HEREN EN KNECHTEN MINISTER GEVONDEN "MMAÊ Duur van rijexamen zal worden verlengd Invasie van prinsen en prinsessen op Deens kasteel CAROL -DAY Succes voor de Gauile 1 I liet de meisjes Peacock g verder ging ONTUREN VAN beetje van tMm$' „Och, w weet hoe dat tin at .in Den Haag" Vrijrlag 4'september 1959 Rotterdamin Havre Prinses Beatrix bezoek t Co tv Woningbouw j blijft achter Kosten enkele guldens hoger Koersdalingen in NewYork VaoavoBd Radio Nieuwe liaan opi Dejftse Oude Kerk-toren 9E bosbrand, gedood Vijf brandweerlieden !j,'em"1d «'h0'»' in Frankrijk door I'M eOBL f ,9AT WEET JE t^fuOU, ÊN..? «q kw WEL. WTv-tVWL JE MET ME ^kTROUWEN J WAT6A J£ DOEN NO JE TT. IK KEN 'N KNAAP IN ZU!D-AM£PIKAY we sewESRr oat eff dmt? vooxjrtfi tal SEN MEDICUS N06 n^A. wei óóEOè kansen Z'JN. MAAI? DAT lf k OOK VAN JOO AT. mprj? HOÜJgNCó'N I'N 80BL f ,9AT WEET JE t^fuOU, SN..? «q L. WEL. lTy-'(W|L JE MET M6 ^kjROUWEN J 8§X \gU-~i EE(?E>7 NOORSS ajj^" WAT E>TüPEREN, DENK frtK... KUE&öEEN VABT£j Pl/ÜNNEN... IK ÊEN<fittH ALLEEN VAN PtAN HEr^a liefste meisje dat" ik 1 Sgfe? KEN MEE UIT ETEN A TE VRAÓEN.... >451 Paul RODENKO heeft onder nieer naam verworven ais in leider van het Nederlandse publiek lot do „moeilijke" dichters (de pock et- bloei nlezin® „Nieuwe griffels, schone leien"). Kees van Ierse! kent datzelfde publiek ais de regisseur van „moei lijke"T.V.-drama's. Gisteravond hebben zij samen en in vereniging laten zien dat het niet uitsluitend de hoge ernst des levens is die hen bezig houdt. Op het dankbare .thema van de driehoeksverhouding in het huwe lijk hebben zij Andrea Domburg, Kees Brusse en hun secondanten 'n ingenieus en vermakelijkspel laten spelen. |j EZE komedie van vergissingen en misverstanden De man die zichzelf bedroog" was speciaal voor tie T.V. géschreven. Met deze me dedeling van de omr oeps ter nog in het geheugen verbaasde ons de wat trage en omstandige aanloop tot de grap. Had Kees (Huub) Brusse ee DE Zuidafrikaanse minister Louw heeft onlangs in.Den Haag het voord „apartheid" ongelukkig genoemd, en ook kritiek geoefend op de voorlichting omtrent zijn land, a! vond hij die in Nederland in verhouding nog niet zo slenht, .MinisLer Louw vertoefde hier voor een ontmoeting met de hoofden der diplomatieke missies van Zuid- Afrika in Europa; en van de besprekingen, die uiteraard van vertrouwelijke aard waren, is alleen bekend, dat ze o.a. betrekking hadden op het toe nemend onbehagen in de Westelijke landen over de politiek van ra. scheiding in de Unie. Het feit, dat de regering van Zuid-Afrika zich sterk verontrust voelt door het meer en meer. in het geweer komen van de open bare mening in Europa legen haar beleid, is verklaarbaar. Wam deze rege ring kan wei dreigen, uit het Britse gemenebest le treden, en kan wel verzekeren, onverstoorbaar verder te gaan op de weg. die ze heeft gekozen: maar ze ontkomt natuurlijk met aan het besef, dat er grenzen zijn aan dc macht van drie miljoen blanke bewoners van Afrika en dat ze zich in feite een verwijdering van Europa {en Amerika) niet kan veroorloven. Men mag niet lichtvaardig oordelen over deze drie miljoen; c Nederland moet men steeds bedenken, dat het merendeel van hen de af- komelingen zijn van degenen, dié eens koningin Wilhcimina de sonvercin! teit over hun land aanboden. Het was in de tijd van de botsing met het Britse imperialisme, die voor de bewoners van Nederlandse stam zo droevig afliep. In die d3gen was er nauwelijks een rassenprobleemmaar bet goud werd al gedolven en de industrie kwam al op aan de Witwatersrand. Het was de aanvang van een ongekende ontwikkeling, die Boer en Brit geza- menlijk maakte tot een volk. van werkgevers met onder zich een donker proletariaat, waarmee het leefde in een toestand van symbiose. Want d< een kan niet zonder de ander; dat is de huidige positie, die de apartheid, of welk ander woord men er voor vril gebruiken, op de duur stempelt tot een onmogelijkheid. VAN de kant van de Zuidafrikaanse regering wordt aangevoerd, dal ze de negers wel degelijk een goed onderdak wil geven en goed onderwijs en een goed loon. Ze wil alleen de vermenging vermij den. Ook al is dit alles, waar, dan moet toch worden gezegd, dat het vermijden van vermenging doorgaans een tamelijk beschamende en soms zélfs hardhandige bezigheid is. Overigens is de verklaring niet geheel volledig, omdat er niets in voorkomt omtrent de kunstmatige handhaving Van stamverbanden bij de negers en ook niets omtrent hun politieke on mondigheid. Er is zeer beslist geen rechtsgelijkheid; cn wat erger is, het hele regeringsbeleid is er op gericht, dat die rechtsgelijkheid er ook nim mer komt. 'Nu ontbreekt het ons niet aar. begrip vóór de moeilijkheden in Zuid- Af rika voor degenen, die geei. land h-bhen waarop zij eventueel kunnen terugvallen; maar dat in het huidige Afnka een „Herrenvolk" nauwelijks meer toekomst heeft, lijkt ons tamelijk wel vast te staan. En het bekende verhaal, dat men de dingen toch eerst maar eens van dichtbij moet bekij ken alvorens er over te oordelen, lijkt ons alleen zin te hebben voor wal betreft sommige praktijk-détails, niet. ten opzichte van het beginsel, dat in grote trekken overeenkomt met wat ten grondslag'lag aan de beruchte Neurenberger wetten. Blanke heren en zwarte knechten als wettelijk vastgelegde maatschap pelijke orde, het is een marcheren tegen de tijd in; en wanneer in het bijzonder in ons huid veel wórdt geschreven over wat in Zuid-Afrika gaande is, dan zit daarin ook bezorgdheid over het lot van mensen, met wie de Nederlanders, meer. dan een halve eeuw na de Boerenoorlog zich toch nog altijd verbonden, welen. Wat groeit in Zuid-Afrika, dat 5s niet de erkenning van de door de regering doorgevoerde nieuwe orde; wat groeit, dat is haat van wie zich achtergesteld achten en de vrees van wie zich in hun posities willen handhaven. Het is de typisch koloniale situatie, explosief en, gelet op.de wereldsituatie, met weinig uitzicht voor de bovenliggende partij. NEDERLAND heeft weer een minister van Defensie; géén dag. le vroeg, want het parlementaire seizoen staat voor.de deur, en het militaire beleid is in dat seizoen wat men kan noemen een groot nummer. Wie is de heer Visser? Tiet feil,; dat slechts weinigen. hem kennen, zegt niets omtrent zijn bekwaamheden. Het is mogelijk datHC" L';^,L'^,VLK »- l it i i i i j i i 1.30-8.30 Kil O. Militair Rram.plat.im die groot zijn. en bet is zelfs ie hopen; voor. het land. dal zo kntiseh staalver/nek]! rogra mm», tegenover militaire begroting èn militair beleid, cn voor het kabinet, dat1- 9.3ii-j«.iki KRO .Gram. opnamen van - i p'. i' i, I div. Pianisten, in. het lichtere genre, het toch ai hard genoeg krijgt te verduren. Een <hng staat echter vast: n*. j j,0LKL(> Visser, js. pa^ aangezocht, nadat vele anderen hadden bedankt. Hij j? geen- «^-s.sT^iRo. Gram. opnamen eerste keus; zijn plotselinge sprong uit het secretariaat van de Vereniging j fiameuci van Nederlandse Werkgevers naar het rlcpaflement.in Den Haag moet rlan ook meer gelden als een experiment, dat goed of niet goed kan uitvallen, dan als een in alle opzichten verantwoorde keus. Het feit, dat de heer Visser komt uit een werkgeversorganisatie, zegt niets legen hem (hij geldt als een vooruit strevend man) maar verleent het. kabinet toch in sterkere mate nog dan voorheen hol accent der eenzijdigheid. Hij is de vierde in de rij naast de heren De l^ous. Van Aartson en Mavij- nen; en één eenzame, staatssecretaris uit het C.N.V. vermag bij lange na niet zoiets* als een evenwicht, teweeg te brengen. 'Afwachten is de bood- schap. De heer Dé Quay.kan hij toeval goed hebben gegrepen: maar liet.; T-QlavisiQ blijft een vege zaak. dat de rnini-irr-pres-ïdcnt. in zn'n belangrijke aangcle- j ,,\n rjhmoo err, trinvcnrdins van genheid, om het populair ie zoggen, het op een gokje heeft moeien laten V a1s„'n r!ir ui'fi"tr,Ir"ri«'t aankomen. festival tn het Franse Alx en Provence. néerde vooral Kees Brussr weer met zijn. grote gaven, waarbij An drea Domburg fraai weerwerk le verde. Vrees voor eentonigheid ma» ons niet verhinderen opnieuw Peter Zwart te prijzen voor zijn decors. Dat men echter in Den Haag aan het ontbijt de Eussumse Courant leest wil er bij ons niet in. Overigens, wat moeten de jeugdi ge kijkers in Franeker en Gel een die deze lieer niet van het scherm werden verjaagd, wel denken van de zeden in de residentie na dat veelbetekende ,.Och, u weet hoe dat gaat in Den Haag" waarmee deze driehoeks komedie van huwe- lijksslsur en verliefdheid werd ge ïntroduceerd? W. Jnn. AMSTERDAM In juli van dit jaar werden 6.762 woningen voltooid j tegen 6.557 woningen in juli 1958. i Daarmee zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar 42-758 wonin gen opgeleverd, tegen 49.816 in dc overeenkomstige periode van 1958. In juli werd begonnen met de bouw van 5.206 woningen.; In juli verleden jaar werden 8.0000 woningen in aan bouw genomen. Aan het eind van juli 1959 waren 90.802 woningen in uitvoering tegen 86.702 aan het eina van juli vorig jaar. Van de ruim 6700 in juli gereed gekomen woningen waren liefst 3.851 woningwetwoningen. Van de 5200 woningen, waaraan in juli werd begonnen, was nauwe lijks meer dan vijftig, procent, name lijk 2640, woningwetwoningen. A due Tt untie LM.) DE ANTIEKBEURS IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT 26 aug, t/m 16 sept 1959 DEN HAAG Vermoedelijk 'Jegin van het volgend jaar zal de d:iur var» het r ij ex s-men voor het verkrijgen van een (B.E.)-rij tie wijs worden ver- Prinsej. Beatrix, ,cnSd van half uur 1ot drïekwar- Her of een uur. Dc kosten, van he> T i examen voor het behalen van het rij- Le Havre aangekomen, oj> doorreis bewijs, die nu zeven gulden, bedra- LE HAVRE gisteravond Wet de Het Centraal Bureau heeft twee honderd advisees in dienst die het examen afnemen. Dit korps zal bij verlenging van. de examentijd moe ten worden uitgebreid, Per 1 april hoopt het bureau 75 nieuwe advi seurs, van wie een deel ook de in middels afgevloeide oudere krachten zal gaan vervangen, te hebben aan geworven. Het is nog niet bekend hoelang het examen in de toekomst precies zal duren. tOp het Ogenblik zijn er dertig minuten voor uitgetrokken, waarvan tien minuten voor het theo- NEW VORK. Donderdag is er na de koersdaling aan het begin van de week op de New Yorkse effectenbeurs opnieuw een belang rijke koersdaling ontstaan. Het in dexcijfer voor de koersen der in dustriële aandelen gaf aan het eind van dc benrsdag een daling 9,90 te zien. De nieuwe daling 'vorid voor een deel haar oorzaak in het feit. dat een 'verhoging van het"disconto der „Federal Picserve Bank" verwacht werd,. Het disconto werd echter niet verhoogd. De dalende koersbewe- ging kan ook verklaard worden door het voortduren van de staking in de staalindustrie. -Klaarblijkelijk hebben de onderhandelaars nog steeds geen vooruitgang wete'i te bereikeri. ondanks de aanwezigheid van de federale bemiddelaars b'y de onderhandelingen. Vervolg van pa#- 1 Frankvijk's houding in internationale organen en in de NAVO". Wat dit concreet betekent, zal de komende maanden wel blijken. President Eisenhower heeft het program van zijn Pa rij se bezoek kor daat en energiek afgewerkt. Gister avond is hij een uur eerder naar Rambouillct vertrokken dan was voorzien om meer tijd te hebben oor zijn laatste gesprek met de der" de witte doktersias van ziin ri- K v 'y" retische gedeelte en twintig voor de Gaulle, dat voornamelijk gewijd was vaal Kees fsob) ISe aangfrok-i'™r_ .lork' wn_ >"™ek "iS'Afi.W iTK -««to; ««n het, oglelten van het j j n i «r. n.jr^. cvj. van ouwnjnwm- «.w- .u.v.vv,,.- ken dan zou het vernaai daarmee gebracht aan cx-president Coty, die ^c.ns ^vorden yennogd. Kenen ander jen vjndt men vooral de tijd die aan munique. Hier in werd gezegd, dat naMI dn H,ve» iïïJSi SSSZ.WOTdl I aan vaart hebben gewonnen. blMl.d<! humor l ,,-oont. Zij maakte ook een locht door toegeaekt onder de ernst van een ■de nieuwe wyken van de stad. pseudo wetenschappelijke uiteenzet ting, compleet met schoolbord en een akelig piepend krijtje. De rol van koddige interviewer die Willy pelijke .en hartelijke sfeer zijn ver» I Op het ogenblik duurt een rij-,Ook de exameneisen, die gelden j lopen. I examen ongeveer een half uur, maar; voor de adviseurs zelf. zullen in de I Eisenhower en de Gaulle zijn het iio poH„ j dit wordt al sinds lange üjd te kort i toekomst worden gewijzigd. Zij zul- volledig ee us O ver de houding van eraa werd bn aan- rTeaeht om een goede indruk van de j len een geheel nieuwe opleiding krij- h«t \\estcn in de kwestie-Berlijn. ij vaardigheid van de adspirant-aulo- i gen. Ook zijn zij beiden van mening dat 'een topconferentie slechts gehouden moet worden, als er redelijke kansen op een positief resultaat zijn. Dé Afrikaanse vraagstukken ih hun ge heel en die van Noord-Afrika in het komst in Le Havre onthaald óp een ïr ""J c°ncert van de scheepssirencs van Huys was toegevallen correspon-vrijwel alle in de haven Jii?eenrte deerde (gelukkig) met geen be- i schepen naven liggende gRrmme tijd is men bezig om m deze staande T.V.-figuur. En ongeacht 1' Dc prinses werd tijdens haar torht imgeY'ensl? Sltua-Ue verandeidng te r. K1 «tin ujaens naar locni brengen. Naar wn vernemen z m de wat Ruys ervan maakte hebbeVKwódooP ^tTa^oVTS&rSenS1 ü\™*ea- ^aar W vernemen zijn de ons afgevraagd waarom de» inter.di, h.Vr hïrlJiX, '-ÏÏÜ?..!™»"*"' i .0»ns ha».- fii""1'" mans in. een zodanig sta- Nidat 79 „ij Knnilï ai gckoracn dat na toestemming sen li eel was hij niet en zijn humor i „RotLerdan'i" gegaan ontviuï de -"a" de.minislers van Verkeer en Wa- lllU(un' e 'erstaat cn van Economische Zaken ver in dit stuk voorkwam. .Es- i duidde een andere koers aan dan de prinses een honderdtal Benodigd en" i «.«««nwwne «*«n handeling tenslotte koos. die met een speciale tiiï u t Pari?* i e koitoJ\verhoging en de verlenging Pas nadat psychiater Lo van. wJmifiCkSmen dUU van het examen een Hensber^en bekwaam de taken had verdeeld kwam het verhaal in zijn vele stroomversnellingen en impo- Donderdagavond brncht de VA RA het TV-spel „De man die zichzelf bedroog", onder regie von Kees van lersel op het scherm. De foto toont een mo- tnent uit dit spel met Andrea Domburg ere Kees Brusse. feit zullen worden, j De organisaties, die deel uitmaken vai de raad van toezicht op het Cen traal -Jureaü voor de Afgifte van j Rijvaardigheidsbewijzen, voeren op j het. ogenblik nog met een vertegen woordiger van Waterstaat besprekin- gen over de voorgenomen wijziging. ERXSTIGE MC'ZfEK iO.OO-ló.45 KftO. Mét hPt Radio Ka merorkest ?.J,v. Koelof Krol treedt op de sopraan Tillj" Hammei berg in wer ken van Wagner, .JAZZ 7.HO-7.3A VARA, Mfchiel de Ruyters Radio Jazzclub. 11.15-12.06 KRO. Jaz».rnbrlck van Guus Jansen jr. en. .Ton Kool. muziek. GESPROKEN WOORO j fi.15-6.zo .VARA, Nota bene, Vlaamse J notities door Karei Jonckheere. 7.20-7.30 HllV, II. Uitzending voor d« j VVD. JH.-J0-Il.no VPRO-In de rubriek. ..Zore om de mens" spreekt Jan Kassies 'over i De Knust in ons leven. njVEltSKN j 9.00-10.23 .VARA. In „Vrijdatavond- j retour" vanavond een bezoek aan AniPMii ger DELFT. In dc restauratie van de befaamde scheve toren van. de Oude Kerk te Délft is gisteren een mijlpaal her eik t, toen rie weerhaan op de gerestaureerde spits kon wor den geplaatst. Hoog boven de Delftse grachten verrichtte dedirecteur van Open bare Werken, ïr. H. Knol, de ont hulling van de haart. Omtrent de verdere restauratie van de toren dealde hij mede dat cr ;wee wijzer platen bij zullen komen. Uit oude prenten is namelijk gebleken, dat de toren vroeger vier wijzerplaten heeft gehad. Binnenkort zal aan de gemeenteraad eer. voorstel over de financiering worden voorgelegd. bijzonder zijn zeer diepgaand bestu deerd. Hedenmorgen is president Eisen hower naar Schotland vertrokken om daar enkele dagen rust te genie ten. Perschef Hagerty deelde mede, dat de president die rust thans hard nodig heeft. In Washington wachten weer drukke dagen. De resultaten van zijn Europese reis moeten wor den verwerkt cn besproken cn de komst van Chroesjtsjew moet wor den voorbereid. In Schotland-worden geen politieke besprekingen meer gevoerd. Hopen lijk .zal de president een rustig partijtje golf kunnen spe len, aldus Hagerty. De Gaulle toonde zich bij her haling uiterst tevreden over zijn con tacten met de Amerikaanse presi dent, Die tevredenheid was weder kerig, zoals Eisenhower duidelijk aan minister Luns en secretaris generaal Spaak had laten, weten. QEEN 5>CW££P£Af?rS-< ME EP BENT, CNAff LÉS PL.MEEL IK.KAN SLECHT CUFEW MOU. DflT ONTHOUDEN..MAAR AD IKHCM ZJC/D TfNMlNJK WEETIK WELKE HEr 15..DENK IK... J ICO ft 15 -A. HET NlEl WAT BEN JIJ TOCH EEN DRi£D'!&&tl overgehaalde dvommeünó! heb je HET NUMMER VAN DE AUTO ONTHOUDEN WAGEN STAAT El? N(£T DAT ZIÉ IK OOK 5UFEERD! ANGERS. Een bosbrand in de vallei van de Loire hoeft aan vijf brandweerlieden het leven gekost. De slachtoffers waren afkomstig uit Beau fort-en-Vallée. Zij waren even als de brandweren .van andere dor pen uit de omtrek te hulp geroe pen om de brand te bestrijden. KOPEK HAGEN. Het kasteel Fredcnsborg. het idyllische zomer verblijf van koning Frederifc en ko ningin Jnpricï, is het centrum ran hardnekkige geruchten over roman tische verbintenissen tussen drie Europese koninklijke families. Jonge prinsessen en prinsen uit Griekenland, Zweden cn Noorwegen schijnen dit ogenblik gekozen te hebben voor een korte vakantie bij het Deense koninklijke paar, een toevalligheid Het va kan tie gezelschap bestaat uit j drie Zweedse prinsessen Margare- j tha, 22. Brigitta, 22 cn Desirèe, 21 twee Griekse prinsessen, Irene» 17 en Sophia, 20 de Griekse kroonprins Constantijn, 19 en de Noorse kroonprins Harald, 22. Daar- hij bevinden zich de drie Deense prin sessen, de J9-jarige troonopvolgster i Margrethe, en haar zusje Benedikte, 25 en Anne-Marie, 13. Constantijn, Irene en Sophia, zijn dinsdagavond met hun ouders, ko ning Paul en koningin Frederika van Griekenland, aangekomen als gasten van het Deense koningspaar. Constantijn zou zijn hart verpand hebben aan de Zrvcedse prinses De sirèe. die gisteren met haar zuster Brigitta arriveerde. Margaretha be vond zich al op Fredensborg. De kroonprins van Noorwegen die in verband met prinses Sophia genoemd wordt is per vliegtuig in Js-openhagen aangekomen en met 'n bofaulo verder gereisd. Waarheen is niet bekend, maar de wagen ging naar het .noorden, in de .richting van Fredensborg. Het Deense hof zwijgt oyer de be zigheden van de prinsessen en prin sen en heeft de pers verzocht om uit de buurt van Fredensborg te blijven. (Advertentie LM.) Kies zilt Uw prijsklasse BRUM.U - Kruiskade 73 (bij LUMIERE -THAUA): hun eigen geluk, inwendig niet t een beetje om de man van haar keuze moeten lachen als ze hem met hun eigen uiteraard duizend maa] volmaaktere veroveringen ver geleken? Het was ecu axioma voor Julia, een axioma, dat trouwens.door de feiten ondersteund werd, dat niemand dokter Witherby zo goed door GERALD RtlLLETT ¥nde ais z'i cn dat eigenlijk alleen uuur uuhauju ouuutiii, ri] wist wat. werkelijk waard mevrouw nu prettig vond er een hoop drukte over te maken xvek waarom niet? Geen men? die daar last van had. Voor Julia was het vooruitzicht j ..Mevrouw Linton Crabbe komen de kerstdagen bij ons." had mevrouw Peacock haar gedienstigen aangekondigd. „En de haar zusters wéér lè zien niet beren ook natuurlijk." Haar optre- leen vreugdevol, maar ook een beet- den was even kalm gebiedend als je benauwend. Terugblikkend over. steeds, kwiek en tegelijkertijd vre- de afgelopen jaren, was. het ccns- selijk zelfvoldaan; 'maar de drie klaps met een schok van spijt tot vrouwen de keukenprinses die haar doorgedrongen, dat haar ver achter het fornuis troonde. Alice houding tot hen beiden, ondanks Het eerste weerzien van de zus ters de omhelzing, de kortston dige verbazing, de blijde schok van herkenning, het stellen van duizend en één vragen, was in feiteniet meer dan oen oppervlakkige ont moeting tussen twee volkomen op zichzelf staande wereldjes. Later zou dit anders worden, zou dit ge voel van afgeslotenheid plaats ma ken voor de gemakkelijke illusie ran een zekere intimileit; maar en Jenny, keurig en eenvoudig met haar toegenegenheid, nooit zo innig JuY'"YYlanr>e- - <tte welke torn. *t hun schort en mutsje tieten zich niet om de tuin leiden. Omdat zij de eersten waren om de goed ge maskeerde opwinding van hun ge- 'as geweest als veetal onderling had bestaan; en nu, veronderstelde ze, was de kloof breder dan ooit. Misschien was ze, biedster le delen, was het hun niet gezien hun nieuwe superieure sta- ontgaan dat de vleugels van haar J1'5- zelfs wel een heel klein beetje moederliefde al opengingen de jaloers op hen. Zij, Julia, de oudste. erlorrn kuikens le omhelzen. On- was bij Avijze van spreken buiten i- elkaar ginnegapten zij om haar sPel gezet, Sara en Catherine vva- even precieze als overbodige in- stiiiclies betreffende bedden luch ten, zilver poetsen cn ramcnïappcn; je zou denken, lachten ze, dat er altijd was ontzegd. Een naar buiten een koninklijk personage werd ver- wellicht vredig, maar in wezen ver wacht. In hun hart waren zij het drieiig, eenzaam en saai leven lag L'n bezig aan oen haar onbekend* ervaring, die haar door een boos aardige speling van lijke jeugd, hoezeer die ook kleur en spanning verleende aan..dat ste moment, verdrongen door de subtiele quintessens van alles >va; hun denken bepaald had sedert rij elkaar voor het laatst hadden ge zien. Sara was een andere Sara. en Julia een andere JuJia. Beiden haa- den als altijd en nu zelfs meer >an- ooit hun eigen geheim inner* echter ronduit mee eens. dat niets te goed was voor juffrouw Sara en. juffrouw Catherine, vooral langen, nu zij tot die hoge cn mysterieuze meren •oor "haar. Haar jeugd en schoon hei d' zouden verkwijnen, het ver van haar hart zou verkom- met ,als enig vooruitzicht, waardigheid van'het huwelijk wa- dat met het traag voorbijgaan van ^aasde cl.1';Veine"°Aae„i"a,tlnit,,1ni het ren verheven. In: het verleden was de jaren de vlam van een Ou moge- |3,a.-„^aar. Evenals lijke hoop zou ui Woven en berus ting brengen. O, als ze haar zuster; maar in vertrouwen kon nemen- hel lot voor leven, waar de ander als en het ML Ml or vr£6mtle tegcnriver stond SaIa-s den- ken draaide uitsluitend om Edward, haar ongeborc-n kind, haar huis >n Meonthorpe en was als zodanig be vracht met een menigte strikt_per- soónlijke herinneringen, verwaentm* gen en vage vermoedens. Het ver* baasde en verheugde haar dat JU* 3nfit er -meer dan eens aanleiding ge weest zich over mevrouw Peacock beklagen, maar tijdeus deze dianen. die de blanken hebben gezien, slui-treden hem nier grote eerbied tcgem:»el. wanneer pen geruisloos terug om hun ontdekking te mei- zij melden, dat cr vreomoenngen in ne buuu Sên aan hun opperhoofd. Het. wonderlijke is. dal dit opperhoofd ;n het geheel geen Ir.diasn is. masr een blanke, ook al ziet 'nh er vreemd uit gedost Uit. Hij is sterk behaard en draagt als hoofdtooi twee vogelsnavcls. Zijn onderdanen zijn Zwijgend hoort het opperhoofd de bood schap san. Dan grijpt hij zijn geweer en patroon gordel en void de twee verkenners. .Maar Bsr- bnsa heeft de omgeving nu ook nauwkeurig ver kend en weet nu 2eker, dat de Indianen hen heb ben waargenomen. Waar zijn ze echter? „Ik heb helemaal niets gehoord", zegt Rob, „kan er geen vergissing in het spel .zijn?" „Onmogelijk", ant woordt Barhosa.. „die kerels hoor je niet, tot je helemaal omsingeld bent. En misschien is het al zo ver." laatste dagen, was hun. houding te-' Maar-hoe was dit mogelijk zonder genover haar haast moederlijk ge- zjfh te vernederen, zonder zichzelf f worden. Het was volstrekt overbo- en de man van haar hart aan een J dig hun te ver-tellen wat zij moes- stilzwijgende kritiek bloot te stei- ten doen. Alles was ais steeds piek- jen? óat ze tot op zekere hoogte orde. dat was niet meer dan TOet haar zouden sympathiseren. i normaal en deel van hun dagelijk- J se routine. Maar als mevrouw het leed geen twijfel, maar zouden ze. veilig geborgen als se zich voelden mama en papa, die na da eerste vijf minuten gren dag ouder scheen dan toen zij hem voor de inatsw keer gezien had. was Julia een vaststaand punt in haar universum, even onwrikbaar als de zon, a* maan en. de sterren. tworat vervol*®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1