E Nehroe's onzacht ontwaken „Verkeerde" groep huist woningen over na bezoek Chroesjtsjew in Scheve verhouding moet rechtgetrokken CARpL DAY vmyf ipIlllS Chefarine 4 Geldmarkt krapper Baantjesper telefoon Ike in Parijs toegejuicht Macmiïlans geen succes Hoe liet dc meisjes Peacock verder ging beroemde geneesmiddelen in 1 tabiet doen wonderen! BURGEMEESTER VANZELHEMSCHRIJFT Prof. J. B. Kors nam afscheid ..Noorderliaven" met schade terug in Britten in oktober naar de stembus? In Canada grote hoeveelheid. Salk- vaccin gestolen Gesprek Luns-Herter K.L.M.-lijn op Los Angelos ter sprake? „IJspatrouilledienst" hij Groenland Fietser gedood door auto Loodgieter na val van dak overleden Maassluis £>cxotrfj& ommerenciK/mn toyeiHftBïÏNfiö GNTURÖSf ifailBllI! Minister Luns naar Parijs 'Woensdag 2 september 1959 (Advertentie LM.) Bij pijn, griep at „UflAfig" legt ei%k*l totlet iU U «w »*t pUtter Uw *«1. k»o( omrI Weekstaat Tied. Bank DEN HAAG De weekstaat van de Nederlandsche Bank per 31 aug. I vertoont duicfeiyit het verloop van de geldmarkt in de afgelopen week. In het begin van de week was de I R gaat geen dag voorbij of men kan verhaaltjes leren over zoge heten nozems, die weer rare dingen hebben gedaan: in Londen, in Kopenhagen, in Amsterdam, ja, zelfs in Warschau en andere steden achter hei ijzeren gordijn. En wat in veel berichten treft, is een zekere toon van radeloosheid. Groepen jonge mensen gedragen zich anti-sociaal: hoe komt het en wat moet cr tegen worden gedaan? Er is toch geen werkloosheid, er t9 toch geen annoc, waarom gedraagt dat volkje zich zo non-coöperatief. Hier Bakker, in Elsevier'? Weekblad, is mict radeloos. Hij gewaagt van de waarde van de gummistok en in het algemeen aan de betekenis van de lijfstraf, die de moderne pedagogie uit de op voeding heeft verbannen. Niet waar. wie zijn kinderen liefheeft, «pare de roede niet: We ziin met elkaar a! te teerhartig geworden. Nu. in Amsterdam is de gummistok dan te voorschijn gekomen, en het succes is overweldigend. Nog nooit hebben degenen, die tegenwoordig nozems heten, zich 7.0 geamuseerd en z.ichzclf zo belangrijk gevonden. Oe verveling, waarvan zij eigenlijk dc belichaming zijn. is voorbij. Zi\ zijn een probleem; iedereen zegt het. cn het is zo aardis. een probleem te ziin. Zij Jopen hard weg voor dc politie cn verzamelen zich dan weer ergen; anders om vervolgens weer hard weg te lopen. De politie spaart de roede niet. en heeft zelfs de sabel te voorschijn gehaald. Kan men zich iets opwindender* 'voorstellen? NEEN, wij horen niet tot degenen die zeggen, dat het vroeger in andere vorm precies 20 was. Wij zien wel de speciale moeilijk- heden van deze tijdde problematiek echter ligt, naar het ons toeliikt, meer bij de ouderen dan bij de jongeren. Veel ouderen •weter» het niet meer zo precies; zij zijn wat uit het lood geslagen. En als de ouderen tegelijk ook ouders zijn. wat heel vaak het geval is. dan t? het voor de jongeren wel heel moeilijk om geheel uit zichzelf «Ie constructies dingen te bedenken, die zij van vader en moeder niet vernemen. Opgescho ten. op relletjes beluste, jeugd is er altijd geweest. W at op het ogenblik maar al te dikwijls ontbreekt, dat is een beetje geloof en een beetje in zicht in de zin dc? lerens. Daar zit de kneep. Aanpak van het nozem-pro- bieem is nodig, maar dc roede is ccn ondeugdelijk hulpmiddel, en de „op voeding" za) slechts slagen, wanneer in dc gezinnen de jongeren wat meer meekrijgen dan de laatste jaren dikwijls het geval is. ER is geen reden om zich te verheugen over het feit, dat lndië thans het agressieve communisme aan zijn grenzen heeft zien verschijnen en in een toestand van alarm verkeert. Er is alleen reden om het nuttig te achten dat Nehroc en zijn medestanders thans kennis maken met het gevaar, dat zij zo lang hebben geliefd over het hoofd te zien. Het is waar. dat iNehroe in zijn land het communisme niet heeft bevorderd en altijd heeft gestreefd naar behoorlijke bestuur* methoden en goede rechtspraak. Maar het ergerlijke is altijd geweest, dat hij daarnaast in het grote conflict tussen Oost cn Wc«l eigenlijk nooit eerlijk partij heeft Killen kirren voor hel streven en ,1e opvattingen van ,ie llemocratirehe Vljra'tot/aïlï Janrien. Hij heeft zijn neutralisme tot een soort teleologie verheven. miljoen. Het goud bleef onveranderd De onderwerping van Tibet niet moderne oorlogsmiddelen en dc onder- drukking van de godsdienst en zede in dat land heeft Nehroc echter de eerste schrik bezorgd; nu bij de grensgevechten gaat een tweede rilling door hem heen. Trouwens, heel lndië beeft van verontwaardiging en mis schien ook wel een beetje van ang-U. Want India, dat in volle opbouw i«, heeft geen machtig leger, zoals de Chinezen; afge/ien Pr van. dat het ook geestelijk weinig geschikt is voor de oorlog. Met neutralisme komt men nu niet ver meer. Het gevaar loert aan de hoge bergpassen. z.->al« het loert aan het ijzeren gordijn. En het ijzeren gordijn is tenminste ccn 'verdedigde linie. wat van de Indische Noordgrens nauwelijks kan worden gezegd. EN kijk. nu begint Nehroe de horizon af te zoeken naar steun. De be- richten omtrent een mogelijk verbond met Pakistan zijn merkwaardig genoeg. Pit minder, omdat Indie en Pakistan jaren ru/.ie hebben over bericht, dat verwacht wordt dat pre Kasjmier, dan wel omdat Pakistan nooit nrntralNiisch i« geweest, mier MacMillan tie volgende week Hrt i« via ,1e keien Perzié cn Turkije feitelijk een rerirngeluk hel vMkicïiS ÏÏFbJ Noord-Al la utiH'it Verdrag, en het hoort ook rot dc Zmnoost-Aziah-rlie ver- }<enC| maken, dedigingsorganisalie. waar Nehroe nimmer iets van heelt willen weten. En op Amerika richt Neiitoe de blik. Nogmaals, reden tot verheugenis over de toegenomen dreiging jegens Voor- cn Achier-lndië is er allerminst, maar het is in elk geval belangrijk, dat Nehroc cn de zijnen er door uit hun houding van halfheid worden gerukt. Hun neutralisme hééft beo niét geholpen: en degenen buiten India, die aan hun voorbeeld een hooghartige (pacifistische) middenpositie meenden te kunnen ontlenen Hte-U geen haar beter dan Oost, even kortzichtig en even vechtlustig!tien naar een nieuwe voorganger moeten zoeken, als hun de ocen tenminste nog niet zijn opengegaan. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De woningwet woning. die van oorsprong bedoeld was voor de minst en minder draag- krachtigen, is meer en meer de wo ning ook voor de financieel sterke ren geworden. Daardoor is de hoogst ongewenste situatie ontstaan dat ettelijke van detewoningen van het jnarkt reef rttim"e„ Wi tóriT/ö i miljoen schatkistpapier bij de Ne- i *!i _n_ l-u-'S,.J„™J2 miljoen .schatkistpapier bij de Ne- derlandsche Bank afgenomen. In de loop van de week werd de markt krapper, door het opnemen van bank- biljetten, onder Invloed van. de ultimo. In totaal bedroeg dc uitzetting der circulatie /145 miljoen, waardoor de bankbiljettencirculatie steeg van ƒ4266 miljoen tot ƒ4411 miljoen. Hiermede werd de hoogste stand van dit jaar bereikt. De saldi van de banken bij de Ne-' derlandsche Bank daalden aanzien lijk en wel van ƒ515 miljoen tot ƒ321 miljoen. De banken konden zon der bezwaar even beneden het ver plichte kasreservegemiddclde staan, daar op 1 dezer een bedrag van ƒ116 miljoen schatkistpapier verviel en wegens rente en aflossing op ge vestigde schuld ruim ƒ40 miljoen door de staat moest worden betaald. Het saldo van de staat steeg, ondanks de ullimo-lasten. onder invloed van belastingbetalingen, met circa ƒ18 miljoen van 619,5 miljoen tot 637,6 miljoen. De valuta-positie bleef vrijwel on gewijzigd. Goud- cn deviezen samen de oorlog zijn gebouwd (toen het bouwen nog goedkoop was In ver houding met vandaag), bewoond worden door gezinnen, .die niet tot de categorie „arbeiders" gerekend kunnen worden, De financiële tege moetkoming die de overheid verleent woning betrekken die meer met hun „stand" overeenkomt. Op die manier .zou de wenselijke ontruiming kunnen worden verwe zenlijkt, en de overheid zou minder hoeven bij te passen. Burgemeester Langman ziet in de toekomst nog een tweede maatregel ter voorkoming van het feit, dat velen in strijd met de financiële pa ragrafen van de woningwet een „verkeerde" woning bewonen. Hij stelt voor de woningwetwoningen te bestemmen voor degenen, die inge volge het zieken fondsen besluit ver plicht verzekerd, zijn. Voor deze categorie zouden dus de financiële faciliteiten volgens de bijdrage-rege- komi op die manier aan de verkeer- üng van het rijk behouden moeten op 4393 miljoen. In Amerika hebben enkele grote banken voor bepaalde leningen hun rentevoet verheeld van 4.5 tot 5 procent, het hoogste tarief sinds 28 jaar. Verwacht wordt dat ook an dere rentetarieven verhoogd zullen worden. de groep teii goede. Dit schrijft de burgemeester van Zclhem, de heer H, J. Langman, in het blad van de vereniging van Ne derlandse gemeenten van 28 augus tus. In zijn artikel, dat inmiddels de aandacht van hét .ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft getrokken, voert de heer Langman een warm. pleidooi voor het rechttrekken van de thans scheve verhouding bij de woningverdeling. Hij stelt de volgende oplossing voor: Ten einde tc bereiken, dat niet in de goedkope woning-wet-woning „passende" bewoners weggaan, zou de rijksbijdrage-die nu circa 350, per jaar bedraagt, moeten vervallen. Blijkens het advies van de sociaal- economische raad van 24 april 1959 zou dit bedrag als huurverhoging moeten worden doorberekend. Als deze maatregel zou worden doorge voerd dan zouden velen volgens de schrijver ,,hun biezen pakken" nu zij toch zoveel huur méér moeten betalen voor die aanvankelijk zo goedkope woning wet-worling. Zij zouden dan ongetwijfeld een andere blijven. Niet-verzekerden zouden nog in de woningwet-woningen kunnen blijven wonen met een ver hoogde huur. Het resultaat zal dan zjjn dat de oorspronkelijk gedachte bewoner in de woningwet-woning komt en de rijkssubsidie niet terecht komt bij gezinnen,, waarvoor deze faciliteit niet is bedoeld. De schrijver yijst in dit verband nog. op Denemarken, waar de staat alleen geld leent aan die gemeenten en woningbomv-yer- enigingen die goedkope huizen wil len bouwen. De staat verbindt aan de lening dan ook de voorwaarde, dat de toekomstige bewoners tot de „minder bedeelden" behoren en aan gesloten zijn bij een erkende zieken kas. - voorzitter NTS en NRU - HILVERSUM. Trof. dr. J. B. Kors heeft gistermiddag in hotel Gooiland in Hilversum afscheid ge nomen als voorzitter van Dc Neder landse Radio-Unie cn de Neder landse Televisiestïchting. Blr. J. UI. L. Th. Cals, minister van Onderwijs, deelde de heer Kors mede dat hij benoemd was tot commandeur in de orde van. Oranje Nassau. Mr. A. B. Roosjen, sprekend na mens de NRU, dankte de heer Kors voor alles wat hij voor de omroep verenigingen had gedaan, en over handigde hem een tape-recorder en een enveloppe met inhoud voor het maken van een reis. Minister Cals herinnerde in zijn toespraak aan de jaren, dat hij het voorrecht genoot als student aan de voeten van de magister te mogen zitten. „Uw helderheid van geest, uw scherpe inzicht en - wijsheid sierden u niet alleen als hoogleraar, maar later ook op uw post in Hilversum als centrale figuur in de omroep wereld", sprak de minister. j terweg teruggekeerd wegens schadt I aan de stuurmachine. Eerder op de avond was de „Noor- LONDEN De ..Daily Express" De verwachting is dat de keus zal vallen op een van de volgende data: 8, 15. 22 of 29 oktober. Deze data vallen mooi in de internationale ka lender en vermoedelijk voor het tegenbezoek van Eisenhower aan" Chroesjtsjew; MONTREAL De politie SCHIPHOLHet is nlel onmoge lijk, dat de in 1957 door de Ver, Sta- ten geweigerde K.L.SVI.-l\In van Am- sterdam op Los Angeles ter sprake zal komen tijdens het onderhoud, dat .1 minister Lens vermoedelijk op 29 september in Washington za! hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, Nederland had zich destijds het recht voorbehouden op deze zaak terug te komen. i Het onderhoud tussen de ministers Herter en Luns zal over een aantal i actuele vraagstukken lopen. Het is niet uitgesloten, dat ook het lucht- i vaart probleem aan de orde zal ko- i men. Dl'. J. H. van Royeh, de Neder- FRANKFORt. Draai een num mer voor een baantjedat is de laat ste. nieuwigheid van de Dtdtse PTT. Dit weerspiegelt de toestand op de Westduitse arbeidsmarktt die lijdt aan te grote werkgelegenheid. Er zijn slechts 200.000 werklozen op een arbeidsmarkt van 19 miljoen mensen. Er zijn genoeg banen vanaf leider! tot de minste ongeschoolde arbei der. U draait uw nummer en honder den banen worden u aangeboden. In Frankfurt draait men vijf num-J KOPENHAGEN Komende win- mers en meer dan 500 banen staan ter zal er op de zeeroutes nabij de te uwer beschikking, vanaf leider7.uidkust van Groenland een ijs- van een magazijn van onderdelen patrouilledienst worden gevlogen, aan een grote autofabriefc tot stra- Twee amfibievliegtuigen die op een tenmaker', timmerman en deskundi- j vroegere Amerikaanse basis op ge voor een enorme chemische fa-Groenland gestationeerd zullen wor- briek. 4 den, zullen melding maken van ijs- De speciale dienst werkt sedert formaties, die in de richting van de i januari 1959 in Hamburg en Frank-1 noordatlantische scheepsroutes drij- fort. Gisteravond werd ft mee be- ven. Deze maatregel is genomen naar gonnen in Düsseldorp, Keulen en aanleiding van het vergaan van. het Münehen en andere steden 2uUen Deense schip „Hans Hedtoft", dat in. spoedig volgen. januari'op een ijsberg is gevaren. Na ramp Hans Hedtoft Vcrvulj» van pag. 1 Op 15 september zal de Gaulle een belangrijke verklaring over het toe komstige beleid afleggen,. Het Jigt voor de hand, dat ook Elsenhower in de geheimen zal worden ingewijd, maar de Gaulle is er de man niet naar om de Amerikaanse goedkeu ring voor zijn plannen te vragen. Of cr dus Werkelijk onderhandeld zal worden over Algiers valt te be twijfelen. Tenslotte Frankrijk's positie in de NAVO: een probleem, dat niet min der delicaat is. De Gaulle's uitgangs punt is zwak. Zijn actieve bijdrage aan de westelijke verdediging ia praktisch nul. De Franse divisies zijn alle. in Aigerië. Zelfs de Franse Mid dellandse Zeevloot is aan het NAVO- commando onttrokken. Zijn ambities zijn daarentegen maximaal; gelijke zeggenschap niet juridisch, maar in feite met Engeland en Amerika en om dit a£ te dwingen, weigerde hij Amerikaanse atoombases op zijn grondgebied. Eisenhower kan weinig voor hem doen. De Amerikaanse wet laat niet toe de Amerikaanse atoom geheimen uit te wisselen, zoals dat met Engeland is gebeurd. Daarvoor is Frankrijk in. zijn militaire atoom- proeven riog lang niet ver genoeg en het is juist de Algerijnse oorlog, die verhindert er meer geld aan te besteden. Voor de internationale ambities van de Gaulleontbreekt het dus aan 'n feitelijke machtsbasis. Zelfs de ontploffing van één atoom bom in de Sahara maakt de zeer grote Franse achterstand nog niet goed. Die achterstand kan door geen gesprek met Eisenhower worden verdoezeld. Daarom kan geen spec taculair succes van dit bezoek ver wacht worden. De Gaulle zal wel een moeilijk hanteerbare NAVO-bondge- noot blijven. LEEUWARDEN. Op de rijksweg Leeuwarden-Harlingen onder Schih- gen is dinsdag de 49-jarige heer J. Terpstra uit Slappeterp door -een personenauto gegrepen, toen hij de rijweg wilde oversteken. Ernstig gewond werd hij naareen zieken huis overgebracht. Bij aankomst bleek hfj reeds te zijn overleden. AMSTERDAM Dinsdagmiddag is de 30-jarige loodgieter A. J. Plak- ke uit de dakgoot van een perceel aan. de. Ruyschstraat in Amsterdam, op de 14 meter lager gelegen .straat gevallen. De man werd met ernstige ver wondingen naar het O.L.V, Gasthuis gebracht, waar hij des avonds is overleden." MAASSLUIS Hot Nederlandse J wuiviaLAii u<s puntie van nr. J. tl. van woyen. ae iNeaer--m-ilk/-» y-/ derhaven Hoek van HoHandgepa^- - jvxontreal stelt een onderzoek in naar lanase ambassadeur in Washington.Jjifl.{TCL Elkeen die£St?I van 75*0 doses van het die d«er «agar, in Den Haag Lelt flUUWl ltWl' Duinkerken. oor reparatie zal bet s^-vaccin tegen kinderverlamming schip ligplaats kiezen te Maassluis.u-t hej. jnj.tituut voor microbiologie. De ..Noorderhavenmeet 376 brt. De bewaker van het instituut werd JcttsH-aartuIg ".Noorderhavpn" is dins- 'en is eigendom van de fa. Westers te door de drie dieven in een kooi met dagavond uit zee :n de Nieuwe Wa- i Groningen. '500 Rhesus-aapjes opgesloten. dagen in Deo Haag vertoefd ter gelegenheid van een conferentie van ambassadeurs, zal de j nodige stappen doen teneinde de j conferentie van eind september voor j te bereiden. CHAÜL£<b' WAT HEEP-J PAT M'J WcEK ENÖ61ANP fS... ..WROCHTEND aanqekomEN. K pnewr At GAT JE B'J NORA WA$. WANNEER KOM JE terug p tussen twee haakjes: ik heb m'n BAAN ALE) eCNEEPZ ARTS /W CMÓfN NA CAROL 5 AMMi/vertcrPi PAAR BEN IK „^BtU OM, CHARiE "si ZULLEN W£ 2E6óen: VANAVOND HAtF ZEVES OP M'JN H30J? jOU,CAROi- JE VfflEND, DOKTE# tööAN FLAT GÖCH0reH?Nf£,2f HdPOCn ALLEEN MAAR EEN KirtDERPbTOOLi DE POLtriE HEEFT HET Wfli HEEL OPWINPfHDV0^^!^ HLDOEfUIGEN NOG M00! DAT ER NlET GEXHO TE.N 15'. DIE HEB IK VERSTOFT' !K DACHT AL DAT ZE JE TE PAKKEN HAD DÉN. WAAR ODE BUIT? rWEt GEMASKERDE MAN NEN NAMEN f)L HET iJELD NEE! De vóleenOe dec besluit Sas dat h.i van Hese plok hand tc dwingen van koets te veranderen", /.egt v indt. Maar het is we! prettig Ie weten, dat u ons üevoigenoc o.ig oe^un od..vi^i jMo9,. al-I hij, „ik holoof u. riat het met weer zal gebeuren wer«e met .zult hinderen. uit zijn onderzoekingen zal b-* vorens hij van boord gaat kom: nnrn. Maar al- i mj, */-«« ...w.- - bos» naarHij geeft bovendien de wapen» terug. Bas voelt deze Ltd' Nog in de loop vai dag komt Bas tot de conclusie, aat d tam"t«:"ln"bVrdV hc^Viln Vré'.puschuldicincfn 'gith «pceluchl ..Praat n ar vardar pip'. »r. nrv- bodam hirr bijr.nndcr rijk aan uianium tn—l lün. LTvnnr hrt Eeb M dir A?t lp me. dat ik mti.'nMr da cnmmtasari..." red hi,, ré brgr„p bv«t. Dan wnrdgn z«„ «nvachtwcvn dus bc- »S heb Laten verleider, u nrct de wapens m de' dat u a.eh nnk ,n een onaangename s.tuat.e be- schaamd. beide regeringsleiders zelfs maan- i dag nog doende waren hun afwij-1 kende standpunten over een top- j i coP-fcrentie dichter tot elkander te i i brengen. Macmillan zou hebben aan- i gevoerd dat de ministersconferentie j van Genève reeds het beleggen van een conferentie op het hoogste ni- i.veau rechtvaardigde. Eisenhower was het hiermee niet i eens, erop wijzend dat bijvoorbeeld i de weigering van de communisten om de bezettingsrechten van de ge- allieerden in 'West-BerJijn. te beves- tigen een constante bedreiging vaö de Westelijke positie betekent. i Beide staatslieden hopen echter i dat rie komende besprekingen tus- j scrr Eisenhower en Chroesjtsjew- de j dreiging van gewelddadig commu- nistisch optreden- in Berlijn defini tief zal wegnemen. Als Chroesjt- O LONDEN. President Elsen- hower heeft een nieuw, krachtig pleidnoi van premier Macmillan om op korte termijn een topconferentie met de Sowjet-Unie te honden van de hand gewezen, aldus werd uit hooggeplaatste diplomatieke bron vernomen. De Amerikaanse president hield vast aan zijn standpunt dat een be slissing over ecu topconferentie zal j sjew zich in Washington bereid ver moeten wachten op de uitslag van klaart deze dreiging uit de weg tc de besprekingen die bij binnenkortruimen, Eisenhower zijnerzijds met premier Chroesjtsjew zal heb-bereid in te stemmen met topover- ben. lez. aldus de zegsman. Na te hebben bemerkt dat Eisen- Zowel Eisenhower als Macmillan bowers standpunt onwrikbaar was, i beschouwen het bezoek van Chroesjt- heeft Macmillan zich hierbij neer- gelegd, a id us de diplomatieke zegs man. De zegsman verklaarde dat de SCHIPHOL Minister Luns Is gisteravond van Schiphol naar Parijs vertrokken, waar hij heden avond zal aanzitten aan het gala diner, dat president De Gaulle geeft ter gelegenheid van het bezoek van president Eisenhower, Donderdagmorgen zal Eisenhower minister Luns en de secretaris-gene raal van de N.A.V.O.-raad Spaak ontvangen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Herter zal hierbij aanwezig zijn. In de N.A.V.O.- raad brengt minister Luns dan ver slag uit van deze bespreking. Don derdagavond gaat minister Luns per „j,. trein van Parij^naar Le Havre, waar sjew reeds ais geslaagd, indien de hy zich zal inschepen aan boord van Berlynse dreiging ophoudt tc be-de „Rottei'dam" voor New York, staan en de weg naar een of meer i waar hij de Hudsonfeësten zal by- top conferenties geopend wordt. j wonen. door GERALD BULLETT „Ik heb het gevoel dat ik eeuwen ben weggeweest. Het is heerlijk al les nog precies zo terug te vinden." „alles „Nee, en haar moeder evenmin. Wat belangrijker is, het scheen haar ook niets te kunnen schelen. Ze heeft net haar man verloren. En dat scheen haar al evenmin veel te nog pre- doen. Ons teiegram bereikte haar op dc dag van de begrafenis. Maar r- a "j" geloof niet dat ze ons anders „uoedenavond, wèl geantwoord zou hebben. Het is een woest land. Scarpton Heath, en Ja," zei cies zo." Juffrouw Transom kwam binnen met een theeblad, juffrouw Transom." ..Goedenavond meneer. Witt u nC)«naie menselijke gevoelens schÏÏ- €en cl- j UvV krood. nen daar geen wortel te kunnen „Niet voor mij dank u. schieten, als mevrouw Jones tea- mèvTÓuw?'0£ Van dienst, rajnste eeil geschikt voorbeeld is.*' „Nee. dank u. Dat is aües." Sara T ^,oe, nu nie^ begon thee in te schenken. Zij over- Wat vind jy dat we moeten handigde Edward zjjn kop, wachtte doen. tot hij een slokje had genomen en „Helemaal niets," zei Edward, een zei toen: „Wel. Edward? Wat heb beetje mokkend, jc bereikt? Heb je haar gevonden?" „Meen je dat nu? Je hebt er zelf „Of ik haar gevonden neb?" her- op gewezen, dat we 'n zekere ver haalde hij. Maar hij liet zijn onhan- antwoordelijkhcid hebben in deze dig quasi-niet begrijpen onmiddcl- kwestie. Of jij althans tot op zekere lijk varen. „Mevrouw Jones heb ik hoogte." gevonden, ja. Maar niet haar doch- „Allerminst. Ik heb mij van mijn ter." verantwoordelijkheid ontheven door „Dat was teleurstellend voor je," haar moeder alles te vertellen. Ik merkte Sara koeltjes op. heb er nu niets meer mee te ma- Omdat dit waar was voelde hij ken." zich verplicht Sara's constatering te „Misschien niet," zei Sara, „maar bestrijden. heb Je het ook van je afgezet? Zo'n „Wat bedoel je, Sally?" knap meisje! Ik ben ervan over- „Nou, neem me niet kwalijk." zei tuigd dat je nog over haar in. de Sara met een honingzoete glim- zorgen zit." lach. „Per slot was het je daarom „Of ze al of niet knap is." zei begonnen. Om de brave Linith ie Edward een beetje uit de hoogte, vinden. En dat je haar niet vond. „heeft er niets mee te maken". Ver mogen we dus wel ccnteleurstel- ontwaardlgd doen was nu het vei ling nDfitiêii. dunkt mé." lig*L. Toch was zijn houding niét èn nee," zei Edward. „Na- helemaal onecht, zij het ook een vraag in haar gedachten die zij niet durfde uitspreken. Hu wachtte er op, was klaar om haar te weerleggen, er -zich gebelgd over te tonen, m3ar zich het spreek woord qui s'excuse, s'accuse her innerend. weigerde hij het bestaan te erkennen, van haar hersenschim mige onuitgesproken argwaan. „De waarheid is," zei hij na een tijdje, „dat ze allerminst zo onschul dig was als wij dachten. Er is een kind in Skirnett, haar kind. Een jongetje van zeven jaar. Ze kan- niet meer dan achttien zijn geweest toen het werd geboren." Hij keek belaehelijk verontschuldigend. „Het spijt mc, maar je moest het weten. „Spijt het je? Waarom? Voor haar of voor mij?" „Dergelijke dingen bespreekt men liever niet met zijn vrouw," zei nu stijfjes. Sara lachte, voor een -kort mö* ment geheel vertederd. „Mijn armt Edward! Zo'n teer plantje ben. Ik heus niet. Ik heb mijn hele leven op een dorp gewoond, moet je maar denken." ,.Ik vind het een afschuwelijke ge dachte, dat een meisje van dat sNg hier bij jou in huls heeft gewoond, Sally." „Natuurlijk, het is een verschrik kelijke schok voor me, maar ik zal er heus wel overheen komen. Waj een gewiekst krengetje moet het ziin, als je nagaat", voegde Sara er na een ogenblik nadenken aan toe. „En wat handig om met zo'n achter grond nog een betrekking te krijgen- Mevrouw Reynolds kan het onmoge-' lijk geweten hebben, anders zou zu haar nooit, een getuigschrift hebben gegeven. Laten we dat althans ho pen. Je bent bepaald door het oof van een naald gekropen. Edward „Ik?" Edward staarde haar ver ontwaardigd aan: „Hoe dat?" ..Tk bédde! natuurlijk wij", zd Sara. „Stel je even voor wat een „Ja èn nee," zei Edward. „Na- helemaal onecht, zij het ook ver- - tuur]ijk zou het meer voldoening mengd met een onbehaaglijk schuld- schandaal dat had kunnen -géven, hebben gegeven als ik nu had kun- gevoel rie schuld van een voor- Maar gelukkig", voegde ze er op?é* nen zeggen het schijnt dat ze daar bijgaande gril, éen kortstondige ver- ruimd aan toe, „is dat niet gebeurd, en daar is. Aan de andere kant..." zoeking. ,.Je wéét dus niet waar ze is?" Sara zuchtte. Zij had nog steeds (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1