Russisch schot op maan in moeilijke" periode Voortgaan op de gekozen weg S3 l Chroesjtsjews reis - geeft doorslag Sluiting zitting der Staten-generaal Asser-Prior met een nieuwe radiostrip §em btedvmr de êmnd het dc meisjes Peacock verder ging WÈÊÊmïy T% V 5 WÊÊÈth Misschien weten we morgen meer „Een bruid in de morgen" voor TV Vanavond Drie baadsters verdronken Ameland Goede nachtrust Mr. Toxopeus i naar Binnenhof bij A VB O'S PLANNEN VOOR '59-W V JJ£addiniqiiA dmr fttêyep êim/ser AJannrlajx i! «mtcmlirr 10d9 1 dagen waarop deze verhouding op- I [nieuw gunstig zal zijn, ligt in bet' begin van de volgende maand, liet schijnt dal de Amerikanen juist deze komende vier dagen hadden ge-1 reserveerd voor het afvuren van een i rnaanrakrt. Met Chroesjtsjews icis1 in het nabUe verschiet namen de Russen het risico. Zij troffen aej Al\ TC. Y. SCHOLTEN, staatssecre- ■*-"Ataris voor O. K, en W., in het bijzonder onder meer belast met de overheidsbemoeiing met radio maan op een moment waarop deze N (Van een onzer redacteuren) op één van de verst verwijderde EET de Amerikaanse vlag maar een capsule met het So\vjet-«nM«m Punlcn v«n de aarde afstaat (376.000 Ugt in de omgeving van de droge maanbassins met poëtische namen km>- Betere bosiuringsmechamamen als de „Zee van de Sereniteit" en de „Baai van de Regenbogen" Met efti i Qn stellig ook een bijzonder krach- snelheid van ruim tienduizend kilometer per uur -spatte de bolvormige ll»e raketbrandstof stelden de Rus- frommel, volgestouwd met instrumenten, van l,ocnïk II op tie maan uit- i son tot dlt nemei1 van dit risico in een. Op on'/e enige échte satelliet en op aarde deed de inslag, die zelfs i5taat. met de sterkste kijkers niet waarneembaar was, veel stof opwaaien..J V/OORSHANDS lijkt'de bezorgd- V___ i» _4 I heid van Amerikaanse geleerden teit van mr. Hi Hermann. IER lanceringen van Amerikaan-rmgsmectjpnisme in ae laatste trap ajs zou Loonik II de maan kunnen se raketten en een ..schot" met van ae raket mor»leerden, waarmee oesmctten met vreemde (lees aard- sectic van de meer traps- scj bacteriën niet geheel vrij van raket langs radiografische weg nasr j rancune. Destijds werden de Pio- het doel is geleid. Intussen achten nier-raketten tevoren gesteriliseerd, deskundigen de Amerikaanse raket- j Men hield in de VS toen dus blijk- ten nog steeds te klem van omvang baar terdege rekening met een tref- om met, nervrmke hpstiinr»i7Rmi>chfl- _i„.i T-TeT ..Rotterdams Toneel" dat op 1 oktober 19Ö4 de wereldpre mière bracht van „Een bruid in de morgen" van Hugo Claus, die daar televisie, zou bi.) veelveeldig optre- mee tevens zijn debuut als toneel don voor de T.V. een concurrent kunnen worden voor de populari- /IER lanceringen van Amerikaan se raketten en een „schot" met Loenik I zijn aan dit Russische suc ces vooraf gegaan, In augustus van het vorig jaar lanceerde de Ameri kaanse luchtmacht bij verrassing een Thor-Able raketcombinatie. De po- - I -- I vaal LVAU&AI. i tj>v:u*jiK UCJ." ging duurde 77 seconden. In de on-0,P dergelijke bestunngsmecha- fer op e maan. al werd daar70- derste lagen, van de stratosfeer ex-nismen uil gerust te worden ais nu door sommige geleerden mei plodeerde de eerste trap van deze ^eu ander, nog opmerkelijker feit. - is het tijdstip waarop de start van Loenik II werd bepaald. Kennelijk wogen de propagandistische doel einden zo zwaar en waren de Russen zo zeker van hun zaak, dat zij Loe- maanraket. Twee maanden later, op 11 okto ber, vuurde de Air Foiee opnieuw «co raket af. Deze Pionier I bereikte een afstand van 130.000 kilomeli slechts een derde van de afstand nl^ pcn van ongunstigste da- aardemaan. Ook de derde poging ken lanceerden. Slechts vier dagen mislukte. De derde trap weigerde en Pef maand zijn gunstig voor derge- de Pionier II keerde onverrichter-J— zake in de dichte luchtlagen rondom als nu door sommige geleerden mei nadruk op wordt gewezen nooit o'ewust op gemikt. Ter geruststeï- Htj toonde zich een aangenaam causeur wiens optreden nog zou winnen naar de mate waarin hij zijn rode zou weten te kuisen van ge meenplaatsen. ..Toon Hermans en "Wint Kan hebben onze oren ge scherpt van dergelijke ontsierende overbodigheden Meer zendtijd per 1 j annua ri? Het ziet er wel naar uit. Mr. schrijver maakte, zal dit stuk op I oktober voor de "V AR A-televisie brengen. Medewerkenden zijn: Koba Keil mg. Ina van Faassen, Enny Meunier, Hans Croiset eti Ton Lutz. De spel regie is evenals destijds m handen van Ton Lutz. voor de ca mera regie zal Willy van Hemert verantwoordelijk zijn. Radio ling heeft Radio-Moskou inmiddels Scholten zeide immers: „Misschien meegedeeld, dat alle maatregelen ge- verwacht nomen zijn om te voorkomen dat Loenik II de maan met aardse micro- organïsmen zou besmetten de aarde terug. De Pionier III deed *t beter. Hij bleef 38 uur onderweg, vloog 115.000 kilometer ver weg. maar kwam weer in de volle greep van het aardse aantrekklngsvcld en j verbrandde in de dampkring. Op 2 januari van dit jaar gingen de Russen deelnemen aan 't scherp- «chuttersfestijn met als schietschijf j de maan. Zij lanceerden hun 1400 kg aware Loenik I (Mechta), die met «en vrij grote graad van nauw keu-1 righeid op de maan afstoof, haar ra kelings (hemelsbreed gesproken.» j passeerde en thans als een nieuwe. I kunstmatige planetoïde in vijftien j maanden, een baan om de' zon be- i schrijft 5 In maart van dit jaar revancheer- den de Amerikanen zich met de Pio- nier IV. Op de ,17e kwam ook deze raket in een wijde baan om de zon terecht. ER zijn enkele opmerkelijke feiten aan de vlucht van Loenik n. Ten eerste vallen berichten op dat de Russen een betrouwbaar besta- (Van onze correspondent! LEEUWARDEN Twee Duitse meisjes cn een lerares zijn zaterdag middag tijdens het baden in de Noordzee bü Nes op Ameland het slachtoffer geworden van een verra derlijke onderstroom. Zij verdron ken, ondanks reddingspogingen en onder'de ogen van 32 vriendinnen cn een andere lerares. Het waren de dertienjarige Erika Schmïtz uit Mühlhelm aan de Ruhr, de eveneens dertienjarige Inge Heiszner uit Oberhausen en hun 32- jarige, ook te Obehausen woonach- tige, lerares Edith Elisabeth Meizei'. De 36 meisjes van een HBS in Oberhausen baadden onder toezicht van de twee leraressen op de twee de bank voor het strand, terwijl cr door de naar het noordwesten ge draaide wind een gevaailijke ondei- i stroom stond. Het ongeluk gebeurde op de zelfde plaats waar in 1931 eei^ bad meester en twee kinderen ui' Grote- gsst onder dezelfde omstandigheden omkwamen. 1 lijke lanceringen. De maan is dan in haar omloop rond de aarde, die van ren kleine 36Ö.000 tot 330.01)0 kilometer varieert, op de kortste af stand van de ellipsvormige baan aangekomen. De eerstvolgende vier (Advertentie LM,) door Zenuvyrujt Mijnhardt's Zenuwtab letten Toxopeus. die zich daartoe in een gala-berlincr, bespannen met twee Paarden, van het Faleis Ten Bosch r het Binnenhof had begeven. gaJa-bciTmcr werd voorafgegaan On gevolgd door een escorte van in van mij namens oe re gering mededelingen, omtrent de zendtijd. De spelregels van onze de mocratie verhinderen mij *dal". Ge duld dus nog tot na de opening der Sa ten-Generaal. "Welnu, dat is morgen. De omroepen drukte mr. Schol- ten op het hart uit te gaan van sa menwerking en met de tegenstellin gen op de voorgrond te stellen. i A LSOF de zuilen, meteen hun i goede wil wilden tonen ving on- middellijk hierna aan het gemeen- i schappelijke programma t.g.v. de 500.000ste kijk vergunning tin feite j zijn het er reeds 521.000.) I Hef werd een aardig, onderhou- dend, afwisselend (misschien iets te j veelomvattend) programma: inge- j nicus gepresenteerd. Watertandend I hebben we gadegeslagen hoe Theo 1 Eerdmans het aan de andere kant van het kijkglas goed-van-eten-en- drinken vond. ZONDAGAVOND was de beurt weer aan een van de omroepver enigingen: de VPRO. Hadden wij dit niet geweien dan zouden we het DEN HAAG. In een gemeen- 1 ceremonieel tenue geklede rijkspo- hebben geraden via de deze om- schappelijke vergadering van de lïUe te P«ard. roep 'sierende openheid naar het beide Kamers der Staten-Gener-ial m In dc vergaderzaal sprak minister experiment. -i*i l Toxopeus een korte rede uit, waar-I Graag hadden we afgezien van de onder voorzitterschap van de senaat- j m hij zeide, dat de zittingsperiode, film over Brazilië indien de tijd die voorzitter mr. J. A. Jonkman, gc-jkort van duur. bijzondere betekenis daarvoor werduitgetrokken, ten- houden in de vergader/aal der Eer- Vl>»'ktceg dooi hel uitvoerige en dele ter ^beschikjking ware gekomen s1e Kamer, Is zaterdagmiddag om 3 vruchtbare overleg tussen regering' van dr. J. v, d. Bosch voor zijn nabe- f ERNSTIGE Mt'ZlEK S.3&-n.10 NCItV. In de reeks Inter nationale Jeugdconcerten optreden van het frankfurter Jogend Sympho nic Orehester o.t.v. Helmut SteinhacH. Werken van B.irtok, Grieg, Sibelius en Rossini. 3.30—10.00 XCKV. opnamen van de BBC van het festival te Edinburgh. Hel Ilcmus Bram-enscinlile speelt werken van Beethoven en Malipiero. lft.lo— IO.Jq AVRO. Nabeschouwing door Jaap Geraedis van de Inter nationale Muziek week 'S3. 11.11—12 00 AVRO. Uil voering op granujilaten van het kwartet voor viool, altviool, cello en piano in A gr, van Ernest Chausbon, OPERETTE 8.05—9.1S AVRO. Verkorte uitvoering van „rm W.iJ/crtraum" o.l.v. Benedict SU berm an. (Herhaling van 17 sept. JAZZ 11.1511.40 NCRV. Opnamen van Davp Bruheck-ku-artet, Ja7z-jjnpressies uit Eurasia." REPORTAGE 9.10—9.30 NCRV. „De ecrvle loodjes wegen het zwaarst", een klankbeptd do«r ,lan dc Visser over Ae ervaringen tan Nederlandse immigranten In Ca nada. 10.40—11.00 AVRO. Reportage Van de Uudson-herdenking in de VS In aan wezigheid van Prinses Beatrix. HOORSPELEN 9.15—10.10 AVRO. „Paiit en Ina Vlaan deren incognito" door l'rancis Dur- bridge. Regie: nick van JPutten. GESPROKEN WOORD $.156,25 Hil\. I. (Jit/ending voor de Pat. Soc. Party. 6.03—7.0(1 NCRV. Lezing in de reeks Openbaar Kunstbezit. HILVERSUM. „Op zondag 27 september zal een nieuw radio- en tcle- visiesejzoen een aanvang nemen." Met deze'zin opent hefc overzicht dat de AVRO geeft van zyn plannen. Uit de veelheid van gegevens die vooral betrekking hebben op de radio-sectie kiezen we in een eerste keuze: LICHTE MUZIEK: een wekelijks zondagavond-cabaret „Scherzando" waaraan vast verbonden zullen zijn Teddy en Henk Scholten GEVARIEERDE PROGRAMMA'S: een nieuwe quiz „Kom cr 'maar eens uit" met vragen van J, J. L. van Zuylcn (Dokter Lastpost) en geleid door Guus Osler. GESPROKEN WOORD: een serie causerieën „Ik herinner nulwaarin de actrice Fle Carelsen herinneringen zal ophalen aan haar toneel carrière. ERNSTIGE MUZIEK: een voordrachten reeks van Ton de Leeuw „Mijl palen Uit het werk van Willem Püper", waarin de betekenis en invloed van deze belangrijkste Nederlandse componist uit deze eeuw woidt belicht. HOORSPELEN: Te beginnen 27 september een serie van acht zondag avond vervoighoorspelen „Paul Vlaanderen het het Conrad-mysieric". Aan dij hoorspel is voor de luisteraars een prijsvraag verbonden, KEFORTAGEDIENST: Eenmaal per veertien dagen, een maandagavond programma ,,'t Knipperlicht" dat aan het verkeer, technische wenken, verkeerslessen en mededelingen voor weggebruikers gewijd zal zijn. JEUGDUITZENDINGEN: De ontvangst van de „Kadio-jeugddag ISiof)" is aanleiding geworden ook het volgend jaar zo'n dag te organiseren. Deze «s geprojecteerd op dinsdag 19 april (in de Raasvakantie dus). TELEVISIE: De Weekendshow in hoofdzaken ongewijzigd zal vier maal «en ontmoeting opleveren met Johnny Kraaykamp als gastheer. De Skymasters zullen het huisorkest \'an deze show zyn. De rubriek Nieuwe Oogst", waarin jong talent zich presenteert zal er een onder deel van gaan uitmaken. niks vertegenwoordiging overeen 1 schouwing over de uilzending „Erfe- i uur de. buitengewone zitting 1959aantal hoofdpunten van sociaal- en lijkheid en geneeskunde" en voor! van de Staten-Generaal gesloten. economisch beleid. het restant aan de heren Ramaker, I In naam der Koningin verklaarde v. Breukelen en Pressor voor hun I Dit geschiedde door de minister j hij daarna de zitting voor geslo-1 discussie over het toelaatbare in de van Binnenlandse Zaken. mr. E. H. j ten. persfotografie. W.Jnn. Honderden belangstellenden uit Nijmegen en Tiel. die met extra trei nen naar Opbrusdcn naren ga ko men, 7i|n zaterdagmiddag getuige kc- tuige geweest van de overdracht van bet „Witte Huiiske" aait dc famine Rothuis wier belde bedlegerige kin deren, de 6-.|:iHge Annie en' de 3- jarige Alle, in dil hiiKjes een. ge zellig onderdak vullen hebben. Na mens het „Actiecomité Nijmegen Witte Hiisslcc" Perd het huisje over gedragen dour de voorzitter, de heer Kfcel; r»c hrer Kkelmans bracht lof aan de architect, de heer A. C. van Assric uit Vlaardingen, die het ont werp voor het hiiUje kosteloos gB" maakt heeft. Namens kinderen van een school uit Rotterdam, dip ook hadden bij gedragen voor hel ..Hmiske werd door pén der leerlingen een toepas selijk vers voorgedragen en tevens werden aangeboden aclit tekeningen, die in mozaïek rullen worden uit— gevoeid op de witte wanden van hpl huisje. Rechts de heer Van Pijnden, serre- larls van het actiecomité, links de heer it. lïkelkantp. Televisie ANA VOND jfcen uUrcndjiig. MET" ANPE&E W&OR&EO, IK HEB 6ÖsN VAN ANGJ BEPOe L JE CAT Nee. mr &edoel ik wen ik weéTAUEEN Hoe //.'MÉ VOELDE TOEN i« ZO VEG Ate> J KOM VANAVONP EENi^N6E,!K..: N PIRAATJE B'J ME JÊtmLUAN HAD EC KOMT HEEL WAT K'JKEN VOCR JE MANNE IN BENT, ANÓElA Jé MOET JE NIET TE AUW LATEN ONTMOEDtOEN NIET GVEk ME MOETEN POPDE len; ik wil ÖÊËN MEDE - loden! V MA KEN... A ZOU JE NIET K&UOEN OOK. AL QENOEO ylEOE - L'JOÉN MET JEZELF... NOU, Jé 2IET MAAR WAT JE DOET, IK BEN OE HELE AVOND TWUI6... 6evoNoer< FUM HE NOU ZEÖ,IK SCHROK It KtR.'HOcXOM 3L- 10 E MftóKCB HflHfi! IK HEB U LflrEN Schrikken DINSDAG MIDDAG V,»u 12.51»1.4(1 uur een i eehlstreekse reportJge s.m de opening der Staten raai door Kol». Juliana. Commen tator Dirk van Bommel. Dit programma wordt dinsdagavond herhaald. Advertentie L.M.) Nog even blijvende bij de TV- piannen zien we: ED. v. d. ELSKEN die mede met 'een opdracht voor de AVRO een wereldreis maakt, zal daarvan in de filmrelazen voor de TV ver slag doen. PIERRE JANSSEN, conservator van het Schiedamse Stedelijk Museum, zal een populaire rubriek over kunst gaan redigeren. MR. HILTERMANN zal, naast zijn periodieke commentaren, uitvoeri ger aandacht gaan schenken aan de ontwikkeling in China, Afxu- ka en Indonesië. JAN BRUSSE (Parijs), Albert Mil- hado (Londen) en Max Tak (New York) zullen regelmatig „gefilmde brieven" bijdragen aan het AVRO- TV-programma. Aan TV-tonccl stelt de AVRO ons ia het voor uitzicht „De vader" van Strind- berg, „Bobbeltje" van André Rous- sin dn „Colombo"' van Jcan Anouilh. BLIJVERTJES zijn o.m. ..Luipaard op schoot", de Perry Como-.show" en het jeugdprngramma „Vaien is fijner dan je denkt." En om dan nog weer op dc radio terug te komen: JN JANUARI starten Jan Boots ers Gijsbert NicuwJand een radio programma om geld in (e zamelen ten gunste van hel Nederlands Olympisch Comité. DE „RADIOSCOOP" blijft, maar zal in het aJgerneen een luchtiger karakter krijgen. MAX TAK gaat een veertiendaags- programma „Hits mt Amerika" redigeren. ELI ASSER keert als medewerker van de AVRO terug met een ver volgprogramma .Dagboek van een grootvader". Het komt voor de microfoon via de stemmen van Cees Lascur. Fie Caieisen, Coen Flink en Ellen van Hemert, Regie... Karei Prior én Eli Asser, „HAAL JE SCHOOLGELD TERUG", het vorige jaar geleid door Cees de Lange, keert terug als „Wie komt er in zijn hobby". Cees dc Lange wordt opgevolgd door Nel van Deursen. ALEX DE HAAS begint 27 septem ber met een reeks „Klankom- rankte ievens" waarin muzikale biografieën worden gegeven van. o.m. Irving Berlin, Gèorge Gersh win, Roberi Stolz en Prims'Léhar. „JAZZ-CORNER"' zal de naam zijn van een rubnek die elke dinsdag avond de* AVRO-programma'S zal besluiten. Redactie: Roel Balteu cn Gijsbert Nicuwland. RADIOLOGBOEKEN zullen in het komende seizoen 4 lot 6 maal worden uitgezonden... Zij zullen de jaren 1929, 1945 en 1949 bestrijken. GUSTAV MAHLER'S geboorte in 1S50 zal worden herdacht met een reeks uitzendingen waarin alle liedcomposities \an deze compo nist zullen worden uitgezonden. STEREOFONISCHE muziek weerga ve waarvoor nndig is dat Hil versum X en II gelijktijdig het zelfde concert uitvoeren zal enkele malen mngohjk worden door samenwerking van AVRO en KRO. Dag en nacht heerlijk warm Veilig, reukloos en uiterst zuinig - 24 uur achtereen, zó brandt alleen een échte Aladdin", Een kwaliteits product van de bovenste plank I Gemaakt om U jaren lang van dienst te zijn, zonder storing. PETROLEUM CONVECTOR Vraagt pioipeelu! aan bij: J G. DE Z££UW N.Y. Postbus 84. OonketliL EEN zekere heer dr. A. Belson jn Engeland heeft op eigen gezag ecu onderzoek inge steld naar de invloed, die de televisie uitoefent op het ge zin. Dc grote Amerikaan Mencken moet eons hebben gezegd: „Televi- I ssie is een krachtige prikkel tot ont- wikkeling van dr cultuur, want el ke keer als dat ding aanstaat, ga ik in een andere kamer een boek I zitten lezen De heer BcJsnn heeft in Engeland echter heel andere dingen dan. de- i cultuur ontdekt. U gelooft het mis schien met. niaur er zijn gezinnen. waai* de kinderen de ganse dag naar 1 do plaatjes in het televisie-aquarium zitten te klos-ogen: cn onder het I den kijken zc nog. Als dan hot klokje van ongehoorzaamheid sla.it. j haalt mammie een veldbed, d:»t ze 1 in de huiskamer opstelt eti terwijl de kmdeien onder de dekens lig gen. blijven ze nog naar de televi- I sie staren. De mannen worden door dat grk- 1 ke kijk-kastje ook al ongezellig. Ze Dan begint de terugreis van de Waterjuffer. Wan neer de korte tropenschemering begint vaart hel schip de poel in, waar de monsterachtige reptie- van alle kanten de Woterjutfer belagen. „Ik /il warempel nog bever bij windkracht lion in con kleine zeilboot m de Golf van Biscajc zegt hob „ik heb het op die glibberige gne- Jen rond spartelen. De nevel legt con grijze sluier onomwonden: - over het water en dat maakt het nog spookachti- 'reis helemaal met bccrepcn B«*h denkt er net gcr dan op de heenreis. Bovendien üikeo die die- zo over. maar hij herinnert zien de goeae iaan ren nu nog groter dan eerst en het lijkt wel of zy ejcvmgen van Leon Pi ver en hij schiet een paar licht kogels af. Dat helpt. JIo snel als ze kunnen maken de monsters rechtsomkeert, „Laten wc' een stakellicht ontsteken", stelt Rob voor; „voor vuur cn vlammen, schijnen ze bang le zijn". En ook dat gebeurt. 48 Het scheen uren en uf*n te duren. Hij hoorde mels don dc stern van de klok, die traag de seconden weg tikte. iVhi<n- ie Juiigen leste, toch nog plotseling, diotig ecu kleine k 1 angl 11kc schi ecuw i ot hem duor. Even later hnoule ruj hue ecu slaap kamerdeur geopend en weer geslo ten weid. Voetstappen begonnen de trap al te cïalen, „Wol, meneer Lm tón, ik Wens u sol uk," zei Wit her by. „U bont vader geworden van oen prachl-jongen." „Sara'.'" stamelde Edward. ..Hoe s hel met Sara?" Er was mets meei, in hem over, waai mee hij zich kon verheugen over zijn vaderschap. Dat zou later komen, „Ze slaapt, m'n jongen. Zo ge lukkig als je jc maar zou wensen." Julia, onopgemerkt door haar op gewonden familie, begeleidde dokter With er by naar de vomdour. „Tot ziens, dok Ier. Wij kunnen u met dank baai genoeg zyu" Hij keet tie z.c-h um en ke^k haar scherp aan. Zij bean iwmucUk- zijn blik cn slak haar hand uil. „Geef je mij reu hand, Julia?" „Ja, als u dat wilt." Dc handdruk was een belntie, maar hij wilde zckeilietd hebben. „Meen jè dal?" „Ik heb nnoil iets /.n zeer ge meend". zei Julia. „Wilt u nog ecil beetje geduld met mij hebben tot ik helemaal zeker veel wat ik riuen moet?" „Hoe lang nog? Ik ben al zo lang geduldig geweest ..Tut de /.tuner miaachieu. Dat duwt niet long meer," Zijn grijns was spijtig. „Vind je dat met lang? Maar goed. het doet niet toe nis ik je woord heb. Zul je je mr.i door hen laten bepia- duur GEKALD BULLETÏ „Nee." Het antwoord kwam zon der aarzeling ..Hot is mijn le\cn en het uwe. Al liet andere is daarbij vergeleken on Belangrijk." Ernstig maar mei een blijde on- ver/.et teil ikheid in zich deed zij de deur zachtjes achter hem dicht cn voegde zich weer bij de familie. Met de viering van twee kerstda gen en het Herkozen en bewondeien van ern pasgeboren baby bleek Kerstmi" op Luttorfield een geluk kiger tijd dan iemand had kunnen voorzien. Natuurlijk gebeurde alles wat minder luidruchtig dan anders het geval zou zijn geweest en waren de feestelijkheden, nu Saia boven op klachten log te komen, wat min der langgerekt Maar alle plannetjes van mevrouw Peacock, met inbegrip mui de met kaarsjes en presentjes overladen kerstboom, werden ten uitvoer gebracht. David Lm ton werd algemeen als het verstandigste en mooiste kind beschouwd dat ooïl ter wereld uus gekomen. Niet alleen had hij bij zijn geboorte achteneeu- haif'pond gewogen, op zichzelf reeds eon afdoend bewijs van ingeboren deugd tal dus dc heer Peacock), maar bovendien vielen er elke dag nieuwe talenten in hem te ontdek ken. Zijn jammerlijk geschreeuw was au een charme die nergens haar weerga vond. zijn meer resoluut geblèr bewees dat hij een eigen wil had en een grootse toekomst tege moet ging. zgn lachjes waren een unieke e "-ïbinatie van liefelijkheid cn intU" tic. en dc volvoering van ziin natuiit hjke functie droeg de ver lókte bewondering weg van een ieder, met het minst van Jenny, die hem nu en dan bipviize van bqzon- doï»? gunst een schone luier mocht omdoen. Ook had hij. behalve ccn laten moed er-de-vrouw maat* in de keuken ploeter on. Als meneer de huisvader zi|p kopje thee voor zijn neus ge/.et knigt, kijkt hij nauwe lijks op. hij bromt wat, want de televisie boeit hom veel sterker. Ik vmd het maar mooi, zo'n rap port. Nochtans zet ik een vraagteken, wanneer dr. Belson tot de slotsom komt, dat de jeugd van de pro gramma's slechte duigen leert. Ze wordt op-slHndig. Zq neemt ruwe uitdrukkingen on glove ma meren van optreden over. Dat kan waai wezen in Engeland., maai m Nederland? f>e jeugd, rite do Nederlandse telcvisicprogiams bekockeluci't on van die program ma's de manieren overneemt... gossiepiolje wat zal dat een taaie, pen ongezellige, een vervelende, üek-riougat-iiehiigc jeugd worden. ■ollcdig stel ledematen, die van een ongekende volmaaktheid waien, kuiltjes in de wangen. Hij en zijn moeder derhalve ook, waico het middelpunt van de huis houding. Dat hun zou worden toi- geffann te vertrekken voor Saia volledig op krachten \v:is, v.os uitg"- blotan. Edward was vei plicht zich van moeder on kmcl los te i ukki n cn vomlopig oll"cn naai- zijn plich ten in Meonlhui-pc teuig te keien. Ook Roberts wei kraambeden ston den met toe dat hij langer bleef: hij en Catherine, zich kocslcienci m mevrouw Peacocks venuklc ver bazing over hun nieuws, vertiokkcn tegen het eind van het jaar. haar achterlatende in her tunmfunleUjke bezit van Sara en Sara's zoon. niet Julia bij de hand om haar bij te stil an in hot ritueel van ba by aan bidding. Julia wind dit overigens allerminst ijiatingcnanin, integen deel; ze vond het heerlijk en dit zonder enige reserve of bijgedachte. Nu /ij éénmaal haar besluit ge nomen cn haar belofte gegeven had, leefde zij in een droom, die voor lopig voor actieve gedachten geen emplooi had. Hoe en wanneer zy die belofte zou kunnen nakomen ten overstaan van dc enurme moeilijk heden, was iets waai over zij nog met had nagedacht. Zij had geen enkel plan. Zij durfde met votu u»t kyken, behalve dan in die gelukzalige toekomst, die votumj alle onmiddellijke hm dei pa'eti lag. als zij zelf eon ge'vouwde vtfuw cn moedei zuil zijn. Bedwelmd door mt toekomstbeeld weigeule haar guest zelfs maar na te donken owz de/c taak. die haar onhm i oepdijk wacht te in de meer nabije toekomst, ais 7.ii' iels /ou moeten cloen, een P''-n zuil moeten hebben, toloLUstellingen slikken en eventueel tot openiijKc woei stand bereid zou moe ion zijn. Voor het moment was het genoeg voor haar dat dokter Withoi oy zich een. zorgzaam geneesheer vooi aai a betoonde, dat zij hom om cie o.ïg et-ii paar minuten zag on dat hij naar gevoelens kende. Zij gediocgen zie» bij dtv.e geh'gvnheUoii vulkia.^n cm- reet. Er was geen sprake van ori- melijke flmstcrpaitijtjes nt het wis selen van veelbetekenende bukKen. ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1