DE KAT GAAT MEE OPGEVANG Knokken CAROL De rat 111 GROTE MEERDERHEID TEGEN VERZUILING liet de meisjes Peacock verder ging Het IV-theater presenteert Tweede deel van TV-enquêle Verkouden Koninklijke rijtoer op Prinsjësda l Vanavond FRAI IK GODWIN! SPROETJE SPARKS 7^: Allerhande - Wie krijgt de TV-prijs '59 't Had zo mooi komnen .v.ijn DE 1 UUliW IIAIM'Kif. kivmcnlf'zrr -/al dunkt ons zo hij iirt inter- nationale nieuws zijn ogen wel eens uitwrijven over de tegen strijdige Hingen, die daar allemaal naast elkaar slaan alsof bet heel gewoon was. Aleegetild op liet getij van liet optimisme, dat nu eenmaal aan hof stijgen i« hij de toekomstige wederzijdse bezoeken van Eisenhower en Chroesjisjrw. opgekikkerd door herhaalde verzekeringen dat.de ontwapeningscommissie met haar werk doorgaat. is hij geneigd te geloven dat het allemaal een beetje mee zal vallen. Ondanks Tibet dan, en Indië, en Laos; de V..N. .en de Veiligheidsraad doen immers ook een behoorlijke. duit in het zakje. .Maar dan wordt hij plotseling weer in het golvendal gesmakt door eeri herieht dat hem duidelijk maakt, hoe inmiddels de voorbereidingen voor de A.B.C..(alomisc.he, bacteriologische cn chemische) oorlog onverminderd doorgaan. .Hij neemt kennis van He psycho-chemische wapens, die men de •nvcrbloemde naam van „krankzinnigheidsgassen" heeft gegeven, en waar- >an gezegd wordt dat zij de bevolking van een heel land kunnen verlammen tonder dat er schieterij aan te pas komt. 2Vn A.B.C.-oorlog schijnt een teer grondige zaak tc zijn, cn vooral de B. en de C. openen een perspectief, niet minder schrikwekkend dan dat van A.*- eu H.-bom. HEI' ALFABET wordt op die wijze tot een zeer onplezierige lectuur. De Amerikaanse generaal Trudeau. hoofd van de afdeling onder zoekingen, van liet Amerikaanse leger, heeft zich reeds beklaagd, dat cr in het Pentagon te weinig belangstelling voor deze aspecten Tan de oorlog is. Een andere generaal, de heer Rothschild, meent dat toepassing van deze .wapens ..misschien de enige Inrop vormt op een be trekkelijk menselijke vorm van oorlogvoering in de toekomst." En nu dringt de zaak te meer. omdat genoemde heer Trudeau niet alleen vreest, maar zelfs heelt verklaard", dat de Russische troepen te velde klaar zijn om chemische wapens le gebruiken. Vijftien procent van hun bewapening zou reeds uit chemicaliën bestaan, cu ze hebben antropine in hun medicijnkastjes tegen.dodelijke zenuwgassen. Het is' dus alweer zo: de Russen zijn bet Westen weer voor, ditmaal op de weg van een menselijke oorlogvoering, waarbij He tegenstander op *achl2innjge wijze wordt verlamd en krankzinnig gemaakt. En daarom ïnogen wij niet achterblijven. Amerika is nog maar in het laboratorium- aladmm. en het is kort dag. ONWILLEKEURIG vraagt men zich af, of die gassen misschien al niet hier en daar rond slierten, en of er al niet bepaalde mensen krankzinnig geworden zijn. A1oet men zich nog verwonderen, dat een gedeelte van de jeugd, opgroeiend onder dit soort cynische •verwegingen, het niet zo nauw meer neemt met verouderde morele normen j en eeri bepaalde onverschilligheid aan de dag gaat leggen voor de ver-i meende onaantastbaarheid van de. medemens? Hier is een geestelijk en wetenschappelijk, nozem dom aan het woord, dat heel andere dingen kan laten zien. Huizinga schreef in de jaren dertig in zijn ,,In de, schaduwen van morgen": „Met feit alleen, dat in onze dagen de bacteriologische oorlog in ernst is beraamd, blijft ecu eeuwige schande voor een verliederlijkt ge slacht." Dat lijkt al heel lang geleden, niet zozeer in de tijd als in de mentaliteit. Men kan er nu koelweg op rekenen, dat ook kleine fanatieke landen zich afvragen, of het met de bewapening op de A.B.C.-manier niet ▼cel goedkoper, kan. Iets voor smalle beurzen. Voor het overwinnen van de morele tegenzin is slechts een kleine perscampagne nodig in de volgende etappes: Eén bericht, dat de tegenstander niet zal schromen een bepaald vapén te gebruiken. Een tweede, dat -.wij" op dit gebied achteraan komen. En een derde, waarin de regering haar slappe cn onverantwoordelijke houding wordt, verweten. Wanneer inderdaad de eerste letters van het alfabet, de symbolen worden ▼oor deze menselijke flitmiddelen, dan kunnen mens en dier een punt *cliter hun geschiedenis zetten. En daii krijgt hot oude rijmpje ..A.B.C., de kat gaat mee" een. diepe zin. Want dan gaat de kat. inderdaad mee, cn de hond blijft niet thuis. Er is namelijk geen voorhuis meer. F. S. Donderdag 10 september 1959 (^dverientte I.M.) Meloenen tic t.Ai.) Van Nelle bestellen DE ANTIEKBEURS van wijzt- HET dezer dagen verschenen nieu we nummer van het onafhanke lijke weekblad TV bevat een vervolg op de uitslagen van de door dit blad gehouden enquête onder tie kijkers naar televisieprogramma's. Ook dit gedeelte van de uitslag beval een aantal opmerkelijke resul taten, zodat we graag weer een aan tal hiervan overnemen. Op de vraag welke omroopsler favo riet is heelt het publiek gereageerd met uitverkiezing van Karin Kraay_ kamp. Goede tweede is Hannie Lips. Uit galante overwegingen heeft de redactie van TV hierbij niet het aantal, punten afgedrukt dat elk der zes omroepsters op zich wist te verenigen. Bij de volgende 'antwoorden zijn de puntentotalen wel afgedrukt. De berekening hiervan geschiedde aldus dat voor de eerste keus drié punten, voor de tweede twee punten en voor de derde keus één punt werd toege kend. Bent u voor of tegen reclame in de tel'cvisie Voor 82% der antwoorden, tegen 14%, geen mening.4%. Bent li voor of tegen het zuilen systeem Voor 20%, tegen 61%. geen mening 19%. Als er een tweede t.v.-nct komt, door wie moet dat dan naar uw mening worden verzorgd Vóór K.T.S. cn dc omroepen 18%. voor een onafhankelijke ondeme- mini TZfc, geen mening 10%. Reportages In de rubriek reportages (verre weg dc meeste kijkers willen meer reportages) had men cers keus uit (Advertentie LM.) DEN HAAG De Koningin en de Prins, zullen dinsdagmiddag, de dag van de opening der nieuwe zittings periode van de Siaten-Generaal, een rijtoer door Den Haag maken. Enige prinsessen zullen deze rijtoer mee maken. Advertentie LAL) Vsn Nelle bestellen \/V :yn. er natuurlijk - lezen J V die op dit plantje afvliegen en denken: ha, een foto van een vechtpartij. Voor hen voïpt kier don een teleurstelling. )Vant het lijkt alleen maar een kijkslag die dé nrni van Pi/n Dekkers laat neerkomen op Guus.Verstraete. In werkelijkheid is het 'u. repetitie- joto van her toneelstuk „Diana" dat de KRO-TV vanavond op voert. De voorbedachtenrade van deze stoot berust bij dc Britse toneel schrijver J. B. Priestley. Van avond bij de uitvoering zullen we ei en of Guvs V er street e in de rot van Dpuglus Barrow dan even natuurgetrouw deze stoot van Plm Dekkers (vanavond Perer W'artouj incasseert. NEW DELHI. Indie zal in 1965 over zijn eerste kernenergie- centrale beschikken, die een vei'tno- j gen van 250.000 kw heeft. De'centra- j ie wordt gebouwd tussen Ahmeda- i bad en Bombay. een veertiental met name genoemde j programma's, Bovenaan staat het 1 N.T.S.-journaal (5.023 punten), de tweede plaats is voor de voetbalwed strijd Fe ij enoord—Manchester United (4.724 punten), de derde, voor de K.K.O. met dc reportage van de ope ratie van een hond in de kliniek voor kleine huisdieren iu Utrecht (2.652 punten). Zowel de vierde als de vijfde plaats vallen de V.F.R.O. toe voor de verzorging van spastische in deren (2.091) en de zorg voor dove en slechthorende kinderen (1.932). Documentaires Bij de documentaires, ook hierbij had het publiek ri'e keus uit.21 met name genoemde programma's, bleek Bert Garthoffs „Anders dan anderen" verreweg het meest populair (8.304 punten). De tweede plaats is voor 1 Interpol (K.R.O.» met 3.618 punten, i nummer 3 is Dimitri Frenkel Franks „Alles gaat naar wens" met 1.820 punten.- Favoriet Luipaard, Onder de benaming „Documentair- J cultureel" vatte het t.v.blad samen de verschillende kunstrubrieken. Si- mon van Collcms ..Oude draaidoo&'k het K.E.O. Vademecum cn o.m. ue f A.V.R.O.-scrie „Luipaard op schoot", Van deze programma's bleek „Lui- paard op schoot" verreweg favoriet (9.028 punten). „De oude draaidoos" werd tweede met 4.223 punten. Jan Cottadr In de sportsector wint het A.V.R.O.- programma „Sportpanorama" het in populariteit van het, wekelijkse i N.T.S. „Sport in beëkl". Nog popu- J airder daarentegen dan sport oom- mentator Siebe van der Zee j33% der stemmen) is Jan Cottaar (54%)."; 8% der kijkers had geen voorkeur, j (Onder voorbehoud gingen) ZONDAG Om vijl uur rs middags een protestantse kerkdienst uit En schede, ingeleid met een docu mentaire „Waarom bouwen wij kérken'."* 's Avonds een VPRO-program ma. bestaande uit een bespreking 'van reacties op het onlangs uit gezonden TV-programma over „Erfelijkheid cn haar problemen"; een documentaire over Brazilië; ecu liedjesprogramma van Rita Roys en Cora Vaueairc en tot slot een reportage van de expo sitie van persfoto's in Den Haag. Om tién uur Sport in beeld. MAANDAG 's Middags een jeugdprogram ma van de VPRO. 's Avonds geen uitzending. dinsdag "s Middags 'van 12.50 tot 1.40 een directe reportage van de opening der Staten Generaal. "s Avonds eón herhaling van deze reportage en aansluitend, om 9.10 '.uur de detective film „Het Manderson mysterie" (Trent's last case), met Margaret Lockwood en Orson "Welles in de hoofdrol len. WOENSDAG 's Middags een jeugdprogram ma van de AVRO, *s Avonds een KRO-program- ma. Dit, omvat een reportage tgv het halve eeuwfeest van de Ka tholieke Arbeiders Beweging; do toneelrubriek van J. W. Hofstra; '..Music Box", een nieuwe muzi kaal programmaatje; een portret van de Nederlandse heldentenor Jacques Urlus cn een documen taire over het Labrehuis voor daklozen in Eindhoven, DONDERDAG Een AVRO-programma. Dit be gint met een nieuwe aflevering van Luipaard op schoot. Aanslui- tend, om 8.50 uur, het Ierse to neelspel „De opgeschreven man" (Quare fellow) van Brcnda Bre- han, vertaald door G. K. van *t Revé en geregisseerd door Ton Lensink. VRIJ I> AG Weekoverzicht van het jour-! naai en aansluitend een telere- cording van een Berlijns amuse- m entspro gram ma, „Berliner Lult". ZATERDAG Een VARA-programma met de quiz „Je neemt er wat van mee" van Theo Eerdmans cn een relais 1 J uit Londen van het laatste Pro- 1 menadc concert van "dit seizoen o.l.v. sir Malcolm Sargent. IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT 26 aug. t/m 16 sept. 1959 Nog tot en met woensdag geopend. Radi O ERNSTIGE MUZIEK 8.038.53 AVRO. Uitgesteld relais uit Mont-reux van bet optreden aldaar van het Concertgebouw Orkest o.l.v, Eugene Normandy. Uitgevoerd ivordt de vierde symfonie van TsjnikowskJ. 8,45—5.30 NCRV, Derde en laatste voordracht van Willem Andricsscn over het hamerklavier van Christofori (1709—1739). 9.25—lo.00 AVRO. liet RadiofUlxarmo- niscii Orkest met liet Omroepkoor en solisten voeren o.l.v. Wolfgang Sa wal lis ch uit Mozart en Salleri", een dra matisch tafereel van Pocsjkin met muziek vun Kitnski Korsnkof. 11.1512.01) NCRV. Uil voering op gram.platen, van het strijkkwartet Der Tod und das Mildchcn van Schubert. LICHTE MUZIEK 7.00—7.45 AVRO. Lichle gram.platen. 8.15—8.15 NCRV, Optreden van het Alotropole Orkest o.l.v. Dolf v. d. Lin den met het kleine omroepkoor. 10.15—10.50 AVRO. Optreden van De Zaaiers o.l.v. Jos t'Ieher met zang van Mlcke TeJkainp. 11.25—12.00 AVRO. Jan Koopmans Discotaria met nieuwe lichte gram platen. GESPROKEN WOORD 7.508.00 ttiiv. II. Uitzending voor de Anti Rev. Partij. DIVERSEN 8.559.25 AVRO. In de rubriek Humo reske o.l.v. Jan van Herpen zullen ditmaal Jan Rriisse, Michel v. d. Plas. Harriet Freezer en Jicnri Knap het Ihema ..Als ik progranuna-lcltler van. de AVRO wasvariëren. Televise Nieuwe oogst In de. rubriek cabaret waarin o.m. .1 dc keuze uit Wim Sonnevelds „Rim- j ram". „Van de grote naar de kleine K" en „Splinters en balken" waren ondergebracht is A.V.R.O.'s „Nieuwe oogst" met Lettie Kosterman als gast.vrouwe het meest gewaardeerde i programma (.5.282 puntejTwee is „Rimram'" met 3.993 punten eit drie „Van grote naar kleine K" met 3.163 punten. HUtermann Aan welke1 politieke, com mentator j voor de t.v, geeft'de gemiddelde kij- - ker de voorkeur I>e vraag ($ing lussen mr, Hiltermann en dr. L. de i «long. De eerste verwierf 83% der-stem- men. Voor dr. L, de Jong waren er 8% 'cn. tot ..geen mening" beperkte 'zich 9'.c- der antwoorden. Eerdmans Welke quizmaster ziet u het liefst Op, deze vraag antwoordde 43 met Theo Eerdmans. Voor 44Vi% gaat de voorkeur uit naar Mies Bouwman. 2% der kijker# zag het liefst Jan Blaaser. Een gaf de voorkeur aan Johan Bodegraven en tot „geen mening" bepaalde zich der ge- enqueteerden. i [kei* vAir ook Nier tviee al£- I JE MANNEQUIN WILT WOQOtt) EN JE 2l£r Ei? Uir ZDAte ANÖEIA. 2E MAAkf ZICHZELF HIER HET ZUUP. ZE I's TO NEUI?QT|C>CH, CAROL l IK WORO ER DOL VAN HET ZIT ZO CHARLES LOOAN Co TEl<U3 EN HEEFT ME WEER 6&V&AA69 HEM Tg TROUWEN. MAAR ik ivEET'r Nien.. ik hou Vct?6CH{?lKKEl'JK /ESL VAN'M MAAI? £>M NU AL TE Binden. CVTJA.ze LEEK MAAR IK WIL HAAS? J' OOK NIET DiPECT WEL IET<5 BETEC M ME UVEL'N 6ELOOF Ik..... 16EVAL 2E&.6ILLIAN.,. ONTeLAAN... WAT ZITJE HAAR LEUK Hfl'DflflRKflN IK L£KKëR iÉDLREÊM rAtC LRm/N ^CHRIKKt/S KUIHNLN Dit MBS- ZEKER!Mflfll?IKD£NK Dflf KÉftt ÖEEM OPOOR ZE Zt HEBÖ£lN V/CRNIE- OPi EVEREN Léon gaat hei gezelschap voor naar* .een kk-ioe nederzetting, die als onderkomen dient voor ja- gerfi, die in dit. gebied opereren.'De Tsjitinto-:n- oTanen leven verderop in bel oerwoud. Hij no digt de anderen uit in zijn hul te komen en daar begint hij zijn' verhaal. „Het is precies 34 maanden vrf da"cfi "deden dut ik «•evangên werd se-i hoogte te zijn." Léon pakt een buidel, gevuld mei M« tïoor indianen", vertelt hi}. „Manuel stenen. „Kijk", net Mi. „leze heb ik later Mg wist te onikornen en hij kende mijn schelm. Ter- gevonden, tezamen verlesenwomdige^ ffljjten geeioog. op zoek was naar uranium. aanzienlijk kapitaal. Maar de laatof wjjl ik» vond ik "-«c*. ->■- .- -- -■ houden, maar Manuel bleek van mijn vonda op vond ik diamanten.' Tk wilde die voor mij zelf be- j geen enkele diamant kunnen vinden." i..qe tijd heb ik ZAL een t.v.-programma als dat wat de V.A.R.A. de kijkers gisle- ren aanbood over enkele jaren aannemende dat de zendtijd dan aan- i zienlijk zal zijn uitgebreid nog aanspraak kunnen laten gelden op nabeschouwing in de krant? De kans lijkt ons gering. Want. al I was het niet bar slecht; briljant was i het evenmin. Maar. omdat wc niet op de jaren willen vooruitsnellen een klein vicr- tje dan 'voor de documentaire over Birma en een bescheiden zesje voor de matig boeiende Spiegel der kunsten. j Voor ons kwam alleen het liedjes- i programma, met charme gepresen- tcerd door Karin Kraaykamp. bóven de middelmaat uit. Ervaren biljarters zullen, zo nemen we aan. ook geno- ten hebben van de demonstratie door i Raymond Steylaerts. !.-. Als wc. ter vermijding van porto. de correspondentie waarom Karin vroeg, langs deze weg mogen afdoen: van lichte liedjes in een zo aardige i vertaling als we gisteren hoorden I .van Cole Porters „Always' true" ius- ion we wel meer. Voor wie zich afvraagt waarom Coen Serree gisteravond t.v.-omroe- j per was, dime de mededeling dal i Bea dc Graaf, de tweede V.A.R.A. t.v.-omrocpster enige tijd uit het i beeld zal blijven. Om precies te zijn: tot na een blijde gebeurtenis. W.Jnn. ■v TA het journaal en weer overzicht (8.00) een programma van de KRO. Dit omvat: 8.20 Vademecum waarin een Besprek zal worden Bcvocrd over „Jeucd versus maatschappij", waarin het vraagstuk 1 van de „nozem" aan de orde zal wor- den gesteld. 8.5D Het toneelstuk „Diana" (Bricht 'shadow) van de Britse auteur «J. B. rriestlcy. ReBie: Wim Bary, Advertentie LM.) Van Nelle bestellen OP donderdag 8 oktober zal in de burgerzaal van het Hilversumse raadhuis worden uitgereikt de Tele- visieprijs 195,9 beschikbaar gesteld j door het Prins Bernhardfonds. 1 Verleden jaar is deze prijs voor j de eerste maal toegekend cu wel aan 1 A.V.R.O.'s t.v.-regisseur Ton Lensink. De jury voor dc prijs 1959 bestaat uit mevrouw Hel la Haasse en de' he- ren W, Vogt R. de Ja Rive Box, H. M, Lücker, mr. F. J. van Thiel. P. M. Smedts, Joh,"Winkler, drs. H, J. Jonker. D. v. d, Stoep, J. C. Schuller. mr. J. Derks cn W. van Vlerken. (Advertentie LM.) Van Nélle bestellen! EERSTE EXLOËRMOND In Eerste Exloërmond gem. Odnom is een nog in aanbouw zijnde grote landbouwschuur van de heer. A. Trip door brand verwoest. De opbrengst van 17 ha koren werd eveneens een prooi der vlammen. De oorzaak is vermoedelijk broei. Schuur en ko ren waren verzekerd. De schade wordt geschat op ongeveer 5 60.000. Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen DE Oostenrijkse.televisie heeft als Eurovisieprogramma de directe t.v.-reporiage van de interland voet balwedstrijd OostenrijkNoorwegen op woensdag 23 september aangebo- i den cn de N.T.S. heeft inmiddels van de K.N.V.B. ook de vereiste vergun- i ning verkregen voor het overnemen van deze directe uitzending. j Echter is thans uit Wenen bij de I N.T.S, bericht ontvangen dat de Oos tenrijkse voetbalbond geen toestem ming lot het direct per televisie uit zenden van deze voetbalwedstrijd verleent zodat deze t.v.-reportage noch in Oostenrijk zelf noch in enig Eurnvisfplatïd zal mogen worden uit gezonden, f-fET was at vrij laat, gisteravond -* toen mijn vrouw tegen me zei' „Ga eens naar de kelder en haat die teil "iel wasgoccl." Ik ging met tegenzin. De bcna- nrinp „kelder" klopt niet, tcant het I is een onderstuk, waar je niet recht- i op in staan kunt, omdat hei huis ge- j bouted werd in een t\jd toen de men- j .sen kleiner waren. Aan de voorkant kun 'je er door een deur in en aan de achterkant, via een. binnenplaats je, door een raamdat altijd open is omdat er geen glas in zit. Ik Ziet mij op 'de tiloer zakken, stond in het duister en dacht net: „Ik had een zaklantaarn moeten meenemen" toen een beest, dat te groot, was om een ,7iiwis te zijnlangs wijn voeten schoot en zich, onder een hoop rom mel verborg. Onmiddellijk fclow ik tceer naar buiten, want ik hen ge.cn vriend van ratten. Mijn buurman ving er vorige week nog een in zijn huiskamer. Hij had 'm aan een hyp. tang bij zijn staart, en droeg, hei he vig legenspartclende gedrocht naar de gracht, met de rustige tred uan iemand, die een zondagswandeling maakt ,,'t Mooie 'weer houdt maar aan," zei hij in hèt voorbijgaan legen me. Want hij is blasé van ratten. Ik niet'. „Dit is nu eens een mooie aanlei ding voor' wijn Jcnter .Theïonious om te'bewijzen dat. hij de kost waard is." dacht ik..En ik ging naar boven om hem te halen. Heb je de teil?" vroeg mijn I vrouw. i „Nee," zei ik, „Er zit een ral in da i kelder." j „Non en?" „Ik kom de kat even halen." Ze begon onmiddellijk sentimen- teel te opponeren, i „Dat is gemeen," vond ze. „Dat j beest is veel te klein voor een rat." j Want ze verwent hem tot in de i grond, ziet vertederd toe, hoe hij de I vitrages per/oreert door er hoog in j le springen en dan, 7net alle napels uit, naur beneden te glijden, reddert geduldig de plassen van. zün omge- stoten metic lessen, of de sehercen j van zijn op de vloer getikte thcekop- I jes en zegt hoogstens legen hem: „Jij i bem. pek, maar je hoeft niet naar het 1 gesticht, want we zullen je thuis i'er- piepen." i ..Die kat vindt 't leuk, to'n rat," j stelde ik. .fiat is zijn natuur." j Maar ik vrees, dat hij onze discvs- I ste had gevolgd, want toen ik op zijn j plaatsje keek. was het leeg. j „Hij heeft zich verstoptde laf aard." zei ik. „Gelijk heeft-te" vond myu ■vrouw, Zo'n rat is groter dan hij. Dat is geen partij." Ik zocht nog even, vergeefs, tot ze zei: „Toch heb ik die teil nodig.'* „Wat moet ik dan doen?" .„Hier heb je de bijl," zei ze. „Je gaat gewoon 11 aar beneden en je slaat die rat dood." i Het is onaangenaam, dat in deze beschaafde icercld, vol ijskasten en televisietoestellende man-vrouw verhouding soms plotseling wordt herleid tot de oerstaat. Met grote walging na)tt ik de bijl van haar aan, hing een zaklantaarn aan een touw tje op mijn borst en daalde weer af. Toen ik bij het raam van het on derstukje kwamptng ik niet dade- lijk naar binnenmaar zorgde er voor èe r.vt li nk wat gedruis te maken om het monster van mijn komst t« verwittigen. Er klonk geritsel, uit een andere hoek nu, waar oude lap pen en kranten een nutteloze hoop vormen. Voorzichtig klom ik binnen, deert de zaklantaarn aan en ging stampend voorwaarts. „Heb je 'm?" vroeg mijn vrouw. Ze stond op het binnenplaatsje en keek angstig door het raam. „Nee. Kom je helpen?" riep ik. ..Ik dank je lekker," gruwde ze. „Je moet hem in zijn nek slaan, ach ter zijn oren." fiank voor de tip," antwoordde ik. ..Ik hoop dat ik het goede plaatsje vinden kan," Ik naderde de hoop vodden en het geritsel werd heviger. Met. de linker hand hief ik de bijl en met de rech ter rukte ik een paar lappen, waar onder het bev:oog, op 2ij cn keek in de verschrikte kraaltjes van The- 1 onions. „O, ben jij dé rat?" zei ik. Hij klom onmiddellijk tegen me op en toen ik hem beetpakte, voelde ik dat zijn hart hevig klopte. Maar iwce minuten later sliep hij boven, op zyn plaatsje, weer heel vredig - KRONKEL." (Advert en tic LM.) Van Nelle bestellen! 45 „Kan ze converseren, mama?", vroeg Catherine. „Is ze knap en geestig en doet ze een hoop goede dingen?" „Nauwelijks, lieveling. Maar op de haar eigen kleurloze wijze is ze echt niet onaardig." Julia verbrak eensklaps haar stil. zwijgen dooi- op een voor haar doen ongewoon scherpe toon op te mer ken: '„Wat mij betreft, ik mag mevrouw Pardew erg graag. Ze verdiende be ter dan hier te worden zwart ge- 1 maakt" MevrouwPeacock trok stomver baasd haar werkbrauwen op, Me neer Peacock keek Julia met goed aardige verwondering aan over de rand van zijn kortelings aangeschaf te bril. „Ze is vriendelijk en pretentie loos." zei Julia warm, „en voor de dominee is ze een grote steun." „Voortreffelijk." zei meneer Pea cock. ..Dan hoeven wij ons-verder niet bezorgd over hem'te maken." Edward Linton, die 't zaak vond het gesprek in andere banen te lei den. stelde voor: „Zullen wij nu eens over Catherine praten? Hoe vindt dat ze er uitziet, papa, na haar langdurige opsluiting in de grote, metropool?" „Kan er moe door, mijn jorj.cn, over het geheel genomen, vind je niet? Haar verschijning vergt niet al te véél- inspanning van het men selijk oog," „Dank u, papa." Catherine liet hem het, puntje van haar tong zien. „Je vindt dus wel dat ze je eer aandoet sis schoonzuster, Edward?" zei 5ara, door GERALD BULLETT „Maar natuurlijk." gaf Edward toe. „Dat was. zoals je weet, ook de reden waarom ik met je ger trouwd ben." Sara's goedkeurende glimlach was hall gemeend, als was ze lid. kinderlijke grapje beu. Hi.i ,Ja, meneer." „Maak er voor alle zekerheid maar drie van. En glazen, natuur lijk. Tumblers liefst. Zoveel ais kan vinden. En mocht je nog «eri grote bowls c ha al en éen soeplepel tegenkomen, neem die dan ook maar mee." God rest you merry, gentleman. Buiten was een tweede lied ingezet. „Wat in de salon, meneer?" zei Jenny, niet weinig gechoqueerd. „Ja, meisje. In deze zelfde salon. „Moet ik hen binnenlaten?" „Ja, en kijk een beetje vrolijk. Jou cn Alice en de keukenmeid ver wachten we hiér ook." Drie minuten later want Jenny wierp haar 'n vragende blik toe, die had gewacht tot het lied uit was al- zij echter ontweek. „Je voelt je toch vorens de deur te openen dromden goed. Sally?" de zangers naar binnen met veel ge- „Ja." mompelde ze. „Maak je «een setedfel, gemompel. handgewrijf.en -omenpet-afgezet, cn ccn ogenblik later was mevrouw Peacocks elegante sa- Er viel een Stilte, en plotseling {tin v,0j ijedeesde stralende gezichten drong van de straat, vanachter ae eerbiedig-gedempt boers gepraat, zwaar met gordijnen behangen ra- De koormeester was Mark Pantry, men, het geluid van zingenae^stem- fje smid. een mager en gespierd oud mannetje met een appelgezicht. men tot hèn door, koel cn helder cn toverachtig, als afkomstig uit een andere wereld. Het drong door in hun luisterende harten cn gaf hun allen, jong en oud, weer het gevoel kinderen te zijn. Zij zaten muisstil én wisselden verrukte blikken. Zodra het lied uit was, kwam Iedereen in de kamer in beweging. „Bel Jenny even, Catherine." Maar Catherine had het al gedaan-^ „We moeten hen binnenroepen." zei mc- •nuw Pc a cóc k. „Zeg ha «ar dat ze overvloedige bakkebaarden, twee eenzame, opvallende tanden en een hoge, schrale stem. Hij was verre weg het oudste lid van het gezel schap; de meesten zouden zijn klein kinderen hebben kunnen zijn, en ver schillenden, aldus werd beweerd, waren dat ook. Behalve op het ge bied van de koorzang, stond hij wei nig actief meer in het leven, maar niemand dacht er aan hem zijn diri- mtschap te betwisten op een hij cake en koffie klaarmaakt. Lieve zondere avond als deze. help. waarom heb ik er niet eerder aan gedacht? Wat ben ik toch yer ge ctacli tig.' „Kom, Emily, wij hebben wel iets beiers in huis," zei .meneer Pea cock. verheugd over deze welkome onderbreking. „We zullen hun. een goede bisschop gcyen. Luister eens, Jenny, beste meid! Ik zou graag een steelpan hebben, een steelpan met een flinke lange steel, een sinaas appel, helemaal volg «"prikt mei kruidnagels, en 1wèe flessen port van óp één na het beste soort. De keukenmeid weet wel wat ik be doel." Hij was de eerste die de kamer binnenstapte Voor zich uit. op schouderhoogte, hield hij een stem vork, embleem van zijn waardig heid. „Erg vriendelijk van 11 om bij ons langs te komen," zei meneer Pea cock. „Wij stellen het erg op PrÜ.s- „Dal doen wij inderdaad," zei zijn vrouw. „En dat nog wél op zo'n koude avond." De familie haastte zich dit 1e beamen. „Hartelijk dank dal u zo mooi voor ons hebt gezon gen." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1