DE STENEN MAN YRT F-f O' K VARA GEREED MET SCHEMA VOOR DE S KOMENDE WINTER Radio én TV Sluiting gezinskampen voor heropvoeding 1 I liet de meisjes Peaeocfe verder ging OPGEHANGEN M "-TELEVISIE Bob Spaak j Ander dagbegin Schriftelijk onderwijs Leidsche Onderwijsinsiellinsen Zaterdagavond VoortsI Vrijdag Zondag Zaterdag Woensdag Toneelplannen SPROETJE SPA zip zegt DflriKHtrweo Experiment van lange duur SIEMENS Korte romance Rijnvaart nog niet stopgezet Dinsdag 8 september 195'. P DF. ZhhUI.IK hij llarlingeu rtaat con monument. opgericht tot ere van een .Vpaanse landxonpd. dip hii/mulei ir.?l mor dc /.rrwc- ringen lircfr pnlaan. 1M heet Aticm.en Man" Ci\ liet «ranic- ten gelaat. waakzaam op dc zee gericht. i* in de loop Her jaren petuld mpt opii nieuwe svmMick: de waakzaamheid tan hot gehele tolk tégen de erfvijand, de zee. Die waakzaamheid vertoont één gezicht. Zij is nodig, niet alleen als iymlioól/Friesland heeft nu 'geen. Spaanse landvoogd meer. maai" hel is als «led van het Koninkrijk der*Nederlanden voor zijn veiligheid toevertrouwd aan de zorgen van V Rijks Waterstaat. De belangen van Friesland zijn rijksbelangen, zogoed als de overstroming in Zeeland het gehele Nederlandse volk aanging. Die overstroming in Zeeland is toen tor het Zuidwesten beperkt gebleven, maar het had maar een haar gescheeld of ook in. het Noorden had zich een'dergelijke'ramp voorgedaan. Hef. is toen, en bij latere.'hoge'waterstand, gebleken dat de waterkering daar te enen male onvoldoende was en dat het niet verantwoord is, een dergelijke situatie nogmaals te riskeren. Minister Algera heeft bij de be handeling van de Deltawet ook duidelijk te verstaan gegeven, dat dc droog making van do Lanwerszee een van zijn eerste projecten zou zijn. Minister Algcra. is heengegaan, en bij zijn opvolger was het geluid minder over tuigd. Thans, onder minister Korthals, heeft het er alle schijn van dat de zaak op de lange baan, d.vv.z. voorlopig van de baan geschoven zal worden. TOEN EU GERUCHTEN begonnen door té dringen, dat de regering het plan had. het bureau Lauwerszeewerken te Leeuwarden op te heffen, ging er een schok door de provincie. De minister president prof. Dc Quay bracht een bezoek aan Friesland, dat een uitstekende indruk achterliet, maar waarbij- de dringende vragen over de Lauwerszee onbeantwoord bleven. In besloten vergaderingen, op persconferenties en met opvallende spandoeken was deze vraag herhaaldelijk aan de orde ge steld. Zij kreeg te meer klem in het kader van de gehele Noordelijke pro blematiek, die in Friesland met zijn hoog werkloosheidscijfer, zijn grote expulsie en zijn ontvolkende dorpen zo sterk aan den lijve wordt ervaren. En de afwijzende of althans ontwijkende houding der regering gaf voet aan het vermoeden, dat er, als het-er op aankwam, juist voor het Noorden weet geen geld beschikbaar zou zijn.'Die gedachte is ook ter persconferentie met de minister-president en in latere commentaren onbewimpeld uitge sproken. In het laatst van de vorige week, vlak na het bezoek van dc minister- president, is er een petitionnementsactie aangekondigd, die.such over de ge hele provincie zal uitstrekken, en die duidelijk zal moeten makeri dat hef hier niet gaat om" éen idee van enkelen, maar om een elementaire 'wens van het gehele volk.. DAARBIJ HEEFT zich het wonder voltrokken, dat alle organisaties op landbouwgebied en alle politieke partijen in deze actie sa- men optrekken. Dat mag een wonder heten, wanneer men weet hoe scherp de tegenstellingen juist in dit gewest liggen. .Maar ook hij bet in het oog houden van deze tegenstellingen is. cr de laatste jaren,- vooral op cultureel gebied, een grote mate van samenwerking gegroeid waar het Friese aangelegenheden betrof; men denke hier slechts aan het Frysk Orkest en de. Fryske Akademv. De samenwerking van politieke partijen als zodanig doet zich slechts voor in hoge uitzonderingsgevallen: b.v. bij de Russische aanval op Hongarije, Het is niet toevallig, dar het de Raad van de Friese Beweging was. di# bij de thans aangekondigde petitionnementsactie als initiatiefneemster op? trad; immers in.deze Raad.zijn.alle richtingen vertegenwoordigd. Ook in de Staten was reeds gebleken, dat hier de nationale gedachte (want het gaat hier om een nationale gedachte ook in'Nederlandse zin) dc politiek! geschillen overheerste. Alle partijen, behalve de P.S.P. en de C.P.N., doen mee. Een teken aan de wand, dat wel eens een profetisch element kan inhouden voor de ontwikkeling der regionale politiek. In Friesland weet men op dit punt zeer-duidelijk wat men samen als Friezen wil. De Stiennen Man heeft één gezicht. 'En dat gezicht richt zich naar het Westen. A. I, (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! t (Van onze redacteur voor radio en TV) A LS eerste van He vier grote omroepverenigingen heeft de VARA gister- middag bjj een tropische temperatuur die het geheet een wat on werkelijk karakter gaf zijn winterplannen voor radio en televisie open haar gemaakt. Alvorens de heren Van Nierop (radio) en Te Nuvj (televisie) deze plannen toelichtten, herinnerde de heer Rengelink aan'de wanhoop in de Hilversum se radio^ en' TV-kringen over de laksheid van Deiï Haag met het nemen van beslissingen". Vooral de televisie is hiervan dc dupe. „Nu, iri september, aldus dc. heer Rengelink. hebben we nog niet hét flauwste idee over de.silualie na 1 januari. Op een verzoek tot uitbreiding van de zendtijd tot 20 uur per week, waardoor de TV-loze maandag zou kunnen vervallen, is nog steeds met door Den Haag beslist. Een efficiënt bedrijfsbeleid is hierdoor on mogelijk." De heer Rengelink, de samenwerking in de NTS prijzende, merkte op dat de VARA er voorstander van is in deze samenwerking nog een stap vorder te gaan. Hij meent dat dc NTS behoefte heeft aan een eigen regie- en presentatie-afdeling. salie vinden bij „Voor dag en dauw'' dat op. woensdag-, vrijdag- en zater dagochtend wordt uitgezonden. Het za] lichte gramiplalen, gezellige nieuwtjes en actualiteiten bevallen. Twee cabaretprogramma's zullen op VAR A-maandagavond, eenmaal in de veertien dagen, de ether in gaan. In de vooravond o.l.v. Jelle de Vries ..Wilde vaart", een histo rie van amateur zeelieden en' om halt- tien 's avonds een nieuw Wim Ibo-cabaret, getiteld ..Hij en zij", gebracht door Kees Brusse en MLeke Yerstraele mei teksten van Annie Schmidt en Simon Car mig geit. - „Tijd voor teenagers"' is de titel van *n programma van een uur voor jon. geren dat Kees Schoonenberg en Co dc Kloet elke. vrijdagmiddag van 5.006.00 voor hun rekening nemen. Van de TV-quiz „Je neemt er wat van mee'1 zal vrijdags om de veer tien dagen om 9.00 uur 's avonds een radio-editie worden uitgezon den. eveneens o.Lv. Theo Eerd- mans en eveneens met als hoofd prijs 1000. „VAR A's Bek er com petitie" is de naam van de quiz die op de tussen liggende vrijdagen wordt uitgezon den. Medespelers: de eerste elftal len uit 9e Eredivisie van de KNVB. Arbiters: voor aanstaande scheidsrechters. (Advertentie l.M Van Nelle bestellen Vanavond Radi O ERNSTIGE MUZIEK £.30—9.00 K.KO, Uitvoering Hoor Frits Knol, Dick Pot, Louis Werner en Jokan tic Molenaar van het piano kwartet in ckl. va» Ricliard stranss. 9.OU—-10.2(1 KRO- Het Radiofilharmn- niscli orkest met solisten en groot omroepkoor voeren o.l.v. lifrein Kurtz uit de negende symfonie van Beethoven. 10.3011.00 AVRO. Nap de Klijn, Paul Godwin en Card van Leeuwen Room. kamp spelen hot trio Sn G. gr. op. 9 no. 1 van Beethoven. LICHTE MUZIEK T.OO7.30 AVRO. Concert door do Zaaiers o.l.v. Jos Cléber, 7.35—6,30 KRO. Concert van lichte gram.platen. 8.05—8.40 AVRO. Optreden van The Dixieland Seven) 31.13—13.00 kro. Nieuwe lichte gram. platen. HOORSPELEN 9.00—10.00 AVRO. „Velen heten Kaïn" hoorspel naar een novelle van Alfred Neumann. (Herhaling van 15 april Televisie f-TET radionieuws van 's avonds elf f uur wordt zoals we reeds' enige tijd terug konden melden verplaatst naar half elf cn (voori een kort samenvattend bulletin) naar vijf minutenvoor midder- nacht, Hiermee hoopt men enerzijds hen die graag vroeg naar bed gaan te gerieven, anderzijds wordt hier- j door. gelegenheid geschapen tussen 10.4011.55 een zinvoller program-1 ma op te bouwen dan thans tussen 11.15—12.00 uur mogelijk is. De VARA stelt zich voor in dit tijdsbe stek o.m. symfonische concerten en de rubrieken van serieuze muziek Weer Klank. Spontane Reacties en Vergelijkenderwijs onder te brengen (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! (Advertentie LM,) Van Nelle bestellen! O O Het mag zijn dat vele luisteraars Bob Spaaks Ontbijtclub. node zullen missen.-Zy zullen wellicht compen- Advertentie LM.) Handel Acfminislrshe •Economic Talen Staaisexamens ■MulO Polltle-opleldlngen DsmescufSussen Alg.' Ontwikkeling Techniek Land- en Tuinbouw Veeteelt Vraag, vóófda! u een schriftelijke cursus aanvangt, op Welk gebied dan ook. eerst een prospectus aart bij Nederlands vooraanstaande organisatie voor schriftelijke studie: de Leidsche Onderwijs instellingen. Haar prospectussen zijn prachtige documenten van studievoorlichting. Schrijf ons. voor welke cur sus u een gratis prospectus wenst te ontvangen. Bob Spaak blytt zijn bijdrage le-; veren in de sportsector maar zal ook de redactie hebben van het eenmaal j per veertien dagen op de zondag- j morgen uit te zenden ge va- j rieerde programma voor het gezin. Dit zal muziek en gesproken woord j omvatten en duren van 10.3012.00: uur. i 's Avonds lussen 5.00—5.30 uur heeft dit programma nog een ver- volg. Eveneens binnen een muzikale omlijsting geeft Bob Spaak dan de oplossing van problemen en puzzels I waarvan hij de luisteraars 's och- i tends heeft voorzien. j KJ J- Het gevarieerde zaterdagavond pro- j gramma zal gaan heten „Week uit- j week in". Het zal een uur duren on afgezien van Theo Eerdmans vu-1 brick ..Een tien met een griffel", uit- sluitend nieuwe rubrieken bevatten. Mede wc.kenden zullen o.m. zijn de i conferen cier Rudi Canrcll, de vroe-j gere conferencier van het Amster- damse Studenten Cabaret Hans v. d.\ Bergh. Kees Stip, Enny MoJs-Do i L ecu we, Jelle de Vries. Christel Ade laar en Ton van Duinhoven, j Aansluitend bp dit „Week uit-1 Week in" zal Tom (Dorus) Manders j met..meneer'' Cor Steyn over tien minuten zendtijd mogen beschikken..! Regisseur van een en ander is Joop Koopman. Van de andere VAR A-radio-nieuw- I tjes noemen wij nog: Een journo- j lis ten forum „Bij nader inzien" zal onder voorzitterschap van *mr. Maarten Vrolijk eenmaal per veer- tien dagen op zondagavond do plaats in gaan nemen van de dis- i cussie rubriek van Jaap Buys. DOOR de hierboven genoemde oorzaak uitblijven van een beslissing van Den Haag over de na 1 januari beschikbare zendtijd kan de VARA-TV momenteel zijn concrete plannen niet verder dan tot 31 december uitstrekken. De vrijdagavond die de NTS tot dusverre vulde met telerecordings van buitenlandse programma's ver valt in oktober aan de omroepver enigingen. De VARA brengt hierin o.m. onder een uitzending van „An ders dan anderen" (23 oktober). Hoofdschotel van het zondagavond-, programma zal zijn „Artiesten café", O.l.v. Wim lbo zullen hieraan mee werken Simon Car miggeit, Donald Jones, Jeanne Roos (als gastvrouw), Cor Lemaire en de Jukeboxers. Voor de teksten zorgt o.m. Annie M. G, Schmidt. Regie: Erik de Vries. Twee andere vaste rubrieken zul len op deze avond zijn het „Film- venster" eiieen toeristische docu mentaire van dr. L, van Egeraat. Ontslagen van haar „Hommeles"- beslonimeringen, werkt Annie Schmidt aan drie TV-toneelstukken. Het eerste zal, onder regie van Willy van Hemert 26 november worden uitgezonden. Ook zal zij bijdragen leveren voor „Publieke tribune", het. zaterdag- VAN 7.30—8.00 weer een aflevering van het internationaal Agrarisch Nieuws. Aansluitend journaal cn wcroverzicht. liet filmprogramma-omval; 8.20 „Roep uit de verte" ccn film over het leed der door de Koreaanse oorlog ontheemden 9.00 „Het' moederhart spreekt", de strijd om een kind tussen moeder cn pleegmoeder. avond programma dat de Tom Man- dersshow moet opvolgen Dit zal o.l.v. Gijs Slappershoef het karakter hebben van een maandelijkse zitting van ..oen rechtbank voor zotte za ken". De vaste kern wordt hierbij gevormd door de broers Ton Lutz, Luc Lutz en. Pi et er Lutz. Ongeacht of de zendtijd Avel of niet wordt uitgebreid wil de VARA in 4960-op de beschikbare woensdag avonden (tot.cn met april dus circa viermaal) een programma van caba- ret-achlige allure onder brengen, waarin Miekc Verstraete gastvrouw zal zijn voor bekende en interessante persoonlijkheden. De produktie zal berusten bij Wim lbo. „En Passant" verdwijnt weer, maar mocht er per 1 januari meer zend tijd komen dan is het dé bedoeling dc uitzending ervan te hervatten. Van de toneelstukken die de VARA in het komende seizoen wil uitvoeren noemen we: Sartre's „Vui le Handen" (29 oktober); „De Gras- harp" van de Amerikaan Truman Capote (24 december); „Golden Boy*' van Clifford Odets; Eén 'uit dc tien miljoen" van Maurits Dekker: „Nachtvlucht" van Antoine de Saint Exupéry en drie stukken die Annie Schmidt schrijft of geschreven heeft. Moei li j ke o n der ha n d eli ngc ti over de auteursrechten zijn nog steeds gaande over „Het proces" vanKaika; „Muizen cn mensen" van John Stein beck en „Dc dood van een handels reiziger" van Arthur Miller. tekenen Reclame instcwnGen zonde' «vinstooei Leiden. Johan de" Wittstrast 6947ÓQ rAdvertentie l.M.) Van Nelle bestellen Her KAN ME NIET SCHEIEN OF JCbW VADER 60EP BgvClENQ f 16 MET MENEER EóAN. AIS - JE NIET 6/3UW VEPANDEP^v^ Ik KR'JO OMDÜT IK SI? Nier LEUK OBtiOEö sfomm UITZIE kfl'f MAAK WO EN J'J 06>EL WAT AF TG LUISTEREN KUN JE VSKPWJNEN OP OEZE MANIER 8EREIK JE NOOW IETS IN PE MOPE WEGKOM l ANótLA UOÓAL DE KANS jullie óebruiken ME ALS lOOP-r^f MEISJE Htr w£0&eooo/o£r?/?óK£r zal /vomeer eeiins- <ejrt eoi weiEN... r^rs~ jp WE HADDEN HETNOö VflflKKONNEH ÖE&EUIKEIN BU flNDEKE OWcRVflUEN MOEr DOEN... 20ND£... HEI O EEN MOOI MA5KEJ? rsou vooruit..! 2(P it) Df ri_v_: DEN HAAG. De zeven gezlns- kampen voor dc heropvoeding van onmaatschappelijke gezinnen, die bijna allemaal gelegen zijn in afge legen streken van het land, zullen worden gesloten. De afzondering van deze gezinnen voor heropvoeding in kampen is in 1951 gestart als een experiment. Men wilde op.deze wijze ervaring opdoen betreffende deze bijzondere proble matiek, een methodiek daarvoor ont wikkelen, beroepskrachten opleiden en tegelijkertijd de gezinnen herop voeden. Op de lange 'uur van het experi ment is de laats, e jaren vrij veel kri tiek geuit. Vooral van socialistische zijde is er in de Tweede Kamer her haaldelijk op gewezen, dat het onge wenst is het experiment op deze wij ze voort te zetten. Minister Klomp «Maatschappelijk Werk) heeft nu nadat zij daartoe adviezen heeft in gewonnen besloten de kampen le sluiten. Er bovinclen zich nu nog 53 gezin nen in dc zeven gezinskampen en twee kinderinternaten. Nadat het laatste gezin is afgevoerd.-zullen de kampen worden gesloten. De gezins oorden kosten de staat jaarlijks 1,25 miljoen gulden. Per gezin werd on geveer 15.000 gulden besteed. Bere keningen hebben echter uitgewezen, dat de kosten voor dergelijke gezin nen in de vrije maatschappij nog be langrijker hoger zijn. De totale on maatschappelijkheid kost de Neder landse gemeenschap jaarlijks 250 miljoen gulden. f Advertentie l.M.) rOEiV ik in Zuid logeerde had ik - Thelonious, rtiijn. kleine, lzwcre j kater natuvrlyk meengenomen. Daar. i er een beualfig, rood poesje tiah zyV' I leeftijtl woonachtig bleek, i>iel .hij, met zijn neus in de boter, maar. bij de. j eerste kennismaking besefie,h:i- dat) i allerminst. j. Per .taxi -7md. ik hem naar zijn j Tueuuie adres verroerd th een hand' tas, blijkbaar een gntwelyke erva— ring, want- toen ik. hem in de ka lmer te voorschijn haalde, had hij zijn oren nijdig in zijn nek gelegd i cn keek hij mij aan met een blik,.die duidelijk bewees, dat hij het een rot- j streek van me. vond. 'p Het rode poesje lag op een diep groen kussen beeldig schilderijtje te wezen. Met vreemde, koele ogen keek zij zeer critisch naar Theloni ous. Hij stond nog steeds, een beetje verkreukeld van de reis. riioudinp- Zoos aan mijn voeten. Zijn .radar toerkie blijkbaar niet, want hij; zag. haar pas, toen ze-vlak bij hem was. Hooit heb ik het% begrip ontsteltenis plaslischer zien uitdrukken. Hij gooi de zijn hele wezen in de achterruit cn begon suggestief terug te deinzen tot hij tegen mtfn voet aan' hotste. Toen klom hij bliksemsnel ih mijn been en verborg zijn hoofd diep in mijn schoot, onder het primitief mót. to: „Wat ik niet zie, dat is er niet," Maar ik begreep dat een zachte heel meester hier een stinkende wonde kweken zow en zette hem weer op d* vloer. Nu .gingen zij elkaar zachte oor- vijgjes geven, na lang mikken met een door de lucht zwalkend pootje Dat was het begin van een innige verhouding, die, binnen 't -uur, leid de tot bijten in eikaars staart.'sprin gen op eikaars nek, of tot één klu- wen poes saamgeklont, van de knst rallen als een zeer rijpe meloen. Die i beestjes moeten wel van puike kwa- i li feit zijn, want de kast is zowat vijf- tien keer zo hoog alsTheolomous, j zodat het, in verhouding, dus net j zoiets is als U of ik, dartel stoeiend, j van een hoog gebouw tuimelen en zonder ook maar het geringste letsel te hebben opgelopen, ons spelletje op de begane grand voortzetten. Een week lang vormden die twee een zeer gelukkig paar. Zij amuseerden zich met worstelen, kwamen zo nu en dan tot- een goed gesprek en sliepen in eikaars armen. Maar draagt niet elke liefde de kern van het vaarwelin zich? We keerden naar huis terug en weer moest hij, hevig protesterend, in de'handtas per taxi door Amster dam. Ik heb u al gezegd, dat zijn .intel ligentie niet groot is. Ons huis bleek hij dan ook geheel vergeten ie zyn. Onmiddeïyk kroop hij bangelijk, on der een kast en pas na een half uur kwam hij, aanstellerig hurksluipend als grote oom Tijger te voorschijn, om alles taantrouicig te beruiken: „Doe toch niet zo gek zeirik. ,,.J> icoont hier." Maar het liieip niet. Onder het uit', stoten van kleine mineur miauwtjes begon 4iij naar zijn. rode vriendin te zoeken. Hij opende kastdeurtjes met zijn poot. begaf zich in de naaidoos, daalde af in üe prullenmand en ping, lang uitgerektop zijn achterpoten staan om op tafel; te kunnen kijken een tcasbcerijc met een corpulent buikje, u-airt hy tafelt zo onmatig, dat zijn figuur er onder lijdt, 'Eén-vólle dag is hij aan het zoeken ge w eest. Toen begroef hij zijn Iced in een enorme dut. Eenmaal ontwaakt, bleek zijn hu meur weer volkomen normaal. Hij had een schone bladzij van zijn le vensboekje opgeslagen3peeide gea nimeerd met. mijrt voet,- kusam niet uitgeschaterd om mijn sleutelbos cn klom, als voorheen, via mijn das naar mijn strottenhoofd. Neen, veel diepgang bezit zijn ka rakter niet. Hij hpeft haar bemind. En hij heeft haar vergeten. KRONKEL (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen Ondanks lage i cat er stand: (Van onze correspondent) BONN. Langdurige vergaderin gen in Duisburg hebben toi de be slissing geleid, dat voorlopig van een stopzetting van de scheepvaart op de Rijn tengevolge van de zeer lage waterstand geen sprake kan zijn. De water cn sehcepvaartdirectie- Duis burg. de Waterverkeerspolitie van Noord-Rijn-Wcstfalen en_ het ver bond van Duitse reders zijn gisteren tot deze conclusie gekomen. Nogmaals- weerklinkt diè vreemde kreet. En nog eens.'-Eh nóg eens. Dan Steekt John Gilbert op- eens zijn hand op. „Stil!" fluistert hij. ..ik ee- loof. dat dit Hij maakt zijn zin met af. maar begeeft zich opcers. soppend door do drassige bodem, in dc nehtinc van hei geluid De anderen proberen hem terug te huuden, ma«u zij durven hem niet te volgen. Zij horen zijn voetstappen en dan is het even doodstil. Niemand durft een woord le zeggen. Maar dan horen zjj John weer. En wat roept hij nu? Hoor! „Leon!" roept hij uit, „Léon Pi ver! Ben jij het werkelijk. Ik oen hel, John, John. Gilbert! Je kent mij toch nog wei. Ontzet horen de achtergeblevenen wat John roept. Is hij gek geworden? Dan volgen zij hem schoor voelend. De nevel is weer even opgetrok ken on zij zien hoe John tegenover een vreemd uitgedoste blanke man staat, die een geweer in de aanslag houdt. Naast hem staat een Indiaan. 43 Je' bent volmaakt duidelijk, Kit ty", zei Sara. „De kwestie is", legde ze Julia" uit, „dat niemand geacht wordt het te weten vóór mama het weet. en als mama de tijd gekomen acht het óns te vertellen, zullen wij allemaal bijzonder verrast cn ver heugd zijn." „Ik begrijp het. helemaal." De kalme vanzelfsprekendheid 1 waarmee Julia deze dubbel har tig- he Ld accepteerde, deed haar :r.:siers verbluft staan. Het was zo hei., maal niets voor haar om niet met een vriendelijke zusterlijke vermaning aan te komen, in het bijzonder waar mama in het geding was. „Is er iets aan de hand?" 'vroeg Sara. En Catherine vroeg hoopvol: „Vind je het erg gemeen van ons?" „Zelfs als hei dat is", zei Julia, 1 terwijl zij opstond ven de piano- kruk, ,.dan zal ik me er niet druk i om makon." ..Dat is dan geregeld", zei Cathe- rine. „En vertel ons nu eens hoe het 1 met jou slaat/' 1 „Met mij?" Ze lachte, droog en. kort, terwijl ze zich half afwendde. „Over mij is niets te vertellen. Hoe zou dat kunnen?" „Maar- je hebt toch wel iets I meegemaakt in al die tijd?" drong Catherine aan. Sara zweeg. „Hoeveel huwelijksaanzoeken heb je bijvoor- beeld gehad?" Om haar verwarring te verbergen J lachte Julia weer, maar het klonk. 1 weinig overtuigend. „Niet erg veel, liefje." .AVat een schande!" zei Catherine. 1 „Maar dat doet. er niet toe. vertel 1 ons er over. zelfs al zijn het er maar een stuk of vijf. Wij zijn oude ge- j door GERALD BULLET! trouwde vrouwen, Sally en ik, zodat we je tal van goede adviezen kun nen geven. We zullen graag als kop pelaarsters optreden, nietwaar Sal ly?" „Natuurlijk", gaf Sara toe. „Dat is een zusterlijk voorrecht." „Ik vraag mij af wie het kunnen zijn"', zei Catherine. „De Clay brooks niet, neem Jk acri. Dat zijn zulke slome duikelaars. Niet dat we be zwaar zouden maken ais je je hart aan één van hen verpand mocht hebben. Is dal niet lief van ons? We zijn echt heei gemakkelijk tevreden le stellen. We zijn bereid iedereen op het eerste gezicht aardig te vin den zodat jij je mond maar even opendoet. Zelfs die komische Arthur Beckoning, de galante kapitein. Een beetje al te galant, zoals wei eens wordt beweerd. Je weel toch. Julia, liefje", vervolgde ze, de toon van mama imiterend,- „dal. je. vader en ik alleen je geluk op het oog hebben?" Julia's dónkere ondoorgrondelijke blik verwarde haar even. „Het i s kapitein Beckoning toch niet bijge val?" vroeg ze nerveus. „Lieve hemel, nee! "Wat een idee." „GeUikkig maar. Iemand die veel aardiger is. daarvan ben ik over tuigd. Neem niet iemand die te jong is. lieveling. Jonge mannen zijn zo onbevredigend. Behalve Edward na_ Imtrlijfc", 'voegde ze er haastig aan toe met een snelle blik op Sara. „Dank je", mompelde Sara. „Je bent een schal." „En. aangezien Edward niet meer beschikbaar is. kan je beter een man nemen die wal ouder is. vind je niet? Iemand vari Roberts leeftijd." „Dat is goed, Kitty, lk beloof je dat. ik niet met een jonge man zal trouwen" „Dan. is er dus iemand", riep Ca therine triomfantelijk uit. „Anderi zou je dat niet met zoveel zekerheid durven zeggen. Wie is het, Ju? Wil je "het ons niet vertellen?" „Ik zai nooit trouwen", zei Julia. „Mama heeft dat wel duidelijk ge maakt." „O nee!" riepen de zusjes als uit één mond. „Maar ik ben er erg gevoelig voor dat jullie je zo druk om mij maKcn. Het is erg lièf van jullie, vooral om dat je al genoeg aan je-hoofd hebt met' eigen dihgert." „Maar waarom?" zei Sara;. -,.Je moet je er niet bij neerleggen, Julia. Kitty is ook haar eigen weg gegaan cn waarom zou jij dat niet doen. We leven niet meer in de middel eeuwen. Dit is belangrijk, Je hele leven hangt er van af." „Denk. je dat ik dat niet weet Maar het is nu te laat. Het onheil is geschied. Dc man, die, die ik.ltet- heb. is weggestuurd." „Door jou?" t ..Dat niet precies. Maar het komt op hetzelfde neer." „O nee, dat is niet zo!", riep 5ara uit. Nu was het Catherines beurt om to zwijgen, „Als hij je hebben wik wie hij dan ook is, dan zal hij het uiteindelijke antwoord alleen van jou willen hebben. Dat weet je toen zelf oók wel?" .OTl, Julia staarde bedroefd m de vlam men van het haardvuur, „Weet je> we ontmoeten elkaar nooit meer. Of althans bijna nooit en zeker met zonder derdenO", zei. ze na een .pijnlijke stilte, „als iemand van ne familie maar eens ziek zou worden. Niet erg ziek. Alleen maar een beet je," Ze draaide-zich om cn deea geen moeite hun. vragende blikken te ontwijken. „Want in dat geval.zou papa hem wel moeten laten komen, begrijpen jullie? Zespelen ook nooit meer schaak samen." Ze had een kleur als vuur gekre gen Ze keek haar zusters uitdagend aan Maar op dit moment, vóoj iemand «ets op haa; woorden had kunnen zeggen» ging de deur open cn Jenny kwam binnen om aan ie kondigen dat de maaltijd gereed stond. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1