Het een, en het ander? fWéSaft*- m FÏFÜ Het Witte Huuske wordt overgedragen LIEDJES Prof de Quay j yri nogdakloos' het tie meisjes Peacock verder ging Glanzend, gezond en goedzittend haar met -haarcrème Openbaar ïvrmst- ]be.z:i;t wellicht int ern a tion aal ]i e in wc q-tiiiiz van Kulenkaanpff Pacifist wegens wapenbezit veroordeeld I1—'I Extra treinen naar Opheusden Vamavoaad 4-voudige werking... extsa geneeskracht! Ckefarine,^ Douanier krijgt hartverlamming op racebaan Roofovervallen in Parijs Hardnekkige veenbrand in lezenveen Hem insrway met i li Ike naar j Sow jet-Unie? SPROETJE SPARKS flL Dtc Aioeire?.,. ^4 Mr. dr. C. Ivor Lm aim volgt prof. De Quay in Brabant op AVONTÜRB VAN KAPJTEik ROB Woensdag'9 september 1959 PK ESI DEM DE GAUl.LE dankt aan de mystiek die zijn persoon omzweeft, een voorrecht dat hij zich m.g steed kan permitteren hij kan orakeltaal spreken. Met orakeltaal bedoelen we bepaalde uitlatingen, die voor meer dan' een uitleg vatbaar zijn. Wanneer cln Sewoon /staatsman zich van dergelijke uitdrukkingen bedient, wordt hij terstond gevraagd: Goed. maar wat bedoelt u nu eigenliik precies? Wanneer de Gaulle bet doet. vraagt men niet hem, maar anderen en zich zelf af: Waf zou de president bedoeld hebben? Het is dit voorrecht boven anderen, waardoor het de Gaulle mogelijk is. Algerije, Frankrijk en de wereld nog steeds in het onzekere te Jat en ten opzichte van zijn concrete bedoelingen met Algerije. De uit lat in gen, voor en na'door hem over'deze zaak gedaan, worden bestudeerd als teksten uit de Heilige Schrift en aan een even zorgvuldige als speculatieve exegese onderworpen. De twee woorden waarom het thans gaat zijn de woorden ..pacificatie" en zelfbeschikking". Ze schijnen elkaar uit te sluiten, evenals de woordoi/ „vrije wil" en ..voorbestemdheid'\ Zoals bet de taak der theologen is de eenheid in deze schijnhare tegendelen te vinden, zo moeten de politici de formule trachten te vinden, die de brug legt tussen de twee schijnbaar tegenstrijdige voorstellingen, die de woorden van de president oproepen, ïs het het een of het ander, dan wel hel een met het ander? DE MANNEN van 13 mei. die onder dreiging met een revolutie de Gaulle aan de macht hehhen gebracht, kunnen dat woord .zelfbeschikking" maar moeilijk verleren. Ze kunnen het niet overeenbrengen met de voorstelling die zit aan „pacificatie'7 ver binden: dat is. dat het verzet in Algerije volkomen wordt gebroken en het land onbetwijfelbaar een integrerend deel van Frankrijk zat zijn. Hoe de verhoudingen dan precies zullen liggen, dat zullen niet de Algerijnen, maai j de Fransen uitmaken. Ze hadden aanvankelijk gehoopt (ze. dat zijn dan dei verenigingen van de colons plu? het leger) in de Gaulle.de man te vinden i die hun wensen tot werkelijkheid zou maken: zij hadden dat gehoopt, zoals velen elders in Europa en in Frankrijk hei hadden gevreesd. Het is echter j verrassend te moeten constateren dat de Gaulle zijn bui ten-dein ocrafiscbe J machtspositie wel wil-gebruiken voor de verwezenlijking'van democratische? doelstellingen. Zelfbeschikking voor Algerië is ongetwijfeld zulk een democratische doelstelling. Juist wanneer men bet niet. met de colons en de officieren van Algerië eens is. zal men moeten toegeven dat de ont wikkeling voor ben uiterst pijnlijk begint te worden. Vlet heeft er alle •cbijn van, dat zij met de generaal een kat in de zak hebben gekocht. 1 Immers, wanneer de Gaulle zijn wil tot pacificatie handhaaft, dan betekent dat in het licht der zelfbeschikking dat hij slechts een situatie wenst, te «cheppen waarin een definitieve regeling kansen en mogelijkheden heeft. DIE DEFINITIEVE regeling, hoe zal die eruit zien en hoe zal zij tot stand komen? Dat f« voorlopig nog het geheim van het orakel. Maar men kan het gemakkelijk zo uitleggen, dar zij een bestel j wil scheppen,waarin het Algerijnse volk een belangrijke slem j in eigen zaak zal krijgen, en tevens dat het bij de totstandkoming van die regeling mee zal mogen onderhandelen. .Wie vertegenwoordigt dan het Algerijnse volk? De Gaulle schijnt her aan le sturen op verkiezingen, die in dezen het antwoord kunnen geven, en die iets anders zullen zijn dan de scheftsverkiezingen die onder druk en dreiging tot stand zijn gekomen en dus geen wezenlijke uitspraak \an het volk zijn geweest. De Franse bladen in Algerië slaan reeds een lmge toon aan: zij spreken van verzet, verdediging en zelfs van wanhoopsdaden. Temeer omdat de j Gaulle met zijn verkiezingen niet eens wij wachten lot de pacificatie een voldongen feit is. Ondertussen lijkt de politiek van de generaal ook voor Frankrijk verre- weg de beste, vooral gezien de internationale positie van bet land. Dc j forse eisen, waarbij'de NAVO-boxidgenoten werden opgeroepen Frankrijk te steunen in zijn aspiraties, zijn niet in zulk een goede aarde gevallen. Amerika en de wereld wachten er eigenlijk op. Hat Frankrijk op niet al te i Jarige termijn een fatsoenlijke oplossing yindt. Dat kan niet de. oplossing van de mannen van 13 roet zijn. En men wacht met spanning af wat de vei klaring van de Gaulle over Algerië zal behelzen, een verklaring die duidelijk moet maken dat het niet of pacificatie of zelfbeschikking, maar j dat het zowel bet een als het ander zal zijn. i F. S. (Advertentie LM.) mmm TA E „Fondaiion Europcenne de la culture" heeft plannen om 't ra- dioc ui-sus wc i-k tier stichting Open baar Kunstbezit een internationaal karakter te- geven, De-heer "Wert- hchn secretaris van de Nederlandse stichting heeft do Fundatiën voorge steld een apparaat op te richten, be last mot de uitwisseling van ropro- riukties van kunstvoorwerpen, en ver klarende teksten tussen de aan het plan deelnemende landen. Zoals bekend ontvangen de abon nees op de radiocursiis Openbaar Kunstbezit elke maand vier kleur en- reproduklies van kunstwerken, .uit Nederlandse musea. Zou in de toe komst het werk van deze siichting een internationaar karakter krijgen en genoemde uitwisseling werkelijk heid worden, dan zou men bijvoor beeld jaarlijks een kwart van de toe te zenden afbeeldingen kunnen wij den-aan kunstwerken in Franse, En gelse, Italiaanse musea enz. Oost en rijk zal w aarsch ij n lij k h e i eerste land zijnwaar een organisa tie gelijk Openbaar Kunstbezit tot stand zaT komen. Jn Bclgic: is de be langstelling voor het plan zeer groot, Besprekingen over deze aangelegen heid. met Engeland en Duitsland staan voor de deur. Ook in Zweden is een dergelijke actie aan de gang. t TT AKS Jaachim Kulenkamp.fr de j -*■ leider van de populaire quiz „Sicben auf einen Streich" begint volgende maand voor de Hessisehe Rundfunk een nieuwe quiz. In afwachting van de resultaten van een wedsti-ijd onder het publiek voor een geëigende naam heet dit 1 TV-programma „Quiz ohne Fit el". In elke aflevering treden vier tweetallen in het krijt. Zij zulten zeer uiteenlopende leeftijden moeten hebben en antwoord moeten geven op .vragen over gebeurtenissen in i hun jeugd. Overleg over TV* Toitwasseliaig "p EN Russische commissie heeft onlangs in Zweden onderhande- li n gen gevoerd over dc mogelijkhe den van uilwisseling van TV-pro- gramma's. In eersteinstantie gaat het thans i om de technische problemen die j j hiertoe moeten worden op go lost. i Zweden slaat niet afwijzend legen- over »ulk een uilwisseling. De be- langstelling gaat vooral uit naar j n i cu wsu it wisseling cn relais van Rus- j sische opera- en balletuitvoeringen, j ARNHEM De rechtbank te Arnhem heeft de 57-jarige leraar L. i K. \V. veroordeeld tot vier boetes S van vijfentwintig gulden of vijl' da- gen hechtenis, omdat hij eer» bus met handgranaten en een geweer met munitie in zijn bezit had gehad i zonder vergunning. De rechtbank' i verklaarde bovendien de granaten, I het wapen en de munitie verbeurd. Dé leraar, een reeds voor de oor- i log in Arnhem wonende Fransman, i had een straf tegen zich horen eisen I van twee maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en een boete van honderd vijftig gulden of dertig dagen. De leraar, die zelf beweert v pacifist te zijn. verklaarde de wa- pens te hebben gekregen van een i vriend uit de illegaliteit, waarin hij, I zoals op de zitting ble.ek. zeer be- langrijk werk heeft gedaan. I 'De officier echter wees er op, dat W. volgens het voorlichtingsrapport een communistische instelling heeft. Volgens de lcraar.was.de hele zaak aan het rollen gebracht door zijn zoon om hem te belasten jn een echtscheidingszaak tussen hem en zijn vrouw. i avrind jpeftt Cor de Groot, pianist, i twee waist'i» van l-iszt. «1.45—10.15 VARA. Uitgesteld relais van de Salzlmrger FcstspleJe met een op- i treden van het Nederlands JCuncr- koor o.l.v, Felix de Nobel. 9.55—10.4.1 NCRV. Concert door het j Radio Kamerorkest o.l.v. Koelof Krol I met Jan v. d. Velde, altviool, t.g.v. dc Gaudeanuis-miv/icktveelt 1955». Werken i van jónge componisten. JAZZ 7.45—8.00 VPRO. In de rul»riek Rijp en groen een causerie van Ton v. d. llorst over dc fluit In de jaxz. LICHTE MUZIEK 8.058.45 VARA. Het Prnmenade-or- kest O.I.V. Benedict Stlberman voert mei solisten oen „Gouden regen" van operette-muziek uit. 11.15—-12.00 NCRV. Nieuwe lichte gram.platen, HOORSPELEN R.4 ,t.V. „Eenmaal in Je leven..,'*. een spel naar een verhaal van Tom lLmlin. Regie S. de Vries jr. (herhaling van 13 november 19*16). GESPROKEN WOORD 10.35—10.31» VARA. Pedagogische cau serie door dr. IHeia AlbaTda. Televisie (Advertentie t.M.) lullen we si raki af> ten fy] terrasje gaan zitten? Goed, maar ik moet eerst even naar het postkantoor, om te sparen HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK ...U Mtct &ifak£. 33 33 NIJMEGEN Het zonnehmsje voor de twee meisjes Rothuis in Opheusden, zal «p 12 september, worden overgedragen. Aanvanke lijk was de overdracht van dit huisje, waarvoor het comité „Het Witte Huuske" een financiële actie Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.11(18.15 NCRV. Slfltuitzendtng v;i ti de reeks weinig bekende walsen. Yaii- N A het journaal en f8.00) ren programma van de VARA. DU omvat: 8.20 Mensen, dingen, nu...! 8.3(1 Spii'sei dec Kunsten. 9.09 Billard ariistique, een demonstra tie door de Belgische biljarlkunstcnaa. Raimond steylacrls. 9.20 Een dui-iunentiiirp over Birma „l.achend volk rond gouden pagoden'*. !i.4fi Een liedjesprogramma., geregis seerd door Gijs Stappershoef. (Advertentie LM.) 4 middelen («amen werken unetlcr, Itrnehtiftcr en Innetlurieer. In de hele .wereld wordt tegen pijnen griep meer en meer een combinatie van middelen gebruikt. De 4 middelen van Chefarine „4"- elk op zichzelf a! beroemd - helpen elkaar en werken daardoor bij- icrnvemchi zonder weldadig. lunoer weinaoig. TeQrn pijnen en gritp GurhU! voorde gevseiiqitf want dit wordt beschermd door hel bestanddeel CheU'm VUSSINGEN De 38-jarige douanier C. H. G. O. Jansen is dinsdagmiddag tijdens het afleggen van proeven op het gemeentelijk sportterrein in Vlissingen tijdens het nummer 1500 meter door een hart verlamming overleden. De proeven ■werden onmiddellijk gestaakt. De heer Jansen was gehuwd en vader van twee kinderen. Hij was sinds kort in Vlissingen gestationeerd, daarvoor was hij o.m. sportleider in Amsterdam. PARIJS. Bij twee afzonderlijke roofovervallen in Parijse voorsteden j zijn dinsdag in minder dan een uur tijds bijua elf miljoen frank (bijna een ton) gestolen. In Aubervilliers ih het noordon van Parijs overvielen bandieten een auto waarmee tien miljoen frank van een fabriek naar een bank werd gebracht. Te Courbevoie, een voor- stad in het zuid-westen, maakten j twee mannen en een vrouw bij een overval op een postkantoor 900.ÖOf) frank buit. Bij deze laatste overval j werd-een PTT-beambte licht gewond door een revolverschot. I heeft, gevoerd.vastgesteld "bp" '12 augustus, maar kort voor die da- tiim moest een van dc meisjes Rbt- huis in een ziekenhuis worden 'bp- genomen. Zij is daaruit nu v%ëer ontslagen en kan verder thuis wór- den verpleegd. Erzullen twe.q extra„Witlc- j Huuske treinen" rijden, cén' van GcldenualsenOpheusden cn eèn van NijmegenOpheusdén. De dienstregeling van deze treinen is i als volgt: Geldermalsen vertrek 14.13 uur. Ticl aankomst 14.22, vertrek* 14.23; Kcsleren aankomst 14,33, vertrek 114.34 uur, Opheusden aankomt te 14.38 uur. De. trein van Nijmegen Opheusden vertrekt1 liit Nijmegen om 14.00 uur. Deze trein stopt niét te ZettenAndelst en Hèmmén-^Dode- 1 waard. (Opheusden aankomst' te 14.19 uur». Het comité verzoekt belang stellenden die de overdracht' wensen mee te maken niet deze- treinen te reizen, om cle treinen van de nor male dienstregeling 'niet' te 'dverbe- tasten, Ter gelegenheid van de overdracht zullen de stations en -halten langs de ,:Bet uwe lijn" vlaggen. De kinderen uit het Witte Huuske krijgen ooft een eigen tuin. De -boomkwekersvereni- ging BoomKwekersbelang"'uit Op- i h'eusden heeft toegezegd .een tuin' te zuilen aanleggen rond het' zo'nne- i huisje. Dit zijn ze op een rijtje, dc vijf ar tiesten die vanavond weer eens voor de tweede maai in dit seizoen een programma van liedjes zullen uit voeren. op het beeldscherm gebracht door VAKA-TV-regtsseur Gijs Stappershoef, V.i.n.r. Henk Janmaat, Ellen Cramer, Jaa'p Dubbelboer, Tine van Eing en Dick Doorn. Ook in het komende seizoen is er voor hen werk aan dp winkel, want ïn het "VA RA-zaterdagavond TV-pros-ramma „Publieke tribune" is aan dit quintet eveneens plaats ingeruimd. I 1 I C J t j WIE Wtfb CAT IN '6 HEMELSNAAM &LUAN 6»NE> ZOP6ENK!NC> AMÓELA FOSP. ochts j? vöw'n KENW6 VJ3M PAUL. WH 6&AA& MANNE QUIN VV^PCEN- MAAS 6£EN<ZCH<JN KANA> NEUe OF GEEN 2E l<ó V£f?BAZEND HOE HAAL JE IN JE HOOFO N ELK? VERTEL NierelsöM-5 van haar wel ves MOORDEN, MAAR fk HEB TOCH ALVJO OOK ISf BEETJE MEPÊL'JDEN MET 'Ri JONÜEM'.Ofl-aftri FUN M3DKCR! xaero/?/?/wn ooer t/m ia/usohzu Jam, Af.-v opm/toóNoe ONroewtNG ZIP ZC(3r DflTH'JZiJM MfliKEE Hee.fr vt«- 6RfiNP...WflflR0« KUK NOU avuvüu MOSKOU, De Russische „Lite-1 raire Gazette" heeft op de front- j pagina een uitnodiging afgedrukt aan de Amerikaanse Nobelprijswhi- i naar. de schrijver Ernest Hemingway om met president Eisenhower een j bezoek aan de Sowjct-Unie te brengen. j „Bij aankomst in dit land van een schrijver, die zo populair is hier en 1 in de gehele wereld als Hemingway, j zal hij een overweldiger.do warme i belangstelling cn algemene goedkeu ring ondervinden." stond in het blad j van de Sovjetschrijvers. j „Wij hopen dat hij komt. Hij zal i natuurlijk ontvangen worden op een wijze die een welkome gast toe- komt." i (Van een onzer verslaggevers! DENHAAG Het woonhuis IVaalsdorperweg 161. waar de minis ter-president. prof. dr. J. E. de Quay, zijn - oog op heeft later» vallen, is gisteren onder grote belangstelling ten overstaan van notaris mr. H. L. Mauldrink ïn Den Haag openbaar ge veild. Het hoogste bod werd gedaan door het makelaarskantoor Doorschodt cn Zoon uit Den Haag, die ƒ60.400,— bood. In afwachting van de afslag, die volgende week dinsdag plaats heeft, is de gunning aangehouden. De Rijksgebouwendienst had, zoals wij al eerder schreven, het voorne men een bod te doen op deze negen- kamerwoning ten behoeve van prof. De Quay, die nu al geruime tijd naar een passend huis in Den Haag zoekt. De woning zou onder beheer van de dienst komen en de minister president zou dan als huurder wor den ingeschreven. Het is mogelijk dat de Rijksgebouwendienst dinsdag als gegadigde zijn stem bij de afslag zal laten horen. Makelaar Door schodt had naar hij on? zei geen op dracht namens het Rijk ecu bod te doen. Grote hilariteit -wekte notaris Maaldrink tijdens de veiling, toen hij de bijzondere voorwaarden oplas waaronder het huis de koopsom moet voor 15 oktober zijn voldaan te koop wordt aangeboden. Zo is vastgelegd dat: het pand nimmer mag worden "ingericht als huis van on tucht, thee- of koffiehuis of huis voor openbaar vermaak. Op de vei ling werd een eerste inzet van 50.090,gedaan. VE1EZENVEEN Sinds vorige week donderdag woeden- in- de. ge- meenten Vriezen veen en Tubbcrgen verscheidene veenbranden. Gisteren I hadden deze zich tot tien plaatsen l uitgebreid. Vooral in de buurtschap -nruinehaar heeft deze veenbrand ecu t zeer ernstige vorm aangenomen. Het veen brandt hier over ongeveer vijf hectare. Dc brandweerkorpsen van Vriezen- veon» t-ii Tubbcrgen h'scholenman- kracht te kort; zij hebben htolp inge- i roepen van het personeel van ds veen er ij ,n.v. Terwindt Ar nis veen en anderen, terwijl gistereii 10Ó'militai ren uit Schalkhaar ter assistentie iijn gekomen. Ook hedenmorgen woedde.de brand nog hevig. Eon tweede plbeg militai ren uit Schalkhaar, .ister aflossing gekomen. Tot op heden is.nóg wéinig turf .verbrand, doch. déze looptbij uitbreiding groot gevaar. Hèt zal noodzakelijk zijn sleuven door liet veen te graven om de brand te stui ten. Met ingang van 1 oktober be noemd tot commissaris der. Koningin in dc provincie Noord-Brabant mr. dr. C. N. M, Kortmann, burgemeester van Breda, COLUMBLIS (Ohio) Van. de- 22 miljoen vrouwen die- in- Amerika werken, is meer dan de helft ge- trouw d en bijna de li elf (..van hen •heeft opgroeiende gezinnen. De vreemde men kijkt John OHdcr lange tijd j «WnJ Dan opent ar v een.d.. A.i «SX o«- rw'jjgend aan.. Nu komen de anderen ook naderbij, u-oorden lsomen echter slechts -n et ttewtfl ..Klik'." roept John opgewonden uit. ..deze man:.urn lipi>e" i* "'"ji a,'.',',., dit opperhoofd var, de Indianen dal is Lerm schap? vraagt hu. Maar nu h.ed B ;»m:.Jk; Pi ver. de man. ,lt» ik vermoord zon hebben en vmen. Hu m,,,i zich bo.cc.i.l als_fl| -;P u-aam oor ik onschuldig in de gevangenis hen ge- tentar. ..Bent a mderdaac. Leon t hij. dat ben )k", antwoordt de aangesproke ne. „Hoe verklaart u het dan. dat wij....." w:J Barbosa vragen', maar Pi ver onderbreekt hem nu snel, i.Vólg mij", zegt hij, „dan zult u mijn ge schiedenis horen." 44 „Kom, meisjes", zei Julia haastig, 1 blij om dc ondcrbx*eking. „Wc mo gen de heren niet laten wachten." Zs ging hun voor naar de deur cn bleef slechts, even stilstaan om de kaarsen uit te blazen. Een bijtende rookspiraal, wrung als het. menselijk lol, stecjg omhoog van de kronkelen de, zwarte' pitten. Nadat de maaltijd beëindigd was, verzamelden zij zich allen in de sa- ion. waar het vuur was opgepord en de lampen, waren aangestoken. Zware pluchen gordijnen sloten de nacht buiten. De kandelaars op de schoorsteenmantel, die de marme ren klok flankeerden, blonken ge rusts telt end on hun weerspiegelde kleuren weerspiegelden opnieuw in de grote spiegel. Drie waterverfschildcrijeu onder braken dc eentonigheid van de roze gebloemde wanden. Vlakbij de leun stoel van meneer Peacock stond, onder handbereik, een som lie. hoge. overvolle boekenkast: want het was hier dat hij, als hij eens in een socia bele bui was. zijn gezin voorlas. Op deze avond was daar evenwel geen sprake van. Een ieder was zich er van bewust, dat op deze eerste fees telijke familie-avond een algemene conversatie diende te worden onder-, houden. Over hot algemeen vlotte de conversatie wel, maar nu en dan viel er toch een ietwat ongemakke lijke stilte, die als het ware door trokken was van de wetenschap dat Robert Crabbv, hoewel nu gehcel.cn al aanvaard als één van de hunnen, hier voor hot eerst in die nieuwe door GERALD BULLETT hoedanigheid aanwezig was. Hoe wel liet ijs. nu wel definitief gebro ken scheen, bestond nog altijd het gevaar dal het door één of andere oorzaak weer aan elkaar zou vrie zen. Het leeuwedeel van dc conversa tie werd geleverd door de heren, met welbewuste medewerking van mevrouw Peacock. Julia, die de aan wezigheid van haar zustors nu als oen echte troost ervoer, stelcle zich ermee tevreden hoofdzakelijk te luisteren en nam slechts deel aan het gesprek als ze er direct in be trokken werd. Ook Sara, vervuld als zij was van zekere vermoedens on sensaties, had weinig te zeggen toen zij eenmaal uitvoerig verslag had uitgebracht van haar leven in Mconthorpe. En hoewel Catherine het gezelschap vermaakte met plot selinge uitbarstingen van vrolijk heid. zou een nauwlettend toeschou wer hebben opgemerkt, dat ze min der spontaan waren dan gewoonlijk. Ze ,kon maar niet vergeten, dat zij zo dadelijk, over slechts enkele uren, rruima 'goedenacht' zou kussen en. voor de allereerste keer in mama's huis, in. bed zou stappen met Robert.. Sara had heel andere problemen. Haar gedachten hielden zich deze avond bijna uitsluitend bezig met het nieuwe lev on in haar school. Als had ze haar gedachten gera den, merkte Catherine na een korte stilte luchtig,op: „Ik hoop dat je baby geen teleur stelling wordt. Sally, Stel je toch eens voor, dat je met meneer Par- dew was getrouwd, dan had je nu misschien een lief klein domineetje, met bef en al?' „Kom nu, Catherine! Is dat nu aardig gezegd?" protesteerde me vrouw Peacock. „En dat .nog wel waar Edward bü is!" Maar de be risping had niets van haar vroe gere scherpte: de begeleidende blik was volmaakt toegefelijk. De ge- i trouwde Catherine was immers een bevoorrecht persoon. „Dat had best gekund," zei Sara. „Ik heb bepaald een kans gemist! Hoe is meneer Pardew tegenwoor dig. papa? Nog altijd precies de zelfde. wil ik hopen?" „Daarover zal je zelf. kunnen oor delen. lieve kind.op kerstmorgen. Hij doet zijn best. Méér kan men van een 'mens niet verlangen." „En mevrouw Pardew? Is dat een aardig mens?" „Heel aardig op haar manier", zei mevrouw Peacock, enigszins ge ringschattend, met een blik in Julia richting. „Hij had het heel wat beter kunnen treffen, maar natuurlijk ook slechter." :*■■'-■■■ Julia's werkzaamheden op de-zon dagsschool hadden haar in geregeld contact met meneer Pardewge bracht.; en mevrouw Peacock had zich de laatste tijd tegen alle logica in wijsgemaakt, dat indien hij. in- plaats van Witherby, zo voortvarend was geweest Julia zijn hart en hand aan te bieden, hij met open* armen zou zijn ontvangen door Julia s ïnoedeife Ze was er-inmiddels van overtuigd geraakt dat dit .nu T1cjr gene was dat zij altijd*gewild-had: en ze voelde zich zelfs min of meer geërgerd dat Julia er niet op dc een nf andere manier op had aange stuurd. Hoe gelukkig zouden ze al lemaal, zijn geweest met een predi kant in de familie! Even gelukkig als ze zich nu mochten prijzen met Robert en Edward! Ze zou zich geert betere schoonzoons kunnen wensen. Maar Julia was.nog steeds een pro bleem; hel lieve kind was niet zich zelf geweest de afgelopen, maandfn. Haar vroegere ijverige, toewijding had plaats gemaaktvoor -iets als apathie: een houding van vermoeide lijdzaamheid, een tóbberige kalmte. Zou ze zich misschien vervelen Maar nee. dat was niet mogelijk. En toch

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1