Geen vlees, geen vis M' TV na I januari 3 zenduren meer Prinses lunchte bij Eisenhower juff(?ouw Day, na de hIangeia, en ho MANIEP WAAZOP Jk^fflgROP MET DAT VANM1PPAÖ UW r<' Bezoeker Kijken wordti' zes gulden duurder 1X1 Hoe het'dc meisjes PeacocK^1^iar/^\^ AVONTURÊ VAN KAPITEIN Vanavond AVRO-l'V bevat - •voori geen quiz meer Tc dirigeren dirigenten j V oorts likuntzien FRANK GODWIN n ik Jeugdige gasten aan tafel p*Hgt i6 NAiuupt'Jk: önzin; OM MdNNEGUIN TE WILLEN WDROEN MET LZö'N VOOf?6SVgL Al<o DE) öBjk M'JNE... O NEE, IK./ WEET N£U& WEL VP01" 'T 'M PA4I?(N/ si MiV^sir- IK HEB 'N óOcP PlóllDff] EN pfE 8f?IL CX?A/3ó IK L ALLEEN om m'n neuzA re cam&ufleP£h-£ï* MAAR'r helpt niet. a JK HE0 WEL E« AANrzS PLA<E>TI6Ch£ *c\( I^HIRUP&IE I 6££A£hT../\VO\V «r; Pf£ A j/0VC> fMCAPOCSPlAr.jr3EZEU ló, PAT J6> IK PJZfli'jNA NIËi, "^SFOEKQMEN BENT, JUFFPOUW OAv; NA DE M ANGELA. EN H£?D J MANIER VVAAfcöP )K >flB«jr OP MET PAT VANM1PPAÖ UW Ap' S^^^Wfc'JÜFFPCUVV/ uitnop'öinö HaSr v\>^rn OAVj^ AF6l<9E6jMÖBL Pf£ A j/0VC> /MCAPOCSFlAr.jrjBZEL L ló, PAT IK DÜiïf&JWTNiÊT, kroM E N &EnT} UlTNOP>6lNCi Atb. Wf -y*NN \Tp OAv af^lqe&i JStZmÊm vS&,rf"><\ Ml 'y MOU 60ED...WIL 3t Dflts MEF ME MECüflflM OM HET fl.RM EEN ^VRlEEiD F£ LflFEN ZIEN? MflG iK HEM DUN RAM HET5CHRIK- ■vKEN E1flKrHL-4 ZEG ZOU IK DATMFDKER EENS M06EN LEMEN HET kabinet-De Quay heeft, zijn eerste begroting hunnen opstellen onrfet 'gunstige ontïtHndijltedcn. De rece^jip is overgedreven, het peil van de werkgelegenheid ligt opnieuw hoog. de produktie en produktiviteH bewegen zich in stijgende Jijn c« de stand van de betalingsbalans is gunstig. Dc regering verzuimt in haar Miljoenennota niet. de aandacht ie vestigen op enige verschijnselen. die tot .voorzichtigheid manen: maar*tiet verandert niets aan het Teit. Dinsdag 15 september 1959 dat zij de economische omstandigheden mee hééft en daardoor steviger slaat dan. liet geval zou zijn geweest, wanneer de inzinking zich hardnekkiger zou hebben betoond, i Er kon.nu b.v. een flinke toeneming van de belastingopbrengst worden] geraamd alsmede een beduidende verlaging van de uitgaven van het Land- hauwegalisatiefonds- j Hél beeld van de begroting moet dan pok als gunstig worden aange- j merkt; wij Konden ons •echter kunnen voorstellen, dat er iii kringen, die i over de regeringswisseling indertijd nogal verheugd waren, toch teleur- stelling.bestaat. Van een belastingverlaging op uitgebreide schaal is geen j sprake. Wcl wordt.de op de ongehuwden drukkende last verlaagd.-maar j dit is. geenuitvloeisel van een veranderd beleid. Veel belangrijker is, dat de regering de. ;tijd.elijke belastingverhogingen. die de inzet waren van dei december-crisis Van. vórig jaar, niét ongedaan wenst te zien gemaakt. Wie daar behoefte aan heeft, mag opnieuw zich in beschouwingen begeven over nut cm zin van deze crisis. Wal ons betreft, wij hebben altijd betoogd, dar het conflict alleen maar bij toeval bij de lijdelijke belasting- verhogingen tot uiting kwam. Oe zaak was eenvoudig, da! de oude regeringscombinatie haar lijd had gehad cn op ren of ander tijdstip noest uiteenvallen. Wat echter op het ogenblik de aandacht trekt is. dat de regering dc nieuwe koers, die zij zou moeten varen, eigenlijk niet aandurft. JSSCHIEN is dat een enigszins gewaagde sidling; maar het bewijs er van wordt geleverd doordat geen duidelijk en concreet antwoord kan worden gegeven op de vraag, wat ér nu eigenlijk is veranderd. Wij willen niet beweren, dat er geen punten zijn, waarop de heer Hofstra. ware hij nog minister geweest, een andere hou ding zou hebben aangenomen dan nn de heer Zijlstra: maar wat He totaliteit van het beleid betreft, is liet. roer.niet omgegooid. Er is geen sprake van. dat deze regering op grote schaal wil gaan bezuinigen. Toen het kabinet- De Quay er net was. is hier en daar gesuggereerd, een commissie in te stellen naar bet voorheeld van de befaamde commissie-Welter in de dertiger jaren, voor het leveren van een handleiding voor een rigoureus hanteren van hét hakmes tn .de, naar bet heette, veel te hoog opgelopen staats- uitgaven. Dit was de geest, waarin de regeringswijziging zich voilrok. "Welnu, men hoeft geen ingewijde ie zijn om tot de slotsom te komen, dat de huidige regering niel de moed en waarschijnlijk onk niet de Jnst heeft om regelrecht conservatief te zijn. Nu moet er aan worden herinnerd, dat de breuk van december j.l, ook voortkwam uit socialistisch onbehagen i. ..li i ii nog «at on aanneming van net voor over een samenwerking, die zo weinig uitzicht-bood op een vooruitstrevender j gt<£ het ^^geld voorsbands op cn meer gedurfde politiek. Maar bij velén. die deze breuk met vreugde ƒ38,per jaar wordt bepaald, begroetten en er naar vermogen aan hebben meegewerkt, ging het om i ln de begroting voor 1960 is reke- heel iets anders dan handhaving van het toenmalige beleid: het ging bun duidelijk, om een ómhuigïng" in conservatieve zin. Zij moeten than? wel He indruk krijger», dat het met de huidige regering op zijn host geen vlees, en geen vis is; eu van een andere kant kijkende, zullen de socialisten geneigd zijn. hetzelfde vast te «tellen. DEN HAAG Aansluitend aan de .-televisie-passage" in de Troonrede, j deelt bet ministerie van O. K. en TV. mede dat de regering het gewenst I acht,.dat een beleid op langere termijn wordt uitgestippeld t.a.v. zendtijd I en financiering ran de TV. Er is in hel afgelopen jaar een prognose van cte eerstkomende vier jaren opgesteld die onlangs door de ministerraad is i aanvaard. j Op grond daarvan zal de zendtijd van de N.T.S. en haar componenten per 1 januari I960 voorlopig worden gesteld op 18 uur per week, Dc regering j streeft ernaar de zendtijd daarna geleidelijk te verhogen tot 38 uur per j week. per 1 januari 1963. 1 woord Radio ERNSTIGE MUZIEK Z.45—5J.15 KRO. Germain e Thysseus Valentin, 'piano, speelt werken van Gabriel Fauré. 9.2510.15 Kf!G Opnamen van het Internationaal Vocalisten, concours 1359 in l)en Bosch. Concert door de prijswinnaars met het Brabants- Or kest o.l.v. Hein Jordans. 9.4510.25 AVRO. Lilian Kallir. piano, speelt werken van Bach. Mozart en Bartolc. .11.22*—12.00 AVROs Uitvoering op gr.- platen van Tsjechische muziek uit de vorige eeuw. werken van Smetana cn Dworsjak. OPERA 7.007.45 AVRO. In Zwerftochten door Operaland, fragmenten uit Ottieilo van Verdi. LICHTE MUZIEK 7.358.30 KRO. Gram.platen „Licht te verteren". 9.009..7Ö AVRO,-Gram.platen .,Pop«- j Ia ris'*. 10.25—10.55 AVRO. Opnamen van het i orkest Nelson Riddle. REPORTAGE 10.55—11.60 AVRO. De Hudson her- denkiug in de VS In aanwezigheid van Prinses Beatrix. GESPROKEN WOORD 6.20—«.30 Hilv, II. Uitzending voor de KVP. DIVERSEN 8.05«.00 AVRO. De Troonrede. Her haling va» dc directe uitzending met daarop aansluitend een discussie over de inbond hiervan door figuren uil het politieke en economische leven. elevisie buiten beschouwing gelaten. staatssecretaris van O. K en W„ Scholten acht het niet vcrant- oord om de beslissing over de'zend- i i tijd, de investeringen en de financie- i i ring van de televisie, zoals wij deze thans kennen, uit te stellen lot en afhankelijk te. siellen van een defini- tïeve besüssijig over de vraag in wei- i ke vorm de reclame in de televisie 1 wordt verwezenlijkt. T elevisie 051 acht uur journaal en weer- o verzicht. Aansluitend (8.20) een herhaling van dc re portage van Prinsjesdag 1959 dje *s middags, met commentaar va» Dick van Bommel, rechtstreeks ii uit gezonden. IN süii sjïaarröaiH verlicble stu- deer kamer liep de schrijver Hex- sei Doo-rnsmn heen en weer en sprak, half luid; „Excellentie, lames cn he ren. De kulde, die n mij hier go ver kwikkend spontaan hebt gebracht heefi mij, eerlijk, gezegd, een beetje verlegen gemaakt. Want wat js de aanleidingIk ben vandaag vijf en zestig jaar geworden. Goed. Maar dat is geen kwestie van ta lent. Dal is een kwestie van geduld." Hier zou hij een korte pauze ne men, qvi gelegenheid te reven lot hi lariteit. Zo'n huldigingsreceptie was altijd poecilaciis, als de jubilaris het sein gaf. Hij wist. precies, hoe het morgenmiddag allemaal verlopen go it, iüie de sprekers waren en wat ze zouden zeggen, 't Was immers al tijd dezelfde eerbiedige tooorclen- kraam? Zijn bedankje aan het slot moest er gunstig bij afsteken daar om prepareerde h.ij hel even. Hij •wilde er een compacte auto-critiek van maken, niet ijdel natuurlijk, maar ook zonder valse bescheiden heid. Aan het bureau schreef hij de eerste zinnen op. Toen fiy «et toe was aan „kwestie van geduld", ging. de tele foon. „Ja, u kent mij niet," zei een man nenstem, „Maar ik ben een collepa wan u. En ik moet u dringend spre- ken. Ik ben vlak bij. Mag ik even naar u loekomert?" „Dat schikt slecht, ivant ik werk op hei moment," antwoordde de heer Doornsma, Probeert u Het volgende week nog eens Hiertoe moeten zeer belangrijke investeringen worden verricht voor nieuwe studiobouw mat bijbehorende f technische apparatuur. De kosten, voortvloeiende uit ver- meerdering van zendtijd en bedoelde l investeringendienen te worden op- i gevangen door een verhoging van het i kijkgeld. Een wetsvoorstel daartoe j zal spoedig aanhangig worden ge- maakt. Het maximale kijkgeld zal op 40,per jaar in plaats van 30, worden gesteld. Het ligt in dc bedoe ling dai bij aanneming van het voor- Voor hel Witte Huis poseerden de Eisenhowers mef prinses Bealrur roordat re zich aan.de lunch be gane?». Argeloze, zielen zouden hieruit kunnen afleiden, dal het kabinet-De Quay het juiste midden houdt. Men pa «se liever wat op met deze conclusie. Ou? .komt het voor. dat deze regering feilelijk haar eigen stijl niel goed kent. EEN enkel Woord over de cijfers. Het. lekort voor 1.960 (mei de addi tionele posfenl ad rond 950 miljoen lijkt groot genoeg, maar er blijft niet zo veel van over, wanneer in aanmerking word! genomen, dat er 716 miljoen aan Woningbóuwvoorschottén jn zit. Het betrefi hier geld, dal wordt omgezet in woningbez.it e» als gevolg van de aanstaande huurverhoging geacht mag worden, niet a! ie verliesgevend meer te zijn belegd. De begroting maaki voor het overige de indruk, zeer voorzichtig té. zijn opgesteld, zodat het niet hoeft te verwonde ren. wanneer.; de werkelijke uitkomsten te eniger tijd veel guti.-tiger blijken te zijn dan de ramingen.. Misschien dat hier én. daar enige schrik bestaat overdegeraamde ongunstige uitkomsten van het huidige dienstjaar (eèn lekort van I BSC-' mil joen) maar ook hierin zit een groot bedrag aan woningbouwvonrsclmltéti, terwijl het beeld verder wordt vertekend dnor de nverneming d.nc>r de staat van de Nederlandse vordering, welke is overgebleven na do liquidatie van de Europese Betalingsunie (531 miljoen) en dcaanzienlijke deelne- j ming aan het. Internationale monetaire Fonds. De aandacht trekt int lissen j de toeneming vari de staatsschuld, nadat zo lange jaren van een vermin- i dering is. sprake geweest. Al weer echter moet hier rekening worden gehouden met de bouw»oorschotten, die vroeger door de gemeenten .wcr- den verstrekt. Wal men nu ziet. i? eigenlijk de overheveling van een «luk schuld van de gemeenten r.aar de slaal. Overigens zijn voorlopige uitkomsten nog alleszins vóór vermindering i vatbaar. Een sterk voorbeeld daarvan levert, dc dienst 1957. waarop aan- vaokelijk ecu nadelig saldo vat» 813 miljoen was geraamd, maar die hij een latere schatting al een voordelig slot van 108 miljoen aanwees cr. nu blijkt te sluiten met. een batig saldo van 181 miljoen. ning gehouden met een verhoogd be drag dat voor dat jaar voor rift televi sie ter beschikking wordt gesteld t.w. f 25.000.000,'voor 1959 was dit, be drag 9.99,1.000, Bij het uitstippelen van de beleids lijn t.a.v. de televisie is de reclame- iX hel AVRO-TV winterprogram- j ma, waaruit wij in de krant van gisteren een aantal bijzonderheden j publiceerden, komt Keen plan voor lot het uitzciiflen van een TV-quiz, j Een van de overwegingen die j bi ertoe hebben geleid is, dat met ingang van 1 oktober de omroep- verenigingen ook het zaterdagavond- j programma (waarin de quiz het best i tot zijn recht zou komeni uiterlijk om tien uur moeten besluiten. Dit ingevolge de wens van de overheid, j Naast de Wee ken ris how van 60 mi- nutcn zou er daardoor -in aanmer- i king nemende, dat er noodzakelijk enige tijd nodig is voor verandering van het .decor onvoldoende tijd beschikbaar blijven voor een quiz. i Hierbij komt dat Mies Bouwman, i die de AVRO-qitiz heeft geJeid. de wens te kennen liceft gegeven er s enige tijd mee te stoppen. Ten slotte: er zijn' nog wel enkele i suggesties voor een ander quiz-pro- gramma binnen gekomen, maar geen i hiervan bezit voldoende aantrekke lijkheid. 'Misschien dat in de loop van het seizoen 'ó9-'6ü nog een verandering komt in hei AVRÖ-st.andnunt. Voor- Iopig echter geen AVRO-quiz. 1 IN het op maandag 26 oktober uit te zenden „Radioscoop"-programma i zal onder leiding van Gijsbert Nieuw- land een zeer uitzonderlijk orkest voor dc AVRO-microfoon optreden, j Leden hiervan zijn de van hun vele i AVRO-uitzendingen bekende dirigen- i ten en orkestleiders Jos Clcber, Tom Erich. Ad van de Gein. Johnny Hols- huyseu, Gerard van Krevelen, Willy i Langcstraat (jLaguestra?. Pierre Pal- la. Frans Pop tie. Bop Rn wold. Willy Schobbe en Dick Willeb ra ndts. i Op woensdagavond 16 september i van 10.0510-15 uur zal de VARA- Radio een reportage wijden aan de prijsuitreiking van dc Dam-tot- Dam-race. Zoals bekend heeft Kees 1 Buurman, reporter van deze om roepvereniging, de eerste prijs in die race gewonnen. -De VARA zal in .deze reportage tevens bekend maken, welke begemming zij aan het gewonnen bedrag zal geven. De muzikale luisterwedstrijd van' de NCRV „Het rad van 't avond- uur" onder leiding van Nico Dek- ker en Adolf Herckenraih beleeft op woensdag 16 september om j kwart over negen "s avonds de li- i nale. Twee finalisten zullen dan elkaar voor de microfoon de eer van de hoofdprijs betwisten. De voorzitter van de jury is Willem Andriessen. De Slag, otn Arnhem zal door de NCRV herdacht worden op donder- dag 17 september (van 8-15—9.30: uur) met de herhaling van een klankbeeld door Herman Felder- holf. zoals dit werd uitgezonden op 17 september 1954. In dit klank- beeld „Voorportaal der bevrijding" I geven vele ooggetuigen een relaas van de strijd en spreekt maar- schalk Montgomery een slotwoord. (Advertentie LM.) bij da 'en wo(den IVOROl (Van. onze correspondent') WASHINGTON. Prinses Beatrix heeft gisteren een be- 'zoek gebracht aart president en mevrouw Eisenhower. Te harer ere .werd op het Witte Huis een lunch gegeven waar aan meer dan zestig gasten aanzaten. Hoewel uiteraard vele officiële persoonlijkheden aanwezig waren, onder wie rie ministers van Buiten landse Zaken. Luns en Herter. had den de Eisenhowers toch de aardige gedachten goiiaci om een aantal jon gelui uit te nodigen zoons en dochters van ministers, die een los sere en jeugdige toon gaven aan de gesprekken aan talfel en later bij de koffie riie in een aangrenzende zaal werd genuttigd. Nadat de gasten wa ren vertrokken bleef prinses Beatrix nog enige tijd. De Eisenhowers toonden haar hun particuliere vertrekken en bicven noc wat napraten, 's Morgen? np he; militaire vliegveld waren de chef van het protocol. Buchanan en dP rmder-minijd rr van Buitenlandse Ea- ken Murphy ter begroeting aanwe zig. De helft van het personeel van de Nederlandse ambassade die even- i eens iar het vligveid was gekomen i juichte haar geestdriftig toe. Des 'middags bij het vertrek deed de andere helft van het personeel haar uitgeleide. Alvorens aan tafel te gaan traden president cn mevrouw Eisenhower met de prinses naar buiten, waar op het bordes fotogra fen eu cameramensen de gelegen heid kregen voor het maken van een groepsfoto. Gedurende de opnamen praatte de prinses geanimeerd, met de uresident voor wie deze ontvangst even een prettige vei-pozing was tus.se?? de moeilijke ambtsbezigheden door, waaronder natuurlijk in de eerste plaats het overleg met zijn naaste medewerkers over de komende be- sprekingen met de Sow jetpremier Chroesjtsjew. Direct na haar terugkeer in New York reed de prinses naar het Wal- dor* Astoria-hotel om nog wat rust te genieten voordat ze zich naar hel s.s, „Rotterdam" begaf, '.vaar te harer ere een diner werd go ge ven BUENOS AIRES. -- In Argentinië zijn maandag 200.000 textielarbeiders in slaking gegaan. Zij beginnen met een slaking. van vier dagen, maal ais hun looneisen op 23 september niet. ingewilligd zijn. leggen zij voor onbepaalde, tijd het werk neer. Se dert. 25 augustus zijn ook 390.000 metaalarbeiders in slaking. „U begrijpt het niet," riep de slem I geëmotioneerd, „pit is een. zaak van leven of dood. Er is voor mij geen morgen..." „Maar ik ken u niet..." „Laat me vijf minuien mot. u '.no gal.praten. Dat is genoeg. U rerit er m{jn leven mee." De heer Doornsma voelde zich erg j onplezierig. Hij was 'n slechte neen- zegger en de stem leek hem vol bona /trie wanhoop; Met grof e tegenzin zei hij: „Nou, in vredesnaam, dan maar,M De verbinding werd verbroken. Stom, dai hy (oegegeusn had. N;i zat hij straks met die lient opge scheept. Enfin, hij zou Hem er wel weer gauio uitroer ken. Hij las de re gels over, daeht geruime tj/d. na en schreef: „Ik geloof niet,, dat ik een groot schrijver ben. Weleen be kwaam schrijver. Wat zal er. na mijn dood, van mijn. oeuvre blgnen? Niet veel. Misschien twee, drie boeken en een handjevol verzen De be£ ging. Toen hij open deed stond op de stoep een kleine, ge drongen ma. n van een jaar of dertig, die sprak: „Ik heb u getelefoneerd." „Komt n binnen/' eet dc heer Doornsma, „Gaat u zitten." Hij liet hem zijn regenjas aanhou den, om te stipuleren, dat het een kort gesprek moest zijn. De man leunde achterover in de grote stoel en wreef over zijn gezicht met een zeer ?;jii£e hatid, die gedeeltelijk in het verband zat, „Ik praat moeilijk," zei hij. „Maar dat komt door al dat lópen. Ik ben zo verdomd moeJe Jamt nooit eens ergens blijven. Je moet telkens toeer I teeg." i Hij zuchtte. Toen, met een excuse- i rend handgebaar, sprak hij; „Kijk, ik ben een genie. Dat klinkt gek. Lacht u maar gerust. Maar 't is waar. Ik kan er niets aan doen. Ilc ben 't nou eenmaal. He heb er narigheid genoeg van. Went kijk, ik heb een werk ge schreden. Een meesterwerk."- Doornsma stond op en zet; Laat tt het maar hier. dan zal ik. het graag eens lezen en u te zijner tijd mijn oordeel laten wete De man keek hem verdwaasd aan cn glimlachte. ,Dat kan niet," zei hij. „Want dat vierk ts verloren gegaan. Ziet het was een. geniaal werk, maar 2uit:er atheisfrjch. En dat verga tien ze me niet. Ze luaarschuieden elkaar en overal 'waar ik kwam, merkte ik., dat ze tegen me waren. Op her laatst kwam tic bij Oubehuisde», maar daar hadden ze het ook gelezen. Ze Helen de geneeskundige dienst komen en die verdomde injecties daar u-ord ik wild van. Later, die dokter, die had het ook gelezen, 't Was een hel hoor, daar. Maar toen ik cr ui£ mocht, gaven ze 't me terug. En ik liep, maar ik wist niet waarheen, mant overal teistert rc er van. Ik dacht, ifc moet die stad uit e». ifc kir am bij een weiland. En toen heb Üc het weggegooid, het werk. Omdat het daar allemaal door kivam, 2k moest me er van bevrijden. En het p«,f niet; dat het weg was. Ik had het immers iovh geschreven?" Hij zweeg. Eindelijk vroeg de heer Doornsma: „Maar wat kan ik nu precies voor ti doen?" De man stond op en liep tiaar da deur. In de gang zei hij dromerig: „In Haarlem heb'ik ioen mijn pols doorgesneden. Ik voelde we zo ???oe. *t Was in een parkje*, fk zat heel stil. Maar ik ging niet dood. Ik had 'i zeker niet goed gedaan. En later, die uraehtautochauijc?<r, met to ie ik teruglijttc. die zag, dat bloed cn die we rel bang. *f Was nog een .jonge jongen. Toen kwam ifc weer op een politiebureau. Oofc Christel ijk. En ze wisten er alles van. Ze lieten me ge woon ziften, solider een dokter te ha len. Ifc hacl wel kunnen, doodbloe den." De heer Doornsma had de straat deur opengedaan. Misschien kan ik u helpen met een tientje?" vroeg hij. De man pakte het geld haastig aan, glimlachte somber en liep de nacht in. Terug achter zijn bureau, las de heer Doornsma; „Wat aal er, na mijn dood. ?ran mjjn oeuvre blijven? Niet veel. Misschien tv:ee, drie boeken en ce» fiawdjeuol verzen...- Hij bloosde ven schaamte en scheurde het papier aan kleine snip pers. Morgen zou hij maar gewóón bedanken, met de gebruikelijke be leefdheden. Hij doofde het licht en ging naar bed, Maar slapen kor, hij niet. KRONKEL. PASADENA (California. Het Technologisch Instituut in Califor- nië heeft maandag een grote aard beving geregistreerd waarvan de haard vermoedelijk bij dc Kerma- ricc-pilanden, ten noord-oosten van Nieuw-Zeeland ligt. Er zijn twee Schokken waargenomen. w 'w H - i Tl.%«antwoorden. Achter deze ironie uit 4 op te brengen voor zuster Boddicc, ïrmtnAl* ftlTin die zoveel in haar leven gemist had, ILLUvI ifcillx haar dankbaar te zijn voor haar O deskundige bemoeiingen. Maar naar- mate dc dagen voorbijgleden, zag zij met groeiend ongeduld uit naar de 1 prniTn r>rtrr r-i»r da* dat ziJ van hsar èn m3ma C, door GEKALD I31JELEI1 scheid zou mogen nemen om zich weer bij Edward te voegen in hun Dink'ïB al dW'fclle udrteifectro '(seiukt'het ambtelijk rapport op té. maken in dc «at gavangnds heeft senten voor een mjsdaaAdie de Waterjuffer veilig ,_*'J T r volgende dag komen S&£nn ShYné van' j vopik'om'enTdat 'wno'nschóïciise jarctila'ns I» dc om Jntn Cider te «habUiUr*. alles wat hij heeft gehoord, is hij bezig een lang 1 nêile lichteffecten gelukt het om i cr. .ambtelijk rapport op te. maken in tie zaaK gevangenis neen. gezeten voor «cn mu c veilig door de poel te loodsen. De I Léon Piver. Hij is een man met een groot gevoel i een ander heeft gepleegd. En ieth5|E komen zij in rustiger vaarwater en voor rechtvaardigheid en het zit Item hoog. davniet liggen of de vaie schuldige - nlirbi boof met volle vaSrt zijn weg ver-ihij. als opsporinfsambtenaaiv niet heeft kunnen en g^el; Tn elk geval rustop hem de plicht 49 EêLfs als mevrouw Peacock er niet bij aanwezig was. waren zij zich be wust van haar alle muren door dringende waakzaamheid, hoewel grootmama in werkelijkheid eigen lijk alleen aandacht had voor David en Sara. De bedrijvige rust, die m bet huis de overhand had, werd des le meer door de bewoners gewaardeerd om dat het buiten zo bijzonder roerig was. Het weer was gedurende deze januari op zijn slechtst. De aarde had last van stuiptrekkingen. De wind en de regen beukten op de ra men. de kranten stonden vol over natuurrampen eu andere narigheden van een omvang als Engeland nog nooit had meegemaakt, cn temidden van dit geweld leek huize Peacock wel het 'stille middelpunt van een razende draaikolk. De zorgzaam gekoesterde gezellig heid binnen werd nog verhoogd door het besef dat het buiten beestenweer was. Toch kwamen er zélfs in deze- in zichzelf besloten zielengemeen- schap nog kleine wrijvingen voor. Hoewel Sara de algemene bewie roking waarmee haar kind omringd werd bijzonder aardig vond, voelde zij zich niettemin verplicht er van lijd tot tijd op te wijzen dat zij als zijn moeder zekere rechten op hem had, een gezichtspunt dat de ver pleegster, om van mevrouw Peacock maar ie zwijgen, slechts node scheen te onderschrijven. Zij waren er bei den voortdurend als de kippen bij om haar als een invalide te behan delen. daarbij naar voren brengend hoe jong. onervaren en zwak zij nog was. Nellie Boyce had zich met enig* gouden ?ouvereigns in haar beurs van hei toneel teruggetrokken om plaats te maken voor een schrale, lieve bazige oude vrijster, die de Lintons al maanden geleden bespro eigen gezellig huis. Na de derde week mocht ze voor het eerst weer wat opstaan en nu en dan een poosje beneden zitten: maar daar ze juist rustte, wa ken hadden. Öp een telegram was niet aanwezig toen meneer en me.' nj onmiddellijk van de andere kant van de provincie naar huize Peacock gereisd, waar zij reeds in de hall wat commando's begon uit te delen, daar tijd" zij het niet geheel onlogisch, van zelfsprekend achtte dat haar het opperbevel toekwam. Het wonder lijkste was,, dat mevrouw Peacock, zónder met zoveel woorden tegen dit denkbeeld in te gaan, er toch mei veel tact en vernuft in slaagde haar er als het ware van te vrouw Pardew op theevisite kwa men Deze visite viel niet samen met ;oov het gezin. Peacock „thee- betekende: het rijk voorziene aal, dat de kroon op meneer Pea cocks werkdag zette, 't Betrof hier een speciaal voor de bezoekers ge arrangeerd: theeuurtje met flieter- dimnc sandwiches en mevrouw Pea cocks elegantste theekopjes, broos als eierschalen. De plaats van hande ling was de salon, de tijd van han- Teemden. of haar toch in elk geval deling vier uur 's middags. noodzaakte het te herzien Het tweetal was het echter op één punt gloeiend eens. meende Sara: Meneer Pardew. die nog niet 7.0 lang geleden in de mooie veronder stelling had verkeerd op Sara verj beiden beschouwden haar niet als liefd te zijn en haar dan ook tot twee keer toe vergeefs ten huwelijk had gevraagd, was buitengewoon bloemrijk met zijn gelukwensen. HiJ produceerde zoals zijn gevoorue was. enige min of meer toepasselijke, meestal sentimentele citaten uit En gelse gedichten, steeds voorafgegaan de bewerkstelligstcr van een min kei. wier wil om die reden alleen al wet was, maar in de eerste plaats als een soort melkkoe en in de twee de plaats als een patiënte, die ge vleid en volgepropt moest worden en die verder niets te maken had met de verzorging van grootmama's of gevolgd door de formule .zoals lieveling. Mama kon dit nog worden vergeven, maar het amuseerde Sara om niet te zeggen dat het haar ergerde dal deze bejaarde jonge- juffrouw, die zich zuster Bocldice onachtzaamheid; noemde, in de veronderstelling, leef- ooit zo nieuwsgier^ de méér van kind eren-krijgen af te weten dan iemand die dat kolos sale gebeuren zojuist aan den lijve had meegemaakt. Ze nam een wei nig wraakgierige wraak door quasi- geaweé de stilzwijgend aangenomen de dichter zegt". Hij noemde nooit dc naam van de dichter, hetzij u» bescheidenheid, omdat hij niet „oio- sijn kennis wilde pronken, hetzij un niemand was dat hij hem er naar vroeg. Literaire toespelingen maakten een zeer bewonderd hoofo- bcstanddccl van zijn wekelijks# preek uit: hij gebruikte ze opzette lijk. teneinde het luisteren naar hei samenflansol van bijbelcitaten cn alwetendheid als een wonderbaar- exegese, waaruit zijn preek volgens lijk en onbetwistbaar feit te accep teren. door de onzinnigste vragen te stellen en met grote ogen te luiste ren naar de babbelzieke dogmatische eeuwenoud gebruik grotendeels be stond, wat minder saai te maken. Wordt vervolgd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1