een straalmo tor met als enig kenmerkend ver schil dat de energie van dc uitstro mende gassen niet voor straalvoort stuwing wordt gebruikt, maar dienst baar wordt gemaakt aan de vierbla- dige propellors. Die laatste eigen- - 7 - - Dit klinkt allemaal volmaakt tech nisch. In zijn praktische toepassing betekent 't, dat de krachtige „Elcc- tra"-inotorcn bij het starten cn lan den zoveel rendement opleveren dat dit vliegtuig juist voor korte trips althang"korter dan dc enorme spron- vliegtuigen zoals de DC-8. gen van de pure straalvliegtuigenHét interieur van de „Electra' geschikt is. Half december schakelt modern en uiterst comfortabel. Hoogteverschillen tussen anderhalf en zes km. hebben op de snelheid van het toestel nagenoeg geen in-, vloed. Door aldeze eigenschappen vormen de „Electra's een onmisbare aanvulling op een vloot van straal- heid en. het grote stijg vermogen (votbeladen in 23 min. naar 6 km. hoogte) adembenemend. Maar geen nood, dc drukcabine en een perfecte airconditioning garanderen een re gelmatige toevoer van frisse lucht. Tot op ruim 4 km hoogte kan de druk in de passagiers- en beman - nings verblijven tot op zeeniveau de KLM de „Electra"' in op de lijnen ongewoon breed. Het meet van wand worden gehandhaafd en zelfs op 9 naar Cairo en Damascus. In de eerste tot wand drie meter: 35 cm. breder km. hoogte merkt dc passagier even helft van I960 worden aan die trajec ten nog enkele andere middelgrote tiendaagse propellorvliegtuigen, de cabine nauwelijks, te horen. Ge luiddempend materiaal, een gelijk toerental van de motoren en boven dien een gelijk opdraaien van de lijnen toegevoegd. In het voorjaar van '60 znll.cn de „Electra's" onder meer op Moskou gaan vliegen. Dc Lockheedfabrieken in;Califor nia leveren thans om dc drie dagen een nieuwe „Electra" af. Uit het. zwa re testprogramma, dal aan de pro- duktic voorafging, is gebleken dat de „Electra" door z'n krachtig motor- vermogen van korte start- en Jan- - schap geeft het toestel nog geheel dingsbancn gebruik kan maken. Zon- vier schroeven, verminderen het la- hel karakter van een vliegtuig met der uitbreiding van het banenstelsel waai tol een minimum, zuigermotor. Oppervlakkig bezien al- kunnen de belangrijkste luchthavens. die gezamenlijk 96 pet. van het we reld luchtverkeer verwerken, de „Electra" ontvangen. Straalvliegtuigen, zoals de DC-8 zijn pas als ze op gro'.i» honyi»? vlie gen 110—12 k;n) economisch in 'l ge bruik. Voor dc ..Electra" maakt de vlieghoogte daarentegen woinh: dan in de ruimste, thans in gebruik weinig van het drukverschil als een zijnde vliegtuigen en zelfs 25 cm. alpinist, die op 2400 meter een fraai breder dan de passagierscabine in uitzicht zoekt op de omringende ber- het veelgeprezen Franse straalvlieg- gen, tuig, de „Caraveile". Het lawaai van de motoren, dat buiten het toestel! reeds minder is dan dat van de he thans, want een „Electra"-motor ont wikkelt 3750 paardckrachten. Dat is 250 pk mcér dan de zuigermotor van de DC-7, waarmee de KLM thans onder meer de dienst via de pool naar Tokio onderhoudt. Bovendien is dc „Elcctra"-motor half zo zwaar als de energiebron van de DC-7. Vliegen in een „Electra", *t uit ervaring, jg door de ve weten endbacir- ,l)f Lockheed Electra*', wn schroef- tiirhiuptorste], waarvan de eerste, de „Merdirhis", vólgens de laatste be- ricbleu ';j september a.s wordt afgeleverd, liet toestel biedt plaats aan |?o—9« jvi.-ariërs en heeft een fcritKsiiolheiii va» 1 'M km per uur. MADRID. De beroemde Spaan se stierenvechter Luis Miguel Do minguin, die voor de tweede keer binnen een maand naar het zieken huis is gebracht nadat hij door een stier op de horens was genomen, verwacht voor het einde van hel seizoen weer in de arena terug te zijn. Hij. verklaarde in het ziekenhui? waar hij verpleegd wordt, dat er „geen sprake van is" dat hij zich zal terug trekken. Hij is thans buiten levensgevaar. LONDEN. -De twee maanden oude strijd om de zeggenschap over het grote, zeer exclusieve moderne Londensc warenhuis „Harrods" is gisteren gewonnen door de Schotse miljonair Hugh Fraser. De firma Debenham heeft haar aanbod op de Harrods aandelen in getrokken, zodat de aandeelhouders kunnen ingaan op het hogere bod van Fraser dat tot woensdag van kracht blijft. De waarde van het laatste aanbod van Fraser wordt becijferd op 33(1 miljoen gulden. Fraser. die 30 jaar geleden een kleine bazaar in Glasgow opende, heeft verklaard dat dc tradities van ..Harrods" onaangetast zullen blijven. Tot rïo oude klantenkringen behoor den leden van het Britse koninklijke huis. (Advertentie I.M.) (Advertentie L.M.) er is moer 1 Frujefta 5 smaken in 1 rol- WIN 50 ROLLEN KLENE'S DROP: Zend "n leuke tekening mat één Frujetto wikkel aan KLENE N.V. te Amsterdam- Elke week 20 prijswinnaars en vele troostprijzen I DEN HAAG. Opsporingsambte naren van PTT hebben in samen werking met de rijkspolitie te Met- j slawier de.clandestiene' zender „Zon- i nest raai", ook „Windbreker" ge- naamd, opgespoord cn in beslag ge- nomen. Proces-verbaal werd opge- maakt legen dc 29-jarige grondwer- kcr L. de H. en diens echtgenote de 24-jarige F. de J. te Hantumhuizen. j ,Te Ternaart werd de clandestiene j zender „Alkmaar" gepakt. Hier werd proces-verbaal opgemaakt tegen dc 26-chauffeur T. F." te Nes en de 26- jarige handarbeider K.K_ te Ter- i naart. SCHIPHOL. De Pan American World Airlines gaan 28 oktober op de lijn New-York—LondenAmster damDu ss e id or p het viermotorig straalvliegtuig Boeing 707 gebruiken. Zc zullen de conventionele toestei len met. zuigermotoren vervangen. Voorlopig zuilen ze arriveren op dinsdagen en donderdagen kort na middernacht. De KLM zet op deze lijn in januari ook straalvliegtuigen in; zij zal gebruik maken van de DC-8. PÉTER TRIBE HEEFT HAAR} wet Plecht BEHANDELD VERTELDE 2E £A T£P, Aiq, PAUL PÖJW MtfCAPOL MA AP ÓAAt:. ....WE HOOFDEN PAT ZE JE VERLATEN AUTO IN 'N 80S GEVONDEN HADDEN,DA«?OL. GELUKKIG» (S ALLES voorB'J- je Moer ONMfODEU'JK POLITIE OPBELLEN IK KOM JE EVEN HALEN ËËRSTvWl^èMSÖCWfEfV PAN NAAR BED, CAROLJ£ MOET'N afschuwelijke NACHT GEHAO PLEIT IN 6EVALVOOP HEM...OAN <2>A IK NU CAROL EERST MAAR HALEN, NORA HET ZAL WEL EVEN PUREN WANT DE POLITIE WIL NATUU&L JK INLiCHTlN&EN VAN HAAR WAAR PETER NU IK BEN ER ZEKER VAN PAT HU DE POHTIE r KAN ONTLOPEN. H'J WAS DOODMOZ ZAANDAM. Bij het zwemmen in de Westzaaiwe haven is gisteren de negenjarige Marion Tel uit Zaan dam verdronken. Eerst had een vriendinnetje, dat in moeilijkheden geraakt was, naar een ondiep ge deelte gebracht. De omstanders, bezig met het vriendinnetje, sloegen weinig acht meer op Marion, die kort daarop zoek raakte. De 18-jarige Jan de Boer vond haar lijkje vier en een haif uur later. Maastricht. In de Maas ter hoog te van de Ma asm o Ten dijk is het stof felijk overschot gevonden van de 13- jarige schippersknecht van het schip ..Raeb". Vermoedelijk is hij 'savonds laat thuisgekomen en heeft bij het (aan boord gaan een misstap gedaan waardoor hij te water raakte en ver dronk. Delft. Gisteren verdronk 't drie- jarig zoontje Huibrecht van de fami- flie van der Wal uit Delft in de We- tering. Een vierjarig vriendje kwam thuis vertellen dat Huibrecht in het water was gevallen. Toen men ter plaatse kwam was het voor hulp reeds te laat. OUDE KUNST- EN ANTIEKBEURS IN HET MUSEUM HETPRINSENHOF - DELFT - 26AUG.t/m 16SEPT. - 1959 - Werkdagen ven 10-17.30 uu Zondigen van 13-17.30 t»u Dinjdjg- «n donderdag avonden *an 19-22 o«r Dinsdag 23 augnstüg 1939 Ij R. lopen in Lissabon omiuente- Ujk veel mensen op straat, di« iets run je willen. De een heeft een beduimeld lote rijbriefje tc koop. Een ander biedt je een zeer vrijmoedige cop ie van de Parker 51 aan. Eau derde laat zich door het toch duidelijk zichtbare je it cut jc ccii zonnebril op je nenh draag;. t.;et u/brengen ran zijn plan )C er Kop een toe te brengen. £e„ be: .'.luikt neutje ton ut je een hele se- en; i:u;:e foto's, die je door het cer- aiHivaurdiyd „neen!" iaat uit te stel ten, lekker voor ïuets ziet. En een jongen mei een geveinsd jwnmertje in zijn stern heeft niks ze koop, maar Iwtuit fü'lecn zijn m 7icpcntien vijftig voor het laatst ga vossen hand óp. Met hei afschudden of honoreren 7:101 11I deze personen heb je het te- indijk druk, maar dc grootste prce- occupatie ivordl toch opgeleverd door de schoenpoetsers. Zij zwerven by duizendtallen door de stad, steens bereid om, u-u ar dan ook, voor je op de knieën le breken, teneinde je schoeisel een goede beurt te geven. In café's zie je telkens weer de een of andere jongeman, die een krant leest, oj achteloos met een meisje converseert, terwijl op de vloer een devoot neergehurkte huis vader ais een razende bezig is zijn ?nodie7£ze stappertjes op te doffen, 't Heeft iets van een voetwassing en het doet een beetje vernederend aan. Daarom schud ik telkens weer vast beraden van neen als er een verlek kerd naar mijn bestofte onderdanen wijst. Meestal helpt dat. Maar op een ochtend kom ik uil 7nijn hotel en stuit op een man die va?: geen berusten weet. „Nee, heus niet", zeg ik. Maar hij Loopt, de borsteldoos on der de arm, mei me op en zorgt voor een onafgebroken/raai klinkend par ia) id 0, te aar aan ik mij tenslotte gewonnen eec/. „Nou, vooruit dan maar". Hij verheldert, zet het kistje op de stoep cn leyst naar 'n muur ivaar tegen ik leunen kan. Dan brengt hij een groot aantal doosjes, /lesjes, bor stels en lappen te voorschijn, spuwt in zijn handen en gaat niet duide lijke arbeidsvreugde aan het werk. Een beetje houdingloos sta ik tegen de 7ïiuur. 't Is een drukke straat en er pas seren veel mensen, maar zij kijken niet, leant dit is een normaal tafereel in Lissabon, De man heeft mij ingevet, uit geborsteld, doorgewreven en na gepolijst. Ik glim nu ais iemand met een arbeidsloos inkomen. Ter wijl ik al in mijn zak zoek naar het geld, pakt htj 771 yn rec/iterbeen en tilt het op. £r komt een zorgelijk trekje om zijn mond. Haastig trekt hij een laatje uit zij?i kist, neemt een hamer en een handvol spijkers en be gint me te beslaan als een paard. „Nee, dat hoeft niet", zeg ik. Maar hij glundert alleen even en hamert onverdroten voort. In zijn ijver rukt hij zo krachtig aan mijn voet, dat ik een beetje onderuit zak en, tegen de muur gedrukt, slechts met de grootste moeite mijn even wicht weet te bewaren. Terwijl h(j zool en hak voorziet van kleine ijzeren plaatjes heb ik al le gelegenheid om te bemerken, dat zyu actie zelfs in Lissabon niet he lemaal normaal is. De mensen kijken tenminste met geamuseerde qlim- lachjes-van-herkennen en er blyoen kinderen al even vermaakt stilstaan, ,,Zo is het mcl genoeg", roep ik. Maar liy begrijpt nu opeens «iets meer san me, grijnst alleen even en drijft een nieuwe serie kopspykers m ,T", Als hij eindelijk klaar us, blyken zijn kosten drie gulden zestig te be dragen. De omstanders knikken el kaar vrolijk lachend toe als zij my zien betalen. En de schoenpoetser verwijdert zich neuriënd, met de ont spannen tred van iemand, die het werk er weer op heeft zitten voor vandaag KRONKEL. HAARLEMMERMEER. Gister avond is eert kleine autobus op Rijks weg 4 in botsing gekomen met een vrachtwagen. Drie mensen werden ernstig gewond en één man gedood. Het ongeluk gebeurde toen een vrachtwagen, die écn andere vracht wagen zonder remmen aan. een trek. stang achter zich aansleepte, plotse ling moest remmen. Dc achterste wa gen duwde toen de trekker op, waar door deze dwars over de weg kwam te staan. Het busje, een tegenligger, vloog in volle vaart tegen het ob stakel. De bestuurder van het busje, de heer P. StuTp uit Den Haag, over leed enkele uren later aan zijn ver- Turirr r V' PLOró£L//VO ÓCHWWEK OP: £P ófir ££/VPoi/r/£ -J/P£/V£/ SF WIE NU NIU riLjS MINUTEN Ruy TI6 BUJFT ,KR!J6T ÊR5PUT VAN DflT 6IN6 öEyM££RD DfiT lt\ r-rfev Maar al spoedig viel zijn oog op iets anders en hij bleef staan kij ken, zelf ongezien in de vallende duisternis. Even bui ton het dorp op de heide bevond aich een groepje merkwaardig stille kinderen. Zij lie pen langzaam en met iets plech tigs over zich. Hij kwam behoed zaam naderbij om beter te kunnen zien wat ze uitvoerden en al gauw kreeg hij hen goed in het vizier. Een beetje waggelend, maar met e«n vroegrijpe plechtstatige waar digheid droegen zij een langwerpig voorwerp, een soort geïmproviseer de lijkbaar,; waarop een beweging loze figuur lag uitgestrekt. Toen zij een natuurlijke holte in de grond bereikt hadden, lieten zij hun last zorgvuldig in 't graf zakken, waar- door GEKALD BULLETT dier te staan. Zo moesten eens twee prehistorische mensen elkaar in de wildernishebben opgenomen. De L gedurende het korte gesprek weer L op gang was gekomen en het don kere uitgestorven gehucht tot leven had gewekt. Op hetzelfde moment voelde hij dat er beweging was ge komen in de kille lucht. Een wind stoot deed de dode bladeren ritselen. ;De hemel was betrokken en in het oosten glansde een bleke maan tus sen grillige jagende wolken. „We zouden wat snoep kunnen. Ko pen," zei Edward opgewekt. „Houd je van babbelaars?" „Ik heb er niets op tegen." „Laten we dan zien wat we kun- ogen van het kind waren als be- nen vinden. Ga jij maar voorop. na zij met gebogen hoofden om de ward. „Waar woon jij, Panter Hij legde eeii hand op een schou der van het kind, dat daar. eigenlijk tot zijn verwondering, geen bezwaar tegen maakte. Zo liepen, zij samen u» de richting van het wenkende kcht' De winkel bleek een gedrongen stenen huis te zijn, dat eenzaam aan de rand van de heide stond. Een verwaarloosde schutting omsloot een soort tuin waarin een paar oyge- „Wie houwtjes stonden, maar die zich ver der met zijn bosjes brem en struik gewas door vrijwel niets ondcr- —„„w. ..-v scheidde van het omringende heide- „Panter? Wat een leuke naam!" veld. Een hek gaf toegang tot een „Nee. dat is het niet." smal pad, dat naar de winkeldeur „Een fantastische naam," zei Ed- leidde, waarboven met -onbeholpen •oren vensterruiten, waarachter vaag de vlam van ecu kille nieuws gierigheid trilde. „Ik zou wel eens willen wéten wiens 7.0011 jij bent." „Van niemand," 7.ei het kind. „Kom nu," zei. Edward. ,.Je hebt toch zeker wel een moeder?" Een knik antwoordde hem. Maar de uitdrukking veranderde niet. „Hoe heet zij dan?" „Moeder," zei het kind, ben jij?" „Ik heet Edward. En jij?" .Panter." zei' het kind. rand gingen staan. Er werden woor- „Hier natuurlijk," deii gesproken, waarvan de beteke- minachtend. ,.In de 'winkel. Heb je Edward ontging. Hij liep daar- kastanjes?" „Nee, jammer genoeg niet. Het is eer» beetje laat in het jaar voor letters de naam. John Walter om op 't groepje toe, maar de kin deren hadden hem nog niet opge merkt of ze stoven als een stel kip- kastanjes. Vind je kastanjes fijn?" pen uit. elkaar. Het lijk dook uit het „Soms wel." graf op en maakte zich eveneens uit de voeten. Slechtséén jongen bleef achfer, haar 't scheen door Edwards na dering niet het minst van streek „Ik ook. Houd je er gevechten mee met de andere jongens?" Geen ant woord. „Dat deed ik altijd toen ik nog een jongen was." zei het kind P a r d 0 e stond geschilderd. „Zou jij een penny v:!b;n hebben. Panter?" zei Edward. „Heb ik niets op tegen ..Nee? Ik misschien wel." Panter stak een hand uit, zijn lin kerhand. „Ja. alsjeblieft." „Dat klinkt beter." zei Edward, „Kijk hier eens." De penny ver dween in de kinderhand. gebracht. Het was een ventje van Hij was weer in zijn eigen donkere een jaar of zes, wiens gebiedende wereldje weggedoken. Op bevel van Bas stept He glijbeot even veer fiecn er pp duidt, dat de rivierbodem Merk radio-Rob staat ingespannen naar builen Ie turen. Een het verncblcn val. metingen. Het valt de beman. aeliel is Dat Kan wijzen op rtjke urannjinlsgen dichte nevel houdt He oevers verdorsen. Dc nine van cfe ..Waterjuffer" op. dat cc oppervlakte Barbosa staat in een hoekje met zijn piloot Ro- von dc rivier m voortdurende beweging i«. of- berto tc fluisteren. ..Probeer uit te vinden hoe •choon het wimislil is En kijk eens naar de je deze hooi ptecies moet bedienen, bromt n»j Geigertellers! Die tikker, m een hoog tempo, het- tussen zijn kiezen, „dat kan ons te pas Komen. ..Waterjuffer" vervolgt dan haar weg. maar na, een. haif uur meent Rob iets vreemds waar te nemen. Dan verstrakt opeens zijn gezicht. Wat is dat daar recht vooruit? .ebaren hem al als de aanvoerder van. de plechtigheid hadden- doen kennen. Hij stond doodstil, niet zo- der angst, maar-toch ook met iets uitdagends. Zijn spits 'engelenge zichtje vertoonde ceu haast dreigen de uitdrukking. ..Dat is een interessant spel." zei Edward, „Spelen jullie het vaak?' enny ver- „Wat heb Het kind scheen hem niet te horen, je in 'jc andere hand?" „Niets." „Wil je me wijsmaken dat het wets is dat je zo stevig vasthoudt? Laat „Waar is de winkel, Panter?" „Daarginds. Iedereen weet dat." „Juist," zei Edward, zonder er veel van te begrijpen. De aanduiding was bijzonder vang. „Maar wil je hem mij niet laten zien? Ik wou iets kopen." Hij wondde zich naar het groepje huizen, dat het dichtst bij stond en eens zien?" „Nee." „Zoals je wilt. Het is vast iet« kinderachtigs,"-zei Edward. „Dat is het niet." „Ik geloof van wel." „Nietes! Het is een kikkertje. „Een kikkertje?" Edward 41 had Geen antwoord. Niets dan een zag een flauw schijnsel achter één moeite zijn afkeuring niet te strakke blik, die Edward hel gevoel van de ramen en daarna nog één en blijken. „Ik geloof er mets van- «J gaf tegenover een niooi ongetemd nog écn. Het was alsof de trage tijd zegt maar wal."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1