TWEE PROBLEMEN IN SUPERSOON VLIEGTUIG IN EEN UUR OVER OCEAAN Wé KLM I Legitimeren verdient aanbeveling m,. De Gaulle niet bang voor Algerijnen m OETJE Hoe liet de meisjes verder ging T eleiurstellingem .in reportages Corrie Brokken zingt Spaans Vanavond Officieren in burger Beambten-cao nu ook goedgekeurd j Spel van Rodenko iMBl bij VARA-TV opefi k Mar vcRDmt DCjrEM AVON VA KAPITEIN ROB EISENHOWER, bij zijn bezoek aan West-Europa, lijkt bet gemakt». Jijker te hebben in Bonn dan in Parijs. Tegen de Duitsers immers kan hij zeggen, da! Amerika op het punt van Berlijn niet zal toe geven. en op het punt van de hereniging des lands in vrijheid voet bij stuk zal houden. En wat kan men in de Bondsrepubliek meer vweu? In Parijs-echter heeft hij te maken met het welhaast onoplosbare vraag stuk van 41 gerië* waaromtrent de gevoelens van de andere Westelijke landen zozeer verschillen van die van de regering te Parijs. Premier Débré nu heeft- de .dingen scherp gesteld:, hij wil de steun yan de 'Westelijk* landen-of hij staat niet voor de houding van Frankrijk in.. Dat ziet er maar ongunstig.uit.' - Wij weten het niet, maar het zou kunnen zijn dat voor wat de Bonds- xepufahek betreft de dingen toch niet zo eenvoudig liggen, terwijl er in Frankrijk misschien nóg wel een lichtpuntje aanwezig is. Om met We.-t- Duitsland te beginnen, het wordt zo langzamerhand tijd, dat. men over de status quo Heen kijkt naar de voorwaarden voor het vredesverdrag: hel vredesverdrag, 'dat de Russen, naar zij zeggen, zozeer wensen. West-Duits land eïst de hereniging., maar hoe staat het tegenover de Oder-Ncisze- grens? Het. is een punt, -waarover de West duit se politieke leiders zó zoetjes aan tot klaarheid moeten komen. Ieder begrijpt, dat het een allesbehalve eenvoudige zaak is.'In de prak tijk blijkt ze ook geladen te zijn met elektriciteit: er.zijn maar weinigen in de Bondsrepubliekdié ze stevig durven aan te. pakken. Prijsgeven van de door Polen en Rusland ingelijfde Oostelijke'gebieden lijkt een soort van verraad.. Het is ook moeilijk te verwerken door mensen, tlie jarenlang hebben geleefd in. de idee. dat eenheid en grootheid eigenlijk de. belang- rijkste dingen ivaren. Maar daar .«taat tegenover het nuchtere feit, dat tn die Oostelijke gebieden de Duitsers verdreven zijn. cn een herstel van de oude tóestand alleen mogelijk is met. gewelddadige middelen. IS, dit laatste helemaal, waar? Wie over dit. probleem nadenkt, ziet plotseling het spookbeeld oprijzen yan een van het Westen vervreemd Duitsland, dat tnet.de Russen gemene zaak-maakt' len ..koste..van Po len. Dit is in de geschiedenis meer gebeurd: de laatste maal pas' twintig jaar geleden, toen Hitler mei Stalin pacteerde en twee maanden later de Poolse staat had opgehouden te bestaan. Het lijdt geen twijfel i of hierop speculeren de reactionaire groepen in West-Duits] artd, die er bij verkiezingen niet aan te pas kom.cn. maar nog wel degelijk ais latente' kracht voortbestaan. Zii zien niets in een democratisch, met bet Westen verbonden, Duitsland: zij zijn gaarne bereid de democratie en het Westen beide prijs te geven otn dan met de Russen tot een vijfde Poolse deling' te komen. Het ogenblik is daarom wel gekomen voor de goedwillende Duitsers om'zich te vermannen en te berusten in hun.verlies. Er kunnen allerlei taktische redenen zijn om officieel enige slagen om de arm te houden; maar voor de grote Westelijke landen en de V.S. in het bijzonder zou het goed zijn om ie weten, dat de Oder-Neiszc-grens voor W'esl-Duitsland geen onoverkomelijke hinderpaal is voor bet sluiten van een vredesverdrag. De andere eisen konden in dat geval met meer. kracht en overtuiging worden gehandhaafd. Als Eisenhower np dit punt te Bonn principiële overeenstemming 70u verkrijgen, had hij .weliswaar voor het moment niets zichtbaars bereikt, maar voor de toekomst toch de basis gelegd vóór een Westelijke positie.- aanmerkelijk sterker dan He huidige omdat de hele democratische wereld er zich eendrachtig en..onwrikbaar achter kon eert verlichting van de politieke druk heid voor dit land, zich nog een eind' emanciperen. Dit voor wat Duitsland IN Parijs ontmoet Eisenhower generaal de Gaulle en niet de opgewon den Debré. De tegenslagen in Algerie werken Debré kennelijk wat op de zenuwen. ITet is ook niet prettig om te ervaren, dat ondanks de verandering van de Vierde in de Vijfde Republiek en ondanks het feit. dat thans de patriotten en niet de partijen regeren, het in Algerië niet beter opschiet. Er klinkt uit de laatste redevoeringen an Debré meer verbetenheid dan gezond versland. Dp Gaulle, ook ren patriot maar veel meer realist dan zijn premier, zal wker feu rustiger toon vinden -als hij met Eisenhower praat. Wat streeft de Gaulle na?. Met antwoord moet luiden; een zo nauw mogelijke binding van A.lgerië aan Frankrijk, Over de aard van deze binding heeft hij zich altijd zijn mening voorbehoudenmet goede reden, omdat hij zich niet wilde binden aan iets. wat ondoenlijk zou blijken, en evenmin zijn eigen aanhangers wilde teleurstellen door minder te.vragen dan die nastreefden. Het leger stond dp de volledige overwinning. Maar de strijd in de bergen der Kahylcn heeft, zijn positie niet versterkt. Het gaat niet zo vlug. Debré. die zijn gezag wat kwijtraakt en het leger dat zijn grootspraak niet waarmaakt: dan blijft er alleen de GauIJe om op te vertrouwen. De Gaulle heeft veel invloed onder de Mohammedanen, en het Revnj* dingsfront zou wel met hem willen praten. I« de tijd daartoe nu gekomen? Hij is een trotse man, generaal de Gaulle, maar hij wret dat politiek de kunst van het mogelijke js, ein hij lieeft in een vroeger tijdperk Eisenhower leren waardéren, Als Eisenhower hem kan overtuigen dat het Westen Frankrijk wil steunen nier in de Algerijnse oorlog maar wel in ren verkrij gen van een zo gunstig en eervol mogelijke regeling over Algeri?. dan zou er een kans kunnen bestaan, dat'de Gaulle doortast en doet. wal hij alleen kan doen; nl- resoluut de weg van de onderhandelingen kiezen. Vrijdag 28 augustus 1959 De overschakeling op straal vliegtuigen, die de K.L.M, meemaakt als straks de „Elec- tra's" en de DC-8 in de lucht worden gebracht, ontketent een revolutie in de ontwikkelingsgang van de burgerlucht vaart, De DC-8, de Boeing 707, het toe komstige Convair-straalvlieg- tuig, de Franse Caravelïe en de Engelse Cornet IV marke ren duidelijk het begin van het straaltijdperk op het ge bied van de verkeerslucht- vaart. Het eind ligt veei ver- der weg figuurlijk gesproken wardess minder aantrekkelijk ma- len (minimaal 4000 km) rendabel te lot VOOrby de geluidsgrens en kfn' want deze vliegende gastvrou- maken. de hittebarrière, die snel vlïp- ««i1»-?oeiVst,alts i.htei-conti- Tenslotte is 't de vraag hoe het dond* ncntale supersone vlucht niet anders reizend publiek zal reageren. Inge- e» y CIO toestelien te overwinnen dan niet volle dienbladen „heuvel op nieurs, op jacht naar snelheidsre- hebben. en heuvel af klimmen. cords, kunnen proberen stoutmoedi- in veJe opzichten herinneren de ge- ge. fantasieën te 'verwezenlijken en Voor bovengenoemde machines be- vHYfJïl5 -van het supersone -Lockheed de luchtreiziger toegankelijk te ma- itaat er nog geen geluidsbarrière. Zij toekomstige „je..- ken voor intercontinentaal verkeer M»hftt*pn -tnf rlc, Slihc-nn. T-1i J behoren tot de subsone klasse, d.w. de vliegtuigen, die op'zeeni van andere grote fabrieken, in vliegtuigen, die langzamerhand op Aan het Convairon twerp bijv. van een uitgeholde granaat gaan lijken. nige plannen met bemande blik semschichten", maar de eigenlijk nog zo prille luchtvaartgeschiedenis heeft meermalen bewezen dat wat vandaag irreëel leek, morgen werkelijkheid kon zijn. Toch zal ook in de aviatiek de dictatuur van het vernuft z'n grenzen bereiken. "Want als het rei zen door de lucht straks geheel van z'n romantiek wordt beroofd, de luchtreiziger zelfs op weg van het veau beneden "een snelheid van ruim dat in een uur tijds Monstervliegtuigen zonder ramen ene continent Daar het andere nau 1200 km. per uur blijven. Maar des- Am®nka naar Europa over de (tv. schermpjes projecteren indeca- 1 - ij:1Atlantische (Waan smet 1-ir.o Vat wu ktmdigen voorspellen dat aan het eind van de komende jaren zestig en. in elk geval in de jaren zeventig van onze eeuw het supersone vliegtuig (sneller dan het geluid), het subso ne zal gaan verdringen. Uit een diep gaande studie van Lockhecd-deskun- digeh is gebleken dat reeds in 1965 een supersoon vliegtuig in gebruik kan worden genomen. Deze machi ne zou driemaal sneller dan het ee- j luid vliegen, anders gezegd een snel- r ?--J° voorbeeld: bij een held van ruim 3.™ km. ne,bi. vUcgtijd Tm; uur lussen Am- sterdam en New xork tafst. 5800 km) haalt de luchtreiziger het geo- Atlaniische Oceaan suist. bine het beeld van-dé buitenwereld Bij „Conyairdenkt men zelfs al rondom de geheel gesloten romp) welijks meer tijd zal hebben om te lunchen of te dineren, kortom het menselijk element in de vliegerij ge- aan vliegtuigen met snelheden van met elektronische breinen. Nog een heel verloren dreigt te gaan, zullen zcsauizend km; per uur en er wor- stap verder en. men schiet de .lucht- de vermetele constructeurs terdege acn aaar windtunnelproeve.il ge.no- reizigers langs een van le voren af- rekening moeten houden met een men met snelheden van 30 x de ge gebakende koers ballistisch (volgens iuidssnelheid. de lijn van de kogelbaan) van Eu- Ue prijs yan het supersone Con- ropa naar Azië... Het lijken dolzin- yair-vliegtuig wordt op honderd mil joen guldon geraamd, maar daar krijgt u dan ook sensationele beleve- groeiende -tegenzin van het reizend publiek tegen., hun technisch vol maakte produkten. beid van ruim 3500 km. per uur ha len! Dat is vier maal sneller dan de DC-8 waar de wereld zich in de .ko mende maanden aan zal vergapen De experts van Lockheed, mensen die men alleen al vanwege de repu tatie van deze bekende luchtvaart industrie serieus moet nemen, bere kenden dat de vliegkosten van een dergelijk supersoon vliegtuig minder zouden zijn dan van de huidige in New Yorkcity gevoerd moet wor- straaU'liegiuiEen on zolts veel min- don, voor to bereiden, der dan van de bestaande propellor grafische tijdsverschil gemakkelijk in. Of meer in de taal van elke dag: vertrekt li om half elf 's morgens van Schiphol dan bent u dezelfde ochtend om zeven- uur in New York, zodat er nog twee uur resten om koffie te drinken cn het zakengespvek. dat om negen uur in een wolkenkrabber Of al deze toekomstbeelden capaciteit van de hedendaagse vliegvelden toereikend om dergelijke -- - K machines le ontvangen. Start- en landingssnelheid kunnen namelijk, alweer volgens de experts, gelijk zijn aan die van de huidige ver keersvliegtuigen. Om het toestel te gen de wrijvingshitte aan de buiten kant van de romp bestand te maken zal de huid beplating uit roestvrij staal-en titanium wórden vervaar digd. Het Lockheed-vliegtuig bereikt z'n topsnelheid op 1820 km. hoog te; Voor de rest bestaat de vlucht met deze toestellen uit een vrij steile klim cn een langgerekte .daling: ma noeuvres, die het beroep van sie- worden gehouden. Verder dient men zich te realiseren dat 't supersone vliegtuig het lucht ruim wel qua snelheid, maar nooit numeriek zal beheersen. Een derge lijk toestel is alleen op'lange trajec- deltavieiijei is een van de ont- werpen Aai» de (Jonvair"-fabrieken voor het supersone tijdperk in dc biircerliiehlvaart. Alleen de prodnktie- kosion van een dergelijke machine lopen naar schaltltrp al in de zestis tot lavhtic miljoen culden. Om de constructie 7.0 solide mogelijk te honden, z.ljn in de romp van dit ont werp reen ramen voor de passagiers DE tech nick heeft het giste ren laten-afweten Vblj een be langrijk onderdeel van het televisie- j verslag over het bezoek dat prési- [dent Eisenhower aan Eu ropa. brengt, i avond enkele Spaanse liedjes zingen BEGELEID door twee Nederlandse gitaristen, Carlo Melt en Tony van Hulst, zal. Corrie Brokken op [.woensdag 2 september in de voor in een uitzending van de VARA. Men hoort dan chansons van C. Almaran, R. Canloraï en C. Larrea. Radio De aangekondigde directe uitzen ding van de persconferentie die Ei senhower gistermiddag in Bonn.hield ging niet door. Wel kregen de kij kers later een uitstekende directe reportage van het vertrek uit Duits- ïland en de aankomst in Londen. Het I filmverslag dat de NTS 's avonds fvan Keulen overnam was bijzonder teleurstellend. Iti het begin kwam de stem yan verslaggever Maurice de Wilde niet door en in Bussum zag men intussen nauwelijks kans te ver tellen wat zich op het beeldscherm afspeelde. Toen men de verslaggever in Keulen eindelijk kon verstaan was de persconferentie van Eisenho wer op het scherm al begonnen. Wat Tdaar verder gezegd is kwam men niet te weten. Eisenhower en de vragen stellers hoorde, men niet cn De Wii- Jde vertelde er ook niets van. Bus- j GKsi'ROttEX woortP •sum gaf later ook geen opheldering WRO. De Vlaamse alchtpr Pani Unmask-™*™*» %££c££Ts ,£.";Sté?P;t»,Kr"' i ERN-STTGE MUZIEK 11.33 NCRV. Suite voor blazi R. Strauss. JAZZ j 7.00 VARA. Radio-jazzclub v t chict de Ruyter. i 10.00 NCR)'. Count Basie kest. Bekendmaking in ieder geval verplicht DEN HAAG. De; staats secretaris vart Defensie, de heer Calmeyer, heeft ter ken nis van land- en luchtmacht gebracht, dat het voor meerde ren, die in burger gekleed het militair gezag tot gelding wil len brengen aanbeveling ver dient zich zo mogelijk vooraf te legimiteren. Dit onverminderd: het feit. dat vol gens een constante jurisprudentie van de militaire rechtscolleges een meerdere, gekleed in burger, bij zijn optreden als zodanig slechts be hoeft te volstaan met de medede ling dat hij meerdere is en de min dere zulks zonder meer heeft te ac cepteren. Dit heeft de staatssecretaris mee gedeeld in zijn antwoord.op de vra gen van het Tweede Kamerlid, de heer E. A. Vermeer PvdA) ovèr de zaak van de militair, die weigerde zijn baret op te zetten, toen hem dat door een in burger 'geklede of ficier werd gelast. De militair werd deswege van klein verlof terugge roepen voor het ondergaan van ëen disciplinaire straf. In antwoord op de vraag van het Tweede Kamerlid, de heer Borst (C.P.) of de minister deze krijgs- tuchtelijke straf wilde opschorten hangende eon onderzoek naar de toedracht vari het incident, heeft de staatssecretaris geantwootd, dat hij niet de bevoegdheid daartoe heeft. DEN HAAG. Ook de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de beambten, in de metaalindustrie is nu goedgekeurd, nadat eergisteren zoals bekend de nieuwe c.a.o. voor de handarbeiders goedkeuring had gekregen. De centrale commissie voor da beambten in de metaalindustrie heeft naar zij meedeelt van het college van rijksbemiddelaars een principiële akkoordverklaring op het nieuwe contract, dat onder meer de ovcreeQgekomen loonsverhoging mo gelijk maakt, ontvangen. De looptijd van deze c.a.o. zai nog nader worden vastgesteld. De goedkeuring van de nieuwe c.a.o. heeft lang op zich laten wach ten. Dc indruk heeft bestaan, dat de regering de beslissing ophield in ver ba nd met de herziening der ambtena rensalarissen. die zich richten naar die van de beambten in de metaalin dustrie. Er zijn over deze vertraging destijds zelfs vragen door Kamerle den gesteld. zljr trrammofonnpla- van lichte mn- jsum gaf 1 over deze toning. Houeliil Hopelijk hebben de tv-mensen - Jen de kijkers - minder pech als vol- genrie weck het belangrijke tv-ge- fsprek tussen Eisenhower en Mac- imillaniR Londen wordt gehouden. B. v. R. ...IKN£EMAAN CW V PETER T0BE BEN' AL£ u rustig MEE6AAT. HEEFT /LUCHTEN. TOCH *rfiu6BN Nter tribe VE&STANO TAS dichter-essayist Paul Rodenko f heeft een spel voor televisie ge schreven. een luchtige satire waar- aan huwelijkssleur cn psycho-analy- se te pas komen. De VARA voert j dit stuk onder de titel ..De man pie zichzelf bedroog" donderdag a.s. op. onder regie ran Kees van Ierse! en in de bezetting: Andrea Domburg. Kees Brusse. Lo van Hensbevgen, Willy Ruys en Dini de Neef. R.35 VPRO. dcrlanrtsc c /ede ra lis te. DIVERSEN 9.00 VARA. Zomerse reis met reislei der Henk van Stipriaan naar Aduard Groningen). J1.15 NCRV. Lezing over muziekin strumenten uit India. Televisie De N'I'S brengt na het weekoverzicht van bet journaal de eersie a/levering van de Mai Kin.e Cole Show, vanavond met The Mills Brothers, om 9.90 uur een rechtstreekse reportage van de Taptoe in Delft. Guus Weitzel is de commentator. BONN, De secretaresse Lor a Alt tiit Stuttgart heeft voor de tweede maal het wereldkampioenschap ma- chineschrijven veroverd. Bij wed strijden in Wenen versloeg zij met bijna 600 aanslagen per minuut haar 264 medekandidatcn uit 23 lanclcn. SA1DE (Algerië). President de Gaulle is gisteren begonnen aar» een vierdaagse inspectiereis door het Al gerijnse achterland. Gedurende de eerste dag van zijn bezoek begaf hy zich verscheidene malen tussen gro te menigten Algerijnen en scheen, geen. moment bekommerd te zijn over zijn eigen veiligheid. Dit kon niet gezegd worden van de hem vergezellende officieren. De ont vangst was hartelijk. In Parijs heeft de Franse premier Debré de leiders van de regerings- meerderheid in het parlement ge zegd, dat aan de hechtheid van het Atlanlische bondgenootschap af breuk gedaan zou kunnen worden als Frankrijk? bondgenoten zijn po sitie in Algerije niet „begrijpen". Algerijnse verzetsstrijders hebben gisteren van uit Tunesisch grondge bied waar zij zich verschanst had-- den. gevuurd <~>p Franse troepen lang? de grens tussen Algerië en Tunesië. Twee Franse soldaten wer den gewond. JULLIE WAREN OOK /Ntt MENEtR... ^IKHEB/Jpf HIER..O Jl/LLie IER&EHALVEDfiT DE EENJ ÜE2IEH! onseiffluo^ y-n klein wao en de v PNPERE ÓW0T K HEB OP HET WflPCN 6tl£L. NEE...ZC DEoEöEN MflJKE£3 EN DIE ENE ER OfOND EEN NflfiM IN DENK! U Om U PE K0 UEJÖ KUNf HERKENNEN' Bas draait 2ich snel om. „Wat zijn dat voor grap jes. signor Barbosa?" snauwt hij. „wij zijn. geep gangsters!" „Dat kan mij niei schelen," antwoordt Barbosa. „maar wij naderen Brits Guyana en als de gevangene daar ontsnapt heb ik hei nakijken. Ik sommeer u onmiddellijk terug te keren!" Bas „Dat ben ik met je eens, mijn i lieve mevrouw Peacock." Maar dit familiegrapje trof geen doel: ze h3d er zelfs geen glimlach voor over. 1 „De filosofen leren ons dat alles een 1 oorzaak heeft, en hoewel een oorzaak j niet hetzelfde is als een reden, is het j w 00 rd in dit ge va 1 van toepassing. Witherby's reden mij boeken te lenen volt. neem ik aan. samen met. zijn J wens mijn nieuwsgierigheid te be- vredigen omtrent bepaalde denk- J beelden die hij koestert. Kortom, zij is zuiver onzelfzuchtig." ..Dat mag aan waar zijn." zei me- vrouw Peacock. „Ik voor mij geloof, dat je te goed van vertrouwen bent. Edmund, .iii bont altijd onmiddellijk bereid iemand te nemen voor wat hij is." ..Zoals bekend ben ik een simpele ziel." zei haar echtgenoot ..Het is maar gelukkig dal ik jou altijd bij de hand heb «m mijn kinderlijke schre den te leiden. Niettemin ben ik er van overtuigd dat ivii niets van W i t h er by te duchten hebben." ..Hoe kan je dat zeggen? Ben je zo kort van memorie?" Ze wierp een veelbetekenende blik op Julia's ge- bogen hoofdje. „Werkelijk, Edmurid, 1 ik verbaas mij over je." ..Doe je dat echt. lieveling? Gefeli citeerd! Verbazing is iets zeer moois, heb ik mij Uiten vertellen. Houdt de fantasie le' zei mevrouw Peacock. „Nog altijd niels. Erg vreemd." ,.Heb je ecu speciaal soort tijding op het oog?" informeerde meneer Peacock. „Dat weet je heel goed, Edmund. Ze ;3 nu bijna een jaar getrouwd. Ik weet echt niet wat ik er van denken moet. Zo heel anders dan Sara." 1 rrnirn nni t ttt «Aha, .»u begin ik te'begrijpen door GJdKALU mJJLLJh-L JL waarop je doelt. Je zinspeelt er op de jou eigen delicate manier op. dat er bij onze jongste dochter nog geen baby op komst is. Een groot verzuim van haar, dat geef ik toe. vooral ge zien, haar zusters voorbeeld dat haar zou hebben moeten aansporen tot Zijn woorden waren echter vrien delijk. „Ik ben bang dat de arme Julia wat overstuur is." Zc negeerde het stilzwijgende ver wijt. „Tk zou cr wat voor geven als een andere dokter in dc buurt was. positieve resultaten te komen. Maar Ik vind dit ecu nare situatie.' ..Maar er is geen andere dokter," antwoordde hij met voldoening, „en aan dat feit is niets te veranderen, al gaf je er mij voor weg. Daar ligt een les in, zoals je zwager Druid zou zeggen. De dingen zijn als ze zijn en dat geldt zowel voor vandaag als laat ons niet wanhopen. Mettertijd zal ze wellicht haar fouten leren inzien cn van de dwalingen haar5 weegs terugkotnen." De heer Pea cock verdiepte zich weer in zijn boek. maat»na voorgewend te hebben dat hij een paar alinea's gelezen had. vervolgde hij; „De mogelijkheid be- morgen. Laat ons deze sublieme staat natuurlijk ook, dat ze er de ■aarheid eerbiedig aanvaarden." „tk wou dat je niet altijd op 7.0*n manier zou praten. Edmund. Je weet dat ik daar niet van houd. Ik houd best van een grapje zo nu en dan." zei mevrouw Peacock breed, „maar soms ga je te ver." ,.Maar dit was helemaal geen grap je. lieve Emily: hei was een gemeen plaats. Heeft het woord eerbiedig je wellicht misleid?" „Eerbied. Edmund, is niet iets om over te lachen. Als ik je zo hoor pra ten ben ik wel eens bang. dat de mensen nog zullen denken dat je ecu heiden bent," ..Oh. maar de heidenen, de arme sloebers, ontbreekt het allerminst aan eerbied. Integendeel, ze zitten er vol mee. Ze buigen hun hoofd voor ieder stuk hout of rotsblok. Ik ben heel wat kieskeuriger. Ik bewaar al „Van alle siimme verwaande men- mijn eerbied voor jou, lieve mevrouw probeert de politiecommissaris tot rede te bren gen Wanneer ze nu terugkeren beloken* dit. dat de 'hele expeditie is mislukt, cn dat alle moeite en kosten vergeefs zijn geweest. „Geef mij nog I drie dagen meneer Barbosa". zegt h: I we terug en dan kunt u met John wilt." Barbosa houdt e-\ herin, de piloot, zul Hr r duidelijk laat hij doórss-. zal gebruiken^als Bas voet bij stuk. Ro le conl rol eren. En -n, dal hij gewold lijft verzetten tegen n gaan i ztjn orders. Nu ja, tegen pistool kogels kan Bas wat u I niet redeneren begon mevrouw Peacock, maakte de zin niet af. Julia f stond plotseling op. legde naar werk Jneer en haastte zich de kamer uit. Meneer Peaoerk keek haar met [opgetrokken, wenkbrauwen na cn vestigde ziin blikken daarna op zijn vrouw. Hij larhle een heetie ironisch 1 met eén opgetrokken mondhoek. voorkeur aan geeft haar mond houden in deze kwestie." „Onzin!" Mevrouw Peacock was verontwaardigd. ..Over iets dergelijks tc zwijgen tegen m ij, haar moeder! Het idee! We hebben altijd vol ver trouwen en begrip tegenover elkaar gestaan." „Werkelijk? 'Maar natuurlijk! Eon zeer bevredigende gedachte." Meneer Pracock herinnerde zich levendig de familiecrisis van het afgelopen jaar. Catherine's heimelijke verloving en haar moedors ergernis en woede, en hij grinnikte van puur genoegen. Eén dergelijk subliem talent voor zelf bedrog werkte op hem in als poëzie. Toch kon hij niet nalaten liet een beetje op de proef te stellen. ,,lk meen mij er toch iets van te herin neren, dat Je het niet helemaal eens was met dat huwelijk." „Ik," zei mevrouw Peacock, „her inner mij niets van dien aard. En ik Peacock. Stónd er nog iets belangrijks zou nooit ook maar iets tegen Robert *iKi ht'ip»f i.-annflilnnH'1 u-t #4.1 t in Catherine's brief vanochtend' „Heb ik je die niet laten zien? Nee natuurlijk niet, je had haast om weg te komen. 7al ik h»m rvon balort?" „Nee, doe geen moeite. E"r ander keertje wel eens. Er «♦<•>."- -rirtit: schokkend nieuws in rw'". -n?'"' ..Tk beu bang dat je gei .-n*,*1 in het midden willen brengen. Na tuurlijk. hij heeft zijn fouten cn ais ik daarop gezinspeeld heb. was dat rü-t rrwer den mijn plicht. Maar hij is een heer en hij is'Catherines echt genoot en jouw schoonzoon." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1