N.V. EN MAATSCHAPPIJ VRIJLATINGEN MA PR O Van Hemelrijck's heengaan Eerlijk €eta-ie?er VLEKKENPASTA RK-STUDIEGROEP VOOR RECLAME IN TELEVISIE VOOR RADIO EN TV met Cöf^ is Siet Uaax eC& é&M&i 111 Hoe het de meisjes Peacock verder ging IVCJR.V hoorspel- prijsvraag Coco komt In blij verwadïlmcj Werkloosheid gering in W.-Duitsland GORDIJNSPIRAAL Vanavond ot oc/iUK/rejt PffurtN ookwog eem /w AVONTUREN ■ÉÉWlBNfM .en morgein Radio Zaterdag 5 september 1959 HET rapport van de dr. Wiardi Beckmar Stichting over de hervor ming van de onderneming is in meer da-j één opzicht zeer belang rijk. Allereerst is het verhelderend als een (zij het onofficiële) om schrijving van het moderne socialislisrhe standpunt ten opzichte van het particuliere bedrijf. Er zijn soorten van bedrijven, waarvoor in socialistische kring de eis van of de voorkeur voor overheidsexploitatie blijft beslaan; en hierover handelt dit rapport niet. Ret handelt over de particuliere onderneming; maar dit op een wijze, waaruit duidelijk blijkt, welk een grote plaats men daaraan toekent- Dat de beschouwingswijze kri tisch is, ligt voor de hand; maar in dit opzirht onderscheidt de dr. Wiardi Beekman-Stichting zich niet van b.v. de christelijke vakbeweging. Leerzaam ia het rapport om de scherpe analyse, die het geeft van het moderne ondernendngswezen, dat niet meer als voorheen zo dikwijls wordt beheerst door de privé-belangen van enkele grote bezitters. De groei van de ondernemingen heeft geleid tot een gespreid aandelenbezit en tot ver groting van de macht der directies, die in veel gevallen de raad van com missarissen kunnen beschouwen als een aanhangsel van zichzelf. Dit ver schijnsel woidt de institutionalisering genoemd; voornaamste kenmerken zijn het werken op lange afstand, waarbij het oude motto, dat de cost voor de bact uitgaat op verrassende wijze herleeft, en de neiging tot interne financiering. Deze institutionalisering heeft belangrijke voordelen: ze verhoogt het ■weerstandsvermogen van de onderneming en leidt er ook toe, dat de belan gen van het personeel uit de sfeer van de „klassenstrijd" worden gehaald, en kunnen worden gezien als een factor van betekenis in het geheel. Maar er zijn ook nadelen; het voornaamste hiervan is de samenballing van macht in de handen van enkelen. Dit spreekt te meer in verband met de neiging tot concentratie in het ondernemingswezen: zo vermeldt het rapport, dat in- 1956 bij 4.1% van de geregistreerde N.V.'s in Nederland 78.8*><> van het gestorte kapitaal en 82.9% van het zuivere eindvermogen was samen gebracht. DE grote betekenis van het rapport nu is gelegen in de maatregelen, die het aanbeveelt tegen de gevaren en bezwaren van machtsmis bruik. Er moet een grotere controle komen, zonder dat overigens de directies in het vervallen van hun leidende taak al te zeer wor den gehinderd. Drieërlei in hoofdzaak stelt het rapport voor: le. vergro ting van d' macht van de aandeelhouders; 2e. vertegenwoordiging van het personeel in de commi««arisvergadering; 3e. verzekering van het gemeen schapsbelang hij de onderneming door z.g, overheidscommissarissen. De2e laatsten zoudpn er alleen zijn bij die ondernemingen, die vallen onder de categorie grootbedrijf (meer dan 200 man personeel). Bij een personeels bezetting tot 500 personen zouden de overheidscommissarissen moeten wor den aangewezen door gedeputeerde staten, bij een groter aantal door de minister. t Dit rapport is een bijdrage van socialistische zijde aan de herziening van het vennootschapsrecht. Zoals het zelf zegt is het doe) mede „het door breken van klasse- en kastevorming in de toplaag van ons economisch le ven. Daarmee worden authentieke socialistische doelstellingen nagestreefd: gelijkheid van kansen in een open maatschappij, die gekenmerkt wordt door een sterke doorstroming en die naast spreiding ook wisseling van verantwoordelijkheden kent." Voor het op dc juiste waarde schatten van deze motivering is het van belang er de aandacht op te vestigen, dat er veel parallellen zijn tussen de conclusies van het rapport en het standpunt van de christelijke sociale beweging. Het is het dagblad Trouw, dat dit deze week nog heeft bevestigd. Verschil van mening is er alleen over de taak van de overheid; Trouw meent dat de overheidscontrole extern moet zijn en niet intern, zoals het rapport voorstelt. In elk geval is het duidelijk, dat dit stuk werk bij de noodzakelijke vernieuwing van het vennootschaps recht van aanzienlijke waarde kan zijn. DAT Van Geelkerken na vijftien jaar vrijkomt, zal waarschijnlijk geen al te grote opschudding verwekken. Hij was zo ongeveer de tweede man in de N-S.B. na Mussert, misschien energieke en mis schien ook gevaarlijker; maar de symbolische betekenis van figu ren als hij is in de huidige periode vrijwel verdwenen, wat is overgebleven, da; is de «chuld Waarmede zij rien hebben belader, door velen tc leren de vijand als vriend te zien en de vriend als vijand. En deze schuld is mis schien gedejgd door vijftien gevangen is ja ren; een lange tijd en slechts weinig minder dan de zwaarst gestrafte, die zich in de cel correct gedraagt, ooit krijgt uit te zitten. Met Georg Haase, die tegelijkertijd'in vrijheid wordt gesteld, is de zaak in zoverre anders, dat hij rechtstreeks schuldig »s aan misdrijven tegen het leven, en oorspronkelijk de doodstraf kreeg. Tegenover zulke figuren moet de barmhartigheid uiterst voorzichtig worden gehanteerd, hetgeen geenszins wil zeggen, dat ze onder bepaalde omstandigheden niet tot gelding mag komen! Wat we] .nodig lijkt, dat is de verzekering dat in het vrijlatingen?- leid de beoordeling van geval tot geval za) geschieden, met goede waar borgen tegen willekeur. Het gaat hier om mensen, die te zwaar hebben ge zondigd dan dat voor hen zoiets als een massale amnestie zou kunnen gelden. ÏN een rapport spreekt een studiecommissie uit het Rooms Katholieke Centrum voor Staatkundige vorming zich uit voor toelating van reclame In de televisie. Als voonvaarde stelt de meerderheid van de comm'ssïe echter dat deze reclame door het publiek als zodanig kan worden herkend en dat deze tot een bepaald tijdvak (b.v. aansluitend op het journaal) beperkt blyft. De reclame zou niet door andere programma-onderdelen heen moeten lopen. i)e verzorging van deze commerciële TV zou niet moeten worden gelegd in handen van een „commerciële zendverenigiug" die voor de verzorging van dergelijke programma's steunt op uit reclame-TV verkregen in komsten. F) E inzendingstetmijn voor de prijsvraag van de NCRV voor hoorspelen is verlengd. Tot uiterlijk 25 september kunnen nog manuscrip ten worden ingezonden vcor de open prijsvraag. De jury voor deze prijsvraag is inmiddels als volgt samengesteld: de letterkundigen C. Rijnsdorp en prof. Heeroma (Muus Jacobse), de acteur Jacques Snoek en de regis seurs Wim Pauw en Johan Bodegra ven, N het NCRV jeugd TV-pro gramma 1 van aanstaande maandag zullen de kinderen kennis maken met Coco. De eerste aflevering van dit nieu we vervolgverhaal heet „Coco eö de vliegende Knorrepot". Jaap Mole naar is er de schrijver van en de ma rionetten in dit spel zijn- van Feike Bosch ma en Ans Wierda. Uitgangspunt van het rapport is dat reclame-TV ook in Nederland van essen heel belang is voor onze economie. Vooral gezien de ontwik keling m het buitenland. De inkomsten urn reclame-TV zou den de NTS, of via de NTS, de om roepverenigingen ten goede moeten komen. In een minderheidsnota welke aan het rapport is toegevoegd merkt prof. L. G. A. Slichting op eveneens voorstander te zijn van commerciële TV doch de verzorging daarvan in handen te willen zien van een com merciële instantie. Eén van zijn over wegingen daarbij is. dat bijna alle omroepen die in de NTS verenigd zijn. zich op de meest krasse wijze hebben uitgesproken tegen reclame in de TV én iedere reclame in de ether als cultuur-vernielend hebben bestreden. Het is daarom ongerijmd en kren- Advertentie 1M.) Zo beet dit toelichtend en gerust stellend Doktershoed.doi grotis is ingesloten bn een Babyderm Set.waarm alles voor vorstelijke verzorging van Boby's tere huid|e. kend zowel voor deze omroepen als voor de reclame-makende handel en nijverheid juist aan deze instantie een exclusieve taak op dit gebied toe te wijzen. NEURENBERG- Officieel is be kend gemaakt dat het aantal werklo zen in West-DuiIsland per eind au gustus is gedaald tot 196 349; dit komt overeen met 1 procent van de beroeps be volking. (Advertentie 2.At.) MAPRO-spiraat ïs s'erfe en soepel en overal in huis te gebruiken. Voor Uw gordijnen, de was. Uw garderobe enz. Enonn proctiscb, eenvoudig fe be vestigen en +e verwijderen. meer mogelijkheden met ned. octrooi 74341 jfc Let op de gele bus WASHINGTON Het Amerikaan se Huis van Afgevaardigden heeft het donderdag door de Senaat aan genomen wetsontwerp tegen corrup tie in vakverenigingen vrijdag met 352 tegen 52 stemmen eveneens goed gekeurd. WIE gedacht mocht hebben, dat België zich voor wat Kongo be treft zou spiegelen aan Nederland, dat in zijn verhouding tot Indonesië steeds zo hardnekkig achter de feiten is aangelopen, is bedrogen uitgekomen. Van Hemelrljck, de man die in een snelle vrijwording van Kongo de enige mogelijkheid zag voor het behoud van goede betrekkingen met dit stuk Afrika, heeft het moeten afleggen tegen de meer behoudzuchtige stromingen in zijn eigen partij, de C.V.P., en bij de liberalen. Een voorzichtiger figuur heeft zijn taak overgenomen. Het is overigens niet helemaal zeker of het alleen de conservatieve oppositie in de reseringepartiien 5s geweeet, die Van Hemelriiek tot aftreden heeft «re- dwongen, liet was bekend, dat ook het hof graag van deze voortvarende minister af wilde. De medezeggenschap, die het hof in Kongozaken nog steeds voor zich opeist, is historisch verklaarbaar uit het feit, dat het hier geldt voormalig koninklijk privé-domeinmaar zoals de dinven thans liggen, berust dc verantwoordelijkheid geheel bij de regering. Jn die heeft, menen wij. met het laten gaan van Van Hemelrijck, noch verstandig gehandeld jegens het land. noch jegens de koning. Want er is alle reden tfm aan te nemen, dat in Kongo zelf dit ontslag niet goed zal worden opgenomen en dat de be reidheid tot medewerking van dc nationalistische leiders er sterk door zal verminderen. En tan hen i« de regering van Brussel afhankelijk voor het uitvoeren van het hervormingsprogram. Weigeren zij (waarop de kans sterk is gestegen), dan kunnen er daarginds ernstige dingen gehruren. Meer reden dan voor de blijdschap, die blijkt uit sommige conservatieve kranten in België, is er dan ook voor diepe bezorgdheid. Het is traditie geworden dat de VARA-radio het laatste Promenade-concert van elfc zomerseizoen, in de Royal Albert Hall tn Londen overneemt. Zo sullen ook. ditmaal op J9 september —-de Ne- derlandse luisteraars ooggetuige kunnen zijn van het mousserende muziekfeestcompleet met ballonnetjes, serpentines, feestratelaars- en massale samenzang, dat het 65ste seizoen bekroont van de Henry Woods Pro menade Concerts van het BBC Symphony Orchestra o.l.v. sir Malcolm Sargent. De radio-uitzending duurt pan» 9.05 tot 20.U0 en om vat het gehele gedeelte na de pauze. Nieuw is dat ook de VARA-TV, die deze 19e september In dc ether is, het concert uitzendt. Aansluitend op de quiz „Je neemt er wat van mee" neemt de VARA-TV in Eurovisie de BBC-Uitzending van dit concert over. Deze uitzending begint om 9.15 uur. Radio ERNSTIGE MUZIEK 7 40—8.35 KRO. In de reeks populaire klassieken concerteert het Omroep orkest o.l.v. Donald Johanos met de pianist Gerard van Blerk. Werken van Ravel, Debussy en Berlioz. lt.2Z—12.00 KRO. Manos WUtemscn Öl-iSiC StieUZs kuiiikst LICHTE MUZIEK 8.058,35 VARA. Gram. opnamen van lichte vocale ensembles. 8.359.00 KRO. Lichte gram.platen. 9.30—10.03 KRO. Uitgestelde Uitzending van een concert in Amsterdam van dc Mastreechter Staar o.l.v. Martin Koekelkoren. GESPROKEN WOORD 9,159.30 VARA. Politieke commen taar door de heer Voskuil. DTVEftSËN 9.009.30 KRO, Programma met liedjes van Jules de Corte en muaiek door Harry BanninK. 9.3010-00 VARA. „Hoe was het ook weer?", herinneringen aan VARA- programma's uit de dertiger jaren. T elevisie en Ik ben N/er vetïan&ezd, TENMINSTE NIETTEN OPZICHTE V5SN JOUEN HES J'J IEMAND ANDEG6 LEREN kCgNNgN LOOP JE NIET WAT TE HARD VAN STAPEL, CHAeiEé 2l£N EIkAAS ZO W6INJÖ MJ&9CW1ÉN Z'JN WE ALLEBEI wel helemaal veranderd NIEMAND VAN WIE IK ZOVEEL HOUD AL<ö VAN JOU, WAA WACHTEN WE QAN NOP OP UEVEUNó OENK ER MA AH EENG R1ASTJ6 OVER NA..HET WORDT T<JD OM J£ NAAR HL»Ig» Tg gg£N6ENj HARD STAPEL NOEMT ZE OAT l TWEE JAAP GELEDEN MES 1(4 JE AL GEVRAAGD MEf ME TE TROUWEN EKCH/ERTE DÉ/N- ERNUHtLt- OEEN ÉNKEL 3P00R ZflfiK T£ VTH DEN 15 NOU SPROETJE DflT ZfiL WÉL NIET... DIE MANNEN DKOEéEN Mf6KER5..2eU=3 Dl POUTiE 2i£T EROEEN ófïr |N! dat wf)5 De volmbak-/ volmaakt? dawj Tt MI5QBBD ZIP (Z'JN SPOORLOOS VERDWE wflfT2 ZIT JE Ou ER PIEKEREN JiPROfTJ Ka het journaal en weeroverzicht (8.00) een AVRO-pregramma. Dit omvat; 8.20 Uit AVRO's tele-archicf, deze keer in herhaling René Sloeswijks TV- programma van Oudejaarsavond '58; 3.00 Ben rechtstreekse reportage van de Firato in het RAI-gebouw In Am sterdam; 3.30 Bam-bam-boe, een variété-pro gramma met o.ri. het optreden van Nina en FredCrik. J ERNSTIGE MUZIEK 2.002 10 kko. Concert door het Om roeporkest O.I.V. Denes Marton Werken van Mozart, Caplet en Kod: 2.303.30 AVRO. Studioconcert t.g.v. de Internationale Muziekweek van Gaudeamus. Werken van Louis An- driftssen. Peter Schat, Georg KroU, Isang Yun c» Jan Vlijmen, S.nn8.45 KRO, Belcanto-programma door het promenade Orkest o.l.v. Hugo de Groot m.m.v, Corry Bijster, sopraan en Léon Comhé, bariton. 8.30—9,35 AVRO. Uitzending uit Mon- treuxvan het "concert doori het Con certgebouworkest oJ.v.' Eugene Or- mandy rcum.v. Nathan Milsteln, viooL Werken van Brahms en beethoven. FOLKLORE 5.00—5.30 VARA. Th om Kelling met Musica Tropicana. LICHTE MUZIEK 1.20—2.00 AVRO, „Op de plaat... rust!" Militair grain.platen verzoek programma. 3.254.00 KRO. Gevarieerd gram, platen programma, 4.00—4.30 AVRO. Concert door do Skymasters. 8.05—8 30 AVRO. Gevarieerd gram. platen programma, 9.5010.45 KRO. Gevarieerd gram. platen programma. HOORSPELEN 8.439.30 KRO. „Partijtje schaak", een hoorspel door Jef Heydendael. 9.35—10 00 AVRO. „Post voor de Nim bus", een spel door Willy Corsarl. (Herhaling van 22 december *57). GESPROKEN WOORD 2.002.20 AVRO. In "De wereld van het boek" bespreekt drs. Telpe „De rimpels van Esther Ornsteln" van Simon Vestdijk. DIVERSEN 10.40—11.15 VARA. „Ik zou zo graag..." Zondagmorgen programma met als gast Fien de Ia Mar. Televisie r\E bus taas net weg, toen ik het u>achthutsje bmnenJctwam,. jk ging zitten en draaide een sigaretje. Een etndje verder op de bank zat een man met een iets te klem hoedje op, die het scheren een dag overge slagen had. Hij glimlachte vertederd en zei: „Dat is zware, hè?" „Ja," antwoordde ik. „Er beslaat niks ftjners," vond hij Als u het mij vraagt, is er een vrijmetselarij van zwarte-shagrokers waarvan de leden elkander, met blij de verstandhouding, in de menigte herkennen en als broeders bejege nen. Zwijgend schoof ik hem 't pak je toe. Toen hij rooktesprak hxj- „En hebt u nou bij geval ook 'nog een gulden voor me?" MtWaarvoorvroeg ik. ,JJaar kan ik u een lange reeks van zeer gevarieerde antwoorden op ge ven," zei hij. „Ik kan zeggen dat 't voor brood is. Of voor een warme pyak. Maar dat doe ik niet, Want kijk, in de eerste plaats ts het ge vaarlijk. Stel nou eens, u is zo'n bra ve ztel, die me meeneemt naar ee?i cafetaria en me een maaltijd laat voorzetten. Dal is dan heel mooi van u, ?naar ik zit tn de moeilijkheden want ik heb net behoorlijk getafeld' maar ik kan u niet affronteren, dus ik moet proppen, wat zeer gevaarlyic is. Daarom zeg ik niet van brood of van een prak. Ik zeg gewoon: Jifg. neer, die gulden ga ik straks opdrin ken." Eerlijk duurt het laïipst. Want heb ik u voorgejokt en loopt straks een tapper# binnen en het toeval is blind en u ziet me daar achter een glas zitten, dan heeft uw vertrouwen in de mensen een knak gekregen en dan laat u een arme donderdie u straks iets vraagt, voor Piet Snot staan. Zijn redenering was zo over tuigend, dat ik hem de gulden over handigde. „Weet u wat het is, meneer?" vcr. volgde hij. ,,Een bedelaar in de strik te zin ben ik niet. Ik ben meer een rentenier zonder gereedschap. Voor bedejaar mis ik trouwens het fiesiek. Ik zie er goed uit. Ik oog. Nou is dat heel bcdriegeljjk. Hou me niet tegen het licht, want ik zit met veiligheids spelden aan mekaar. Ik mis diverse organen. Niet, dat ik er hinder van heb, want als u het mij vraagt, bevat het menselijk lichaam een hoop re serve-materiaal, dat gerust gemist kan worden." „Hebt u een bepaald beroep vroeg ik. „ATou, gehad, meneer, gehad" ant woordde hij. „Ik was bij de konink lijke landmacht. Als beroepssoldaat. Weet u wat het is? 2k kom eigenlijk uit een zeer fijne familie. Mijn ouwe was onderdirecteur van de gasfabriek in een middelgrote gemeente. Maar ik, meneer... Ach, u weet wat die mof zei; „Mijn vader heeft me altijd gewaarschuwd: jongen, blijf verre van WeiMt, Weib en Cesang en toen heb ik nooit meer gezongen „Een kleine plesanterie. Itïaar zo was ik ook hoor. Ik heb altijd gehouden van een rustig .welgemoed leven. Era daar in dat leger je kwam niks tekort. Wat je ogen zagen, dat kon den je handen nemenIk had een maat, een beste jongen, maar als de deur op zó'n kiertje stond, haalde hij er een os doorheen. Ik bediende tra de officiersmes. Moest je van die schoteltjes ham en kaas brengen. Op de gang liep je daar natuurlijk van te vreten. Want al had je je balg nog zo vol, je deed het toch. En lustte je niet meer, dan borg je 't weg. Ik heb wel gehad, dat die kolonel zei: „Zeg Kees, is dat nou iouiu of mifn kaas, ute uit je zak aceektri" En dan kwam tk er open voor uit, hoor. Dat is altijd mijn levensdevies geweest. Eerlijk wezen. Voor een draaier heeft niemand achting. AU die kok zei: „Kees, dat of dat is teeg," dan zei ik meteen: „Zoek maar niet langer, want dat zit in me buik." Recht door zee. Geloof me man, daar kom je het verste mee." KRONKEL (Advertentie i.M.j U0Ü*'||T|!!'| u?ii «1*1.1 lwi bi! iirm «li 8.0IJ Een documentaire over de bos bouw in Canada; 8.25 „Spelen met dieren", een Walt Disney-film; 9.10 „Met hart en ziel", een documeu- taire over Wika's (werkers in kerkelijke arbeid). Om 10.00 utir het gemeenschappelijke programma „Sport in heeld". (Advertentie /.M,j GEEN KRINGEN! 1.3S PEE? TUBE De Indianen zijn gewapend met blaaspijpen en men een gemakkelijk |'°or he ciftige pijlen, zeer oude wapens, die echter bui- t ten zien, dat we Zo snel mogt-lijk de Waterjuiier fengewoon gevaarlijk zijn. „Geloof mij," zegt j weer'hekken ,Sniïq MaS BarSS Barbosa, „dit is een Indianenstam, die voor niets schot niet helpen ^T^nLS niiï i/ «fhieten terug deinst. Die kerels kennen het oerwoud op verzoekt hem ^!"S.en4. de lïdta- h«n "duimpje en wij in onze witte kleding, vor- i Een schot zou slechts de aandacht van de inaia nen trekken en dan is de groep zeker verloren. „U onderschat het gevaar, heren," zegt Barbosa. ,.ik ken deze -mannetjes het zijn primitieve indianen, die elke blanke onherroepelijk ver moorden. Onze enige kans is zo snel mogelijk bij de Waterjuffer te komen." 41 De dag daarop arriveerde Cathe rine en word 't proces van elkaar langzaam herontdekken en terug vinden herhaald. Catherine, leven dig en opgewekt als immer, was om zo te zien helemaal de oude. Toch meende Sara een enigszins opge schroefde gedecideerdheid in haar op te merken, 3ls wilde ze eoiite que coüte voorkomen dat Robert ut de algemene vreugde over het hoofd zou worden gezien. Met een plechtigheid, die eigenlijk niets voor haar was, voerde ze hem naar me vrouw Peacock en wachtte vast- besloten tot het tweetal de familie- bcgroeting had uitgewisseld, waar toe zij hem verplicht had. Tn haar oplettende ogen lag een uitdrukking van trots, die Sara tegelijk ver baasde en amuseerde. Het was als wilde ze zeggen: wie van mij houdt, houdt ook van mijn echtgenoot, en daarmee uit! Kitty scheen in haar nieuwe status vastbesloten geen vin gerbreed voor haar mama te wij ken Hoewel ze altijd een aanhan kelijke en toch wel gehoorzame dochter was geweest, had men haar nooit van een overdreven gedwee heid kunnen beschuldigen, en nu schoen haar huwelijk haar helemaal onafhankelijk te hebben gemaakt. Des te beter, dacht Sara. terwijl ze van de een naar de ander keek en bedacht hoeveel ze van beiden hield Tn fe'tf» was mevrouw Pea cocks houding tegenover haar schoonzoon echter onberispelijk. Ze verwelkomde hem met warmte. Geen enkele buitenstaander ^zou ge loofd hebben, dat zy deze zelfde Robert Crabbè vijftien maanden ge- door GERALD BIJLLETT leden nog had uitgemaakt voor al les wat lelijk was: verdorven, im moreel. arrogant, kortom „geheel en al ongeschikt". Thans had het er veel van weg of hij krachtens de familieverwantschap niet minder volmaakt was dan Edward, die zij van het begin af aan al acceptabel had gevonden- „Kom mij even helpen uitpakken. Sally," zei, Catherine, „onze echt genoten hebben voorlopig wel ge noeg aan elkaar." „Je moet je zusje niet vermoeien, liefje." kwam mevrouw Peacock tussenbeide met een trotse veelzeg gende blik op cje aanstaande moeder. „Dat zal ze heus niet doen. mama," zei Sara, terwijl zij Catherine een arm gaf en naar de deur Jiep. Julia keek hen een beetje droef geestig na. Ze willen kennelijk een beetje roddelen met elkaar en daar hebben ze mij met by nodig, „Ga je ook mee, Julia?" vroeg Sara eensklaps, als dacht ze er nu pas aan. „Ik kom straks misschien even." Julia kreeg een kleur. „Ik moet eerst nog het een en ander doen." En ik weet dat jullie genoeg samen te bespreken hebben, scheen haar hele houding er aan toe te voegen. „Dat is goed," zei Catherine, iets te vlug. „Maar laat ons niet te lang wachten, Ju." Het was een uur voor theetijd, op deze kortste dag van het jaar. Een con sol "-lamp, zorgzaam door Jenny ontstoken, wierp een zacht schynsel door de hall. Het ernstige bezadigde tikken van de grote staande klok met de gele wijzerplaat was als de stem van een oude vriend. Zwijgend liepen de twee zusters de vertrouw de trap op en bleven staan voor het raam op de eerste overloop, om een laatste glimp van het daglicht op te vanyen. Sinds zij de anderen ver laten hadden, baddert zij nog geen woord gewisseld; de eigenaardige atmosfeer van dit ogenblik, de vreemde ervaring weer thuis te zijn, maakle hen stil. Pas toen zij de schemerige intimiteit van Catherine's slaapkamer hadden bereikt, keken zij elkaar aan, een beetje verlegen en toch gretig verlangend in een stortvloed van mededelingen en vra gen los te barsten, maar niet goea wetend hoe te beginnen. Dit ogen blik van besluiteloosheid duurde echter maar kort. Terwijl zij elkaar aankeken kwam er een vertrouwe lijkheid over hen, die de ongenuan ceerde opwinding van het weerzien naar de achtergrond duwde. Zy hoorden weer bij elkaar als waren zij nooit gescheiden geweest. En toch was er een duidelijk verschil. „Wanneer moet het gebeuren, Sally? Je bent wel een geluksvogel, moet ik zeggen," begon Catherine. „Een dag of veertien. Hooguit drie weken." „Is het met opwindend?" „Ja, nogal," gaf Sara toe, die rich niet al te veel op haar uitzonderlijke toestand wilde laten voorstaan. „En hoe voel je je?" drong Cathe rine aan. n „O, uitstekend, dank je, zei Sara. plagerig zakelijk. „Of in elk geval naar de omstandigheden reaenjK wel. Zo luidt geloof ik het standaard- antwoord." „Ja. dat weet ik, zanikpot. Dat zie ik zelf ook wel. Je ziet er.perfec* uit. Maar hoe voelt het precies. „Moet ik dat echt vertellen, Kitty. Weet je zeker dat je niet te J00» bent?" zei Sara, haar moeder imi terend. „Vooruit nu!" Catherine giechelde ongeduldig. „Doe nu met zo moei lijk. Ik wil alles weten." „Nou. het is soms een beetje las tig. Ik zal er echt niet om huuen als het achter de TUg is." „Maar ben je blij? Je bent toch büir (wordt varvoifid)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1