RISKANT NIETSDOEN «s Onplezierige perspectieven kaam Waterman's mmsmëmê Amsterdamse politie deelt rake klappen uit Mensen Ceta-Bever VLEKKENPASTA I '-CM 1 „Eerst vrede, dan praten Hoe het de meisjes Peacoch verder ging kalm Nozems weer lastig Radio en morgen Radio ^ofiiyïtcd^L. pevts or- FRANK ""lieve HELPimetNee- ROOFDMtr Ê£rt KIN ruiter"' mat IjJiSI is het Uwt, de, é<téée% Lonen ivegvervoer College kan niet beslissen Informeel bezoek van De Quay aan Diefenbaker Verplichte keuring van auto's niel de oplossing Zaterdag 29 augustus 1959 ALS de tekenen niet bedriegen, strookt de loonsverhoging in de me- taalindiiatrie met vijl procent niel geheel met de inzichten van dé regering.- l>e he richten, da» deze laatste aanvankelijk slechts drie procent had w|l!«n toestaan, met volgend jaar de kans of de zeker heid op nog eens twee procent, zijn stellig niet uit de lucht gegrepen geweest. Men krijgt de indruk, dal Kijksbemiddelaars tenslotte de doorslag hebben gegeven. Toen deze zich achter het resultaat van.de onderhande lingen tussen werkgevers- en vakorganisaties stelden, had de regering niet meer de. moed, haar oorspronkelijke stand puntte handhaven. Men kan natuurlijk zeggen, dal zulke meningsverschillen nu eenmaal er bij horen, maar de zaak is daarmee toch niet helemaal algèdaan. De regering moet iets hébben ontwaard van de geesten, die zij heeft opgeroepen en niet goed vermag te bezweren. Wie dat wil, kan een zekere bluf zien in de woorden van de A.N.M.B.- voorzitter: met minder hadden wij geen genoegen gennmen! Niet waar, men kan zoiets gemakkelijk zeggen, nadat alles in orde is gekomen. Wie echter even over de dingen nadenkt, beseft echter zonder veel moeite de sterke positie van de vakbonden in een conflict, ware het uitgebroken. Indien het tot een staking was gekomen, was dat geen staking geweest tegen de werkgevers, met wie immers overeenstemming was bereikt: en evenmin een staking tegen Rijksbemiddelaars, die bereid waren om het bereikte akkoord te bekrachtigen. Het was een staking geweest tegen de regering; hoogstwaarschijnlijk van de drie .grote vakbonden. Als het hui dige, kabinet iets niet kan hehben, dan is het dat. Het zou een vrijwel hopeloze verzwakking betekenen van zijn positie. Op de vraag, wat verder gaat gebeuren, nu de metaalindustrie vijf pro cent opslag geeft, is het antwoord gauw gegeven. Het luidt, dat in een reeks van andere bedrijfstakken zal worden gepoogd, hetzelfde resultaat te be reiken. De stand.vaii de arbeidsmarkt is niet zodanig, dat de werkgevers "zich'doorgaans erg sterk kunnen gevoelen; ook in gevallen, dat de positie van hun bedrijven niet zo sterk is. Natuurlijk is er wel. de.barrière van de Rijksbemiddelaars: maar het betreft hier toch een college, dat onder de huidige omstandigheden licht de kans InopL het odium'te krijgen van sta-in-de-weg voor de vrije loonvorming, waarmee de regeringspartijen zoveel propaganda hebben gemaakt. Nu mogen Rijksbemiddelaars gelden als een zelfstandig en onafhankelijk college, maar in een conflictsituatie zullen zij gauw als een stuk overheid worden beschouwd. En al is het ditmaal (betrekkelijk) goed gegaan, er tekent zich toch een strijd af, die allerlei onplezierige perspectieven opent voot een regering, welke de vrij heid verkondigt, zonder ze aan te durven. fAdvertentie LM.) gezond lekker Schoolradio betóiot weer DE Stichting Nederlandse School radio begint na de zomervakan tie haar wekelijkse uitzendingen met de programma's voor het eer ste trimester. Op dinsdag 15 september (14.40 15.00 uur) is de eerste les van de serie „Verhalen van vroeger", Dit Is een herhaling in enigszins gewij zigde vorm van 'n reeds eerder uit gezonden programmaserie. In een veertiental hoorspelen wordt aan de Nederlandse cultuurhistorie aan dacht geschonken. Op woensdag 16 september (10.00 <—10.20 uur) begint, eveneens in hoorspelvorm, de eerste les gewijd aan het reisverhaal van de Noor Thor Heyerdahl met het vlot Kon» Tiki. Veertien achtereenvolgende weken zullen de kinderen de beleve nissen meemaken, van het vlot en zijn bemanning bij hun 8.000 km lange tocht over^de Grote Oceaan. Tenslotte wordt* in de vrijda.emor- genuitzending (9.4010.00 uur) weer een serie „Ritme en rijm'' uitgezon den onder auspiciën van mevrouw Wanda Heumer. De serie wordt weer afgesloten met enkele lessen „Vrij reizen door dichtersland"; waarin kinderen door henzelf gekozen ge dichten voordragen. diversen 7.00 VARA Artistieke staalkaart. 9.00 KRO. „Boordje tos'*, liedjes ge zongen door Yoka Berrctty, Nelly Wiegel, Luc Lutz en Steye van Bran denberg. Televisie AMSTERDAM Gisteravond zUn in Amsterdam opnieuw rake klappen gevallen bfj het optreden van de politie tegen honderden nozems. Ook ditmaal rukten de jongelui In geslo ten formatie op vanuit de Kalver- straat door de nauwe Leidsestraat. Het intensieve verkeer In deze straat kwam hierdoor tegen half negen na genoeg stil te liggen, vooral tot onge noegen van de trampassagiers en van de talrijke automobilisten. Bij de pogingen de lastige jongelui oude journaalfllms uit 1916; 'om 8.35 I van de Italiaanse televisie een ™- slaagde er inderdaad in na enige t«d mers amusementsprogramma over j de nozems te verdrijven op de grach- „Drettige vakantie", om 10. uur pre- ten en in de zijstraten. OMTRENT de Rijksbegroting voor het komende jaar, die over enkele weken zal worden ingediend, is nog niets bekend; alleen heet het, dat men er zich niet te veel van moet voorstellen. Het Rijk zal zuinig moeten boeren. Tot de ministers, die het vuur na aan de schenen gelegd zullen krijgen, behoort ongetwijfeld de heer Korthals, die de portefeuilfe van Verheet en Waterstaat beheert. Er wordt nu al gezegd, dat hij niet zó op zijn stuk staat als-hij - behoorde te doen. De praktijk zal wel uitwijzen, wat hier van waar is. Voor een minister van Verkeer en Waterstaat is de moeilijkheid, dat hij aan de weg timmert als haast geen andere van zijn ambtgenoten. Verbindingen te land en te water, dijkaanleg. ze vallen onder zijn competentie en hij moet de eerste stoot HmHV©ÏM3l opvangen van de kritiek als de dingen niet zo vlot gaan als het publiek gaarne zag. Daar is b.v. de kwestie van de Amsterdamse f J-timnel, waarmee in 1956 minister Algera een stuk van zijn reputatie én zijn populariteit verspeelde: er is alle reden om aan te nemen, dat voor de uitvoering van dit grote ■werk ook ditmaal geen geld is uitgetrokken. De Dam-tot-Dam-wedstrijd vestigt er opnieuw de aandacht op, hoezeer dit project tot de verbeelding spreekt. Er gaan geruchten, dat burgemeester Van, Hall nu bezig is. buiten het Rijk om een soort zakelijke oplossing te vinden voor de kwestie. Wat hier van waar is, valt moeilijk te zeggen; maar bet is in elk geval waar schijnlijk dat de regering, wil ze in redelijkheid ;ets in de melk te brok ken houden, meer moet doen dan enkel wachten op betere tvd^n. Een ander moeilijk punt is dat van de inpoldering van de Lauwerszee. Dit grote project in het Noorden .is op papier voor uitvoering gereedge maakt, bepaald niet zonder aanmoediging van de vorige regering. Het feit. dat minister Korthals er voorshands geen geld voor wil (of mag) spen deren, heeft in Friesland en Groningen een; soort zomerstorm doen op steken. De Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat is er deze week eens wezen kijken, en begin september brengt de minister-president zelf een werkbezoek aan de beide provincies. Het gaat om landaanwinning en om uitbreiding van de boezem en het gaat nog meer om de kustver dediging; ^aar achter de bittere woorden, die worden gesproken zit bo venal de indruk, door „Den Haag" te worden verwaarloosd. En de regering zal heel overtuigende argumenten moeten hebben om zich ook in deze zaak een beleid van nog verdere onthouding te kunnen veroorloven. ERNSTIGE MUZIEK 7.40 KRO. Het Radio Kamer-Orkest met werken van Van Hemel, Ibert en Roussel- 9.30 KRO. Mastreechter Staar. LICHTE MUZIEK 8.05 VARA Nederlandse artiesten op de plaat. 8-30 KRO- Lichte plaatjes. 8.35 VARA, Metropnle Orkest. 9.30 VARA Hits aan de spits. 10.05 Cascade o.l.v. Johnny Omb-ich. 11.15 VARA. Lichte grammofoonmu- ziek. GESPROKEN WOORD 7.30 VPRO. Passepartout door Anne H. Mulder. 9.15 K. Voskuil geeft politiek com mentaar. senteert Alfred Hitchcock „Een lilik in de spiegel". ERNSTIGE MUZIEK 11.30 KRO. Collegium Muslcum van de universiteit van Minister speelt werken van Bach. 2.20 KRO. Kwintet van Pgokafjef. 2.20 AVRO. Het RadioflLharmonisch orkest speelt werken van Ven Gluck, Mozart eii Berlioz. 9.10 KRO Victoria de los Angeles zingt Spaanse liederen. OPERA 8.40 KRO. La Vida Breve, opera van de Falla, tweede akte. LICHTE MUZIEK 8.00 KRO. Zomers assortiment (gr.) 8.30 VARA. Paul Godwin en zijn or kest. 8.05 AVRO De Zaaiers. 11.15 AVRO. The Skymasters. HOORSPELEN 8.30 AVRO. Don Jtian de bedrieger. Een Catalaanse komedie. 9.30 KRO; Amor verhandelt Peppels. Tweede en laatste deel. DIVERSEN 2.00 AVRO. Johan Fabricius zestig jaar. 7.00 VARA. Op reis met dr. L. van Egeraat naar Norroandië en Bretagne. 7.30 VARA. Intiem Theater, cabaret van Chiel de Boer. a-visie 3.50 Eurovisie. Directe reportage van. de Europese kanokampioenschappen, in Duisburg. 5.00. Convent van Kerken. Kerkdienst van de Baptistengemeente in utiecht. 8.00 AVRO-programma. Balans van het zomerseizoen. 8-3D. Het Wonder van Anne Frank. Documentaire van Jan Vrijman. 8-45. -\. tot Z. Dit keer met o.a. dr. Ant'.ion d. Horst, Juliette Greco en S«*ïh Gaaikema. 10.00 NTS. Sport ln beeld. (Advertentie LM.) JULLIE MOEITEN AUÊ8EI MAAG WAT GAAN SLAPEN. £N ik ZOU NIET TEVEEL MEDEL'JDEi METClB T£?i3E HËÖBSN, CAROU^ AL HÊEPf WJ Jg PE WAAfi?- Iheic? vebtelo ovzr_ 0M$TAHOIöHEDEfii WAARONDER CULL EN ttvrt/seefv zoek ros Pour/E pe ff/v/ee af KAAR PAT ZOUJ'J OOK HEBBEN AL6 Jé 'M ÖÉ216N WAO, NOJ?A. HÉT fS'N AFSCHUIVELUKE 6E OACUTE PAT W'J NU ZO OP6EJAA5D, ÖÊEN DÉNK 6EDAAN ZUL MA At? VVOSZOT.. Qzevj p JE NIET, CAROL. H'J HEEFT JÉ ONTvOEPO TbCH HE 8 JE Npö vJEOEL'JPEN M€t 'M JA EN VAN DIE REVOLVERS ZON ER &0C BRONKO* ZO EEN PAAR MILJOEN VERKOCHT. HEET DE BEROEMDE JTERV. ALti SPEELGOED! UIT"DE öEHLlNilINNtöt KUN JE JE N0& HERINNE REN WELKE NAAM EROP WAPEN VAN Pt ROVER JT0ND? DERPISTOOLTJE JA ntrtHiR,. HEF WAS "BUD DRONKO" Wanneer de waterjuffer" terugkeert, komen zij i uit de nevel opduiken cn Rob vaart mindert ten JoeSfg weer"in het gebied, waar de reuzenmon- einde de dieren onllopen, Êters leven. Barbosa en Roberto hebben die rep- 1 haalt Ihnscbouders tielen op de heenreis niet gezien, want zij hadden kracht te i mJdan Vtuift oDeen?z?n het toen veel te druk met het zoeken van de wa- op-en geeft meer gas. Maar dan stuift opeens n -'enkast, Wanneer de slangachtige koppen weer l monster naar voren en valt de „Waterjuffer aan. Dc opvarenden zien verschrikt toe hoe het beest hen de weg verspert. Als er straks nog een paar van die monsters aan te pas komen, is het afge lopen. want wat kunnen zij uitrichten tegen deze afzichtelijke monsters? Later trad de politie nog op tegen hinderlijke knapen op het Munt plein en vooral ook op het Wete ring-circuit, waar de inmiddels be rucht geworden poffertjeskraam door bijtijds ingrijpen van algehele ver nieling werd gered. De politie heeft drie jongens aan gehouden. Op de andere punten van de stad was het rustig. (Advertentie f.M.J AMSTERDAM. Het college van rtfksbemiddelaars heeft vertegen woordigers van werkgevers en werk nemers in het wegvervoer laten we ten, dat het de aangevraagde loons verhoging- niet in behandeling" ban nemen. Eerst zal een beslissing moe ten worden genomen over het ver zoek de aangevraagde loonsverho ging en de verhogingen in 1960 in verband met de huur- en melkprij zen als kostenfactor te laten meetel len. Het college heeft inmiddels een brief aan de regering gezonden met het verzoek te bevorderen, dat op zeer korte termijn overleg tussen re gering en bedrijfsleven tot stand komt met betrekking tot de tarieven in da vervoerssector. Zoals gemeld hadden de vakbon den met een aantal werkgevers in het wegvervoer overeenstemming bereikt over loonsverhoging. De on dernemingen stelden echter als voor waarde, dat deze kostenstijging zou mogen worden doorberekend. De indieners van de voorstellen wilden de voorstellen behandeld zien in het kader van de „oude" loonpo litiek, toen duidelijke achterstanden in de lonen mochten worden wegge werkt. Zij zijn van oordeel, dat de werknemers in het wegvervoer in derdaad een. duidelijke achterstand hebben. Over de doortferékeningsvoor- waarde acht het college zich nu niet bevoegd te oordelen. OTTAWA. Minister-president prof. dr. J. E. de Quay, die volgende maand een particulier bezoek aan Canada zal brengen, zal volgens wel ingelichte zegslieden in Canadese re geringskringen mogelijk ook een ontmoeting hebben met premier Diefenbaker. Dit eventuele bezoek van. prof. De Quay aan zijn Canade se ambtgenoot zou volkomen infor meel zijn cn zou geen enkele diplo matieke achtergrond hebben. Zoals reeds gemeld zullen de mi nister-president en mevr. De Quay 16 september uit Nederland naar Ca nada vertrekken om hun geëmigreer de kinderen te bezoeken. 55 De Gaulle in Algiers: ALGIERS. President de Gaulle heeft vrijdag tijdens zijn reis door Algerië verscheidene keren tegen officieren gezegd, dat de pacificatie tot het einde moet worden voortge zet. Nadat de vrede hersteld is zul len de Algerijnen over hun eigen toekomst moeten beslissen. De Gaulle had vrijdag zijn eerste onderhoud met generaal Jacques Massu, de territoriale commandant van Algiers. Massu heeft een belang rijke rol gespeeld bij de gebeurte nissen van de dertiende mei 1958 welke de Gaulle aan de macht heb ben gebracht. Inmiddels heeft de „voorlopige regering van de Algerijnse repu bliek" meegedeeld, dat zij voorstan der blijft vati rechtstreeks onder handelen met de Franse regering. Ook is zij van plan zich nogmaals tot de VN te richten. In Vichy werd gisteren het Mo hammedaanse gemeenteraadslid van Constantine, Benhabyles, vermoord. Eén van de twee Algerijnse daders is gearresteerd. Franse troepen heb ben. in de bergen van Kabylië, Ben Abid Joesef gevangen genomen. Joe- sef was de propagandachef van de opstandelingen in dit gebied. Mening van E.V.O. DEN HAAG. Verplichte keuring van de auto's is niet de oplossing om technische gebreken, die gevaarlijk kunnen zijn voor de verkeersveilig heid, te voorkomen. Dit is de mening van de E.V.O., de organisatie van verladers en eigenvervoerders, wier leden meer dan 200.000 bestel-, vracht- en beflrijfspersonenauto's op de weg brengen. Het percentage onge; en met auto's als gevolg van e echnisch gebrek is zeer gering. Maai dat mag volgens de EVÖ geen reden 2ijn om niet alles in het werk te stellen ge vaar opleverende technische gebre ken zoveel mogelijk te voorkomen. De enige mogelijkheid is goed ge richt onderhoud. Er bestsat behoefte aan een on derhoudsbeurt uitsluitend gericht op die onderdelen, welke voor de ver keersveiligheid van belang zijn en die door de garagebedrijven tegen een var tevoren vastgesteld bedrag zou moeten worden verricht. Op Amsterdams lijn 4 stonden twee verweerde mannen. De een zei: „Weet je wal 't is, Kees? Als je zo veel jaar gevaren hebt, als ik.en je staat ineens aan de wal, dan moet je wennen, hoor. Want wat doe je op 'n schip?" „Jatten", zet Kees. „Daar heb je V* ueruolgde de-man. „Op. 'n schip is *t zo gelegen alles wat niet met moeren en bouten aan de vloer zit cast geklonken, neem je mee. 't Wordt een gewoonte. Kees. Je pikt soms dingen tuaar je niks aan hebt, alleen omdat ze onbeheerd zijn. Goed, al die jaren heb ik dat_ gedaan Nou ben ik ineens aan de vial. Jon gen, m'n handen staan nog krom van het jatten. Maar ho dat kun je aan de wal niet doenJa, je mag wel eens wat meenemen. Maar rus tig an. Ik bedoel, ats je hier, aan de wal, op scheepsniveau *aat jatten, nou. Kees, dan zou je nog wel eens in moeilijkheden kunnen geraken". „Zo is. 't ook voor een keertje," uohd Kees, - De tram stopte op hel Frederiks- plein en ik. ging er af. Toen ik net op de stoep stond, be^on het zo hev' i te regenen, dat ik haastig moest gaan schuilen in.de galerij. Een echtpaar, met duidelijk zichtbare huwelijks training, nad daar ook 'n goed heen komen gezocht. Terwijl ik naar de neerzwiepende druppels staarde, die Amsterdam na zoveel onwerkelijk tropische weken, weer het normale, vertrouwde aanzien gaven, zei de man tegen de vrouw: „Ken je die van die twee geiten?" „He Jan, met weer een mop", riep zij ontsteld. „Hij is leuk," zei de man. „Twee geiten staan tn de cabine van Tu- schinski..." „Hoe ken dat nou", sprak de vrouw kribbig, „Sssst", gebood de man, ,Twee geiten staan in de cabine van Tu- schinski en die ene geit vreet de film op. Vraagt die andere geit: „Hoe vond je 'm?" Toen zegt die eer ste geit: „Nou, het boek vond ik be ter". Ik lachte. Maar de vrouw zei alleen: Wat heb dat nou in?" „Hij vond. 't boek beter", riep de man, met nijdige nadruk. „Ach ga weg, een geit kan toch niet lesen." zei de vrouw. Met een radeloos gebaar wreef de man over zijn gezicht. „Hier, die meneer daar," riep h;i, op mij wijzend„Die meneer lachte spontaan. Meneer, waz-ie goed of niet?" „Goed," getuigde ik, „Alsjeblieft,** zei de man triomfan telijk, „Maar jij snapt ntks. Jij bent te stom." Gebelgd draaide de vrouw zich om en liep kittig de regen in. De man aarzelde even. Toen ging hü" er op 'n sukkeldra/je achteraan. „Suze, kom hov. Suze..." Omdat de bui aanhield, liep ik het dichtstbijzijnde kroegje binnen. Ger- rit, de dichter zat er, grijs, moe en zonder plannen. Het fijne van een poeè't.is, dat hij nooit hoeft te schrij ven, maar lekker voor het leven mag zitten op wat hij geschreven heeft. Gerrit is een man met een grote zui verheidsbehoefte. Jaren geleden was ik er eens getuige van, dat hij, in ge zelschap van een mooie, jonge vrouw, die hem om zijn groot talent bemin de, zijn gebit uit de mond nam en daarmee op zijn hoofd krabde, een wat drastische uiting van zijn ver langen, waarachtig te zijn. Terwijl u-'e talmend praatten over dingen, die er niet toe deden, hoorde mijn tele- oor de conversatie van een jong paar aan het volgende tafeltje. „He, ik heb echt zin om vanavond eens lekker uit te gaan", zei de man. „Nee" antwoordde de vrouw be slist, „We blijven thuis". Hij haalde zijn schouders op. „Jij moest Nietzsche eens lezen", ried hij. „Over de man. De wind zegt: „ga". En de vrouw zegt: „blijf". Dat kun jy je aantrekken Glimlachend zei ze: „Nou, tfc heb op het moment m\jn bibliotheek niet bij de handanders zou ik je een overvloed van citaten kunnen opleveren, die bewijzen hoe slecht het afloopt met mannendie gaan..." KRONKEL Exclusief de prijs voor de olie, heeft de organisatie berekend, dat een dergelijke beurt inclusief het normale doorsmeren voor een be drag van 15.kan worden uitge voerd. De E.V.O. adviseert een der gelijke beperkte onderhoudsbeurt iedere 15.000 km resp. tweemaal per jaar te laten plaatsvinden. De organisatie heeft haar visie ter kennis gebracht van de Bond van Garagehouders. (Advertentie LM.) GEEN KRINGEN! 33 PER TUBE „Nee? Arme jongen." 2e keek het» medelijdend aan. ..Begrijp je dan niet, dat het mijn zaak is, onze zaak, voorlopig? En dat, zodra mama het weet, ons geheimpje een publieke aangelegenheid zal worden.. Boven dien kan het altijd nog vals alarm zijn. Natuurlijk moet zij het vroeger of later weten, maar Kerstmis lijkt j TT"n i T n Dl TT T rTT vroeg genoeg. Eigenlijk tios te CiOOr uiJlALlJ DiJid-iilil Jj vroeg. Ik zou liever wachten tot Sara het hare heeft." deur van Julia's slaapkamer. Na een korte pauze deed ze hem open, „Ja, papa?" Haar toon was neutraal. Als ze een beetje beefde, kwam dat var. de kou. Wéér viel het hem op hoeveel zij op het meisje leek, dat haar moeder was geweest. „Kom. liefje. Je moeder gaat wat voor ons zingen. Je voelt je toch goed, wil ik hopen?" „Ik voel me uitstekend, dank u. Wilt u dat ik beneden kom?" „Het lijkt me wat gezelliger, niet? 2e zou zich gekwetst voelen, weet „Waarom? Opdat hij dan in het centrum van de belangstelling staat in plaats van aan de periferie?" „En vergeet niet, Robert, haar dit maal een kus te geven." „Wie? Sara? Edward ziet me al aankomen." „Nee, domoor. Mama! Je bent nu per slot haar schoonzoon, zodat je haar dienovereenkomstig dient te behandelen." „En dat houdt dus in dat ik haar moet kussen?" „Precies. Je aan die plicht ont trekken zou, nu je in de familie bent, al bijzonder ongepast zijn. Niet al- 35 „Maar al te waar, lieveling. En ik zal al mijn best doen jouw gunstig oordeel over hem als uitgangspunt te nemen voor het mijne." „En nu," zei mevrouw Peacock, „staat Kerstmis voor de deur. het geen wil zeggen dat onze meisjes binnenkort komen logeren." „Sinds wanneer valt Kerstmis mid den november? Vergeef me, maar dit is een kalenderwijziging, die aan mijn aandacht ontsnapt was." ,^Zes weken" antwoordde ze vin- o_ nig, „dat is zó om. Als je een moeder je, als je boven bleef." was zou je dat. weten. Er móet nog „Dat zou ondraaglijk zijn." zei zóveel gedaan worden. De cadeautjes, Julia. „Stel je voor, dat mijn moeder leen dat mama op haar teentjes ge- de kerstboom, al die inkopen. Zorgen 2ich gekwetst zou voelen! Goed, trapt zou fcijn, maar alle anderen dat de bedden behoorlijk worden papa. Ik zal beneden komen.' zouden het ook opmerken en er het gelucht. J-j. ik heb besloten dat we D'e koude minachting, die uit haar hunne van denken." een boom moeten hebben, net zo als woorden en houding rprak, verbaas- „Juist, En wanneer wordt dit cere- toen ze klein waren. Ik moet aan de hem. Zij werd er een heel andere, monieel verondersteld plaats te vin duizend dingen tegelijk deuken, dat aantrekkelijker en échtere jonge den?" kan ik je verzekerenvrouw door. Zijn vriendelijke en „Met Kerstmis, natuurlijk.' „Wat dat aangaat staat Kerstmis lichtelijk bestraffende blik had moei- „Begrijp me niet verkeerd, Kitty, al minstens zes maanden voor de te niet iets van bewondering te laten Ik mag je moeder graag, al koestert deur; sedert juni ömk je al aan doorschemeren, iets van het gloren zij ten opzichte van mij heel andere beddenluchten, cadeautjes en een van een nieuw idee. Zij leek inder- gevoelens. Maar ik vraag- me toen kerstboom. Maar goed, de meisjes daad èrg. veel op haar moeder, be- wel een paar dingen af komen dus hier logeren?" halve op dat éne punt van onder- „Welke dingen?" „Dat weet je heel best." danigheid. Was het mogelijk dat die „Of het bijvoorbeeld niet zo Se' „Goed, goed. We zullen er het zorgvuldig aangekweekte deugd te arrangeerd kan worden dat ik Jpu beste van proberen te maken. En nu zeer op de proef was gesteld? Zo ja, kus in plaats van haar, Mot emge lieveling, zou ik het uitermate op dan zou de toekomst nog intcressan- inspanning zou ik dat wel klaarspe- prijs stellen als je me wat zou willen te ontwikkelingen kunnen brengen, len." voorzingen, zowel om mijn zenuwen „Je bent erg voorkomend, mast te kalmeren als om mij met genoemd^ 2 ik wil niet te veel van je vragen, vooruitzicht te vr-rroenen." Herinner je nu maar wat ik gezega „Ik geloof echt nivt dat ik bij stem „Ne: .:ri Catherine, „ik zal het heb en wees lief tegen haar," zei ben vanavond," nog- m middellijk aan mama ver- Catherine, „Kom kom, laat ik toch dc piano teller-K«t zou haar tè veel belang „Staat dat kerstbeznek aan Dutter- maar voor je openen. En als je me inboezemen." field dan al helemaal vast?" Infor- dan een moment wilt excuseren, ga Robert lachte Ik juich je besluit meerde Robert, ik even kijken wat Julia uitvoert." toe, lieveling, maar ik kan je rede- Een ogenblik later klople hij op de nering niet helemaal volgen." (wordt vervoigo/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1