IN 7 UUR VAN VS MET DREAMBOAT NAAR NEDERLAND VLAAMSE PROBLEMATIEK j Op den duur goedkoper CAROL 'DAY 3SsBSL2 SPROETJErSPARKS- m Chefariae,4" Hoe het de meisjes Peacock verder ging PRISMA 'dotr David WAgh» rcxwvi M/sgo scsre/CAüSTMcroc 6oom. B I Reuze-schroef op transport Betogingen in Bengalen Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! «WÏS «Bi AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB o'ensclag 26 augustus Ï959 DE Ijzerbedevaart van zondag jX heef» een? te meer aangetoond.- dat het romantische en militanr-letteTkundige stadilim van de Vlaamse beweging voorbij is. De belangrijkste letterkundigen uit het Nederlands sprekende deel van België zijn al lang niet meer per definitie ook strijdvaardige flaminganten. Zij verschillen in zoverre nog van de doorsnee-auteurs uit het Noorden, dat zij hun Frans beter ken nen en daardoor in de. Nederlandse literatuur een element brengen van meer zuidelijke geest en psychologie. De praktijk bewijst, dat dit alleen maar winst beduidt. 2oals meestal het op eigen wijze verwerken van vreemde invloeden een verrijkende uitwerking heeft. De huidige Vlaamse letterkunde (als ze nog zo mag worden genoemd) legt getuigenis af van de vordering der emancipatie sinds de dagen van Jan Frans Willems en Herdrik Conscience. Laat men het intussen niet tè rooskleurig zien. De vroegere vol Meet uut ■was typisch Vlaams; het w-erk van de moderne Vlamingen is alleen be staanbaar en begrijpelijk door de belangstelling, die her geniet in het Noorden. Er ie dan ook nog wel degelijk een ach t er jre hieven en een ach tergesteld Vlaanderen, en er is teveni nog wel degelijk het verschijnsel van de desertie uit de Vlaamse gelederen op grond van de mening, dat bet opklimmen naar een hogere en meer geachte levensstaat met de Franse taal gemakkelijker gaat dan met de Nederlandse. Artistiek en weten schappelijk i» veel gewonnen, maar de strijd om het volk duurt voort. Van de Ijzerbedevaarten na de laatste oorlog is wel gezegd, dat ze zich in hoofdzaak kenmerkten door wrok. Het oude Vlaamse idealisme leefc verdwenen; men maakte zich alleen verbazend druk over de straffen, die' waren uitgedeeld terzake van de Vlaamse collaboratie met de Duitsers. Gerust kan worden gezegd, dat het Waalse Heel van He natie hier ook wel wraak had genomen op een wijze, die blijk gaf van een hinderlijk minimum tan begrip. Toch had Vlaanderen dringend behoefte aan andere leuzen dan die van de amnestie. HET is daarom verheugend, dat bij de jongste Ijzerbedevaart een ernstige poging is gedaan, de vraagstukken op een reële wijze te benaderen. Het Nederlands heeft in België wettelijk dezelfde status als het Frans; maar wetten ziin zo rekbaar en er is zoveel wat buiten de wet om gaat. De meeste soldaten zijn Vlamingen, de meeste officieren zijn Walen; de meeste arbeiders zijn Vlamingen, de meeste industriëlen zijn Walen. Wanneet- wordt gesteld, dat van de wetenschappelijk ge vorm den de mee«ten Walen zijn en van de werklozen de meesten Vlamingen, dan lijkt de vergelijking haast een demagogisch tintje te krijgen, maar het te it is toch in hoge mate instructief. Er blijkt een sociaal-economische Vlaamse kwestie te ziin overgebleven, nadat de wetgever de politieke aspecten zoveel mogelijk heeft gepoogd weg Ie nemen. Wie de dingen oppervlakkig bekijkt, zon licht geneigd zijn orn te denken, dat op intellectueel en organisatorisch gebied de Vlamingen de minderen zijn van .Je Walen; maar zo eenvoudig is het niet. Wat Vlaan deren verzwakt, is datgene wat wij boven reeds hebben aangeduid: de voortdurende overgang van mensen van Vlaamse herkomst naar het andere kamp, omdat daar de kans en het aanzien groter zijn. Fn het is duidelijk, dat deze aderlat».» zich vooral voltrekt in de hogere kringen of althans onder hen, die voorbeschikt zijn om het verder te brengen in de maat schappij. Hier nu wordt voor ieder de bron van de wrok duidelijk zichtbaar:; het minderwaardigheidsgevoel waaraan de belangrijke .schrijvers, steu-1 nend op Nederland, zich wel hebben kunnen onttrekken, maar dat in het volk nog in ruime mate aanwezig is. Wie Antwerpen komt of in Gent of in Brugge (om van Oostend weer. dat de strikt Nederland? gehouden officiële opschriften niet corres ponderen op de taal in de betere kringen. Deze taal is n.l. maar al te veel vuldig het Frans. Men wil zijn stand ophouden en heeft in het Frans een fraai middel, zich van het vulgus te onderscheiden. NU is het natuurlijk mogelijk om te zeggen: als het zo is. dan moe ten de Vlamingen niet strijden tegen de Walen maar tegen zich zelf. Daar 2it veel in, maar het is toch niet het hele verhaal. "Rant dan onderschat men toch de kracht van de Franse propaganda, die onophoudelijk er op uit is. vooral m de randgebieden de mensen tei doordringen van de superioriteit van de gallische cultuur. Heel fijn gaat daarbij niet toe. In Frans Vlaanderen b.v. ihet gebied ten Oosten van Duinkerken") is van hogerhand het Nederlands zo goed als verbannen als Tertigenwoordigend ,.een cultuur, traditioneel vijandig jegens de Franse". Het middel, dat de Vlaamse «preker? te Diksmuiden aanbevalen, was dat van de administratieve scheiding: de splitsing van België in een geheel Nederlands sprekend en geheel Frans sprrkend deel. met Brussel als twee talig centrum. Nieuw i? deze oplossing niet. en ze is kort na de oorlog ook wei gepropageerd door de Walen, die al? gevolg van het hoge Maamse geboortencijfer in het gedrang vreesden te komen. Maar dit geboorten- etrfer is sindsdien sterk gedaald en navenant is in het Walenland de animo ▼oor federalisering van de staat afgenomen. Deze „Zwitserse" oplossjng lijkt wel wat voor te hebben; het gaat hier echter om een zo zuiver intern-Belgische zaak. dat wij het oordeel liever «an de direct-belanghebber.den overlaten. Met. de volgende kanttekeningen dat taaldwang niet goed mogelijk is in een vrije natie, maar dat economisch de Vlaamse gewesten misschien iets van hun achterstand zouden kunnen inhalen. BUENOS AIRES De secretaris-BAGDAD. Vijf officieren van «eneraal van de Verenigde Naties.het Iraakse leger en een burger zijn [ammarskjöld, is maan lag eredoctor i gistermorgen terechtgesteld wegens feworden asn de universiteit van deelneming aan de (mislukte) op- iuenos Aires. 1 stand van maart in Mosoel. De omschakelint op straalvlie,tuieeB brenst in de verkernduchtvsurt omwentelingen tewees, die nu noB met in telle em™, 2yn te „venten. De (rate ..jetliner,' pu tweemaal sneller vllesen dan de huldlee Ba**, giersv liegtulge» met zuigermotoren. Ze vervoeren bovendien twee- of drie maal meer passagiers. Het aanschaffen van deze luchtreuzen kost fortuinen. Kleine luchtvaart- maatschappyen zuilen zich aaneen moeten sluiten of dreigen enden failliet te gaan; de Uveedrhandsmarkt voor vliegtuigen bezwijkt straks wellicht onder Invloed van een toenemende aanvoer van voortijdig afgedankte ma chines uit het abrupt eindigende tijdperk van de zuiger mol or. Bij een bevredigend vervoersaanbod kunnen de straalvliegtuigen op den duur in exploitatie goedkoper worden dan de thans gebruikte machines. Optimisten men-n dat rtfsverlagingen van vijf tot tien procent op de yer- vnerstarieven in een niet al te ver verwijderde toekomst mogelijk worden, ™r.,VPfil0p,B "TO? de Jü0*.®.^atschappijen, die nog het mono-olie jan tluchten ..jetliners hebben, op een toeslag aan voor het reizen met straalvliegtuigen. Tijd en ruimte krijgen in "het straaltijdperk zelfs voor de grootste realist langzamerhand dezelfde relatieve betekenis die zij reeds lang voor filoso fen en wiskundigen bezitten. Er zijn voorbeelden te over om aan te tonen dat in de ,,jet age" af standen vervagen en de mens in staat is in luttele uren oce anen en continenten te over spannen. Volgend jaar maart opent de K.L.M. met de nieuwe DC-8 straalvliegtuigen drie diensten per week tussen Amsterdam en New York. De DC-8, die zich in Amerika al de naam ..dreamboat" heeft verworven» vliegt dit traject zonder tus senlanding: heen, naar New- York, in acht uur, terug, naar Schiphol met de overheersend gunstige westelijke wind op de staart, in zeven uur. Alles vol- n ^cni gens schematijd van de K.L.M. maar helemaal te zwijgen) ervaart telkens# Omstreeks juïi gaat deze maat- schappij de verbinding met Tokio via zuid-oost Azië (over D* Douflas DC-R in K.L.M.-kleuren. De Mankr vleugel* zijn ter vermin dering van de lurhtweerstand in pljt- stelline naar achteren gericht. Aan de onderkant van de vleugels hangen in fraai ceuroomHjntle gondels de vier straalmotoren, waarvan de stuwkracht bij voile snelheid overeenkomt met een vermogen van 2IHJ.WM» pk. of iets hoger (de temperaturen lig- ges daar rond de 50- onder het vries, puntl) en ontkomt daardoor groten- deels aan de weerzones op geringere hoogten. De ervaringen van de laat ste jaren hebben geleerd dat het „yliegc-n boven, het weer", waar de vliegers voorheen van droomden een vrome wens zat blijven. Ook op 12 km. hoogte komen stormen en tem peratuursverschillen voor. die-wind stoten veroorzaken, welke onder de piloten al de bijnaam „kinderhoofd jes van de stratosfeer'* kregen, Zelfs op zo grote hoogte, waar het zuurstofgehalte van de lucht steeds minder wordt, bestaat er in de solide dtuikcabine van de DC-8 geen gebrek aan frisse lucht. Elke drie minuten wordt de lucht in het interieur van de machine geheel ververst. Voor de ze speciale „klimaatregeling" zorgen onder meer de voor de DC-8 karak teristieke luchthappers, die als slan ke neusvleugels'aan de voorkant van de romp zijn gemonteerd. (Advertentie LM.) t goede anker-horloge OO lief r'k 4a Karachi en Bangkok) even eens met de DC-B onderhou den. De vii'egduur van Schip hol naar Nippons hoofdstad -■■an Een deel van het Interieur van. de - - TIC-S. ruim. stijlvol en comfortabel. wordt dan teruggebracht tot Keeds In ma gar de KLM Raymond O"* tutT-f Loewy As*., een van de grootste ont- Z< uur. werfbureaus der V.S., opdracht het interieur van de DC-S te concipiëren. Onvoorstelbaar? -Ta, maar niette min reëel. De DC-8. die afhankelijk een flinke- hoeveelheid vracht mee van de verlangde klassenindeling 316. te nemen, laten we een vergelijking 149 (toeristenuitvoering) en zelfs 165 schip-vliegtuig op dit gebied onbe- economy class) passagiers vervoert, sproken, omdat in de vliegerij het heeft een moeilijk op z'n juiste w de te schatten capaciteit. Als ver voermiddel van passagiers kan dit vliegtuig over een jaarproduktie ge meten zelfs met moderne, oceaan schepen concurreren. De „Statendam", ons grootste oce- wachten thans nog gericht is op gro te. snelle vrachttoestellen. Net als de „Electra" is de DC-8, voor de passagiers althans, vrijwel geruisloos. Op de motoren zijn ge luiddempers aangebracht, de romp is met akoestisch materiaal bekleed cn aan-mailschip, is in staat 960 pas- de straalmotoren, die geen bewegen- sagiers per reis te vervoeren. Per jaar maakt dit schip dertien trans atlantische retourvaarten, wat -ver- eenkomt met een jaarcapaciteit 'an 11.700 passagiers. De DC-8 neemt ">p de route naar New York 133 passa giers tnce en maakt in een jaar tijds 250 retourvluchten tussen Schiphol en het vliegveld van New York, Td- lewiid. Als schip en vliegtuig dus de delen hebben zoals de zuigermo- tor. zijn trilling vrij. Bij het comfort voor de reizigers kunnen nog enkele andere winstpun- i ten worden gevoegd. De straalmoto- 1 ren zijn in ijJe luchtlagen en bij Ia- gere temperaturen het meest econo- misch in 't gebruik. De DC-8 zoekt i '•et direct na de start ook al om 1 menden van vliegvelden zo min doorlopend volgeboekt 2ouden zijn mogelijk met zu *>an de buitenkant t dan overvleugelt de DC-8 met jaar- van het vliegtuig wd -Vgelijk oor- lijks 28D00 passagiers de „Statendam"' verdovend motorgeraas te lm deren f volkomendirect hogerop. Het toestel .-Timt I Ofschoon de DC-8 ook In staat is op lange trajecten tot tien lcilome.«r i IEMAND TE 2IEN 'AT 0EN IK MOE, KAN BUNA NiETMeEi?... AAM -* rp-' Tgeüc*VpAjj J- XAm> kOMT IEMAND AAM MAak NAAK LONDEN - V - - - - i - - -i ZJP KltMr OVCR CCS ccsurr/sa.- r- iKMOti DtlöCLD V£K>r0PPtN_,PIH, OflflR OCCN Pltrat! DflTKnN Nl£T V00C 0NJ 2'JNWflflS W£ KUNNEN EK 6CTEK VANDOOR óflflN! PEDIRÊNC! PO.ITIt< HOE WE IEN It DRTZ06KJU? I) RUNEN. Gistermorgen Is de me Scheepswerf werd verladen, op een dekschuit, is zonder oponthoud s verlopen. Het transport geschiedde op een onlangs in gebruik genomen 2<-wielige oplegger. Van Heusden j is de schroef, die een diameter heeft i van 7.5 meter, per dekschuit naar j Rotterdam vervoerd, waar hij van- 40-ton zware scheepsschroef de j daag op het m de WaalhaVen liggen- grootste die ooit ter wereld werd ge- de s s. ..Drossel" werd overgeladen, goten zijn «"«1* van de Lipsfabrle- j De schroef is bestemd voor een su- ken te Drunen naar Duinkerken be- per-tanker, die bij de Ateliers et gunnen. Chan tiers te Duinkerken voor reke- De eerste etappe Drunen—-Heus- ning van de Tidewater Oil Co wordt den, waar het gevaarte op de Verol- gebouwd. CALCUTTA In verscheidene de» len van de Indische staat West-Ben galen heeft de politie dinsdag moeten optreden tegen aanhangers van linkse partijen, die tegen de voedselpolitiek van dè staat betoogden. Meermalen moest de politie haar toevlucht tot traan gasbommen ep charges met de gummiknuppel ne men. De betogers verschaften zich toegang tot rechtszalen, vernielden, er het interieur en bekogel.den agenten met stenen. Vijftig agenten liepen verwondingen op. Er werden ruim 300 demonstranten gearresteerd- On der de arrestanten bevonden zich twee parlementsleden. Alle linkse partijen op de socialis tische Praja na vormden commissies om prijsverhogingen, tegen te gaan. en betogingen te organiseren. fAdccrtcntie 1M.) Vier warkatijk e»trouwb»ra mfddWf«ft ke/pen *tkësr en.«foei» won«f«r»wf 0# v?«f geneesmiddelen *an Chefarir» „4" worden in dt hele wereld m»l uit» riekend mullael gebruikt. Ze hebben bun volkomen betrouwbaarheid wel zee* duidelijk bewezon en millioenen manies baal gebrac'it bij pijnen eo griep, vaal ook dan wanneer andere middelen falen. pijntn f'tip. voor it n»«), •«rt ai» b«j«K(f«d Ó6«i fcrt beilwiëjeel CW»»»*. Panter stak ziin vuist naar voren cn hief én vinger op. Edward keek omlaag cn zag twee glazige oogjes uit het holletje gluren. „Ja. je hebt waarachtig gelijk. Ver duveld knap van je. Maar weet je- Panter, dat kikkers het helemaal niet prettig vinden in warme handen te worden gehouden? Het doet ze pijn. weet je." Hij wachtte vergeefs op een antwoord, zich afvragend hoe hij - door dat pantser van onverschillig» heid zou kunnen heendringen, „tn het is toch niet je bedoeling dat kik kertje pijn te doen? Je bent een goedhartige jongen, nietwaar?" „Kan me niet schelen." zei Panter, „Hii is mijn kikker, niet de jouwe. „Een lastige duvel, die jongen. „Hii vertelde me dat hij Panter heette." zei Edward. „Dat fantaseert hij maar. Hij heet gewoon Johnny." „Juist. Ik wou ii eigenlijk vragen waar mevrouw Jones hier ergens woont." „Zo", zei de vrouw. Zij was saai J™™rClltrn nr IT TtrTT gekleed en haar ogen hadden een GOOT Ir Li fl ALL# DUidjiji L vermoeide uitdrukking als van iemand die veel zorgen gekend heeft niet verwacht dat de toekomst heeft. „Waar en wierp het spartelende beestje met een wilde zwaai van zich af. De kikker kwam terecht tegen een ?t ij L van het hek en viel verpletterd neer. „Jij" kleine beul!" riep Edward uit. Hij onderdrukte een oorvijg en keek boos naar het kleine hoogrode ge zicht. ..7,0? Ben je nu tevreden?" Na een moment van pijnlijk-zwij gen zei het kind op hartstochtelijke beschuldigende toon! „Kijk nou eens wat je gedaan hebt!" Tranen spron gen in zijn ogen. Zijn mond beefde, maar de storm zette niet door. „Ik haat je." Edwards boosheid ebde weg. nog veel te bieden heeft u haar voor nodig?' De vraag ontwijkend, antwoordde Edward: „Het is het enige adres dat ik heb in Skirnett. ziet u. Dit is Skirnett toch. nietwaar?" „Ja u bent hier in Skirnett." „Wel... als u zo goed zoudt willen zijn. mevrouw Pardoe..." „Er is hier geen mevrouw Pardoe zei ze koppig. „Neemt u mij niet kwalijk. De naam boven de deur..." „Dat was mijn vader. God nam hem tot Zich, des te erger, al heel wat jaren terug." Ze staarde haar gaan. Ga je mee?" Hij boog zich om- „jij zou het toch'ook niet pnttif en slak ziin hand uit. „Ik was toen nog een jneisje, al zou u dat misschien niet zo zeggen, en ik wist niets beters te doen dan met dominee Jones te trouwen" Edward was moe, hongerig, onge duldig. Het duurde even voor hd haar woorden verwerkt had. Zonder iets van zijn ongeduld te tonen, zei lie gang. aan het emd waar- hij kalm cri glimlachend' „Dus u bent mevrouw Jones?" Ze staarde hem effen aan, zijn consta- vinden om in een grote warme hand te worden gehouden als je een kik ker was?" „Ik ben geen kikker." ..Waarom zet je hem niet neer en {laat Je hem rondspringen 7" Stil - e. ..Lang geleden". zei Edward, toen ik ven jongen, was als jij, zag k honderden kikkers over de weg dere, voorzien van matglas, die toe- tering'"bevestigend noch ontkennend- !- rondspringen. De weg was er mee gang gaf tot de Winkel: een scheme- ..Miin naam." zei Edward, „is Lin- bezaaid," icgde hij uit. ..Ze hadden rige ruimte waar een mengeling van de tijd van hun leven." De stilte luchtjes hing. vaag verlicht door een ri - Tot zijn verrassing werd deze aan genomen. Daarna rukte het kind zich los, duwde het hek open en ver dween in het huis. Edward volgde hem. De huisdeur gaf toegang tot een van een trap te zien was. Links was vott gesloten deur en rechts ee duurde voort, zijn stem werd scher- hangende olielamp. Edward opende Jpe»-. „Kom, doe-je hand open, wees de deur. een bel klingelde en uil de Têfien de grijze nevel tekenen zich de slang- dus toch op waarheid De ,chU,e konwn y v»n ««Ottlterbehuwde STAl« vijfti. m«<uf Veri»mi1'an frtirik Rob Krijn h« rijn linn.n „rug rn stopt staran <K npv«r»ntlrn vm tir „W.trrjuffrr" sur d» motor, «isna hu dr boot luuuw U«t uit- die verschrikkelijke reptielen. 0e Ier-»*, borust drijvea eo het roer uendL Ze moeten eten zo dieren bewegen gauw mogelijk hier vandaan te komen. Deze die ren zijn in staat de glijboot te verpletteren Maar misschien kunnen ?e toch Hoor de versper ring heenkomen door langzaam verder te varen. Nu terugkeren zou betekenen, dat de expeditie tntaal ls mislukt. nu eens lief." „Nee." ..Het arme dier za! nog doodgaan. Dat wil je toch niet!" „Dat gaat-ie niet! Dat gaat-ie niet! Dat gaat-ie niet!" ..Kom, vooruit, geef op. Geen ge zanik!" verste schaduwhoek dook een vrouw van middelbare leeftijd op. „Goedenavond. U bent mevrouw „Mijn naam," zei Edward ton. Ik heb een heel eind gereisd, mevrouw Jones, alleen om een on derhoud met u te hebben. Heeft de brief van mijn vrouw ontvangen. En ons telegram"' „Dat heb ik." „Het ging over uw dochter Linith, Pardoe, neem ik aan? Ik heb uw herinnert u zich wel?" Zijn Htem zoontje op straat ontmoet, We heb ben een beetje gebabbeld," „Zo. daar zaf je dus, Johnny. Ik heb me een ongeluk naar je gezocht. Hij probeerde de jongen bij zijn kind. Je wist toch dat 't tijd was om .1» I» ravoor- Pint Ar «nrNliff rafon** V r-i i f nu, hmn-n i li'" [pols te grijpen, maar Panter sprong i met een schrille kreet achteruit en. keek de brmoeiaLlenge vreemdeling [fel aan: en toen. plotseling, met een boze grijns, hief hij zijn vuist op winkel. te eten? Vooruit naar binnen, jij! Ze lichte de klep van de toonbank op. De jongen schoot langs haar en verdween in een k«mer achter de ,*erd dringender. hééft toch een dochter die Linith heet nietivaar? ..Had, ja. eens. lang geleden." Zijn hart sloeg over. ..Wat bedoel» u?" zei hij scherp. „Bedoelt u dat zij..." Hij durfd° het woord^niet uit spreker». ,.Ts zij hier? I« zi,i gezond - (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1